X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

تحقیق پدیده شهرنشینی و مدیریت آن

پدیده شهرنشینی و مدیریت آن

1-1- طرح مسأله

باتوجه به فرآیند شهر نشینی جدید در ایران و روند رو به رشد حرکت به سمت تجدد و مدرنیسم ، شهر گرایی و شهر نشینی فراینده ، تصمیمات عجولانه و فقدان خط و مشی مشخص شهرسازی ، لزوم شناخت ، برنامه ریزی و مدیریت کلان در رابطه با مسائل شهری ، پخش جمعیت و کارکردها و ایجاد ساختار فضایی متعادلی از شهرها در سطوح ملی و منطقه ای امری لازم و ضروری به نظر می رسد .

در حال حاضر مهمترین چالشهای مدیریت در کشور جهان سوم چاره اندیشی در قبال رشد نابرابریهای شهری و بروز مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، فرهنگی و حقوق شهری است .[1]

پیچیدگی مسائل و اهمیت آنها نه تنها برنامه ریزان را با واقعیت وجود این پدیده روبرو می سازد بلکه آنها را وادار می نماید که روشهای قدیمی و سنتی مدیریت شهری را رها کرده و با افکار نوین به مقابله با این مسایل بپردازند .

شهرداران که مدیریت شهری آن را در این تحقیق بررسی خواهد شد.روز به روز در حال گسترش در طول جاده اصفهان _ الیگودرزمی باشد . افزایش سریع جمعیت در دهه های اخیر ، مهاجرتها از روستاهای اطراف را به این شهر ، استقرار کارخانه ها و مکان های تجاری در این شهر و در نتیجه به افزایش و وسایل نقلیه و خطر تصادفات و گونه های مختلف زبانی اعم از لر ، ترک ، گرجی ، فارس در این شهر مشکلات عدیده ای را در این شهر نسبتاً کوچک به وجود آورده است در این ارتباط تنها سازمانی که به طور مستقیم با مشکلات ارتباط چند جانبه داشته و در ایجاد یا رفع آن دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دارد و سازمان شهرداری داران است شهر شهرداران به علت ناکارآمدی مدیریت شهری و ساختار سازمانی با مشکلات و ناهنجاریهای بسیاری مواجه است که نتیجه آن عدم ارائه خدمات و سرویس دهی مناسب برای شهروندان گردیده است . این ناهنجاریهای پرسنلی شامل :

1- تراکم و انباشت نیروی انسانی غیر کارآمد و غیر متخصص

2- عدم بکارگیری تکنولوژی روز و توسعه سیستم مکانیزه در خدمات ماشینی در این خصوص

3- فقدان نظام منطقی پرداخت حقوق و دستمزد در بین کارکنان مخصوصاً کارکنان قرار دادی اعم از کارگری و کارمندان رسمی با کارگران که این امر خود مشکلات روحی و روانی برای برخی از کارمندان به وجود آورده است .

با توجه به مسائل و مشکلاتی که عنوان شد سئوالات اساسی به شرح زیر مطرح می شود :

1- آیا ارائه یک الگوی سازمانی همراه با راهکارهای مناسب می تواند منجر به مدیریت کارآمد شهرداری داران گردد ؟

2- آیا کمبود نیروی انسانی متخصص در شهرداری داران سبب ناکارآمدی مدیریت شهری شده است ؟

3- آیا عدم وجد چارت سازمانی مصوب و ساختار تثبیت شده در نظام مدیریتی شهرداری ناکارآمدی سیستم را سبب شده است ؟

1-2- اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق این طور بیان می شود :

1- مطالعه ساختار سازمانی شهرداری داران و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن

2- شناخت وکشف عواملی که موجب ناکارآمدی سازمانی شهرداری داران شده است .

3- پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای اصلاح الگوی مدیریتی موجود شهرداری داران .

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

در تمام جهان هر جا شهر و شهر نشینی ، مهمترین و اصلی ترین سازمانی که اداره و مسئولیت مدیریت شهری را مستقیماً بر عهده دارد سازمان شهرداری است . سازمان و طرز عملکرد مسئولیت شهرداریها هر گونه ای که باشند نقش آنها در مدیریت شهری اهمیت اساسی خود را دارا می باشد .(نوینی ، منوچهر ، مدیریت شهری و روستایی در ایران و مشکلات و امکانات ، انتشارات وزارت مسکن وشهرسازی ، تهران 1378، ص 48-4)

با توجه به اینکه حوزة‌شناخت مدیریت یکی از مهمترین نقش ها را در موقعیت وشکست هر سازمانی در دستیابی به اهداف و انجام وظایف سازمان برعهده دارد . در این میان مدیریت شهرداریها به عنوان سازمانهای محلی و به دلیل نقش مهمی که در تأثیر گذاری بر حیات مدنی دارند از اهمیت زیادی برخودار است ( همان منبع ص 9)

از این رو جایگاه مدیریت شهری در روند توسعة شهر و بهبود سکونتگاههای شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارد . در واقع فراهم ساختن زمینة ارتقاء سطحی کم و کیفی شهر ومنابع شهری از روابط متقابل و فی مابین شهروندان و مدیران شهری مقدور و امکان پذیر است .

( مدیریت شهری و مشارکت همگانی شهروندان ، مجله آبادی ، شماره 31-30-269،1380، ص 10)

پس می توان گفت که اهمیت پژوهش حاضر در این است که با شناخت دقیق از ابعاد و زوایای گوناگون ابتدا اقدام به شناسایی قابلیت ها و تنگناهای سازمان شهرداری داران می گردد و آنگاه در جهت رفع این مشکلات ، راهکارهای لازم ارائه می گردد .


1- نجاتی حسینی ، سید محمود ، پارادیم جدید مدیریت شهری ، فصلنامه مدیریت شهری ، شماره اول ، بهار ، تهران 1379، ص 6.

...

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1- تعریف شهر

در زبان فارسی کلمه شهر از لغت شار یا شارستان گرفته شده است و شهرستان همان شارستان است و آن عبارت است از :

بخشی از محل سکونت و تراکم انسان ها که از هر جهت دارای اهمیت بوده ودر حقیقت هسته اصلی شهر را تشکیل می دهد در این نقطه از شهر مراکز حساس سیاسی و اقتصادی از قبیل مراکز تصمیم گیری ،اداری و نظامی شهر‌، بازار و در اطراف آن محلات مسکونی قدیمی قرار دارند و معمولاً‌همراه با حصاری بلند و برج و بارویی عظیم می باشد . ساختمان های عادی شهر و محلات مسکونی جدیدتر ، اغلب به شکل دایره وار نسبت به این مرکز گسترده شده اند و این همان ترکیبی است که در اغلب شهرهای فلات مرکزی ایران و ماورای مرزهای آن می توان مشاهده نمود .( مستوفی الممالکی ، رضا ، شهر نشینی و شهر در بستر جغرافیای ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی ؛ مرکز انتشارات علمی ،1380، ص 19)

شهر اثر ماندگار تاریخی و درعین حال واحد جغرافیایی و اجتماعی تکامل پذیری است که با تأثیر بر ایدئولوژی ناظر بر ناحیه‌ می تواند سطح کاربرد نیروی اقتصادی و تکنیکی را روی شهر مشخص دارد ( فرید ، یدالله ، جغرافیای شهر شناسی ، انتشارات دانشگاه تبریز ، چاپ چهارم ، 1378، ص 1)

و به عنوان یک منبع توسعه مطرح می شود امروزه شهر در حیات مدنی از سه رکن اصلی شهروند ، کالبد شهر و مدیریت شهر تشکیل می شود . شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی دارند و کالبد شهری ماهیت انفعالی ، بر این اساس مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالب شهر است . ( نجاتی حسینی ، سید محمود ، برنامه ریزی مدیریت شهری ، مسائل نظری و چالشهای تجربی ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور ، تهران ،1380، ص 136)‌.

2-2- مفهوم مدیریت :

فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی و برنامه ریزی ، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمان و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد . تعریف مذکور پنج قضیة‌اساسی زیر را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی (‌فنی ) مدیریت است در بردارد:

الف ) مدیریت یک فرآیند است

ب)‌مفهوم مدیریت ، هدایت تشکیلاتی انسانی است .

ج) مدیریت موثر تصمیم های مناسبی می گیرد وبه نتایج مطلوبی دست می یابد .(‌مدیریت کارآمد ، به تخصص و مصرف مدبرانه‌ی منابع می گویند ،

د)‌مدیریت بر فعالیت های هدفمند و هدفدار تمرکز دارد ( رضائیان ، علی ، اصول مدیریت ، انتشارات سمت ،‌1369، ص 6)‌

وظایفی که به طور کلی بر عهده مدیریت است عبارتست از : برنامه ریزی ، نظارت ، انگیزش وسازماندهی ، این وظایف با هم مرتبط هستند و تفاوتی ندارد در چه سازمانی و یا در چه سطح مدیریتی مطرح شوند ، بدون تردید حوزة‌شناخت مدیریت یکی از مهمترین شناخت ها را درموفقیت و شکست هر سازمانی در دستیابی به اهداف و انجام وظایف سازمان به عهده دارد .

(‌سیار النجق ، لیلا ، ارائه الگوی بهینه مدیریت شهری ، تبریز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،‌دانشگاه یزد ، 1379، ص2)

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 12:15 | چاپ مطلب

مقاله تهاجم فرهنگی و پدیده های فرهنگی

تهاجم فرهنگی و پدیده های فرهنگی

فهرست مطالب:

مقدمه

جهانی شدن هویت ملی، تهدید معنوی

تهاجم فرهنگی چیست؟

منابع


بخشهایی از متن:

مقدمه :

انسان موجودی است تاثیر پذیر ومتغیر،موجودی است که هرگاه درشرایط جدید قرار گیرد بلافاصله خودرا با آن محیط وفق می دهد . با توجه به شرایط جهانی که درآن زندگی می کنیم وویژگیهای این جهان ، می بینیم محیطی است که همواره درحال تغییرات است ، پس اگر انسان قرار باشد ازتمام این تغییرات تاثیر پذ یرد هویت واقعی خود را ازدست می دهد. دراین مجموعه برآنیم تا یکی ازاین تغییرات کلی ، یعنی جهانی شدن را بررسی کنیم وتاثیر این پدیده را برفرهنگ ، هویت وادیان جویا شویم .

...

جهانی شدن وهویت:

سعی وکوشش برای ساختن هویتها وحفظ آنان دربرابر هجمه ها دردستورالعمل هرمکتبی قرار دارد . لذا سعی وکوشش خود را به کار می برند تا این معیار مهم انسانی را به نحو مطلوب حفظ وبازسازی نمایند .

درتعریفی که می توان ازهویت بیان کرد می توان گفت : هویت یک عنصر مبارزه درفرد است که فرد را دربرابر هجوم های د یگران تجهیز می نماید .

حال با توجه به مفهوم جهانی شدن باید ببینیم این پدیده چه تاثیری برهویت انسانی خواهد داشت وآیا این تاثیرات مثبت ویا منفی هستند ؟

دراین زمینه باید ازدو جهت درمورد مسئله هویت بحث شود یکی دربعد هویت ودیگری درمسئله ارتباط جهانی شدن با مسئله هویت .خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، تهاجم، فرهنگی، پدیده
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 03:28 | چاپ مطلب

مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق

مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق

تاریخچه

تشابه بین آذرخش و جرقه الکتریکی در همان اوایل قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفت. تصور می‌شد که ابری طوفانی بار الکتریکی زیادی حمل می‌کنند، و آذرخش جرقه غول آسایی است که فقط از نظر اندازه با جرقه بین الکترودهای ماشین ویمچورست متفاوت است. این مطلب را مثلاً لومونوسوف (M. V. Lomonosov) فیزیکدان و شیمیدان روسی که الکتریسته جو را همراه با مسائل علمی دیگر مطالعه کرد، خاطر نشان نمود. این مطلب با آزمایشهایی که لومونوسوف در سالهای 1752 و 1753 و فرانکلین (B. Franklin) پژوهشگر آمریکایی بطور مستقل انجام دادند، تأیید شده است.

ماشین تندر لومونوسوف

لومونوسوف یک ماشین تندر ساخت. خازنی که در آزمایشگاه او نصب شده بود و با سیمی که انتهایش از اتاق خارج و بر تیرک بلند بالا برده شده بود، با الکتریسته جو باردار می شد. در مدت طوفانهای تندری ، با لمس کردن خازن می شد جرقه را از آن خارج کرد.

آزمایش فرانکلین

فرانکلین در مواقع طوفان تندری بادبادکی را با یک میله آهنی به هوا فرستاد. انتهای پایین ریسمانی که به بادبادک متصل بود به کلید دری بسته می‌شد. وقتی که ریسمان مرطوب و به رسانای الکتریکی تبدیل می‌شد، فرانکلین می‌توانست جرقه‌ها را از کلید بگیرد، بطری لید را پرکند. و سایر آزمایشهایی را که معمولاً با ماشین ویمچورست صورت می‌پذیرفت، انجام دهد.

باید خاطرنشان کرد که چنین آزمایشاتی بسیار خطرناکند زیرا آذرخش ممکن است به بادبادک بخورد و آن وقت بار زیادی از بدن آزمایشگر به زمین برسد (برق گرفتگی شدید). در تاریخ فیزیک چنین موارد دردناکی وجود دارند. مثلاً در سال 1753ریچمن (G. Richman) که با لومونوسوف کار می‌کرد در سن پترزبورک توسط آذرخش کشته شد.

البته با این آزمایشات نشان دادند که ابرهای طوفانی واقعا بار الکتریکی دارند.

چگونگی شکل گیری آذرخش

قسمتهای مختلف ابر بارهایی با علامتهای مختلف حمل می‌کنند. در بیشترین موارد پایین ابر (که به زمین است) دارای بار منفی است. در حالیکه قسمت بالا بطور مثبت باردار است. بنابراین اگر دو ابر چنان بهم نزدیک شوند که قسمتهایی که بار غیر همنام دارند، به طرف یکدیگر باشند، ممکن است بین آنها جرقه آسمانی (آذرخش) بوجود آید.

همچنین تخلیه آذرخش ممکن است به طریقه دیگری نیز صورت گیرد، ابر طوفانی با حرکت در بالای زمین بار زیادی بر سطح زمین القا می‌کند و ابر سطح زمین بصورت صفحات خازنی بزرگی در می‌آیند. اختلاف پتاسیل الکتریکی بین ابر و زمین به مقادیر عظیم صدها میلیون ولت می رسد و میدان الکتریکی شدیدی در هوا به وجود می‌آید. اگر شدت این میدان به قدر کافی زیاد باشد، ممکن است جرقه زنی روی دهد یعنی آذرخش به زمین بربخورد. گاهی آذرخشها به زمین می‌خورند یا باعث آتش سوزی می‌شوند.

پارامترهای مشخص کننده آذرخش

بنا بر مشاهدات دراز مدت تخلیه الکتریکی آذرخش با عوامل زیر مشخص می‌شود.

  • ولتاژ بین ابر و زمین که حدودا 108 ولت است.
  • جریان در آذرخش که حدودا 105 آمپر است.
  • مدت آذرخش که حدودا 6-10 ثانیه است.
  • قطر کانال تابان آذرخش که حدودا 10 تا 20 سانتیمتر است.

تندر آذرخش

تندر که بعد از آذرخش شنیده می‌شود، دارای همان منشأ ترق ترقی است که در مدت جرقه در آزمایشگاه بوجود می‌آید. یعنی هوای درون کانال تابان آذرخش به شدت گرم و منبسط می شود و موجهای صوتی ایجاد می‌کند. در نتیجه بازتاب از ابرها ، کوه ها و غیره پژواک غرشهای تندر را اغلب می‌توان شنید.

فواید و برکات رعد و برق

آبیاری

برقها معمولا حرارت فوق العاده زیاد گاه در حدود 15 هزار درجه سانتیگراد تولید می‌کنند و این حرارت کافی است که مقدار زیادی از هوای اطراف را بسوزاند و در نتیجه فشار هوا فورا کم شود و می‌دانیم در فشار کم ، ابرها می‌بارند و به همین دلیل غالبا بعد از جهش برق رگبارهایی شروع می‌شود و دانه‌های درشت باران فرو می ریزند. از اینرو برق در واقع یکی از وظایفش آبیاری است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 08:21 | چاپ مطلب

سمینار بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

سمینار بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

فایل بصورت PDF

چکیده:

در مجموعه صنایع شیمی ما با تعداد زیادی فرایند ها روبرو هستیم که یا در شرایط خلا

انجام می شود و یا سیستم های خلا در آنها به نحوی کاربرد دارد اما متاسفانه در بین مهندسان

شیمی کمتر آشنایی تخصصی با این تکنولوژی پر کاربرد وجود دارد .

برای مطالعه پدیده های انتقال در سیستم های خلا ، اطلاع از قوانین گازها ، رژیم جریان گازها

در شرایط خلا و آشنایی با برخی مفاهیم ضروری می باشد . واژه خلا معمولا به قسمی از فضا

گفته می شود که فشار آن به مراتب کمتر از یک اتمسفر باشد . و به طور کلی منظور شرایطی

است که فشار گاز در آن زیر فشار اتمسفری باشد .

ایجاد خلا مستلزم دو فرایند است اول تخلیه گازی که در آغاز در حجم محفظه کار وجود داشته

و دوم سازگاری بین گنجایش پمپ و تولید گازی که از اول در فاز گازی نبوده است بلکه از درزه ها

نشت کرده است که دومین گازی است که از جداره ها و مواد وجود در محفظه ازاد می شود .

جهت انجام یک طراحی نیازمند دانستن سرعت پمپ خلا جهت تهیه و خرید پمپ و مدت زمانی که

لازم است تا سیستم به فشار مورد نظر برسد هستیم که در این فصل به معرفی سرعت گاز و روش

های محاسبه رسانایی برای فرم های مختلف اتصال لوله هل روش محاسبه سرعت پمپ به عنوان

پارامتر اصلی طراحی در سیستم خلا و مدت زمان تخلیه ارائه شده است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 14:21 | چاپ مطلب

پایان نامه کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

پایان نامه کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

مقدمه:

انسان در طول دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره های عمر خود را می گذراند و به نظر می رسد با وجود پیشرفتهای همه جانبه در علوم و تکنولوژی این روند همچنان ادامه دارد همه روزه کودکان بسیاری در جهان بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود ار از دست می دهند و تعداد بیشماری نیز با مخاطراتی روبرو می شوند که مانع حفظ سلامت و رشد آنان می گردد. فقر بیسوادی سو تغذیه جنگ انواع سود استفاده ها تبعیض نژادی و نداشتن امنیت از جمله مواردی هستند که همواره کودکان را در سراسر جهان مورد تهدید جدی قرار داده اند.

پیامدهای ناگوار کودک آزاری تنها متوجه کودک و خانواده وی نبوده و همه جامعه را در برمی گیرد زیرا کودکان آزار دیده امروزه اشخاص آزار گر فردا خواهند بود و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. افرادیکه در کودکی در معرض اذیت و آزار قرار گرفته اند نمی توانند در آینده تعاملی سالم و منطقی با دیگر اعضای جامعه بر قرار کنند بنابراین هزینه های بالایی برای از دست رفتن ظرفیتهای به همه جامعه تحلیل می شود.

بررسی های انجام شده ثابت می کند که افراد خشن در دوران کودکی قربانی یا شاهد خشونت بوده اند . به این ترتیب خشونت خانگی به یک فرد خاتمه نمی یابد و قربانی در بزرگسالی و پس از تشکیل خانواده همان رفتار را فرا گرفته و در خانواده آن را جهت حل تعارض ها و تنش های خانوادگی به کار می گیرد. اثرات سوآزا رو اذیت کودکان به دو صورت کوتاه مدت و دراز مدت بروزمی کند.

اثرات طولانی مدت سو رفتار بر کودکان می تواند باعث تاخیر در رشد و نمو آنها گردد .

در جوامع اولیه با این که قوانین و مقررات مدون وجود نداشت لکن برای حفظ نظم و امنیت در اجتماع نظامات سختی حکم فرما بود و مختلف از نظام اجتماعی یک فرد خبیث و غیر قابل ترحم محسوب می شد و مردم برای در امان بودن از غصب الهی او را به شدت مجازات می کردند . عفو و گذشت جزو معایب به شمار می رفت انتقام حد وحصری نداشت و غالبل اطفال قربانی انتقام جویی می شدند.

از قرون وسطی تا آغاز دوران انقلاب صنعتی کودکان همواره به صورت قشر زیر دست و آسیب پذیر جامعه به شمار می رفته اند آغاز دوران صنعتی مصادف بود با بیکاری کشیدن از کودکان در کارخانجات صنعتی که نهایتا این موضوع منجر به وضع «قانون کار کودکان» در ایالات متحده باشد با این حال موضوع کودک آزاری طی چند دهه اخیر یعنی از زمانیکه اصلاح نشانگان کود ک مصدوم توسط هنری کمپ در سال 1962 ابلاغ گردید به شکل جدی مطرح شده است.

در سال 1979 واقعه بی نظیری در زندگی کودکان در سطح جهان تحت عنوان «سال جهانی کودک» به در خواست 149 کشور عضو سازمان ملل اتفاق افتاد که باید تلاش همگانی و جهانی برای بهبود وضعیت کودکان به شمار آید. در آن اجلاس مقرر شد کمیته های خاصی برای پرداختن به موضوع «کودک آزاری» و تاکید بر حقوق کودک در کشورهای عضو تاسیس و مشغول به کار شوند.

در ایران نیز در سال 1381 «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» در مجلس تصویب شد تا مانع آزاری و شکنجه کودکان توسط والدین گردد. لازم به ذکر است که اقدامات تربیتی والدین در این قانون مستثنی است.

از سوی دیگر توجه به اینکه نکته ضروریست که کودکی که قربانی کودک آزاری و سو استفاده شده چنانچه در زمان کودکی حمایت های لازم خانوادگی را از سوی یک والد سالم دریافت کرده باشد زنجیره یا چرخه معیوب سو رفتار قطع می گردد. همچنین آنهایی که حمایت ها و درمان های لازم کودک آزاری را دریافت داشته اند و در حال حاضر نیز دارای رابطه مناسب و بدون آزار با همسر خود هستند اقدام به آزار کودکان خود نخواهند کرد. تمامی این عوامل تشخیص زود رس کودک آزاری را مهم و حیاتی می سازد.

فهرست

مقدمه

فرضیه

اهداف

تعاریف

انواع کودک آزاری

سبب شناسی(ایتو لوژی)

اقدامات اجرایی

قانون حکایت از کودکان و نوجوانان

بررسی و تحلیل آماری وضعیت موجود

کلام آخر

فهرست منابعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:31 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران

پایان نامه بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران


چکیده

پژوهش حاضر به منظور « بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان» با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهر تهران که تعداد 600 نفر به طور اتفاقی از جامعه آماری انتخاب شده است، انجام گرفته است. بدین منظور از چهارمنطقه شهرتهران(4، 8، 6، 21) تعداد 150 نفر گزینش شده است. هدف پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق، بررسی رابطه بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوی شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات با نحوه آموزش مردم می باشد و با استفاده از روش آماری خی 2 و سنجش شدت رابطه از V کرامر، نتایج زیر حاصل شده است.

خی 2 محاسبه شده (16/8)برای متغیر سن، (11/33)برای متغیر تحصیلات،(33/84)برای متغیر جنس،(82/40) برای متغیر نوع گفتگوها (50/41) برای متغیر محتوی تبلیغات، در سطح 05/0 معنادار است و با اطمینان 95% می توان گفت که بین سن ، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوهای شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات و آموزش مردم رابطه معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها: انیمیشن،شهرداری، مخاطب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده......................................................................................................

فصل اول-کلیات

مقدمه...................................................................................................... 2

بیان مسئله................................................................................................ 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................. 5

اهداف تحقیق............................................................................................. 6

فرضیه های تحقیق...................................................................................... 6

سؤالات تحقیق........................................................................................... 7

متغیرهای پژوهش...................................................................................... 7

مفاهیم و اصطلاحات ................................................................................... 7

فصل دوم- پیشینه تحقیق

مقدمه..................................................................................................... 10

بخش اول-انیمیشن در جهان.......................................................................... 12

تاریخچه انیمیشن....................................................................................... 15

انیمیشن کامل........................................................................................... 19

تاریخچه انیمیشن چک واسلواکیا...................................................................... 20

تاریخچه انیمیشن در استونیا.......................................................................... 21

تاریخچه انیمیشن در فرانسه.......................................................................... 21

تاریخچه انیمیشن ایتالیا................................................................................ 22

انیمیشن در ایالات متحده آمریکا..................................................................... 22

انیمیشن درتلویزیون ایران............................................................................ 25

اولین تیزر انیمیشن در تلویزیون..................................................................... 26

کم شدن تأثیر تبلیغات.................................................................................. 28

تعریف انیمیشن......................................................................................... 32

ویژگی های کلی انیمیشن ............................................................................ 33

قالب های مختلف ساخت فیلم انیمیشن............................................................... 33

انیمیشن روی طلق..................................................................................... 34

انیمیشن روی کاغذ ................................................................................... 34

انیمیشن بدون دوربین.................................................................................. 34

کات لوت................................................................................................ 35

انیمیشن سه بعدی....................................................................................... 35

انیمیشن با عکس....................................................................................... 36

پیکسیلین................................................................................................ 36

پین اسکرین............................................................................................. 36

انیمیشن زیر دوربین................................................................................... 37

روتوسکپی.............................................................................................. 37

داینامیشن ............................................................................................... 37

دیاگرام انیمیشن......................................................................................... 38

مراحل ساخت فیلم انیمیشن........................................................................... 38

مخاطبان................................................................................................. 44

ماهیت مخاطب......................................................................................... 46

الگوی تاثیرات مستقیم و مخاطب منفعل............................................................ 46

الگوی تاثیرات محدود و مخاطب فعال.............................................................. 48

رفتار..................................................................................................... 57

تأثیر برنامه های تلویزیونی بر اذهان............................................................... 58

الگوی انتشار از طریق وسایل ارتباط جمعی...................................................... 59

طبقه بندی مخاطبان.................................................................................... 60

نخستین پذیرندگان معتبر.............................................................................. 61

اکثریت زود پذیر- دوراندیش......................................................................... 61

اکثریت کندپذیر-شکاک................................................................................ 61

دیرپذیران سنتی......................................................................................... 61

جاذبه های تکنیک یک برنامه تلویزیونی.......................................................... 62

ویژگی های ارتباط نوین.............................................................................. 65

موضوع برنامه......................................................................................... 66

هدف برنامه............................................................................................. 66

قالب برنامه.............................................................................................. 67

وسایل ارتباط جمعی................................................................................... 67

کودک و وسایل ارتباط جمعی ....................................................................... 69

آموزش غیر تجریدی ................................................................................. 69

آموزش سه بعدی....................................................................................... 70

دلایل تماشای تلویزیون................................................................................ 71

تأثیر محتوی برنامه بر مخاطبان .................................................................... 72

قدرت اثربخشی تلویزیون بر کودکان................................................................ 73

تأثیر تلویزیون برکودکان.............................................................................. 75

اثرات مثبت و منفی تلویزیون........................................................................ 75

خیال و واقعیت ........................................................................................ 76

نیازها و علایق بیننده.................................................................................. 78

ضرورت توجه به تولید برنامه انیمیشن............................................................ 78

طرح و ایده فیلمنامه ................................................................................... 79

ساختار گرافیکی و بصری............................................................................ 81

کیفیت فنی و اجرایی................................................................................... 82

تدوین و صداگذاری.................................................................................... 84

چهارچوب نظری....................................................................................... 85

نظریه شناخت اجتماعی............................................................................... 85

نظریه تأثیر.............................................................................................. 86

نظریه پرورش.......................................................................................... 86

نظریه پذیرش........................................................................................... 87

مدل ها و متغیرهای ارتباطی......................................................................... 87

بخش دوم- تاریخچه شهرداری تهران............................................................... 89

سیمای اولیه ی تهران.................................................................................. 91

هدف از تاسیس بلدیه .................................................................................. 94

انجمن بلدیه ............................................................................................. 95

نظامنامه ی بلدیه....................................................................................... 97

اولین بلدیه چی ......................................................................................... 99

تولد جدید بلدیه.......................................................................................... 99

شهرداری ، بعد از جنگ جهانی دوم .............................................................. 103

شهردار گل دوست .................................................................................. 104

شهرداران جنجالی .................................................................................... 104

دوره ای جدید در مدیریت شهری .................................................................. 106

خدمات شهروندی...................................................................................... 109

جمع بندی............................................................................................... 109

تحقیقات انجام شده در داخل ایران................................................................... 110

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران.............................................................. 111


فصل سوم-روش تحقیق

مقدمه.................................................................................................... 113

روش تحقیق............................................................................................ 113

جامعه آماری........................................................................................... 113

حجم نمونه.............................................................................................. 114

روش نمونه گیری..................................................................................... 115

ابزار گردآوری اطلاعات............................................................................ 115

روش اجرای آزمون.................................................................................. 115

روایی................................................................................................... 115

روش تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................... 116

فصل چهارم- تحلیل داده ها

مقدمه.................................................................................................... 118

الف-آمار توصیفی..................................................................................... 119

ب- آمار استنباطی..................................................................................... 135

فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری................................................................................... 141

یافته ها.................................................................................................. 141

پیشنهادات.............................................................................................. 143

محدودیت ها............................................................................................ 144

منابع.................................................................................................... 145خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 07:33 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه

پایان نامه بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه

مقدمه:

وندالیسم در زمره ی آن دسته از انحرافات و بزهکاری هایی است که در جامعه به وجود آمده است. آنچه در تئوریها و پژوهش های مربوط به رفتارهای انحرافی اهمیت دارد. درک بهتر جهت فهم و چگونگی بسط و دوام و استمرار رفتارهای انحرافی در جامعه است. روشی که در این تحقیق استفاده شده است. روش پیمایشی است.

دراین تحقیق تئوریهای مختلفی جهت تبیین و فهم بهتر پدیده ی وندالیسم مطرح شده است. در این پژوهش جامعه ی مورد نظر نوجوانان منطقه 10 تهران می باشند. فرضیاتی که در تحقیق مطرح است عبارتند از: بررسی رابطه بین سن بلوغ و رفتار نابهنجار.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

- مقدمه................................................................................................... 2

- اهداف تحقیق...................................................................................... 4

- بیان مسأله ......................................................................................... 5

- اهداف پژوهش.................................................................................... 7

- انگیزه یا انگیزه های پژوهشگر.......................................................... 8

- فرضیه یا فرضیه های پژوهش......................................................... 9

- متغیرهای مورد مطالعه..................................................................... 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

الف) مبانی نظری پژوهش............................................................................. 13

- نظریه آنومی دورکهایم..................................................................... 13

- نظریه آنومی و اغراق مرتن.............................................................. 17

- نظریه اشتوتزل و نظریه هیجان جمعی............................................ 19

- نظریه وندالیسم هوبر........................................................................ 20

- اریش فروم........................................................................................ 22

- نظریه روان پویایی ریچارد جنکنیز.................................................. 23

ب)پیشنه های پژوهش.................................................................................. 25

- ادبیات تحقیق....................................................................................... 25

- نظریه ها............................................................................................... 27

- افرادی که در رابطه با این پدیده تحقیقاتی انجام داده اند................. 27

فصل سوم: فرآیند پژوهش

- روش پژوهش.................................................................................... 35

- جامعه آماری..................................................................................... 36

- نمونه ها و روش نمونه گیری........................................................... 37

- سه نوع روش نمونه گیری غیر احتمالی........................................... 39

- انواع نمونه گیری احتمالی................................................................. 39

- روش جمع آوری اطلاعات................................................................ 40

- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................... 41

فصل چهارم: یافته های پژوهش

- مقدمه.................................................................................................. 43

- جداول یک بعدی................................................................................ 44

- نمودارها............................................................................................. 69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

- بحث و نتیجه گیری........................................................................... 95

- محدودیتها و مشکلات پژوهش......................................................... 98

- پیشنهادها........................................................................................... 99

- فهرست منابع.................................................................................... 101

ضمائم

- نمونه پرسشنامه............................................................................... 104

- تصاویر وندالیسم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

جداول یک بعدی

جدول شماره 1: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب فراوانی جنسیت 44

جدول شماره 2: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب سن................... 45

جدول شماره 3: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب وضعیت مسکن 46

جدول شماره 4: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب میزان درآمد.... 47

جدول شماره 5: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب فرزند چندم
خانواده........................................................................................................... 48

جدول شماره6: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب وضعیت اشتغال
مادر................................................................................................................ 49

جدول شماره7: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات
مادر................................................................................................................ 50

جدول شماره8: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب وضعیت اشتغال
پدر................................................................................................................. 51

جدول شماره9: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات
پدر................................................................................................................. 52

جدول شماره10: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب مطالعه کتاب.... 53

جدول شماره11: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب تماشای برنامه های تلویزیون 54

جدول شماره12: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب گذراندن اوقات
فراغت............................................................................................................. 55

جدول شماره13: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب تعداد دوستان. 56

جدول شماره14: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب صمیمیت با افراد خانواده 57

جدول شماره15: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب لذت از کارها... 58

جدول شماره16: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب انگیزه خودنمایی در بین نوجوانان 59

جدول شماره17: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب قرار گرفتن در جمع دوستان 60

جدول شماره18: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب سن بلوغ......... 61

جدول شماره19: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب کمبود محبت در بین نوجوانان 62

جدول شماره20: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب نشان دادن اعتراض در بین نوجوانان 63

جدول شماره21: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب سرگرمی در بین نوجوانان 64

جدول شماره22: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب مشکلات خانوادگی در بین نوجوانان 65

جدول شماره23: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب مشکلات
اقتصادی........................................................................................................ 66

جدول شماره24: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب افت تحصیلی. 67

جدول شماره25: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب احساس اجحاف در بین نوجوانان 68

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار1: فراوانی جنسیت ............................................................................ 69

نمودار 2: فراوانی سن................................................................................... 70

نمودار3 : فراوانی وضعیت مسکن................................................................ 71

نمودار4 : فراوانی میزان درآمد.................................................................... 72

نمودار5 : فراوانی فرزند چندم خانواده........................................................ 73

نمودار6 : فراوانی میزان اشتغال مادر.......................................................... 74

نمودار7 : فراوانی میزان تحصیلات مادر.................................................... 75

نمودار8 : فراوانی وضعیت اشتغال پدر....................................................... 76

نمودار9 : فراوانی میزات تحصیلات پدر..................................................... 77

نمودار10: فراوانی مطالعه کتاب................................................................... 78

نمودار11 : فراوانی تماشای تلویزیون......................................................... 79

نمودار12 : فراوانی گذراندن اوقات فراغت................................................... 80

نمودار13 : فراوانی تعداد دوستان............................................................... 81

نمودار14 : فراوانی افراد صمیمی در خانواده............................................. 82

نمودار15 : فراوانی لذت بردن از کارها....................................................... 83

نمودار16 : فراوانی انگیزه خودنمایی........................................................... 84

نمودار17 : فراوانی بودن در جمع دوستان................................................. 85

نمودار18: فراوانی سن بلوغ......................................................................... 86

نمودار19 : فراوانی کمبود محبت................................................................. 87

نمودار20: فراوانی نشان دادن اعتراض....................................................... 88

نمودار21 : فراوانی سرگرمی....................................................................... 89

نمودار22 : فراوانی مشکلات خانوادگی....................................................... 90

نمودار23 : فراوانی مشکلات اقتصادی........................................................ 91

نمودار24 : فراوانی افت تحصیلی................................................................. 92

نمودار 25: فراوانی احساس اجحاف........................................................... 93خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:31 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

پیشگفتار:

کودک آزادی پدیده­ای است کاملاً اجتماعی که در جوامع گوناگون بسته به عوامل آن قابل بررسی می باشد.

باید گفت: خشونت علیه کودکان یا همان کودک آزادی که موضوع اصلی این تحقیق است از مسائل مهم اجتماعی است که از دیدگاههای مختلفی چون فرهنگی بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیت شناسی مورد توجه و بحث قرار گرفته است و این مسئله به طور کلی از زمانهای دور تا به حال در بین خانواده ها و جوامع انسانی وجود داشته است و نمی توان از آن به عنوان یک معضل و پدیده جدید اجتماعی یاد کرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

چکیده.......................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه .......................................................................................................................... 3

بیان مساله...................................................................................................................... 5

اهداف پژوهش ............................................................................................................. 7

اهمیت موضوع تحقیق..................................................................................................... 8

سوالهای پژوهش ........................................................................................................... 10

دیاگرام طرح ................................................................................................................ 11

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق.............................................................................. 12

فصل دوم : پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه .................................................................................................................. 17

2-2 ابعاد تعریف .......................................................................................................... 18

1-2-2 رفتار جنسی ..................................................................................................... 18

2-2-2 جسمانی .......................................................................................................... 19

3-2-2 روان پرشی ...................................................................................................... 19

4-2-2 رفتار روانی ...................................................................................................... 20

5-2-2 غفلت .............................................................................................................. 20

6-2-2 مصادیق غفلت .................................................................................................. 21

7-2-2 جنایت ............................................................................................................ 21

8-2-2 عقب ماندگی ................................................................................................... 22

3-2 عوامل موثر برکودک آزاری ................................................................................... 22

1-3-2 طلاق .............................................................................................................. 22

2-3-2 طلاق............................................................................................................... 22

3-3-2 فقر .................................................................................................................. 23

4-3-2 اقتصاد ............................................................................................................. 23

5-3-2 جامعه .............................................................................................................. 24

6-3-2 تنیبه ................................................................................................................ 24

7-3-2 جنسی ............................................................................................................. 25

8-3-2 درآمد ............................................................................................................. 25

9-3-2 اعتیاد .............................................................................................................. 25

10-3-2 آگاهی ......................................................................................................... 26

11-3-2 اجتماع .......................................................................................................... 26

4-2 آثار کودک آزاری ............................................................................................... 27

1-4-2 جمعیت خانواده ................................................................................................ 27

2-4-2 شخصیت ......................................................................................................... 27

3-4-2 آزار خواهی ..................................................................................................... 28

4-4-2 جنسی ............................................................................................................. 28

5-4-2 کم توجهی ...................................................................................................... 29

6-4-2 رسانه .............................................................................................................. 29

7-4-2 اطلاعات ......................................................................................................... 30

8-4-2 جنگ ............................................................................................................. 30

5-2 نظریات مرتبط با کودک آزاری .............................................................................. 31

1-5-2 جنسی ............................................................................................................. 31

2-5-2 اعتیاد .............................................................................................................. 31

3-5-2 دین ................................................................................................................ 32

4-5-2 جنسیت ........................................................................................................... 32

5-5-2 جمعیت ........................................................................................................... 32

6-5-2 انتظارات .......................................................................................................... 33

7-5-2 جنسیت ........................................................................................................... 33

8-5-2 تربیت............................................................................................................... 34

9-5-2 تربیت .............................................................................................................. 34

10-5-2 جنس ........................................................................................................... 34

معنی ساخت ................................................................................................................. 35

تعاریف اصلی ساخت .................................................................................................... 35

ساخت گرایی................................................................................................................ 36

کارکردگرایی................................................................................................................ 38

نظریه کنش مقابل اجتماعی ............................................................................................ 39

نظریه مبادلۀ پیتر بلا......................................................................................................... 41

نظریه وفاق و تضاد ........................................................................................................ 43

6-2 وضعیت موجود کودک آزاری در ایران و جهان ........................................................ 45

1-6-2 تحصیلات ....................................................................................................... 45

2-6-2 سن ................................................................................................................. 45

3-6-2 لذت طلبی........................................................................................................ 45

4-6-2 پرکاری ........................................................................................................... 46

5-6-2 بیکاری ............................................................................................................ 46

6-6-2 بهره کشی جنسی .............................................................................................. 47

7-6-2 تکدی ............................................................................................................. 47

8-6-2 خرافات ........................................................................................................... 48

9-6-2 تبعیض ............................................................................................................ 48

کودک آزاری از دیدگاه حقوقی .................................................................................... 49

آمار کودک آزاری ....................................................................................................... 50

وضع اضطراری ............................................................................................................. 50

کودک آزاری و قوانین در کشور ایران ........................................................................... 51

ماده 59 قانون مدنی ...................................................................................................... 51

ماده 1179 قانون مدنی ................................................................................................. 51

ماده 614 قانون مجازات اسلامی .................................................................................... 52

جمع بندی و نتیجه گیری ................................................................................................ 53

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................... 58

جامعه آماری ................................................................................................................ 59

حجم نمونه و روش اندازه گیری ..................................................................................... 60

ابزار اندازه گیری ........................................................................................................... 61

روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................................ 62

روش آماری ................................................................................................................. 63

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................... 65

جداول یک بعدی ......................................................................................................... 66

جداول دو بعدی ............................................................................................................ 87

نمودار ......................................................................................................................... 106

فصل پنجم : نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 128

تنگناها و محدودیت های پژوهش .................................................................................... 129

پیشنهادهای پژوهش ....................................................................................................... 131

فصل ششم: خلاصه پژوهش

خلاصه پژوهش ............................................................................................................ 134

فهرست منابع ................................................................................................................ 136

فهرست جداول

عنوان صفحه

جداول یک بعدی

جدول 1-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب جنس پاسخگویان............................................... 66

جدول 2-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب سن پاسخگویان.................................................. 67

جدول 3-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات پاسخگویان......................................... 68

جدول 4-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب شغل پاسخگویان................................................. 69

جدول 5-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع شغل پاسخگویان........................................... 70

جدول 6-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب ساعت کار پاسخگویان........................................ 71

جدول 7-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب جمعیت خانواده پاسخگویان................................. 72

جدول 8-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد پاسخگویان............................................... 73

جدول 9-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب شرکت در جنگ پاسخگویان............................... 74

جدول 10-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات همسر پاسخگویان............................. 75

جدول 11-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب جنسیت فرزند پاسخگویان.................................. 76

جدول 12-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب لذت طلبی پاسخگویان...................................... 77

جدول 13-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب تفریح پاسخگویان............................................. 78

جدول 14-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب دین پاسخگویان............................................... 79

جدول 15-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب توبیخ پاسخگویان............................................. 80

جدول 16-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب توجه پاسخگویان.............................................. 81

جدول 17-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب مسافرت پاسخگویان.......................................... 82

جدول 18-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب بازی پاسخگویان.............................................. 83

جدول 19-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب تنبیه پاسخگویان............................................... 84

جدول 20-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب آگاهی پاسخگویان........................................... 85

جدول 21-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب گرایش به کودک آزاری پاسخگویان................. 86

جداول دو بعدی

جدول 1-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب جنسیت و گرایش به کودک آزاری...................... 87

جدول 2-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن و گرایش به کودک آزاری........................... 88

جدول 3-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات و گرایش به کودک آزاری.................. 89

جدول 4-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل و گرایش به کودک آزاری.......................... 90

جدول 5-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب ساعات کار و گرایش به کودک آزاری................ 91

جدول 6-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب جمعیت و گرایش به کودک آزاری...................... 92

جدول 7-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد و گرایش به کودک آزاری........................ 93

جدول 8-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب جنگ و گرایش به کودک آزاری........................ 94

جدول 9-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات همسر و گرایش به کودک آزاری......... 95

جدول 10-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب جنسیت فرزند و گرایش به کودک آزاری........... 96

جدول 11-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب لذت طلبی و گرایش به کودک آزاری............... 97

جدول 12-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب تفریح و گرایش به کودک آزاری...................... 98

جدول 13-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب دین و گرایش به کودک آزاری........................ 99

جدول 14-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب توبیخ و گرایش به کودک آزاری...................... 100

جدول 15-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب توجه و گرایش به کودک آزاری....................... 101

جدول 16-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب مسافرت و گرایش به کودک آزاری................... 102

جدول 17-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب بازی و گرایش به کودک آزاری....................... 103

جدول 18-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب تنبیه و گرایش به کودک آزاری........................ 104

جدول 19-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب آگاهی و گرایش به کودک آزاری.................... 105

فهرست شکلها و نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب جنس پاسخگویان............................................... 106

نمودار 2-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب سن پاسخگویان ................................................. 107

نمودار 3-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات پاسخگویان ....................................... 108

نمودار 4-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب شغل پاسخگویان ................................................ 109

نمودار 5-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع شغل پاسخگویان .......................................... 110

نمودار 6-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب ساعت کار پاسخگویان ....................................... 111

نمودار 7-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب جمعیت خانواده پاسخگویان ............................... 112

نمودار 8-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد پاسخگویان ............................................. 113

نمودار 9-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب شرکت در جنگ پاسخگویان .............................. 114

نمودار 10-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات همسر پاسخگویان ............................ 115

نمودار 11-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب جنسیت فرزند پاسخگویان ................................. 116

نمودار 12-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب لذت طلبی پاسخگویان ..................................... 117

نمودار 13-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب تفریح پاسخگویان ........................................... 118

نمودار 14-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب دین پاسخگویان .............................................. 119

نمودار 15-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب توبیخ پاسخگویان ............................................ 120

نمودار 16-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب توجه پاسخگویان ............................................ 121

نمودار 17-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب مسافرت پاسخگویان ........................................ 122

نمودار 18-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب بازی پاسخگویان ............................................. 123

نمودار 19-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب تنبیه پاسخگویان .............................................. 124

نمودار 20-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب آگاهی پاسخگویان .......................................... 125

نمودار 21-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب گرایش به کودک آزاری پاسخگویان ................ 126خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:29 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی وشناخت علل و عوامل پدیده کودک آزاری

پایان نامه بررسی وشناخت علل و عوامل پدیده کودک آزاری

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران است که هدف از آن بررسی و پیداکرن راه حلی برای کاهش این پدیده در شهر تهران و ارائه راه حلی برای آن می باشد.

جامعه آماری در این پژوهش شهروندان تهرانی می باشند و تعداد مورد بررسی 25 نفر بوده و روش اصلی در این پژوهش پیمایشی – توصیفی بوده و ابزار مورد استفاده در اینجا پرسشنامه است.
مقدمه

بقای جامعه با اطفال است و برای این که جامعه به رشد و تعالی برسد باید طفل و کودک تربیت و برای زندگی عادی و اجتماعی آماده شود شخصیت کودک در خانواده تکوین می یابد و به طور کلی هر خانواده زیر بنای ساختمان فکری کودک را تشکیل می دهد .

کودکان آسیب پذیر تر از سایر افراد جامعه اند این آسیب پذیری به علل مختلف از جمله : کوچکی ، معایبِ مادر زادی ، بیماری عدم تطابق، محیط و نیز عدم قدرت اندیشیدن و تشخیص خوب است ، لذا برای چاره این آسیب پذیری والدین ، سرپرستان و نیز مددکاران و کسانی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند باید نخست آشنایی کامل و درستی از این نکات ، ضعفها و بیماریها و عوامل خطه او داشته باشند .

وقتی کودک مورد آزار قرار می گیرد از نظر روحی و جسمی با مشکلاتی روبرو می شود که در آینده گریبانگیر خود و جامعه اش خواهد بود و در نتیجه مردان و زنان شایسته ای که باید برای فردای بهتر امور مملکت تربیت شوند به وجود نمی آیند ، فقدان چنین افرادی خانواده و در نتیجه جامعه را به مخاطره می اندازد .

کودک آزاری مسأله جدیدی نیست و از دید محققان و نیز قانونگذاران پنهان نبوده است . برای اولین بار در سال 1946 توسط شخصی به نام کافی در گزارش شکستگی های متعدد استخوان های وراز مطرح شد . و در سال 1962 کپی نتایج صدمات عمدی وارد به کودک و اثرات آن را با اصطلاح شدم کودک کتک خورده معرفی کرد و امروزه اصطلاح آسیب های جسمانی مقبولیت عمومی بیشتری پیدا کرده است .

امروزه یکی از مسائل مهمی که متخصصین اطفال ، مددکاران اجتماعی ، پزشکی قانونی و کسانی که با کودکان کار می کنند درگیر آن هستند آزار فیزیکی روانی و جنسی کودکان و سایر اولیاء آنها می باشد .

لذا می بایست خانواده ها ، مددکاران اجتماعی و مسئولین نسبت به این پدیده شوم اجتماعی آگاهی داشته باشند تا بتوانند از طریق پیشگیری و دادن آگاهی به خانواده ها از این معضل اجتماعی جلوگیری نمایند .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:27 | چاپ مطلب

دانلود مقاله پدیده سهام شناورآزاد و تعیین حجم مبنا حسین عبده تبریزی

دانلود مقاله پدیده سهام شناورآزاد و تعیین حجم مبنا حسین عبده تبریزی
بورس اوراق بهادار تهران بعد از برداشتن سقف کنترل قیمت 15 روزۀ خود، 2 از طرح جدیدی برای محاسبۀ
قیمت پایانی و شاخص استفاده می کند این طرح شامل دو بخش است بخش اول آن به استف اده از میانگین
قیمت های موزون شده برای حجم 3 جهت تعیین ’’قیمت پایانی ‘‘ مربوط است کاری که متشابهاً در بورس های
عمدۀ جهان صورت می گیرد


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 18:54 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 36 )
   1      2     3     4   >>
صفحات