X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی کارائی نسبی بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

پایان نامه بررسی کارائی نسبی بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

چکیده

کوششهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارایی بالاتر نامید. اندازه‌گیری کارایی اساسی‌ترین گام جهت ارتقای سطح آن است. سیستم بانکداری در اقتصاد ایران، همچون سایر کشورها نقش بسیار پراهمیتی را ایفا می‌کند ولی به دلایل مختلف این احتمال وجود دارد که این سیستم کارا عمل نمی‌کند. هدف از این مطالعه برآورد کارایی شعب بانک کشاورزی استان اردبیل و راههای ارتقای کارایی در این شعب می‌باشد.

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است. این تحقیق به برآورد کارایی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل در قلمرو زمانی سال 1390 می‌پردازد. برای این منظور روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به کار رفته است. همچنین این پژوهش از نظر جمع‌آوری آمار و اطلاعات، اسنادی است. جامعة آماری این تحقیق شعب بانک کشاورزی استان اردبیل بوده و اطلاعات مورد نیاز از ادارة آمار بانک کشاروزی استان جمع‌آوری و تهیه شده است.

نتایج به دست آمده از روش DEA نشان می‌دهد که از مجموع بررسی کارایی 39 شعبة بانک کشاورزی استان اردبیل تنها 14 شعبه در سطح استان کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که؛

1- میانگین کارایی فنی در شعب منتخب بانک کشاورزی استان 78% می‌باشد.

2- میانگین کارایی مقیاس در شعب منتخب بانک کشاورزی استان 68% می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده‌ها، بانک کشاورزی

مقدمه

در اقتصاد مبتنی در بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصادی کشور است. بانکها می‌توانند با فراهم آوردن سرمایة مالی برای بخشهای اقتصادی، شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانکها حتی با تأمین اعتبار برای متخصصان می‌توانند باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند. افزون بر این، بانکها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند.

بخشی از متن

تعریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات

کارائی:

کارائی[1] به معنای انجام درست کار و رسیدن به یک سطح خروجی مورد انتظار از یک ورودی مشخص می‌باشد. بعبارتی کارائی به معنای تولید کمترین مقدار ضایعات و صرف کمترین میزان هزینه می‌باشد بطوریکه کمیت و کیفیت ثابت نگه داشته شود (کسایی و خبازحسینی، 1384).

کارائی فنی:

در کارایی فنی رابطه بین نهاده و محصولات و چگونگی تبدیل نهاده‌ها به محصولات بحث می‌شود(طلوعی اشلقی و حسینی خضری، 1386).

کارائی تخصیصی:

در کارایی تخصیصی به اطلاعات قیمتی در مورد نهاده‌ها و محصولها برای حداکثرسازی درآمدها و حدأقل کردن هزینه‌ها و حداکثر کردن سود نیاز داریم (طلوعی اشلقی و حسینی خضری، 1386).

تحلیل پوششی دادهها[2]:

روش DEA از تکنیک برنامه‌ریزی خطی و انجام یکسری بهینه‌سازی جهت تعیین کارائی هر واحد استفاده و به منظور الگو برداری در افزایش کارائی، برای هر یک از واحدها، یک مجموعه مرجع برای واحد ناکارا تعیین و کارائی واحدهای مختلف را نسبت به واحدهای کارا مقایسه می‌نماید. این روش معمولاً برای ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی که اطلاعات مربوط به قیمت عوامل تولید یا محصولات آنها به راحتی در دسترس نیست کاربرد قابل ملاحظه‌ای داشته زیرا در DEA نیازی به هم دیمانسیون نمودن واحدها وجود ندارد، چون این مدل از ساختار چند بعدی استفاده نموده و هر عامل را در بعد خود در محاسبات وارد می‌نماید (احمدی، 1384).


1 Efficiency[2] Data Envelopment Analysis

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................................................................................................1

فصل اول :کلیات طرح

1-1 مقدمه.........................................................................................................................................................................3

1-2 بیان مسئله .................................................................................................................................................................3

1-3 هدفهای تحقیق ..........................................................................................................................................................5

1-4 سؤالات تحقیق...........................................................................................................................................................5

1-5 فرضیه‌های تحقیق.......................................................................................................................................................5

1-6 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن..............................................................................................................5

1-7 قلمرو پژوهش............................................................................................................................................................6

1-8 کاربرد تحقیق.............................................................................................................................................................6

1-9 محدودیتها و مشکلات تحقیق ...................................................................................................................................6

1-10 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی ...............................................................................................................7

1-11 ساختار تحقیق ...........................................................................................................................................................8

فصل دوم: مطالعات نظری

2-1 مقدمه.......................................................................................................................................................................10

2-2 تاریخچة بانکداری در جهان.....................................................................................................................................12

2-3 تاریخچه بانکداری در ایران......................................................................................................................................13

2-4 ابعاد بانکداری الکترونیک در ایران...........................................................................................................................21

2-5 ترویج پرداخت اینترنتی برای مقابله با صفهای طولانی بانکها....................................................................................37

2-6 مفهوم و شاخصهای اثربخشی و کارآیی...................................................................................................................38

2-7 جهانی شدن و توسعة فنآوری اطلاعات و الزام بهبود کارآیی...................................................................................40

2-8 کارایی.....................................................................................................................................................................41

2-9 روشهای مختلف اندازه‌گیری کارائی.........................................................................................................................52

2-10 ساختار و اندازهگیری کارایی در روش تحلیل پوششی دادهها...................................................................................54

2-11 پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................60

فصل سوم : روش‌شناسائی تحقیق (متدولوژی)

3-1 مقدمه...............................................................................................................................................................................66

3-2 روش تحقیق ...................................................................................................................................................................66

3-3 جامعه آماری....................................................................................................................................................................67

3-4 حجم نمونه و روش اندازه‌گیری........................................................................................................................................67

3-5 ابزار جمع‌آوری اطلاعات ................................................................................................................................................67

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...........................................................................................................................................68

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1 مقدمه...............................................................................................................................................................................74

4-2 توصـیف آماری نمونة تحقیق...........................................................................................................................................74

4-3 تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق)..............................................................................75

فصل پنجم : نتیجه‌گیری وپیشنهادات

5-1 مقدمه...............................................................................................................................................................................84

5-2 نتیجه‌گیری ......................................................................................................................................................................85

5-3 پیشنهادات .......................................................................................................................................................................87

-پیشنهادات در راستای تحقیق..........................................................................................................................................87

-پیشنهادات برای محققین بعدی.......................................................................................................................................89

منابع و مأخذ............................................................................................................................................................................92

چکیده انگلیسی .......................................................................................................................................................................96

پیوست...................................................................................................................................................................................خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 09:53 | چاپ مطلب

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

عمده ترین چالشها برای افزایش تولید

•افزایش سطح تولید

•افزایش محصول در واحد سطح

•حفظ حاصلخیزی خاک با برگرداندن مواد خارج شده

•حرکت به سمت کشاورزی پایدار با کنترل فرسایش....

•اصلاح ارقام جدید مقاوم به شوری، کم آبی، آفات....

•تسهیل و توسعه تحقیقات کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی

•بهبود عملیات زراعی دیگرخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 07:29 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

چکیده:

سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند . فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، پردازش ، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن .گزارش های حسابداری مدیریت ، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی ، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند.

اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از :

1 - تعیین اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

2 - مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت

3 - تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران

4 - تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان

پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکتهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است.برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.

طی این پژوهش اثبات گردید:

بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود ندارد.

بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود دارد.

بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد.

سیستم حسابداری مدیریت فاقد اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین ابهام کاری و عملکرد مدیران است.

سیستم حسابداری مدیریت دارای اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین عدم تمرکز و عملکرد مدیران است.

مقدمه:

مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد.

حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به منظور یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد ، تعریف کرد.

جوهره مدیریت تصمیم گیری است و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است . علاوه بر این ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد.

جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح وسیع : تعریفی است که فدراسیون بین المللی حسابداران[1] ارائه کرده است وازحمایت کامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .


[1]- International Federation Accountants (IFAC)

فهرست

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان ﻣﺳﺄله 5

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 6

5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

6-1 اهداف تحقیق. 11

7-1 حدود مطالعاتی. 12

1-7-1قلمرو زمانی. 12

2-7-1 قلمرو مکانی. 12

3-7-1قلمرو موضوعی. 12

8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 12

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

1 – 2 گفتار اول مبانی مدیریت و الگوهای ارزیابی عملکرد 16

1– 1– 2 مقدمه 16

2 – 1 – 2 سیر تاریخی مدیریت.. 18

3 – 1 – 2 مفاهیم سازمان و مدیریت: 20

4 – 1 – 2 مکاتب مدیریت علمی. 27

5 – 1 – 2 سطوح، مناطق، مهارتها و مسئولیت های مدیریت.. 42

6 – 1 – 2 اثر بخشی عملکرد مدیران. 51

2 - 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت.. 70

1 - 2 – 2 مقدمه 70

2 - 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت.. 70

3 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت.. 79

4 – 2 – 2 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت.. 85

5 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت.. 86

6 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای. 88

7 – 2 – 2 کاربردهای حسابداری مدیریت : 90

9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز. 103

3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمرکز در سازمان. 105

1 – 3 – 2 مقدمه 105

2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز. 105

3 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار : 106

4 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار. 107

5 – 3 – 2 عوامل تعیین کننده حدود و میزان تفویض اختیار : 108

6 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز. 111

7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت.. 116

8 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمرکز: 120

4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمینان ) 121

1 – 4 – 2 مقدمه 121

2 – 4 – 2 تعریف محیط. 121

3 – 4 – 2 محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی. 122

4 – 4 – 2 محیط واقعی در برابر محیط ذهنی. 123

5 – 4 – 2 رابطه محیط و ساختار سازمان. 124

6 – 4 – 2 چارچوب ارزیابی محیط. 126

7 – 4 – 2 سازش با محیط نامطمئن. 129

8 – 4 – 2 چارچوبی برای واکنش های سازمان دربرابر محیط نامطمئن. 137

5 – 2 گفتار پنجم : پیشینه تحقیق. 139

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 146

2 – 3 روش تحقیق. 146

3 - 3 مدل تحلیلی تحقیق. 147

4 - 3 جامعه آماری. 148

5 – 3 روشهای جمع آوری اطلاعات.. 149

6 – 3 اعتبار ( روائی ) پرسشنامه 149

1 – 6 – 3 اعتبار محتوائی. 150

2 – 6– 3 اعتبار ساختاری ( اعتبار سازه ) 150

7 – 3 پایائی پرسشنامه 150

8 – 3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 151

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 153

2 - 4 تجزیه و تحلیل داده ها 153

3 - 4 تحلیل توصیفی اطلاعات.. 153

1- 3 - 4 - آمار اطلاعات فردی پرسش شوندگان. 154

4 – 4 تحلیل استنباطی اطلاعات.. 157

1-4-4 آزمون فرضیه اول: 160

2-4-4 فرضیه دوم : 161

3-4-4 فرضیه سوم : 162

4-4-4 فرضیه چهارم : 163

5-4-4 فرضیه پنجم : 164

6-4-4 فرضیه ششم : 165

7-4-4 فرضیه هفتم : 166

8-4-4 فرضیه هشتم : 167

9-4-4 فرضیه نهم : 168

10-4-4 فرضیه دهم : 169

11-4-4 فرضیه یازدهم : 170

12-4-4 فرضیه دوازدهم : 171

13-4-4 فرضیه سیزدهم : 172

14-4-4 فرضیه چهاردهم : 173

15-4-4 فرضیه پانزدهم : 174

16-4-4 فرضیه شانزدهم : 175

17-4-4 فرضیه هفدهم : 176

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 179

2 – 5 نتایج و پیشنهادات تحقیق. 179

3 – 5 پیشنهادات.. 179

1 – 3 – 5 پیشنهادات حاصل از تحقیق. 179

2 - 3 – 5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 181

4 – 5 محدودیت های تحقیق. 181

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه 183

پیوست الف) جداول و نتایج اماری. 190

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 201

منابع لاتین: 203

چکیده لاتین 207خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:21 | چاپ مطلب

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت-کارائی-کودهای-آلی-با-تاکید-بر-کمپوستفهرست مطالب پاورپوینت: نگاهی به وضعیت کشاورزی ایران، جمعیت جهان و زمینهای زیرکشت، عمده ترین چالشها برای افزایش تولید، تولید و مصرف غلات، مصرف کالری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، قیمت جهانی کود و غلات، مصرف عناصر غذائی عمده در جهان، روند مصرف عناصر مختلف از سال ۱۹۷۰ م، کودهای کمپوست، ....دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 08:52 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان

چکیده سبک رهبری مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثر بخشی، کارایی و در نهایت بهره وری سازمانها می باشد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهاندر سال 1391-1390 انجام شده است. برای انجام این پژوهش توصیفی و مقطعی از پرسشنامه ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 10 دی 1395 ساعت 22:32 | چاپ مطلب

بررسی کارائی نسبی بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

بررسی کارائی نسبی بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

بررسی کارائی نسبی بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

چکیده کوششهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می zwnj;توان دستیابی به کارایی بالاتر نامید. اندازه zwnj;گیری کارایی اساسی zwnj;ترین گام جهت ارتقای سطح آن است. سیستم بانکداری در اقتصاد ایران، همچون ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 10 دی 1395 ساعت 13:12 | چاپ مطلب