X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

سمینار برق مدلسازی هیبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی

سمینار برق مدلسازی هیبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 17:54 | چاپ مطلب

مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی

مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی

با توجه به افزایش سهم گاز طبیعی در بازار مصرف جهانی، توجه به روش های انتقال بدون خط لوله افزایش یافته است. بیشتر روش هایی مورد توجه قرار گرفته است که ظرفیت ذخیره سازی در آن ها بالا و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند. یکی از ا ین روش ها که امروزه بسیار مورد توجه است، روش حمل گاز توسط هیدرات میباشد. علاوه بر این امروزه کاربردهای صنعتی د یگری نیز بر ای این پد یده مطرح شده است و سبب شده است که توجه به آن در صنعت بیشتر از پیش باشد . در پژوهش حاضر برای آشنایی بیشتر با این پدیده در فصل اول هیدرات گاز ی معرفی شده، ساختارهای رایج آن و مطالعات عمده ای که در این زمینه صورت پذیرفته است ، به صورت مشروح بیان شده است . با توجه به مشکلاتی که در زمینه استفاده از آن در صنعت وجود دارد، محققیق افزودن مواد بهبود دهنده به سیستم تشکیل هیدرات را پیشنهاد نموده اند. از این رو در فصل دوم به معرفی مواد بهبود دهنده و چگونگی تأ ثیرگذاری آن ها پرداخته شده است . در فصل سوم مدل پا یه محاسبات هیدرات معرفی شده سپس این مدل در حضور مواد بهبود دهنده مانند مواد فعال سطحی و هیدروتروپها اصلاح شده است، تا مدل پیشگوتری حاصل شود . در فصل چهارم نتا یج حاصل از مدلسازی برای سیستمهای مختلف تشکیل هیدرات برای مثال سیستم آب خالص، سیستمهای شامل ماده بازدارنده متانول و سیستمهای شامل انواع مواد بهبود دهنده رایج با نتایج تجربی مقایسه شده است و نشان داده شده است که مدل با دقت بالایی قادر است فشار تشکیل هیدرات را در دما ی مورد نظر پیشبینی نماید. در فصل پنجم نتا یج کلی حاصل از ا ین پژوهش ارائه شده است و در ادامه پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق برای علاقمندان به مطالعه این پدیده بیان گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

حفرات تشکیل دهنده هیدرات.. 5

دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی. 6

چهارده وجهی. 6

شانزده وجهی. 7

رفتار فازی تشکیل هیدرات :12

فرآیند تشکیل و تجزیه هیدرات :15

شرایط تشکیل هیدرات و ویژگی عمومی مولکولهای مهم ان :18

طبیعت شیمیایی مولکولهای مهم ان :19

بررسی هندسی مولکولهای مهم ان :19

هیدراتبه عنوان معضلی در صنعت نفت و گاز :20

فواید هیدرات گازی :21

بهبود شرایط تشکیل هیدرات گازی.. 23

مواد بهبود دهنده هیدرات :25

مواد فعال سطحی :26

تشکیل مایسل توسط مواد فعال سطحی :27

هیدروتروپ ها :30

اثر مواد بهبود دهنده بر فرآیند تشکیل هیدرات :33

مکانیزم تاثیر گذاری مواد بهبود دهنده :34

فصل سوم39

نتیجه گیری و پیشنهادها39

منابع و مآخذ :40

منابع لاتین 41خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مدلسازی، تشکیل، هیدرات، گازی
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 13:25 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن

پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢,٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن

چارچوب های معماری سازمانی

"معماری ١" واژه ناشناخته ای نیست ، لااقل برای مهندسان و آشنایان به رشته های مهندسی ، کلمه معماری یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر سـاختار و رفتـار موجـودیتی اسـت کـه دارای خواصی چون پیچیدگی و پویائی بوده ، تهیه و نگهداشت آن مستلزم داشتن توجه ویژه ای بـه جامعیت ، یکپارچگی ، انعطاف پذیری و تعامل پذیری است . واژه معماری بیشتر در رشته های مـرتبط با علوم ساختمانی شنیده می شود، آنجا که "معمار٢" با نگاهی جامع به کلیه عوامل تاثیرگذار بر بنـا و با بهره مندی از بهترین تجارب گذشته ، طرحی از چگونگی ساخت عمـارت بـا اسـتفاده از قطعـات سازنده اولیه ترسیم می کند. معمار در تمامی طول مراحل طراحی و سـاخت حـضور داشـته و همـه جوانب را تحت کنترل خود دارد.

معماری سازمانی

یک سازمان عبارتست از مجموعه هائی که دارای محدوده کاری متنوع و توزیع شده باشـند و تحقق ماموریت از پیش تعریف شده ای را دنبال نمایند. در این صورت سازمان شامل منابع متعددی نظیر نیروی انسانی ، تشکیلات مرتبط و فناوری است که می بایـست ایـن امـور را هماهنـگ کـرده و اطلاعات مشترک جهت تحقق ماموریت های مشترک را منتشر نماید.

چارچوب زکمن

چارچوب معماری زکمن که به نوعی جدول مندلیف مدلهای معمـاری بـه حـساب مـی آیـد، چارچوب مرجعی است که شش جنبه اطلاعات ، فرآیندها، مکانها، افراد، رویدادها و اهـداف را تحـت پوشش قرار می دهد. چارچوب زکمن نقشی کلیدی در ایجاد چارچوبهـای دیگـر، ماننـد "چـارچوب معماری فدرال ٧" داشته است . جـان زکمـن ، ارائـه کننـده چـارچوب فـوق ، کـه از پـیش کـسوتان

"معماری سازمانی ٨"به حساب آمده و امروزه او را بعنوان پدر این علم می دانند، معماری سـازمانی را ضرورتی غیرقابل اجتناب برای سازمانهای بزرگ می داند.[٢٤,٧]

چارچوب C4ISR

با وجود اینکه در اکثر متون به چارچوب زکمن به عنوان اولین چارچوب معماری سامانه هـای اطلاعاتی اشاره می شود، ولی باید گفت که تلاشـی کـه در وزارت دفـاع آمریکـا در جهـت معمـاری سامانه های اطلاعاتی و ارتباطاتی صورت گرفت ، مستقل از چارچوب زکمن و مسائل مطروحـه در آن بود.

فهرست مطالب

١ چارچوب های معماری سازمانی ....................................................................١

١,١ معماری سازمانی ..................................................................................................................................................٢

١,٢ چارچوب های معماری ........................................................................................................................................٢

١,٢,١ چارچوب زکمن ...........................................................................................................................................٣

١,٢,٢ چارچوب C4ISR....................................................................................................................................3

١,٢,٣ چارچوب FEAF......................................................................................................................................4

١,٢,٤ چارچوب TEAF......................................................................................................................................6

١,٣ بررسی و شناخت چارچوب زکمن ...................................................................................................................٧

١,٣,١ دیدگاههای چارچوب زکمن .....................................................................................................................٧

١,٣,٢ جنبه های چارچوب زکمن .....................................................................................................................١٠

١,٣,٣ توصیف سلولها..........................................................................................................................................١٢

١,٤ تعریف حوزه و موضوع مساله .........................................................................................................................١٨

١,٤,١ چالش های چارچوب زکمن ...................................................................................................................١٨

١,٤,٢ صورت مساله .............................................................................................................................................٢٠

٢ نسخه ٢,٠ زبان مدلسازی یکنواخت ..........................................................٢٢

٢,١ تاریخچه ..............................................................................................................................................................٢٢

٢,٢ نمودارهای زبان مدلسازی یکنواخت ............................................................................................................٢٤

٢,٢,١ نمودار کلاس .............................................................................................................................................٢٤

٢,٢,٢ نمودار زمانبندی .......................................................................................................................................٢٦

٢,٢,٣ نمودار فعالیت ...........................................................................................................................................٢٧

٢,٢,٤ نمودار استقرار...........................................................................................................................................٢٩

٢,٢,٥ نمودار موارد کاربری ................................................................................................................................٣٠

٢,٢,٦ نمودار توالی ...............................................................................................................................................٣٢

٢,٢,٧ نمودار حالت ..............................................................................................................................................٣٣

٢,٢,٨ نمودار مولفه ..............................................................................................................................................٣٤

٢,٢,٩ نمودار بسته ...............................................................................................................................................٣٦

٢,٢,١٠نمودار شی ء...............................................................................................................................................٣٧

٢,٣ جمع بندی .........................................................................................................................................................٣٨

٣ ارائه رهیافت ............................................................................................. ٣٩

٣,١ رهیافت آقای فتح اللهی ..................................................................................................................................٣٩

٣,١,١ معرفی و بررسی رهیافت ........................................................................................................................٣٩

٣,١,٢ تحلیل و ارزیابی ........................................................................................................................................٤٢

٣,٢ رهیافت شرکت Rational.........................................................................................................................43

٣,٢,١ معرفی و بررسی رهیافت ........................................................................................................................٤٤

٣,٢,٢ تحلیل و ارزیابی ........................................................................................................................................٤٩

٣,٣ رهیافت پیشنهادی بر اساس نسخه ٢,٠ زبان مدلسازی یکنواخت .......................................................٥٠

٣,٣,١ تعیین محدوده پوشش به چارچوب زکمن ........................................................................................٥٠

٣,٣,٢ ارائه پاسخ ..................................................................................................................................................٥٢

٣,٣,٣ تحلیل و ارزیابی ........................................................................................................................................٥٦

٣,٣,٤ جمع بندی ................................................................................................................................................٥٩

٤ مطالعه موردی ............................................................................................ ٦٠

٤,١ حوزه مطالعه موردی ........................................................................................................................................٦٠

٤,٢ مدلهای پیشنهادی جهت سطر دوم .............................................................................................................٦٠

٤,٢,١ ستون داده .................................................................................................................................................٦٠

٤,٢,٢ ستون فرآیند.............................................................................................................................................٦١

٤,٢,٣ ستون مکان ...............................................................................................................................................٦٣

٤,٢,٤ ستون اشخاص ..........................................................................................................................................٦٣

٤,٢,٥ ستون زمان ................................................................................................................................................٦٤

٤,٢,٦ ستون انگیزه ..............................................................................................................................................٦٥

٤,٣ مدلهای پیشنهادی جهت سطر سوم ............................................................................................................٦٥

٤,٣,١ ستون داده .................................................................................................................................................٦٥

٤,٣,٢ ستون فرآیند.............................................................................................................................................٦٦

٤,٣,٣ ستون مکان ...............................................................................................................................................٦٨

٤,٣,٤ ستون اشخاص ..........................................................................................................................................٦٩

٤,٣,٥ ستون زمان ................................................................................................................................................٦٩

٤,٣,٦ ستون انگیزه ..............................................................................................................................................٧٠

٥ نتیجه گیری و جمع بندی .........................................................................٧١

٥,١ خلاصه سمینار.....................................................................................................................................٧١

٥,٢ کار آینده ..............................................................................................................................................٧٢

منابع و مراجع ...................................................................................................٧٦خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:29 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی جریان های هجومی در ترانس ها و مدلسازی نمودار هیسترزیس

پایان نامه بررسی جریان های هجومی در ترانس ها و مدلسازی نمودار هیسترزیس

جریان هجومی مغناطیس کننده ترانسفورماتور :

Transformer magnetizing inrush current

درشرایط معمولی یک ترانسفورماتور در حالت بی باری جریان مغناطیس کننده ای حدود 5/0 تا 2 درصد جریان نامی اش از منبع میکشد . این جریان بعلت اثرات اشباع آهن سینوسی نیست ( شکل 1)

مقداراعوجاج بستگی به مقدار چگالی فوران مغناطیسی دارد که هسته در آن چگالی کار میکند . تغییرات فوران هسته و جریان مغناطیس کننده بنحوی است که درهر پریود ( دوره تناوب ) یکبار دور حلقه هیسترزیس (Hysteresis loop ) طی میشود (شکل2)

در حلقه هیسترزیس شکل 5 تغییرات فوران بین می‌باشد که این امر در حالت ماندگار حاصل شده است . حال می‌خواهیم ببینیم در شرایط گذار که پس از وصل کلید و اعمال ولتاژ منبع به سیم پیچ ترانسفورماتور پیش می‌آید ، چه اتفاقی می‌افتد . بدین منظور به آخرین دفعه‌ای بازمی‌گردیم که ترانسفورماتور برقدار بوده و سپس از منبع تغذیه قطع شده است. شکل 5 نشان می‌دهد که در لحظه‌ای که جریان از صفر عبور می‌کند فوران پسماند در هسته وجود دارد ( Residual Flux ) ، که فقط با تغییر جهت جریان و تغییرات آن تا صفر می‌توان آن را از بین برد .

لذا باید انتظار داشت که پس از قطع ترانسفورماتور از منبع نیز ، فوران قابل ملاحظه‌ای در هسته باقی بماند . معمولاً این فوران پسماند از مقدار مشخص شده در شکل 5 کمتر است ، زیرا بعد از قطع جریان توسط کلید ، یک جریان گذرا در سیم پیچ عبور می‌کند که نتیجه تخلیه ظرفیت خازنی ترانسفورماتور یا جریان بار است . البته توضیح بیشتر راجع به کاهش یافتن فوران پس‌ماند در قسمت 6 خواهد آمد . فرض می‌کنیم که مقدار فوران پس‌ماند باشد .

- بررسی ریاضی جریان هجومی :

اکنون مسئله اضافه فوران ( Overfluxing ) هسته ترانسفورماتور در لحظه وصل به شبکه را به نحو ساده به طریق ریاضی بررسی می‌کنیم . اگر موج ولتاژ سینوسی در لحظه با وصل کلید منبع ، به ترانسفورماتور اعمال شود ،

- دامنه و مدت عبور جریان هجومی :

حداکثر دامنه جریان هجومی در ترانسفورماتورهای قدرت معمولی بنا به گزارش مقالات و مدارک فنی معمولاً تا حدود 10 برابر جریان نامی و گاه 15 تا 20 برابر جریان نامی و حتی تا 30 برابر جریان نامی ثبت گردیده است ، که این امر بستگی به پارامترهای ساختمانی ترانسفورماتور و موقعیت آن در شبکه قدرت و شرایط کلیدزنی دارد .

حداکثر مدت عبور جریان هجومی تا میرایی کامل نیز در ترانسفورماتورهای مختلف متفاوت بوده و بنابر گزارش مراجع و مقالات فنی از حدود 10 سیکل تا 1 دقیقه و حتی چند دقیقه می‌تواند طول بکشد .

اضافه ولتاژهای ناشی از جریان هجومی :

ممکن است به علل ثانوی اضافه ولتاژهایی در حین به وجود آمدن جریان هجومی ایجاد شود . در حالت عادی جریان هجومی به علت دامنه بالا باعث افت ولتاژ شدید در مدار اولیه ترانسفورماتور و نیز به اشباع رفتن هسته می‌شود ، و اضافه ولتاژ ایجاد نمی‌گردد . اما در برخی شرایط خاص کلیدزنی از قبیل بسته‌ نشدن همزمان کنتاکت‌های کلید و یا در شرایط تشدید حاصل از هارمونیک‌های جریان هجومی در شبکه متصل به ترانسفورماتور ممکن است اضافه ولتاژهایی در شبکه ایجاد گردد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 1 : مباحث پایه.. 3

1-1- جریان هجومی مغناطیس کننده ترانسفورماتور :.. 3

1-2- بررسی ریاضی جریان هجومی :.. 7

1-3- دامنه و مدت عبور جریان هجومی :.. 9

1-4- انواع جریان هجومی :.. 10

1-5- ثابت زمانی مدار ترانسفورماتور در حین عبور جریان هجومی : 12

1-6- فوران پسماند : ( Residual or Remaining Flux) 13

1-7- نحوه کنترل و کاهش شدت جریان هجومی :.. 17

1-8- مدل کردن جریان هجومی :.. 21

1-9- به دست آوردن مشخصه مغناطیسی ترانسفورماتور :.. 24

1-10- تشریح مشخصه مغناطیسی مورد استفاده در این پروژه :.. 26

1-10-1- نمایش منحنی مغناطیسی با سه خط شکسته :.. 28

1-10-1- نشان دادن منحنی مغناطیسی ترانسفورماتور به وسیله فرمول :.. 29

1-12- اثر تلفات هسته :.. 30

1-13- مدار معادل ترانسفورماتور :.. 31

فصل 2 : مباحث تکمیلی.. 36

2-1- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور و تاثیر جریان هجومی در آن :.. 36

2-3- اضافه ولتاژهای ناشی از جریان هجومی :.. 44

2-4- محاسبه اندوکتانس کلی ترانسفورماتور در حالت‌های خطی و اشباع :.. 48


فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-5- نحوه محاسبه هارمونیک‌های جریان هجومی :.. 55

2-6- روش برازش منحنی به منظور پیدا کردن فرمول مناسب برای منحنی مغناطیسی :.. 57

2-7- بررسی جریان هجومی در ترانسفورماتورهای سه فاز تغذیه شده به وسیله منبع با امپدانس زیاد :.. 58

فصل 3 : نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار :.. 60

3-1- نتیجه‌گیری :.. 60

3-2- پیشنهاداتی برای ادامه کار :.. 61

فصل چهارم :حالت گذرای ترانسفورماتورها :.. 63

4-1- طبقه‌بندی حالت گذرا :.. 63

4-2- جریان بیش از حد (Over Currents) :.. 63

4-2-1- جریان شروع ( جریان هجومی ) ( Starting Current ) :.. 64

4-2-2- جریان اتصال کوتاه ناگهانی :.. 67

4-3- پدیده حرارتی مدار اتصال کوتاه :.. 69

4-4- نیروهای مکانیکی به وجود آمده در زمان اتصال کوتاه ناگهانی :]6[ 70

4-5- ماهیت و علت اضافه ولتاژها در ترانسفورماتور :.. 72

4-6- مدار معادل ترانسفورماتور در حالت اضافه ولتاژ ]16[ :.. 73

4-7- توزیع ولتاژ اولیه در طول سیم‌پیچ ترانسفورماتور.. 76

4-8- حفاظت ترانسفورماتور در برابر اضافه ولتاژها :.. 79خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:26 | چاپ مطلب

سمینار مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

سمینار مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

فایل بصورت PDF

چکیده:

تعیین مشخصه های جریان داخل یک بستر فشرده, به تشریح کامل مشخصه های هندسی حفـره و پدیـده های جریان در سطح موضعی نیاز دارد .برای تـشریح پدیـده هـای جریـان در بـسترهای فـشرده اسـتحکام نیافته, یک مدل شبکه ای دو بعدی (2-D) مورد بررسی قرار گرفته است.این مـدل شـبکه ای متـشکل از دو نوع مولفه متفاوت است : "حفره های به صورت کره" و "مجراهای به صورت استوانه". توزیع اندازه مولفه های شبکه با در نظر گرفتن یک مدل هندسـی کـه از تخلخـل و قطـر متوسـط ذره بـه عنوان داده های ورودی استفاده می کند, بدست می آید.

بر اساس این مـدل شـبکه ای , یـک شـبیه سـاز جریان معرفـی مـی شـود . نتـایج نـشان مـی دهـد از آنجـا کـه اثـرات اینرسـی , ناشـی از اتـصالات میـان شیارها(کانالها) و حفره ها می باشند ,این شبیه ساز قادر اسـت جریـان تـک فـاز در تمـام حـالات ممکـن جریان , از آرام تا متلاطم راتشریح کند .همچنین نتایج نشان می دهند که توافق خوبی میان مقادیر پـیش بینی شده مدل شبکه ای و داده های تجربی ذکر شده در مقالات, وجود دارد.


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 14:45 | چاپ مطلب

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه 1

1-1- مقدمه 1

1-2- کیفیت سرویس در اینترنت 1

1-2-1- پروتکل رزور منابع در اینترنت.... 3

1-2-2- سرویس های متمایز 4

1-2-3- مهندسی ترافیک 6

1-2-4- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل... 9

1-3- مجتمع سازی IP و ATM 9

1-3-1- مسیریابی در IP 12

1-3-2- سوئیچینگ 13

1-3-3- ترکیب مسیریابی و سوئیچینگ..... 14

1-3-4- MPLS 20

فصل دوم: فنآوریMPLS 23

2-1- مقدمه 23

2-2- اساس کار MPLS 24

2-2-1- پشته برچسب 26

2-2-2- جابجایی برچسب 27

2-2-3- مسیر سوئیچ برچسب (LSR) 27

2-2-4- کنترل LSP 29

2-2-5- مجتمع سازی ترافیک 30

2-2-6- انتخاب مسیر 30

2-2-7- زمان زندگی (TTL) 31

2-2-8- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR 32

2-2-9- ادغام برچسب 32

2-2-10- تونل 33

2-3- پروتکل های توزیع برچسب در MPLS 34

فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبکه 35

3-1- مقدمه 35

3-2- ساختار کلی سوئیچ های شبکه.. 35

3-3- کارت خط 40

3-4- فابریک سوئیچ 42

3-4-1- فابریک سوئیچ با واسطه مشترک.... 43

3-4-2 فابریک سوئیچ با حافظه مشترک.... 44

3-4-3- فابریک سوئیچ متقاطع 45

فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یک سوئیچ MPLS 50

4-1- مقدمه 50

4-2- روشهای طراحی سیستمهای تک منظوره. 50

4-3- مراحل طراحی سیستمهای تک منظوره. 52

4-3-1- مشخصه سیستم 53

4-3-2- تایید صحت 53

4-3-3- سنتز 54

4-4 – زبانهای شبیه سازی 54

4-5- زبان شبیه سازی SMPL 56

4-5-1- آماده سازی اولیه مدل 58

4-5-2 تعریف و کنترل وسیله 58

4-5-3 – زمانبندی و ایجاد رخدادها 60

4-6- مدلهای ترافیکی 61

4-6-1- ترافیک برنولی یکنواخت 62

4-6-2- ترافیک زنجیره ای 62

4-6-3- ترافیک آماری 63

4-7- مدلسازی کارت خط در ورودی.... 64

عنوان صفحه

4-8- مدلسازی فابریک سوئیچ 66

4-8-1- الگوریتم iSLIP 66

4-8-2- الگوریتم iSLIP اولویت دار 71

4-8-3- الگوریتم iSLIP اولویت دار بهینه 76

4-9- مدلسازی کارت خط در خروجی.... 79

4-9-1 – الگوریتم WRR 80

4-9-2- الگوریتم DWRR 81

4-10- شبیه سازی کل سوئیچ 82

4-11- کنترل جریان 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93

5-1- مقدمه 93

5-2- نتیجه گیری 93

5-3- پیشنهادات 94

مراجع ...............................................................................95

چکیده

امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.


Abstract

Nowadays achieving higher speeds and better quality of service are the main subjects of networking. Many attempts are made in this way which have led to introducing various technologies, protocols and traffic engineering methods. In this thesis, after studying the above-mentioned parameters, IETF’s new technology called MPLS will be introduced. Then several different switch architectures are examined and the components of an MPLS switch are selected. Finally after a quick look at design and simulation methods and their available softwares, SMPL is chosen as simulation tool and then switch components are simulated and the results are studied. Also a new scheduling algorithm for crossbar switch fabrics named “The Optimized Prioritized iSLIP” is introduced which has much better performance than its previous versions.

فنآوریMPLS

2-1- مقدمه

همانطور که در فصل قبل اشاره شد، در شبکه های بدون اتصال، هنگامی که بسته های ارسالی از مسیریاب های درون شبکه به سمت مقصد عبور می نمایند، هر مسیریاب براساس اطلاعات موجود در سرفصل بسته ها و با کمک الگوریتم مسیریابی لایه شبکه، بسته ورودی را پردازش نموده و پرش بعدی یا به عبارتی مسیریاب بعدی را که بسته باید به آن ارسال شود، تعیین می نماید. البته اطلاعات موجود در سرفصل بسته ها به مراتب از آنچه که فقط برای مسیریابی لازم است، بیشتر می باشد.

می توان عملیات مسیریابی و تعیین پرش بعدی بسته ها را ترکیبی از دو عملیات مختلف تصور نمود. عملیات اول، دسته بندی بسته های ورودی به یکسری کلاس های معادل هدایت به جلو (FEC) می باشد. دومین عملیات، نگاشت هر FEC به یک پرش بعدی است. طبیعی است که تمامی بسته هایی که به یک FEC یکسان نگاشت می یابند، از یک مسیر واحد عبور کرده تا به مقصد برسند. در الگوریتم های مسیریابی متداول IP، چنانچه دو بسته دارای پیشوند آدرس مقصد یکسان باشند، در این صورت از یک مسیر برای رسیدن به مقصد عبور می نمایند.

در شبکه های MLPS، با کمک مسیریاب‌های برچسبی موجود در لبه شبکه LER))، بسته‌های ورودی به یک کلاس FEC خاص نگاشت می یابند و سپس هر FEC به یک مقدار عددی ثابت که آن را برچسب می نامیم، نگاشت می یابد. بعد از اینکه بسته های ورودی به شبکه، توسط LER برچسب زده شدند، بسته های برچسب زده شده وارد شبکه می‌شوند. مسیریاب های موجود در درون شبکه MLPS که به LSR مشهور می باشند، هیچگونه پردازشی بر روی اطلاعات موجود در سرفصل لایه سوم بسته ها نمی نمایند بلکه فقط با توجه به مقدار برچسب هر بسته و با کمک جدول هدایت به جلو اقدام به تعیین پرش بعدی بسته می نمایند. با توجه به این مطلب، در مقایسه با مسیریابی در سطح لایه شبکه که در شبکه های معمولی استفاده می شود، MLPS دارای مزایای زیر می باشد:

1- می توان با استفاده از سوئیچ هایی که فقط براساس مقدار یک فیلد خاص، عملیات سوئیچینگ را انجام می دهند (مانند سوئیچ های ATM) عملیات ارسال و هدایت بسته ها را در MPLS، انجام داد.

2- از آنجاییکه هر بسته ورودی به شبکه MPLS، به یک کلاس FEC خاص نگاشت می‌یابد، بنابراین مسیریاب های موجود در لبه شبکه می توانند از هر گونه اطلاعات موجود در مورد بسته های ورودی برای تعیین و تخصیص کلاس FEC یکسان استفاده نمایند.

3- چنانچه یک بسته ورودی واحد را از طریق دو مسیریاب متفاوت وارد شبکه MPLS نماییم، در اینصورت برچسبی را که دو مسیریاب به بسته ورودی تخصیص می دهند متفاوت با یکدیگر خواهد بود که این مطلب در پروتکل های متداول مسیریابی لایه سوم مشاهده نمی شود .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 14:40 | چاپ مطلب

پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا

پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا

فهرست مطالب

فصل اول - کلیات تحقیق .......................................................................................................................... 1

1-1 مقدمه ........................................................................................................................................... 2

1-2 طرح مسئله .................................................................................................................................... 2

1-3 اهداف تحقیق .................................................................................................................................. 4

1-4 محدوده تحقیق ................................................................................................................................ 4

1-5 مراحل انجام تحقیق ........................................................................................................................... 4

1-6 ساختار پایان نامه .............................................................................................................................. 7

فصل دوم – مفاهیم پایه و پیشینه تحقیق ....................................................................................................... 8

2-1 مقدمه ........................................................................................................................................... 9

2-2 سرویس ......................................................................................................................................... 9

2-2-1 سرویس های کسب و کار ................................................................................................................10

2-2-2 سرویس های نرم افزاری .................................................................................................................10

2-2-3 مقایسه سرویس های کسب و کار و سرویس های نرم افزاری ......................................................................11

2-2-4 ویژگی های کیفی سرویس ها ...........................................................................................................11

2-3 معماری سرویس گرا .........................................................................................................................15

2-4 مدل سازی سرویس گرا .....................................................................................................................19

2-5 20............................................................................... (service identification) گام شناسایی سرویس ها

2-6 مدل های سازمانی ............................................................................................................................21

2-6-1 مدل فرآیندی کسب و کار سازمان .....................................................................................................22

2-6-2 مدل موجودیت های کسب و کار سازمانی .............................................................................................23

2-6-3 24......................................................................................Kumaran-Liu-Frederick (KLF) روش

2-7 بررسی روش های گذشته ...................................................................................................................27

2-7-1 سنجه ها ...................................................................................................................................27

2-7-2 ارزیابی روش ها ...........................................................................................................................29

2-7-3 تحلیل روش های بررسی شده ..........................................................................................................32

2-8 جمع بندی مطالب فصل ....................................................................................................................35

فصل سوم – مبانی روش پیشنهادی .............................................................................................................37

3-1 مقدمه ..........................................................................................................................................38

3-2 نمای کلی ......................................................................................................................................38

3-3 توصیف گام ها ................................................................................................................................40

3-3-1 گام اول: دریافت ورودی ها ..............................................................................................................40

3-3-2 گام دوم: شناسایی سرویس های پایه ..................................................................................................41

3-3-3 گام سوم: بررسی سرویس های پایه ای توسط معمار ................................................................................48

3-3-4 گام چهارم: ذخیره سازی سرویس های پایه ای در پایگاه سرویس ها .............................................................48

3-3-5 گام پنجم: شناسایی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار ..................................................................50

3-3-6 گام ششم: بررسی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار توسط معمار .....................................................55

3-4 جمع بندی مطالب فصل .................................................................................................................... 56

فصل چهارم – الگوریتم های پیاده سازی .......................................................................................................57

4-1 مقدمه ..........................................................................................................................................58

4-2 بررسی گام ها از نظر میزان خودکار بودن .................................................................................................58

4-3 گام های تمام خودکار ....................................................................................................................... 60

4-3-1 الگوریتم های شناسایی سرویس های پایه ای ......................................................................................... 61

4-3-2 الگوریتم های شناسایی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار............................................................... 67

4-3 جمع بندی مطالب فصل ....................................................................................................................78

فصل پنجم – ارزیابی روش پیشنهادی ..........................................................................................................80

5-1 مقدمه ..........................................................................................................................................81

5-2 تعریف یک مطالعه موردی ..................................................................................................................81

5-3 انجام مطالعه موردی بر اساس روش پیشنهادی ..........................................................................................83

5-4 ارزیابی روش پیشنهادی در مقایسه با کارهای مرتبط ...................................................................................95

5-6 جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................................... 102

فصل ششم – خلاصه و نتیجه گیری .......................................................................................................... 103

6-1 مقدمه ........................................................................................................................................ 104

6-2 مقایسه نتایج بدست آمده با اهداف ...................................................................................................... 104

6-3 نتیجه گیری ................................................................................................................................. 107

6-4 کارهای آینده................................................................................................................................ 107

6-5 جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................................... 108

منابع ............................................................................................................................................... 109خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:49 | چاپ مطلب

پایان نامه مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله

پایان نامه مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله

مقدمه

ایجاد بازشو به صورت ردیف قایم در یک دیوار برشی ،دیوار را به دو یا چند دیوار موازی تقسیم می نماید که توسط تیرهایی در تراز طبقات با یکدیگر مرتبط می گردند .چنین دیواره ایی ، دیوار برشی کوپله نامیده می شوند.اگر به جای استفاده از تیرهای پیوند بتنی از تیر پیوند فولادی استفاده شود این سیستم را سیستم دیوار پیوند ترکیبی (HCW)می نامند.

برای ساده سازی تحلیل دیوارهای برشیکوپله ،می توان از تیرپیوند صرفنظر کرده وهر دیوار کوپله را به صورت دو دیوار کاملا مستقل مورد بررسی قرار داد .در این صورت نیروهای جانبی به نسبت سختی هر قسمت ،بین دیوارهای مختلف تشکیل دهنده یک دیواربرشی کوپله تقسیم می گردد.هرچندسقف سازه می تواند بعنوان یک رابط بین دیوارها عمل کند اما در محاسبات نباید آن را در نظر گرفت .درصورت وجود تیرهای پیوند،حذف این تیرها باعث غیراقتصادی شدن طѧرح خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

چکیده ..............................................................................................................١

مقدمه ..............................................................................................................٢

فصل اول : کلیات

١-١) هدف ......................................................................................................٥

١-٢) پیشینه تحقیق ...........................................................................................٥

١-٣)روش کاروتحقیق .......................................................................................٧

١-٤)رفتارسیستم ،آنالیزوملاحظات طراحی ..............................................................٨

فصل دوم :راستی سنجی مدل های اجزاء محدود

٢-١)آنالیزغیرخطی اجزاءمحدودتیرپیوندعمیق .......................................................٤٥

٢-٢)آنالیز غیرخطی اجزاءمحدود دیوار برشی کوپله بتنی تحت بارهای متناوب .............٥٠

٣-٢)بدست آوردن اتلاف انرژی با آنالیز غیرخطی اجزاءمحدود تحت بارهای متناوب .....٥٣

فصل سوم :آنالیز استاتیکی غیر خطی (pushover analysis )

٣-١)بررسینسبت پیوندبرروی رفتاردیواربرشی کوپله ..............................................٥٧

٣-٢)مدلسازی سازه ١٢طبقه بابرنامه ETABS وبدست آوردن تغییر مکان هدف .......... ٧٠

٣-٣)مدلسازی اجزاءمحدود دیوار برشی با تیر پیوند بتنی وتیر پیوند فولادی ...................٧٢

٣-٤)مدلسازی دیوار برشی کوپله بروش قاب معادل ............................................... ٧٧

فصل چهارم :مدلسازی ومقایسه نتایج

۴-١)مدلسازی دیواربرشیبا تیر پیوند فولادی ......................................................٨٠

۴-٢)مقایسه نتایج دیوار برشی باتیر پیوند بتنی و تیر پیوند فولادی ............................٨٨

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-١)نتیجه گیری نهایی ............................................................................٩١

۵-٢)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ......................................................٩٢

منابع و ماخذ......................................................................................٩٣

فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

جدول ١-١-ضرایب ترک خوردگی برای دیوار..........................................................١۴

جدول ١-٢-جزییات تیر پیوند.................................................................................٢٠

جدول ١-٣-خواص بتن ........................................................................................٢٠

جدول ١-٤ نتایج آزمایش دیوار برشی کوپله بتنی .....................................................٢٣

جدول ١-۴ نیروی توزیع شده بولتها........................................................................٢٩

جدول ١-۵:مشخصات نمونه های آزمایش ................................................................٣۵

جدول ١-۶:مشخصات نمونه های آزمایش ...............................................................٣۵

جدول ٢-١-مشخصات بتن [٥].............................................................................۴۵

جدول ٢-٢ مشخصات آرماتور[٥].......................................................................۴۶

جدول ٢-٣-مشخصات آرماتورها [٦]...................................................................۵٣

جدول ٢-۴-مشخصات بتن [٦]............................................................................۵٣

جدول ٣-١-توزیع نیروی برشی در طبقات ............................................................۵٨

جدول ٣-٢-توزیع نیروی برشی در طبقات .......................................................... ۵٩

جدول ٣-٢-توزیع نیروی برشی در طبقات ...........................................................۶٠

جدول ٣-٣-توزیع نیروی برشی در طبقات . .........................................................۶١

جدول ٣-۴-توزیع نیروی برشی در طبقات . .........................................................۶٢

جدول ٣-۵-توزیع نیروی برشی در طبقات . .........................................................۶٣

جدول ٣-۶-توزیع نیروی برشی در طبقات . ........................................................۶۴

جدول ٣-٧-توزیع نیروی برشی در طبقات ..........................................................۶۵

جدول ٣-٨-توزیع نیروی برشی در طبقات . .......................................................۶۶

جدول ٣-٩-توزیع نیروی برشی در طبقات . .......................................................۶٧

جدول ٣-١٠-مشخصات مقاطع دیواربرشیوتیرپیوندحاصل ازآنالیزبابرنامه ETABS ........٧١

جدول ٣-١١-نیروی برشی توزیع شده در طبقات ...................................................٧٣

جدول ٣-١٢ ابعاد دیوار وتیر پیوند بتنی .............................................................. ٨٢

جدول ۴-١-مشخصات آرماتورها [٦]................................................................ ٨٢

جدول ۴-٢-مشخصات بتن [٦].........................................................................٨٢خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:31 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی کاربرد شبکه های پتری شی گرا در مدلسازی سلول

پایان نامه بررسی کاربرد شبکه های پتری شی گرا در مدلسازی سلول

مقدمه

مدل چیست؟ مدل یعنی نمایشی ساده شده از یک پدیده که روی برخی از جنبههای یک سیستم تاکید کند و از جنبه های دیگر چشمپوشی نماید. به همین دلیل مدل کاربرد گستردهای در جنبههای مختلف زندگی انسان پیدا کرده است و نقش به تصویر کشیدن تجریدهای مختلف از موضوعات مطرح برای انسان را بر عهده دارد.

حتی ذهن هم از تصور یعنی مدل برای پرهیز از جزییات اضافی، برای فهم استفاده می کند. وگرنه برای به یادآوردن یا فهمیدن موضوعی ساده باید سالها صبر می کردیم تا تمام جزییات آن بررسی شود. شاید بتوان مدلسازی را به این شکل تعریف کرد که »مدل، نمایش تجرید است، یعنی نمود دادن جنبه های اساسی یک مساله یا پدیده است.« یعنی به بهترین شکل باید بتوان آن را برای مقصود مورد نظر بیان کرد بدون آنکه جزییاتی که ضروری نیستند، در نظر گرفته شوند.

مدلسازی و بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک، رشته ای نوین است و آنچنان که از نام بر میآید ،ترکیبی است از زیستشناسی و کامپیوتر.

مدلسازی به عنوان یکی از پیشرانهای موجود، در این رشته جایگاه ویژهای دارد: چون بیوانفورماتیک ،رشته ایست که کامپیوتر در آن نقش مهمی ایفا میکند. برای آنکه جایگاه این پژوهش و منظور از مدلسازی در این رشته مشخص گردد، نگاهی به روشهای کلی تحقیق در زیست شناسی مدرن، الزامی به نظر میرسد. در زیست شناسی روشهای اصلی تحقیقات دسته های گوناگونی دارند که معروفترین آنها عبارتند از:

  • In Vivo: به انجام آزمایش در داخل یک محیط زنده گفته میشود. مثال بارز آن، انجام آزمایشهای متنوع روی حیوانات آزمایشگاهی است. معمولا در این نوع تحقیقات، یک گروه، به عنوان گروه کنترل انتخاب می-گردد و گروه دیگر روی آن آزمایش میشود. در پایان یافتههای هر دو گروه با هم مقایسه شده و نتایج بیان بدست میآید. آمار و مدلهای آماری در این تحقیقات نقش مهمی را بازی می نمایند.

In Virto: در این نوع تحقیقات، تفاوت عمده با نوع بالا در آزمایش در خارج از محیط موجود زنده است.

فهرست

چکیده ........................................................................................................................................................................................دوازده

فصل اول ........................................................................................................................................................................................... 1

1-1- مقدمه....................................................................................................................................................................................... 2

1-2- مدلسازی یک فعالیت طبیعی............................................................................................................................................. 3

1-3- مدلسازی در دنیای کامپیوتر............................................................................................................................................... 3

1-4- مدلسازی و بیوانفورماتیک.................................................................................................................................................. 4

1-5- طرح مساله.............................................................................................................................................................................. 5

1-6- اهداف و محدوده.................................................................................................................................................................... 5

1-7- بیانی از راه حل...................................................................................................................................................................... 5

1-8- ساختار پایان نامه.................................................................................................................................................................. 6

فصل دوم ................................................................................................................................................................................................ 7

2-1- مقدمه...................................................................................................................................................................................... 8

2-2- نگاهی کلان به بیوانفورماتیک و مدلسازی..................................................................................................................... 8

3-2- زیست شناسی سیستمی..................................................................................................................................................... 8

2-4- زیست شناسی سیستمی و مهندسی نر مافزار................................................................................................................. 9

2-5- انتخاب نگاه...........................................................................................................................................................................10

2-6- مدلسازی ریاضی و شی گرایی در یک نگاه....................................................................................................................11

2-7- معرفی شبکه های پتری....................................................................................................................................................13

2-7- 1- ساختار شبکه پتری ........................................................................................................................................................ 14

2-7- 2- علامت گذاری شبکه پتری .............................................................................................................................................. 16

2-8- قوانین اجرا بر شبکه پتری.................................................................................................................................................16

2-9- انواع شبکه های پتری........................................................................................................................................................17

2-9- 1- شبکه های پتری تصادفی ............................................................................................................................................. 17

2-9- 2- شبکه های پتری پیوسته .............................................................................................................................................. 19

2-9- 3- شبکه پتری زماندار .......................................................................................................................................................... 20

2-9- 4- شبکه های پتری ترکیبی ............................................................................................................................................... 21

2-9- 5- شبکه های پتری خود-اصلاحی و عملکردی ........................................................................................................... 24

2-9- 6- شبکه های پتری ترکیبی عملکردی ............................................................................................................................ 25

2-9- 7- شبکه های پتری شی گرا............................................................................................................................................... 27

2-01- شبکه های پتری در بیوانفورماتیک..............................................................................................................................39

2-11- شبکه های پتری و شبکه های زیستی........................................................................................................................44

2-11- 1- شبکه های بیوشیمیایی ............................................................................................................................................... 44

2-11- 2- شبکه های ژنتیکی ......................................................................................................................................................... 46

2-11- 3- شبکه های سیگنالی ..................................................................................................................................................... 47

2-21- نتیجه گیری فصل...........................................................................................................................................................48

فصل سوم ............................................................................................................................................................................................ 49

3-1- مقدمه....................................................................................................................................................................................50

3-2- زیست شناسی: نگاهی نزدیکتر.........................................................................................................................................50

3-2- 1- زیست شناسی مدرن ..................................................................................................................................................... 50

3-2- 2- سلول: از بالا به پایین و از پایین به بالا ...................................................................................................................... 51

3-3- مدلسازی پاسخی برای پیچیدگی....................................................................................................................................53

3-3- 1- سیتوپلاسم ......................................................................................................................................................................... 54

3-3- 2- غشای سلول ...................................................................................................................................................................... 55

3-3- 3- گیرندههای غشا ................................................................................................................................................................ 57

3-3- 4- شبکه آندوپلاسمی ........................................................................................................................................................... 58

3-3- 5- دستگاه گلژی .................................................................................................................................................................... 61

3-3- 6- لیزوزوم ................................................................................................................................................................................ 62

3-3- 7- هسته ................................................................................................................................................................................. 62

3-3- 8- میتوکندری ........................................................................................................................................................................ 64

3-4- نیازمندیهای شبکه های پتری برای مدلسازی..............................................................................................................66

3-5- نتیجه گیری فصل...............................................................................................................................................................69

فصل چهارم ......................................................................................................................................................................................... 70

4-1- مقدمه....................................................................................................................................................................................71

4-2- انتخاب شبکه پتری شی گرا.............................................................................................................................................71

4-3- بیان غیر رسمی روش پیشنهادی....................................................................................................................................73

4-3- 1- انتخاب موجودیتهای اصلی بر اساس هستان شناسی ............................................................................................. 73

4-3- 2- بدست آوردن نقشهای دخیل در شبکه های زیستی به وسیله کارتهای CRC ............................................... 77

4-3- 3- افزودن ارث بریها .............................................................................................................................................................. 78

4-3- 4- افزودن عبارت مسیر برای محدود کردن ترتیب مسئولیتهای کارتها ................................................................. 79

4-3- 5- کشیدن شبکه پتری متناسب با هر کارت برای انجام مسؤلیتها ........................................................................... 79

4-3- 6- افزودن همکاریهای هر کارت ......................................................................................................................................... 85

4-3- 7- بازبینی مدل برای اطمینان از صحت آن .................................................................................................................. 85

4-3- 8- شبیه سازی مدل بدست آمده ...................................................................................................................................... 87

4-3- 9- به روز رسانی کتابخانه نقش .......................................................................................................................................... 89

4-3- 01- قابلیت استفاده مجدد در مدل ................................................................................................................................... 89

4-4- نتیجه گیری فصل...............................................................................................................................................................90

فصل پنجم .......................................................................................................................................................................................... 92

5-1- مقدمه....................................................................................................................................................................................93

5-1- 1- رگولاسیون پروتئین G................................................................................................................................................... 93

5-1- 2- مرگ سلولی .................................................................................................................................................................... 100

5-2- نتیجه گیری فصل............................................................................................................................................................111

فصل ششم ....................................................................................................................................................................................... 112

6- 1- مرور مراحل پژوهش........................................................................................................................................................113

6- 2- ارزیابی میزان موفقیت روش پیشنهادی......................................................................................................................114

6- 3- کاربرد روش پیشنهادی...................................................................................................................................................115

6- 4- مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها.......................................................................................................................115

6- 5- کارهای آینده.....................................................................................................................................................................118

ضمایم ................................................................................................................................................................................................ 119

فهرست منابع و مراجع .................................................................................................................................................................. 134خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:24 | چاپ مطلب

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLSو بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLSو بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچMPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه 1

1-1- مقدمه 1

1-2- کیفیت سرویس در اینترنت 1

1-2-1- پروتکل رزور منابع در اینترنت 3

1-2-2- سرویس های متمایز 4

1-2-3- مهندسی ترافیک 6

1-2-4- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل 9

1-3- مجتمع سازی IP وATM 9

1-3-1- مسیریابی در IP 12

1-3-2- سوئیچینگ 13

1-3-3- ترکیب مسیریابی و سوئیچینگ 14

1-3-4- MPLS 20

فصل دوم: فنآوریMPLS 23

2-1- مقدمه 23

2-2- اساس کار MPLS 24

2-2-1- پشته برچسب 26

2-2-2- جابجایی برچسب 27

2-2-3- مسیر سوئیچ برچسب (LSR)27

2-2-4- کنترل LSP 29

2-2-5- مجتمع سازی ترافیک 30

2-2-6- انتخاب مسیر 30

2-2-7- زمان زندگی (TTL)31

2-2-8- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR 32

2-2-9- ادغام برچسب 32

2-2-10- تونل 33

2-3- پروتکل های توزیع برچسب در MPLS 34

فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبکه35

3-1- مقدمه 35

3-2- ساختار کلی سوئیچ های شبکه 35

3-3- کارت خط 40

3-4- فابریک سوئیچ 42

3-4-1- فابریک سوئیچ با واسطه مشترک 43

3-4-2 فابریک سوئیچ با حافظه مشترک 44

3-4-3- فابریک سوئیچ متقاطع 45

فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یک سوئیچ MPLS 50

4-1- مقدمه 50

4-2- روشهای طراحی سیستمهای تک منظوره 50

4-3- مراحل طراحی سیستمهای تک منظوره 52

4-3-1- مشخصه سیستم 53

4-3-2- تایید صحت 53

4-3-3- سنتز 54

4-4 – زبانهای شبیه سازی 54

4-5- زبان شبیه سازی SMPL 56

4-5-1- آماده سازی اولیه مدل 58

4-5-2 تعریف و کنترل وسیله 58

4-5-3 – زمانبندی و ایجاد رخدادها60

4-6- مدلهای ترافیکی 61

4-6-1- ترافیک برنولی یکنواخت 62

4-6-2- ترافیک زنجیره ای 62

4-6-3- ترافیک آماری 63

4-7- مدلسازی کارت خط در ورودی 64

عنوان صفحه

4-8- مدلسازی فابریک سوئیچ 66

4-8-1- الگوریتم iSLIP 66

4-8-2- الگوریتم iSLIP اولویت دار71

4-8-3- الگوریتم iSLIP اولویت دار بهینه 76

4-9- مدلسازی کارت خط در خروجی 79

4-9-1 – الگوریتم WRR 80

4-9-2- الگوریتم DWRR 81

4-10- شبیه سازی کل سوئیچ 82

4-11- کنترل جریان 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93

5-1- مقدمه 93

5-2- نتیجه گیری 93

5-3- پیشنهادات 94

مراجع ......خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 02:55 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 37 )
   1      2     3     4   >>
صفحات