X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

چکیده

برای به دست آوردن امتیاز در حالت رقابت برای مشاغل خصوصی و مهارت ها باید یک استراتژی قوی جهت جذب و حفظ فرد باهوش خلق کرد که همان استراتژی برند کارفرما است. این مقاله معنی برند کارفرما را تعریف می کند و سپس موقعیت واقعی مشاغل خصوصی را تشکیل می دهد و به بررسی روشهایی برای شرکتهای خصوصی می پردازد تا برند کارفرما را جهت ایجاد یک تصویر خوب از آن به وجود آورد. افراد با استعداد را جذب و حفظ کند و بتواند راهنمایی را برای توسعه درازمدت شرکت ها ارایه دهد.

کلمات کلیدی :

مدیریت منابع انسانی ، شرکتهای خصوصی، برند کارفرما

1- تعاریف مفاهیم کلیدی

1-1-برند کارفرما

برند کارفرما به عنوان یک مفهوم جدید یک شاخه جدیدی از برندها حاصل است. با توجه به شناخت مفهومی، مثل برند تولید، آن یک تصویر ارائه شده توسط کمپانی برای کارمندان بالقوه را در بازار منابع انسانی مشخص می سازد. مثبت، انرژی زا یا سالم؟ تصاویر متفاوتی از انواع متفاوت از جستجوگران مشاغل را جذب خواهد کرد. کمپانی Hewitt تصور می کند که برند کارفرما نوعی از وعده های کارفرما است که در فرهنگ، محیط و فرمت ها و غیره از سوی کارمندان به دنبال پیوستن کمپانی به تجربه شده است.

آن اساسا از درون خود محیط مثل خودمختاری آزادی، مسئولیت اجتماعی متمرکز بر نتایج توصیف می شود. تعریف واتسون و یات درباره برن کارفرما شامل برند های بیرونی و درونی است. ایشان فکر می کنند برند کارفرما وضعیت وی در بازار منابع انسانی است که تصویر برند برای کارمندان آینده، فعلی و بصری را وضع می کند. آن شامل هر دو بخش است: برندهای درونی و بیرونی. برند بیرونی برای کارمندان بالقوه جهت متقاعد کردن ایشان برای ورود به کمپانی و ایجاد بهترین محل کار برای کمپانی وضع می شود.

برند داخلی میان کارمندان فعلی برقرار می شود که پیشنهاد ارائه شده توسط کمپانی به کارمندان است. نه تنها نوعی از رابطه میان کمپانی و کارمندان، بلکه منعکس کننده توانایی کمپانی برای فراهم کردن تجارب کاری منحصر به فرد برای کارمندان موجود و بالقوه هم است.

برند کارفرما و برند تولید نه تنها ارتباطات که تفاوت هایی نیز دارند. خواه برند کارفرما یا برند تولید، خدمات برای کمپانی با برندهای بزرگ به صورت شایسته نیز وجود دارد. همچنین آنها دارای تفاوت های متجلی شده در حالات زیر هم هستند:

1) اهداف متفاوت : هدف برند کارفرما، جوانان هوشمند بین 20 تا 40 سال هستند. در حالیکه هدف برند تولید منوط به تولید متفاوت است.

2) محتوی تبلیغات متفاوت : در تبلیغات، برند کارفرما بر گفتن چیزی تاریخچه شرکت، محیط، پرداخت و رفاه اجتماعی، آموزش، فرصتهای ریشه ای و غیره به کارمندان تاکید دارد: در حالیکه برند تولید به کارآیی محصول، احساسات رو به مشتریان و غیره توجه دارد.

3) کانال های ترویج متفاوت : برند کارفرما بیشتر در منطقه رسانه های استخدام حرفه ای پخش می شود و غیره.

4) تاکید متفاوت بیرونی و درونی : برای کارفرما نه تنها شامل برقراری یک تصویر بیرونی خوب است، بلکه مهم تر ساختار درونی محیط نرم افزار را هم شامل می شود : در حالیکه برند تولید اساسا برای خارج جهت ایجاد تصویر میا مشتریان می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:27 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

چکیده

برای به دست آوردن امتیاز در حالت رقابت برای مشاغل خصوصی و مهارت ها باید یک استراتژی قوی جهت جذب و حفظ فرد باهوش خلق کرد که همان استراتژی برند کارفرما است. این مقاله معنی برند کارفرما را تعریف می کند و سپس موقعیت واقعی مشاغل خصوصی را تشکیل می دهد و به بررسی روشهایی برای شرکتهای خصوصی می پردازد تا برند کارفرما را جهت ایجاد یک تصویر خوب از آن به وجود آورد. افراد با استعداد را جذب و حفظ کند و بتواند راهنمایی را برای توسعه درازمدت شرکت ها ارایه دهد.

کلمات کلیدی :

مدیریت منابع انسانی ، شرکتهای خصوصی، برند کارفرما

1- تعاریف مفاهیم کلیدی

1-1-برند کارفرما

برند کارفرما به عنوان یک مفهوم جدید یک شاخه جدیدی از برندها حاصل است. با توجه به شناخت مفهومی، مثل برند تولید، آن یک تصویر ارائه شده توسط کمپانی برای کارمندان بالقوه را در بازار منابع انسانی مشخص می سازد. مثبت، انرژی زا یا سالم؟ تصاویر متفاوتی از انواع متفاوت از جستجوگران مشاغل را جذب خواهد کرد. کمپانی Hewitt تصور می کند که برند کارفرما نوعی از وعده های کارفرما است که در فرهنگ، محیط و فرمت ها و غیره از سوی کارمندان به دنبال پیوستن کمپانی به تجربه شده است.

آن اساسا از درون خود محیط مثل خودمختاری آزادی، مسئولیت اجتماعی متمرکز بر نتایج توصیف می شود. تعریف واتسون و یات درباره برن کارفرما شامل برند های بیرونی و درونی است. ایشان فکر می کنند برند کارفرما وضعیت وی در بازار منابع انسانی است که تصویر برند برای کارمندان آینده، فعلی و بصری را وضع می کند. آن شامل هر دو بخش است: برندهای درونی و بیرونی. برند بیرونی برای کارمندان بالقوه جهت متقاعد کردن ایشان برای ورود به کمپانی و ایجاد بهترین محل کار برای کمپانی وضع می شود.

برند داخلی میان کارمندان فعلی برقرار می شود که پیشنهاد ارائه شده توسط کمپانی به کارمندان است. نه تنها نوعی از رابطه میان کمپانی و کارمندان، بلکه منعکس کننده توانایی کمپانی برای فراهم کردن تجارب کاری منحصر به فرد برای کارمندان موجود و بالقوه هم است.

برند کارفرما و برند تولید نه تنها ارتباطات که تفاوت هایی نیز دارند. خواه برند کارفرما یا برند تولید، خدمات برای کمپانی با برندهای بزرگ به صورت شایسته نیز وجود دارد. همچنین آنها دارای تفاوت های متجلی شده در حالات زیر هم هستند:

1) اهداف متفاوت : هدف برند کارفرما، جوانان هوشمند بین 20 تا 40 سال هستند. در حالیکه هدف برند تولید منوط به تولید متفاوت است.

2) محتوی تبلیغات متفاوت : در تبلیغات، برند کارفرما بر گفتن چیزی تاریخچه شرکت، محیط، پرداخت و رفاه اجتماعی، آموزش، فرصتهای ریشه ای و غیره به کارمندان تاکید دارد: در حالیکه برند تولید به کارآیی محصول، احساسات رو به مشتریان و غیره توجه دارد.

3) کانال های ترویج متفاوت : برند کارفرما بیشتر در منطقه رسانه های استخدام حرفه ای پخش می شود و غیره.

4) تاکید متفاوت بیرونی و درونی : برای کارفرما نه تنها شامل برقراری یک تصویر بیرونی خوب است، بلکه مهم تر ساختار درونی محیط نرم افزار را هم شامل می شود : در حالیکه برند تولید اساسا برای خارج جهت ایجاد تصویر میا مشتریان می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:18 | چاپ مطلب

تحقیق جامع در مورد مدیریت منابع ضایعات شهری

تحقیق جامع در مورد مدیریت منابع ضایعات شهری

بخشهایی از متن:

تعریف زباله:

پس ماند و باقیمانده حاصل از تولید یا تغییر شکل چیز های دیگر و نیز آنچه قبلاً استفاده شده و دیگر قابل استفاده نیست.

زباله انواعی دارد، بخش هایی که تولید کننده زباله هستند، متفاوتند. با توجه به اینکه زباله در چه بخشی تولید می شود، زباله ها به سه دسته قابل تقسیم اند:

 1. شهری
 2. صنعتی
 3. خطرناک

1. زباله های شهری: زباله هایی است که توسط قسمت های مختلف شهر مثل منازل، ادارات و ... تولید می شود و خود به پنج قسمت عمده تقسیم می شوند.

الف) پسماند های غذایی که مهمترین قسمت زباله است زیرا از یک سو به دلیل تخمیر و فسادپذیری سریع، بوی نامطبوع تولید کرده و محل مناسبی برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان موزی می شود و از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه کمپوست (کود) حائز اهمیت است.

از طرفی میزان این پسماند ها در زباله های ایران 35 تا 76 درصد گزارش شده است.

ب) آشغال: به بخش فساد ناپذیر زباله (به جزء خاکستر) آشغال گفته می شود.آشغال ها به دو بخش قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال تقسیم می شود.

ج) خاکستر که به باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال، چوب و دیگر مواد سوختنی گفته می شود.

د) زایدات ساختمان سازی که به مواد باقیمانده از فعالیت های ساختمانی و راهسازی اطلاق می شود که در زبان عامیانه به آن نخاله های ساختمانی گفته می شود.

ه) زایدات ویژه: منظور از این زایدات مواد حاصل از جارو کردن معابر، خیابان ها، برگ درختان، اجساد حیوانات مرده و مواد به جای مانده از وسایل نقلیه است.

2. زباله های صنعتی: مواد زاید ناشی از فعالیت های صنعتی هستند و معمولاً شامل فلزات، مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی و بالاخره زباله های ویژه و خطرناکی هستند که عمل جمع آوری، حمل و نقل و دفع آنها ضوابط ویژه ای دارد. مثل مواد باقیمانده از غنی سازی اورانیوم که زباله های باقیمانده از این عملیات خودداری تشعشعات خطرناکی است.

3. زباله های خطرناک: بر اساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیست (EPA) زباله های خطرناک به مواد زاید جامدی گفته می شود که بالقوه خطرناک بوده و یا اینکه پس از طی مدتی موجبات خطر را برای محیط زیست فراهم می کند و یکی از مشخصه های زیر را داراست:

قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واکنش پذیری، سمی بودن و... .

 1. زباله های بیمارستانی: زباله های بیمارستانی جزء زباله های خطرناک دسته بندی می شود که ما به دلیل اهمیت بالای این زباله ها، آنها را به طور جداگانه و در یک گروه مجزا در نظر می گیریم.

زباله های بیمارستانی شامل موادی هستند که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش بیمارستان متفاوت می باشند. این زباله ها به هفت گروه تقسیم می شوند.

1- زباله های معمولی بیمارستانی: زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه های آنهاست.

2- زباله های پاتولوژیکی: شامل بافت ها و اعضای جدا شده از بدن انسان مثل پوست، گوشت، رگ و ... است.

3- مواد زاید شیمیایی: شامل جامدات، مایعات و گاز های زاید می باشد که به وفور در بیمارستان ها وجود دارد. در بخش های تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضد عفونی بیمارستان وسایل و ابزار تنظیف و ضد عفونی دارویی و ... شیمیایی است.

4- مواد زاید رادیواکتیو: این مواد در برخی بخش های بیمارستان وجود دارد و جمع آوری و دفع آنها دارای خصوصیات ویژه ای است.

5- مواد زاید عفونی: شامل باند هایی که با آنها روی زخم را می بندند.

6- زایدات دارویی

7- ظروف مستعمل که تولید آنها در بخش های مختلف بیمارستان به شکل های متفاوتی وجود دارد.

بعد از آشنا شدن با مفهوم زباله و انواع آن وارد بحث اصلی که همان مدیریت مواد زاید شهری است می شویم و در ابتدا تعریفی برای این عنوان ارائه می دهیم.

...

فواید بازیافت

 1. کاهش حجم زباله ورودی به محیط زیست
 2. کاهش آلودگی
 3. کاهش نیاز به مراکز دفن و زباله‌سوزها
 4. کاهش نیاز به تولید یا ورود مواد خام از خارج
 5. افزایش تولید ملی
 6. افزایش اشتغال
 7. افزایش سطح بهداشت عمومی

همین مسأله باعث شده است کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انواع خاک های کشاورزی کشور ما در حد مطلوب نباشد. برای حل این مشکل کمپوست کردن مواد زاید آلی نظیر زباله های خانگی به عنوان یکی از راه های اصلاح خاک های کشاورزی و همچنین یکی از راه های جلوگیری از آلوده شدن آب ها و خاک های محل دفع مواد زاید و فسادپذیر و پیشگیری از اشاعه بیماری ها توسط حشرات، جوندگان و ... توصیه می شود.

تهیه کمپوست به دو روش هوازی و بی هوازی صورت می گیرد. روش کمپوست بی هوازی از طریق راکتور های تهیه کمپوست بی هوازی صورت می گیرد. این راکتور ها شامل 3 بخش استوانه ای با قطر 30 سانتیمتر و ارتفاع 120 سانتیمتر طراحی می گردد. ته و درب این استوانه ها به صورت مجزا تهیه و به وسیله پیچ بر روی استوانه ها نصب می گردد کل استوانه با پشم شیشه عایق بندی می شود.

کمپوست تولیدی از مواد زائد شهری نقش مهمی در افزایش درصد مواد آلی خاک دارد و در صورت تولید با کیفیت بالا به راحتی می تواند قسمت مهمی از نیاز خاک و به تبع آن گیاهان را در جذب مواد غذایی و آب تأمین نماید.

علاوه بر این کمپوست به خاطر ویژگی های خاص خود در اصلاح خاصیت فیزیکی خاک دارای نقش ارزنده ای می باشد. میزان کاربرد کود کمپوست در خاک ها بسته به شرایط آنها بین 40 تا 80 تن در خاک توصیه می گردد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 16:14 | چاپ مطلب

مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد

اشتباهات مدیران منابع انسانی

قسمتهایی از متن:

چکیده :

این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند.

ده اشتباه رایج ارزشیابی، اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی در خصوص فرایند و اجرای ارزشیابی، ماهیت، بهبود، مشکلات و الگوی ارزشیابی عملکرد مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند

کلیدواژه(ها) : ارزشیابی؛ مدیریت عملکرد؛ ارزیابی عملکرد

- مقدمه

نمی‌توان سنجید اما نسنجیده عمل کرد. بسیاری از مدیران امروزه به دلایل متعدد دچار روزمر‌گی (مودا) شده و در نتیجه فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده انجام می‌دهند که تکرار انجام آنها منجر به باورهای غلط می‌شود. این مقاله سعی دارد مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان را در رابطه با مدیریت عملکرد بیان نماید و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه کند. ...

...

4- ماهیت و بهبود عملکرد

4-1- تشخیص مشکلات عملکرد

یکی از دشوارترین وظایف هر مدیر یا سرپرست، تعیین علت یک مشکل عملکردی است. از آنجا که تصمیم‌های اتخاذ شده برای رفع مشکل به تشخیص علت بستگی دارد ارزیابی صحیح ضرورت تام خواهد داشت.

آنچه بر عملکرد شغلی تأثیر می‌گذارد، متأثر از چند عامل است. هنگامی‌که عملکرد عالی است، شرایطی چند فراهم آمده که این عملکرد عالی را امکان پذیر سازد. بنابراین، عملکرد برجسته مستلزم آن است که «تمام» عوامل مربوط بر رفتار، به نحو مطلوبی اعمال شده باشد. متأسفانه، عملکرد ضعیف می‌تواند صرفاً ناشی از «یک» عامل باشد که کارایی را به شدت کاهش می‌دهد. به کرات دیده شده که یک مشکل عملکردی بررسی نشده، ادامه یافته و تا جایی گسترش می‌یابد که سایر عوامل را از حالت مثبت به حالت منفی در آورد.

4-2- یک الگوی هفت عامله در ارزشیابی عملکرد

اکنون هفت عامل را معرفی می‌کنیم که سطح عملکرد را معین نموده یا تحت تأثیر قرار می‌دهند. وجود نقص در هر یک از این عوامل، تأثیری منفی بر عملکرد خواهد داشت.

4-2-1- استعداد

منظور از استعداد، توان ذاتی یک شخص برای انجام وظیفه یا وظایف است. هر یک از ما نقاط قوت و ضعفی داریم که معین می‌ کند آیا می‌توانیم کاری را انجام دهیم یا بیاموزیم یا خیر. استعداد اندک برای انجام یک کار می‌تواند بدان معنا باشد که شخص، ولو آن که از حداکثر پشتیبانی هم برخوردار باشد، نمی‌تواند انجام آن کار بخصوص را بیاموزد. شایان ذکر است که ارزشیابی استعداد امری بس دشوار است. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:23 | چاپ مطلب

تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

به واسطه تغییرمحیط کسب و کار‌‌‌؛ مدیریت منابع انسانی(HRM) ؛نیز لزوما باید تغییر کند.نظر به ضرورت پاسخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط؛ تغییرات و اتخاذ تصمیمات اثر گذاردر خصوص آینده؛ مدیریت منابع انسانی باید تغییر کند.آینده غیر قابل پیش بینی است و مشکل است تعیین کنیم که چه پیش خواهد آمد.از این رو انعطاف پذیری و کسب دانش کافی در جهت پاسخگویی به این عدم قطعیت ها مهم است. در حالی که مدیران منابع انسانی ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ می کنند ضروری است موضوعاتی که با نقش های اصلی پرسنلی آنها مرتبط می شوند را با موضوعات عمومی کاری و اقتصادی ترکیب کنند.لازم به ذکر است که واحدها ومدیران منابع انسانی موفق؛ تاثیر استراتژیک مهمی بر سازمانهای متبوعشان دارند.

البته؛نقشهای اصلی پرسنلی با مهمترین منابع سازمانی؛ یعنی نیروی کار؛ مرتبط هستند. اداره نقشهای مذکور یعنی به کار گماری؛ انتخاب؛انتصاب؛ آموزش؛ توسعه و غیر تاثیرات مستقیمی در برگشت سرمایه سهام داران و بهره وری دارند. شرکتهای موفق بطور مستمر کارکنان بهره ور را جذب و حفظ می کنند.

...

چالشها:

در محیط تجاری کنونی شاید پنج چالش تجاری مهم وجود داشته باشد که نیازمند بررسی است:

1) جهانی شدن: مدیران اغلب مواقع با چالش هایی در جهت ایجاد توازن میان الزامات جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن مواجه هستند. افراد، ایده ها،تولیدات و اطلاعات باید در جهت براورده ساختن نیازهای محلی در سرتاسر جهان جابجا شوند. هم اکنون موقعیت های سیاسی متغیر، مسائل تجارت جهانی، نرخهای مبادله متغیر و فرهنگ های نا آشنا در تصمیمات تجاری وارد شده است و لذا مدیران باید بر اساس نیاز های مشتریان بین المللی خود تحت آموزش قرار گیرند. آنان باید تواناییشان را برای یادگیری انجام کار با یکدیگر در جهت اداره تنوع، پیچیدگی و ابهام در سراسر جهان ارتقا دهند. در این محیط مدیران منابع انسانی وظیفه ای خاص را به عهده دارند، این وظیفه شامل حصول اطمینان از این موضوع است که آیا سیاستها و اعمال منابع انسانی توجه کافی به تعادل بین سازگاری و هماهنگی در مقابل شناخت تفاوت های فرهنگی و دیگر اختلافها مبذول می دارد.

2) سود آوری از طریق رشد: تعداد زیادی از شرکتهای غربی تقریباْ به سودها ودرآمد های فراوانی از طریق کوچک سازی، کم کردن تعداد سطوح سازمانی و استحکام رسیده اند. در حال حاضر آنان به درآمد افزایش یافته از طریق رشد نظر دارند که مسائل و چالش هایی را برای حرفه ای های منابع انسانی به همراه خواهد داشت. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:21 | چاپ مطلب

مقاله ویتامین ها و منابع و اثر آنها

ویتامینها

قسمتهایی از متن:

1- تعریف :

ارائه تعریفی جامع برای کلمه ویتامین، عملاً غیر ممکن است. این کلمه در سال 1910 . م به وسیله « فونک » اختراع شد. در این سال او توانست از پوسته برنج عنصر کریستالی را بدست بیاورد که از بیماری بری بری پیشگیری نموده و آن را درمان می کند ( ناراحتی که زمانی اطلاعی از آن در دست نبود و بر اثر فقر ویتامین B ایجاد می شود.)

وی به این عنصر نام « آمین حیاتی » را داد که طبیعتاً اصطلاح ویتامین از کلمه آمین حیاتی گرفته شده و پس از آن، این نام به مجموعه عناصر مورد نیاز فعالیتهای حیاتی که بدن نمی تواند آنها را بسازد و بنابراین باید آنها را از طریق تغذیه بدست بیاورد اطلاق شد.

بنابراین، ویتامین عبارت است از عنصر ضروری برای فعالیت مناسب بدن و عامل حیاتی است که اغلب در مقادیر بسیار کم در مواد گیاهی و حیوانی وجود دارد. هر یک از ویتامین ها به نوعی به شکل کاتالیزورهای لازم برای ایجاد پدیده های مورد نیاز بدن و پدیده های تولید نسل نظیر تکثیر، رشد، گسترش، حفظ فعالیت حیاتی و غیره بکار می رود. ...

...

ویتامین D

یاکلسی فرول، ویتامین استخوان بندی بوده و کمبود آن باعث ایجاد راشیتیسم در کودکان و نرمی استخوان در بزرگسالان می شود.

1- تعریف :

این عنصر یک عمل تثبیت کلسیم است و امروزه آن را هم به عنوان یک ویتامین و هم به عنوان یک هورمون می شناسند.

اشعة ماوراء بنفش، برخی استرولها ( ارگوسترول) را به مشتقاتی تبدیل می کند که به خاطر باز شدن هسته B- فنانتریک دارای قدرت ضد راشیتیسم می باشد. همچنین به نظر می رسد که تاکی استرول( AT/10)، کلسی فرول ( ویتامین D2 ) و سایر مشتقات میانی نیز دارای چنین خواصی باشد.

بدین ترتیب، چند نوع ویتامین D قابل شناسایی است که عبارتند از : ویتامین D1 یا مخلوط ناخالص، ویتامین D2 یا کلسی فرول که از استرول گیاهی مشتق می شود

( خصوصاً ارگوسترول)، الکل تک اتمی استخراج شده از زنگ چاودار که تحت تابش ماوراء بنفش قرار گرفته باشد و ویتامین D3 که مشتقی از استرولهای حیوانی است (روغن جگر برخی ماهیها نظیر مورو ، فلتان و تُن ) ویتامینهای D4 و D5 هنوز تحت مطالعه قرار داشته و کمتر شناخته شده است .

ویتامین D خالص، پودر کریستالی سفید متمایل به زردی است که در برابر حرارت مقاوم بوده، در آب حل نمی شود و در چربیها، روغنها و الکل محلول بوده و در اتروکلروفورم بسیار محلول است. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، ویتامین، منابع، آنها
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 10:17 | چاپ مطلب

بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن

بررسی منابع هارمونیک در سیستم های

فشار قوی و روشهای کاهش آن

فهرست

عنوان

صفحه

چکیده................................... 1

مقدمه................................... 2

فصل اول: شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها 3

(1-1) کلیات............................ 4

(1-2) اعوجاج هارمونیکی.................. 8

(1-3) اعوجاج ولتاژ و جریان.............. 10

(1-4) مقادیر مؤثر و اعوجاج ها هارمونیکی کل 12

(1-5) هارمونیک های مرتبه سه............. 14

فصل دوم : منابع تولید هارمونیکها........ 17

(2-1) مقدمه............................. 18

(2-2) منابع تغذیه تک فاز................ 18

(2-3) مبدل های قدرت سه فاز.............. 21

( 2-3-1 ) مبدل های AC/DC................. 21

(2-4) محرک های DC........................ 23

(2-5) محرکه های AC....................... 24

(2-6) تجهیزات قوس زننده.................. 26

(2-6-1) کوره های الکتریکی................ 28

(2-7) جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو... 31

(2-8) ترانسفورمرهای قدرت................ 33

(2-8-1) اشباع ناشی از افزایش ولتاژ...... 34

(2-10) لامپهای تخلیه ای.................. 35

(2-11) سایر منابع....................... 36

فصل سوم: آثار هارمونیکها................ 37

(3-1) مقدمه............................. 38

...

چکیده :

فصل اول: در این فصل به بررسی مقدماتی در مورد هارمونیک ها و کیفیت برق داشته و همچنین تعریفی از هارمونیک ارائه شده می نماید. در مورد بعضی از استانداردهای هارمونیکی نظیر THD و DIN نیز بحث می نماید.

فصل دوم: در مورد منابعی که هارمونیک ها را تولید می نمایند بحث می نمایند که هارمونیک ها می توانند از مصرف کننده های فشار ضعیف مانند کامپیوترها و لوازم خانگی باشند تا کوره های الکتریکی و مبدل های AC/DC بزرگ

فصل سوم: در مورد اثرات هارمونیک ها بر روی عملکرد تغییرات و دستگاهها می‌باشد و همچنین در مورد آثار مضر آنها بر روی خازنها، دامپرهای روشنایی، موتورها، ترانسها، رله ها و ... بحث می‌شود.

همچنین بحثی نیز در مورد توان هارمونیکی نیز خواهد داشت.

فصل چهارم: فصل نهائی این پروژه راه کارهای ممکن جهت حذف هارمونیک ها را ارائه می نماید که می توان از روشهای چند پالسه، فیلترهای فعال و غیر فعال و روش تزریق جریان نام برد.

مقدمه :

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روز افزون از تجهیزات با تکنولوژی بالا مانند کامپیوترها و کنترل کننده های برنامه پذیر منطقی ( PLC) که وابستگی بیشتری به انرژی الکتریکی و کیفیت آن دارند، دیگر تنها استفاده از انرژی الکتریکی مورد پذیرش نبوده، بلکه کیفیت و خصوصیات برق تحویلی نیز مهم است. از سوی دیگر گسترش روز افزون استفاده از تجهیزاتی مانند کنترل کننده های سرعت، محرکه های تغییر دهنده فرکانس و خازن هایی که برای اصلاح توان راکتیو به کار می روند، همگی موجب کاش کیفیت برق و ایجاد مشکلات متعدد برای تجهیزات الکترونیکی می شود. لذا با در نظر گرفتن افزایش حساسیت تجهیزات و استفاده روز افزون از تجهیزاتی که موجب کاهش کیفیت برق می شوند، مبحث کیفیت برق روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد...

...

First Season : This Season to consider duelimi atie harmonics And quality electricity. AND in this manner definition of harmonic. Atie Some of astandards harmonic like THD and DIN.

Second Season : Atie source to beget harmonics.

This harmonic could agued high puessure like computers and house necessavies and electricity furnace and chinges AC/DC Third season: A tie effects harmonics upon revenue changes and contractions. In this Manner results harmful they light lamps and Motores and Transes and relaies.

Fourth Season: End season About way works possible defined side omission harmonics could of Manners several pals active fileers And Manners injection current...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 19:09 | چاپ مطلب

مبانی نظری منابع تکوین خود

مبانی نظری منابع تکوین خود

در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مشاوران در ارتباط با تکوین خود منابع متعددی را ذکر نموده اند که بر اساس آن،خود در انسان ها شکل یافته و تحول می یابد.شونمن[1]( 1981نقا از یونسی1382)با مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در مورد خود،توانست سه منبع را به عنوان منابع اصلی تکوین خود ذکر کند:

1-خود مشاهده گری [2]

2-مقایسه اجتماعی[3]

3-پسخوراند های اجتماعی[4]

این مشاور اعتقاد دارد که به کارگیری هریک از این منابع بر اساس اقتضای مراحل مختلف تحول روانشناختی می باشد.به گونه ای که کودکان در سنین پایین(بعد از سه سالگی)در ابتدا شروع به استفاده از مقایسه اجتماعی می کنند.در سنین بالاتر از شش سالگی کودکان بیشتر از منبع پسخوراند های اجتماعی استفاده می کنند.در سنین بالای بلوغ و نوجوانی استفاده از خود نظاره گری به اوج خود می رسد(روزنبرگ[5]،1985 به نقل از یونسی،1382) در سنین جوانی و بزرگسالی به نظر می رسد که تمام انسان ها اعم از زن و مرد به نحوی این منابع را استفاده می کنند.اگر نگاهی اجمالی به خود در انسان ها بیاندازیم حضور این سه منبع را در فرآیند تکوین خود می بینیم.در این زمینه تفاوت های فردی در تمام انسان ها وجود دارد به گونه ای که بر اساس میزان استفاده از این منابع و این که هر یک از این منابع چه مقدار سهم در تکوین خود دارند افراد تفاوت های بارزی با یکدیگر داشته و بر این مبنا میزان سلامت و یا نا بهنجاری روانی افراد در سطح فرد و اجتماع مشخص می شود(بندورا،1994).

1-خود مشاهده گری:

ما انسان ها بسیاری از موارد خود را مورد مداقه قرار می دهیم و با این مشاهده گری علاوه بر این که بر حالات،افکار و احساسات خود،آگاهی می یابیم،بسیاری از تغییرات مهم را در خود ایجاد می کنیم.


[1]Schoeman

[2]Self observation

[3] Social comparison

[4] Social feedback

[5]Resenberg

...

عدم تعادل در خود را می توان به شکل های مختلف دید که عبارتند از:

الف-افزایش شدید خودمشاهده گری و کاهش شدید در به کارگیری مقایسه اجتماعی و پسخوراند های اجتماعی:

خود مشاهده گری همواره آگاهی از خود و حالات خود را در پی خواهد داشت.در مواردی که استفاده از این منبع شدت یافته و به موازات آن کاهش شدید استفاده از سایر منابع همراه شده است.ما نوعی خود اشتغالی ذهنی و نتیجتا نوعی شدت در توجه تمرکز یافته بر خود را در میان افراد می بینیم که می تواند منتهی به سندرم های بالینی و اختلالاتی مانند افسردگی،اختلال هراس،اضطراب اجتماعی،اسکیزوفرنیا و الکلیسم گردد.یکی از محققین با مرور بر ادبیات پژوهشی در این زمینه پیشنهاد کرده است که تمرکز بر خود می تواند فرآیندی نامشخص فرض شود که در تمام آسیب های روانی وجود دارد.ارتباط معناداری بین توجه تمرکزیافته بر خود و علائم افسردگی یافته شد.در پژوهشی با گروهی از افراد عادی همخوانی بین عاطفه منفی و توجه تمرکز یافته بر خودمشاهده گردید.در مطالعه ای دیگر یافت شد که افرادی که اضطرب بالایی در رابطه با سخنرانی در جمع نشان می دهند،دارای توجه شدید تمرکز یافته بر خود و ضعف ارائه خود در جمع بودند.افراد در موقعیت هایی که دچار اضطراب اجتماعی می شوند به شدت توجه به حالات خود و علائم بدنی ناشی از اضطراب را دارند و اینکه این حالات در ذهن مشاهده کنندگان در جمع چگونه جلوه گر شود بسیار نگرانند.

....

قسمتی از منابع فارسی:

1-اتکینسون،ریتال،اتکینسون،ریچاردسی،(1994/1382)مترجمان،براهنی،محمدنقی،بیرشک،بهروز،زمینه روانشناسی هیلگارد،تهران،انتشارات رشد،چاپ نوزدهم

2-امیر جان،ساره،یونسی سید جلال(1387)، اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر افزایش احترام به نفس دختران نوجوان دبیرستانی،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی-سال یازدهم-شماره چهل

3-اون هارجی،ساندرزکریستین،دیکسون دیوید،تاون جونز (2000/1382(.،ترجمه فیروزبخت،مهرداد،بیگی خشایار مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی،تهران ،انتشارات رشد،چاپ دوم

...

قسمتی از منابع غیر فارسی:

1-Andrews, J. A. (2005).Substance abuse in girls.Handbook of behavioral and emotional problems in girls.NewYork: Kluwer Academic Press/Plenum.

2-Asetil.Y, Jouzefs.F,Cilchrist, L. D.; Sckike, S. P. 1987. "Skills Enhancement to Prevent Substance Abuse among American Indian Adolescents". International Journal of Addiction. September, 22(9), 896-79.

3-Bardo, M. T. Rabinson.G, Berich (1996). Psychobiology of novelty seeking and drug seeking behaviour. Behavioural Brain Research, 77(1–2), 23– 43.

4-Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York, NY: W. H. Freeman.

5-Berown.M,. Amani F, Ahari, S, Azami A. Trend of drug abuse patterns in drug addiction centers during 1999-2004. Journal Ardabil of medical science. 2005; 3(5): 220-224.

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مبانی، نظری، منابع، تکوین، خود
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 14:18 | چاپ مطلب

تحقیق منابع الهام هنرهای آرنووسرآغاز طراحی قرن بیستم

تحقیق منابع الهام هنرهای آرنوو

سرآغاز طراحی قرن بیستم

اغلب به نظر می رسد که تغییر قرن موجب درونگری می شود. با خاتمه یافتن یک سده و شروع سدة جدید نویسندگان و هنرمندان خرد سنتی را به نقد می کشند و به دنبال امکانات تازه ای برای تغییر اوضاع فرهنگ بشری می روند.

بنابراین هنر نو که در میان دو جنبة «هنر به خاطر هنر» و زیبایی شناسی کارکردی به دامه افتاده بود ترکیبی غریب از هنر، تصنع و کارآیی را به نمایش گذاشت . مانند اکثر چیزهایی که اصرار بر تماماً نو بودن دارند، نتوانست به باز تعبیر گذشته بپردازد: نگاه به هنر شرق پرتو تازه‌یی به طراحی اروپایی افکنده بود و هنر روکوکو تا اندازه‌یی در این حیطه به وام گرفته می‌شد، دست نوشته های تذهیب شدة سلتی Celtic به خاطر وحدت در طراحی و دوردستی رمانتیک شان تحسین می شدند.

از میان طراحان «هنر نو» ، جمال پرستان انتزاع خط منحنی ها و گل و برگ را به صورت آسایشی بازیگوشانه و معمولاً کارکردی از شکل قراردادی مورد استفاده قرار می دادند. با وجود این و علی رغم هدف های انقلابی ادعایی، گاهی اوقات میان علایق سبک و احمقانة طبقة متوسط گرفتار می شدند. در واقع طرح های «هنر نو» سطح ساختارها را به همان اندازه مبهم می ساخت که تزئینات بیمارگونة ویکتوریایی چنین کرده بودند.

با آغاز سدة نوزدهم میلادی و تحولات پویایی که در این قرن از لحاظ علمی،‌سیاسی،‌صنعتی و فرهنگی در اروپا رخ نمود، بسیاری از هنرمندان پیشرو، آکادمیسم حاکم بر فضای هنری اروپا را که متکی بر سنن و ویژگیهای دیرپای کلاسیک (یونانی – رومی) بود، متناسب با این تحولات ندانسته و تلاش کردند تا برای رهایی از این بن بست راهکارهای تازه ای تدبیر بیندیشند.

مسلماً رهایی از یک سنت دیرپای فرهنگی که تا عمیق ترین لایه های ذهن اروپاییان ریشه دوانیده و هنر را بازتابی از روایت عینی طبیعت در قالب تصویر می پنداشتند، حرکت ساده ای نبود. ولی با تلاش فراگیر هنرمندان خلاق و پیشرو و ایمان به پیمان نانوشته ای که جملگی ضرورتش را احساس می کردند، امری اجتناب ناپذیر می نمود. یکی از راههای مقابله با آکادمیسم مختصر اروپایی، رویکرد به جهان بینی و دانش تصویری دیگر فرهنگ ها بود. این رویکرد در سه قالب عینیت یافت:

- تأثیرپذیری از فرهنگ تصویری ژاپن (Japonisme)

- شرق گرایی orientalism

- توجه به فرهنگ های بومی و اقلیمی Primitivism

سدة نوزدهم میلادی، سدة انقلابات، تحولات و در عین حال بحران هایی است که جهان بینی و دنیای مدرنیسم را رقم زد. اگر چه این دگرگونیها اغلب در غرب و به ویژه اروپا شکل پذیرفت، لیکن هر یک از دیگر فرهنگ های جهانی، در شکل دهی و ساماندهی آن بی تأثیر نبوده و نهایتاً سهم و نقش خود را در آن ایفا کرده اند. مقاله مهدی حسینی

سهم فرهنگ های شرقی : هند، چین و خصوصاً ژاپن نیز در شکل دهی عینی آثار هنرمندان سدة نوزدهم بسیار چشم گیر و حائز اهمیت است.

در حقیقت هنر نوین بدون توجه به دیگر فرهنگ ها اصولاً نمی توانست تکوین پذیرد.

Japonisme واژه ای است که در اغلب نوشته های مربوط به هنر نوین مکرر به چشم می خورد و آنچه مسلم است در روند شکل گیری مدرنیسم تأثیری به سزا داشته است.

ماده فرهنگ چینی ژاپنی

- هنر ژاپن

میراث مشرق زمین – به خصوص چین – به نحو بارزی در تاریخ فرهنگ ژاپنی بازتاب یافته است. تمدنی که بیش از هر تمدن دیگر،‌در تکوین خلق و خوی، ذوق ادبی و هنری،‌نحوة تلقی از آیین بودا در ژاپن اثر گذاشت، تمدن چین است. در حدود قرن هفتم، تمام گنجینه های گرانبهای این تمدن،‌اعم از رسم الخط، هنر، آداب ، راه فرزانگی که در آیین کنفوسیوس متبلور شده بود،‌آیین بودا، چه فرقه بودایی سرزمین پاک (آمی تابا) یعنی زن، چه فرقه های دیگر، یعنی در اصل آثار اندیشه هنری که از صافی ذهن چینی گذشته بود، عرفان شاعرانة مکتب تائو، و ارمغانهای هنری،‌بخصوص نقاشی و دید اسرارآمیز چینی ها از شگفتیهای طبیعت،‌در ژاپن حضور داشت.

ژاپن شیفته و دلباخته تمدن چین بود به طوریکه آنچه از آن دیار می آمد، بی چون و چرا پذیرفته می شد. حتی مواد و اسلوبهای مورد استفاده هنرمندان غالباً چینی بودند، مضمونها ریشه چینی داشتند» ما بااین اوصاف، خصوصیاتی در فرهنگ ژاپنی میتوان یافت که نتیجة واکنش آگاهانة آنها در برابر تأثیرات خارجی و بهره گیری از سنتهای بومی است. در واقع سبب اصلی شگفتی ژاپن به چین ، شباهت جوهری نگاه این دو قوم به عالم وجود بود.

هر دو قومی و غایت عملی بودند و به معقولات و کلیات و مباحثات صرفاً عقلی اقبالی نشان نمی‌دادند، هر دو به موارد خاص و ملموس و وجه انضمامی امور و اشیا می پرداختند هر دو ذوقی به غایت شاعرانه و آمیخته با دید تصویری داشتند، و در نتیجه گرایشی طبیعی به بیان شاعرانه حضوری و حلات درونی و الهامات شهودی، نشان می دادند و از شیوة استدلالی و انتزاعی تفکر هندی پرهیز می کردند.»

علاوه بر همانندی های فکری، میان ساختهای اجتماعی این دو قوم نیز، وجوه مشترک بسیار بود. » همان “ در واقع ژاپنی ها آنچه را که طی قرنها از هنر چینی به وام گرفتتند از آن خود کردند و عناصری نیز بر آن افزودند و بدین سان آنها توانستند دستاوردهای متمایز و ارزنده‌ای به جهانیان عرضه بدارند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 13:44 | چاپ مطلب

بیماری های ژنتیک و تغذیه با منابع کامل

بیماری های ژنتیک و تغذیه

فهرست:

تاریخچه.............................. 1

مقدمه................................ 3

متخصص ژنتیک.......................... 3

تشخیص پیش از موقع و پیشگیری.......... 5

درمان................................ 6

چند نمونه از درمان های ثمربخش........ 6

پروژه ژنوم انسانی.................... 11

اساس ژنتیک........................... 17

ژنتیک و ژنومیک....................... 18

اصول ژنتیک........................... 19

اسلوب وراثت و نفوذپذیری.............. 23

بیماری های کروموزومال................ 27

بیماری در سطح میتوکندریایی........... 38

ژنتیک و تغذیه درمانی................. 39

تأثیر ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روی فرآیندهای متابولیکی...... 40

تاثیرات و ارتباط متقابل بین ژن و مواد مغذی بر روی ظهور ژن 43

پیچیدگی موجود در ارتباط ژنتیک و تغذیه 48

ژنتیک به عنوان یک تخصص پزشکی......... 50

نظام ژنتیک انسانی و پزشکی............ 50

طبقه بندی اختلالات ژنتیکی.............. 51

نقایص تک ژنی......................... 51

اختلالات کروموزومی..................... 51

توارث چند عاملی...................... 52

فصل 1: اساس کروموزومی وراثت............ 53

اساس کروموزومی وراثت................. 54

کروموزوم های انسانی.................. 55

چرخه حیاتی یک سلول سوماتیک........... 56

میتوزیس.............................. 57

میوزیس............................... 59

گامت سازی و باروری انسان............. 61

تخمک سازی............................ 62

باروری............................... 62

رابطه طبی میوزومیتوز 62

فصل 2: ژنوم انسان...................... 63

ساختمان DNA.......................... 64

ساختمان و تشکیلات ژن.................. 65

اشکال ساختمانی یک ژن انسانی معمولی... 65

خانواده های ژن....................... 65

پایه های تظاهر ژنی................... 66

رونویسی.............................. 66

ترجمه و رمز ژنتیکی................... 67

روند پس از ترجمه..................... 67

ساختمان کروموزوم های انسان........... 67

کروموزوم میتوکندریایی................ 68

فصل 3: الگوهای توارثی تک ژنی........... 69

ترمینولوژی یا لغت شناسی.............. 70

اختلالات ژنتیکی با توارث کلاسیک مندلی... 72

سن شروع و سایر فاکتورهای موثر بر الگوهای شجره ای 72

سایر فاکتورهای موثر بر الگوهای شجره ای 73

هتروژنیتی ژنتیکی 73

هتروژنیتی لوکوسی..................... 74

هتروژنیتی آللی....................... 74

توارث اتوزومال مغلوب................. 75

فرکانس بروز ژن و فرکانس حامل......... 75

هم خونی و ازدواج..................... 76

هم خونی.............................. 76

اختلالات مغلوب نادر موارد جدا شده ژنتیکی 77

اختلالات تحت تأثیر جنسیت............... 79

آنالیز جداسازی....................... 79

الگوهای توارثی اتوزومال غالب......... 79

مشخصات توارث اتوزومی غالب............ 80

هموزیگوت های صفات اتوزومال غالب...... 81

فنوتیپ های محدود به جنس در بیماری اتوزومی 82

توارث وابسته به X.................... 83

توارث وابسته به X مغلوب.............. 83

مشخصات توارث وابسته به X مغلوب....... 84

موزائیسم 84

موزائیسم سوماتیک (غیرجنسی)........... 85

توارث مادری موتاسیون های میتوکندریایی 85

فصل 4: اساس ژنتیک سلولی بالینی......... 87

معرفی سیتوژنتیک...................... 88

شناسایی کروموزوم..................... 88

اختلالات کروموزومی..................... 89

اختلال در تعداد کروموزوم‌ها............ 89

تری پلوئید و تتراپلوئید.............. 90

آناپلوئید............................ 90

فصل 5: بیماری های ژنتیکی............... 90

بیماری آلزایمر....................... 92

ژنتیک و سرطان........................ 93

زیست شناسی سرطان..................... 99

اساس ژنتیکی سرطان.................... 100

سرطان در خانواده..................... 100

سرطان و محیط......................... 101

تراتوژن ها........................... 101

سرطان ارثی پستان و تخمدان............ 104

کانسر فیزیولوژی ارثی کلون............ 110

بیماری سیستیک فیبروزیس............... 113

بیماری هیپرکلسترولمی خانوادگی........ 118

دیابت شیرین وابسته به انسولین........ 124

دیابت شیرین غیروابسته به انسولین..... 130

سندرم مارفان......................... 134

سندرم ترنر........................... 143

ساختمان و عملکرد هموگلوبین........... 148

هموگلوبین های انسان و ژنهای آنها..... 148

ناهنجاری های هموگلوبین در انسان...... 149

هموگلوبین لپور....................... 150

انواع دیگر هموگلوبین................. 150

کم خونی کولی......................... 151

کم خونی سلول داسی شکل................ 154

دیگر ناهنجاری های ژنتیکی و نقص های زمان تولد 160

هموسیستئین یوریا..................... 160

سندرم داون........................... 160

افتادگی دریچه میترال................. 161

بیماری ویلسون........................ 161

صلبیه آبی............................ 161

سولفوسیتسین یوریا.................... 162

شکاف سقف دهان........................ 162

اسپینا بیفیدا........................ 162

فلج مغزی............................. 162

اطلاعات کلی در مورد ژنها، تغذیه و بیماری ها 164

طرح ژنوم محیطی....................... 164

نقش تغذیه از دیدگاه ژنتیک............ 165

کمبود ویتامین ممکن است عامل ایجاد جهش ژن شود 168

ژنتیک و برنامه های رژیمی............. 170

چگونه بیماری های ژنتیکی بر روی نیازهای تغذیه ای تأثیر می گذارند.... 172

تفاوت بین بی‌نظمی‌های محض ژنتیکی و بی‌نظمی‌های چند علتی............. 172

گالاکتوزمیا........................... 175

هیپرفنیل آلانینمی..................... 178

تغییر ژنتیک و تغذیه در رابطه با بیماری های قلبی و عروقی......... 184

چگونگی تأثیر رژیم غذایی بر روی فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن....... 185

وزن بدن و ژنتیک 186

=======================

تاریخچه:

آشنایی با اصول دانش ژنتیک ( زادشناسی )، مورد نیاز و علاقة همه افراد است، زیرا همة کسانی که فرزندانی یا مشکل وراثتی بالقوه ای در خانواده دارند و یا آنانی که با تلاش پیگیر و هیجان انگیز ترسیم نقشة تمام 000/60 تا 000/70 ژن انسان ( طرح تحقیقاتی ترسیم نقشة کامل ژنی انسان) دلبستگی دارند و بالاخره همة مردم، به این آشنایی نیاز و علاقه دارند.

بچه ها به پدر و مادرشان شباهت دارند و خویشاوندان این شباهت را می یابند و با جـملاتـی مانند : بینـی او مثل بینی پـدربزرگش نوک بالاست » در این باره اظـهار نظـر می کنند.

بیش از 4000 صفت ارثی وجود دارد که جایگاه کرموزومی بیش از 1000 مورد آنها شناخته شده است. حدود چهار درصد نوزادان دچار یک نقص مادرزادی جدی هستند، واژة مادرزادی، علت ابتلا به نقص را بیان نمی کند و تنها به معنی وجود نقص در هنگام تولد است. حداقل یک چهارم این نـقایص بر اثر مجموع تأثیرات ژن های متعدد به اضافه یک یا چند عامل محیطی ( چند عاملی) به وجود می آید، ولی تقریباً علت نیمی از نقایص مادرزادی ناشناخته باقی مانده است. تقریباً از هر 166 نوزاد، یک نوزاد مبتلا به یک ناهنجاری کروموزومی مانند نشانگان داون است و حدود 2 تا 3 درصد مبتلایان، دچار اختلالاتی هستند که عامل یک تک ژن غیرطبیعی است احتمالاً 20 درصد از بیماران بستری در بیمارستان های کودکان، مشکلی دارند که تا حدی ژنتیکی است بعد ازتصادفات رانندگی و سرطان، ناهنجاریهای مادرزادی سومین عامل شایع مرگ و میر در سنین 1 تا 14 سالگی هستند و بیش از 20 درصد مرگ و میرهای نوزادان، بر اثر نقایص مادرزادی است. بنابراین، اختلالات ژنتیکی، درد و رنج عظیمی را به بشر تحمیل کرده است.

مردم غالباً می گویند که " سرطان درخانواده ما شایع است " یا " افراد خانواده ما همگی بر اثر حملات قلبی می میرند" از آنجا که بیماری قلبی و سرطان، دو علت مرگ و میر در ایالات متحدة آمریکاست، پرسش واقعی این است که آیا خطر بروز این دو بیماری در خانواده های معینی، بیش از خطر بروز در همة خانواده هاست یا این گونه نیست ؟

مقدمه

متخصص ژنتیک:

متخصص ژنتیک پزشکی فردی است که در مکانیزم های وراثتی، تشخیص و درمان اختلالات ژنتیکی تخصص دارد. ژنتیک پزشکی، مثل دیگر تخصص های پزشکی، نظیر جراحی یا مامایی و زنان، پس از دانشکده پزشکی، یک دوره آموزشی خاص هم دارد. بسیاری از متخصصان ژنتیک پزشکی، در یکی از رشته های پزشکی مانند اطفال، داخلی یا مامایی و پزشکی زنان تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتیک پزشکی است. هیئت ژنتیک پزشکی آمریکا (ABMG)[1] با برگزاری امتحان در چند زمینه، یعنی ژنتیک بالینی، ژنتیک یاخته ای بالینی، ژنتیک زیست شناسی بالینی، ژنتیک مولکولی، به پزشکان و متخصصان دارای درجة دکترای غیرپزشکی (p.h.D)، گواهی نامه اعطا می کند. ژنتیک بالینی به تشخیص و درمان بیماران، ژنتیکیاخته ای (سیتوژنیک ) به تشخیص آزمایشگاهی نابهنجاری های کروموزومی و ژنتیک زیست شیمیایی به تشخیص آزمایشگاهی و درمان اختلالات آنزیمی و اختلالات شیمیایی ناشی از آنها می پردازد. مشاورة ژنتیک هم،‌در گذشته مورد تأیید ABMG قرار می گرفت و هم اکنون،‌هیئت جدید اعطای گواهی نامه،‌به نام هیئت مشاورة ژنتیک آمریکا (ABGC)[2] وظیفة اعطای گواهی نامه را به مشاوران ژنتیک بر عهده گرفته است. بیشترین متخصصان ژنتیک پزشکی و مشاوران ژنتیک، با مراکز بزرگ پزشکی یا آزمایشگاه های مرجع برای آزمایشهای ژنتیکی همکاری دارند.

چه انتظاری می توان داشت؟

کار متخصصان ژنتیک پزشکی مشابه کار پزشکان عمومی است: ابتدا اطلاعات کسب می کنند و سپس با استفاده از این اطلاعات به کار تشخیص می پردازند و سرانجام اقدامات عملی را به فرد یا افرادی که مشاوره شده اند ارائه می دهند. در برخی موارد،‌شجره نامة خانوادگی، مهمترین بخش کسب اطلاعات است. بنابراین،‌فردی که برای مشاوره به متخصص ژنتیک مراجعه میکند لازم است تا آنجا که امکان دارد اطلاعات خانوادگی خود را برای تهیه شجره نامه در اختیار متخصص قرار دهد. اغلب، استفاده از اطلاعات یکی از اعضای مسن خانواده، مناسب ترین روش کسب اطلاعات است. رسم شجره نامه، همان گونه که قبلاً گفته شد، معمولاً کاری ساده و در عین حال بسیار سودمند است. بیشتر اوقات،‌متخصص ژنتیک می تواند با یک نگاه اجمالی،‌شجره نامه ای را که سردستی رسم شده تفسیر کند.

در برخی موارد ممکن است مطالعات کروموزومی (مطالعات ژنتیک یاخته ای ) مورد نیاز باشد. در این گونه موارد، فقط یک لولة آزمایش خون لازم است ولی همان طور که قبلاً توضیح داده شد، تجزیه و تحلیل دشوار اطلاعات بدست آمده مدتی طول می کشد. برای مطالعه یاخته های آمینون و سایر بافت ها ، ده روز یا بیشتر زمان لازم است. از خون یا ادرار برای انجام بسیاری از آزمایش های زیست شیمیایی استفاده می شود و برای برخی آزمایش ها، حتی ذره ای از یاخته های زنده در ریشه موهای کنده شده را می توان به کار برد.


[1] . American Board of Medical Genetics

[2] - American Board of Genetic Counselingخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:00 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 267 )
   1      2     3     4     5      ...      27   >>
صفحات