ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

80 - پروژه آماده: بررسی میزان مشکلات پیاده سازی و اجرای پرونده الکترونیک سلامت (EHR) – شامل 38 صفحه فایل ورد (word)

                  فهرست مطالب فصل اول: کلیات    5 مقدمه: 6 روش بررسی و تحقیق: 8 پیشینه تحقیق: 9 فصل دوم: ادبیات نظری    10 مفاهیم: 11 سلامت الکترونیک: 11 پرونده سلامت الکترونیک     11 مقایسه HER و EMR   12 EMR ( Electronic Medical Record ) : 12 EHR ( Electronic Health Record ): 13 تاریخچه EHR   13 هدف   EHR   13 چرا پرونده الکترونیک سلامت؟   14 مقایسه پرونده کاغذی و الکترونیکی    14 ابعاد EHR   16 ویژگی EHR : 18 مزایای EHR   : 19 پیش نیاز‏های HER   20 پیاده سازی EHR   21 مراحل اساسی پیاده سازی موفقیت آمیز: 22 برنامه توسعه EHR در ایران    25 آینده نگری های طراحی    25 فصل سوم: مشکلات اجرا و پیاده سازی EHR   29 یافته های بررسی مشکلات پیاده سازی: 30 نتیجه گیری: 33 پیشنهادات: 35 منابع: 37 منابع فارسی: 37 منابع لاتین: 37 ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 19:24 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در 470 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در 470 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

موضوع صفحه

1. تعدیل اجاره بهاء....................................................................................................

2. افزایش اجاره بهاء.................................................................................................

3. تخریب ساختمان....................................................................................................

4. تفکیک و تقسیم ملک...............................................................................................

5. تعدیل اجاره بهاء ..................................................................................................

6. اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمانها و اتمام بناء................................................

7. افزایش اجاره بهاء ................................................................................................

8. تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت .................................................................

9. مطالبه اجرت المثل.................................................................................................

10. صدور پروانه کسب ...........................................................................................

11. تخلیه مغازه ........................................................................................................

12. تجویز انتقال منافع...............................................................................................

13. پرداخت حق الزحمه انجام کار ساختمانی ..........................................................

14. تعدیل اجاره بهاء ................................................................................................

15. فروش ملک مشاعی.............................................................................................

16. تعدیل اجاره بهاء.................................................................................................

17. تعدیل اجاره بهاء.................................................................................................

18. تقویت و ایمن سازی ساختمان............................................................................

19. فروش ملک مشاع................................................................................................

20. تعمیر واحد کسب................................................................................................

21. تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل.............................................................

22. مطالبه وجه..........................................................................................................

23. تخلیه مغازه.........................................................................................................

24. تعدیل اجاره بهاء.................................................................................................

25. مطالبه وجه..........................................................................................................

26. تخلیه مغازه.........................................................................................................

27. مطالبه خسارت....................................................................................................

28. انتقال حق کسب و پیشه......................................................................................

29. تعدیل اجاره بهاء.................................................................................................

30. تخلیه ..................................................................................................................

31. تعیین ارزش ملک................................................................................................

32. پرداخت قیمت متعارف ملک.................................................................................

33. سرقفلی مغازه.....................................................................................................

34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله ....................................................

35. تعدیل اجاره بهاء.................................................................................................

36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان....................................................

37. تعیین داور...........................................................................................................

38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)

39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری..................................

40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی...........

41. مطالبه حق کسب و پیشه.....................................................................................

42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف .........................................................................

43. تقاضای انجام تعهدات.........................................................................................

44. پایان کار ساختمانی............................................................................................

45. عدم خلاف ساختمانی .........................................................................................

46. عدم خلاف ساختمانی .........................................................................................

47. پایان کار ساختمانی ...........................................................................................

48. توقف عملیات ساختمانی .....................................................................................

49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)

50. پایان کار ساختمانی ...........................................................................................

51. تخریب ................................................................................................................

52. پایان کار ساختمانی ...........................................................................................

53. تعیین قدمت بناء...................................................................................................

54. پایان کار ساختمانی ...........................................................................................

55. پایان کار ساختمانی............................................................................................

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش کارآموزی»

نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به کلاسه : 85/15/1354

موضوع کارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر یوسف ....

خوانده : اداره حقوقی بانک ملت

وکیل قانونی یا نماینده : احمد تورانی

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ریال ماهیانه بمبلغ 000/600/6 ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ............. جهت محل شعبه بانک ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی و صدور حکم به محکومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/600/6 ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام واحترام : عطف به پرونده کلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.

پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ....به استحضار می‌رساند در معیت مالک از محل شعبه فوق الذکر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانک ملت درآمده که در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانک ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانک ملت مساحت کل شعبه 690 متر مربع ذکر شده که میزان مساحت متعلق به مالک ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانک ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالک است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانک ملت از ملک خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 09:49 | چاپ مطلب

پروژه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487

پروژه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه487

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری ----------------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------------------ 7

مقدمه ------------------------------------------------ 9

بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11

1- شناخت مال مشاع --------------------------------- 12

2- نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18

3- نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22

4- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25

1- نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29

2- نقاط ضعف آراء ---------------------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34

3- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42

4- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45

4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48

4-4-اسناد ------------------------------------------- 48

5- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58

منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61

متن آراء مورد بحث ------------------------------------- 62
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 00:45 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 - 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه :چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 20:49 | چاپ مطلب

پرسشنامه سنجش سطح کیفی ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های مالیاتی

پرسشنامه سنجش سطح کیفی ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های مالیاتی

پرسشنامه-سنجش-سطح-کیفی-ارائه-خدمات-و-رسیدگی-به-پرونده-های-مالیاتیاین پرسشنامه حاوی 18 سوال 5 درجه ای می باشد که برای سنجش سطح کیفی ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. منبع پرسشنامه در متن آورده شده است.دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 22:23 | چاپ مطلب

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان-نامه-سیاست-رسیدگی-به-پرونده-های-صنفی-در-تعزیرات-حکومتیپایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، چکیده: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه و ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 01:17 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش-کارآموزی-حقوق-مطالعه-پرونده-بطرفیتدانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت در مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، بخشی از متن: پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ....به استحضار می‌رساند ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 19:05 | چاپ مطلب

دانلود Lidroid File Explorer اپلیکیشن مدیریت پرونده اندروید

دانلود Lidroid File Explorer  اپلیکیشن مدیریت پرونده اندروید

دانلود Lidroid File Explorer اپلیکیشن مدیریت پرونده اندروید

Lidroid File Explorerنرم افزار مدیریت فایلی ساده با امکانات فراوان برای دستگاه های با سیستم عامل اندرویداست که به کمک آن می توانید کارهای حذف ، انتقال و hellip; را با سرعتی بالا انجام دهید.این نرم افزار امکان دسترسی به تمام فایل های اندروید نظیر فایل های سیستمی و ریشه ای را می دهد و از ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 9 دی 1395 ساعت 14:48 | چاپ مطلب

بازخوانی پرونده کاظم دارابی و رستوران میکونوس

بازخوانی پرونده کاظم دارابی و رستوران میکونوس

شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد. یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرد... امین اولین کسی بود که اعتراف کرد.

عصر ایران- کاظم دارابی ، متهم ایرانی ماجرای میکونوس که دو سوم حبس خود را در زندان گذرانده با استناد به قانون"حداقل مجازات"آزاد شد.

به گزارش عصر ایران (asriran.com) کاظم دارابی ایرانی متهم به سوء قصد رستوران میکونوس در برلین در سال1992 میلادی پس از تحمل 15 سال زندان آزاد شدو به ایران بازگشت .

کاظم دارابی در آلمان مشغول تحصیل بود که از طرف دادگاه به همدستی در حادثه میکونوس متهم شد .

وی هنگام بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران گفت: آلمان ها من را مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قلمداد می کردند اما من در این جمع و در حضور ملت ایران سوگند یاد می کنم که جزو هیچ تشکیلات وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران نبودم.

دارابی با اشاره به ضایع شدن حدود 15 سال از عمر خود و خانواده اش به علت یک اتهام واهی و بی اساس گفت : تصمیم دارم کتابی را به زبان آلمانی بنویسم و سپس آن را به فارسی نیز ترجمه کنم و در این کتاب همه مطالب را درباره اتهامات واهی و زندانی شدن با دلیل ومنطق بیان کنم.

وی در ادامه اتهام عضویت خود در وزارت اطلاعات ایران از سوی آلمان ها را بی اساس دانست و گفت: آلمان ها مدعی بودند که « ام آی زکس» انگلیس اطلاعات مربوط به عضویت وی در وزارت اطلاعات ایران را در اختیار آنان گذاشته است اما « ام آی زکس» انگلیس نیز بیان داشته است که این اطلاعات را از موسسه دیگری دریافت کرده است و آن موسسه نیز عنوان داشته که از اشخاص دیگری این اطلاعات را بدست آورده است و در نهایت نیز مشخص نشد که منبع این اطلاعات از کجا بوده است و آلمان ها نیز بیان کردند که به دلایل امنیتی نمی توانند منبع این اطلاعات را افشا کنند.

این تبعه ایرانی باردیگر با بیان اینکه حکم دادگاه وی 400 صفحه دارد ، گفت : در صفحه 197 این حکم ذکر شده است که مدرکی که ثابت کننده سازماندهی تشکیلاتی از سوی من باشد وجود ندارد اما دادگاه بدون ارائه هیچ گونه مدرک به این نتیجه رسیده است که من در ماجرای میکونوس نقش داشته ام.

دارابی که با لهجه ای تقریبا عربی صحبت می کرد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ملیت خود گفت : اصالت وی مربوط به کازرون شیراز است و تسلط به زبان های آلمانی و عربی و اقامت طولانی مدت وی سبب شده است که تکلم فارسی او نیز کمی تغییر کند.

در یک ونیم سال گذشته وزارت خارجه ایران مسئله دارابی را به صورت جدی پیگیری کرده و در این راستا دهها ملاقات ، نامه نگاری و رایزنی با مقامات سیاسی و قضایی آلمان داشته که در نهایت توانست طرف آلمانی را متقاعد به آزاد کردن وی نماید.این در حالیست که دارابی به حبس ابد محکوم و در حکم وی تصریح شده بود که نمی تواند قبل از 25 سال از تخفیف استفاده کند.

همچنین دو لابی اسراییل و سازمان مجاهدین خلق تلاش های زیادی کردند تا مانع این اقدام شوند اما نهایتا کوشش های آنها بی نتیجه ماند.

کارشناسان بر این باورند این موضوع می تواند در بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپایی تاثیر مثبتی بگذارد. به ویژه اینکه ایران در طول یک سال گذشته تعدادی از اتباع اروپایی را که با اتهامات گونا گون در ایران بازداشت یا زندانی بودند داوطلبانه آزادکرده است.

اما موضوع و مسئله دادگاه میکونوس که اینقدر سر و صدا به پا کرده چیست؟

در 17 سپتامبر سال 1992 ساعت 11 شب دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند وارد یک رستوران یونانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاما ـ اسپیشال رولور به رگبار بسته و 4 مرد از جمله صادق شرفکندی دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران ـ حزبی سیاسی که در ایران رسماً منحل شده ـ را به قتل رساندند.

سید حسین موسویان سفیر اسبق ایران در آلمان در کتابی به نام «بررسی روابط ایران و آلمان» در فصلی مستقل به شرح دقیق بحران میکونوس و پیامدهای آن پرداخته است. دراین کتاب که با مقدمه هاشمی رفسنجانی منتشر شده آمده است: اتاق جلویی رستوران مملو از مشتریان عادی بود. اگرچه رستوران میکونوس اسمی یونانی داشت، در حقیقت یک رستوران تماماً ایرانی بود و تبدیل به پاتوق همیشگی چهره های ایرانی مخالف که به عنوان سازمان های چپ شناخته می شدند، گردیده بود.

نوع فایل: word

سایز:65.2 KB

تعداد صفحه:7خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 22:02 | چاپ مطلب