X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

ظهور بانکداری الکترونیکی موجب تغییر در انجام ارتباطات ، عملیات و تراکنش های بانکی شده است . در این میان سرقت هویت و اطلاعات به روش های مختلف صورت می گیرد که فیشینگ رایجترین آنهاست که بیشتر از طریق وب سایت بانکداری الکترونیکی و ایمیل انجام می شود. ما در اینجا به بررسی سیستم های هوشمند برای تشخیص سریع تر و کار آمد تر این وب سایت ها با استفاده از طبقه بندی مجموعه های فازی می پردازیم . در اینجا ، بازیابی اطلاعات مربوطه با توجه به نیاز های اطلاعاتی کاربر است . به طور کلی فرایند بازاریابی اطلاعات از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله اول مدل های بازیابی احتمالی که به محاسبه ی ارتباط بین نیاز کاربر به اطلاعات و هریک از اسناد موجود در مجموعه می پردازد. در مرحله دوم به تمرکز روی چگونگی رتبه بندی اسناد محاسبه شده پرداخته می شود.........

واژگان کلیدی: بازیابی اطلاعات ، داده کاوی ، مجموعه های فازی ،منطق فازی ، فیشینگ

فهرست مطالب

الف - عنوان پایان نامه

ب - واژگان کلیدی

تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

فرضیه ها

هدف ها

چه کاربردهائی از انجام این تحقیق متصور است

استفاده کنندگان از نتیجة پایان نامه

جنبة جدید بودن و نو آوری طرح در چیست ؟

روش انجام تحقیق

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش آماری اجرای پایان نامه

جدول زمانبندی مراحل انجام تحقیق

فهرست منابع مورد استفاده در نگارش این پیشنهادیهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 20:38 | چاپ مطلب

پروپوزال بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

پروپوزال بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

چکیده :

مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .

کلید واژه‌ها :تا مین مالی، تا مین مالی خارج از تراز نا مه، شرکتها با اهداف خاص، قانون ساربینز اکسلی، ساختار سرمایه .

1- اهداف پژوهش :

با عنایت به مطا لب ذکر شده اهداف پژوهش را می توان بشرح زیر خلاصه نمود :

ارزیابی اینکه آیا حسابرسان مستقل قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی در شرکتها هستند یا خیر ؟

بررسی روشهای مورد استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها .

تشخیص و معرفی روشهای مالی موثر و مناسب در ارزیابی استفاده و یا عدم استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه .

ارزیابی تعدیلات اعمال شده در نسبتهای مالی قبل از احتساب تامین ما لی خارج از تراز نامه و بعد از آن بر روی بدهیها و حقوق صاحبان سهام

5- پیشینه پژوهش :

طی بررسیهای انجام شده در زمینه موضوع ،پژوهشی که تامین مالی خارج از تراز نا مه را بررسی کرده باشد در ایران یافت نشد ،تنها موردی که در ایران می توان اشاره کرد مقاله ای تحت عنوان "تامین مالی برون تراز نامه ای :رویکرد مقایسه ای "مقا له ای است که در مجله حسابدار شماره 182 در اردیبهشت 1386 توسط آقایان دکتر محسن دستگیر و غلامرضا سلیمانیان تحریر شده است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:34 | چاپ مطلب

پروپوزال نقش صفات شخصیت و شناخت های مثبت و منفی جنسی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متاهل

پروپوزال نقش صفات شخصیت و شناخت های مثبت و منفی جنسی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متاهل

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

تجارب نشان داده است که دانش وآگاهی نسبت به مسائل جنسی، زندگی را تغییر میدهد و اغلب آن را بهتر میکند . اما گاهی اوقات بین آموخته های فرد و پیوند آن با زندگی شکاف وجود دارد . واکنش همسر به ناکنش وری در ایجاد و ابقای مشکل جنسی نقش مهمی دارد ، زیرا تعامل جنسی موقعیت پویایی است که در آن دو نفر به طور مداوم بر رفتار همدیگر تاثیر می گذارند . ماهیت پیچیده دو جانبه تعامل های جنسی موجب گردیده است تا بسیاری از متخصصان اظهار دارند که به طور کلی مشکلات جنسی باید به عنوان مشکلی که متعلق به زن و شوهر است در نظر گرفته شوند نه به عنوان مشکلی که متعلق به هر یک از همسران است ( اسپینس،2012). تمایلات جنسی، درونی ترین احساس و عمیق ترین آرزوی قلبی انسان در معنا بخشیدن به یک ارتباط است. نیاز جنسی نه تنها در رده نیازهای فیزیولوژیک انسان مانند تشنگی، گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی نظیر نیاز به زیبایی و کمال در نظر گرفته می شود(بلوریان،2007).علی رغم اینکه تمایلات جنسی، ذاتی و غیر ارادی می باشند، نگرش و رفتارهای جنسی، آموختنی هستند؛ بنابراین فعالیت های جنسی مشابه، می تواند برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد و حتی برای یک شخص، از یک زمان به زمان دیگر تغییر کند(کلایتون،2010).بنابراین هر گونه اختلالی که منجر به ناهماهنگی و در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود، می تواند اختلال عملکرد جنسی را به همراه داشته باشد. بر اساس راهنمای تشخیصی آماری اختلالات ذهنی – روانی واختلال (DSM-IV)عملکرد جنسی به عنوان اختلالی در چرخه پاسخ جنسی یا درد در هنگام رابطه جنسی تعریف می شود. معیارICD-10 دهمین تجدید نظر طبقه بندی آماری بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی، اختلال عملکرد جنسی را ناتوانی فرد برای شرکت در رابطه جنسی دلخواه می داند و معتقد است که این اختلالات ممکناست نشانه ای از مشکلاتی با منشاء زیست شناختی، تعارضات درون روانی یا بین فردی (روانزاد) و یا ترکیبیاز این عوامل باشد(سادوک،2009).عملکرد نامطلوب جنسی زنان یک مشکل رایج است که اثرات زیان بخشی بر کیفیت زندگی آنان دارد(بفارت،2011)عملکرد جنسی ممکن است تحت تأثیر منفی هر گونه استرس، اختلال هیجانی یا نا آگاهی از کارکرد و فیزیولوژی رفتار جنسی قرار گیرد. اختلال در عملکرد جنسی ممکن است در تمام طول عمر وجود داشته باشد یا پس از یک دوره عملکرد طبیعی، پدید آید.این اختلال می تواند فراگیر، موقعیتی، کلی یا جزئی باشد(بقارت،2011).یکی از مسائل تاثیر پذیر از هویت جنسی کیفیت زندگی است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:45 | چاپ مطلب

پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان

پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

The role of parenting styles in prediction of test anxiety and social anxiety in students

فرزند پروری - اضطراب امتحان- اضطراب اجتماعی

پرسش اصلی پژوهش :

آیا سبک های فرزند پروری در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان موثر است ؟

بیان مسئله:

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه جوامع، به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی میگردد .فقدان اضطراب یا اضطراب بیمارگونه ممکن است ما را با مشکلات و خطرات زیادی مواجه سازد . اضطراب در حد متعادل و سازنده ما را وا می دارد که برای انجام امور خود، به موقع و مناسب تلاش کرده، بدین ترتیب زندگی خود را بادوام تر و بارورتر سازیم(1).

بندرت اتفاق می افتد که در خلال فرآیند نوجوانی بحرانهای اضطراب مشاهده نگردند، گاهی این اضطراب به طور ناگهانی و زمانی به صورت تدریجی ظاهر می شود . گاهی فراگیر است و زمانی بالعکس در خلال چند ساعت پایان می پذیرد . بنابراین، اضطراب به منزله بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان ، یکی از مولفه های ساختار شخصیت آنها را تشکیل می دهد و از این زاویه است که پاره ای از اضطرابهای دوران کودکی و نوجوانی را می توان بهنجار تلقی کرد و تاثیر مثبت آنها را بر فرآیند تحول پذیرفت . چون این فرصت را برای افراد فراهم می آورد که مکانیزم های سازشی خود را در جهت مواجه با منابع استرس زا و اضطراب آور گسترش دهند . بالعکس ، اضطراب مرضی نیز وجود دارد که به منزله منبع شکست و سازش نایافتگی به شمار می رود و طیف وسیعی از اختلالهای شناختی و بدنی تا ترسهای غیر موجه و وحشتزدگی را شامل می شود و فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند(2).

بین تمام سندرمهای مورد مطالعه روانشناسی، ناهنجاری اختلالات اضطرابی از همه شایعتراست(9)در مطالعات مختلف، شیوع اضطراب بر حسب جنسیت ، متفاوت گزارش شده است(10).خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:42 | چاپ مطلب

پروپوزال نقش ادراک خود، نظم جویی شناختی هیجان و سرسختی روان شناختی در پیش بینی بزهکاری نوجوانان

پروپوزال نقش ادراک خود، نظم جویی شناختی هیجان و سرسختی روان شناختی در پیش بینی بزهکاری نوجوانان


بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

آسیب های اجتماعی از معضلاتی هستند که مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و باعث هدر رفتن نیروی فعال و جمعیت جوان کشور خواهد شد. بزهکاری[1] نوجوانان یک رفتار غیر معمول و از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. انواع بزهکاریها نظیر فرار از منزل، دزدی، اعتیاد، اعمال ضد قانون، اعمال جنسی نامشروع و ... توسط افراد بزهکار انجام می شود.نظریه های مختلف شخصیت و روان درمانی هر کدام سبب شناسی خاصی را برای اختلالات روان شناختی ذکر می کند. پژوهش های انجام شده در خصوص آسیب های اجتماعی نشان می دهد که عوامل مختلف اجتماعی و روانی در رابطه با جرم و بزهکاری موثرند(ساکی [2]و دیگران، 1388) که یکی از آنها نحوه برداشت هر فرد از ویژگی ها و خصوصیات خود بوده و برداشتی است که فرد در مواجهه با شرایط روانی و اجتماعی از خود بروز می دهد.نظریه های خود مفهوم خود پنداره را مناسبترین مفهوم جهت شناسایی اختلالات عاطفی و روانی می دانند. در مدل ادراک خود[3] که دیمون و هارت[4] (1991) ارائه کرده اند مشکلات روانی و عاطفی ناشی از نقص یا تاخیر در استدلال نوجوانان درباره خود مطرح شده است. یافته های تحقیقی نشان می دهد که سطح ادراک خود نوجوانان بزهکار بطور شناختی پایین تر از افراد رشد یافته است بعبارت دیگر اعمال ضد اجتماعی ممکن است بازتابی از عدم توانایی تفکر موثر در مورد خود در ارتباط با دیگران باشد ( همان)نظم جویی شناختی هیجان[5] از جمله متغیر هایی است نقش مهمی در فهم همبسته های رفتاری، هیجانی و وقایع عاطفی منفی ایفا می کند بطوری که نارسایی در نظم جویی هیجان، مکانیسم زیر بنایی اختلال های خلقی و اضطرابی می باشد در حمایت از این ادعا می توان گفت که نشانه های نارسایی نظم جویی شناختی هیجان در بیش از نیمی از اختلال های محورl و در تمام اختلال های شخصیتی محورǁ راهنمایی تشخیصی و آماری اختلال های روانی بازبینی شده چهار اتفاق می افتد.( گروس[6]، 1999) برآبادی و دیگران (1389) در پژوهشی با عنوان خود و بزهکاری نقش درمان یکپارچه نگر در بهبود ادراک خود در بزهکاران معتاد که به روش مطالعه نیم آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل غیر تصادفی روی نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت مشهد انجام گرفته است به این نتایج دست یافته اند که درمان یکپارچه نگر در ارتقاء سطح تحول ادراک خود، بهبود خود پنداره و افزایش عزت نفس بزهکاران معتاد نقش دارد و پیشنهاد کرده اند که نظام های اصلاحی و امنیتی می بایست کاری بیش از نگهداری و مجازات بزهکاران انجام دهند و آن توسعه مراکز مشاوره و روان درمانی در زندان ها و مراکز نگهداری بزهکاران می باشد.افراد برای تنظیم فرایندهای مختلف هیجانی از راهبردهای متفاوتی استفاده می کنند که یکی از متداولترین آنها تنظیم هیجان با استفاده از فرایندهای شناختی ( نظم جویی شناختی هیجان ) است. فرایندهای شناختی را می توان به فرایندهای ناهشیار ( فرافکنی و انکار ) و هشیار (ملامت خویش، فاجعه سازی، نشخوارگری ) تقسیم نمود. نظم جویی شناختی هیجان بر فرایندهای هشیار تمرکز دارد.(حسنی، 1389)از دیدگاه کوباسا[7] (1979 به نقل از هوگ[8] و دیگران ، 2007) فرد سر سخت کسی است که قادر باشد حوادث را کنترل کند یا بر آنها تاثیر داشته باشد و عوامل فشارزا را قابل تغییر بداند و نسبت به فعالیت هایی که انجام می دهد متعهد باشد و انتظار داشته باشد که این تغییر یک مبارزه هیجان انگیزی برای رشد بیشتر است و آن را جنبه ای عادی از زندگی بداند. هوگ و دیگران ( 2007) نشان داده اند که سرسختی روان شناختی[9] بالا با آشفتگی پایین و کیفیت زندگی بالا ارتباط دارد.بررسی ها گویایی آن هستند که سرسختی با سلامت بدنی و روانی رابطه مثبت دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی تاثیرات منفی استرس را کاهش می دهد و از بروز اختلال های بدنی و روانی جلوگیری می کند.


[1]- Juvenile

[2]- Saky

[3] - Self Perceptiom

[4]- Dimon & Hart

[5] -Emotional cognitive

[6] -Groos

[7]- kobasa

[8]- Hoge

[9]- Hardinesخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:34 | چاپ مطلب

پروپوزال نقش ابعاد سرشت و منش و سبک های حل تعارض در پیش بینی وقوع طلاق عاطفی زوجین

پروپوزال نقش ابعاد سرشت و منش و سبک های حل تعارض در پیش بینی وقوع طلاق عاطفی زوجین

عنوان به زبان انگلیسی:

The role of temperament and character dimensions and styles of conflict resolution in incidence emotive divorce

conflict resolution in incidence emotive divorce

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از مسایل تاثیر گذار در طلاق عاطفی خانواده ها رضایت و سازگاری زناشویی است .رضایتمندی و سازگاری زناشویی در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد، تاثیر داشته و ایفای نقش والدینی را آسان می سازد (کامینگ و واتسون،1997). ۱۵۰ هزار و ۳۲۴ طلاق در سال ۱۳۹۱ در ایران وقوع پیوسته است. یعنی روزانه ۳۸۱ زوج از یکدیگر جدا شده‌اند. خیانت، مشکلات جنسی و تورم مهم‌ترین دلایل طلاق هستند. در سال ۹۲ نیز ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ مورد طلاق رخ داده بوده که بیشترین دلیل آن دخالت خانواده ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، اعتیاد و فقر مالی برآورد شده است(گزارش سازمان ثبت از کاهش ازدواج و افزایش طلاق در ایران،عصر ایران).میزان طلاق در ایران با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریباً برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپای غربی است. در فرانسه که حدود ۶۶ میلیون نفر جمعیت دارد در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۳۳ هزار طلاق انجام شده‌است. در آلمان ۸۲ میلیونی، حدود ۱۹۰ هزار طلاق و در انگلیس ۶۰ میلیونی هم ۱۴۴ هزار طلاق ثبت شده‌است و در ایران ۷۷ میلیونی هم در سال ۱۳۹۱ شمسی ۱۵۰هزار طلاق به وقوع پیوسته است. میزان طلاق در ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به طور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۰ هزار در سال ۸۷، ۱۳۷ هزار در سال ۸۹ و ۱۵۰ هزار در سال ۹۱ رسیده‌است.یافته های پژوهشی ،نشانگر آن است که عوامل متعددی در رضایت مندی زناشویی تاثیر دارد از جمله شخصیت(اسچورمن- کروک،2001)، تحصیلات و طبقه اجتماعی(جلیلی،1385)، مسایل مالی، علاقه، توجه، حمایت، درک همسر، اشتغال و تعداد فرزندان(ترک،1385) و سبک های حل تعارض(بانز،2004) و ابعاد سرشت و منش در زوجین است(گاتمن،1994).

از عواملی که سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی مرتبط است، ابعاد سرشت و منش است . ابعاد سرشت و منش توسط کلونینجر مطرح شده است .دیدگاه کلونینجر با تأکید بر پارامترهای زیست شناسی، یک چارچوب نظری محکم در مورد شخصیت پدید آورده است که هم شخصیت بهنجار و هم شخصیت نابهنجار را در بر میگیرد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:33 | چاپ مطلب

پروپوزال نقش ابعاد خلق و خو و سیستم های مغزی – رفتاری در پیش بینی اضطراب دانش آموزان

پروپوزال نقش ابعاد خلق و خو و سیستم های مغزی – رفتاری در پیش بینی اضطراب دانش آموزان

قسمتی از متن:


عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌ فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

The role of temperament dimensions and cerebral-behavioral systems in prediction of The anxiety in The high school students.

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):

اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات جدی روانپزشکی بوده که به طور مشخص عملکرد روانی- اجتماعی زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند، یک چهارم جمعیت جهان مبتلا به حداقل یک اختلال اضطرابی بوده و میزان شیوع این اختلالات10-8 درصد در اطفال و 15-9 درصد در بالغین گزارش شده است (ورن و تری ران[1]، 2004).

شواهد اخیر از نقش عوامل مزاجی در بروز و دوام اختلالات اضطرابی حمایت می کنند. مطابق مدل طرح شده به وسیله کلونینجر(1987). شخصیت دو ساختار اساسی دارد: خلق و خو(سرشت) و منش. ترکیبی از چهار بعد خلق و خوی، نوجویی، اجتناب از آسیب، وابستگی به پاداش و پشتکار و سه بعد منش خود- راهبری، همکاری و خود- فراروی شخصیت فرد را شکل می دهند.کلونینجر معتقد است که سامانه های خلق و خو در مغز دارای سازمان یافتگی کارکردی[2] متشکل از سامانه های متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال سازی، تداوم، و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروههای معینی از محرک هاست. فعال سازی رفتاری در پاسخ به محرک های نو(جدید)[3] و نشانه های پاداش و رهایی از تنبیه است. بنابراین تفاوت های فردی در چنین قابلیتی « نوجویی»[4]نامیده می شود. بازد اری رفتاری در پاسخ به محرک های تنبیه یا نبودن پاداش است.

تفاوت های فردی در قابلیت وقفه یا بازداری رفتاری[5]، آسیب پرهیزی[6] نامیده می شود. رفتاری که با پاداش تقویت می شود معمولا تا مدتی پس از قطع پاداش ادامه می یابد. کلونینجر تفاوت های فردی در تداوم پاسخ پس از قطع پاداش را پاداش – وابستگی[7] نام گذاری کرد، این ابعاد خلق و خو در تحقیقات گذشته با آسیب شناسی روانی مرتبط بوده اند.

تحقیقات جول هاو ایزومتسا[8]، (2005 ) نشان داد که بین نمرات اجتناب از آسیب با علائم افسردگی و اضطراب، رابطه معناداری وجود دارد و نمرات خود- راهبری نیز با علائم افسردگی و اضطراب ارتباط منفی داشت. نیمان[9] و همکاران، (2011) در پژوهش خود دریافتند، که آسیب پرهیزی با اختلال افسردگی و علائم افسرده کننده به میزان زیادی ارتباط مثبت دارد، همچنین نگرانی اولیه با اختلال افسردگی و علائم افسرده کننده با تاثیرات یکسانی در ارتباط است و ترس از تردید، خجالت و احساسات نیز با اختلال و علائم افسرده کننده ارتباط مثبت یکسانی دارد. لیو[10] و همکاران، (2001) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بیماران مبتلا به وسواس در بعد آسیب پرهیزی نمرات بالاتر، و در ابعاد نوجویی، وابستگی به پاداش، خود- راهبری و همکاری نمرات پایین تری نسبت به گروه بهنجار دارند (به نقل از ابوالقاسمی و همکاران، 1390).

یکی دیگر از مهم ترین عوامل مزاجی، فعالیت سیستم های مغزی- رفتاری است؛ این مدل شخصیتی، توسط «گری»[11] مطرح شده است. به اعتقاد «گری»(1995) سه سامانه مغزی وجود دارد که رفتارها و هیجان ها را کنترل می کند: (1) سامانه فعال ساز رفتاری ( BAS)[12].(2) سامانه بازداری رفتاری(BIS)[13] و (3) سامانه جنگ و گریز (FFS)[14]. این سامانه ها با وجود مستقل بودن، با یکدیگر تعامل دارند. تفاوت های فردی در کارکرد این سیستم ها و تعامل آنها، زیربنای خلق و خوی انسان را تشکیل می دهند. سیستم های فعال سازی رفتاری به محرک های شرطی پاداش و فقدان تنبیه پاسخ می دهد. سیستم بازداری رفتاری از طریق محرک های شرطی که با حذف پاداش و تنبیه همخوانی دارند و محرک های جدید یا محرک هایی که به صورت ذاتی دربرگیرنده ترس هستند تحریک می شوند. فعالیت این سیستم موجب فراخوانی حالت عاطفی اضطراب و بازداری رفتاری، اجتناب فعل پذیر، خاموشی، افزایش توجه و برپایی می گردد. سیستم ستیز/گریز به محرک های غیر شرطی آزارنده پاسخ می دهد و پاسخ های آن در غالب پرخاشگری دفاعی غیر شرطی یا رفتار گریز است. گری (1994) بر اساس نظریه سیستم های مغزی – رفتاری این فرض را مطرح ساخت که اختلالات روانپزشکی ناشی از اختلال کارکرد (بیش فعالی یا کم فعالی) یکی از سیستم ها یا تعاملات آنها می باشد. به عنوان مثال، اضطراب و افسردگی نتیجه فعالیت بیشترBIS می باشد. در حالی که به اعتقاد وی افسردگی پسیکوتیک از فعالیت کم BAS و سوء مصرف مواد از فعالیت بیشترBAS ناشی می شود.


[1] .Wern & TreeRun

2. functionally organize

3. novel Stimulis

4. novelty seeking

1. harm avoidance

2. persistence

3.reward Dependence

4. jylha & isometsa

5. Nyman

6. Lyoo

[11] .Gray

8. behavior Activating System

9 . behavior inhibition System

[14]. fight flight Systemخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:33 | چاپ مطلب

پروپوزال گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در معتادان به مواد مخدر

پروپوزال گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در معتادان به مواد مخدر

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

Compare the level of aggression, tendency to suicide and mental disorders syndrome in drug addicts, stimulating and normal community

کلمات کلیدی: سطح پرخاشگری، گرایش به خودکشی، نشانگان اختلالات روانی، مواد مخدر، مواد محرک

پرسش اصلی پژوهش : آیا بین سطح پرخاشگری، گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در معتادین به مواد مخدر، محرک و افراد بهنجار تفاوت وجود دارد.

بیان مسئله:

اعتیاد1 پدیده­­ای است که از زمان­های دور در جوامع بشری وجود داشته است و در حال حاضر نیز به موازات پیشرفت­­­های علمی و افزایش غیر قابل تردید سطح شعور و اگاهی مردم همچنان در حال گسترش می­باشد و هر ساله افراد زیادی را به دام خود می­کشد. اعتیاد تنها جنبه فردی ندارد بلکه یک آسیب اجتماعی نیز محسوب می­شود و علاوه بر تهدید سلامت جسم و روان افراد بر جنبه­های اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز اثرات زیان آور غیر قابل جبرانی وارد می­سازد (احمدوند، 1377).

امروزه استعمال به مواد مخدر یکی از چالش­های مهم سلامت عمومی است که همه جوامع با آن رو به رو هستند و یکی از معظلات عمدۀ بهداشتی که گروه­های جمعیّت مختلفی را مورد تهدید قرار می­دهد و بعد از بحران نابودی محیط زیست، بحران بمب اتمی و بحران فقر به عنوان چهارمین بحران جهان مطرح است. در واقع گسترۀ مواد مخدر آن چنان است که پیر و جوان، مرد و زن، داغدار این شعلۀ سوزانده شده­اند. مصیبتی که زندگی میلیون­ها انسان را ویران و سرمایۀ کلان ملی را صرف مبارزه و یا جبران صدمات ناشی از آن می­نماید (احمدوند، 1377).

اعتیاد به سوء مصرف مواد محرک در میان جوانان، یکی از معضلات بهداشتی­- اجتماعی و اقتصادی جهان امروز است که تاثیر مستقیمی بر سلامتی آنها دارد (دلاوری و همکاران، 2006). بر اساس مطالعات انجام شده، این مواد موجب تغییر در سطح هوشیاری شده و تمایلات عاطفی و احساسی فرد را افزایش می­دهد. بروز توهمات بینایی به همراه اختلال در تمرکز و تصمیم­گیری به دنبال مصرف مواد محرک امری محتمل است و درک زمان و فضا برای مصرف­کنندگان، تغییر می­کند (سیّد فاطمی و همکاران، 2007). احساس غیر واقعی قدرت و موفقیت، تمایلات خودکشی و دیگرکشی و همچنین وابستگی شدید روانی از دیگر عوارض مصرف این مواد می­باشد (پورافکاری و همکاران، 2007).


  1. Addictionخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:26 | چاپ مطلب

پروپوزال سبک های فرزند پروری والدین در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی و پراشتهایی روانی

پروپوزال سبک های فرزند پروری والدین در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی و پراشتهایی روانی

عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

Comparison of positive / negative affectis and parents’ child rearing styles of patient with anorexia nervousa and bulimia nervousa

ب تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

بیان مسئله:

امروزه مباحثی همچون تغذیه و ارتباط آن با نگرش های فرد به خود،جهان و آینده مورد نظر بوده و چه بسا همین امر منجربه بروز اختلالاتی در خوردن و تغذیه گردد.با وجود اهمیت آشکاری که این مساله در زندگی افراد دارد و آنگونه که ضرورت این مساله اقتضا می کند، چندان مورد توجه روانشناسان مخصوصا روانشناسان ایرانی قرار نگرفته است(شریفی فرد، امل1377). اختلالات خوردن[1] یکی از اختلالات عصبی و روانی به شمار می رود که آمار مرگ و میر ناشی از آن بسیار زیاد است. و شامل بی اشتهائی عصبی[2] و پر اشتهایی عصبی[3] می باشد(آزاد1385).

بی اشتهائی عصبی به معنی فقدان میل به غذا و تحریک پذیری البته به معنای«عصبی بودن»است. بنابرین این اختلال را می توان روان رنجوری فقدان اشتها نامید. این اختلال حایز نشانه های از قبیل: کاهش افراطی وزن به دلیل روزه داری های افراطی، مشکلات طبی با غذا و ترس شدید از چاق شدن ،ادراک خویش به صورت چاق، علی رغم اینکه وزن کمتر از حد به هنجار بوده، ومبتلایان به پر اشتهایی عصبی کسانی هستند که کنترل برخوردن نداشته و معمولا اضافه وزن افراطی دارند. این افراد دارای ویژگی هایی ازقبیل: وزن در محدوده طبیعی- گر چه ممکن است کمی بیشتر یا کمتر از حد عادی باشد، داشتن اضافه وزن معنی دار، دوره های مکرر خوردن افراطی بدون داشتن کنترل می باشند( محمود علیلو ، 1387).

اختلالات خوردن معمولا تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد می شود. این عوامل تحت عنوان فشارهای فرهنگی،عوامل زیست شناختی و عوامل روان شناختی طبقه بندی شده اند(محمود علیلو،1387).

مطالعات نشان می دهد که یک عامل ارثی قابل ملاحظه ای در ایجاد اختلالات خوردن نقش دارد. کسانی که در سابقه خانوادگی خود افسردگی ویا می بارگی دارند در مقایسه با دیگران بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات خوردن قرار دارند(به نقل ازمحمود علیلو،1387). وهم چنین در این افراد سطح انتقال دهندگان سروتونین و نوراپی نفرین مانند افسردگی کاهش یافته است(به نقل از آزاد، 1385).

از سویی اختلالات خوردن اغلب نشانه ای از وجود مشکلاتی از قبیل کمال گرائی، فقدان مهارت های ابراز وجود، ویا پایین بودن احساس ارزشمندی است و برای بعضی از افراد مواجهه با فشارهای زندگی خیلی سخت است. بویژه اگر آنها با فشارهای اضافی ناشی از انتظارات زیاد خانواده مواجهه باشند(محمود علیلو،1387). بنابراین انتظارات خانواده، نحوۀ رابطه والدین با فرزندان و به عبارت دیگر سبک های فرزند پروری والدین بر اختلالات خوردن فرزندان تأثیرگذار است. سبک های فرزند پروری روش هایی هستند که والدین در برخورد با فرزندان اعمال می کنند و در شکل گیری و رشد آنان در دوران کودکی و خصائص شخصیتی و رفتاری آن ها تأثیر فراوان وعمیقی دارد (شعاری نژاد، 1364؛ نقل از مومنی و امیری، 1386).


[1] - Eating disorders

[2] - Anorexia nervous

[3]- Bulimia nervousخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:56 | چاپ مطلب

پروپوزال مقایسه سبکهای انطباقی و کنترل خشم در زنان قربانی خشونت و عادی

پروپوزال مقایسه سبکهای انطباقی و کنترل خشم در زنان قربانی خشونت و عادی

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

The coping styles ( problem focused emotion – focused ) avd women of violence and anger control in cormal.

کلمات کلیدی:

سبک انطباقی مسٔله محور- سبک انطباقی هیجان محور–کنترل خشم– زنان قربانی خشونت

پرسش اصلی پژوهش :

آیا سبکهای انطباقی ( مسئله مدار و هیجان مدار ) و کنترل خشم در زنان قربانی خشونت و عادی متفاوت است؟

بیان مسئله:

پدیده همسر آزاری[1] از معضلات مهم جامعه بشری در قرن حاضر است که ریشه های تاریخی دارد. با افزایش جمعیت کره زمین و بروز مشکلات متعدد در زندگی جوامع مختلف قشرهای آسیب پذیر اجتماع در معرض خطر بیشتری قرار گرفته اند. زنان قربانی خشونت معمولا توسط شوهرانشان مورد آزار و اذیت فیزیکی، عاطفی و جنسی قرار می گیرند. این آزارها گاهاً به حدی است که باعث پناه بردن به مراجع قانونی می شود ( نازپرور؛ 1381 ).

در دهه های اخیر از خشونت علیه زنان به عنوان جدی ترین مشکل اجتماعی ورای مرزهای فرهنگی ،اجتماعی ومنطقه ای یاد شده است(واهی وبهویأٰ،2007).متخصصان سلامت خشونت خانگی علیه زنان را یک مشکل عمده سلامت عمومی به حساب می آورند.زنان قربانی خشونت اغلب از جراحات فیزیکی و بسیاری از مشکلات مزمن سلامت رنج می برند(اتمن و عدنان ،2008).نرخ همسر آزاری در کشورهای گوناگون 41-21٪گزارشده است( جونس[2] و هوران[3]، 1999 ).اگر چه در آمارهای رسمی ایران، به آمار خشونت علیه زنان اشاره ای نشده است، پژوهش ها نشانگر دامنه گسترده ای ازخشونت علیه زنان است( احمدی،محمدیان،گلستان، باقری یزدی، شجاعی زاده، 2006؛افتخار،کاکویی،ستاره فروزان وبرادران افتخاری،2004ٰ؛نجفی دولت آبادوهمکاران،2007 ).نرخ همسر آزاری در ایران در دامنه 30٪ تا80٪ گزارش شده است(مافی واکبر زاده،1384ٰ؛شمس اسفند آبادوامامی پور1382).مطالعات متعدد نشان می دهند که هر ساله یک نفر از هشت مرد متاهل نسبت به همسر خود پرخاشگری جسمی داشته است وبالغ بر دومیلیون زن توسط شوهران خود مورد حمله واقع می شوند ( امام هادی و همکاران، 1388 ).نظریه های مربوط به همسرآزاری، در سطح کلان بیشتر بر عوامل فرهنگی و ویژگی های ساختاری خانواده ( مانند طرفداران حقوق زنان و دیدگاه جامعه شناختی ) و در سطح خرد، بر ویژگی های روانشناختی فردی و میان فردی عامل و قربانی ( مانند، شخصیت، یادگیری خشونت و درماندگی آموخته شده[4]) تکیه می کنند( کار، 2000 ).


[1] - Donestic

[2]- jones

[3] - Horan

[4] - Learned helplessnessخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:52 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 129 )
   1      2     3     4     5      ...      13   >>
صفحات