ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مقاله انواع و کاربرد کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی

بخشهایی از متن:

مقدمه (کودهای شیمیایی)

از زمان های دیرین مصرف فضولات دامی بعنوان کود درکشت و زرع یک عمل معمول و متداول بوده است درصد سال اخیر استفاده از املاح معدنی وموادشیمیایی در تولیدات کشاورزی توسعه یافته تا اینکه امروزه این عمل از ارکان اولیه واقتصادی کشت و زرع در اکثر خاک های دنیا می باشد . کودهای تجاری[1] شامل مواد معدنی و آلی می باشد که در بازار قابل خریداری بوده و جهت تولید محصول به خاک اضافه می شوند .

عناصر کودی

نباتاب حداقل 13 عنصر از عناصر لازم را از طریق خاک جذب می نماید. از این گروه از مواد غذایی کلسیم ، منیزیم بیشتر بصورت آهک به اراضی فقیر از این عناصر اضافه می شوند . گرچه معمولاً آهک را نمی توان یک ماده کودی محسوب نمود ولیکن این نوع ترکیبات اثرات فوق العاده محسوسی روی تغذیه نبات دارند . گوگرد در اکثر کودهای تجارتی بعنوان یک ماده فرعی یافت می شود . کودهای تجارتی اکثراً شامل ترکیباتی از عناصر سه گانه فسفر و پتاس ( mpk) می باشد که بطور رایج و معمول عرضه شده و در تولیدات کشاورزی مصرف می گردند . بهمین علت این را عناصر کودی گویند . [2]

توازن غذایی

پیش از اینکه درباره انواع ترکیبات کودی بحث می شود اهمیت توازن غذایی بایستی مورد تاکید قرار گیرد سه عنصر مودی ( ازت ، فسفر و پتاس ) درصورت اضافه شدن در یگ نسبت مناسب اثبات متقابل و تشدید کننده روی یکدیگر و سایر عناصر غذایی دارنده توازن غذایی یک عامل بسیار مهم در بازده اقتصادی و عملکرد محصول نسبت به مصرف و استفاده از کودهای شیمیایی می باشد . مقدار عناصر کودی اضافه شده بایستی مکمل میزان غذایی موجود در خاک بوده تا اینکه مقادیر ازت ، فسفر و پتاس قابل جذاب نبات به یک حد نصاب مطلوب برسد از طرف دیگر توازن مناسب بین سایر عناصر غذایی قابل جذب بایستی حفظ گردد . به طور کلی توازن غذایی و حاصلخیزی خاک بایستی بنحوی برقرار شود که حداکثر محصول و رشد عادی نبات میسر گردد .

درعمل فراهم نمودن شرایط ایده آل فوق کار دشواری میباشد . مقدار عناصر قابل جذب موجود در خاک ثابت و مشخص نبوده و تابع نوسانات زمان و سال می باشد . بعلاوه در تمام موارد نمی توان نوع فعل در نفعالاتیکه در نتیجه تماس کود با خاک انجام می گیرد پیش بینی نمود . در اکثر شرایط وجود عناصری چون کلسیم ، منیزیم ، منگنز ، آهن و آلومنیوم در خاک اثرات کود را تحت الشعاع قرار می دهند .

انواع کودهای شیمیایی :

ترکیبات کودی را بر حسب عنصر مؤثر به سه گروه تقسیم بندی نمود : 1- کودهای ازتی 2- کودهای فسفری 3- کودهای پتاسی ولیکن در تمام موارد یک گروه منحصر را نمی توان مشخص نمود زیرا بعضی مواد کودی حامل بیش از یک عنصر غذایی می باشند بعنوان مثال نیترات پتاسیم و فسفات آمونیوم را می توان نام برد . اکنون خصوصیات هر یک از این گروههای سه گانه بطور اختصار بررسی می گردد . ...

...


1- Commercial fertilizers

2- fertilizer elements

....

امروزه کودهای شیمیایی حامل ازت که به طور مصنوعی تهیه میشوند اهمیت روزافزونی را به دست می آورند ودر آمریکا بیش از سه چهارم کودهای شیمیایی مصرفی شامل این نوع مواد می باشد اکنون طریق تهیه کودهای ازتی بطور اجمالی بررسی می گردد .

تهیه گاز و محلول آمونیاک

مهمترین مرحله در تولید مصنوعی کود ازتی تهیه گاز آمونیاک از عناصر اولیه یعنی هیدروژن و ازت می باشد . این عمل طی واکنش زیر انجام می گیرد :

N2+H2 à2NH3

گاز آمونیاک یکی از مهمترین و ارزانترین ماده حامل ازت بوده و آن را می توان بعنوان ماده خام اولیه سایر ترکیبات ازتی محسوب نمود .

گاز آمونیاکی که طی واکنش فوق تولید می شود به سه طریق قابل مصرف می باشد طریق اول تهیه آمونیاک مایع خشک تحت فشار می باشد . این ماده را می توان مستقیماً بعنوان کود بکار برد و یا اینکه در تولید فسفات امونیوم و کودهای مخلوط مصرف نمود. طریقه دوم حل نمودن گاز آمونیاک در آب و تهیه محلول آمونیاک یاNH4OH می باشد این ترکیب را می توان به تنهایی بعنوان کود آمونیاک مایع مصرف نمود و یا اینکه بیشتر بعنوان ماده حل کننده برای سایر ترکیبات حامل ازت از جمله نیترات آمونیوم و اوره جهت تهیه کودهای محلول ازتی بکار برد . در سالهای اخیر کودهای محلول ازتی مورد توجه بیشتر فرار گرفته و قسمت عمده ای از کودهای تجارتی موجود در بازار را تشکیل می دهند .

سومین و مهمترین مصرف گاز آمونیاک استفاده از این ماده جهت تولید مصنوعی سایر مواد کودی معدنی حامل ازت می باشد .

سولفات آمونیوم :

این ماده از ترکیب گاز آمونیاک با اسید سولفوریک تهیه می شود سولفات آمونیوم از سالهای پیش یکی از مهمترین مواد حامل ازت بخصوص جهت تهیه کودهای مخلوط بوده است این کود منبع ازتی ارزانتر نسبت به نیترات سدیم بوده ولکین از کودهای منبع ازتی نسبت به نیترات سدیم بوده و لیکن از کودهای مایع گرانتر می باشد . بعلت اثرات اسیدی زائی ، این کود در خاکهای بازی و آهکی و یا خاکهای اسیدی آهک داده شده نتیجه بهتری می دهد . ...

...

کودهای آهکی[1] :

این کودها دارای اثرمضاعف بوده وبیشتربعنوان کود خاک مصرف می شود لیکن در جوار

آن کود گیاهی نیز می باشد.

تامین کلسیم ومنیزیم

آهک طبیعی (کربنات کلسیم ومضاعف) بعنوان مواد اولیه کودهای لآهکی است که اغلب ازآبرفتهای دریائی شیمیایی وبیولوژیکی دوران های ژئولوژیکی قدیم بوجود آمده ودرطی دوران زمین شناسی تا حدودی تغییریافته است .

کودهای آهکی امروزه تحت عناوین سنگ آهک ، گل سفید ( بیش از90 درصد کربنات کلسیم ) آهک مارن(75-90 درصد کربنات کلسیم ) ، مارن (40-75 درصدکربنات کلسیم +رس+ماسه) ودولومیت ( Mgco3 . caco3 ) ازهم تفکیک می شوند . آهک بطورفراوان یافت می شود ومارن از ازمنه قدیم برای بهبود بخشی خاک های اسیدی بکارمیرفته است. آهک طبیعی راازطریق آسیاب کردن یا پختن آن ( یا کشتن آهک زنده ) آماده مصرف می نمایند.

ازکودهای آهکی دیگرآهک صنعتی ( آهک کوره،آهک زباله های صنعتی ) وکودهای ازته وفسفات محتوی آهک میباشد. علاوه بر اینها کودهای فیزیولوژیکی قلیائی دارای اثرآهک نیز میباشد.

سنگ گچ ( so4co – 2H2o ) وکلرورکلسیم ( cL2ca) کود آهکی نیستند لیکن کود کلسیمی میباشند.

کودهای آهکی کودهائی با اثر(خنثی کنندگی اسید) قلیائی هستند که ازکربناتهای طبیعی تهیه می شوند.

اثر و مصرف کودهای آهکی:

استعمال کودهای آهکی ازنظرافزایش PH دارای ارزش یکسانی بوده ووازنظرتامین مواد غذایی ، مقدارمنیزیم زیاد موجود درآنها مهم می باشد.

بیش ازهمه اختلافی بین کودهای آهکی ازنظرسرعت آنها وجود دارد. کودهای آهکی کند اثر مانند مارن آهکی وآهک کوره ای که برای خاکهای سبک درمقابل تغییر PH دارای قدرت تامپونی کمی هستند مناسب می باشد (تامین آهک این قبیل خاکها با مقدارزیادی cao ممکن است باعث تجمع آهک مضر دربعضی از نقاط مزرعه گردد ).

کودهای آهکی سریع الاثرمانند آهک زنده و مرده که برای خاکهای متوسط و سنگین مناسب هستند زیرا نفوذ پذیری این کودها در ، این خاک ها خوب بوده وبندرت خطرازدیاد آهک پیش می آید چون این خاکها دارای قدرت تامپونی خوبی هستند.

میزان مصرف کود آهکی :

سالم سازی خاک با آهک ( ترمیم آهک ازدست رفته ) و همچنین میزان آهک مورد نیاز از طریق آزمایش خاک تعیین می گردد. ارقام شاخص این استعمال این کود در هر سه سال برای خاکهای سبک1-2 تن ca co3 در هر هکتار می باشد.

موقع استعمال کود آهکی در ساده ترین حال هنگام پائیز درخاکهای کشت شده است. وبغیر از آهک زنده استعمال سایر کودهای آهکی دیگر نیز بصورت « سرک » بر روی برگهای خشک امکان پذیر می باشد. ( مثلاً برای سیب زمینی ) قیمت این کودها تقریباً 1/0 مارک آلمان برای هرکیلو cao است. ...


1- این قبیل کودها درخاک های اسیدی و درمناطق ازیک طرف برای خنثی نمودن یونهایH4 فراوان موجود دراین خاکها و برقراری واکنش مناسب و ازطرف دیگربه منظورجبران کاتیون های قلیایی و قلیائی خاکی که شدیداً دراین خاکها مورد آبشوئی قرارگرفته اند مصرف میشوند.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 08:48 | چاپ مطلب

مقاله انواع و کاربرد کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی

بخشهایی از متن:

مقدمه (کودهای شیمیایی)

از زمان های دیرین مصرف فضولات دامی بعنوان کود درکشت و زرع یک عمل معمول و متداول بوده است درصد سال اخیر استفاده از املاح معدنی وموادشیمیایی در تولیدات کشاورزی توسعه یافته تا اینکه امروزه این عمل از ارکان اولیه واقتصادی کشت و زرع در اکثر خاک های دنیا می باشد . کودهای تجاری[1] شامل مواد معدنی و آلی می باشد که در بازار قابل خریداری بوده و جهت تولید محصول به خاک اضافه می شوند .

عناصر کودی

نباتاب حداقل 13 عنصر از عناصر لازم را از طریق خاک جذب می نماید. از این گروه از مواد غذایی کلسیم ، منیزیم بیشتر بصورت آهک به اراضی فقیر از این عناصر اضافه می شوند . گرچه معمولاً آهک را نمی توان یک ماده کودی محسوب نمود ولیکن این نوع ترکیبات اثرات فوق العاده محسوسی روی تغذیه نبات دارند . گوگرد در اکثر کودهای تجارتی بعنوان یک ماده فرعی یافت می شود . کودهای تجارتی اکثراً شامل ترکیباتی از عناصر سه گانه فسفر و پتاس ( mpk) می باشد که بطور رایج و معمول عرضه شده و در تولیدات کشاورزی مصرف می گردند . بهمین علت این را عناصر کودی گویند . [2]

توازن غذایی

پیش از اینکه درباره انواع ترکیبات کودی بحث می شود اهمیت توازن غذایی بایستی مورد تاکید قرار گیرد سه عنصر مودی ( ازت ، فسفر و پتاس ) درصورت اضافه شدن در یگ نسبت مناسب اثبات متقابل و تشدید کننده روی یکدیگر و سایر عناصر غذایی دارنده توازن غذایی یک عامل بسیار مهم در بازده اقتصادی و عملکرد محصول نسبت به مصرف و استفاده از کودهای شیمیایی می باشد . مقدار عناصر کودی اضافه شده بایستی مکمل میزان غذایی موجود در خاک بوده تا اینکه مقادیر ازت ، فسفر و پتاس قابل جذاب نبات به یک حد نصاب مطلوب برسد از طرف دیگر توازن مناسب بین سایر عناصر غذایی قابل جذب بایستی حفظ گردد . به طور کلی توازن غذایی و حاصلخیزی خاک بایستی بنحوی برقرار شود که حداکثر محصول و رشد عادی نبات میسر گردد .

درعمل فراهم نمودن شرایط ایده آل فوق کار دشواری میباشد . مقدار عناصر قابل جذب موجود در خاک ثابت و مشخص نبوده و تابع نوسانات زمان و سال می باشد . بعلاوه در تمام موارد نمی توان نوع فعل در نفعالاتیکه در نتیجه تماس کود با خاک انجام می گیرد پیش بینی نمود . در اکثر شرایط وجود عناصری چون کلسیم ، منیزیم ، منگنز ، آهن و آلومنیوم در خاک اثرات کود را تحت الشعاع قرار می دهند .

انواع کودهای شیمیایی :

ترکیبات کودی را بر حسب عنصر مؤثر به سه گروه تقسیم بندی نمود : 1- کودهای ازتی 2- کودهای فسفری 3- کودهای پتاسی ولیکن در تمام موارد یک گروه منحصر را نمی توان مشخص نمود زیرا بعضی مواد کودی حامل بیش از یک عنصر غذایی می باشند بعنوان مثال نیترات پتاسیم و فسفات آمونیوم را می توان نام برد . اکنون خصوصیات هر یک از این گروههای سه گانه بطور اختصار بررسی می گردد . ...

...


1- Commercial fertilizers

2- fertilizer elements

....

امروزه کودهای شیمیایی حامل ازت که به طور مصنوعی تهیه میشوند اهمیت روزافزونی را به دست می آورند ودر آمریکا بیش از سه چهارم کودهای شیمیایی مصرفی شامل این نوع مواد می باشد اکنون طریق تهیه کودهای ازتی بطور اجمالی بررسی می گردد .

تهیه گاز و محلول آمونیاک

مهمترین مرحله در تولید مصنوعی کود ازتی تهیه گاز آمونیاک از عناصر اولیه یعنی هیدروژن و ازت می باشد . این عمل طی واکنش زیر انجام می گیرد :

N2+H2 à2NH3

گاز آمونیاک یکی از مهمترین و ارزانترین ماده حامل ازت بوده و آن را می توان بعنوان ماده خام اولیه سایر ترکیبات ازتی محسوب نمود .

گاز آمونیاکی که طی واکنش فوق تولید می شود به سه طریق قابل مصرف می باشد طریق اول تهیه آمونیاک مایع خشک تحت فشار می باشد . این ماده را می توان مستقیماً بعنوان کود بکار برد و یا اینکه در تولید فسفات امونیوم و کودهای مخلوط مصرف نمود. طریقه دوم حل نمودن گاز آمونیاک در آب و تهیه محلول آمونیاک یاNH4OH می باشد این ترکیب را می توان به تنهایی بعنوان کود آمونیاک مایع مصرف نمود و یا اینکه بیشتر بعنوان ماده حل کننده برای سایر ترکیبات حامل ازت از جمله نیترات آمونیوم و اوره جهت تهیه کودهای محلول ازتی بکار برد . در سالهای اخیر کودهای محلول ازتی مورد توجه بیشتر فرار گرفته و قسمت عمده ای از کودهای تجارتی موجود در بازار را تشکیل می دهند .

سومین و مهمترین مصرف گاز آمونیاک استفاده از این ماده جهت تولید مصنوعی سایر مواد کودی معدنی حامل ازت می باشد .

سولفات آمونیوم :

این ماده از ترکیب گاز آمونیاک با اسید سولفوریک تهیه می شود سولفات آمونیوم از سالهای پیش یکی از مهمترین مواد حامل ازت بخصوص جهت تهیه کودهای مخلوط بوده است این کود منبع ازتی ارزانتر نسبت به نیترات سدیم بوده ولکین از کودهای منبع ازتی نسبت به نیترات سدیم بوده و لیکن از کودهای مایع گرانتر می باشد . بعلت اثرات اسیدی زائی ، این کود در خاکهای بازی و آهکی و یا خاکهای اسیدی آهک داده شده نتیجه بهتری می دهد . ...

...

کودهای آهکی[1] :

این کودها دارای اثرمضاعف بوده وبیشتربعنوان کود خاک مصرف می شود لیکن در جوار

آن کود گیاهی نیز می باشد.

تامین کلسیم ومنیزیم

آهک طبیعی (کربنات کلسیم ومضاعف) بعنوان مواد اولیه کودهای لآهکی است که اغلب ازآبرفتهای دریائی شیمیایی وبیولوژیکی دوران های ژئولوژیکی قدیم بوجود آمده ودرطی دوران زمین شناسی تا حدودی تغییریافته است .

کودهای آهکی امروزه تحت عناوین سنگ آهک ، گل سفید ( بیش از90 درصد کربنات کلسیم ) آهک مارن(75-90 درصد کربنات کلسیم ) ، مارن (40-75 درصدکربنات کلسیم +رس+ماسه) ودولومیت ( Mgco3 . caco3 ) ازهم تفکیک می شوند . آهک بطورفراوان یافت می شود ومارن از ازمنه قدیم برای بهبود بخشی خاک های اسیدی بکارمیرفته است. آهک طبیعی راازطریق آسیاب کردن یا پختن آن ( یا کشتن آهک زنده ) آماده مصرف می نمایند.

ازکودهای آهکی دیگرآهک صنعتی ( آهک کوره،آهک زباله های صنعتی ) وکودهای ازته وفسفات محتوی آهک میباشد. علاوه بر اینها کودهای فیزیولوژیکی قلیائی دارای اثرآهک نیز میباشد.

سنگ گچ ( so4co – 2H2o ) وکلرورکلسیم ( cL2ca) کود آهکی نیستند لیکن کود کلسیمی میباشند.

کودهای آهکی کودهائی با اثر(خنثی کنندگی اسید) قلیائی هستند که ازکربناتهای طبیعی تهیه می شوند.

اثر و مصرف کودهای آهکی:

استعمال کودهای آهکی ازنظرافزایش PH دارای ارزش یکسانی بوده ووازنظرتامین مواد غذایی ، مقدارمنیزیم زیاد موجود درآنها مهم می باشد.

بیش ازهمه اختلافی بین کودهای آهکی ازنظرسرعت آنها وجود دارد. کودهای آهکی کند اثر مانند مارن آهکی وآهک کوره ای که برای خاکهای سبک درمقابل تغییر PH دارای قدرت تامپونی کمی هستند مناسب می باشد (تامین آهک این قبیل خاکها با مقدارزیادی cao ممکن است باعث تجمع آهک مضر دربعضی از نقاط مزرعه گردد ).

کودهای آهکی سریع الاثرمانند آهک زنده و مرده که برای خاکهای متوسط و سنگین مناسب هستند زیرا نفوذ پذیری این کودها در ، این خاک ها خوب بوده وبندرت خطرازدیاد آهک پیش می آید چون این خاکها دارای قدرت تامپونی خوبی هستند.

میزان مصرف کود آهکی :

سالم سازی خاک با آهک ( ترمیم آهک ازدست رفته ) و همچنین میزان آهک مورد نیاز از طریق آزمایش خاک تعیین می گردد. ارقام شاخص این استعمال این کود در هر سه سال برای خاکهای سبک1-2 تن ca co3 در هر هکتار می باشد.

موقع استعمال کود آهکی در ساده ترین حال هنگام پائیز درخاکهای کشت شده است. وبغیر از آهک زنده استعمال سایر کودهای آهکی دیگر نیز بصورت « سرک » بر روی برگهای خشک امکان پذیر می باشد. ( مثلاً برای سیب زمینی ) قیمت این کودها تقریباً 1/0 مارک آلمان برای هرکیلو cao است. ...


1- این قبیل کودها درخاک های اسیدی و درمناطق ازیک طرف برای خنثی نمودن یونهایH4 فراوان موجود دراین خاکها و برقراری واکنش مناسب و ازطرف دیگربه منظورجبران کاتیون های قلیایی و قلیائی خاکی که شدیداً دراین خاکها مورد آبشوئی قرارگرفته اند مصرف میشوند.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 19:45 | چاپ مطلب

کارآموزی استفاده از کودهای شمیایی در کشاورزی

کارآموزی استفاده از کودهای شمیایی در کشاورزی

مقدمه

یکی از عوامل مؤثر در بالا بردن سطح تولید کشاورزی استفاده از کودهای شیمیایی است پس از اینکه در مرکز تحقیقات کشاورزی طرح آبیاری در آزمایشهای متعددی بر روی آثار مثبت کودهای سه گانه اصلی ( ازت ، فسفر و پتاس ) انجام گرفت این نتیجه عاید شد که خاکهای خوزستان از لحاظ پتاس غنی و از لحاظ ذخیره مواد آلی و ترکیبات ازته بسیار ضعیف می باشند و اضافه کردن کود پتاس به این خاکها چندان تأثیری در بالا بردن محصول اکثر گیاهان ندارد . لذا در چند سال اخیر عملاً از کودهای پتاس هیچگونه استفاده نشده است ولی برای رفع نیازمندی گیاهان از کودهای شیمیایی ازت دار استفاده می گردد .

چون کودهای مختلف ازت که بخاک اضافه می گردند بسهولت در اب حل می شوند بنابراین نسبت به جذب ازت بوسیله گیاه چندان اشکالی پیش نمی آید و در آینده فقط برروی نحوه جلوگیری از شستشوی و اتلاف ازت در دوران آبیاری مطالعه گردد .

بر خلاف ازت ، مشکل اساسی استفاده از کودهای فسفر قلت قابلیت انحلال فسفاتها در شرایط خاکهای خوزستان است آزمایشگاهای گلدانی نشان داد که حرکت فسفر در خاک با پنج نوبت آبیاری فقط تا 6 سانتیمتر عمق خاک بوده که بیش از 60% این فسفر در عمق 2 تا 4 سانتیمتری خاک حرکت می کند .

اطلاعات فوق و کنترل مداوم فسفر در خاک قطعات اراضی استفاده تحقیقات کشاورزی ، توجه را بر آن داشت که امکان دارد قسمت اعظم کود فسفر پخش شده در زمینی در دسترسی گیاه قرار نگرفته ومورد استفاده قرار نگیرد بخصوص درمورد کشتهای ردیفی برای اینکه بتوان حداکثر استفاده را از کود فسفر نمود ، بایستی کود را تا سر حد امکان در مجاورد ردیف بذر کاشته شده قرار داد این طریقه توزیع کود در خاک برای اولین بار در مورد گیاه ذرت طراحی آزمایش شد ونتایج جالب توجهی بدست آمد . در این گزارش طریقه آزمایش و نتایجی که بدست آمد ، است تشریح شده و با تکرار این آزمایش و رفع نواقصی که احیاناً وجود دارد و همچنین تعمیم این روش در مورد گیاهان دیگر این امید وجود دارد که بتوان در راه حداکثر استفاده از فسفر وبالا بردن سطح محصولات کشاورزی گام مثبتی برداشت .

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

این مرکز در ابتدا به صورت یک آزمایشگاه به نام ، آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی در سال 1338 وابسته به مؤسسة تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی در اهواز در محل فعلی تأسیس گردید بعداً ادلرات اصلاح و تهیة نهال و بذر ، وابسته به مؤسسة تحقیقات و اصلاح و تهیة نهال و بذر به آن اضافه شد و سرانجام در سال 1364 با نام ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، شکل گرفت . بخش تحقیقات منابع طبیعی در سال 1369 از وزارت کشاورزی جدا و به وزارت جهادسازندگی واگذار گردید مجدداً پس از ادغام دو وزارت و تشکیل وزارت جهادکشاورزی در سال 1381 این بخش ، بار دیگر به مرکز تحقیقات کشاورزی بازگشت و نام آن مجدداً به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تغییر یافت.

این مرکز دارای تعداد 10 بخش تحقیقات به شرح زیرمی باشد :

1- بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

2- بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

3- بخش تحقیقات منابع طبیعی

4- بخش تحقیقات علوم دامی

5- بخش تحقیقات خاک و آب

6- بخش تحقیقات فنی و مهندسی

7- بخش تحقیقات حفاظت خاک و آب خیز داری

8- بخش تحقیقات برنج

9- بخش تحقیقات توسعة روستایی

10-بخش تحقیقات اقتصادی و اجتماعی

و همچنین تعدادی ایستگاه تحقیقاتی و نهاستان و قرق در برخی شهرستانهای استان

کارکنان آن شامل اعضای هیئت علمی ، کارشناسان ، تکنسینها و کارکنان امور اداری ، مالی وخدماتی می باشد. این مرکز داری چندین آزمایشگاه نیز می باشد.
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 11:19 | چاپ مطلب

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

عمده ترین چالشها برای افزایش تولید

•افزایش سطح تولید

•افزایش محصول در واحد سطح

•حفظ حاصلخیزی خاک با برگرداندن مواد خارج شده

•حرکت به سمت کشاورزی پایدار با کنترل فرسایش....

•اصلاح ارقام جدید مقاوم به شوری، کم آبی، آفات....

•تسهیل و توسعه تحقیقات کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی

•بهبود عملیات زراعی دیگرخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 07:29 | چاپ مطلب

تحقیق کودهای شیمیایی

فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :24 مقدمه (  کودهای شیمیایی ) از زمان های دیرین مصرف فضولات دامی بعنوان کود درکشت و زرع یک عمل معمول و متداول بوده است درصد سال اخیر استفاده از املاح معدنی وموادشیمیایی در تولیدات کشاورزی توسعه یافته تا اینکه امروزه این عمل از ارکان اولیه واقتصادی کشت و زرع در اکثر خاک های دنیا می باشد . کودهای تجاری[1] شامل مواد معدنی و آلی می باشد که در بازار قابل خریداری بوده و جهت تولید محصول به خاک اضافه می شوند . 1- Commercial fertilizers ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، کودهای، شیمیایی
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 14:38 | چاپ مطلب

سرخارگل و پاسخ آن به کودهای شیمیایی و زیستی

سرخارگل و پاسخ آن به کودهای شیمیایی و زیستی

سرخارگل-و-پاسخ-آن-به-کودهای-شیمیایی-و-زیستیتحقیق رشته کشاورزی و زراعت، مقدمه: سرخارگل (Echinacea purpurea) گیاهی است علفی، چند ساله متعلق به تیره گل ستاره ایها (Asteraceae). سرخارگل یکی از مهمترین گیاهان دارویی در صنایع داروسازی بیشتر کشورهای توسعه یافته است. مواد موثره این گیاه خاصیّت ضد ویروسی داشته و تقویت کننده سیستم دفاعی بدن ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 19:36 | چاپ مطلب

پاورپوینت رعایت نکات زیست محیطی در تولید و مصرف کودهای شیمیایی

پاورپوینت رعایت نکات زیست محیطی در تولید و مصرف کودهای شیمیایی

پاورپوینت-رعایت-نکات-زیست-محیطی-در-تولید-و-مصرف-کودهای-شیمیاییدر این پاورپوینت به نکات مهم زیست محیطی در تولید و مصرف کودهای شیمیایی در قالب 36 اسلاید پرداخته شده است.مقدمه: تا اواخر دهه هفتاد میلادی افزایش مصرف کود شیمیا یی موثر ترین و ارزانترین روش تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم در تمامی جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شد. بتدریج از اوائل دهه ..دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 06:53 | چاپ مطلب

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت-کارائی-کودهای-آلی-با-تاکید-بر-کمپوستفهرست مطالب پاورپوینت: نگاهی به وضعیت کشاورزی ایران، جمعیت جهان و زمینهای زیرکشت، عمده ترین چالشها برای افزایش تولید، تولید و مصرف غلات، مصرف کالری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، قیمت جهانی کود و غلات، مصرف عناصر غذائی عمده در جهان، روند مصرف عناصر مختلف از سال ۱۹۷۰ م، کودهای کمپوست، ....دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 08:52 | چاپ مطلب

بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر سلامت انسان

بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر سلامت انسان

بررسی-اثرات-کودهای-شیمیایی-بر-سلامت-انسانمقاله های زیست شناسی: یکی از راهبردهای مهم توسعه کشاورزی در کشور ارتقاء سطح سلامت جامعه و تحقق شعار پیشگیری مقدم بر درمان است. تغذیه نامتعادل گیاهان منجر به سوء تغذیه در انسان می گردد. از علائم سوء تغذیه، می‌توان به ریزش مو، افسردگی، کم خونی، ایمنی پائین بدن و سرطان اشاره نموددانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 11 دی 1395 ساعت 10:37 | چاپ مطلب