X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

فهرست مطالب :

فصل اول – کلیات تحقیق ................................................................. 1-5

فصل دوم – ادبیات تحقیق ................................................................... 6-9

فصل سوم – روش تحقیق...................................................................... 10

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری ............................................... 11-16

فصل پنجم – نتیجه گیری ....................................................................... 17

منابع .................................................................................................... 18

ضمائم .................................................................................................. 19

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان:

هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست های صحیح، راهبردی مناسب و برنامه های موثر ضروری می باشد. پژوهش حاضر به منظور نیل به اهداف فوق به شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که از بین کلیه کارکنان شاغل، 973 نفر (642 نفر مرد و 331 نفر زن) 15 درصد 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه گیری طبقه ای 97 نفر کارمند مرد (7/64 درصد) و 53 نفر کارمند زن (3/53 درصد) انتخاب گردیدند. جهت دستیابی به این هدف پرسشنامه ای حاوی 33 سئوال با طرح دو نوع پرسش، 9 سئوال مربوط به مشخصات فردی و 23 سئوال در رابطه با هداف پژوهش و همچنین یک سئوال باز در ارتباط با نظر کارکنان در مورد عوامل موثر در رضایت شغلی مطرح گردیدند. یافته های پژوهشی در 34 جدول و 4 نمودار نشان داده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ابزارهای آماری نظیر جداول توزیع فراوانی و آزمون کای اسکویر و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان، رضایت از مدیریت، رضایت از نحوة ارزشیابی رضایت از حقوق و مزایای شغلی، رضایت از امنیت شغلی، رضایت از امکانات رفاهی و رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار در سطح پایین رضایت قرار گرفته اند. یعنی به طور کلی کارکنان از موارد فوق ناراضی می باشند. در خصوص اهداف هفت گانه پژوهش، تفاوت بین میزان رضایت شغلی زنان و مردان وجود دارد، یعنی رضایت مردان به طور کلی از زنان بیشتر است. با توجه به نتایج حاصل، آزمون در سطح 5% معنی دار نیست یعنی بین رضایت شغلی و اهداف به لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود ندارد. در این رابطه با سئوالات اول تا چهارم پژوهش بین رضایت شغلی با سن، جنسیت، گروه های شغلی و سنوات خدمت به لحاظ آماری رابطة معنی داری وجود ندارد. در رابطه با سئوالات پنجم تا هشتم پژوهش بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار، امکانات رفاهی، ارزشایبی، امنیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. (سودابه بیک لیک به راهنمایی حسین حاج بابایی

نتیجه گیری و پیشنهادات :

از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که رابطه معناداری بین رشته تحصیلی فرد با رضایت از شغلش وجود دارد .

پیشنهاد بنده برای کسانی که در آینده این تحقیق را انجام دهند این است که از نمونه های بیشتری برای گردآوری اطلاعات استفاده کنند، تا نتایج تحقیق واقعی تر باشد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:34 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

بررسی-رابطه-بین-رشته-تحصیلی-با-رضایت-شغلی-معملین-مقطع-راهنمائیپروژه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو، چکیده طرح پژوهشی: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسان سازمان و صنعتی در موقعیت های مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضایت شغلی از مهمترین ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 20:36 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-رشته-تحصیلی-با-رضایت-شغلی-معملینچکیده طرح پژوهشی: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسان سازمان و صنعتی در موقعیت های مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضایت شغلی از مهمترین زمینه های پژوهشی بوده است. اهمیت رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که در بهبود و پیشرفت ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 11 دی 1395 ساعت 19:30 | چاپ مطلب