X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی:

چکیده:

در چند حادثه فروپاشی ساختاری دیده می شود که شکست معمولا از مفصل های تیر در ستون ها زمانی آغاز می شود که در معرض بارهای غیرطبیعی است. اگر اتصالات به اندازه کافی قوی و محکم باشند، نیروی محوری کافی برای ساختارهای مجاور وجود خواهد داشت و معمولا به شکل زنجیره عمل می نمایند و منجر به مسیرهای بار متناوب شده که تحت تاثیر ستون های آسیب دیده قرار می گیرد و در نتیجه تغییرشکل های بزرگ در تیرهای مجاور و اسلبها به وجود می آید. این مقاله هفت آزمون تجربی را از عملکرد انواع رایج تیرهای پیچی فولادی را در مفصل ها تحت مدل بدون ستون مرکزی ارائه نموده است.انواع مشترک از جمله گوه،زاویه بالا و پایین،TSWA با زاویه 8 میلی متری، صفحه ای، صفحه پایین و پیت، TSWA با زاویه 12 میلی متری، در این مدل مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه بررسی رفتار و شکست تحت حالات اتصالات مختلف را داشته که از جمله توانایی تغییر شکل در حلت زنجیره ای می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد که اتصال با گوه و اتصالات صفحه ای و TSWA نیز می تواند در تغییر شکل انعطاف پذیری به وجود آورده و توسعه عمل زنجیره ای را قبل شکست بدنبال دارد. لازم است توجه داشته باشید که ظرفیت کششی مفصل های تیرها به ستون ها پس از چرخش معمولا در حالت شکست بزرگ بوده و کنترل شکل گیری زنجیره بوجود می آید. یک عبارت برای این مقاومت ارائه شده که برای در نظر گرفتن اثر چرخش بزرگ است. اگر چرخش بزرگ در مرحله طراحی در نظر گرفته نشود،مفاصل با ظرفیت چرخش کم موفق به دستیابی به طراحی با مقاومت بالا خواهد شد. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که ظرفیت چرخش از تیر به مفصل های ستون ها براساس نایج تجربی در این مطالعه بسیار بالاتر از مقدارهای توصیه شده می باشد.

کلمات کلیدی: فروپاشی جلورونده، ارتباط، مفصل های تیر به ستون،فرایند زنجیری، تغییر شکل های بزرگ،آزمون های تجربی، فولاد

1-مقدمه:

پس از فروپاشی بخشی از برج ای رونان در سال 1968، مهندسان شروع به به درک اهمیت مقاومت ساختاری در برابر فروپاشی را نمودند. در تحقیقات بیشتر و در تلاش های طراحی که به این قیمت هدایت شده است که به ویژه پس از فاجعه 11 سپتامبر 2001 بوده است.روش مسیر بار متناوب،یک روش مهم در طراحی برای کاهش فروپاشی پیش رونده بوده وتوسط تعدادی از کدهای طراحی شامل GSA و DOD ارائه شده بود. این روش اجازه می دهد که شکست محلی زمانی رخ می دهد که باد شدید وجود داشته است. اما به دنبلا ارائه مسیرهای بار متناوب بوده به طوری که آسیب اولیه را می توان شامل آن دانست و فروپاشی عمده را می توان جلوگیری کرد. یک مثال در شکل 1 نشان داده شده است. تحت این سناریو،وقتی یک ستون داخلی حذف شده است،یک مسیر بار جایگزین می تواند از طریق مجموعه ساختاری مجاور از جمله تیرها ،ستون ها و مفصل ها باشد. یکی از مکانیسم های کلیدی برای کاهش گسترش مانند مهره های دومینو است که اثری برای توزیع مجدد بار اعمال شده برروی اعضای آسیب دیده دارد که از طریق یک زنجیر عمل می کند. همانطور که که در شکل 1 نشان داده شد،اصطلاح عمل زنجیره به توانایی مقاومت در برابر بارهای عمودی از طریق تشکیل یک مکانیسم رشته مانند گفته می شوند. قابل توجه است که مفصل های تیرها به ستون از عناصر حیاتی هرسازه بوده و آنها معمولا کنترل میزان فرایند زنجیره را به عهده دارند که به دلیل مقاومت محدود و ظرفیت چرخشی مفصل ها می باشد. با این حال،اگرچه تحقیقات گسترده در انواع مختلفی از رفتار مشترک تحت بارهای گرانشی انجام شده است،تدوین رویکرد مبتنی براین مولفه د طراحی ها به صورت مشترک دیده می شود. تا به امروز ،نسبتا تعداد کمی از پژوهش ها وجود دارد که مربوط به مطالعات رفتار اتصال غیرطبیعی در معرض بارها بوده و به ویژه برای اتصالات پیچی فولادی است. پس از فاجعه ساختمان مرکز تجارت جهانی،برخی از محققان یکپارچگی مشترکی را به عنوان یک پارامتر کلیدی برای حفظ تمامیت ساختاری تحت عمل زنجیره را شناسایی و حفظ کرده اند که تحقیقات گسترده ای را داشته است. کاندوال و الناویل شبیه سازی ساختاری ار ب منظور بررسی تعدادی از طراحی های کلیدی را برای متغیرهای تشکیل دهنده عامل نفوذ در زنجیره را انجام داده اند که برای فولاد با قاب خمشی بوده است. اتصالات جوش داده شده و بدون کاهش بارها در سازه فولادی در نظر گرفته شده است. ساداک و همکارانش به انجام یک ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل از عملکرد ستون های فولادی با دو نوع اتصال از نوع اتصالات خمشی پرداختند. در سال 2009،کارنس و همکارانش یک برنامه آزمایش متشکل از یک قاب فولادی را در معرض تخریب مورد ارزیابی قرار دادند. رفتار مفصل های پیر به ستون در معرض تخریب تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. قسمت های جوش داده شد متعارف و قابلیت های اتصال به صفحه نیز مورد بررسی قرار گرفت. دومنیک به انجام یک آزمون تجربی و آزمون مشترک در 5 تیر به ستون اقدام نمود که به منظور مشاهده توسعه عملکرد زنجیره ای و اثر ن بررفتار اتصال بوده است. منحنی M-N برای تعامل مفصل های کامپوزیتی تحت خمیرگی و زمان های تضعیف می باشد. ایزودین و همکارانش و لاسیس و همکارانش پیشنهاد یک چهارچوب ساده را برای ارزیابی فروپاشی تدریجی ساختمان های چندطبقه را با توجه به ازدست دادن ناگهانی ستون ها را به عنوان یک سناریو طراحی نمودند. تحقیقات دیگر در مورد آثار فروپاشی تدریجی را می تواند در تحقیقات کیان و لی و سان و همکارانش دید.آزمون های تجربی و شبیه سازی عددی انجام شده در رابطه با رفتار ساختاری انها در مقاطع فولادی در ستون ها با استفاده از انواع مختلف مفصل ها انجام شد.وانگ یک بررسی را براساس برخی مطالعات تحقیقاتی ارائه شده اخیر در رفتار فولاددر این شرایط را انجام داد. یو و همکاران به انجام یک سری از آزمایش ها را برای بررسی استحکامانواع معمول اتصالات فولادی را ارائه نمودند. حالت صفحه ای و صفحه انعطاف پذیر و صفحه پایانی و گوه در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. تاکنون آثار پزوهش ها بسیار محدود در رابطه با اتصالات فولادی بوده است که در سناریوی عمل زنجیره ای حذف شده است. بسیاری از آثار با تمرکز برروی اتصالات جوش بوده است. بااین حال،در اروپا،اتصالات پیچی فولادی مانند صفحه ها و صفحات پایانی و پیت کردن و صفحه پایانی توسعه یافته بسیار محبوب بوده و ارزیابی انواع اتصالات در فرایند زنجیره ای مهم و به موقع بوده است. رفتار هردو اتصالات فولادی پیچی ساده و نیمه سخت تحت سناریوی حذف ستون ها بوده است که در ان اتصالات درمعرض افزایش رکیب خم و تنش یکنواخت بوده اند. اما از لحاظ تجربی بررسی نشده اند. این ساختار توسط گروهی در دانشگاه صنعتی نانیانگ در حال انجام بوده که یک سری از برنامه های تحقیقاتی را به منظور بررسی رفتار فولاد و بتن از ساختارهای تحت سناریوی ستون را انجام داده اند. این پروژه شامل یک سری از آزمایشات ساده معمولی و اتصالات فولادی پیچی نیمه سخت بوده و از روش المان محدود به بررسی رفتار اتصال و توسعه مدل های مکانیکی برای تجزیه و تحلیل و طراحی استفاده نموده اند. یانگ و تان انجام شبیه سازی عددی را از آزمون های تجربی داشته اند که در مقاله حاضر ارائه شده است. علاوه براین پارامترهای گسترده ای دراین مطالعه با استفاده از این مدل های عددی معتبر انجام شده است که بدست آوردن ظرفیت چرخشی انواع مختلف از اتصالات را تحت عملکرد زنجیره ای داشته است. مقاله حاضر تنها برروی آزمون های تجربی فولادهای بامفاصل پیچی تیر به ستون تحت یک ستون بوده که در شرایط سناریوی عملکرد زنجیره بوده و پیامدهای طراحی آن را ارائه نموده اند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:21 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی:

چکیده:

در چند حادثه فروپاشی ساختاری دیده می شود که شکست معمولا از مفصل های تیر در ستون ها زمانی آغاز می شود که در معرض بارهای غیرطبیعی است. اگر اتصالات به اندازه کافی قوی و محکم باشند، نیروی محوری کافی برای ساختارهای مجاور وجود خواهد داشت و معمولا به شکل زنجیره عمل می نمایند و منجر به مسیرهای بار متناوب شده که تحت تاثیر ستون های آسیب دیده قرار می گیرد و در نتیجه تغییرشکل های بزرگ در تیرهای مجاور و اسلبها به وجود می آید. این مقاله هفت آزمون تجربی را از عملکرد انواع رایج تیرهای پیچی فولادی را در مفصل ها تحت مدل بدون ستون مرکزی ارائه نموده است.انواع مشترک از جمله گوه،زاویه بالا و پایین،TSWA با زاویه 8 میلی متری، صفحه ای، صفحه پایین و پیت، TSWA با زاویه 12 میلی متری، در این مدل مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه بررسی رفتار و شکست تحت حالات اتصالات مختلف را داشته که از جمله توانایی تغییر شکل در حلت زنجیره ای می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد که اتصال با گوه و اتصالات صفحه ای و TSWA نیز می تواند در تغییر شکل انعطاف پذیری به وجود آورده و توسعه عمل زنجیره ای را قبل شکست بدنبال دارد. لازم است توجه داشته باشید که ظرفیت کششی مفصل های تیرها به ستون ها پس از چرخش معمولا در حالت شکست بزرگ بوده و کنترل شکل گیری زنجیره بوجود می آید. یک عبارت برای این مقاومت ارائه شده که برای در نظر گرفتن اثر چرخش بزرگ است. اگر چرخش بزرگ در مرحله طراحی در نظر گرفته نشود،مفاصل با ظرفیت چرخش کم موفق به دستیابی به طراحی با مقاومت بالا خواهد شد. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که ظرفیت چرخش از تیر به مفصل های ستون ها براساس نایج تجربی در این مطالعه بسیار بالاتر از مقدارهای توصیه شده می باشد.

کلمات کلیدی: فروپاشی جلورونده، ارتباط، مفصل های تیر به ستون،فرایند زنجیری، تغییر شکل های بزرگ،آزمون های تجربی، فولاد

1-مقدمه:

پس از فروپاشی بخشی از برج ای رونان در سال 1968، مهندسان شروع به به درک اهمیت مقاومت ساختاری در برابر فروپاشی را نمودند. در تحقیقات بیشتر و در تلاش های طراحی که به این قیمت هدایت شده است که به ویژه پس از فاجعه 11 سپتامبر 2001 بوده است.روش مسیر بار متناوب،یک روش مهم در طراحی برای کاهش فروپاشی پیش رونده بوده وتوسط تعدادی از کدهای طراحی شامل GSA و DOD ارائه شده بود. این روش اجازه می دهد که شکست محلی زمانی رخ می دهد که باد شدید وجود داشته است. اما به دنبلا ارائه مسیرهای بار متناوب بوده به طوری که آسیب اولیه را می توان شامل آن دانست و فروپاشی عمده را می توان جلوگیری کرد. یک مثال در شکل 1 نشان داده شده است. تحت این سناریو،وقتی یک ستون داخلی حذف شده است،یک مسیر بار جایگزین می تواند از طریق مجموعه ساختاری مجاور از جمله تیرها ،ستون ها و مفصل ها باشد. یکی از مکانیسم های کلیدی برای کاهش گسترش مانند مهره های دومینو است که اثری برای توزیع مجدد بار اعمال شده برروی اعضای آسیب دیده دارد که از طریق یک زنجیر عمل می کند. همانطور که که در شکل 1 نشان داده شد،اصطلاح عمل زنجیره به توانایی مقاومت در برابر بارهای عمودی از طریق تشکیل یک مکانیسم رشته مانند گفته می شوند. قابل توجه است که مفصل های تیرها به ستون از عناصر حیاتی هرسازه بوده و آنها معمولا کنترل میزان فرایند زنجیره را به عهده دارند که به دلیل مقاومت محدود و ظرفیت چرخشی مفصل ها می باشد. با این حال،اگرچه تحقیقات گسترده در انواع مختلفی از رفتار مشترک تحت بارهای گرانشی انجام شده است،تدوین رویکرد مبتنی براین مولفه د طراحی ها به صورت مشترک دیده می شود. تا به امروز ،نسبتا تعداد کمی از پژوهش ها وجود دارد که مربوط به مطالعات رفتار اتصال غیرطبیعی در معرض بارها بوده و به ویژه برای اتصالات پیچی فولادی است. پس از فاجعه ساختمان مرکز تجارت جهانی،برخی از محققان یکپارچگی مشترکی را به عنوان یک پارامتر کلیدی برای حفظ تمامیت ساختاری تحت عمل زنجیره را شناسایی و حفظ کرده اند که تحقیقات گسترده ای را داشته است. کاندوال و الناویل شبیه سازی ساختاری ار ب منظور بررسی تعدادی از طراحی های کلیدی را برای متغیرهای تشکیل دهنده عامل نفوذ در زنجیره را انجام داده اند که برای فولاد با قاب خمشی بوده است. اتصالات جوش داده شده و بدون کاهش بارها در سازه فولادی در نظر گرفته شده است. ساداک و همکارانش به انجام یک ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل از عملکرد ستون های فولادی با دو نوع اتصال از نوع اتصالات خمشی پرداختند. در سال 2009،کارنس و همکارانش یک برنامه آزمایش متشکل از یک قاب فولادی را در معرض تخریب مورد ارزیابی قرار دادند. رفتار مفصل های پیر به ستون در معرض تخریب تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. قسمت های جوش داده شد متعارف و قابلیت های اتصال به صفحه نیز مورد بررسی قرار گرفت. دومنیک به انجام یک آزمون تجربی و آزمون مشترک در 5 تیر به ستون اقدام نمود که به منظور مشاهده توسعه عملکرد زنجیره ای و اثر ن بررفتار اتصال بوده است. منحنی M-N برای تعامل مفصل های کامپوزیتی تحت خمیرگی و زمان های تضعیف می باشد. ایزودین و همکارانش و لاسیس و همکارانش پیشنهاد یک چهارچوب ساده را برای ارزیابی فروپاشی تدریجی ساختمان های چندطبقه را با توجه به ازدست دادن ناگهانی ستون ها را به عنوان یک سناریو طراحی نمودند. تحقیقات دیگر در مورد آثار فروپاشی تدریجی را می تواند در تحقیقات کیان و لی و سان و همکارانش دید.آزمون های تجربی و شبیه سازی عددی انجام شده در رابطه با رفتار ساختاری انها در مقاطع فولادی در ستون ها با استفاده از انواع مختلف مفصل ها انجام شد.وانگ یک بررسی را براساس برخی مطالعات تحقیقاتی ارائه شده اخیر در رفتار فولاددر این شرایط را انجام داد. یو و همکاران به انجام یک سری از آزمایش ها را برای بررسی استحکامانواع معمول اتصالات فولادی را ارائه نمودند. حالت صفحه ای و صفحه انعطاف پذیر و صفحه پایانی و گوه در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. تاکنون آثار پزوهش ها بسیار محدود در رابطه با اتصالات فولادی بوده است که در سناریوی عمل زنجیره ای حذف شده است. بسیاری از آثار با تمرکز برروی اتصالات جوش بوده است. بااین حال،در اروپا،اتصالات پیچی فولادی مانند صفحه ها و صفحات پایانی و پیت کردن و صفحه پایانی توسعه یافته بسیار محبوب بوده و ارزیابی انواع اتصالات در فرایند زنجیره ای مهم و به موقع بوده است. رفتار هردو اتصالات فولادی پیچی ساده و نیمه سخت تحت سناریوی حذف ستون ها بوده است که در ان اتصالات درمعرض افزایش رکیب خم و تنش یکنواخت بوده اند. اما از لحاظ تجربی بررسی نشده اند. این ساختار توسط گروهی در دانشگاه صنعتی نانیانگ در حال انجام بوده که یک سری از برنامه های تحقیقاتی را به منظور بررسی رفتار فولاد و بتن از ساختارهای تحت سناریوی ستون را انجام داده اند. این پروژه شامل یک سری از آزمایشات ساده معمولی و اتصالات فولادی پیچی نیمه سخت بوده و از روش المان محدود به بررسی رفتار اتصال و توسعه مدل های مکانیکی برای تجزیه و تحلیل و طراحی استفاده نموده اند. یانگ و تان انجام شبیه سازی عددی را از آزمون های تجربی داشته اند که در مقاله حاضر ارائه شده است. علاوه براین پارامترهای گسترده ای دراین مطالعه با استفاده از این مدل های عددی معتبر انجام شده است که بدست آوردن ظرفیت چرخشی انواع مختلف از اتصالات را تحت عملکرد زنجیره ای داشته است. مقاله حاضر تنها برروی آزمون های تجربی فولادهای بامفاصل پیچی تیر به ستون تحت یک ستون بوده که در شرایط سناریوی عملکرد زنجیره بوده و پیامدهای طراحی آن را ارائه نموده اند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:12 | چاپ مطلب

روشهای مختلف جوشکاری با برق

قسمتهایی از متن:

جوشکاری با برق مستقیم

روش های مختلف جوشکاری:

به طور کلی در دو طریقه جوشکاری ، برق منبع اصلی انرژی تلقی میشود ، یکی جوشکاری با قوس الکتریکی و دیگری جوش مقاومتی و یا نقطه جوش .

جوشکاری با قوس الکتریکی بر این اساس پایه گذاری شده است که وقتی جریان الکتریسیته از شکاف موجود بین دو قطب مثبت و منفی عبور می کند فضای گازی شکل ما بین آن دو را گرم کرده و گرمای بسیار زیاد و متمرکزی را ایجاد می نماید .

دمای جرقه ایجاد شده بین دو قطب مزبور در محل قوس الکتریکی بین 6500 تا 7000 درجه سانتی گراد است . از این خاصیت قوس الکتریکی در موارد زیر استفاده میشود :

1- جوشکاری با قوس الکتریکی به وسیله الکترودهای زغالی

2- جوشکاری با قوس الکتریکی به وسیله الکترودهای فلزی

3- جوشکاری با قوس الکتریکی به کمک گاز اضافی

4- جوشکاری با قوس الکتریکی بروش Atomic Hudrogen

5- جوشکاری با قوس الکتریکی به کمک گاز خنثی و تنگستن

آنچه که در این فصل مورد بحث قرار می گیرد جوشکاری به کمک برق مستقیم است که اختصا را جوشکاری DC نامیده میشود .

...

جوشکاری با برق متناوب

موارداستفاده از برق متناوب در جوشکاری به طور روزافزن زیاد می شود. ماشین های جوشکاری که این روزها ساخته می شوند بسیار کامل بوده و حمل آنها نیز آسان است.

برای جوشکاری کردن با برق متناوب الکترودهای مخصوصی تهیه کرده اند که روپوش ها ترکبیات یونیزه کننده وجود دارد.

وجود این مواد یونیزه کننده، جریان قوس الکتریکی و پایداری و ثبات آن را افزایش می دهد و روشن کردن قوس را آسان می سازد.

دلیل دیگری که موارد استفاده دستگاههای AC را زیاد کرده مخارج اولی آنهاست. در یک قدرت و ظرفیت معین ، مخارج ساختن یک دستگاه جوشکاری AC به مراتب کمتر از مخارج ساختن موتور ژنراتور و یا ترانس ها است. لوازم و انواع دستگاههای AC در فصل بعدی توضیح داده می شوند.

خصوصیات دستگاههای جوشکاری :

معمولا فرکانس متناوب ایجاد شده توسط دستگاههای مختلف 50 یا 60 سیکل بر ثانیه است از نظر کاهش دادن یا افزایش دادن ولتاژ ، کارکردن با جریان های متناوب بسیار ساده است. منظور از فرکانس جریان متناوب این است که جهت جریان در هر ثانیه بین 100 تا 120 بار عوض می شود. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: روشهای، مختلف، جوشکاری، برق
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:43 | چاپ مطلب

تحقیق تخمین تنش پسماند با روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه های تولید در انواع مختلف جوشکاری

تخمین تنش پسماند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری

قسمتهایی از متن:

مقدمه

طی چند دهه گذشته تنش های پسماند در ظروف فشار دار و کاربردهای ساختمانی و خطوط انتقال گاز و نفت و در ساختارها و قطعات فلزی و ... مورد توجه قرار گرفته است. از سوی پیشرفت هایی که امروز در ارزیابی یکپارچه ساختارها و ساختمانها در ارتباط با قطعات جوش صورت پذیرفته است. خواستار اطلاعات دقیق تری دربارة حالت تنش پسماند می باشد. تنش های پسماند در اثر عدم هماهنگی در شکل طبیعی بین نواحی مختلف در یک قطعه حاصل می شود به خصوص در جوشکاری تنش های پسماند مورد توجه قرار می گیرند. تنش های پسماند می توانند بسته به علامت، اندازه و توزیع شان با توجه به تنش های اعمالی، تعیین کننده باشند.

ارزیابی تنش پسماند یک ابزار مهمی نیز برای کنترل فرآیند، کنترل کیفی، ارزیابی طراحی و آنالیز نقص می باشد. چون این تنش ها می توانند پیامدهای مهمی روی عمکلرد اجزاء و قطعات مهندسی داشته باشند و همچنین تأثیر زیادی روی خوردگی، مقاومت شکست، خزش و ... دارا می‌باشند. لذا کاهش و کم کردن این تنش ها مطلوب می باشد. از این رو تنش های پسماند در اتصالات جوشکاری شده عمدتاً توسط عملیات حرارتی یا توسط تنش مکانیکی کاهش می یابد.

- روش های متفاوتی برای اندازه گیری یا تخمین تنش پسماند براساس اندازه گیری دقیق یا با استفاده از تکنیک های عددی وجود دارد. اندازه گیریها می توانند از نوع مخرب مانند (سوراخکاری) یا غیر مخرب مانند اشعه x، یا تفرق نوترونی و فراصوتی باشند. و تفرق نوترونی اساساً یک تکنیک برجسته برای پی بردن به تنش پسماند به صورت غیر مخرب در درون قطعات مهندسی در سه بعد و در حجم های کوچک می باشد.

در این پروژه به تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری فولاد می پردازیم.

- جوشکاری ذاتاً باعث بروز تولید ترک هایی در محل جوش می شوند، اندازه و محل این ترکها را می توان به عنوان یک معیار در تعیین عمر جوشکاری مورد استفاده قرار داد. تنش هایی که می توانند باعث رشد ترک خوردگی شوند به تنش های بیرونی محدود نمی شوند. به عنوان نمونه می توان گفت که تنش های پسماند در داخل و اطراف ناحیه جوش به عنوان یک پیامد از فرآیند جوش، تولید می شود. بنابراین این موضوع برای دانستن اندازه و علامت تنش پمساند در ناحیه جوش مهم خواهد بود. و این بحث خصوصاً در جوشهای با مقطع ضخیم که دارای یک تنش 3 بعدی است جالب توجه می باشد. در اینجا به بحث در مورد استفاده از اسکن کردن کششی نوترونی برای فراهم آوردن اسکن های 3 بعدی ضخیم مربوط به نمونه های فولادی جوشکاری شده و جوشکاری نشده خواهیم پرداخت. ...

...

فصل سوم

عنوان مقاله : بهبود تنش پسماند مربوط به جوشکاری توسط کوبکاری لیزری

- مقدمه

کوبکاری (پرداخت) لیزری یک تکنیک عملیات سطحی است که از لحاظ مکانیکی فعالیت دو طرفه مربوط به سطح ماده و پلاسمای فشار بالایی را هنگام انتشار لیزر با پالس کوتاه روی ماده زیر آب، ممکن می سازد. انرژی مربوط به کوبکاری لیزری کوتاه تکی (1 پالس) خیلی بزرگتر از (ساچمه پاشی) می باشد. به صورت متوالی تأثیر بهبود یافته مربوط به تنش پسماند به عمق mm1 گسترش می یابد و این تکنیک به عنوان یک اندازه گیری پیشگیرانه در برابر ترک خوردگی و خوردگی توام با تنش در نیروگاههای هسته ای، جائیکه قابلیات اطمینان خیلی بالائی مورد نیاز می باشد، بکار می رود و به عنوان یک اندازه گیری میزان خستگی برای قطعات هواپیما هم بکار می رود. علاوه بر این، کوبکاری لیزری کنترل مربوط به شرایط مختلف همانند انرژی پالس دقیق برای ماده، آرایش و چیدمان ناحیه ای را فراهم می نماید و دارای مشخصات دیگری می باشند. مثال ها عبارتند از : عدم نیاز به پیش عملیات ها همانند پولیش کاری، عدم وجود تماس با ماده و عدم نیروی واکنشی.

اصول مربوط به کوبکاری لیزری در این مقاله شرح داده می شوند و باعث بهبود اثرات تنش پسماند در هنگام بکارگیری کوبکاری لیزری برای ایجاد محدوده های جوش و اتصالات جوشکاری شده می شود. علاوه بر این نتایج مربوط به تست ترک خوردگی، خورندگی تنشی((SCC نمایش داده می‌شوند.

- اصول مربوط به کوبکاری لیزری

اصول مربوط به کوبکاری لیزری با استفاده از شکل 1 تشریح می شوند. لایه سطحی ماده توسط انتشار ستون لیزری در جایی که عرض پالس چندین برابر ns بوده و دانستیه توان پیک چندین S10 از MW/mm2 و پلاسمای متالیک فشار بالا روی سطح رخ می دهد، ساییده میشود.زمانی که 1 لیزر روی ماده زیر آب یا ماده با غشاء آبکی روی سطح منتشر می شود،از انبساط پلاسما توسط اینرسی آب و رسیدن فشار پلاسما به چند برابر GPa که 100-10 برابر آن در هوا می باشد، جلوگیری به عمل می آید. یک موج ضربه ای توسط این فشار و انتشار داخل ماده ،تولید می شود. لایه سطحی ماده به واسطه تنش دینامیکی موج برخوردی تحت تغییر شکل پلاستیکی واقع می شود، بنابراین تنش پسماند فشاری توسط احاطه محدودیت الاستیکی شکل می گیرد. ...

...

فصل دوم

بررسی تنش پسماند و عملیات حرارتی پس از جوش در جوشهای چندپاسه با آزمایش ها و روش المان محدود

چکیده

توزیع تنش پسماند پس از جوشکاری و پس از یک عملیات حرارتی پس از جوش کاری به وسیله یک تحلیل جریان گرمایی موقت المان محدود در رابطه با یک تحلیل زوج گرمایی- مکانیکی تعیین شده است. برای بررسی نتایج عددی تنش پسماند، سطح یک جوش لب به لب چند پاسه، به وسیله تکنیک ایجاد سوراخ اندازه گیری شد و با پیش بینی های تحلیل المان محدود مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل عددی برای دو جوش چند پاسه دارای صفحات ضخیم مورد استفاده قرار گرفت که در ساخت کشتی بکار می رفتند. یک اتصال جوش 12 پاس دارای شیار K با صفحه mm56 ، و یک اتصال جوش 9 پاس دارای شیار V با صفحه mm32 ، یک تنش پسماند حداکثر MPa316 در صفحه mm56 مشاهده شد، اما پس از عملیات حرارتی بعد از جوشکاری به MPa39 کاهش یافت.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:41 | چاپ مطلب

کاربرد های روبوت در سطوح مختلف

کاربرد های روبوت در سطوح مختلف

- فعالیت های یادگیری دبستانی

از روبوت ها می توان جهت آموزش و یادگیری فعالیت ها و عناوین زیر استفاده نمود:

1- مفاهیم چپ و راست ، توالی و سلسله مراتب

2- مشاهده کردن

3- شمردن و یادگیری اعداد

4- نواختن و آواز خواندن

5- کارهای هنری / خلاقیت

6- هجی کردن

7- ارگانهای حسی و حواس

8- آموزش بازیها و آزمایشات ساده

- فعالیت های یادگیری راهنمایی

1- آموزش ریاضیات

2- نوشتن خلاق

3- شناخت صداها، اندازه گیری فاصله ها از طریق صوت

4- استفاده از کتابخانه

5- برنامه ریزی

6- مشاهده کردن

7- هنر

8- مطالعه خود روبوت ها

9- اقتصاد

10- زبان

- فعالیت ها ی یادگیری دبیرستان

1- برنامه ریزی روبوت ها

2- برقراری ارتباط

3- مطالعات اجتماعی

4- ریاضیات

5- علوم فیزیکی

6- علوم زندگی

7- زبان انگلیسی

8- کامپیوتر

9- مسائل تکنولوژیک

خلاصه فصل:

بسیار روشن است که روزی روبوت ها همانند کامپیوترهای امروزی، سراسر مکانهای زندگی انسانها از منزل تا مدرسه تا محیط کار را فرا بگیرند. آنها را ممکن است به عنوان یک تکنولوژی مهم مطالعه کنند یا به عنوان ابزار استفاده نمایند و یا ممکن است حتی در آینده بجای معلمان برای تدریس استفاده شوند. شاید حتی به طرقی خلاقه مورد استفاده قرار گیرند که من و شما حتی نمی توانیم آن را تصور کنیم. بهر حال همانطور که در شرح فصل ذکر شد، بسیار منطقی است که هم اکنون آموزش جوانب علمی و تکنولوژیک روبوت ها را شروع نمائیم و فارغ التحصیلان و شاغلان آینده را برای کار با روبوت ها آماده سازیم.

کامپیوتر و آموزش

به قرن 21 خوش آمدید. قرن ارتباطات و کنار رفتن مرزها، درست است که از نظر فیزیکی هر کدام در یک کشور زندگی می کنیم، اما از طریق شبکه های کامپیوتری با هم در تماس هستیم (هاوبن و هاوبن 1997).

قرن 21 با تغییر شکل دراماتیک جوامع به وسیله شبکه های کامپیوتری شروع شده است. روش زندگی ، چگونگی انجام کار، تفریحات و سرگرمی، و ماهیت روابط انسانی به طور معناداری تغییر کرده است. (جونز 1995 و تیله 1997). جهان آموزش نیز از این تغییر دور نبوده است، و آنچه که معلمان و دانش آموزان انجام می دهند ، زمان و مکان وقوع یادگیری، و ماهیت تجارب یادگیری به طور معناداری دچار تغییر شده است. درس خواندن تغییر کرده است و همه افراد در سراسر عمرشان فراگیر شده اند و بطور مداوم در فعالیت های یادگیری مختلفی چه رسمی و چه غیر رسمی شرکت می کنند (کیرسلی 2000). این تغییرات اکثراً مدیون ساخت و گسترش کاربرد کامپیوتر می باشد.

تاریخچه کاربرد کامپیوتر در آموزش:

تاریخچه بکارگیری کامپیوتر در آموزش به چهار دهه گذشته بر می گردد و غالباً به آن آموزش به کمک کامپیوتر (CAI) یا آموزش کامپیوتر محور (CBI) اطلاق می شود (گیبسون و فیرودر 1998). هر چند که CAI چند زمینه آموزشی را پوشش می داد، اما هدف کلی یکپارچه سازی برنامه ریزی درسی با کامپیوتر بود. ایده اصلی این بوده است که کامپیوتر می تواند آموزش فردی را ارائه نماید. آنچه که در واقع در این فرآیند معلمان و فراگیران را تحت تأثیر قرار داده است، توانایی برقراری تعامل الکترونیکی و جستجو در ذخائر اطلاعاتی می باشد (مادوکس ، جانسون ، وویلیس، 1997).

هر چند کامپیوتر را یک تکنولوژی برتر خوب تأسیس شده می دانند، اما تا زمانهای اخیر به طور گسترده از آن جهت تدریس و تعلیم استفاده نمی شده است. دلیل این رشد در سالهای اخیر کاملاً مشهود است. در حال حاضر میکروکامپیوترها با قیمت نسبتاً متوسطی در دسترس می باشند و از نظر اندازه متنوع بوده و وسایلی علمی، انعطاف پذیر و اثربخش می باشند. در سالهای 70- 1960 آموزشگران خلاق و سازندگان کامپیوتر دست به آزمایش و تحقیق زده و برنامه هایی تدوین کردند که بتوان از کامپیوتر برای بسیاری از اعمال آموزشی استفاده نمود. این کارهای زمینه ای بسیاری از آموزشگران بویژه معلمان ریاضیات و علوم را از اهمیت میکروکامپیوترها بعنوان یک منبع آموزشی آگاه ساخت.

کاربردهای کامپیوتر در کلاس درس

کلید استفاده از کامپیوتر برای آموزش شناسایی و تعیین اهداف رفتاری آموزشی و سپس تعیین اینکه کدام استراتژی به طور اثر بخش تری به فراگیران شما در دستیابی به این اهداف کمک خواهد کرد، می باشد. اگر کامپیوتر فراهم کننده بهترین و مؤثرترین راهبرد و ساختاردهی زمانی یادگیری تحصیلی می باشد، سپس از کامپیوتر استفاده شود. استفاده دقیق و هوشمندانه از کامپیوتر در کلاس درس به اهداف رفتاری معلم و شیوه آموزش و تدریس بستگی خواهد داشت (بانکز 1995).

نرم افزارهای موجود برای کاربردهای آموزشی را می توان به سادگی با توجه به نوع برنامه آموزشی دسته بندی نمود: للگی یا آموزش انفرادی، تعلیم و مشق دادن، شبیه سازی، یا کاربرد ابزاری. بعلاوه دسته بندی برنامه ها مطابق با روش استفاده از کامپیوتر نیز ممکن است. در این فصل انواع مختلف برنامه هایی که سطوح مختلف اهداف رفتاری آموزشی را پوشش می دهند ، بحث خواهد شد.

- للگی:

همانطور که از نام آن می توان فهمید ، این نوع آموزش به معنی قیمومیت یادگیری دانش آموزان می باشد. عملکرد آن همانند عملکرد معلم یا کتاب مرجع در شرح دادن اطلاعات یا مفاهیم برای فراگیران می باشد. در بهترین برنامه های آموزشی کامپیوتری للگی از راهبردهایی بنام آموزش برنامه ای شاخه ای استفاده شده است (موهانتی 1992).

در این روش کامپیوتر اطلاعات را به صورت قطعه قطعه روی صفحه نمایش می دهد. بعد از نمایش چند قطعه اطلاعاتی ، از فراگیران سئوالاتی پرسیده می شود و شروع گام بعدی کامپیوتر به صحت پاسخ فراگیر بستگی دارد. در شکل 1-3 چند قطعه از برنامه کامپیوتری که به فراگیران کمک می کند تا مهارت های حل مسئله (مشکل گشایی) را یاد بگیرند، نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید...

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: کاربرد، روبوت، سطوح، مختلف
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 10:08 | چاپ مطلب

مبانی نظری سبک دلبستگی و نظریات مختلف دلبستگی (فصل دوم پژوهش)

مبانی نظری سبک دلبستگی و نظریات مختلف دلبستگی (فصل دوم پژوهش)

در 65 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

2-2-13-1- تعاریف دلبستگی

به طور کلی دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. نتیجه ی عمده ی کنش متقابل بین کودک و مادر ایجاد نوعی دلبستگی عاطفی به مادر است، طوری که باعث می شود وقتی با او تعامل دارد، احساس شادی و شعف کرده و به هنگام استرس از این که او را در کنار خود دارد، احساس آرامش کند (برک[1]، 1388).

دلبستگی به پیوند هیجانی میان افراد اطلاق می شود. در واقع افراد برای ارضاء نیاز های عاطفی خود بر یکدیگر تکیه می کنند ( ربر[2]، 1985؛ به نقل از گلی نژاد، 1380) .

دلبستگی بیشتر به معنای دوست داشتن یا علاقه (رابینسون و دیویدسون[3]، 2000؛ به نقل از نصوحیان، 1391) و در واقع یک احساس قوی از علاقه نسبت به کسی یا چیزی است (هورنبای[4]، 2002؛ به نقل از یوسفی، 1389).

دلبستگی، پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودک و یا مادر و یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنها است ایجاد می شود ( پاپالیا[5]، 2002).

دلبستگی به عنوان پیوندی قوی تعریف شده است که میان والد و کودک برقرار می شود و بعداً به روابط رمانتیک فرد با دیگران منتقل می شود (بالبی، 1969).

بر طبق نظر شافر و امرسون[6] (1964) دلبستگی یک رابطه ی هیجانی نزدیک میان دو نفر است که به وسیله علاقه دو طرفه و تمایل به نزدیکی مشخص می شود (به نقل از یوسفی، 1389).

جانسون و ویفن[7](1999) دلبستگی را اینگونه تعریف کرده اند : یک سیستم کنترل رفتار که هدفش حفظ محیطی امن و قابل پیش بینی است، به گونه ای که تعادل فیزیکی امکان پذیر شود.

دلبستگی به طور کلی رابطه ای دو سویه و پایدار بین مراقب و کودک می باشد که هم کودک و هم مراقب سهمی در کیفیت این روابط دارند ( فرالی[8]، 2003؛ میلز[9] و همکاران، 2007).

دلبستگی عبارت است از یک موقعیت پایدار و عمیق بیولوژیکی، روان شناختی و اجتماعی که بر اساس ارتباط بین کودک و مراقب در سال های اولیه شکل می گیرد (اینسورث، 1973؛ به نقل از جانسون و ویفن، 1388).

دلبستگی، پیوند هیجانی میان شیرخوار و مراقبش یا میان دو بزرگسال است؛ به گونه ای که فرد دلبسته، موقع ناراحتی به آن شخص دیگر پناه می برد، از او نمی ترسد و به خصوص در مرحله ای که حضور بیگانه ها اضطراب آفرین است، نسبت به مراقبت شدن توسط آن فرد علاقمند است و هنگام جدایی از او مضطرب می شود (فرمهینی فراهانی، 1378). ...

...


[1]-Berk

[2]-Reber

[3]-Robinson & Dividson

[4]- Hornby

[5]-Papalia

[6]- shafer & Emerson

[7]- Jonnson&Whiffen

[8]- Fraley

[9]- Millls

...

2-2-13-5- مبنای نظری دلبستگی

پیدایش دلبستگی و رشد آن را می توان از دیدگاههای روان تحلیل گری، کردار شناسی، رفتار گرایی و شناختی بررسی نمود. همه این نظریه های تحولی به گونه ای به رابطه اولیه کودک – مادر و تأثیر سازنده یا مخرب آن بر هیجانات، عواطف و رفتار و در مجموع شخصیت کودکی و بزرگسالی افراد تأکید داشته اند. رابطه مادر – کودک مهم ترین اصلی است که در رشد شخصیت انسان مورد تاکید اکثر روان شناسان قرار گرفته است (ماسن[1] و همکاران، 1380).

نظریه بالبی نشان دهنده کوشش وی برای معنا بخشیدن به داده های تجربی و نظریه ها بوده است. به طور مثال او از پژوهش های اشپیتز[2]، لورنز[3]، هارلو [4]و ... سود برده است. او در طی یک دوره چهل ساله، نظریه اش را برای تطبیق داده های جدید تنظیم کرد (فلاناگان[5]، 1999). بنا بر این در این قسمت برای جمع بندی مطالب و ارزیابی نظریه دلبستگی در پرتو شواهد تجربی به بحث درباره نظریه های دلبستگی قبل از بالبی پرداخته و سپس به بیان نظریه ی بالبی خواهیم پرداخت.

2-2-13-5-1- نظریه های دلبستگی

2-2-13-5-2- نظریه روان تحلیل گری فروید

اکثر کار هایی که در زمینه تحول دلبستگی انجام گرفته به طور مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از نظریه ی روان تحلیل گری است. زیر بنای نظریه دلبستگی در واقع همان مبحث روابط موضوعی است که در روان تحلیل گری مطرح شده است (هاریس[6]، 2004). بر طبق این دیدگاه فعالیت های مراقبتی از قبیل شیر دادن که برای حیات کودک ضروری است، در شکل دهی دلبستگی نقش اساسی دارد. به ویژه این ادعا ی فروید که نوزاد انسان نیاز فطری برای مکیدن دارد که باعث تعامل می شود و همراه با تجارب شیر خوردن واقعی ارضاء می شود. نیازی که نوزاد به ارضای دهانی از طریق مکیدن و شکل های دیگر تحریک دهان دارد، باعث می شود که به پستان ارضاء کننده مادر و در نهایت خود مادر دلبستگی پیدا کند. از نظر روان تحلیل گران، نخستین روابط کودک، پایه و اساس شخصیت او را تشکیل می دهد. بر طبق نظر آنها کودک به این دلیل به چهره دلبستگی (مادر) علاقه مند شده و به او وابسته می شود که به تدریج در می یابد، مادر مسئول ارضا ء نیاز های دهانی اوست( بالبی، 1969). ...


[1]- Masen

[2]-Spitz

[3]-Lorenz

[4]-Harlow

[5]- Flanagan

[6]-Harrris

....خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:03 | چاپ مطلب

مبانی نظری و پیشینه رویکردهای مختلف انگیزشی

مبانی نظری و پیشینه رویکردهای مختلف انگیزشی

در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : فارسی وانگلیسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه

رویکردهای مختلف انگیزشی

رویکرد رفتاری

یکی از مکاتب روانشناسی یادگیری مکتب رفتارگرایی[1]است، هیلگارد و باور[2] (1975) در کتاب نظریه یادگیری خود، مکتب رفتارگرایی را به جهان­ بینی تجربی به گرایی[3] نسبت داده ­اند. در مکتب تجربه ­گرایی، اعتقاد بر این است که تجربه تنها منبع اصلی دانش­ اندوزی است و یادگیری از راه کسب تجارب حسی صورت می­ پذیرد و از این رو گفته می­شود که اندیشه­ های انسان مستقیماً از تجارب حسی مایه می­گیرد. این اندیشه­ ها با نتیجه­ ی مستقیم تجارب حسی هستند ویا از ترکیب و تداعی میان آن­ها تشکیل می­یابند (هیلگارد وباور، 1975؛ سیف، 1380).

برای روان­شناسان رفتارگرا، موضوع مهم علم روان­شناسی، رفتار آشکار موجودات زنده است و پدیده­های دیگر روان­شناختی از جمله احساس، ادراک، اندیشه و سایر فرایندهای ذهنی را در پرتو رفتار آشکار مورد بحث و بررسی قرار می­دهند. از این رو روان­شناسان رفتارگرا، یادگیری را کسب رفتارهای مختلف می­دانند و نحوه کسب رفتار را غالباً با فرایندهای شرطی سازی توصیه می­کنند (سیف، 1380).

روان­شناسان مکتب رفتاری از جمله پاولف[4] و اسکینر[5] سعی داشته­اند که عناصر ساده و بنیادی یادگیری را مورد بررسی قرار دهند. به این امید که از طریق دست­یابی به این اصول و عناصر ساده بتوانند یادگیری­ های پیچیده را نیز تبیین کنند. فرض اساسی روان­شناسان این مکتب آن است که یادگیری­های پیچیده مانند حل مسأله و خلاقیت، نیز قابل کاهش به عناصر ساده هستند.

در مکتب رفتارگرایی، مفهوم انگیزشی با این اصل ارتباط نزدیکی دارد: رفتارهایی که در گذشته تقویت شده­اند به احتمال بیشتری از رفتارهایی که تقویت نشده یا تنبیه شده ­اند، تکرار می­شوند. در واقع یک نظریه­پرداز رفتاری، به جای اینکه از مفهوم انگیزش استفاده کند، روی این موضوع تاکید می­کند که دانش­آموزان تا چه اندازه ­ای یاد گرفته ­اند تکالیف مدرسه را برای به دست آوردن نتایج مطلوب انجام دهند (بندورا، 1986).

2-2-8-2- رویکرد شناختی

یکی دیگر از مکاتب مهم روان­شناسی یادگیری مکتب شناختی یا شناخت گرایی است.

هلیگارد و باور (1975) این مکتب را به جهان­ بینی خردگرایی نسبت داده ­اند. در این مکتب عقل یا خرد منبع اصلی دانش است و یادگیری اندیشه­ ها از راه تعقل و استدلال صورت می­گیرد. برای خردگرایان تجارب حسی داده­ های نامنظم و درهم بر هم هستند که مواد خام استدلال و عقل به حساب می­آیند. این داده­ های خام را می­توان تفسیر کرد. به عبارت دقیق­ تر برحسب طبقات معینی از فرض­های ادراکی ذاتی که ذهن با آن­ها به کار تفسیبر می­پرازد (هلیگارد و باور، 1975؛ سیف،1380). ...

...


[1] Bihaviorism

[2]Hilgard & Bowere

[3] Empiricism

[4] Pavlov

[5] Skinner

...

2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش

یافته­های پژوهش­های انجام شده در چند سال گذشته در زمینه خودتنظیمی (برای نمونه پژوهش­های نینگ و داونینگ[1]، (2010)، برگر و کارابینگ،[2](2010)، پری[3] و همکاران، (2008)، لیوومک تیگ[4]، (2008)؛ اسلوکام و واندوال[5]، (2007)؛ بروئر ویوگستر[6]، (2006)، کلری و زیمرمن، (2004)؛ پنتریج و شانک، (2002)؛ ولترز[7]، (1998) نشان می­دهد که دانش­آموزان موفق و خودتنظیم، دارای ویژگی­هایی مانند انگیزش درونی و باورهای خودبسندگی هستند، راهبردهای شناختی و فراشناختی را بیشتر به کار می­برند، به توانایی خود اطمینان دارند، و برای دست­یابی به هدف­های خود منابع بیشتری را به کار می­گیرند و عملکرد بهتری را نشان می­دهند (رضایی نسب، 1389).

نتیجه تحقیق طولی (نینگ، داونینگ، 2010) نشان داد که خودتنظیمی دانش ­آموزان، انگیزش بعدی آن را پیش­بینی می­کند، هم­چنین یافته ­های حاصل از این مطالعه، انگیزش و خودتنظیمی را به عنوان وسیله­ای برای تسهیل در موفقیت تحصیل مورد اهمیت قرار می­دهد.

به اعتقاد آشر و پاجارز (2006)، باورهای دانش ­آموزان در خصوص دارا بودن راهبردهای خودتنظیم موثر در موفقیت تحصیلی، نقش برجسته ­ای در انگیزش تحصیل آن­ها دارد.

انگیزش با یادگیری و عملکرد رابطه متقابل دارد یعنی انگیزش بر عملکرد و یادگیری تاثیر گذارده و آنچه دانش­آموزان انجام می­ دهند و یاد می­ گیرند بر انگیزش آن­ها اثر می­گذارد.

(صمدی، 1387) تاثیر فوری و تداومی آموزش راهبردهای خودتنظیمی را بررسی کرده است. نتایج نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی قابل آموزش و یادگیری هستند. دانش ­آموزانی که انگیزش بیشتری دارند احتمال بیشتری وجود دارد که از راهبردهای یادگیری استفاده کنند (پینتریج و دی­گروت، 1990).

به این معنی که دانش ­آموزانی که انگیزش بیشتری برای یادگیری تکالیف دارند از نظر انگیزش درگیری بیشتری در متون درسی دارند و از راهبردهای یادگیری بیشتری استفاده می­کنند.

مفهوم معکوس این است که راهبردهای مورد استفاد دانش ­آموزان، انگیزش بعدی آن­ها را پیش­بینی می­کند. به این معنا که کاربرد موفقیت­آمیز راهبردهای خودتنظیمی مانند تکرار و سازمان­دهی، منجر به بالا رفتن باورهای خودکار آمدی می­شود. و بنابراین درگیری انگیزشی دانش­آموزان در یادگیری دروس افزایش می­یابد (جعفری، 1388).

اکسان (2009) در پژوهش خود دریافت که ضعف در مهارت­های خودتنظیمی، باعث انگیزش پایین و کاهش یادگیری می­شود این مهارت­ها به یادگیرندگان برای انتخاب استراتژی­های یادگیری مناسب برای اهداف­شان و به کاربردن در روند کار کمک می­کند. بنابراین یادگیرندگان نیاز دارند که بدانند آن­ها چه طور یاد بگیرند و یادگیری چگونه تحقق یابد.

پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور

آلیسون، کرین، لیبور میرسکی[8] (2003) در پژوهش ارتباط بین شناخت، انگیزش و شادکامی را روی 224 دانش­آموز دوره راهنمایی بررسی کردند و به این نتایج دست یافتند، دانش­آموزانی که در موقع مطالعه از باورهای انگیزشی قوی برخوردارند از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری بهره می­گیرند و احساس شادکامی بیشتر می­کنند. ....


[1]. Ning & Downing

[2]Karabenick & Burger

[3].Pery &e t al

[4]. Liu & Mcteigue

[5]. Slocum& Wandovan

[6]. Breuer & Eugster

[7]. Walters

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 16:59 | چاپ مطلب

بررسی مقادیر لزجت در سیالات مختلف

بررسی مقادیر لزجت در سیالات مختلف

فهرست مطالب

عنوان صفح

فصل اول: مقدمه 1

1-1 جدایش جریان .......................................................................................................................................................................................... 1

1-2 نحوه تشکیل و پخش گردابه ........................................................................................................................................................... 7

1-3 کاربرد جریان­بندها در مهندسی ............................................................................................................................................... 18

فصل دوم: مروری بر فعالیت­های تحقیقاتی گذشته 21

2-1 مقدمه ....................................................................................................................................................................................................... 21

2-2 هندسه یک سیلندری در جریان آرام ........................................................................................................................... 21

2-3 هندسه یک سیلندری در جریان مغشوش ................................................................................................................ 31

2-4 هندسه چند سیلندری در جریان آرام .......................................................................................................................... 39

2-5 هندسه چند سیلندری در جریان مغشوش .............................................................................................................. 48

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن 59

3-1 طرح مسأله فعلی و جایگاه آن ............................................................................................................................................ 59

3-2 هندسه مسأله ................................................................................................................................................................................... 62

3-3 معادلات حاکم در جریان آرام ............................................................................................................................................ 63

3-3-1 میدان جریان سیال ........................................................................................................................................................ 63

3-3-2 میدان دما و انتقال حرارت ........................................................................................................................................ 67

3-4 معادلات حاکم در جریان مغشوش .................................................................................................................................... 69

3-4-1 میدان جریان سیال و دما ........................................................................................................................................ 69

3-5 جمع­بندی معادلات ..................................................................................................................................................................... 72

3-6 روش حل مسأله ............................................................................................................................................................................. 74

3-7 شرایط مرزی و نحوه اعمال آنها ......................................................................................................................................... 87

3-7-1 مقدمه ..................................................................................................................................................................................... 87

3-7-2 شرط مرزی ورودی ...................................................................................................................................................... 87

3-7-3 شرط مرزی خروجی ................................................................................................................................................... 89

3-7-4 شرط مرزی دیوار ........................................................................................................................................................... 90

3-7-5 شرط مرزی تقارن ........................................................................................................................................................ 92

فصل چهارم: نتایج جریان آرام 94

4-1 مقدمه ...................................................................................................................................................................................................... 94

4-2 مقایسه نتایج بدست آمده برای هندسه یک سیلندری با نتایج موجود ................................................ 95

4-3 مطالعه شبکه ..................................................................................................................................................................................... 99

4-4 مطالعه نسبت انسداد ................................................................................................................................................................ 105

4-5 تحلیل نتایج رژیم جریان آرام ........................................................................................................................................... 118

4-5-1 تحلیل نتایج جریان سیال برای فاصله بین سیلندری ثابت G=5 ........................................ 118

4-5-2 تحلیل نتایج جریان سیال برای فواصل بین سیلندری مختلف ................................................ 138

4-5-3 تحلیل نتایج انتقال حرارت و میدان دما ..................................................................................................... 147

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش 161

5-1 مقدمه ..................................................................................................................................................................................................... 161

5-2 تحلیل نتایج بدست آمده برای جریان سیال .......................................................................................................... 162

5-3 تحلیل نتایج میدان دما و انتقال حرارت ................................................................................................................... 178

جمع­بندی نتایج و ارائه پیشنهادات 183

پیوستها

پیوست الف: متن کامل مقاله ارائه شده در دهمین کنفرانس دینامیک شاره­ها 1385 ..................... 186

پیوست ب: متن کامل مقاله پذیرفته شده جهت ارائه در کنفرانسISME2007 .............................. 197

پیوست ج: استخراج معادلات حاکم بر جریان و نحوه بی­بعد کردن آنها ....................................................... 203

پیوست د: محاسبه مشتق اول با دقت مرتبه دوم در یک نقطه در شبکه غیر یکنواخت ................... 212

فهرست منابع 215


فهرست جداول

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه 1

فصل دوم: مروری بر فعالیت­های تحقیقاتی گذشته 21

جدول 2-1 تأثیر فاصله پایین­دست سیلندر در رینولدز 100 و نسبت انسداد 7% .................................... 22

جدول 2-2 مقایسه نتایج حاصل از استفاده از شرط مرزی خروجی مختلف ..................................................24

جدول 2-3 مقایسه نتایج بدست آمده برای سیلندرهایی با نسبت منظرهای متفاوت ............................34

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن 59

جدول 3-1 مقادیر بی­بعد ابعاد هندسی....................................................................................................................................... 62

جدول 3-2 ترم­های مختلف معادلات بی بعد شده جاکم بر مسأله ..........................................................................73

فصل چهارم: نتایج جریان آرام 94

جدول 4-1 مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه­بندی­هایی متفاوت در نسبت انسداد10% .............. 100

جدول 4-2 مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه­بندی­هایی متفاوت در نسبت انسداد 5% ................ 100

جدول 4-3 مقایسه نتایج بدست آمده پارامترهای جریان در نسبت انسدادهای مختلف ................. 106

جدول 4-4 مقایسه نتایج بدست آمده عدد نوسلت سیلندرها در نسبت انسدادهای مختلف 107

جدول 4-5 مقادیر پارامترهای مختلف جریان در اعداد رینولدز متفاوت برای G=5 ........................ 134

جدول 4-6 پارامترهای مختلف محاسبه شده جریان در فواصل بین سیلندری مختلف .................. 143

جدول 4-7 مقادیر محاسبه شده عدد نوسلت سیلندرها در فواصل بین سیلندری مختلف ........... 153

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش 161

جدول 5-1 مقادیر عدد نوسلت وجوه مختلف سیلندرها در اعداد رینولدز متفاوت ..............................182

...

فصل اول

مقدمه

1-1 جدایش جریان

محدوده مقادیر لزجت در سیالات مختلف بسیار وسیع است. مثلاً لزجت هوا در فشارها و درجه حرارت­های معمول، نسبتاً کوچک است. این مقدار کوچک لزجت در بعضی شرایط، نقش مهمی در توصیف رفتار جریان ایفا می­کند. یکی از اثرات مهم لزجت سیالات در تشکیل لایه­ مرزی[1] است.

جریان سیالی که بر روی یک سطح صاف و ثابت حرکت می­کند را در نظر بگیرید. به تجربه ثابت شده است که سیال در تماس با سطح به آن می­­چسبد (شرط عدم لغزش[2]). این پدیده باعث می­شود که حرکت سیال در یک لایه نزدیک به سطح کند شود و ناحیه­ای به ­نام لایه ­­­مرزی بوجود می­آید. در داخل لایه مرزی سرعت سیال از مقدار صفر در سطح به مقدار کامل خود افزایش می­یابد، که معادل سرعت جریان در خارج از این لایه است. بعبارت دیگر، در لایه ­مرزی سرعت افقی در امتداد عمود بر سطح تغییر می­کند، که این تغییرات در نزدیکی سطح بسیار شدید است. یک نمونه از توزیع سرعت در لایه مرزی تشکیل شده بر روی سطح یک جسم در شکل 1-1 نشان داده شده است.

شکل 1-1 نمایش توزیع سرعت در لایه ­مرزی تشکیل شده بر روی سطح یک جسم

لایه ­مرزی نزدیک یک صفحه تخت در جریان موازی با زاویه صفر نسبت به امتداد جسم، بعلت اینکه فشار استاتیکی در کل میدان جریان ثابت باقی می­ماند، نسبتاً ساده است. از آنجا که خارج از لایه­ مرزی سرعت ثابت باقی می­ماند و همچنین به خاطر اینکه در جریان بدون اصطکاک معادله برنولی معتبر است، فشار نیز ثابت باقی خواهد ماند. بنابراین فشار در امتداد لایه ­مرزی هم اندازه با فشار در خارج از لایه ­مرزی، ولی در فواصل مشابه است. بعلاوه در فاصله x مشخص از ابتدای صفحه، فرض می­شود که فشار در امتداد ضخامت لایه ­مرزی ثابت باقی می­ماند. این اتفاق بطور مشابه برای هر جسمی با شکل دلخواه، زمانی که فشار خارج لایه ­مرزی در امتداد طول جسم تغییر کند نیز رخ می­دهد. بعبارتی می­توان گفت فشار خارجی بر لایه­ مرزی اثر می­گذارد. بنابراین برای حالتی که جریان عبوری از یک صفحه تخت داریم، فشار در سرتاسر لایه ­مرزی ثابت باقی می­ماند.

دو اثر بسیار مهم در جریان سیال، اثرات اینرسی و لزجت است. رابطه بین این دو اثر با یکدیگر مشخص کننده نوع جریان است. این رابطه بصورت پارامتر بدون بعد Re یا عدد رینولدز که برابر با اندازه نسبت نیروهای اینرسی به لزجتی است، تعریف می­شود. نسبت نیروی اینرسی به نیروی لزجت برای یک المان سیال با بعد سطح، به وسیله رابطه زیر که همان عدد رینولدز است تعریف می­شود:

(1-1)

بنابراین وقتی عدد رینولدز بزرگ است، اثرات اینرسی حاکم می­شود و زمانی که کوچک است، اثرات لزجت قوی­تر است. شایان ذکر است که مفهوم عدد رینولدز در رابطه با مرزها که بر جریان اثر می­گذارد، یک کمیت موضعی است، بعبارتی انتخاب­­های مختلف طول مشخصه L در محاسبه عدد رینولدز، منجر به مقادیر مختلفی برای این پارامتر خواهد شد. بنابراین جریان بر روی یک جسم ممکن است که محدوده وسیعی از اعداد رینولدز را شامل شود که بستگی به محلی دارد که مطالعه بر روی آن انجام می­شود. بنابراین در بحث جریانی که از روی یک جسم عبور می­کند، معمولاً طول مشخصه L بگونه­ای انتخاب می­شود که نمایانگر یک بعد کلی از جسم باشد.

اگر حرکت ذرات سیال موجود در لایه مرزی به اندازه کافی به وسیله نیروهای اصطکاکی کاهش یابد، جدایش[3] جریان بوجود می­آید. بعبارتی دیگر می­توان گفت، جدایش جریان بدلیل کاهش زیاد اندازه حرکت یا مومنتوم جریان نزدیک دیوار اتفاق می­افتد. می­توان با یک بحث هندسی در خصوص مشتق دوم سرعت u روی دیوار، پدیده جدایی جریان را تجزیه و تحلیل کرد.[1]

معادله بقای مومنتوم در لایه ­مرزی در امتداد محور x بصورت زیر است:

(1-2) با توجه به شرط­ مرزی عدم لغزش سیال روی صفحه تخت در، خواهیم داشت،، شرط ­مرزی در جریان­های آرام و متلاطم را می­توان چنین نوشت:

(1-3)

بطور کلی هر المان سیال تحت تأثیر دو عامل قرار می­گیرد، یکی نیروی لزجت که همیشه با حرکت سیال مخالفت می­کند و سرعت المان سیال را کاهش می­دهد، دیگری نیروی فشاری که بسته به اینکه گرادیان فشار، ، مثبت یا منفی باشد با حرکت المان سیال مخالفت یا به پیشروی آن کمک می­کند.

برای گرادیان فشار صفر، ، مشتق دوم سرعت با توجه به رابطه (1-3) در دیوار صفر است، سپس با توجه به اینکه مشتق اول در دیوار حداکثر است و با افزایش y کاهش می­یابد، مشتق دوم برای y مثبت باید منفی باشد، زیرا منفی بودن مشتق دوم سرعت به معنی کاهش و در نتیجه نزدیک شدن u به U است. شکل 1-2-الف این شرایط را نشان می­دهد.

اگر گرادیان فشار منفی باشد، ، به این گرادیان فشار، گرادیان مطلوب فشار گفته می­شود. منفی بودن گرادیان فشار منجر به مثبت شدن ، یعنی افزایش سرعت جریان آزاد در طول جریان می­شود. شیب توزیع سرعت نزدیک دیواره بزرگ است و در امتداد y کاهش می­یابد و مشتق دوم در نزدیک دیواره و در لایه ­مرزی منفی است. برای نتیجه می­شود که ، اندازه حرکت نزدیک دیوار نسبت به مومنتوم در حالت ، بزرگتر است، همانطور که در شکل 1-2- ب نشان داده شده است.


[1]. Boundary Layer

[2]. No-Slip Condition

[3]. Separationخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 16:42 | چاپ مطلب

شرح سیستم های مختلف ماشینهای پژو پرشیا و پیکان

شرح سیستم های مختلف
ماشینهای پژو پرشیا و پیکان

شرح سیستم های مختلف ماشینهای پژو پرشیا و پیکان

فهرست

مقدمه :

سیستم مداری شیشه بالابرهای درب عقب پژو پرشیا

تشریح عملکرد سیستم

سیستم مداری قفل مرکزی

تشریح عملکرد سیستم

عیب یابی سیستم

سیستم مداری فن GLX

تشریح عملکرد سیستم

مراحل کارکرد یونیت فن ها

دور تند خودرو روشن

قطع کولر خودرو روشن

روشن شدن چراغ STOP خودرو روشن

خاصیت هیسترزیس پاپس ماند

هواگیری سیستم حلقه بسته گردش آب

ارتباط سیستم کنترل یونیت فن ها با سیستم کولر

تشریح عملکرد سیستم

آینه های برقی خودرو کار نمی کنند

انژکتورها

سنسور سرعت خودرو

سنسور دور موتور

استپ موتور

سنسور موقعیت دریچه گاز

سنسور فشار هوای ورودی

سنسور دمای هوای ورودی

کویل دوبل

چراغ اخطار و دور سنج

گرمکن هوزینگ دریچه گاز

سنسور دمای آب رادیاتور

کانکتور عیب یابی سیستم

ارتباط برق ECU با سنسورها و فرمان برها

طریقه فیلر گیری سوپاپها

طریقه رگلاژ ترمز دستی

طریقه رگلاژ کردن لنت های ترمز (گرفتن خلاصی )

طریقه تنظیم کاربراتور

طریقه تنظیم کاربراتور های اتوماتیک پیکان

طریقه ترتیب وایر چینی

بازدیدهای ماشین در زمانهای مختلف

بازدید های سه ماهه یا هر 4800 کیلومتر

بازدید های شش ماهه یا هر 9600 کیلومتر

بازدید های سالیانه

اطلاعات کلی موتور های اتومبیل پیکان

اطلاعات اندازه های موتورهای تخت و غیر تخت

عیب یابی موتور پیکان

مشخصات سیستم خنک کننده موتورهای 1500 سی سی و 1725 سی سی

سیستم مداری شیشه بالابرهای درب عقب پژو پرشیا

لیست قطعات :

1- باطری BB00

2- جعبه تقسیم کالسکه ای BB10

3-سوئیچ زیر فرمان CA00

4- جعبه فیوز BF00

5- رله محافظتی شیشه بالابر 6126

6- کلید شیشه بالابر درب عقب سمت راننده در قسمت جلو 6110

7- کلید شیشه بالابر درب عقب سمت شاگرد در قسمت جلو 6115

8- کلید شیشه بالابر درب عقب سمت راننده در قسمت عقب 6100

9- کلید شیشه بالابر درب عقب سمت شاگرد در قسمت عقب 6105

10- کلید قفل شیشه بالابرهای عقب 6120

11- موتور شیشه بالابر درب عقب سمت راننده 6130

12- موتور شیشه بالابر درب عقب سمت شاگرد 6135

تشریح عملکرد سیستم :

این سیستم دقیقاً همان سیستم شیشه بالابر درب شاگرد در پژو 405 است با باز کردن سوئیچ زیر فرمان برق از فیوز F30 رد شده و به پایه 1 رله پنج پایه مشکی رنگ 6126 که در بالای پای راننده قرار دارد ، می رسد . رله تحریک شده و برق ورودی به پای شماره 3 رله از پایه شماره 5 آن خارج می شود . خروجی برق آن از یک طرف وارد کلیدهای نصب شده و در قسمت جلو رفته و آنها را آماده به کار می کند . از سمت دیگر ضمن عبور از کلید قفل شیشه بالابر به کلیدهای مصب شده در قسمت عقب رسیده و آنها نیز آماده به کار می شوند . کار کردن کلیدهای نصب شده در قسمت عقب منوط به این شرط است که کلید قفل شیشه بالابرها توسط راننده فشار نشده باشد . دلیل این امر داشتن کنترل راننده بر روی دخالت سرنشین ها بر روی بالا و پایین آوردن شیشه های درب های عقب است . نحوه کار کرد ، ارتباط دوگانه دو کلید سمت راست و چپ ، تست کلیدها و عیب یابی سیستم عیناً همانی است که در پژو 405 در مورد شیشه بالابر سمت شاگرد وجود دارد.

سیستم مداری قفل مرکزی

لیست قطعات :

1- باطری BB0

2- جعبه تقسیم کالسکه ای BB1

3- جعبه فیوز BF

4- کنترل یونیت قفل مرکزی 6235

5- گیرنده یا چشمی سقفی 6230

6- محرک و سویئچ سمت راننده 6240

7- محرک و سوئیچ سمت شاگرد 6245

8- محرک درب عقب راست 6250

9- محرک درب عقب چپ 6255

10- محرک درب صندوق عقب 6260

11- محرک درب باک بنزین 6265

تشریح عملکرد سیستم :

این سیستم از سه بخش : فرستنده ،کنترل ، کنترل یونیت و محرک ها تشکیل شده است .

بخش اول این سیستم شامل دو قسمت فرستنده وگیرنده می باشد . فرستنده این قسمت که ریموت کنترل نامیده می شود در داخل سوئیچ درب قرار دارد و به هماره راننده است . این سوئیچ ار دوقسمت : واحد الکترونیکی و خود سوئیچ فلزی تشکیل شده که باز کردن پیچ روی آن از یکدیگر جدا می شوند و قابل تفکیک هستند . واحد الکترونیکی آن دارای دو دیود ، یکی به عنوان نشان دهنده فشرده شدن کلید (قرمز رنگ ) و دیگری دیود مادون قرمز فرستنده (بنفش رنگ ) است که نور آن فقط در لحظه اول و به صورت خیلی کم رنگ قابل دیدن است . با فشردن کلید ریموت کنترل ، دیود نوری نشان دهنده ، روشن شده و دیود مادون قرمز نیز کد رمز خاصی را ارسال می کند . این کد رمز ارسال شده توسط گیرنده چشمی داخل خودرو دریافت و تشخیص کد داده می شود . اگر این کد با کد از پیش گذاشته شده در گیرنده سقفی یکسان باشد گیرنده بر روی پایه های 1و2 خود با ایجاد یک نوسان ولتاژی ، دستور باز و بسته شدن درب ها را به کنترل یونیت می دهد . امااگر کدارسالی از طرف فرستنده با کد گیرنده یکسان نباشد ،گیرنده هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد. بر همین مبنا اگر فرضاً یکی از این دو قسمت معیوب شد حتماً هر دو تکه باید تعویض شوند . در داخل ریموت دو باتری ساعتی 3 ولتی وجود دارد . پایه های 7 و 8 گیرنده ، پایه های برق و بدنه آن هستند .

گیرنده سقفی پیام دریافت شده از ریموت کنترل را به پایه های 6 و 9 کنترل یونیت می رساند . کنترل یونیت که در زیر سمت راست پایین قاب فرمان داده شده دارای دو پایه خروجی 3 و 4 می باشد . دستورات کنترل یونیت از این دو پایه صادر می شوند. این دو پایه در حالت عادی توسط دو رله داخلی به بدنه اتصال یافته اند. هنگامی که ریموت فشرده شد و پیام ازطریق چشمی به کنترل یونیت فرستاد شد این واحد بلافاصله یکی از پایه های 3 و 4 را توسط رله داخلی از بدنه جدا کرده و حدود یک ثانیه به برق وصل می کند . پس در این حالت یکی از پایه ها بدنه و دیگری برق دار است .

با نگاهی به محرک ها در واقع شکلی از موتور DC هستند می توان دید که هر شش موتور در حالت موازی با یکدیگر به پایه های 3 و 4 کنترل یونیت اتصال یافته اند . پس برق و بدنه این پایه ها می تواند همزمان کلیه موتورها را در یک جهت به کار انداخته و مثلاً تمامی درب ها را ببندد . پس از حدود یک ثانیه که همه دربها بسته شدند ، پایه برق دار به حالت برگشته و سیستم تا فشرده شدن بعدی ریموت کنترل ، ساکن می شود . بار دیگر که ریموت کنترل فشرده شد دوباره پیام از طریق چشمی به کنترل یونیت فرستاده می شود . این واحد بلافاصله پایه دیگر از 3 و 4 را توسط رله داخلی از بدنه جدا کرده و حدود یک ثانیه به برق وصل می کند . پس در این حالت جای پایه برق دارد است . این بار موتورها که DC بوده و قابلیت حرکت معکوس را دارند در جهت معکوس چرخیده و درب ها را باز می کنند و سپس ساکن می شوند .

این تسلسل می تواند ادامه داشته باشد از یک سود ، همین عکس العمل را وقتی سوئیچ درب ها را در قفل مربوطه می چرخانیم مشاهده می کنیم . این امر بدین علت است که با چرخاندن سوئیچ از سمت راننده و یا شاگرد، پایه بدنه موجود در پایه های 3 محرک های 6240 و 6245 را به سمت پایه های 1و 2 آنها و متعاقب آن به پایه های 5و 7و 8 کنترل یونیت ارسال می کنیم . این کار دقیقاً همان عکس العمل پیشین را به دنبال خواهد داشت .

عیب یابی سیستم :

قفل مرکز خودرو کلاً کار نمی کند :

در چنین مواقعی باید کلیه عناصری که در مسیر قرار دارند به ترتیب اولویت زیر چک کرد :

1- فیوز F15 را چک کنید .

2- کانکتور دو راهه سیاه رنگ جعبه تقسم کالسکهای راچک کنید .

3- قاب درب راننده و شاگرد را باز کرده و کنترل یونیت را چک کنید .

4- سلامت محرک ها را چک کنید .

بین دو سیستم کنترل از راه دور و یا سوئیچ درب ها یکی کار نمی کند :

با توجه به اینکه یکی از این دو سیستم فوق کار می کند پس از ارتباط جعبه تقسیم ، جعبه فیوز ، و موتورها سالم هستند .

· اگر قفل مرکز با سوئیچ کار کرده و با ریموت کنترل کار نمی کند :

1- گیرنده چشمی را باز کرده و صحت عملکرد ریموت کنترل و یرنده را چک کنید .

2- قاب درب راننده و شاگر را باز کرده و کنترل یونیت را چک کنید .

· اگر قفل مرکزی با ریموت کنترل کار کرده و با سوئیچ کار نمی کند :

1- قاب درب راننده و شاگر را باز کرده و کنترل یونیت را چک کنید .

2- فیش سه راهه سفید رنگ را بیرون کشیده و میکرو سوئیچ را در حالت باز و بسته اهم چک نمائید .

یکی از محرک ها گیر مکانیکی دارد و قفل مرکزی کار نمی کند :

اگر اهرم یکی از محرک ها بر اثر ضربه گیر کرده باشد ولتاژ 12 ولتروی آن که باید صرف حرکت دادن اهرم شود بدون افت قابل ملاحظه از سیم پیچ عبور می کند . از انجایی که سر دیگر این سیم پیچ بدنه است در هنگام عمل کردن محرک ها در این محرک در واقع نوعی اتصال کوتاه بین دو سر سیم پیچ آن برقرار می شود و باعث می شود تا نه تنها نیروی لازم به دیگر محرک ها نرسد بلکه جریان فیوز F15 نیز بالا رفته و احتمال سوختن آن تشدید شود . پس باید بلافاصله سوکت دو راهه قهوه ای رنگ آن را کشیده و در اسرع وقت به تعویض آن محرک اقدام نمایید و

پس فشردن ریموت ، قفل مرکزی عمل معکوس را درپی آن انجام می دهد :

این عیب معمولاً ناشی از خرابی کنترل یونیت و یا میکرو سوئیچ های درب های جلوست . لذا این دو قسمت را چک کنید .

سیستم مداری فن GLX

لیست قطعات :

1- باطری BB0

2- جعبه تقسیم کالسکه ای BB1

3- جعبه فیوز BF00

4- سوئیچ زیر فرمان CA00

5- کنترل یونیت فن 8010

6- سنسور (فشنگی ) مقاومتی 8008

7- سنسور (فشنگی ) دو کنتاکت تک مرحله ای 1520

8- رله A 1500A

9- رله B 1500B

10-رله C 1500C

11- کلید کولر 8000

12- سوئیچ سه مرحله ای کولر 8007

13- فن A 1510A

14- فن B 1510B

تشریح عملکرد سیستم :

قلب این سیستم را سه عنصر کنترل یونیت ، سنسور 1520و سنسور مقاومتی 8008 تشکیل می دهد . در این مدار ، سنسورهای وظیفه اطلاع رسانی دماهای مختلف به کنترل یونیت را به عهده دارند . کنترل یونیت نیز به نوبه خود با تجزیه و تحلیل این اطلاعات ،‌در مورد نحوه عملکرد فن تصمیم گیری کرده و فن ها را خاموش کرده و یا در دور تند یا کند به کار می اندازد .

سنسور 1520 که در خودروی پژو 405 در کنار و در پژوی RD بر روی سینی فن و گاهی بر روی منیفلد بسته می شود دارای این ویژگی است که هر زمان بدنه آن به 57 درجه سانتیگراد برسد دو کنتاکت داخلی آن به یکدیگر متصل می شود .در داخل این سنسور ، دو صفحه فلزی غیرهمجنس وکنتاکت شماتیک 1و 2 شکل 1520 را به یکدیگر می چسبند . از انجایی که وظیفه این سنسور در پژوی GLX ، رساندن اطلاع دمای 57 درجه اتاق موتور به کنترل یونیت است ، با گرم شدن آن پایه 3 کنترل یونیت ، بدنه دریافت کرده دمای داخلی در واقع این طور حساس می کند که دمای اتاق موتور به 57 درجه رسیده است لذا به فن های دستور دور کند را می دهد و فن ها در دور کند شروع به گردش می کنند .

سنسور 8008 دارای ویژگی خاصی است که بر مبنای آن می توانداطلاعات دمای آب رادیاتور را به کنترل یونیت برساند . این ویژگی که از آن به عنوان «مقاومت متغیر با دما » یاد می شود دارای این خاصیت است که میزان مقاومتی که در دوسرپایه های 1و2 آن دیده می شود دارای افزایش و یا کاهش می یابد . سنسور 8008 که با دما دچار افزایش مقاومت داخلی می شود اصطلاحاً مقاومت PTC گفته می شود . این سنسور در پژوی GLX در روی سر سیلندر و درکنار دلکو و در پژو RD در روی رادیاتور نصب شده است که در هر دو صورت با آب در حال گردش سیستم موتور ،در تماس مستقیم است . همزمان با گرم شدن آب ، مقدار مقاوت دیده شده بر روی پایه های 1و2 این سنسور و متعاقب آن از طرف پایه های 7و 14 کنترل یونیت ، افزایش می یابد . پس افزایش مقاومت داخلی این سنسور به نوعی می تواند بیان کننده دمای آب موتور باشد .

مراحل کارکرد یونیت فن ها :خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:58 | چاپ مطلب

ساختار میتوکندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوکندری

ساختار میتوکندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوکندری

مقدمه ................................

ساختار میتوکندری .....................

ژنوم میتوکندری انسان .................

میتوکندریها نیمه خود مختار هستند .....

میتوکندریها وراثت مادری دارند ........

هتروپلاسمی و تفکیک رپلیکاتیو ..........

نوترکیبی mtDNA .......................

کامل شدن mtDNA .......................

میزان بالای موتاسیون در mtDNA .........

تنوع پلی مورفیک mtDNA در جمعیت‌های انسانی

ژنتیک میتوکندری (همانندسازی، رونویسی و ترجمه mtDNA)

فرایندهای میتوکندریایی ...............

میتوکندری و پاسخ به استرس ............

بیان آستانه‌ای ........................

بیماریهای میتوکندریایی ناشی از جهش‌های سیستمیک

LHON (نوروپاتی چشمی ارثی لبر) ........

مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیکی احتمالی LHON

LHON، مولتیپل اسکلروزیس و دیستونی ....

بیماری پارکینسون (PD) و بیماری هانتینگتون (HD)

ژنتیک کروموزومی بیماری پارکینسون......

جهش‌های mtDNA در PD....................

اختلالات میتوکندریایی در PD.............

نارسایی‌های میتوکندریایی در بیماری‌ هانتینگتون

رتینیت پیگمنتوزا (RP) و سندرم لی (LS)....

موتاسیونهای mtDNA در RP و سندرم لی.....

میوپاتی و انسفالومیوپاتی‌های میتوکندریایی

ضعف عضلانی پیشرونده و مرتبط پاموتاسیونهای سیتوکروم mtDNA b ........

انسفالومیوپاتی‌های ناشی از جهش‌های ژن COX mtDNA

میوپاتی‌های میتوکندریایی ناشی از موناسیونهای TRNA ژنوم میتوکندری ..

کاردیو میوپاتی‌‌هایپرتروفیک و میوپاتی ناشی از جهش‌های mtDNA ............

انسفالومیوپاتی‌های ناشی از جهش‌های mtDNA

افتالموپلژیا، پتوزیس و میوپاتی میتوکندریایی

افتالموپلژیای ناشی از جهش‌های mtDNA ...

CPEO و KSS مرتبط با موتاسیونهای نوآرایی mtDNA

CPEO ناشی از موتاسیونهای تعویض باز mtDNA

سندرم مغز استخوانی پانکراسی پیرسون ...

دیابت ملیتوس .........................

تیپ II دیابت ملیتوس بوسیله نوآرایی‌های (حذف‌ها و دوپلیکاسیونها) mtDNA

ایجاد می‌شود...........................

دیابت تیپ II ناشی از موتاسیونهای تعویض باز mtDNA

میوپاتی و دیابت ......................

پاتوفیزیولوژی دیابت و کری ............

کری به ارث رسیده از مادر و یا کری القا شده توسط آمینوگلیکوزید........

دمانس بعنوان یک بیماری میتوکندریایی ..

بیولوژی و ژنتیک بیماری آلزایمر .......

اختلالات میتوکندریایی در AD.............

بیماری آلزایمر ناشی از جهش‌های mtDNA ..

دیس کندروپلاژی متافیزی یا هیپوپلازی مویی- غضروفی ناشی از جهش‌های

RNASE MRP..............................

بیماریهای مولتی فاکتوریال و mtDNA .......

جهش‌های سوماتیک mtDNA در بیماریهای دژنراتیو، سرطان و پیری .......

تجمع جهش‌های سوماتیک mtDNA مرتبط با سن

آنمی سیدروبلاستیک ایدیوپاتیک ..........

بیماری ایسکمی قلبی و کاردیومیوپاتی اتساعی

بیماریهای نورودژنراتیو؛ HD, PD و AD.....

بیماری پارکینسون و بیماری‌ هانتینگتون .

بیماری آلزایمر .......................

موتاسیونهای سوماتیک mtDNA در دیگر بیماریهای کمپلکس

موتاسیونهای سوماتیک در سرطان .........

نتیجه‌گیری ............................

منابع

==========================

مقدمه:

اولین گزارشات در ارتباط با ساختارهای درون سلولی شبه میتوکندری به 150 سال پیش برمی‌گردد. واژه میتوکندری که از دو کلمه یونانی mitos بمعنی نخ یا رشته و chondros به معنی گرانول منشا گرفته است؛ برای اولین بار صد سال پیش مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد اصلی این ارگانل کروی یا میله‌ای شکل که صدها عدد از آن در یک سلول وجود دارد، فسفریلاسیون اکسیداتیو است؛ بعبارت دیگر اکسیداسیون سوبستراها به Co2 و آب و فراهم کردن ترکیب پرانرژی ATP برای سلولها؛ و به همین دلیل است که میتوکندری را نیروگاه یا موتورخانه سلول نیز می‌نامند. بیماریهای دژنراتیو بسیار زیادی تا به امروز با نارسایی‌ها و اختلالات میتوکندری مرتبط شده‌اند. این بیماریها می‌توانند در اثر موتاسیون در DNA میتوکندری و یا DNA هسته ایجاد شوند. اولین بیماریهای میتوکندریایی که در سطح ملکولی درک شدند؛ در یک بیمار CPEO (فلج مزمن پیشرونده عضلات چشمی خارجی) و KSS (سندرمkearns-sayre) گزارش شدند. در همان زمان wallace موتاسیونی نقطه‌ای را در ژن ND6 گزارش کرد که با LHON (نوروپاتی چشمی ارثی لبر) مرتبط است. در سال 1990، دوموتاسیون جدید، یکی در ژن لایزیل- tRNA در سندرم MERRF و دیگری در ژن لوسیل - tRNA در سندرم MELAS گزارش شدند. طیف فتوتیپی بیماریهای میتوکندریایی از میوپاتی‌های نادر تا بیماریهای متعدد را شامل می‌شود. برخی موتاسیونهای mtDNA، علائم و نشانه‌های منحصر و ویژه‌ای دارند؛ مثل جهش‌های اشتباهی که موجب نوروپاتی چشمی ارثی لبر می‌شوند در حالیکه بقیه تظاهرات مولتی سیستم متنوعی را شامل می‌شوند مثل جهش‌های حذفی که موجب CPEO می‌شوند. بیماریهای میتوکندریایی بواسطه وراثت مادری، وراثت منرلی و نیز نوترکیبی‌های دوتایی نو، قادر به انتقال می‌باشند. این پیچیدگی ژنتیکی از این حقیقت ناشی می‌شود که میتوکندری از حدود 1000 ژن که در بین ژنوم میتوکندری و هسته پخش شده‌اند، تشکیل شده است. علاوه بر این بیماریهای میتوکندریایی غالباً شروع تاخیری و یک دوره پیش رونده دارند که احتمالاً از تجمع جهش‌های سوماتیک mtDNA در بافت‌های post-mitotic حاصل شده‌اند. این موتاسیونهای سوماتیک mtDNA همچنین در سرطان و پیری نیز نقش دارند. اگرچه بیماریهای میتوکندریایی هر ارگانی را ممکن است درگیر کنند اما این بیماریها غالباً CNS، عضلات اسکلتی، قلب، کلیه و سیستم‌های اندوکرین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. علت این پیچیدگی‌های فتوتیپی، نقش مهم میتوکندری در انواع پروسه‌های سلولی شامل تولید انرژی سلولی بوسیله فسفریلاسیون اکیداتیو، تولید گونه‌های سمی فعال اکسیژن (ROS) بعنوان یک محصول جانبی در فسفریلاسیون اکسیداتیو و تنظیم شروع آپوپتوزاز طریق فعال شدن نفوذپذیری پورهای انتقالی میتوکندری (mtPTP) است. (19، 20 و 24)

ساختار میتوکندری :

میتوکندری واجد یک غشای بیرونی و یک غشای داخلی است که دو فضای داخلی را ایجاد می‌کنند: ماتریکس داخلی و فضای بین دو غشا که بسیار باریک است. غشای داخلی چین‌خورده و تعداد زیادی کریستا ایجاد می‌کند که کل سطح آنرا بمقدار زیادی افزایش می‌دهد. سطح وسیع غشای داخلی، آنزیم‌های دستگاه مولد انرژی میتوکندریایی (زنجیره تنفسی) را در خود جای داده است. ماتریکس میتوکندری واجد نسخه‌های یکسان متعددی از ژنوم میتوکندری، ریبوزوم‌های ویژه میتوکندری (میتوریبوزوم)، tRNAها و آنزیم‌های متنوعی است که برای بیان ژنهای میتوکندری مورد نیازند. (20)

ژنوم میتوکندری انسان:

حضور DNA در میتوکندری در سال 1963 و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مشخص شده است. DNA میتوکندریایی انسان یک ملکول مدور بسته دو رشته‌ای با 16569 جفت نوکلئوتید است. دو رشته mtDNA که به رشته‌های H (سنگین) و L (سبک) معروفند، یک عدم تقارن غیر معمول در ترکیب بازهایشان دارند. زنجیره H غنی از پورین است در حالیکه زنجیره L غنی از پیریمیدین می‌باشد. سبک و سنگین به تحرک متفاوت رشته‌ها در گرادیانهای سزیم کلراید قلیایی اطلاق می‌شود. mtDNA انسان یکی از متراکم‌ترین و فشرده‌ترین بخش‌های اطلاعات ژنتیکی است. در mtDNA، اینترون وجود ندارد و حتی بعضی از ژنهای آن هم‌پوشانی دارند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:07 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 190 )
   1      2     3     4     5      ...      19   >>
صفحات