X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پرسشنامه تاثیر سیستم‌های انفورماتیک در عملکرد شرکت اختر

پرسشنامه تاثیر سیستم‌های انفورماتیک در عملکرد شرکت اختر

تعداد 7 صفحه و 26 سوالخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:34 | چاپ مطلب

پرسشنامه بررسی تاثیر اموزش در کارایی کارکنان

پرسشنامه بررسی تاثیر اموزش در کارایی کارکنانخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:34 | چاپ مطلب

پرسشنامه MDQ باس و آولیو ( 1997 )

1.1

در 4 صفحه ی پی دی اف دارای 36 سوالخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پرسشنامه، آولی1997، )
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:27 | چاپ مطلب

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

هدف : انگیزه فرد برای بکارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار میدهد

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج :

گزینه های یک امتیازی : 1 ( الف ) - 2 ( الف ) - 4 ( ّه ) - 5 ( الف ) - 6 ( الف )

گزینه های دو امتیازی : 2 ( ب ) - 3 ( د ) - 5 ( ب ) - 6 ( ب )

گزینه های سه امتیازی : 1 ( ب ) - 3 ( ج ) - 4 ( ج ) - 6 ( ج )

گزینه های چهار امتیازی : - 2 ( ج ) - 3 ( ب ) - 4 ( ب ) - 5 ( ب ) - 6 ( د )

گزینه های پنج امتیازی : 1 ( ج ) - 2 ( د ) - 4 ( الف ) - 5 ( الف ) - 6 ( ه )

گزینه های شش امتیازی : 6 ( و )

منبع داردخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:26 | چاپ مطلب

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
همانطور که استحضار دارید، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی که مهمترین چشم انداز و آرزوی هر
ملتی است، نیازمند کارآفرینانی خلاق و نوآور است که با ایجاد کسب و کارهای جدید و انجام
فعالیت های کارآفرینانه، ارزش آفرینی کرده و افزایش درآمد عمومی و رفاه و آسایش را برای عموم
جامعه به ارمغان می آورند. تشویق کارآفرینان بالفعل و شناسایی و پرورش کارآفرینان بالقوه، مهمترین
اقدام استراتژیک برای ارتقای فعالیت های کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور می باشد.
از این رو، پرسشنامه بومی و استانداردی که در اختیار دارید برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی طراحی شده است. به طور یقین پاسخ های دقیق جنابعالی در تکمیل پرسشنامه، امتیازهای
دقیقی را که بیانگر نیمرخ کارآفرینی شماست، به دست می دهد.

================

تعداد سوال 95

اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شناسایی کارآفرینان

روش تحلیل پرسشنامه

1 - نحوه امتیاز بندی پرسشنامه

2 - نحوه تفسیر نتایجخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:25 | چاپ مطلب

پرسشنامه استاندارد اخلاق کار

این پرسشنامه توسط گریگوری، سی، پتی در سال 1990 ساخته شده است. ابعاد چهارگانه اخلاق کار از نظر پتی (1990) عبارت‌اند از: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار، روح جمعی و مشارکت در کار و شامل 23 گویه می باشد.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها سوالات
دلبستگی و علاقه به کار 6-1
پشتکار و جدیت در کار 12-7
روابط سالم و انسانی در محل کار 17-13
روح جمعی و مشارکت در کار 23-18
تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
از نظر کلی ،اخلاق کاری در ادیان یکتاپرست اشاره ای است به مجوعه آموزه های دینی که بر مبنای آنها افراد نحوه کار و فعالیت خود را تنظیم نموده و به پیش می برند. بر این اساس اخلاق کاری ،بخشی از اخلاق زندگی است که معطوف به کار و تجارت در سطوح خرد تا کلان است(گل پرور و نادی،1390).
مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نه موافقم نه مخالف،3؛موافقم،4؛ کاملا موافقم؛5) میباشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالف مخالفم کاملا مخالفم گزینه
5 4 3 2 1 امتیاز
کاملا مخالفم......................کاملا موافقم

- مدل اخلاق کار
- نمره گذاری پرسشنامه
- تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه
- تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
- روایی و پایایی پرسشنامهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:25 | چاپ مطلب

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید


-5-1- پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید[1](1990)این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 داده می باشد که از طریق علامتگذاری روی یک مقیاس 5 درجه ای (از نوع لیکرت) که از؛ به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد:(1)، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد: (5)، تشکیل می گردد، سنجیده می شود.با تحلیل عوامل،3 زیر مقیاس که هر مقیاس شامل 6 ماده است مشخص می شود، 3 زیر مقیاس عبارتند از:- وابستگی[2](D):میزانی راکه آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند به این صورت که آیا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند، اندازه گیری می کند.- نزدیک بودن[3](C):میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند.- اضطراب[4](A):ترس از داشتن رابطه را می سنجد(مالینکرودت[5]وهمکاران،بهنقل از پاکدامن،1380).کولینز ورید(1990،به نقل از پاکدامن،1380) بر پایه توصیف هایی که در پرسشنامه دلبستگیبزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود راتدارک دیده اند. زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگیاضطرابی – دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن (C) یک بعد دو قطبی است که اساسا‌ً توصیفهای ایمن واجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد(فنی ونوللر، 1996) بنابراین نزدیک بودن (C) در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی(D) را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجرای پرسشنامه کولینز و رید(RAAS) براساس زمینه یابی انجام شده 10 دقیقه در نظر گرفته شده است(به نقل ازپاکدامن،1380).روش اجرا : اجرای این پرسشنامه می تواند به صورت فردی، یاگروهی صورت گیرد،دستورالعمل اجرا در پرسشنامه ای که به آزمودنی داده می شود آمده است. بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام وهمراه با سایر شرایط لازم برای اجرای پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید اجرا شود.مشخصات فردی آزمودنی توسط خودآزمودنی در بالای پاسخنامه درج می شود.نمره گذاری :براساس دستورالعمل پرسشنامه، 6 ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می شود با توجه به اینکه در مورد هر جمله در پاسخنامه، آزمودنی علامت خود را روی کدام دایره زده است نمره وی برای هر زیر مقیاس مشخص می شود.برای گزینه های 1 تا 5 به ترتیب نمرات 0 تا 4 درنظر گرفته می شود. سوالات 1،6*،8*،12،13،*17دلبستگی ایمن را می سنجند. سئوالات*2،5،*7،14،16،*18 دلبستگی اجتنابی را موردارزیابی قرار می دهد و سرانجام سوالات 3،4، 9، 10، 11، 15 دلبستگی دو سوگرا/ اضطرابی را می سنجد. در مواردی که سوالات بایدمعکوس نمره گذاری شود(که در دستورالعمل نمره گذاری با علامت* مشخص شده اند) بایدبر روی گزینه های 1 تا 5 به ترتیب نمرات4، 3، 2، 1 و صفر در نظر گرفته شود. . سوالاتی که با ستاره مشخص شده اند بایستی قبل از جمع کردن بطور معکوس نمره گذاری شوند. نمرات 6 ماده هر مقیاس با هم جمع شده و نمره زیر مقیاس بدست می آید. پایایی و اعتبار: کولینز ورید(1990،به نقل از پاکدامن،1380) نشان دادند که زیر مقیاسهای نزدیک بودن، وابستگیو اضطراب در فاصله زمانی 2 ماه و حتی درطول 8 ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیرمقیاس این پرسشنامه در 3 نمونه از دانشجویان بصورت زیر گزارش دادند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:24 | چاپ مطلب

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن و اندر کولک

این پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و 35 سوال دارد.هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است ، دارای 35 بیانیه توصیفی می باشد، توسط مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نمیرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه ، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه را ترسیم می کند.

روش نمره گذاری پرسشنامه

مقیاس نمره گذاری این پرسش نامه لیکرت بوده و در ان رقم 1 معرف هرگز، 2معرف به ندرت، 3 معرف گاهی اوقات ، 4 معرف غالبا و 5 نیز معرف همیشه می باشد. با تاکید بر نحوه نمره گذاری فوق نیمرخ مرتبط با سبک رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه ، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه ترسیم می گردد.

...

اعتبار و روایی پرسش نامه

سالزمن و اندر کولک (1982) این پرسشنامه را در بین مدیران یک سازمان اجرا کردند و با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار 86/0 را گزارش داده اند. شیدر (1977) در مطالعه ای که بر بروی رهبران سازمان های دولتی انجام داد ، با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار 88/0 را مشاهده کرد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:22 | چاپ مطلب

پرسشنامه MDQ باس و آولیو ( 1997 )

1.1

در 4 صفحه ی پی دی اف دارای 36 سوالخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پرسشنامه، آولی1997، )
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:18 | چاپ مطلب

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

هدف : انگیزه فرد برای بکارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار میدهد

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج :

گزینه های یک امتیازی : 1 ( الف ) - 2 ( الف ) - 4 ( ّه ) - 5 ( الف ) - 6 ( الف )

گزینه های دو امتیازی : 2 ( ب ) - 3 ( د ) - 5 ( ب ) - 6 ( ب )

گزینه های سه امتیازی : 1 ( ب ) - 3 ( ج ) - 4 ( ج ) - 6 ( ج )

گزینه های چهار امتیازی : - 2 ( ج ) - 3 ( ب ) - 4 ( ب ) - 5 ( ب ) - 6 ( د )

گزینه های پنج امتیازی : 1 ( ج ) - 2 ( د ) - 4 ( الف ) - 5 ( الف ) - 6 ( ه )

گزینه های شش امتیازی : 6 ( و )

منبع داردخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:17 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 360 )
   1      2     3     4     5      ...      36   >>
صفحات