X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی

ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه: توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی

چکیده:

بررسی در دومطالعه در مقاله حاضر به دنبال پاسخ براساس تحقیقات تجربی بیشتر در موردچگونگی شناسایی پتانسیل رهبری میباشد. براساس یک بررسی گسترده از تحقیقات از سال 1986 تا 2010 و با استفاده از ترکیبی از تکنیک های کمی و کیفی، ما یک مدل بالقوه ی رهبری متشکل از چهار قسمت را ارائه نمودیم که شامل مهارتهای تحلیلی حاوی عوامل کنجکاوی فکری، بینش استراتژیک، تصمیم گیری و حل مشکلات می باشد. قسمت بعدی چابکی در یادگیری است که شامل تمایل عوامل برای یادگیری شده و هوش هیجانی و سازگاری را باخود دارد و قدرت دیگر بعد آن است که شامل جهت گیری ، پشت کار و فداکاری است.و جدیت در رهبری شامل انگیزه، خود اتکایی و حساسیت نسبت به ذینفعان است. قابل ذکر است که مدل توسعه یافته براساس برخی از مسائل معمولی مشخص است که تمایل به ارزیابی معتبر رهبری بالقوه دارد و همچنین بین رهبری بالقوه و موفق و رهبری بالغ فرق میگذلرد.علاوه براین، اجماع بالا بین مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی در مورد ارتباط عملی توسط یک مدل ارائه شده است.

کلمات کلیدی:پتانسیل رهبری،توسعه رهبری،مدیریت استعداد،اجماع سنجی، اختلاف سنجی، انواع Q چند بعدی MDS

مقدمه:

محققین منابع انسانی در جهانی امروز در حال مبارزه با شناسایی پتانسیل رهبری میباشد. و علائم ان به عنوان یک اولویت میباشد اما در همان زمان اذعان کردند که روشهای ارزیابی آنها منجر به عدم بلوغ شده و نیاز به هدف تعمیم دستورالعمل ها دارد.(باکینگهام و ووسبورگ2001). مطالعات اخیر تخمین زده اند که تنها بین 31و 55 درصد از شرکتهای بزرگ امریکا باید یک چهارچوب خاصرا برای شناسایی رهبری سیستماتیک لالقوه داشته باشد. هردو پژوهشگران در زمینه ی رهبری نشان میدهند که نیاز به تحقیقات بیشتر در معیارهای سازمانی وجود دارد و با استفاده از آن باید ارزیابی بالقوه رهبری انجام شود.(اسلایزر2010). مسائل خاصی که در رابطه با شناسایی رهبری بالقوه در سازمان شناسایی شده اند.

عبارتند از:عملکرد به اندازه کافی بالقوه، ارزیابی های انجام شده توسط مدیران آموزش ندیده و یا غیر رسمی، تآدیه ی روش مربوط به شناسایی پتانسیل رهبری در استراتژی سازمان ، مخالفت با فرض یک رویکرد کوتاه مدت موقت، و گرفتن خط مدیریتی به طور کامل در فرایند درگیر، که با در نظر گرفتن آنها اغلب احساس وظایف آنها بوجود امده و با مسئولیت مدیریت بالایی به طور منظم انجام میشود.( درایر و پپرمانس2008). در بررسی مطالعات دیده شده است که سازمانهایی که تکیه بیشتر بر روی بررسی عملکرد و مهارتهای خاص دارند که معمولا بر روی تجزیه و تحلیل حوادث بحرانی گذارش شده توسط مدیران موفق بوده است، ارزیابی خود را از پتانسیل رهبری انجام داده اند.(برسیکو و حال1999). اگرچه هر دو روش به طور مستقیم ایجاد حس میکند، برخی از مسائل با هریک از آنها وجود دارد.با استفاده از عملکرد گذشته به عنوان شاخص پتانسیل خطر، ارزیابی روند انجام شده و دیده میشود که در ان کارایی بالا تمایل به تعمیم به ویژگیهای بالقوه ی رهبری را دارد که اغلب این اشتباه است.( بالزر و سولسکی1992). اختلاف نظر سنجی ناشی از نظرات و منافع متضاد احزاب مختلف درگیر در ارزیابی پتانسیل رهبری، متنند مدیریت ارشد،مدیریت خط، بخش منابع انسانی ممکن است معرف گرایشهای اضافی باشد.(رندیچ1998). شکل با استفاده از چهارچوب شایستگی براساس پروفایل رهبری موفق این است که انها مبتنی بر این فرض میباشند که رهبری بالقوه و بالغ میتواند وجود داشته باشد.(مک کال1998). اما ان در همه سازمان روشن نبوده و میتوان انتظار داشت که کارکنان صلاحیت همان مدیران ارشد را به نمایش بگذارند که حتی در یک فرم مشخص میتواند باشد و این صلاحیت منجر به موفقیت در انجام کار شود که در اینده غیر قابل پیش بینی است.(دریسکو و حال 1999). در مقاله حاضر ما به دنبال توسعه و تست یک مدل از پتانسیل رهبری با هدف هدایت و روشنی از هریک از مسائل مطرح شده در اینجا هستیم.

هدف از مطالعه حاضر:

اگرچه موضوع رهبری بالقوه توسط چندین محقق در سالهای اخیر ارائه شده است،تنها چند مطالعه براساس داده های تجربی انجام شده است. مقاله ی حاضر تصاویر در اطلاعات را در هر دو روش کمی و کیفی را بدست آورده است و بنابراین پاسخ به تماسهای تجربی برای پژوهش در شناسایی رهبری بالقوه امکان پذیر است.(سیلزر 2010). این مطالعه در نظر دارد به منظور کمک به تحقیقات با 4 شیوه اقدام کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:30 | چاپ مطلب

چگونگی ذخیره کردن مواد شیمیای حساس

چگونگی ذخیره کردن مواد شیمیای حساس

قسمتهایی از متن:

گروه بسته بندی : برای شناسایی یک ماده شیمیایی و درجه خطرات آن به حمل و نقل مربوط می شود .

- بالاترین گروه ، گروه یک است با خطرات زیاد

- گروه 2 – خطر متوسط

- گروه 3 – خطر پایین

- گروه بسته بندی اغلب در برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) در بخش اطلاعات حمل و نقل نشان داده می شود .

جدول اختصارات ایمنی – کدهای خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

The Dot Hazzard Codes

مواد قابل انفجار

Explosive

1

گاز های قابل اشتعال

Flammable gas

2.1

گاز های غیر قابل اشتعال

Non – Flammable gas

2.2

گازهای سمی

Poisonous gas

2.3

مایع قابل اشتعال

Flammable Liquid

3

جامد قابل اشتعال

Flammable Solid

4.1

قابلیت احتراق خودبخودی

Spantaneously Combustible

4.2

خطرناک – وقتی با آب تماس پیدا می کند

Dangerous When Wet

4.3

اکسید کننده

Oxidizer

5.1

پراکسید های آلی

Organic Peroxide

5.2

سمی – بدور از مواد غذایی نگهداری شود

Poison – Keep Away From Food

6.1

موادعفونی

Infection Material

6.2

....

در این مقاله اطلاعاتی در ارتباط با برچسب گذاری ارائه می گردد .

کلیه ظروف و مواد شیمیایی اعم از کوچک ، متوسط و بزرگ باید دارای برچسب باشد تا به عموم افرادی که با آن سر و کار دارند آگاهی دهد که محتوی ظرف چیست ؟ و چه خطراتی دارد ؟

برچسب مناسب باید در اطلاع رسانی به غیر از افرادی که با مواد سر و کار دارند به افراد معمولی نیز آگاهی دهد .

برچسب مواد علاوه بر خطرات فیزیکی قابلیت اشتعال ، انفجار ، خطرات میل ترکیبی یا ناسازگاری را شامل شود .

یک برچسب حاوی اطلاعات زیر می باشد :

1- نام مواد

2- علائم خطر شامل 1-2- اکسید کننده 2-2- قابل اشتعال 3-2- سمی 4-2- خورنده ، سوزاننده 5-2- زیان آور 6-2- التهاب آور 7-2- قابل انفجار 8-2- رادیو اکتیو

باتوجه به اینکه یک ماده می تواند یک یا چند خطر داشته باشند پس یک برچسب می تواند دارای یک یا چند علامت از خطرات فوق باشد .

مثلاً متانل دارای برچسب سمی و قابل اشتعال می باشد

Ø استن – دارای برچسب قابل اشتعال

Ø کلروفرم – دارای برچسب سمی

Ø تری اتیل آمین – خورنده ، قابل اشتعال

Ø دی اتیل آمین برچسب خورنده ، قابل اشتعال می باشد

Ø پیوالویل کلراید – خورنده ، سمی و محرک

Ø پیریدین – قابل اشتعال ، مضر

Ø متیلن کلراید – سمی ، مضر

3- کد بین المللی مواد

4- گروه بسته بندی

5- نام ، آدرس و شماره تلفن شرکت تولید کننده ، وارد کننده ، توزیع کننده ، مصرف کننده و نمایندگی مجاز

6- وزن خالص ، با ظرف و ظرف خالی

7- تاریخ تولید و مصرف

8- شماره بچ

9- مجوز خروج

10- تعرفه گمرکی

11- شرکت بیمه گذار

....خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 09:09 | چاپ مطلب

فتوتروپیسم ریشه چگونگی تاثیر نور و جاذبه بر شکل گیاه

فتوتروپیسم ریشه چگونگی تاثیر نور و جاذبه بر شکل گیاه

بخشهایی از متن:

خلاصه:

تعامل عوامل تروپیسم می تواند در تعیین شکل نهایی گیاه و ارگانهایش اهمیت زیادی داشته باشد. ما پاسخ های رشد را در ریشه گیاه به عنوان نمونه ای از این تعامل بررسی کردیم. جاذبه نقش برجسته ای در ریشه ریشه و فتوتروپیسم نقش مهمی در جهت رشد کردن اندامهای هوایی گیاه دارد. در نور آبی یا سفید، ریشه فتوتروپیسم منفی دارد اما نور قرمز باعث فتوتروپیسم مثبت در آن می شود. در گیاه گلدار Arabidopsis پیگمانهای حساس به نور به نام فیتوکروم (PAYA) و فتیتوکروم (phyB)B واسطه پاسخ مثبت ریشه به نور قرمز هستند چون ایجاد جهش ژنی در آنها باعث نقص شدید این پاسخ می شود. فتوتروپیسم منفی نسبت به نور آبی توسط گیرنده های نوری خانواده فتوتروپین اعمال می شود جهش در phyA, phy AB (اما نه در phyB) می تواند مانع این پاسخ به WT شود. تفاوتهای مشاهده شده در پاسخ های فتوتروییک به علت محدودیت رشد نیست چون میزان رشد در بین انواع جهش ها بررسی شد و تفاوت مهمی با رشد WT ندارد. بنابراین تحقیق مانشان می دهد که سیستم های نور آبی و قرمز درگیاه با عمل متقابل با هم رشد گیاه را تنظیم کرده و فیتوکروم نقش کلیدی در اعمال اثر تحریکات متعدد محیطی دارد.

....

منابع نوری و سیتسم فیربگ کامیپوتری مورد استفاه در آزمایشات فتوتروپیسم: در بعضی از این آزمایشات نور آبی و قرمز از عبور دادن نور سفید از حبابهای فلورسنت و با استفاده از فیلترهای شیشه ای مشبک بدست آمد حداکثر طول موج عبور از فیلترهای آبی 490nm و برای فیلتر قرمز 630 nm بود. در هر دو فیلتر میزان تغییر 12-14M mol m -2 s -1 است. در آزمایشات فتوتروپیسم که با سیستم فیدبک انجام می شوند. دیود منتشر کننده نور قرمز (LED) 660nm و نور آبی در 468 nm LED بکار می رود. بذرهای جوانه زده طوری جابجا شدند که نوک ریشه آنها د رمرکز ظرف کشت قرار گیرد. پس از 12-15 ساعت دوره تعادل، ظرف حاوی بذر بطور عمودی در تاریکی قرار داده می شود و آن با سیستم تصویر برداری دیجیتالی که توسط mullen و همکارانش معرفی شده بررسی می شود. با استفاه از نور مادورن قرمز (940 mm LED) و یک دوربین CCD مجهز به کامپیوتر PC از ریشه ها تصویر برداری شد. علاوه بر این یک سیستم کامپیوتری فیدبک برای ایجاد و حفظ زاویه صحیح نوک ریشه نسبت به خط عمود، در مدتی که نور قرمز یا آبی به طور یکطرفه آن را تحریک می کردند، مورد استفاده قرار گرفت.

اندازه گیری انحنا و آنالیزهای آماری: در آزمایشات فتوتروپیسم، ریشه هایی که به طرف منبع نور رشد می کردند زاویه مثبت و آنها که در خلاف جهت نور رشد می کردند زاویه منفی در نظر گرفته شدند. انحنای ریشه بر اساس تغییر زاویه از نقطه شروع تعیین می شد. اهمیت آماری با استفاده از تست یک طرفه (p<0 5)="" anpova="" تعیین="" می="" شد="" و="" در="" صورت="" لزوم="" توسط=""><0 5)="" dunnett's="" post,test="" پیشگیری="" می="" شد="" جائیکه="" معیارهای="" تست="" anova="" مناسب="" نبودند،="" یک="" تست="" anova="" با="" روش=""><0 5)="" dunn="" برای="" مقایسه="" های="" متعدد="" مورد="" استفاده="" قرار="" می="" گرفت.="" جزئیات="" اضافی="" در="" مورد="" عکس="" گرفتن="" و="" کل="" فرآیند="" توسط="" kiss="" و="" همکارانش="" ارائه="" شده.="">

...

فهرست:

خلاصه

مقدمه

مواد و روشها

مواد گیاهی و شرایط کشت:

منابع نوری و سیتسم فیربگ کامیپوتری مورد استفاه در آزمایشات فتوتروپیسم:

نتایج

نقش فیتوکروم در فتوتروپیسم ریشه

استفاده از میکروگراویتی برای بررسی فتوتروپیسم ریشهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 08:49 | چاپ مطلب

فتوتروپیسم ریشه چگونگی تاثیر نور و جاذبه بر شکل گیاه

فتوتروپیسم ریشه چگونگی تاثیر نور و جاذبه بر شکل گیاه

بخشهایی از متن:

خلاصه:

تعامل عوامل تروپیسم می تواند در تعیین شکل نهایی گیاه و ارگانهایش اهمیت زیادی داشته باشد. ما پاسخ های رشد را در ریشه گیاه به عنوان نمونه ای از این تعامل بررسی کردیم. جاذبه نقش برجسته ای در ریشه ریشه و فتوتروپیسم نقش مهمی در جهت رشد کردن اندامهای هوایی گیاه دارد. در نور آبی یا سفید، ریشه فتوتروپیسم منفی دارد اما نور قرمز باعث فتوتروپیسم مثبت در آن می شود. در گیاه گلدار Arabidopsis پیگمانهای حساس به نور به نام فیتوکروم (PAYA) و فتیتوکروم (phyB)B واسطه پاسخ مثبت ریشه به نور قرمز هستند چون ایجاد جهش ژنی در آنها باعث نقص شدید این پاسخ می شود. فتوتروپیسم منفی نسبت به نور آبی توسط گیرنده های نوری خانواده فتوتروپین اعمال می شود جهش در phyA, phy AB (اما نه در phyB) می تواند مانع این پاسخ به WT شود. تفاوتهای مشاهده شده در پاسخ های فتوتروییک به علت محدودیت رشد نیست چون میزان رشد در بین انواع جهش ها بررسی شد و تفاوت مهمی با رشد WT ندارد. بنابراین تحقیق مانشان می دهد که سیستم های نور آبی و قرمز درگیاه با عمل متقابل با هم رشد گیاه را تنظیم کرده و فیتوکروم نقش کلیدی در اعمال اثر تحریکات متعدد محیطی دارد.

....

منابع نوری و سیتسم فیربگ کامیپوتری مورد استفاه در آزمایشات فتوتروپیسم: در بعضی از این آزمایشات نور آبی و قرمز از عبور دادن نور سفید از حبابهای فلورسنت و با استفاده از فیلترهای شیشه ای مشبک بدست آمد حداکثر طول موج عبور از فیلترهای آبی 490nm و برای فیلتر قرمز 630 nm بود. در هر دو فیلتر میزان تغییر 12-14M mol m -2 s -1 است. در آزمایشات فتوتروپیسم که با سیستم فیدبک انجام می شوند. دیود منتشر کننده نور قرمز (LED) 660nm و نور آبی در 468 nm LED بکار می رود. بذرهای جوانه زده طوری جابجا شدند که نوک ریشه آنها د رمرکز ظرف کشت قرار گیرد. پس از 12-15 ساعت دوره تعادل، ظرف حاوی بذر بطور عمودی در تاریکی قرار داده می شود و آن با سیستم تصویر برداری دیجیتالی که توسط mullen و همکارانش معرفی شده بررسی می شود. با استفاه از نور مادورن قرمز (940 mm LED) و یک دوربین CCD مجهز به کامپیوتر PC از ریشه ها تصویر برداری شد. علاوه بر این یک سیستم کامپیوتری فیدبک برای ایجاد و حفظ زاویه صحیح نوک ریشه نسبت به خط عمود، در مدتی که نور قرمز یا آبی به طور یکطرفه آن را تحریک می کردند، مورد استفاده قرار گرفت.

اندازه گیری انحنا و آنالیزهای آماری: در آزمایشات فتوتروپیسم، ریشه هایی که به طرف منبع نور رشد می کردند زاویه مثبت و آنها که در خلاف جهت نور رشد می کردند زاویه منفی در نظر گرفته شدند. انحنای ریشه بر اساس تغییر زاویه از نقطه شروع تعیین می شد. اهمیت آماری با استفاده از تست یک طرفه (p<0 5)="" anpova="" تعیین="" می="" شد="" و="" در="" صورت="" لزوم="" توسط=""><0 5)="" dunnett's="" post,test="" پیشگیری="" می="" شد="" جائیکه="" معیارهای="" تست="" anova="" مناسب="" نبودند،="" یک="" تست="" anova="" با="" روش=""><0 5)="" dunn="" برای="" مقایسه="" های="" متعدد="" مورد="" استفاده="" قرار="" می="" گرفت.="" جزئیات="" اضافی="" در="" مورد="" عکس="" گرفتن="" و="" کل="" فرآیند="" توسط="" kiss="" و="" همکارانش="" ارائه="" شده.="">

...

فهرست:

خلاصه

مقدمه

مواد و روشها

مواد گیاهی و شرایط کشت:

منابع نوری و سیتسم فیربگ کامیپوتری مورد استفاه در آزمایشات فتوتروپیسم:

نتایج

نقش فیتوکروم در فتوتروپیسم ریشه

استفاده از میکروگراویتی برای بررسی فتوتروپیسم ریشهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 19:45 | چاپ مطلب

چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن

در علوم طبیعی، تئوری تشریح کننده چگونگی ایجاد حیات در زمین از مواد بی جان را پیدایش حیات یا حیات‌زایی (آبیوژنز یا بیوپویز) گویند. نباید این تئوری را با تکامل یا فرگشت که به مطالعه روند تغییرات ایجاد شده در موجودات زنده با گذشت زمان می‌پردازد و یا کیهان‌زایی که به دنبال توضیح چگونگی آغاز دنیاست، اشتباه گرفت.

بیشتر اسیدهای آمینه که گاه آنها را آجرهای سازنده حیات می‌نامند، می‌توانند در اثر فرایندهای شیمیایی طبیعی نامربوط با حیات نیز ایجاد گردند. این مطلب را میلر و یوری و دیگر دانشمندان در طی آزمایش‌هایی در آزمایشگاه، با ایجاد شرایط مشابه با زمان بوجود آمدن حیات در زمین نشان دادند. در تمامی موجودات زنده این اسیدهای آمینه به شکل پروتئین سازماندهی شده‌اند و ساخت چنین پروتئین‌هایی بواسطه اسیدهای نوکلئیک ممکن می‌گردد. تئوری پیدایش حیات به این نکته که کدامیک از این مولکول‌های زیستی ابتدا پیدا گشته‌اند و چگونه نخستین اشکال حیات را تشکیل داده‌اند می‌پردازد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: چگونگی، پیدایش، زمین، حیات، آن
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 05:50 | چاپ مطلب

چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی

چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی

مقدمه ...................................................................................................................................... 3

پیشینه تحقیق ................................................................ ........................................................... 4

توصیف وضع موجود .................................................................................................................. 4

گردآوری اطلاعات(شواهد ۱) ....................................................................................................... 4

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ....................................................................................................... 5

انتخاب راه حل .................................................................................................................... 5

مراحل اجرای راه حل ........................................................................................................... 6

گردآوری اطلاعات(شواهد۲)................................................................................................... 6

ارزشیابی و تعیین اعتبار ........................................................................................................ 6

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................... 7خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:23 | چاپ مطلب

اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

مقدمه :1

تعریف مفاهیم کلیدی:2

سبک زندگی:2

هفته دفاع مقدس:3

شهید:3

بیان مسئله :4

هدف از اجرای این اقدام پژوهی :5

توصیف وضع موجود( شواهد 1):6

شاخص های کمی و کیفی وضعیت موجود:7

گرد آوری داده ها و اطلاعات جهت شناسائی عوامل موثر بر ایجاد مساله:8

الف. پرسشنامه. 9

ب. مصاحبه:9

ج. مطالعه:9

تجزیهوتحلیلوتفسیر داده‌ها جهت شناسایی عوامل موثر بر مساله:10

ادبیات موضوع. 11

الف. پیشینه نظری:12

ب.پیشینه عملی:13

راه حل‌های پیشنهادی:14

اجرای راه حلهای انتخابی.. 15

اعتبار بخشی به راه حل ها:15

اجرای راه حل ها:16

راه حل اول:16

1-1تعامل با همکاران شاغل در آموزشگاه:16

1-2- افزایش آگاهی همکاران در زمینه سبک زندگی شهدا17

1-3- تعامل با اولیا17

مشارکت و نقادی همکاران:17

اصلاح، تعدیل و تغییرات لازم در اجرای راه حلها :18

راه حل دوم:18

2-1- برپایی نمایشگاه هفته پژوهش با موضوع نوجوان: دیروز، امروز، فردا18

2-2- تابلوی دائمی شهدا19

2-3- برگزاری مسابقه کتابخوانی(خلاصه نویسی کتاب) و روزنامه نویسی.. 20

2-4-تجهیز کتابخانه مدرسه به کتابهایی با موضوع سبک زندگی شهدا و دفاع مقدس.. 21

2-5- برگزاری نمایشگاه کتاب.. 21

2-6- شناسایی و معرفی شهدا و جانبازان نزدیک به دانش آموزان. 21

2-7- تشکیل گروه سرود پویندگان راه شهدا22

2-8- دعوت از شهدای زنده22

2 –9 برگزاری مراسم ختم قرآن هدیه به روح مطهر شهدا و امام شهیدان. 23

نظارت بر اجرای راه حل. 23

اصلاح، تعدیل و تغییرات لازم در اجرای راه حلها23

راه حل سوم :23

3-1 برگزاری اردو زیارت گلزار مطهر شهدا24

3-2-اهدای جوایز و تشویق دانش آموزان فعال. 24

مشارکت و نقادی همکاران. 24

توصیف وضع مطلوب (شواهد2). 25

شاخص های کمی و کیفی وضعیت مطلوب:25

نتیجه گیری و پیشنهاد :26

پیوست ها :28

مقدمه :

روز اول ماه مهر... دل پر می کشد به سوی صف های مدرسه . لباس های اتوکشیده، کیف های رنگارنگ، لبخندهای شادی بر روی لب های کودکان. باز هم زنگ مدرسه.... صدا می آید. ...دنگ...دنگ...جنگ...جنگ...! صدا می آید، از گذشته های نه چندان . گذشته هایی که اگر امروز ما فراموش کنیم نسل فردا در زیر رگبار پیاپی تهاجم فرهنگی هرگز به یاد نخواهد آورد. خاطراتی که فراموش نخواهند شد. کیف هایی رنگین به رنگ خون خون .لبخندهایی که بر روی لب های کودکان یخ زد. فروغی که در دیدگانشان دوخته به افقی سرخ خشکید. مهرماه 1359. یک روز پس از آغاز رسمی جنگ تحمیلی. آغاز مدرسه، آغاز شور و نشاط. شور و نشاطی که به جنگ بدل شد. جنگی نابرابر و دفاعی مقدس و جاودانه . جنگی که مدرسه شد و از کودکان ما مرد ساخت.

و اینک، به حرمت خون شهیدان و به پاسداری گامهای کوچک کودکان شهید جنگ، هر سال اولین گامهای ورود به مدرسه را با هفته دفاع مقدس آغاز می کنیم، که تقارنی ارزشمند و نکوست . تقارنی که فضای دانشگاه ها و مدارس را به یاد و خاطره شهیدان والامقام متبرک ساخته و سنگر مدرسه را یادآور عصاره های پاک انقلاب می نماید. ما نیز در دبستان دخترانه جمهوری اسلامی همگام با دیگر مدارس کشور هرسال همزمان با آغاز مهر ماه، مدرسه را به نام شهدا مزین کرده و گل کودکان را با یاد شهدا عطر آگین می نماییم. در سالن دبستان یادمانی برای شهدا و دفاع مقدس می سازیم و تابلو ها را با تصاویر شهدا، خصوصا شهدای نوجوان متبرک می سازیم. از شهدا می گوئیم . از اهدافشان، خاطراتشان و وظیفه خودمان و کودکانمان را در قبال ایثارشان یادآور می شویم.

هفته دفاع مقدس می گذرد. عکس ها و آذین بندی ها به دروون جعبه ها منتقل شده و در یکی از کمدهای مدرسه برای استفاده در سال های بعد نگهداری می شود . و اگر خیلی دوست شهدا باشیم در دهه فجر هم یادی از آن ها می کنیم. اما آیا کافیست؟ حتی اگر هر روز سال را به نام هفته دفاع مقدس بنامیم کافیست؟ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق می گوید: هدف از برپایی یادمان و یادواره ها برپایی یک مجلس صرف نیست. بلکه باید بتوانیم راه و روش و تفکر شهدا را در جامعه نهادینه کنیم[i]. پس هدف ما باید نهادینه کردن راه وروش و تفکر و رسم شهدا باشد و این مهم بدون تداوم ناممکن می نماید. چه بهتر که از سال های ابتدایی تحصیل و در حقیقت آغاز ورود رسمی کودکان به جامعه و در مدرسه که محل پرورش روح و روان کودکان است بنیان نهاده شود تا کودکان که آینده سازان ایران اسلامی هستند هر چه بیشتر با سبک زندگی شهدا آشنا شوند. پدران ما در انقلاب به دنبال عبور از تمدن غربی بودند اما ما امروزه به سمت سبک زندگی غربی پیش میرویم. بخاطر همین است که سخن گفتن از آن برهه از تاریخ کشورمان کمی دشوار است. برهه ای که بچه های جنگ در کنار هم زندگیِ زنده ای داشتند و واقعاً زندگی می کردند.راستی، نسبت سبک زندگی امروز ما با دوران دفاع مقدس چیست؟ چرا امروز شهدا از دلاوری ها و شهامت های شهدا می گوئیم؟ چه لزومی به بازگویی آن حادثه هاست؟ با پرداختن به آن سبک، آیا می خواهیم بازگشت به گذشته کنیم؟ نسبت سبک زندگی رزمنده ها با اقتضائات امروز در چیست؟ چه نیازی به برگزاری یادواره های دفاع مقدس و پاسداشت آن ارزش ها می باشد؟ آیا شهدا در امروز ما فراموش شده هستند؟

تاریخ دفاع مقدس حکایات عجیب و تکان دهنده ای از عشق راستین شهدا سراغ دارد که بهره گیری از آنها همچون چراغ هدایتگر مسیر درست زندگی را به جوانان بعدی نشان خواهد داد. پس مطالعه در تاریخ دفاع مقدس و احوالات و وصیت نامه شهدا سدی مستحکم در برابر جنگ نرم می باشد. در جهت الگو برداری از شهدا جا دارد سخن امام خمینی رحمه ا... علیه را که بعد از شهادت نوجوان شهید " حسین فهمیده" بیان نموده بود را مرور می نماییم:"رهبر ما آن طفل دوازده ساله ای است که با قلب کوچک خود که ارزش­اش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.

در اقدام پژوهی حاضر، ضرورت علاقمند ساختن دانش آموزان به مطالعه سبک و روش زندگی شهدا پژوهش شده ، راه کارهایی برای این مهم طرح و اجرا خواهد گردید.

بیان مسئله :

اینجانب نفیسه علمی نیک با چهار سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش که از ابتدا در مقطع ابتدایی مشغول خدمت بوده­ام، کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی مدت دو سال است که عهده دار معاونت آموزشی دبستان دخترانه جمهوری اسلامی ناحیه 4 قم می باشم. این دبستان با 327 نفر دانش آموز که در شش پایه و 12 کلاس تحصیل می کنند در خیابان کلهری شهر قم واقع شده است. ساکنان این منطقه غالبا افرادی مذهبی و از نظر سطح فرهنگی، اقتصادی و تحصیلات متوسط و متوسط به پائین می باشند. در حدود 40 در صد از دانش آموزان این دبستان را اتباع کشور های همسایه، افغانستان، پاکستان و عراق تشکیل می دهند که والدین بخشی از آنها مشغول تحصیل علوم دینی و قسمتی از ایشان دارای مشاغل آزاد و عمدتا کارگر ساده می باشند. بنده مفتخرم که از اعضای خانواده شهدا بوده و پدرم شهید رجب علی علمی نیک اولین فرمانده شهید سپاه پاسداران شهرستان نقده[1] بودند . از اینرو احساس دین خاص نسبت به شهدا داشته و پرداختن به موضوعاتی پیرامون ارزش شهید و شهادت و ایثار و فداکاری را تکلیف خود می دانم. با این تفکر از ابتدای شروع به کار خود در آموزش و پرورش در مواقع و فرصت های مختلف سعی کرده ام هر چه بیشتر به این موضوعات و مفاهیم بپردازم. اما متاسفانه گاهی با بی علاقگی دانش آموزان و نا آشنایی آن ها نسبت به شهدا حتی شهیدان شاخص روبرو شده ام. در یکی از موارد وقتی با تعدادی از دانش آموزان پایه ششم در مورد شخصیت شهید رجایی صحبت می کردم متوجه شدم حتی یک نفر از آنها این شهید والامقام را نمیشناسند و با نامش نیز آشنا نیستند . فردای آن روز تعدادی از انها که کاملا متوجه ناراحتی من از این موضوع شده بودند در مورد شهید رجایی اطلاعاتی از خانواده و بزرگترها کسب کرده و در زنگ تفریح در مورد اطلاعات خود در این باره با من صحبت کردند که متوجه کم کاری ای که در این رابطه داریم شدم. به طوریکه هر سال در هفته دفاع مقدس و مناسبت های خاص به بیان خاطرات و شرح حال شهدا پرداخته ولی به صورت اساسی به سبک زندگی شهدا نپرداخته ایم . در صورتیکه راه برون رفت از مده مشکلات و معضلات جوانان جامعه الگو گیری از سبک زندگی شهداست . چه در بیان مسائل حجاب و چه در مسائل اقتصادی و فرهنگی و . . . در مدرسه از دانش آموزان می خواهیم حجاب خود را رعایت کنند و در راه حفظ آن بکوشند. اما تا وقتی الگوهای مناسبی برایشان معرفی نشده باشد نمیتوان انتظار داشت که به خوبی حرفاهای ما را درک و به آن عمل کنند. آن هم در حالی که الگوهای بسیار مناسب در میان شهیده های دفاع مقدس موجود است . حتی در زمینه پرداختن به درس و ساعی بودن در زمینه های علمی، نوجوانان رزمنده ای که حتی در جبهه نبرد نیز درس و کتاب را فراموش نکردند می توانند الگوی خوبی باشند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:07 | چاپ مطلب

مقاله نقدی بر چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی

مقاله نقدی بر چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی

فهرست:

چرایی و چگونگی وقوع انقلابها

عامل x در انقلاب

دیدگاههای مختلف درباره پدیدة انقلاب


بخشهای برگزیده ای از متن:

چرایی و چگونگی وقوع انقلابها

پدیده انقلاب، بهعنوان یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین پدیدههای اجتماعی ـ سیاسی، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و درباره چرایی و چگونگی وقوع آن دیدگاههای گوناگونی پدید آمده است.

هدف هر دیدگاه آن است که پژوهشگر یا خواننده را، برای گشودن قفل پدیده انقلاب، به کلیدی مجهز سازد; اما دلایلی چند سبب شده است هر دیدگاه در این زمینه نتایجی خاص ارائه دهد. مهمترین دلایل این امر به ماهیت پدیدههای اجتماعی و پیچیدگی آنها باز میگردد که در نیازهای معنوی و مادی و استعدادها و ویژگیهای عامل انسان مانند قدرت تفکر، اراده و حافظه و وجود عوامل ناشناخته و پنهانِ بسیار ریشه دارد. این امر سبب عدم امکان آزمایش ارادی یافتههای علمی، جهت مشخص شدن درستی یا نادرستی آنها میگردد.

عامل x در انقلاب

در تحلیل چرایی و چگونگی وقوع انقلاب نظریات متعددی توسط اندیشمندان و تئوری پردازان انقلاب ارائه گردیده و هریک فرآیندی را برای وقوع انقلاب ترسیم کرده اند. در این بین یکی از نظرات تحلیل کارکردگرایانه یا سیستمی از انقلاب است. و "چالمرز جانسون" از جمله اندیشمندانی که از این منظر به تحلیل انقلاب پرداخته است.

در این نگاه جامعه به سیستمی تشبیه می شود که دارای کارکردهای متفاوتی است و تا وقتی که سیستم کارا می باشد, تعادل در جامعه حاکم است و وضعیت عادی است. وقتی تغییراتی در محیط و یا سیستم بوجود آمد سیستم تلاش می کند تا به نحوی بر آن فائق آید و یا خود را با تغییرات هماهنگ سازد که در این صورت سیستم بار دیگر به تعادل می رسد...

دیدگاههای مختلف درباره پدیدة انقلاب

بدین ترتیب، مجموعهای از دیدگاههای متفاوت درباره پدیده انقلاب به وجود آمده است که حتی برخی از آنها با یکدیگر کاملا تناقض دارند; برای مثال نظریهای پیشرفت و بهبود موقعیت اقتصادی را سبب انقلاب میداند; نظریهای دیگر، بدتر شدن این موقعیت را و نظریه سوم، رکود سریع و کوتاه مدت پس از بهبودی طولانی مدت را ایجاد کننده انقلاب خوانده است.

(1) به طور کلی، نظریههای انقلاب در پی تبیین چرایی و چگونگی وقوع انقلابند; هرچند برخی از آنها به پیآمدهای این پدیده نیز میپردازند.

(2) البته جداکردن دو بحث چرایی و چگونگی مشکل است و در باره معنای آنها نیز اتفاق نظر وجود ندارد.

در این کتاب، مراد از چرایی وقوع انقلاب، بیان عللی است که در همه انقلابها دیده میشوند و تا وقتی پدید نیایند، هیچ انقلابی اتفاق نمیافتد. این دسته از علل، علل کلی خوانده میشود.

(3) بیتردید ممکن است علل کلی، هنگام تطبیق بر مصداقی خاص; مانند انقلاب اسلامی، شکلی ویژه یابد. منظور از چگونگی وقوع انقلاب نیز مسیر خاص شرایط یا تحولاتی است که به ایجاد علل کلی و سرانجام پیروزی انقلاب می انجامد.

....

ریز از یکسان سازی جهانی (globalization یا به اصطلاح رایج جهانی سازی)

(1) پیدایش نخستین انقلاب پست مدرن بعد از رنسانس!
دو دهه از وقوع حادثه ای بزرگ به نام انقلاب اسلامی در جهان گذشته است و اکنون چندیست وارد دهه سوم انقلاب شده ایم. در طی این دوران هزاران مقاله و صدها کتاب درباره چرایی و چگونگی و ماهیت و هویت انقلاب نوشته شده است. از آن جایی که در جهان کنونی بیشترین پژوهشها از سوی پژوشهگران غربی انجام می شود، پاسخ به ماهیت انقلاب نیز با معیار و دید انسان غربی به "مفهوم و معنی انقلاب و یکسان سازی و تک قطبی شدن فرهنگ" صورت گرفته است.
نویسندگان غربی کوشیدند همه حوادث و وقایع تاریخی جهان غیر غربی را با محکها و تئوریهای فراگیر بشری خود، گزارش و تفسیر کنند. یکی از همین تئوریها و درگیریهای بنیادی غرب، دیدن جهان غیر غربی از پنجره اندیشه مدرنیسم و پیشرفت و غلبه مدرنیته و مدرنیسم در همه حوادث بزرگ است.
در این نوع نگاه، هر عمل و عکس العمل باید در مدار اندیشه و زیر سایه عمل "انسان غربی به سوی مدرنیسم"، در دو شکل "لیبرال دموکراسی" و "تکنولوژی و علم" تعریف شود. از این جا هر حادثه ضد غربی با نگاه تحقیر آمیز و خلاف جهت تاریخ، بیان و کهنه گرایی و ارتجاع خوانده می شود!!خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 22:53 | چاپ مطلب

تحقیق چگونگی ترسیم چارتهای سازمانی

تحقیق چگونگی ترسیم چارتهای سازمانی

مطالب:

چارت سازمانی چیست؟
ویژگی مدیریت چارت سازمانی در Pars CMS
EXCELچگونگی ترسیم چارتهای سازمانی دربرنام
مثال هایی ازچارتهای سازمانی
منابع
................................................................

بخشهایی از متن:

چارت سازمانی چیست؟

هر ارگان ، اداره ، شرکت یا سازمانی ، چه دولتی و چه خصوصی ، دارای ساختار مشخصی در بین اجزای خود است . دارای یک نفر به عنوان مدیر یا مدیر عامل می باشد که رهبری و اداره اجزای این کارخانه را در دست دارد . این مدیر عامل دارای چند نفر معاون زیر دست خود است و ایشان نیز به نوبه خود دارای تشکیلات زیر مجموعه می باشند . این ساختار را چارت سازمانی این تشکیلاتمی نامند . به هر یک از گزینه های چارت سازمانی ، پست سازمانی گفته می شود . به عنوان نمونه به گزینه مدیر عامل پست سازمانی گفته می شود .

ویژگی مدیریت چارت سازمانی در Pars CMS

واحدهای اداری بصورت درختی سلسله مراتبی نمایش داده می شود که با کلیک بر روی هر گزینه از درخت , شرح وظایف واحد مذکور نمایش می یابد و فرد یا افرادی که متصدی یا کارمند آن واحد یا سمت هستند , فهرست می شوند . با کلیک روی نام این افراد به اطلاعات پرسنلی ایشان متصل می شویم . این بخش جهت معرفی چارت اداری تحت وب و معرفی پرسنل شاغل در هر بخش همراه با تصاویر ایشان در نظر گرفته شده است . در این بخش که شامل مدیریت چارت سازمانی می شود ، می توانید هر یک از ادارات زیر مجموعه را به شکل ساختار سلسله مراتبی تعریف کرده و دقیقا همانند تابلوهای طرح تکریم ارباب رجوع ، مطالب زیر را برای آنان وارد کنید :

1. نام این اداره

2. شرح وظایف این اداره

3. علل به وجود آمدن این اداره در ارگان شما

4. تاریخ تاسیس آن

5. پرسنل شاغل در آن به تفکیک وظایف محوله

...

EXCELچگونگی ترسیم چارتهای سازمانی دربرنامه

روش اول :
1- یک سلول از ستونی را که میخواهیم لیست بر اساس آن مرتب شود انتخاب میکنیم.
2- برای مرتب سازی صعودی از آیکون Sort Ascending ( ) و برای مرتب سازی نزولی از آیکون Sort Descending ( ) در نوار ابزار Standard استفاده میکنیم.
نکته
باید توجه داشته باشیم که در این حالت نباید یک ستون انتخاب شود بلکه فقط یک سلول از ستونی که میخواهیم بر اساس آن لیست مرتب شود را انتخاب میکنیم.
روش دوم :
1- کل جدول یا یک سلول از جدول را انتخاب میکنیم.
2- منوی Data را انتخاب میکنیم.
3-...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:51 | چاپ مطلب

مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه:

درباره اینکه هنر مدرن دقیقاً از چه زمانی آغاز می‌شود و کدام اثر هنری، سبک هنری، جنبش هنری یا حتی گفتمان هنری را می‌توانیم در توالی زمانی تاریخ هنر، نقطه شروع هنر مدرن بدانیم، اختلاف‌نظرهایی میان مورخان و پژوهشگران هنر وجود دارد. برخی هنر مدرن را حدوداً هنر قرن بیستم می‌دانند و سال 1905، یعنی زمان گشایش نمایشگاه فووها در سالن پاییز در پاریس را نقطه عزیمت خود قرار می‌دهند. برخی دیگر، از جمله کریستوفر ویتکومب، پژوهشگر آمریکایی هنر، معتقدند که هنر مدرن در دهه 1860 با نمایش تابلوی ناهار در سبزه‌زار اثر ادوارد مانه در سالن مردودهای پاریس آغاز می‌شود و حدوداً تا دهه 1970 ادامه می‌یابد.

اصطلاح هنر مدرن در پیشینه تاریخ‌نگاری هنر در قرون گذشته نیز به کرات به کار رفته است و کاربردش در قرن بیستم به هیچ‌وجه تازگی ندارد. چنینو چنینی (حدود 1370-1440) نقاش فلورانسی در اثری با عنوان کتاب هنر که در 1437 تألیف کرده است توضیح می‌دهد که جوتو چگونه نقاشی را «مدرن» ساخته است. جورجو وازاری (1511-1574) نقاش، معمار و تاریخ‌نگار ایتالیایی هنر در 1550 کتابی را با عنوان زندگی هنرمندان تألیف کرد که تا به امروز به عنوان یکی از معتبرترین منابع اطلاعاتی درباره هنر و هنرمندان دوره رنسانس، مورد رجوع قرار گرفته است. وازاری نیز در این کتاب هنر عصر خویش را هنر «مدرن» می‌خواند. او در این کتاب مهم، که در واقع الگو و سرمشق بسیاری از مورخان هنر و خاطره‌نویسان دوره‌های بعد قرار گرفته است، بر این اندیشه تکیه می‌کند که هنر دارای ماهیت تکامل یابنده است و هنرمندان نسل‌های متوالی از دستاوردهای پیشنیان خود بهره‌ می‌گیرند و سیر تکاملی هنر را دنبال می‌کنند. همچنین بد نیست که بدانیم معیار هنر راستین در نگاه وازاری، تقلید مخلصانه و شورمندانه طبیعت است که باید با مهارت دستان هنرمند و قالب آرمانی (یا فرم ایده‌آل)ی که پیشاپیش در ذهن او شکل گرفته است به تحقق درآید.

آنچه را که وازاری معیار هنر راستین می‌داند بازتابنده دیدگاه مسلط در فضای هنری رنسانس است. این معیار در دوره‌های بعد نیز همچنان اعتبار خود را حفظ می‌کند و در قرن هجدهم، اساس نظریه‌پردازی‌های نوین فلسفی درباره چیستی هنر و به تبع آن، تعریف هنر واقع می‌شود. شارل ‌باتو، روحانی و متفکر فرانسوی، در 1746 مقاله مهم و دوران‌سازی را با عنوان هنرهای زیبا تحویل شده به اصلی واحد به رشته تحریر درمی‌آورد و «نظام مدرن هنرها» را براساس همان اصل واحد تدوین می‌کند. این اصل واحد یا مشترک هنرهای زیبا چیزی جز «تقلید از طبیعت زیبا» نیست. نظریه تقلید طبیعت یا بازنمایی واقعیت قابل شناخت تا ‎آغاز نیمه دوم قرن نوزدهم نافذیت خود را حفظ می‌کند و تا آن زمان همچون گفتمانی مسلط بر همه جنبش‌های هنر بصری سایه‌افکن است.

تحولات بزرگی که در نیمه دوم قرن نوزدهم در سه حوزه فناوری (از جمله اختراع و تکامل صنعت و هنر عکاسی از 1839 به بعد و تکامل سیستم‌های ارتباطی) علم و فلسفه، و نیز اقتصاد و سیاست صورت می‌گیرند عمیقاً جهان‌بینی هنرمندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این تحولات هم وضعیت مادی هنرمندان را دگرگون می‌سازند و هم بر ارزش‌ها و آرمان‌های معنوی آنها تأثیر می‌گذارند. نظام جدید ترویج، عرضه و فروش آثار هنری، آزادی نویافته‌ای را برای هنرمندان به ارمغان می‌آورد. هنرمندان اکنون بعد از قرن‌ها وابستگی به حامیان از جمله پادشاهان،‌ شهریاران، پاپ‌ها و اسقفان‌ و اشراف هنردوست و هنرپرور، خود را آزاد احساس می‌کنند وبر پای خود می‌ایستند. ولی آزادی همیشه با مسئولیت ملازمه دارد. هنرمند در این روزگار دیگر آن هنرمندی نیست که در قصرهای مدیچی، فیلیپ، چارلز و لویی به سر برد و یا به ولی‌نعمتان خود در کلیسا و نهادهای حکومتی تکیه کند و به زعم جورجو وازاری، با بهره‌گیری از دستاوردهای اسلاف خود، سیر تکاملی هنر را پی بگیرد و با مهارت هر چه بیشتر «طبیعت زیبا» را تقلید کند. هنرمند اکنون باید با آگاهی‌ها و آزادی‌های نویافته خویش، زیست بوم خود را از نو بنگرد، باطن خویش را بکاود و کاشف افق‌های نوینی در عرصه برونی حیات باشد. در چنین فضایی، هنرمند نه تنها به جست و جو و ابتکار مضامین بدیع و یافتن نکته‌های نغز در لایه‌های مغفول زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد بلکه عمیقاً خود را نیازمند جستن و پروراندن زبان و بیان و قالبی نو احساس می‌کند.

بنابراین هنرمند، به ویژه هنرمند تجسمی، می‌بایست خود را از قید سنت‌های ریشه‌دار و آیین‌های قوام گرفته هنر کلاسیک و آکادمیک رها می‌ساخت و معیارها و هنجارهای آن را به چالش می‌گرفت. چه گفتن و چگونه گفتن، هر دو می‌بایست نو می‌شدند. این چرخش گفتمانی، هر چند حاصل تحولات کلان نیمه دوم قرن نوزدهم در حوزه‌های فلسفه و علم و فناوری، اقتصاد و سیاست، و روابط اجتماعی بود، شخصیت‌هایی به طور اخص در میان خود هنرمندان و خارج از جامعه هنری در زمینه‌سازی و شکل‌گیری آن، نقشی برجسته داشته‌اند. نیچه، کروچه، برگسون، داستایوسکی، اسکار وایلد، والتر پیتر، گویا، کوربه، ترنر، رودن و بالاخره فروید از جمله این بزرگانند. البته ناگفته نگذارم که کلمنت گرینبرگ، منتقد نامدار آمریکایی، ریشه هنر مدرن را در فلسفه کانت و به طور اخص در نقد سوم او می‌جوید و آن را شالوده اصلی آموزه‌هایی چون اصالت زیباشناسی، هنر برای هنر و خودمختاری هنر و جز اینها می‌داند.

اینکه دهه 1860 یا نخستین دهه قرن بیستم را زمان شروع تاریخ هنر مدرن بدانیم، یا به طور مشخص‌تر، امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم را هنر مدرن به شمار آوریم یا آنها را زمینه‌ساز هنر مدرن محسوب کنیم، در ادامه این بحث مقدماتی ما تأثیر چندانی نخواهد داشت. در موارد بسیاری تعیین مقاطع تاریخی شروع و پایان جنبش‌های هنری بیشتر براساس ملاحظات کاربردی و یا آموزشی صورت می‌گیرد تا معیارهای زیباشناختی. مثلاً وزارت فرهنگ فرانسه در تقسیم وظایف موزه‌های عمده پاریس مقرر کرده است که آثار هنر نقاشی و مجسمه‌سازی تا پایان دوره کلاسیک (به مفهوم گسترده آن) یعنی پایان نیمه اول قرن نوزدهم در موزه لوور، آثار امپرسیونیست و پست‌امپرسیونیست مربوط به نیمه دوم قرن نوزدهم در موزه دورسه، و هنر مدرن یعنی آثار پدید آمده از 1905 تا زمان حاضر در موزه مرکز ژرژپمپیدو و موزه شهر پاریس نگهداری شوند. نوربرت لینتون، نیز حدوداً همین ترتیب را دنبال کرده است،‌ یعنی ضمن اشاره به نام نقاشانی همچنین داوید، کانستبل، ترنر، گویا، انگر و دلاکروا به عنوان پیام‌آوران هنر مدرن، نگاهی اجتمالی به کار نقاشانی چون مونه، سزان، گوگن، ون‌گوگ، سورا، هدلر و مجسمه‌سازی چون رودن می‌افکند و سپس بحث خود را به طور مبسوط با نقاشانی چون ماتیس، رئو، ولامنک و کیرشنر و دیگران که آثارشان را بعد از سال 1900 یعنی در قرن بیستم آفریده‌اند دنبال می‌کند و چنان که پیداست هنر مدرن را حدوداً همان هنر قرن بیستم به شمار می‌آورد.

برای اجرای طرح از سبک پست مدرنیسم[1] پیروی شده است چنانچه دقت شود اجزای طرح، بازگشت مستقیم به تاریخ و سنت دارد، ولی چیدمان و ترکیب اجزای آن به صورت نوگرایانه (مدرنیسم)[2] انجام شده و در کل، طرح نگرش پسانوگرایانه (پست مدرنیسم) را در ذهن تداعی می‌کند.

به طور کلی پنج خصلت عام و مرتبط با یکدیگر را می‌توان در گرایش‌های متنوع پست مدرن تشخیص داد: کثرت گرایی، التقاط‌گرایی، خود آگاهی، متن‌گرایی و فردگرایی.

جلوه‌ی کثرت‌گرایی را نه فقط در تمایلات هنری همزمان، بلکه در قالب یک اثر می‌توان ملاحظه کرد. اغلب هنرمندان دوره‌ی پست مدرن مواد، اسلوبها و روشهای غیرمتجانس را در آثارشان به کار می‌برند این رفتار نمایانگر نوعی پراکنده گزینی است که هنرمند مدرنیست به شدت آن را نفی می‌کرد. نقاش یا مجسمه‌ساز پست مدرنیست بیشتر با نشانه‌ها سروکار دارد تا با محتوا؛ و از همین رو به دلخواه از نمادها، اساطیر، تصاویر تاریخی و علایم روزمره بهره می‌گیرد. او با درک انقلاب ارتباطات و تحت تأثیر علم نشانه‌شناسی به این نتیجه رسیده که جهان از طریق زبان- از جمله زبان هنر- دریافت‌شدنی است. در حقیقت، پست‌مدرنیسم با قبول مفهوم «هنر درباره‌ی هنر» به نقش فرهنگی‌اش و به نقش کلی تصویرها خودآگاهی دارد. هنرمند پست مدرنیسم به «متن»کار خود- یعنی به ریشه‌های اجتماعی، تاریخی و هنری آن- توجه نشان می‌دهد. (در نقطه‌ی مقابل بسیاری از گرایشهای هنر مدرن که از وابستگی به اجتماع و نیروهای تاریخی می‌پرهیزند). او منزه‌طلبی هنرمند مدرنیست را درک می‌کند، بی‌آنکه بخواهد یا بتواند آرمان دیگری را جایگزین سازد.[3]

در طرح ارایه شده هدف، نمایش چرخه‌ی هستی در یک نگاه می‌باشد. چنانچه ملاحظه شود هفت لایه (پرده) در بالای تصویر شماره‌ی 8 به چشم می‌خورد که نمایانگر هفت آسمان جهان هستی است که در اوج قرار دارد و در میانه‌ی کار، تصویرزنی است که مردی از بالای سر او، رو به سوی آسمان دارد؛ که نمایانگر اصطلاح از دامن زن مرد به معراج می‌رود؛ است. در حواشی طرح حرکات صعودی به سوی اوج دیده می‌شود که نشانگر نیاز به حرکت صعودی انسان به کمال و طی طریق آسمانی او دارد، او که میان خورشید و ماه و دست ساخته‌های خویش است، در چرخه‌ی هستی می‌چرخد و تفکرات خود را می‌پروارند تا به کمال غایی خویش نزدیک گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (تاریخچه)

تاریخچه................................................................................................................. 2

فصل دوم (ابزار و مواد قلمزنی)

لوح مسی................................................................................................................ 13

خواص فیزیکی مس............................................................................................... 13

خواص مکانیکی مس.............................................................................................. 13

قیر......................................................................................................................... 14

میزچوبی یا تنه‌ی درخت........................................................................................ 15

چکش..................................................................................................................... 15

انواع قلم................................................................................................................. 16

رنده....................................................................................................................... 19

مشعل..................................................................................................................... 19

تیزاب..................................................................................................................... 19

بورس سیمی.......................................................................................................... 19

خاک اره................................................................................................................. 19

فصل سوم (شرح طرح کار)

شرح طرح کار........................................................................................................ 21

فصل چهارم (شرح انجام کار)

قیرگذاری............................................................................................................... 24

پیاده کردن طرح روی کار..................................................................................... 25

نیم بر کردن........................................................................................................... 25

برجسته کاری........................................................................................................ 25

رنده کاری............................................................................................................. 26

روسازی................................................................................................................ 26

جدا کردن فلز از قیر.............................................................................................. 27

پرداخت.................................................................................................................. 29

خشک کردن کار.................................................................................................... 29

پتینه‌ی کار............................................................................................................. 30

فهرست منابع و ماخذ............................................................................................ 31
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:34 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 89 )
   1      2     3     4     5      ...      9   >>
صفحات