X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مدیریت مؤثر و نوآور در معادن ایران

مدیریت مؤثر و نوآور در معادن ایران

1-1- تاریخچة مدیریت:

مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا ادارة امور به مدیران علمی واگذار شد. [1]

1-2- دلایل موفقیت مدیران:

در بررسی مؤسسة گالوروی 782 مدیر موفق در جهان دلایل موفقیت ایشان عبارتند از: 1- صداقت 2- جدّیت و سخت کوشی 3- توانایی کار با مردم. سایر پارامترها عبارتند از: مهارت در برنامه ریزی و سازماندهی – تخصص حرفه ای – ایجاد انگیزه در پرسنل – هدایت و رهبری مؤثر – انعطاف پذیری – هوشیاری و درک موقعیت – قضاوت منصفانه.

1-3- عوامل شکست مدیران:

درک نکردن موقعیت – عدم توانایی کار با دیگران – آگاه نبودن به آنچه در حول و حوش سازمان می گذرد – نداشتن انگیزه – مردود بودن در انگیزه – مخالفت با تغییر – متکی نبودن به خود – غیر مسئولانه برخورد کردن – ضعف در حل معزلات – عدم صداقت در رفتار و گفتار از عوامل شکست مدیران بوده اند.[1]

1-4- انواع مکاتب مدیریت:

مدیریت دارای سه مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و مکتب سیستمهای اجتماعی است.

الف- مکتب کلاسیک یا مدیریت علمی یا مدیریت تبلور یا مدیریت آمریکایی

در سال 1911 توسط فردیک تیلور تئوریسین اقتصاد صنعتی آمریکا ارائه شد. دارای چهار اصل به شرح زیر است:

1- کشف روش علمی هر جزء از کار کارگر بجای روشهای غیر علمی سنتی

2- انتخاب کارکنان با استفاده از روشهای علمی و انتخاب نیروی انسانی مناسب برای هر شغل همراه با تعلیم و آموزش او در ضمن خدمت.

3- همکاری صمیمانه و تسریک مساعی مدیر با کارکنان و تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیر و کارکنان.

4- ایجاد کنترل و برقراری تشویق و تنبیه بطوریکه هر کارگری که خوب کار کرد مورد تشویق و کارگری که به خوبی از انجام مسئولیتهای خود فارق نشد مورد تنبیه قرار گیرد. [1]

1-4-1- برای پیدا کردن مدیریت آمریکایی انجام موارد زیر پیشنهاد می شود:

1- بررسی مجموعه فعالیتهای شرکت، اندازه گیری دقیق زمان هر جزء کار و تعیین نحوة انجام آن.

2- استاندارد کردن کلیه ابزار، تجهیزات و مقررات و تعیین بهترین شیوة استفاده از آنها.

3- تخصصی کردن کارها در سازمان و ایجاد سرپرستهای جداگانه.

4- تهیه شرح وظایف هر کدام از کارکنان و تعریف شرح شغل.

5- تنظیم سیستم و پرداختن حقوق و دستمزد متناسب با کیفیت کار کارکنان.

علاوه بر تیلور که تئوریسین مدیریت کلاسیک می باشد دانشمندان دیگری نیز در تکوین مدیریت علمی اثرگذار بودند از جمله هنری فایبل که اصل تفکیک وظایف را مطرح کرد و مبتکر نمودار سازمانی بود و فرانک گیلبرت که روشهای متعددی برای تجزیه و تحلیل کار بوجود آورد و نمودار جریان کار به حرکت سنجی از نتایج فعالیتهای اوست. [1]

1-4-2- نارسایی مدیریت علمی:

پیروان این مکتب حدود فیزیکی، عملکرد پرسنل را بررسی می کنند و آنرا بصورت وزن،‌ آهنگ، سرعت، خستگی و … بیان می کنند. انسان و سازمان را با دید مکانیکی نگاه می کنند. کارکنان را بصورت ابزار و وسیله ای برای تولید می سنجند و بطور خلاصه به عوامل انسانی و اخلاقی توجه ندارند این تئوری در معدن زغالسنگ روسیه توسط آقای استتخف باعث شد تولید یک معدن 25 برابر افزایش پیدا کند. [1]

1-5- مکتب نئوکلاسیک یا روابط انسانی یا مدیرت ژاپنی:

بنیانگذار این نظریه آقای مایو استاد دانشگاه هاروارد همزمان سرپرست برنامه های تحقیقاتی وستر الکتریک شهر شیکاگو و قبل از مرگ مشاور صنعتی دولت بریتانیا بود او اعتقاد دارد کارکنان سازمان پیچ و مهره و یا لوازم کار نیستند. هویت و روحیه بخشیدن بر آنها می تواند اثرات شگفتی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد. در این مکتب مدیریت، مدیر نگرش خاصی به نیروی انسانی دارد، او ارتباط و شرایط کار و میزان تولید را بررسی می کند

1

2

2

2

3

3

4

4

5

6

7

12

13

14

15

16

16

16

17

18

19

19

فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن

1-1- تاریخچه مدیریت

1-2- دلایل موفقیت مدیران

1-3- عوامل شکست مدیران

1-4- انواع مکاتب مدیریت

1-4-1- پیدا کردن مدیریت آمریکائی

1-4-2-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی

1-5-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی

1-5-1- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌

1-6-مکتب سیستمهای اجتماعی

1-7-روشهای مدیریت‌

فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن

2-1- مفهوم نوآوری و خلاقیت

2-2- خلاقیت و مدیریت

2-3- شخص نوآور و سازمان نوآور

2-4- نکات کاربردی در مدیریت

2-5-اهمیت نو آوری

2-5-1-فایده های خلاقیت و نو آوری

2-5-2- تکنولوژیها، محصولات و خدمات جدید

2-5-3- متغیرهای محیطی و نوآوری

2-6- نوآوران

2-6-1- عوامل روانی و اجتماعی

20

21

22

22

24

25

26

26

27

28

28

29

29

33

34

37

37

38

39

42

43

44

2-6-2- شایستگی متمایز

2-7- تأسیس و راه اندازی یک سازمان جدید

2-8- انتخاب یک سازمان

2-9- خلاصه

فصل سوم -نقش مدیران و مدیریت در معدن

3-1- مقدمه

3-2- عملکرد مدیریت و سازمان

3-3- فرآیند مدیریت

3-3-1- برنامه ریزی

3-3-2- در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد

3-3-3- عوامل عدم موفقیت برنامه

3-3-4- طبقه بندی برنامه ها

3-3-5- روش Dispathing

3-4-1- سازماندهی

3-5-1- رهبری

3-6-1- کنترل

3-2-6-هشت عنصر مهم در نظام کنترلی

3-7- تصمیم گیری

3-7-1- درخت تصمیم گیری

3-8- سطح مدیریت و مهارتهای مدیران

3-8-1- سطوح مدیریت

3-9- نقش مدیریت

44

44

45

45

47

48

48

51

52

53

54

54

55

57

57

58

58

59

61

62

63

65

3-9-1- نقشهای ارتباطی

3-9-2- نقش اطلاعاتی

3-9-3- نقشهای تصمیم گیری

3-10- چالشهای مدیریت

فصل چهارم -مدیریت بهره وری در سطح مؤسسات

4-1- مقدمه

4-2- اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)

4-3- کنترل طرح ایمپروشر

4-4- تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر

4-5- سقف درآمدها و بازخرید

4-6- تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی

4-7- اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر:

4-8- بنیان اندازه گیری ایمپروشر

4-9- چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین

4-9-1- شاخصهای بهره وری

4-9-2- شاخص روحیه کاری

4-9-3- بهره وری ارزش افزوده

4-9-4- بهره وری کارگران

فصل پنجم -مدیریت بر مبنای هدف

5-1- انواع روشهای مدیریت

5-2- منظور و مقصود از M.B.O

5-3- مراحل مدیریت بر مبنای هدف

65

65

65

66

66

66

68

68

69

70

70

72

73

74

75

76

77

77

78

79

80

5-3-1- تعیین نقشها و مأموریتها

5-3-2- اقدامات و نتایج مورد انتظار

5-3-3- تعیین شاخصها

5-3-4- تعیین هدفها

5-3-5- طرحهای عملیاتی

5-3-6- کنترل

5-4- لزوم تعریف نقشها و مأموریتها

5-5- تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار

5-6- شناخت و تعیین شاخصهای اثربخشی

5-7- انتخاب و تعیین هدفها

5-7-1- دسته بندی هدفها براساس اولویت

5-8- تهیه طرح عملیاتی

4-8-1- برنامه ریزی اجرایی

5-8-2- تنظیم برنامة اجرایی:

5-8-3- برنامه ریزی زمانی

5-8-4- بودجه بندی

5-8-5- تعیین مسئولیتها

5-8-6- بازنگری اصلاح

5-8-7- ایجاد مکانیسمهای کنترل

5-9- تعیین استانداردها

5-10- اثرات تکنیک M.B.O

83

84

84

85

85

85

86

86

86

89

90

92

93

94

95

104

فصل ششم -بهره وری و شاخصهای مهم در اندازه گیری آن

6-1-مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی

6-2- مفهوم بهره وری

6-3- شاخصهای بهره وری

6-3-2- بهره وری سرمایه

6-3-3- بهره وری مواد اولیه

6-3-4- بهره وری انرژی

6-3-5- محاسبه بهره وری کل

6-4- مدیریت بهره وری

6-5- سطوح بهره وری

6-6- بهره وری و رقابت

6-7- ارتقاء بهره وری

6-8- طرح ریزی واحدهای صنعتی

6-9- مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی

نتیجه گیری

منابع و مراجعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 00:52 | چاپ مطلب

تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

در مطالب جمع آوری شده سعی بر آن بوده است که مشکلات معدن کاری روباز سنگ های تزئینی اعم از اقتصادی و زیست محیطی عنوان شود و رهنمونی به سمت استخراج زیرزمینی این معادن باشد تا انشاالله بتوانیم در آینده نه چندان دور با توجه به گستردگی این منابع در ایران همانند دیگر کشورها این مشکلات را مرتفع نماییم لذا مطالب در بنج فصل به قرار زیر دسته بندی شده است

فصل اول : تقسیم بندی سنگهای نما

فصل دوم : روش های استخراج روباز سنگ های ساختمانی

فصل سوم : معادن سنگ تزئینی انواع ،‌ویژگی ها و مشکلات

فصل چهارم: روشهای استخراج زیرزمینی سنگهای تزئینی

فصل بنجم : نتیجه کیری وبیشنهادات

هم چنین لازم به ذکر است که محاسبات کامل و تحلیل اقتصادی جایگزینی روش ها با مبنا قرار دادن معدن تراورتن حاجی آباد محلات به عنوان مورد مطالعاتی همراه با پیشنهادات در دو فصل دیگر تدوین شده که در پروژه اینجانب در مقطع کارشناسی آورده شده است.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول :تقسیم بندی سنگ های نما

شماره صفحه

1

2

4

کاربرد سنگ آهک

13

تراورتن

13

آراگونیت

15

ماسه سنگ

16

کنگلومرا

19

1-3- سنگهای دگرگونی

19

مرمریت

19

مرمر

19

سنگ لوح

25

طبقه بندی سنگ لوح

26

ویژگی های سنگ لوح

27

کوارتزیت

28

فصل دوم : روشهای استخراج روباز سنگ های ساختمانی

29

روشهای استخراج روباز سنگ های ساختمانی

30

2-1- حفر چاه ها

30

2-2- استفاده از پارس و گوه

30

2-3- جدا کردن بلوک به روش مکانیکی

31

2-4- استفاده از مواد ناریه ضعیف با روش های آتشکاری کنترل شده

32

عنوان

شماره صفحه

2-6- استخراج بلوک های سنگ توسط ماشین ضربه زن

35

2-7- برش با سیم های برش فولادی ( حلزونی )

36

2-8- روش برش با سیم الماسه

38

2-9- ایجاد برش در سنگ توسط دستگاههای سنگ بر

39

2-9-1- سنگ بر با بازوی زنجیری ( هاواژ)

40

2-9-2- سنگ بر با دیسک برنده

40

2-9-3- سنگ بر با صفحه فرز

41

2-10- برش سنگ با استفاده از فشار آب

41

2-11- روش استخراج با شعله

42

2-12- جدا کردن سنگ به کمک روش ترموالاستیک

43

2-13- بریدن سنگ توسط اشعه لیزر

43

2-14- جدا کردن سنگ به روش الکتروترمیک

43

فصل سوم : معادن سنگ تزئینی . انواع ، ویژگی ها و مشکلات

44

انواع و ویژگی ها

45

3-1- معادن سطحی

45

3-1-1- معادن سنگ سطح

46

3-1-1-) الف – معادن سنگ کاواکی

46

3-1-1-) ب – معادن سنگ روباز

46

3-2- معادن سنگ تپه ای یا کوهستانی

46

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

3-2-1- معادن سنگ کوهپایه ای

47

3-2-2- معادن سنگ واقع بر نوک تپه ها یا قله کوهها

47

3-2-3- معادن سنگ روباز

48

مشکلات

49

3-3- تحلیل آثار متقابل معدن و محیط زیست

49

3-3-1- انواع تأثیرات زیست محیطی

49

3-3-2- ارزیابی تأثیرات

50

3-3-3- ارزیابی کاهش تأثیرات

52

فصل پنجم :نتیجه گیری وارایه پیشنهادات 69

منابع فارسی 71

منابع لاتین 72

سایت های اینترنتی 73

فهرست نمودار ها

عنوان

شماره صفحه

3-1- انواع آثار زیست محیطی فعالیت های معدنی

50

فهرست شکل ها

عنوان

شماره صفحه

3-1- نمای معدن کوهستانی

48

3-2- نمای معدن گودالی

48

4-1- نمای اتاق و پایه منظم

57

4-2- نمای اتاق و پایه نامنظم ( کارگاه و پایه )

57

4-3- پلان اتاق و پایه نامنظم

58

4-4- پلان اتاق و پایه منظم

58

4-5- نمایی از یک سطح آزاد و دو سطح آزاد در کارگاه اتاق و پایه

59

4-6- بازیافت پایه روش انتهای باز Open ending

60

4-7- نمای ورودی کارگاه اتاق و پایه و محل قرارگیری پایه ها

62

4-8- پلان کارگاه و پایه با نشان دادن ابعاد اتاق ها و پایه ها و تنش وارد بر پایه ها

65خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:45 | چاپ مطلب

پایان نامه روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

پایان نامه روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

خلاصه :

علی رغم پیشرفتهایی که در اندازه گیری و پیش بینی صورت گرفته ، خاکریزه ها خسارات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی سنگینی را در فضاهای کوهستانی وارد میکند. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی فرایندها، عدم موفقیت شیب رانش و اطلاعات ناکافی ما از مکانیزم های اساسی می باشد. در هر صورت بطور افزاینده ای کارشناسان برای تحلیل و پیش بینی پایداری شیب ، تعیین ریسک آن ، مکانیزمهای شکست پتانسیلی و سرعتهای آن مناطق پر خطر حاضر شده و برای تعیین اندازه های چاره ساز ممکن فراخوانده می شوند.

این مقاله به معرفی موضوع تحلیل پایداری شیب سنگ و هدفی که این تحلیل در بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه شیب دنبال میکند ، می پردازد . سپس به بحث در مورد پیشرفتهایی که در تحول تکنیکهای آنالیز شیب بر پایه کامپیوتر به نسبت روشهای معمولی مورد استفاده ، می پردازد . همچنین تعیین امکان اجرای سینماتیک برای مدهای معمول متفاوت به اضافه راه حلهای تحلیلی و تعادلی محدود برای فاکتورهای ایمنی در برابر ریزش شیب ارایه شده است .

قسمت دوم به معرفی روشهای مدلسازی عددی و کاربردهای آنها در تحلیل پایداری شیب سنگ می پردازد . بحث روی پیشرفتهای استفاده از کدهای مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته متمرکز می شود . همچنین مشارکت و نفوذ فشارهای تخلخل و بارگذاری دینامیک ارایه شده اند . مراحلی که در تحلیل عددی اجرا می شوند با تاکید بر اهمیت یک تمرین خوب مدلسازی بازنگری می شوند .

معرفی

تحلیل پایداری شیب سنگ بطور معمول به سمت و سوی طراحی بنیادی و ایمن شیبهای حفر شده ( مانند حفاری گودال باز ، برشهای جاده ای و غیره ) و با شرایط تعادلی شیبهای طبیعی جهت داده می شود . تکنیک تحلیل انتخابی به هر دو ، شرایط سایت و حالت ریزش بالقوه با ملاحظات دقیقی که به قدرتهای متغیر ، ضعفها و محدودیتهایی که در هر روشی وجود دارد ، بستگی دارد .

بطور کل ، موضوعات ابتدایی آنالیز پایداری شیب صخره عبارتند از :

 • تعیین شرایط پایداری شیب صخره ؛
 • بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه ؛
 • تعیین حساسیت آسیب پذیری شیبها به مکانیزمهای تریگرینگ متفاوت ؛
 • آزمایش و مقایسه حمایتهای متفاوت و گزینه های مستحکم کردن ،
 • طراحی شیبهای حفر شده بهینه از نقطه نظرهای ایمنی ، معتبر بودن و اقتصادی ؛

مطالعات بررسی سایت باید شامل هرگونه مطالعات پایداری و شامل المانهای زمین شناسی و نقشه برداری ناپیوسته برای تهیه داده های ورودی لازم برای آنالیز پایداری باشد .

آنالیز سینماتیک

روشهای سینماتیک روی امکان پذیری ریزش های انتقالی بعلت تغییر لبه ها یا ضخامت " روز روشن " متمرکز می باشد . همچنین ، این روشها به استناد ارزیابی دقیق ساختار جرمی سنگ و هندسه دسته های ناپیوسته موجود که ممکن است در ناپایداری سنگ شرکت داشته باشند ، معتبر است . این مشارکت توسط نمودارهای استریونیت و یا کدهای مخصوص که به تشکیل سطح و لبه می پردازد ، انجام می شود . برای مثال ، برنامه DIPS ( راک سا ینس 2001 الف ) تجسم و تعریف امکانپذیری سینماتیک ویژگیهای گسسته را دارد . ( شکل 1 )

آنالیز تعادل محدود

تکنیکهای تعادلی محدود بطور معمول در تحلیل زمین لغزه ها ، جایی که جابجایی های انتقالی یا چرخشی بر روی سطوح ریزش جدا از هم اتفاق می افتد ، بکار می روند . این تحلیل ها آماده کردن فاکتور ایمنی و یک محدوده پارامترهای استحکام برشی در ریزش در حین تحلیل معکوس را بر عهده دارند . بطور کلی این روشها معمولیترین روش راه حلی پذیرفته شده در مهندسی مکانیک سنگ می باشند ولو اینکه بسیاری از ریزشها دارای تغییر شکل و شکافهای داخلی پیچیده باشند که مقاومت کمی در مقابل فرضیات بلوک صلب دو بعدی که با تحلیلهای تعادلی محدود مورد نیاز است ، دارد .

فهرست

قسمت اول

پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ....................................... 1

خلاصه ............................................................................................................................................ 2

فصل اول

1 . معرفی.................................................................................................................................3

فصل دوم

2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ....................................................................... 6

1 – 2 . مقدمه................................................................................................................. 6

2 – 2 . آنالیز سینماتیک............................................................................................... 6

3 – 2 . آنالیز تعادل محدود.......................................................................................... 7

1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی................................................................................... 8

2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی................................................................................ 9

3 – 3 – 2 . تحلیل چرخشی............................................................................11

4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ.........................................................................16

فصل سوم

3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ.....................................................................19

1 – 3 . روش پیوسته...................................................................................................20

2 – 3 . روش غیرپیوسته.............................................................................................23

1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته...................................................................24

2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی....................................................32

3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره.........................................................................33

3 – 3 . روش هیبریدی...............................................................................................36

فصل چهارم

4 . توسعه و کاربرد مدل چندگانه.................................................................................37

فصل پنجم

5 . پیشرفتهای آینده.......................................................................................................42

قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز................44

خلاصه...........................................................................................................................45

فصل اول

1 . مقدمه..........................................................................................................................46

1 – 1 . پیش زمینه....................................................................................................46

2- 1 . احتیاجات کاربر..............................................................................................46

3 – 1 . روش‌های ممکن........................................................................................46

1 - 3 – 1 . نمایشگر زمین لرزه...................................................................47

2 – 3 – 1 . رادار...........................................................................................47

3 – 3 – 1 . لیزر..............................................................................................48

4 – 3- 1 . عکس برداری................................................................................48

4 – 1 . انگیزه برای استفاده از رادار....................................................................49

5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار.......49

6 – 1 . شیب و محدودیت‌ها...............................................................................50

فصل دوم

2 . رادار با فرکانس مدرج..........................................................................................51

1 - 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج.................................................................51

2 – 2 . پارامترهای رادار.....................................................................................51

3 – 2 . راه اندازی رادار.......................................................................................53

4 - 2 . بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری.............................................53

فصل سوم

3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن...................................................56

1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب......................................................................56

1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح............56

2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس........................................57

3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا.......................................................58

4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله......................58

2 – 3 . روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس.....................................59

1 – 2 – 3 . لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه برای افزایش رزولوشن تصویر......................................59

2 – 2 – 3 . حذف زواید (بزرگنمایی) برای پایین آوردن سطوح لبة فرعی....................................59

3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز........................................60

3 – 3 . تعیین تغییر در فاصله........................................................................61

1 – 3 – 3 . انتقال به محدوده زمانی.......................................................61

2 – 3 – 3 . پیوستگی فازی.......................................................................62

3 – 3 – 3 . اختلاف فاز..............................................................................64

4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی..............................................................65

5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر........................................................65

6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های در مقایر فاز...........................................66

7 – 3 – 3 . محاسبه شیفت در دامنه....................................................66

4 – 3 . نتایج شبیه سازی...............................................................................68

5 -3 . نتیجه گیری...........................................................................................70

فصل چهارم

4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد............................................................71

1 – 4 . پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها...............................71

2 – 4 . اصطلاحات برای الگوریتم .............................................................73

1 – 2 – 4 . جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود ..................................73

2 – 2 – 4 . انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا........73

3 – 2 – 4 . تغییر در پهنای باند بالای حذف خطاهای موجود در شیفت بزرگ .........................76

3 – 4. نتایج قرائت‌های تجربی ...................................................................76

1 – 3 – 4 . خطاهای شیفت کوچک.................................................77

2 – 3 – 4 . خطاهای شیفت بزرگ...................................................77

4 – 4 . نتیجه گیری ...................................................................................78

فصل پنجم

5 . شبیه سازی کل اسکن...................................................................................79

1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب..................................................................79

1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره.................79

2 – 1 – 5 . مدل سازی شیفت در دامنه ........................................79

2 – 5 . نتایج شبیه سازی انتقال جرم ....................................................81

1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک..................................................82

2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ....................................................82

3 – 5 . نتیجه‌گیری ......................................................................................84

فصل ششم

6 . عدم ارتباط موقتی.........................................................................................85

1 – 6 . تعریف عدم ارتباط موقتی ............................................................85

2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز .................................86

3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه .............................87

1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه ...............................................87

2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه................87

3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ..................87

4 – 6 . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی............................91

1 – 4 – 6 . مدلسازی شیفت موضعی ...........................................91

2 – 4 – 6 . شیفت میانگین کل سلول .........................................91

3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی.............92

4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی.........93

5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای .................................94

1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ..........................................95

2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ...............95

6 – 6 . نتیجه‌گیری ...................................................................................96

1 – 6 – 6 . خلاصه نتایج شبیه سازی......................................97

2 – 6 – 6 . مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ...............98

3 – 6 – 6 . تغییر در روش برای کاهش عدم ارتباط موقتی ........................................98

فصل هفتم

7 . تغییرات اتمسفری..................................................................................100

1 – 7 . اثر تغییرات اتمسفری.............................................................100

2 – 7 . شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای .............................................101

3 – 7 . شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ............................101

1 – 3 – 7 . تغییر در دما ..........................................................102

2 – 3 – 7 – تغییر در فشار........................................................102

3 – 3 – 7 . تغییر در فشار جزئی بخار آب .........................104

4 – 7 . تغییر اثرات اتمسفری با دامنه ...........................................106

5 – 7 . الگوریتم ارتقاء یافته..............................................................107

6 – 7 . نتایج برای شبیه سازی .......................................................107

7 – 7 . نتیجه گیری ...........................................................................108

فصل هشتم

8 . نتایج................................................................................................................110

1 – 8 . مرور فرضیه......................................................................................110

2 – 8 . خلاصه نتایج................................................................................112

3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک ..................................................................112

4 – 8 . روش اسکن توصیه شده .............................................................113

منابع و معاخذ...........................................................................................................خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:27 | چاپ مطلب

پایان نامه طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision

پایان نامه طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision

معرفی نرم افزار surpac vision

خلاصه:

surpac vision یک ابزار تحلیل و طراحی می باشد, که انعطاف پذیری و گزینه های بیشماری را با مجتمع سازی در یک محیط گرافیکی سه بعدی شامل کنترل چند لایه (multi layer control ) و (split screen view ports ) تهیه می کند .

نرم افزار Surpac vision 5.0 مجهز به ابزارهای طراحی و آنالیزی بوده که جهت استفاده بهتر و رفاه کاربران با تغییراتی که در منو ها و کلیدهایش صورت گرفته ، همچنین از یک محیط گرافیکی سه بعدی نیز برخوردار است که از طریق آن کاربر امکان استفاده از داده های فراوان ، همچنین طراحی و تعریف پروژه را خواهد داشت.

انسجام داده ها در نسخه جدید surpac 5.0 به کاربران امکان دستیابی به داده ها را بدون استفاده از وسایل جانبی plug-in داده است. در این شیوه، جهت دستیابی به داده ها نیاز به کپی کردن و وارد و خارج کردن اطلاعات ندارید. این بدان معناست که جهت انتقال داده ها افراد کاردان و متخصص دیگر نیازی به جابه جایی و حمل داده ها با خود ندارند بلکه به راحتی می توانند با استفاده از این برنامه داده ها و اطلاعات خود را با یکدیگر تسهیم (share) کنند.

Data plug-in های موجود در این نسخه عبارتند از :

 • Autocad. DWG and DXF
 • ArcInfo shape files
 • Datamine .ASC and .DM
 • Gemcom
 • Medsystem
 • Microstation
 • Vulcan

پیشرفت های کاربردی که از زمان نسخه 4.1 تا به حال صورت گرفته عبارتست از:

Block Modeling (مدل سازی توده یا قطعه زمین )

 • تجزیه و تحلیل نا محدود
 • Subcelling های متفاوت در جهت های گوناگون
 • بلاکینگ مجدد
 • ویژگی درصدی درون فضای سه بعدی
 • نمایش نقطه توده ( point cloud display )

-dump volume

ما با استفاده از دستورالعمل های DTM volume مقادیر کلی dump را اندازه می گیریم.

از منوی volumes گزینه net volume between DTM را انتخاب می کنیم. پارامتر های لازم را همانند آنچه در شکل آمده است تکمیل کرده و فرم را apply می نماییم

dump volume by bench

در این قسمت تصمیم داریم که یک گزارشی از مقادیرbench از dump desin مان داشته باشیم. این گزارش به شما میزان موارد ی را که می توانید در هر bench استفاده کنید بهتان می دهد.

Reset graphics سپس فایل dumpdesign1.str را بازنمایید.

یک بار zoom out کنید.

از منوی create گزینه section axis using mouse را انتخاب نموده و سعی کنید محورها را در راستای مرکز خطوط ramp که به تمامی جهات dump گسترش یافته است را دیجیتالی نمایید.

چنین تصویری را مشاهده خواهید کرد.

فهرست فصول

فصل اول :معرفی نرم افزار surpac vision

- معرفی surpac

- نصب کردن نرم افزار surpac

- صفحه نمایش surpac

- قوانین strings و string file در surpac

- گرافیک

- ابزار های پیشرفته ویرایش

فصل دوم :طراحی معادن روباز توسط نرم افزار surpac vision

- مقدمه

- ابزار مورد نیاز

- اهداف

- جریان کار

- ارائه داده های مرتبط با طراحی پیت

-ابزار پایه طراحی پیت

- ابزارهای اضافی طراحی پیت

- طراحی سطحی پیت

- مدل سطحی طراحی پیت

- visualization

- طراحی دپو باطلهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 05:43 | چاپ مطلب

پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

چکیده

این گزارش بر مبنای بررسی های زمین شناسی معدنی در منطقه ای در حدود 50 کیلومتری جنوب ریگان بم- کرمان تنظیم شده است . منطقه مورد بررسی از نظر اکتشاف و پی جوئی منابع مس پرفیری مورد نظر شرکت اکتشاف ملی مس ایران بوده است و فعالیتهای این شکرت در حال حاضر پی جوئی و اکتشاف مقدماتی را پشت سر گذاشته است و وارد اکتشاف نیمه تفضیلی شده است. بنابراین با شناخت و آگاهی کافی که ما از منطقه و نوع کانی‏سازی و پراکندگی آن در منطقه داریم کافی است که بین اطلاعات ماهواره ای پردازش شده و نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمیایی در دسترس ارتباط برقرار کنیم تا در نهایت به روشی دست پیدا کنیم که در موارد دیگر که پروژه پی جوئی و اکتشاف روند طبیعی خود را طی می‌کند بتوانیم به عنوان اولین فاز پی جوئی از این کلید استفاده کنیم. برای این منظور سعی شده است که با استفاده از منابع موجود طریقه استفاده از این اطلاعات را مورد بررسی و تحلیل و تفسیر قرار دهیم. به طور کلی این پروژه در چندین فصل تهیه و تنظیم می شود که به ترتیب زیر می باشد:

1) تاریخچه سنجش از دور

2) مفاهیم و اصول سنجش از دور

3) زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان

4) پردازش داده های ناحیه ریگان- بم- کرمان

مقدمه

این گزارش بر مبنای بررسی های زمین شناسی معدنی تنظیم شده است که با استفاده از داده های سنجنده TM ماهواره لندست 5 در منطقه ای در حدود 50 کیلومتری جنوب ریگان- بم- کرمان صورت گرفته است.

تاریخچه مختصری از سنجش دور

سنجش از دور بدون دو دستاورد مهم زیر نمی توانست وجود داشته باشد:

الف) توانائی دور شدن از زمین به حد کافی به طوری که بتوان چشم انداز ارزشمندی به سطح زمین داشت.

ب)اختراع راه های اخذ تصویر.

اولین بالون هوایی گرمی که انسان بر روی آن سوار بود در سال 1783 میلادی به هوا رفت واولین روش ضبط تصویر در سال 1839 اعلام شد.ولی بیست سال بعد این دو دستاورد جدید با همدیگر تلفیق شدند و آن وقتی بود که «گاسپار» توانست با یک بالن به بالا رفته و از آسمان دهکده ای را در نزدیکی پاریس عکسبرداری نماید.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل اول: تاریخچه سنجش از دور

کلیات

تاریخچه مختصری از سنجش از دور

سیستمهای هوایی

عکسهای هوائی و سیستم های اسکن کننده هوایی

رادار هوائی

سکوهای فضائی

سایر ماهواره ها

فصل دوم؛ اصول و مفاهیم سنجش از دور

کلیات

اصول و مفاهیم سنجش از دور

امواج الکترو مغناطیسی

ا

انواع ماهواره ها

فیزیک سنجش از دور

تعبیر و تفسیر اطلاعات دورسنجی

شرایط یک مفسر

عوامل تعبیر و تفسیر

خصوصیات تصاویر دور سنجی

مقدمه ای بر ساختار اطلاعات رقومی

فرمت ذخیره دادهای ماهواره ای

تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای یا فضائی

منابع خطا از نقطه نظر هندسی

سنجنده ها

اسکنر ها

سیستم های راداری

مزایای رادار

باندهای رادار

خاصیت پلاریزاسیون

توان تفکیک در رادار

پردازش و آشکار سازی تصویر

فصل سوم: کاربردها زمین شناسی و معدنی

کاربرد زمین شناسی و معدنی

فصل چهارم:‍ زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان

زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان

پردازش داده های ناحیه ریگان- بم- کرمان

نتیجه گیری

ضمیمه
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 14:40 | چاپ مطلب

معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست

معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست

بهره برداری بی محابا از منابع معدنی در دهه های اخیر محیط زیست کشور را با مخاطره مواجه ساخته است. عدم توجه کافی به مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل از آغاز به کار، در حین بهره برداری و پس از اتمام عمر مفید معادن را می توان به عنوان مهم تربن عامل در این نابسامانی زیست محیطی مد نظر قرار داد. در این پروژه مطالبی راجع به منابع معدنی و آلودگی طبیعی و انسان ساز مرتبط با آنها، همچنین اثرات زیست محیطی فعالیت های استخراج معادن مس به روش روباز مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین برای درک و ملموس بودن مطالب و نکات گفته شده در ارتباط با ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های معدنکاری از مطالعه‌ی موردی که در یکی از معادن مس کشور، معدن مس سونگون صورت گرفته نیز استفاده شده است.

با مطالعات انجام شده در معدن مس سونگون به دلیل افزایش اسیدیته ، تغییرات بیولوژیک و افزایش فلزات سنگین موجب اثرات مخرب بر خاک های اطراف معدن می گذارد. و با دارا بودن عناصری همچون آرسنیک، کبالت، جیوه و نیکل همراه مس در معدن باعث رشد نکردن گیاهان اطراف معدن می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول. 3

روش استخراج روباز4

کلیات.. 4

محل بازکردن معدن. 5

1-1-6-1- ارتفاع پله. 6

1-1-6-3- شیب پله. 7

آماده سازی سطح معدن. 8

1-1-4-ذخایر مس در ایران 8

معدن مس سرچشمه. 8

معدن مس میدوک.. 9

معدن مس سونگون. 10

مقدمه. 10

بررسی مسایل زیست محیطی روش استخراج روباز12

1-1-5- آلودگی هوا12

1-1-7تخریب زمین.. 13

1-1-9آلودگی صوتی.. 13

شرحی بر بازسازی معادن در روش استخراج روباز13

فصل دوم. 16

آسیب های زیست محیطی معدنکاری.. 17

تاثیرات فعالیت های معدنی بر آلودگی هوا17

تاثیر فعالیت‌های معدنی در آلودگی آب.. 19

تاثیر فعالیت‌های معدنی در آلودگی زمین.. 21

تاثیر فعالیت‌های معدنی در آلودگی صدا22

2-6-مراحل و فرآیند استخراج معدن. 23

مرحله اول: استخراج ماده معدنی و باطله. 23

مرحله دوم: دپوی مواده باطله. 23

مرحله سوم : سنگ شکنی.. 23

مرحله چهارم: آسیاب کردن. 23

مرحله پنجم: فلوتاسیون. 24

مرحله ششم : آبگیری.. 24

مرحله هفتم: فیلتراسیون. 24

مرحله هفتم: دفع باطله ناشی از فرآور24

2-7-1- عملیات خاکی جهت ساخت جاده های دسترس... 24

2-7-2- عملیات حفاری و آتش باری در محدوده معدن. 24

2-8-1- آلاینده هوا در مرحله ساخت.. 25

2-8-2- آلاینده‌های هوا در مرحله بهره برداری.. 26

2-9-1- آلودگی هوا30

2-11-2- زیست گاه‌های جانوری.. 33

2-11-3- بافت خاک.. 34

فصل سوم. 38

بازسازی معادن روباز مس... 39

بازسازی زمین‌های استخراج شده40

فصل چهارم. 46

معرفی منطقه مورد مطالعه. 47

4-1-8- وضعیت شهرنشینی در محدوده مطالعه. 54

کلیات معدن مس سونگون. 54

4-2-1- برآورد نوع و میزان محصولات اصلی.. 55

4-2-2- گزینه فنی طراحی معدن. 55

شرح عملیات اجرایی.. 56

آلودگی گیاهان با فلزات سنگین.. 71

نتیجه گیری.. 73

منابع و مآخذ74خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: معادن، آثار، تخریبی، محیط، زیست
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:36 | چاپ مطلب

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معاد

شرح مختصر:

این گزارش بر مبنای بررسی های زمین شناسی معدنی در منطقه ای در حدود 50 کیلومتری جنوب ریگان بم- کرمان تنظیم شده است . منطقه مورد بررسی از نظر اکتشاف و پی جوئی منابع مس پرفیری مورد نظر شرکت اکتشاف ملی مس ایران بوده است و فعالیتهای این شکرت در حال حاضر پی جوئی و اکتشاف مقدماتی را پشت سر گذاشته است و وارد اکتشاف نیمه تفضیلی شده است. بنابراین با شناخت و آگاهی کافی که ما از منطقه و نوع کانی‏سازی و پراکندگی آن در منطقه داریم کافی است که بین اطلاعات ماهواره ای پردازش شده و نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمیایی در دسترس ارتباط برقرار کنیم تا در نهایت به روشی دست پیدا کنیم که در موارد دیگر که پروژه پی جوئی و اکتشاف روند طبیعی خود را طی می‌کند بتوانیم به عنوان اولین فاز پی جوئی از این کلید استفاده کنیم. برای این منظور سعی شده است که با استفاده از منابع موجود طریقه استفاده از این اطلاعات را مورد بررسی و تحلیل و تفسیر قرار دهیم. به طور کلی این پروژه در چندین فصل تهیه و تنظیم می شود که به ترتیب زیر می باشد:

1) تاریخچه سنجش از دور

2) مفاهیم و اصول سنجش از دور

3) زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان

4) پردازش داده های ناحیه ریگان- بم- کرمان

به طور کلی تاکنون به بالغ بر 2400 ماهواره به ثبت رسیده است که از این میان حدود 1000 ماهواره کاربرد سنجش از دور دارند شروع سنجش از دور توسط نیروهای نظامی بوده است و از دهه 80 کشورهای زیادی محسنات فضا رامتوجه می شوند و به سمت استفاده از فضا می روند. امروزه استفاده از فضا چنان گسترش یافته است که سازمان ملل سنجش استفاده واضح آمیز از فضای بالای جو به وجود آمده است.

در این گزارش زمین شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. کالبد زمین شناسی سلسله جبال بارز که منطقه مورد بررسی در بخش بسیار کوچکی از این پیکره واقح شده است از یک پیکره ولکانو پلونیوم تشکیل شده است. از این محدوده بخش مرکزی شمالی و جنوب ناحیه را سنگهای نفودی تشکیل می دهد که به گونه ای آشکار در ردیف آتشفشانی ائولن تزیریق شده است. فعالیت های ماگمایی و متعاقب آن رخداد های تکتونیکی نقش بسزایی در شکل گیری واحدهای دگرسان این نموده اند.

به طوری که هجوم و حضور محلولهای تأخیری و باردار در سنگهای میزبان و خود آلودگی سنگ میزبان به مواد باردار علی الخصوص مس، سیمای جالبی به ریخت محدوده معدنی در بخش مرکزی ناحیه داده است. هدف ما بررسی های زمین شناسی و معدنی منطقی توسط عکسهای ماهواره ای است که شامل تهیه نقشه لیتولوژی و نقشه خط واره ها در مقیاس و همچنین نقشه توپوگرافی و کنتراسیونهای ئیدروترمالی در منقطه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل اول: تاریخچه سنجش از دور

کلیات

تاریخچه مختصری از سنجش از دور

سیستمهای هوایی

عکسهای هوائی و سیستم های اسکن کننده هوایی

رادار هوائی

سکوهای فضائی

سایر ماهواره ها

فصل دوم؛ اصول و مفاهیم سنجش از دور

کلیات

اصول و مفاهیم سنجش از دور

امواج الکترو مغناطیسی

ا

انواع ماهواره ها

فیزیک سنجش از دور

تعبیر و تفسیر اطلاعات دورسنجی

شرایط یک مفسر

عوامل تعبیر و تفسیر

خصوصیات تصاویر دور سنجی

مقدمه ای بر ساختار اطلاعات رقومی

فرمت ذخیره دادهای ماهواره ای

تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای یا فضائی

منابع خطا از نقطه نظر هندسی

سنجنده ها

اسکنر ها

سیستم های راداری

مزایای رادار

باندهای رادار

خاصیت پلاریزاسیون

توان تفکیک در رادار

پردازش و آشکار سازی تصویر

فصل سوم: کاربردها زمین شناسی و معدنی

کاربرد زمین شناسی و معدنی

فصل چهارم:‍ زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان

زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان

پردازش داده های ناحیه ریگان- بم- کرمان

نتیجه گیری

منابعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 11:42 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن

گزارش کارآموزی در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن

مرمریت یک سنگ دگرگونی به شمار‌می‌رود که طیّ میلیون‌ها سال تحمّل فشار و حرارت بوجود آمده است. از بقایای معادن قدیمی که درکردستان یافت می‌شود. یک معدن مرمریت نیز وجود دارد که شاید قدمتی بیش از 500 سال داشته باشد. نیاز امروزه جوامع بشری به این گونه‌ سنگ‌های تزئینی باعث شده که بازار خوبی برای آن‌ها فراهم باشد و متعاقب آن اکتشاف و استخراج بیشتری برای این سنگ صورت پذیرد. در ابتدا این سنگ‌ها به روش انفجاری استخراج می‌شدند، امّا اکنون با توجه به پیشرفت در علوم و صنایع مختلف روش‌های نوین‌تری مانند استفاده از دستگاه‌های حفاری و دستگاه سیم برش به‌کار می‌رود.

معادن مرمریت نیز بسان گذشته دارای سادگی در اکتشاف و استخراج نیستند. چه بسا معادنی که به ظاهر، از نظر مسایل اکتشافی و ذخایر سنگی غنی بوده‌اند اما بعد از چند سال استخراج از آن‌ها متوقف شده و باعث ورشکسته شدن افراد و شرکت‌ها شده‌اند.

بنابراین برای این‌که بتوان یک معدن مرمریت خوب را شناسایی و اکتشاف و سپس استخراج نمود نیاز به یک تجربة گرانبها الزامی است. برای این‌که یک معدن مرمریت و یا به‌طور کلی هرمعدنی عملکرد خوبی داشته باشد، باید هماهنگی خاصّی بین همة اجزا موجود در معدن اعم از بخش‌های اکتشاف و استخراج، کارکنان و ماشین‌آلات و کارگران وجود داشته باشد. شاید عملکرد بد یکی از این اجزاء درکلّ معدن اثر منفی گذاشته و باعث کاهش بازدهی معدن شود. پس وجود یک گروه آماده و هماهنگ درهر معدن ضروری به نظر می‌رسد. به هرحال می‌توان با بررسی اجزاء‌یک معدن و تشریح وظایف هر قسمت از معدن و چگونگی ایجاد رابطه در بخش‌های مختلف معدن به یک نتیجه‌گیری کلی در بحث عملکرد کل معدن رسید.

گرانیت سنگی آذرین اسیدی است و از معروف‌ترین و پر استفاده‌ترین سنگ‌ها به‌شمار می‌رود . گرانیت سنگی دانه درشت است و ابعاد دانه‌ها مساوی است. معمولاً دارای کوارتز فراوانی است و فلدسپات‌های زیادی هم دارد که مقدار ارتوز ازپلاژیوکلازها بیش‌تر است. معمولاً دارای مسکویت یا بیوتیت است و مقداری هورنبلند و گاهی هم پیروکسن در آن وجود دارد. رنگ آن معمولاً روشن است ولی رنگ‌های تیره در آن دیده می‌شود معمولاً به‌رنگ‌های صورتی، سفید، خاکستری روشن، سیاه و سبز دیده می‌شود و ممکن است بلورین یا شیشه‌ای باشد و ترکیبی شبیه‌ به گرانوریوریت دارد. گرانیت در استان کردستان نزدیک به 15 سال است که مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار گرفته است و قبل از آن نسبت به چگونگی استخراج آن و اقتصادی بودن استخراج آن به علت پراکندگی و تکنونیزه بودن تردید‌هایی وجود داشت! امّا با گذشت چند سال و تمرکز بیشتر بر روی آن ارزش آن بیش‌ از گذشته نمایان شد. در گذشته گرانیت در این منطقه از کشور تحت تأثیر معادن دیگر از جمله معادن سنگ مرمر و مرمریت و پوکه معدنی و معدن طلا قرار داشت اما در سالیان اخیر به علت اکتشاف عناصر کمیاب و استراتژیک در آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین برای مصارف ساختمانی، از نظر اقتصادی مناسب نیست. چون این گرانیت از نوع گرانیت‌های دگرسان شده را پاکی وی به شمار می‌رود یک گرانیت مولد محسوب می‌شود و کانی‌سازی و تمرکز عناصر اقتصادی در آن وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بخش اول مرمریت

1

مقدمه

2

فصل اول: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچه معدن)

5

فصل دوم: زمین شناسی و مختصات کانسار و مادة معدنی و طرحهای اکتشافی

8

فصل سوم: مشخصات استخراجی معدن

13

فصل چهارم: حفاری و آتشباری

15

فصل پنجم: کارهای جانبی شامل (نگهداری – بارگیری و حمل و نقل – تهویه و آبکشی)

17

فصل ششم: ایمنی در معدنی

22

فصل هفتم: خدمات فنی و تأسیسات معدن

26

فصل هشتم: مدیریت و اقتصاد معدن

32

فصل نهم: نتایج و پیشنهادات - گزارشات و مراجع

34

بخش دوم: گرانیت

40

فصل دهم: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچة معدن)

41

فصل یازدهم: زمین شناسی و مختصات کانسار و مادة معدنی و طرحهای اکتشافی

43

فصل دوازدهم: مشخصات استخراجی معدن و حفاری و آتشباری

46

فصل سیزدهم: کارهای جانبی شامل (نگهداری – بارگیری و حمل و نقل – تهویه و آبکشی)

48

فصل چهاردهم: ایمنی در معدن و خدمات فنی و تأسیسات معدن

52

فصل پانزدهم: مدیریت و اقتصاد معدن

56

فصل شانزدهم: نتایج و پیشنهادات

58خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 08:54 | چاپ مطلب

دانلود مقاله اثرات تخریبی معادن طلا بر محیط زیست در 134 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود مقاله اثرات تخریبی معادن طلا بر محیط زیست

در 134 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

مقدمه:

طلا از گذشته‌های بسیار دور، به ‌دلیل جلای زیبا، مقاومت بالا در مقابل اکسیداسیون و دیگر عوامل شیمیایی، شکل‌پذیری خوب و کمیابی، در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.

طلا به عنوان مهمترین استاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیشترین مورد مصرف آن در ساخت سکه و شمش طلا به عنوان ذخایر پولی بین‌المللی است. این فلز به علت زیبایی و مقاومت، به صورت زیورآلات و کارهای هنری نیز استفاده می‌شود. این فلز همچنین در ساخت لوازم الکترونیکی دقیق مورد استفاده است به‌طوریکه در آینده رده اول مصرف طلا را به خود اختصاص خواهد داد.

فهرست مطالب

اثرات تخریبی طلا بر محیط زیست

مقدمه

تاریخچه

کانی شناسی طلا

اکسیدهای طلا

خواص فیزیکی

خواص شیمیایی

ذخایر طلا و همراهان آن

آنتیمونیت

لیمونیت(کانه آهن قهوه ای)

کانی هرزه سنگ طلا

منشا طلا

چگونگی پیدایش پلاسر طلا

چگونگی تشکیل کانسارهای طلای اپی ترمال

روش‌های اکتشافی طلا

روش‌های مختلف نمونه برداری

نمونه برداری از بیرون‌زدگی های طبیعی

برداشت نمونه از راه های افقی زیرزمینی(Drifting)

نمونه برداری از طریق چاهک(test-pitting)

نمونه برداری سیستماتیک

تعیین زون اکسیده

تعیین ذخیره ی معدن

حفر تونل‌های اکتشافی

تاریخچه استحصال طلا

اصول لیچینگ

عوامل موثر درحلالیت طلا

1 - اثر غلظت سیانور

2 - اثرPH محیط

3 - اثر حرارت محیط

4 - قدرت یونی محلول

5 - اثر نور وسطح

6 - اثراندازه ی ذرات

روش های بازیابی طلا

الف) روش پودر روی(Merrill Crowe)

ب) روش استفاده از کربن فعال

ج) جداکردن کمپلکس سیانور-طلا از کربن

د) جدا کردن طلا از محلول باردار

ه) کربن فعال

و) روش ساخت کربن فعال شده

روش های فرآوری کانسنگ های مقاوم طلا

روش اندازه گیری طلا

روش اندازه گیری طلا به صورت جامد(Fire Assay

روش اندازه گیری محلول های سیانوری طلا

روش اندازه گیری سیانور آزاد

مسایل ایمنی و زیست محیطی

راهنمای شناسایی سیانید

خطرات کار با سیانید و راه حل های از بین بردن آن

روش های خنثی سازی محلول های سیانید و اثرات سوء آنها

فرآیند بیولیچینگ

تعریف

مکانیسم لیچینگ

فواید و زیان های بیولیچینگ

انواع بیولیچینگ

آزادسازى مواد سمى

زهکشی اسیدی معادن

آلودگی آب‌ها توسط جیوه

مضرات جیوه

اثرات معادن طلا بر روی هوا

سایر مطالب در مورد طلا

مواد جایگزین

محصولات فرعی(طلا به عنوان یک محصول فرعی)

تمهیدات و قوانین زیست‌محیطی معدن‌کاری در برخی از کشورهای جهان

گزارش‌های اثرهای زیست محیطی

احیاء و آبادسازی(Reclamation)

منابعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 03:53 | چاپ مطلب

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور

+به همراه پرسشنامه

سر فصل ها:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

موضوع تحقیق

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق

پیشینه تحقیق

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تحقیق

روشهای جمع آوری اطلاعات

محدودیت های تحقیق

واژه ها و اصطلاحات کلیدی

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول

تشکلهای صنفی

تاریخچه سندیکاهای صنفی

اهمیت واحدهای صنفی در کشور

نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه

تعاریف

نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه

تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی

تعاون

تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی

نتیجه گیری

الگویابی

بخش دوم

اتاق بازرگانی بین المللی

اتاق بازرگانی و صنایع کره

اتاق بازرگانی و صنایع ملی مالزی

اتاق بازرگانی لندن

جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورها

ویژگیهای اصلی یک اتاق بازرگانی ایده آل

پارامترهای اصلی برای مقایسه اتاقهای بازرگانی

جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاقهای بازرگانی پیشرفته دنیا

ویژگیهای ساختاری محتوایی و عملکردی اتاق بازرگانی ایده آل و سنتی

بودجه اتاق بازرگانی

کارکنان اتاق بازرگانی

فصل سوم: جامعه آماری

تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 94

سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 105

قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(1348)

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران(1373)

کمیسیونهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 120

آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران

نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 124

فهرست شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 125

فهرست اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان

فهرست بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی که با اتاق بازرگانی ایران

همکاری دارند

بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران

فهرست اتحادیه ها و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند

شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

فهرست اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

مدل تحقیق

فصل چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

روش تحقیق

روش های جمع آوری اطلاعات

معیارهای مقبولیت تحقیق

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (نمودار)

ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (جداول)

نمودار نتایج نظرسنجی از اعضاء اتاق بازرگانی

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (نمودار)

خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (جدول)

وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (نمودار)

وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (جدول)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

معایب و نواقص اتاق بازرگانی

پیشنهادات

بازتاب تحقیق اتاق بازرگانی در رسانه ها

منابع و ماخذ

ضمائـم وپیوستها

به همراه پرسشنامهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 18:11 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 21 )
   1      2     3   >>
صفحات