ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )

فهرست مطالب:

مفهوم هوش

هوش کلی

جنبه های مورد توجه روان شناسان

تعاریف هوش

ویژگیهای هوش

ویژگیهای عمومی هوش

انواع هوش

نظریه های معاصر هوش

نظریه های عاملی

نظریه های دو عاملی اسپیرمن

نظریه چند عاملی ترستون

تحلیل عوامل ترستون

مدلهای سلسله مراتبی ورنون

نظریة کتل

نظریه دو سطحی جنسن

نظریه های فرایند مداری هوش

نظریة شناختی پیاژه

نظریه باز نمایی برونر

رویکرد و یا دیدگاه مؤلفه ای

جدول مولفه های هوش استبرنبرگ

یک توانایی یا چند توانایی

نظریه هوش گلیفورد

هوش و وراثت

خویشاوندی نسبی و هوش

تأثیرات فرهنگی در رشد کودک

تأثیر طبقه اجتماعی

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

هوش

تفاوتهای جنسیتی در عملکرد هوش

آیا بهرة هوش ثابت است ؟

انواع تیز هوش و طبقه بندی تیز هوشان

ویژگیهای تیز هوشان

همبستگی هوش و حجم مغز

نکات ضروری در مورد بهداشت و روان کودکان

تاریخچة پیدایش مقیاس اندازه گیری هوش

آزمونهای هوش .

آزمون هوش استانفورد – بینه ( فردی )‌

مقیاس جدید استنفوردبینه

مقیاس هوش وکسلر

آزمونهای گروهی هوش

آزمونهای چند بعدی هوش

آزمونهای ریون

طبقه بندی آزمونهای هوش بر حسب گروههای سنی

ب : مهد کودک

تأثیرکودکستان در رفتار اجتماعی کودک

تأثیر کودکستان در رشد مفاهیم ذهنی اطفال

رفتار اجتماعی در سنین بیش از مدرسه

واکنشهای عاطفی متقابل اجتماعی

========================

« مفهوم هوش » (1)

در طول دهه های گذشته تغییر بسیاری کرده است و برطبق دیدگاههای غالب و ارزشهای رایج روز در هر دوره ، تعیین شده است و ابزاری که برای اندازه گیری آن بکار رفته می رود همچنان در حال تغییر خواهد بود . هوش جنبه ای ازجنبه های گوناگون تفاوتهای فردی است که هنوز درچارچوب کامل قرار نگرفته است ، از جمله‌های ویژگیهای فردی فرآیندهای ذهنی هستند که مشاهده مستقیم این تفاوت در آنها بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است و لذا ما فقط از روی اعمال که اشخاص انجام می دهند ، قادر هستیم که به نیروهای ذهنی آنها پی ببریم ، مثلاً : کودکی که مسائل را زودتر یاد می گیرد کودک با هوش نامیده می شود ، ولی کودک که نمی تواند به آن سرعت فرا گیرد وقتی مهارتهای ساده را هم به زحمت می آموزد ، از لحاظ توانائیهای ذهنی دارای هوش ضعیف است بدین معنی که هر دو کودک استعداد ذهنی دارند ولی این استعداد در اوّلی بیشتر از دوّمی است[1] . ( اسدی ، 74 )

هوش بر خلاف تصور عامه یک جوهر یا ملکه نیست بلکه متضمن اعمال واکنشهای ذهنی پیچیده ای است که در رفتار فرد ظاهر می شود . از همین روست که از هوش به خودی خود نمی توان تعریف جامعی ارائه دارد و سعی در تعریف ارائه هر تعریف مجددی از هوش ، نتیجه اش نامفهوم یا حداقل نارسا بودن تعریف است . لذا بسیاری از روان شناسان ، روش غیر مستقیم پیش گرفته و مثلاً از توضیح تفاوت میان هوش و عادت ، هوش وغریزه ، هوش و استعداد برای نشان دادن و جوه افتراقی آنها ، استفاده کرد ، و به تعریف معنا.ی آن نزدیک می شود و آن گاه این تعاریف کامل نشده را در هم ادغام کرده و با شناخت مجموعة ، این فعالیت ، به تصور کلی و مفهوم هوش نامحدودی نزدیک می شوند . شناختی که تنها از طریق تظاهراتش در رفتار میسر می شود .(اسدی ، 74 )

هوش معمولاً در فهرست ویژگیهای فرد آمده و از جمله خصائص کم و بیش ثابت رفتار بشمار می رود . توصیف و اندازه گیری هوش قسمت عمدة وقت روانشناسان را به خود اختصاص داده است .


[1] - in telligence

....

ویژگیهای عمومی هوش :

بحث در جزئیات دیدگاه استربنرگ دربارة هوش از محدودة مطالب حاضر خارج است امّا می توان خلاصه ای از دیدگاه او را ارائه کرد . مؤلفه های مختلفی که اشترنبرگ شناسایی کرده صورت سازمان یافته دارند و به صورت خوشه هایی با عناوین زیر عمل می کنند .

1-توانایی آموختن و بهره گیری از تجربه .

2- توانایی تفکر با استدلال به شیوة انتزاعی .

3- توانایی انطباق با نوسانات جهانی ، نا استوار و دائم التغییر .

4- توانایی برانگیختن خویش برای انجام سریع کارهایی که مشخص انجام آنرا ضروری تشخیص می دهد .

این چهار توانایی عمومی منجر به تحلیل مولفه ای از هوش نسیتند بلکه در بسیاری از تحلیهای عاملی آزمونهای هوش نیز به آن بر خوردیم .

بسیاری از آزمونهای هوش که امروزه بکار می روند دراندازه گیری دوتوانایی درنخست فهرست فوق کار آمدی دارند. امّا در ارزیابی دو توانایی آخر جدول بسیار ناکار آمدند. ( براهنی ، 1371 )

انواع هوش :

1- هوش تحلیلی1 :

این هوش را با آزمونهای بهرة هوشی و دراغلب امتحانات اندازه گیر می کنیم .

2- هوش انگاره ای ( الگویی )2 :

یعنی توانایی دیدن انگاره ها در مسائل و آفریدن انگاره ها ، ریاضی دانان ، هنرمندان و برنامه ریزان کامپیوتر درجه بالایی از این نوع هوش را دارا هستند.


1- Analy dical indelligence 2- pattern indelligenceخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: بررسی، کودک، دانش، آموزان، پایة، دختر، )
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:13 | چاپ مطلب

پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامة شیوه ها فرزندپروری بانتون که 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را نمی تواند پیش بینی کند . این یافته ها بین معنی است که هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده توسط دانش آموزان دیکتاتوری تر باشد مکان کنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده دموکراتیک تر باشد مکان کنترل بیرونی کاهش یافته و بر میزان مکان کنترل درونی اشخاص افزوه می شود.

کلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری – مکان کنترل – دیکتاتوری – دموکراتیک- هرج ومرج

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)

مقدمه................................................................................................................ 2

بیان مساله....................................................................................................... 5

اهداف تحقیق.................................................................................................... 7

فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 7

تعریف اصطلاحات........................................................................................... 8

شیوه های فرزندپروری................................................................................. 8

مکان کنترل....................................................................................................... 9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده........................................................................................... 11

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری........................................................................ 13

بعد «گرم» بودن والدین.................................................................................. 13

بعد «کنترل» والدین........................................................................................ 14

جنبه های مثبت کنترل والدین........................................................................ 15

جنبه های منفی کنترل والدین......................................................................... 17

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین..................................................................... 18

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری................................. 19

والدین دارای اقتدار منطقی............................................................................. 20

والدین استبدادی............................................................................................. 21

والدین آزاد گذار.............................................................................................. 22

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)................... 23

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند.......................................................... 25

تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر............................................................. 26

نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری.............................................. 28

گفتار دوم: مکان کنترل

مقدمه................................................................................................................ 30

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر........................................ 30

درک سازه مکان کنترل.................................................................................... 33

تحول شخصیت از دیدگاه راتر....................................................................... 35

جنبه های منفی احاطه و کنترل....................................................................... 37

پیامدهای شخصی منفی.................................................................................. 38

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی............................................................. 39

بررسی مقیاس های مکان کنترل..................................................................... 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور 42

ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور....... 45

ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گسترة تحقیقات 49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 57

جامعه آماری.................................................................................................... 57

نمونه آماری..................................................................................................... 57

روش نمونه گیری........................................................................................... 57

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی............................ 57

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون.................................................. 57

روایی............................................................................................................... 58

پایایی............................................................................................................... 58

نمره گذاری...................................................................................................... 58

مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند

روایی............................................................................................................... 59

پایایی............................................................................................................... 60

نمره گذاری...................................................................................................... 61

روش تحقیق..................................................................................................... 62

شیوه اجرای تحقیق......................................................................................... 62

روشهای آماری تحلیل داده ها........................................................................ 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف – تحلیل توصیفی..................................................................................... 65

ب – تحلیل استنباطی...................................................................................... 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق.................................................................................................. 75

بحث و نتیجه گیری......................................................................................... 75

محدودیت های تحقیق

الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر............................................... 77

ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر........................................................... 78

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات).......................................................................... 79

کاربردها .......................................................................................................... 79

منابع................................................................................................................ 81خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:55 | چاپ مطلب

روش ساخت و گزینش پذیری کاتالیست کبالت بر پایة گاما الومینا در فرآیند فیشر تروپش

روش ساخت و گزینش پذیری کاتالیست کبالت بر پایة گاما الومینا در فرآیند فیشر- تروپش

قسمتی از متن:

تحقیق Fischer وTropch در سال 1926 شامل اطلاعات زیادی در مورد سنتز FT بوده، از جمله:

1) کبالت، آهن و نیکل؛ تاثیر موثری بر روی سنتز هیدروکربنها دارند.

2) کبالت برای تولید هیدروکربنهای خیلی موثر بوده و نیکل برای تولید متان

3) پایه هایی نظیر با پروموتور zno، میزان تبدیل co را بهبود می بخشند.

4) اضافه کردن مقادیر کم مواد قلیایی، گزینش پذیری هیدروکربنهای مایع را بهبود می بخشد.

5) Cu، احیای آهن را در دمای پائینتر بهبود می بخشد.

6) گاز سنتز باید عاری از گوگرد باشد.

دوره دوم: بسیاری از کاتالیستها، راکتور و گسترش فرآیند FT در آلمان در خلال سالهای دهة 1930-1940 بل استفاده از منابع عظیم زغالسنگ صورت گرفت. در سالهای 1934-1928، Fischer و koch لات الیست رسوبی را ساختند که برای 12 سال، استاندارد صنعتی بود و در 40 سال بعد بهبود یافت. آنها همچنین دمای را بعنوان دمای بهینة احیاء در نظر گرفتند در مدت 20-5 ساعت، شرایطی که تقریباً هنوز هم بکار می رود. Fischerو Pichlen دریافتند که تولید محصولات در فشار 5-20bor، پایداری کاتالیست را بهبود می بخشد. محصولات فشارهای متوسط اکثراً آلگانها و آدکنها و محصولات با نقاظ جوش متفاوت مانند متان، گازولین، دیزل و واکسها می باشد. دورة سوم: بعد از جنگ دوم، بدلیل کمبود نفت در آمریکا، انگلستان و آلمان، نگرش به سنتز FT گسترش یافت. بسیاری از تحقیقات بر روی کاتالیستهای ارزان آهن در‌آلمان صورت گرفت.

دورة چهارم: اندازه گیری فعالیت ویژه هیدروژن دار کردن CO با کاتالیستهای کبالت، آهن و روتنیوم توسط جذب شیمیایی ، در این دوران صورت پذیرفت. مطالعات و تحقیقات در شرکتهای shellوstatoil نشان داد که کاتالیست دارای فعالیت و سطح ویژه عالی است.

دورة پنجم: تولید صنعت GTL امروزی از سال 1993 شروع شد. شرکت shell با کاتالیست کبالت و یک راکتور بستر ثابت و شرکت sasol با کاتالیست آهن و راکتور بستر سیال در این زمینه فعالیت دارند.

(1-4)تولید گاز سنتز:

با توجه به بالا بودن درصد بالای اختصاص سرمایه کل فرآیند FT که به خالص سازی و سرد کردن گاز سنتز مربوط است، کاهش هزینة تولید گاز سنتز سودمندترین روش است. گاز سنتز می تواند با روش رفورینگ بخار و یا اکسیداسیون کاتالیستی جزئی سوختهایی نظیر زغال سنگ، گاز طبیعی، باقیمانده های پالایش [1] و توده زیستی تولید شود. واکنشهای اصلی تولید گاز سنتز عبارتند از:

تبدیل گازطبیعی به گازسنتزبابخار

تبدیل گاز طبیعی به گازسنتز با

اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی

واکنش جابجایی آب- گاز

روشهای مختلف تولید گاز سنتز بر حسب نسبت بین و CO بکار گرفته می شوند. گاز سنتز تولیدی ناشی از زغال سنگ و باقیمانده های پالایش دارای CO بیشتری نسبت به گاز سنتز حاصله از گاز طبیعی می باشد. گاز سنتز با نسبت برای فرآیند فیشر- تروپش مناسب نیست، پس واکنش جابجایی آب گاز در رساندن نسبت به مرز 2 بسیار با اهمیت می باشد. شکل 3-1 محدودیتهای نسبت مورد استفاده در کاتالیست آهن و کاتالیست کبالت را نشان می دهد. با پائین آوردن نسبتهای ؟ در خوراک اولیه، می توان هزینة گاز سنتز را کاهش داد. Basini و Piovesan مطالعاتی را بر روی نسبت بهینة انجام دادند که بر اساس نتایج آن، در نسبت به بهترین شرایط عملیاتی و شرایط اقتصادی میسر می شود.
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:35 | چاپ مطلب

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

                  بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب فصل اول (طرح تحقیق)       مقدمه     2 بیان مساله            5 اهداف تحقیق        7 فرضیه های تحقیق 7 تعریف اصطلاحات 8 شیوه های فرزندپروری        8 مکان کنترل          9 فصل دوم (پیشینه تحقیق) گفتار اول: خانواده  11 مقدمه ابعاد شیوه های فرزندپروری  13 بعد «گرم» بودن والدین       13 بعد «کنترل» والدین            14 جنبه های مثبت کنترل والدین 15 جنبه های منفی کنترل والدین 17 بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین          18 الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری       &n ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 14:50 | چاپ مطلب

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی

بررسی-عوامل-خانوادگی-مؤثر-بر-تکرار-پایة-دانش-آموزان-دختر-پایة-سوم-راهنماییقسمتی از متن: در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة ۱۸ تهران از یک پرسشنامه محقق ساخته که دارای ۲۱ سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یک گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 18:26 | چاپ مطلب