X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پروژه طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی

پروژه طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی

مقدمه :

هیدرولیک به عنوان یکی از شاخه های علم مکانیک سیالات شناخته می شود که در این شاخه ،بر خلاف شاخه هیدرو دینامیک، از جنبه های تجربی و آزمایشگاهی بهره فراوان برده می شود .ضرورت استفاده ازنتایج تجربی وآزمایشگاهی خود معلولی از پیچیدگی تاثیر عوامل مختلف طبیعی و غیر طبیعی بر رفتار مکانیکی آب می باشد.

در میان روش های مختلف انتقال آب، استفاده از نیروی ثقل و به حرکت در آوردن آب به صورت جریان با سطح آزاد، به همراه ایجاد کانالها وسازه های هیدرولیکی مربوط نظیر سرریزها، دریچه ها و...از متداولترین روشها در آبیاری و آبرسانی می باشد،که شناخت مهندسین و متخصصین را از قوانین حاکم براین گونه جریان ها تحت عنوان هیدرولیک کانال های باز ضروری می نماید. در هیدرولیک کانالهای باز ضمن تبیین اصول و قوانین حاکم بر جریانهای آزاد و کاربردهای آنها و نیزبررسی جریان های متغیرتدریجی ومکانی در آبراهه ها، به اصول هیدرولیکی حاکم بر تاسیساتی نظیر دریچه ها و سرریزها، به عنوان سازه های کنترل کننده جریان، طراحی هیدرولیکی سازه هایی همچون تبدیل ها، پل ها و آبروها و نیزکنترل سیلاب و انتشار امواج در کانالها و رود خانه ها پرداخته می شود.

از این رو، با توجه به اهمیت یادگیری عملی طراحی کانال وسازه های آبی برای دانشجویان مهندسی عمران، پروژه ای شامل طراحی بتنی و خاکی کانال، طراحی حوضچه آرامش، طراحی دریچه و محاسبات جریان متغیر تدریجی، تقدیم میگردد.

از این رو با توجه به اهمیت یادگیری عملی طراحی کانال و سازه­های آبی برای دانشجویان عمران–آب پروژه ای شامل طراحی بتنی و خاکی کانال و طراحی کالورت و حوضچه ی آرامش و طراحی دریچه و محاسبات جریان متغیر تدریجی تقدیم میگردد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:14 | چاپ مطلب

پروژه طراحی و محاسبات کانال

پروژه طراحی و محاسبات کانال

مقدمه :

هیدرولیک به عنوان یکی از شاخه های علم مکانیک سیالات شناخته می شود که در این شاخه ،بر خلاف شاخه هیدرو دینامیک، از جنبه های تجربی و آزمایشگاهی بهره فراوان برده می شود .ضرورت استفاده ازنتایج تجربی وآزمایشگاهی خود معلولی از پیچیدگی تاثیر عوامل مختلف طبیعی و غیر طبیعی بر رفتار مکانیکی آب می باشد.

در میان روش های مختلف انتقال آب، استفاده از نیروی ثقل و به حرکت در آوردن آب به صورت جریان با سطح آزاد، به همراه ایجاد کانالها وسازه های هیدرولیکی مربوط نظیر سرریزها، دریچه ها و...از متداولترین روشها در آبیاری و آبرسانی می باشد،که شناخت مهندسین و متخصصین را از قوانین حاکم براین گونه جریان ها تحت عنوان هیدرولیک کانال های باز ضروری می نماید. در هیدرولیک کانالهای باز ضمن تبیین اصول و قوانین حاکم بر جریانهای آزاد و کاربردهای آنها و نیزبررسی جریان های متغیرتدریجی ومکانی در آبراهه ها، به اصول هیدرولیکی حاکم بر تاسیساتی نظیر دریچه ها و سرریزها، به عنوان سازه های کنترل کننده جریان، طراحی هیدرولیکی سازه هایی همچون تبدیل ها، پل ها و آبروها و نیزکنترل سیلاب و انتشار امواج در کانالها و رود خانه ها پرداخته می شود.

از این رو، با توجه به اهمیت یادگیری عملی طراحی کانال وسازه های آبی برای دانشجویان مهندسی عمران، پروژه ای شامل طراحی بتنی و خاکی کانال، طراحی حوضچه آرامش، طراحی دریچه و محاسبات جریان متغیر تدریجی، تقدیم میگردد.

از این رو با توجه به اهمیت یادگیری عملی طراحی کانال و سازه­های آبی برای دانشجویان عمران–آب پروژه ای شامل طراحی بتنی و خاکی کانال و طراحی کالورت و حوضچه ی آرامش و طراحی دریچه و محاسبات جریان متغیر تدریجی تقدیم میگردد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پروژه، طراحی، محاسبات، کانال
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:52 | چاپ مطلب

محاسبات مربوط به موتورهای واحد word shop

محاسبات مربوط به موتورهای واحد word shop

محاسبات مربوط به موتورها:

موتورهای مربوط به واحد SHOP Word:

واحد SHOP Word نیروگاه فوق دارای یک سری از موتورهای کم توان جهت کارهای مورد نیاز می باشد این موتورها از دو تابلوی A و B فرمان می گرد و این دو تابلو نیز با هم دارای سیستم Coupling می باشند.

ضمناً در تمامی محاسبات، ضریب تصحیح استفاده نشده است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 12:43 | چاپ مطلب

سمینار محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

سمینار محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

فایل بصورت PDF

چکیده

تاثیرات متنوع تخلیه مستقیم گاز طبیعی و یا گاز های حاصـل از سـوختن گـاز طبیعـی بـه محـیط زیست، چه در عملیات بالا دستی و چه در عملیات پایین دستی صـنایع نفـت و گـاز، یـک مهنـدس شیمی را به اتخاذ تدابیری جهت کنترل میزان آلودگی و مشـخص کـردن تجهیـزات کنتـرل کننـده آلودگی جهت نصب آنها بر روی پلت فرم موجود مجبور می کند . فلر ها در گروه این تجهیـزات قـرار می گیرند که در این نوشته به تفصیل به آنها پرداخته می شود . انواع فلرهایی که در صـنایع نفـت و گاز استفاده می شود، به همراه اصول و کارکرد عملیاتی آنها مطالعه خواهد شد . همچنـین اطلاعـاتی که هر نوع فلر در چه شرایطی و برای چه سیستمی می تواند استفاده شود، بحث شده است.

مقدمه

فلرینگ یک روش متداول برای از بین بردن گاز های تلف شده قابل اشتعال در جریانات بـالا دسـتی صنایع نفت و گاز و تصفیه جریان های پایین دستی این صنایع می باشد . فلر یـک مشـعل در هـوای آزاد است که علی الخصوص در بالا ترین نقطه یک استک قرار داده می شود . فلـر معمـولا در جـایی نیز قرار داده می شود که از پرسنل و استراکچرهای طرح دور باشد و آسیبی به آنها نرسد . چنانچه در یکی از بخشهای این واحدها شرایط اضطراری رخ بدهد، فلر می تواند نقش کلیدی بازی کند. زیرا با وقوع شرایط فوق چنانچه شیرهای اطمینان عمل کننـد و خـوراک از خطـوط فراینـدی آزاد و تخلیه شوند و تخلیه آنها در اتمسفر نیز خطرناک با شد، سـوزاندن آن از طریـق سیسـتم فلـر، ایمن ترین و بهترین راه ممکن است . در واقع فلر شرایطی را فراهم می کنـد کـه جریانـات گـازی و حتی مایعات فرایند، تحت شرایط کنترل شده، بدون اینکه به تجهیزات واحـد و یـا پرسـنل آسـیبی برسد و آلودگی اتمسفر نیز تحت کنترل باشد، می سوزند . فلر یک فرایند اکسیداسیون است که در دمای بالا اتفاق می افتد و جهت سـوزاندن گـاز هـای قابـل احتراق که عمدتا " شامل هیدروکربن ها و گاز های آلوذه ناشی از عملیات هستند، استفاده می شود . گاز طبیعی، پروپان، اتیلن، پروپیلن، بوتا دین و بوتان %95 گاز های آلوده را تشکیل می دهند که در سیستم فلر سوزانده می شوند . با وقوع احتراق هیدروکربن های گازی در نتیجه واکنش بـا اکسـیژن اتمسفر، تشکیل دی اکسید کربن و آب می دهند . با توسعه استخراج نفت خام در دهه های اخیر، که با تولید گاز های آلـوده کننـده و مـزاحم همـراه بوده است، جهتحل کردن مشکل آل ودگی، استفاده از فلر اجتناب ناپذیر شده است . فلـر هـای گـازی یک گزینه انتخابی برای کنترل کردن میزان هیدروکربن های نسوخته است زیرا این هیدروکربن هـا به خودی خود پتانسیل اشتعال دارند . در یک فلر باید احتراق کامل در کوتاه ترین زمان اقامـت گـاز در محفظه فلر صورت بگیرد . گرما و آلودگی صوتی از آثار نا مطلوب سیستم های فلر هستند . فلر ها معمولا در جائیکـه از منـاطق مسکونی دور باشند، احداث می شوند . انتشار ذرات کربن، هیدوکربن های نسوخته، مونوکسید کـربن و ناکس ها در فضا، آثار مخرب زیست محیطی دارند . در نتیجه شرایطی فـراهم کـرد کـه در نتیجـه احتراق کامل مواد فوق الذکر فلر بهترین کارکر را داشته باشد.
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 14:05 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

....................................................

12

فصل اول

مبانی گرید

....................................................

14

Grid computing 1-1 چیست ؟

....................................................

15

2-1 انواع Grid

....................................................

17

3-1 اهمیت Grid Computing

....................................................

18

4-1 ابزار قدرتمند Globus

....................................................

20

5-1 نگاهی به‌اجزای Grid

....................................................

21

Grid 6-1 از دید برنامه نویسان

....................................................

27

7-1 پیچیدگی‌ها

....................................................

30

8-1 مقدمه‌ای بر محاسبات توری

31

9-1 مسأله گرید

....................................................

33

10-1 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی

....................................................

34

11-1 فواید محاسبات توری

....................................................

37

1-11-1بهره برداری از منابع مورد استفاده

....................................................

37

2-11-1 ظرفیت پردازنده موازی

....................................................

39

3-11-1 منابع مجازی و سازمانهای مجازی

....................................................

40

4-11-1دستیابی به منابع اضافی

....................................................

42

5-11-1 توازن منابع

....................................................

44

6-11-1 قابلیت اطمینان

....................................................

45

7-11-1مدیریت

....................................................

47

12-1 استانداردها برای محیط‌های گرید

....................................................

48

1-12-1 استاندارد OGSI

....................................................

49

2-12-1 استاندارد گرید FTP

50

3-12-1 استاندارد WSRF

....................................................

51

4-12-1 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب

....................................................

51

فصل دوم

امنیت و طراحی گرید

....................................................

52

-21 معرفی امنیت گرید (گرید Security)

....................................................

53

1-1-2 نیازهای امنیتی گرید

....................................................

53

2-1-2 چالش‌های امنیتی موجود در گرید

....................................................

54

3-1-2 دامنه‌های امنیتی گرید

54

4-1-2 اصول امنیت

....................................................

56

5-1-2 اصطلاحات مهم امنیت گرید

....................................................

58

6-1-2 مجوز اعتبارسنجی

....................................................

61

2-2 طراحی گرید

....................................................

68

1-2-2 اهداف راه حل

....................................................

69

2-2-2 توپولوژی گرید

....................................................

73

1-2-2-2 Intra گرید

....................................................

74

2-2-2-2 Extra گرید

....................................................

76

3-2-2-2 Inter گرید

....................................................

77

3-2بررسی برخی از پروژه‌های گرید

....................................................

78

SETI @ Home 1-3-2

....................................................

78

NAREGL2-3-2

....................................................

78

3-3-2 Floding@Home

....................................................

79

Google 4-3-2

....................................................

80

BLAST 5-3-2

....................................................

81

4-2 مقایسه ونتیجه گیری

....................................................

82

فصل سوم

زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

83

1-3 زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

84

2-3 توابع هدف

....................................................

93

3-3 زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید

....................................................

96

منابع

....................................................

101

فهرست جداول و اشکال

عنوان

صفحه

شکل 1-1

سیستم‌های Gird از دید استفاده کنندگان

....................................................

22

شکل 1-2

GSI در Gird

....................................................

23

شکل 1-3

موقعیت سرویس‌های MDS در Gird

....................................................

24

شکل 1-4

موقعیت زمانبند‌ها در Grid

....................................................

25

شکل 1- 5

- GASS در Gird

....................................................

26

شکل 1-6

بخش مدیریت منابع در Grid

....................................................

27

شکل 1-7

ساختار معماری باز سرویس های Grid

....................................................

28

شکل 1-8

کنترل گرید توسط Middleware

....................................................

32

شکل 1-9

دسترسی به منابع اضافی

....................................................

42

شکل 1-10

Job ها به منظور توازن بار به قسمتهایی ازگرید که کمتر مشغولند مهاجرت داده شده اند

....................................................

43

شکل 1-11

پیکربندی افزونه گرید

....................................................

46

شکل 1-12

تخصیص منابع توسط راهبر

....................................................

47

شکل 1-13

اجزای زیر بنای سرویس های گرید

....................................................

50

شکل 2- 1

رمزگشایی با کلید متقارن

....................................................

59

شکل 2- 2

اعتبارسنجی دیجیتالی

....................................................

63

شکل 2-3

یک نمونه از اعتبارسنجی و تصدیق

....................................................

65

شکل 2-4

معماری پایگاه داده

....................................................

73

شکل 2- 5

توپولوژی Intra گرید

....................................................

75

شکل 2- 6

توپولوژی Extra گرید

....................................................

76

شکل 2-7

توپولوژی Inter گرید

....................................................

77

شکل 2- 8

جدول مقایسه

....................................................

82

شکل 3-1

مراحل کلی اجرای یک کار داده موازی در یک سیستم گرید

....................................................

90

شکل 3-2

طبقه بندی زمانبندهای گرید

....................................................

94

شکل 3-3

توابع هدف

....................................................

95

مقدمه

Computing Grid یا شبکه‌های متصل کامپیوتری مدل شبکه‌ای جدیدی است که با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امکان انجام‌دادن عملیات‌ حجیم محاسباتی را میسر می‌سازد. Gridها در واقع از منابع کامپیوترهای متصل به‌شبکه استفاده می‌کنند و می‌توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به‌راحتی انجام دهند. آن‌ها این کار را با قطعه قطعه کردن این عملیات و سپردن هر قطعه به‌کامپیوتری در شبکه انجام می‌دهند. به عنوان مثال وقتی شما از کامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی‌کنید و کامپیوتر شما به‌ اصطلاح به‌وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می‌رود، از پردازشگر کامپیوتر شما هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. اما با استفاده از شبکه‌های Grid می‌توان از حداکثر توانایی‌های پردازشگر‌ها استفاده نمود و برنامه‌ای را در کامپیوتر قرار داد که وقتی از سیستم استفاده‌ای نمی‌شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد. در این مقاله این پدیده در فناوری اطلاعات مورد بحث قرار می‌گیرد و اهمیت استفاده از این فناوری، پیچیدگی‌ها، اجزای تشکیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می‌شود و نشان داده خواهد شد که با استفاده از این مدل چگونه در وقت و زمان شما صرفه‌جویی می‌شود. گفتنی است در حال حاضر بزرگ‌ترین شبکه Grid جهان در خدمت پروژه SETI@home برای یافتن حیات هوشمند فرازمینی قرار دارد. امروزه فناوری جدیدی به‌ نام Grid به ‌عرصه ارتباطات الکترونیک قدم نهاده است که براساس آن با دانلود کردن یک محافظ نمایشگر مخصوص می‌توانیم به‌کامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم که وقتی از آن استفاده نمی‌کنیم، به ‌شبکه جهانی متصل شوند و به ‌سیستم‌های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بلااستفاده سیستم ما استفاده نمایند.

Grid computing 1-1 چیست ؟

حدود 33 سال از به ‌وجود آمدن اینترنت می‌گذرد و از سال 1989 که وب پدید آمد، بیشتر مردم از آن استفاده می‌کنند و به‌صورت بخشی از زندگی ایشان در آمده است. شاید علت این استفاده زیاد از اینترنت، استاندارد باز آن بوده است که امکان ارتباط کامپیوترهای مختلف را با یکدیگر مهیا می‌سازد. با استفاده از اینترنت می‌توانید از هر کامپیوتری که به‌آن متصل است، ایمیل بفرستید و شخصی در آن طرف دنیا با کامپیوتری کاملاً متفاوت با کامپیوتر شما، آن ایمیل را به ‌راحتی بخواند و به ‌شما ایمیل دیگری بفرستد. امروزه تقریباً تمامی ‌شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، برای تبادل اطلاعات و فرستادن ایمیل به‌مشتریان خود از اینترنت استفاده می‌کنند. پرسش این است که آیا به‌راستی امکاناتی که اینترنت در اختیار ما قرار می‌دهد، فقط در فرستادن ایمیل و داشتن وب‌سایت خلاصه می‌شود؟ آیا اینترنت امکان استفاده از منابع سخت‌افزاری سیستم‌هایخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 14:33 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

....................................................

12

فصل اول

مبانی گرید

....................................................

14

Grid computing 1-1 چیست ؟

....................................................

15

2-1 انواع Grid

....................................................

17

3-1 اهمیت Grid Computing

....................................................

18

4-1 ابزار قدرتمند Globus

....................................................

20

5-1 نگاهی به‌اجزای Grid

....................................................

21

Grid 6-1 از دید برنامه نویسان

....................................................

27

7-1 پیچیدگی‌ها

....................................................

30

8-1 مقدمه‌ای بر محاسبات توری

31

9-1 مسأله گرید

....................................................

33

10-1 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی

....................................................

34

11-1 فواید محاسبات توری

....................................................

37

1-11-1بهره برداری از منابع مورد استفاده

....................................................

37

2-11-1 ظرفیت پردازنده موازی

....................................................

39

3-11-1 منابع مجازی و سازمانهای مجازی

....................................................

40

4-11-1دستیابی به منابع اضافی

....................................................

42

5-11-1 توازن منابع

....................................................

44

6-11-1 قابلیت اطمینان

....................................................

45

7-11-1مدیریت

....................................................

47

12-1 استانداردها برای محیط‌های گرید

....................................................

48

1-12-1 استاندارد OGSI

....................................................

49

2-12-1 استاندارد گرید FTP

50

3-12-1 استاندارد WSRF

....................................................

51

4-12-1 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب

....................................................

51

فصل دوم

امنیت و طراحی گرید

....................................................

52

-21 معرفی امنیت گرید (گرید Security)

....................................................

53

1-1-2 نیازهای امنیتی گرید

....................................................

53

2-1-2 چالش‌های امنیتی موجود در گرید

....................................................

54

3-1-2 دامنه‌های امنیتی گرید

54

4-1-2 اصول امنیت

....................................................

56

5-1-2 اصطلاحات مهم امنیت گرید

....................................................

58

6-1-2 مجوز اعتبارسنجی

....................................................

61

2-2 طراحی گرید

....................................................

68

1-2-2 اهداف راه حل

....................................................

69

2-2-2 توپولوژی گرید

....................................................

73

1-2-2-2 Intra گرید

....................................................

74

2-2-2-2 Extra گرید

....................................................

76

3-2-2-2 Inter گرید

....................................................

77

3-2بررسی برخی از پروژه‌های گرید

....................................................

78

SETI @ Home 1-3-2

....................................................

78

NAREGL2-3-2

....................................................

78

3-3-2 Floding@Home

....................................................

79

Google 4-3-2

....................................................

80

BLAST 5-3-2

....................................................

81

4-2 مقایسه ونتیجه گیری

....................................................

82

فصل سوم

زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

83

1-3 زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

84

2-3 توابع هدف

....................................................

93

3-3 زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید

....................................................

96

منابع

....................................................

101

فهرست جداول و اشکال

عنوان

صفحه

شکل 1-1

سیستم‌های Gird از دید استفاده کنندگان

....................................................

22

شکل 1-2

GSI در Gird

....................................................

23

شکل 1-3

موقعیت سرویس‌های MDS در Gird

....................................................

24

شکل 1-4

موقعیت زمانبند‌ها در Grid

....................................................

25

شکل 1- 5

- GASS در Gird

....................................................

26

شکل 1-6

بخش مدیریت منابع در Grid

....................................................

27

شکل 1-7

ساختار معماری باز سرویس های Grid

....................................................

28

شکل 1-8

کنترل گرید توسط Middleware

....................................................

32

شکل 1-9

دسترسی به منابع اضافی

....................................................

42

شکل 1-10

Job ها به منظور توازن بار به قسمتهایی ازگرید که کمتر مشغولند مهاجرت داده شده اند

....................................................

43

شکل 1-11

پیکربندی افزونه گرید

....................................................

46

شکل 1-12

تخصیص منابع توسط راهبر

....................................................

47

شکل 1-13

اجزای زیر بنای سرویس های گرید

....................................................

50

شکل 2- 1

رمزگشایی با کلید متقارن

....................................................

59

شکل 2- 2

اعتبارسنجی دیجیتالی

....................................................

63

شکل 2-3

یک نمونه از اعتبارسنجی و تصدیق

....................................................

65

شکل 2-4

معماری پایگاه داده

....................................................

73

شکل 2- 5

توپولوژی Intra گرید

....................................................

75

شکل 2- 6

توپولوژی Extra گرید

....................................................

76

شکل 2-7

توپولوژی Inter گرید

....................................................

77

شکل 2- 8

جدول مقایسه

....................................................

82

شکل 3-1

مراحل کلی اجرای یک کار داده موازی در یک سیستم گرید

....................................................

90

شکل 3-2

طبقه بندی زمانبندهای گرید

....................................................

94

شکل 3-3

توابع هدف

....................................................

95

مقدمه

Computing Grid یا شبکه‌های متصل کامپیوتری مدل شبکه‌ای جدیدی است که با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امکان انجام‌دادن عملیات‌ حجیم محاسباتی را میسر می‌سازد. Gridها در واقع از منابع کامپیوترهای متصل به‌شبکه استفاده می‌کنند و می‌توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به‌راحتی انجام دهند. آن‌ها این کار را با قطعه قطعه کردن این عملیات و سپردن هر قطعه به‌کامپیوتری در شبکه انجام می‌دهند. به عنوان مثال وقتی شما از کامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی‌کنید و کامپیوتر شما به‌ اصطلاح به‌وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می‌رود، از پردازشگر کامپیوتر شما هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. اما با استفاده از شبکه‌های Grid می‌توان از حداکثر توانایی‌های پردازشگر‌ها استفاده نمود و برنامه‌ای را در کامپیوتر قرار داد که وقتی از سیستم استفاده‌ای نمی‌شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد. در این مقاله این پدیده در فناوری اطلاعات مورد بحث قرار می‌گیرد و اهمیت استفاده از این فناوری، پیچیدگی‌ها، اجزای تشکیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می‌شود و نشان داده خواهد شد که با استفاده از این مدل چگونه در وقت و زمان شما صرفه‌جویی می‌شود. گفتنی است در حال حاضر بزرگ‌ترین شبکه Grid جهان در خدمت پروژه SETI@home برای یافتن حیات هوشمند فرازمینی قرار دارد. امروزه فناوری جدیدی به‌ نام Grid به ‌عرصه ارتباطات الکترونیک قدم نهاده است که براساس آن با دانلود کردن یک محافظ نمایشگر مخصوص می‌توانیم به‌کامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم که وقتی از آن استفاده نمی‌کنیم، به ‌شبکه جهانی متصل شوند و به ‌سیستم‌های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بلااستفاده سیستم ما استفاده نمایند.

Grid computing 1-1 چیست ؟

حدود 33 سال از به ‌وجود آمدن اینترنت می‌گذرد و از سال 1989 که وب پدید آمد، بیشتر مردم از آن استفاده می‌کنند و به‌صورت بخشی از زندگی ایشان در آمده است. شاید علت این استفاده زیاد از اینترنت، استاندارد باز آن بوده است که امکان ارتباط کامپیوترهای مختلف را با یکدیگر مهیا می‌سازد. با استفاده از اینترنت می‌توانید از هر کامپیوتری که به‌آن متصل است، ایمیل بفرستید و شخصی در آن طرف دنیا با کامپیوتری کاملاً متفاوت با کامپیوتر شما، آن ایمیل را به ‌راحتی بخواند و به ‌شما ایمیل دیگری بفرستد. امروزه تقریباً تمامی ‌شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، برای تبادل اطلاعات و فرستادن ایمیل به‌مشتریان خود از اینترنت استفاده می‌کنند. پرسش این است که آیا به‌راستی امکاناتی که اینترنت در اختیار ما قرار می‌دهد، فقط در فرستادن ایمیل و داشتن وب‌سایت خلاصه می‌شود؟ آیا اینترنت امکان استفاده از منابع سخت‌افزاری سیستم‌هایخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 11:19 | چاپ مطلب

پایان نامه حسابرسی در دیوان محاسبات استان اردبیل

پایان نامه حسابرسی در دیوان محاسبات استان اردبیل


مقدمه:

دیوان محاسبات کشور به موجب قسمت اخیر اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسابها، اسناد و مدارک مربوط را از کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، جمع‌آوری و مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد.

اگرچه طی سالهای متمادی حسابرسی به عنوان بخش لاینفک حسابداری محسوب میشود اما روشهای سنتی و معمول حسابرسی که به منظور کنترل ، بررسی ، مطابقت و تاییئ انجام میگیرد از کفایت لازم برای حصول اطمینان از رضایت بخش بودن عملکرد مدیریت برخوردار نیست. حسابرسی در واقع از آنجایی آغاز شد که حسابرسان مالی به بررسی صحت اطلاعات اکتفا نکردند واین پرسش را مطرح کردند که اصولا ً چرا رویدادهای مالی انجام شده و آیا راه بهتری برای آن وجود داشته یا خیر. حسابرسی عملیاتی رویه ای است که حسابرس به کمک آن مشخص می کند که مدیریت تا چه حدی از منابع که به عنوان امین در اختیارش قرار داده شده در اقتصادی ترین و کاراترین حالت ممکن و در جهت دستیابی به موثرترین نتایج عملیات استفاده می کرده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه.............................................................................................................12

نتیجه گیری......................................................................................................13

فصل دوم

بخش اول: تاریخچه حسابرسی و سیر تکاملی آن

تاریخچه حسابرسی.............................................................................................18

سابقه حسابرسی درایران......................................................................................20

تعریف حسابرسی..............................................................................................23

انواع حسابرسی................................................................................................24

تفاوت حسابداری و حسابرسی................................................................................26

انواع حسابرسان...............................................................................................26

مقایسه حسابرس مستقل و داخلی ............................................................................28

سایر رسیدگی کنندگان........................................................................................28

اهمیت حسابرسی مستقل......................................................................................31

تفاوت حسابرسی و ممیزی حساب...........................................................................33

صلاحیت حسابرسان..........................................................................................34

مسئولیت قانونی حسابرسان .................................................................................35

موسسات حسابرسی...........................................................................................38

سازمان اداری موسسات حسابرسی..........................................................................39

مسئولیتهای کادر فنی موسسات حسابرسی..................................................................39

خصوصیات کادر فنی موسسات حسابرسی.................................................................40

بخش دوم : اصول رفتار حرفه ای حسابرسان و گزارش حسابرسی

رفتار حرفه ای حسابرسان.....................................................................................42

گزارش حسابرسی..............................................................................................45

اهمیت گزارش حسابرسان.....................................................................................45

طبقه بندی گزارش حسابرسی از نظر نحوه تهیه............................................................47

طبقه بندی گزارش حسابرسی از لحاظ نوع اظهار نظر....................................................48

نکات اساسی در تعیین وتشخیص نوع اظهار نظر بر گزارشات حسابرسی..............................51

بخش سوم : استانداردهای حسابرسی و اصول مورد قبول حسابداری

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.........................................................................54

اصول مورد قبول حسابداری.................................................................................56

بخش چهارم : مراحل و برنامه حسابرسی و اطلاعاتی که حسابرس قبل از شروع به رسیدگی باید تحصیل کند.

مراحل حسابرسی..............................................................................................61

برنامه حسابرسی...............................................................................................62

اطلاعاتی که حسابرس قبل از شروع به رسیدگی باید تحصیل کند........................................64

بخش پنجم : کنترلهای داخلی و تکنیکهای حسابرسی

تعریف کنترل داخلی...........................................................................................67

عوامل موثر در کنترل داخلی.................................................................................67

انواع کنترلهای داخلی......................................................................................... 69

تاثیر کنترل داخلی بر عملیات حسابرسی....................................................................69

وظایف حسابرس در مورد کنترل داخلی ...................................................................71

کسب اطلاع از کنترلهای داخلی ............................................................................72

تکنیکهای حسابرسی.........................................................................................73

بخش ششم : فرمها، یادداشتها و پرونده های حسابرسی

تعریف فرمها ویادداشتهای حسابرسی.......................................................................81

هدف از تهیه فرمها و یادداشتهای حسابرسی...............................................................82

محتویات فرمهاویادداشتهای حسابرسی......................................................................82

پروند ه های حسابرسی........................................................................................83

کاربرگهای حسابرسی.........................................................................................84

نقش کاربرگهای حسابرسی...................................................................................85

انواع کاربرگها................................................................................................85

رهنمودهایی برای تهیه و تنظیم کاربرگها....................................................................90

بررسی کاربرگ های حسابرسی..............................................................................93

بررسی کنندگان در جستجوی چه هستند؟.....................................................................93

بخش هفتم : اجرای عملی حسابرسی

اجرای عملی حسابرسی........................................................................................95

مراحل مختلف فعالیتهای یک واحد اقتصادی................................................................97

مراحل انجام حسابرسی ضمنی بررسی سیستم کنترلهای داخلی...........................................98

پرششنامه های کنترلهای داخلی...............................................................................102

انواع پرششنامه های کنترلهای داخلی........................................................................104

رسیدگی به اجرای کنترلهای موجود..........................................................................105

صورتخلاصه نقاط ضعف.....................................................................................106

جمع بندی نتایج حاصله........................................................................................108

گزارش نکات قابل توجه ضمنی..............................................................................108

نامه مدیریت ضمنی............................................................................................109

مراحل انجام حسابرسی نهایی.................................................................................109

اثبات اقلام صورتهای مالی....................................................................................110

جمع بندی نتایج حاصله .......................................................................................111

رسیدگیهای اثباتی اقلام صورتهای مالی :

- داراییهای ثابت........................................................................................112

- حسابها و اسناد دریافتنی.............................................................................117

- موجودی نقد و بانک..................................................................................122

- حسابها و اسناد پرداختنی.............................................................................125

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه.............................................................................128

گروه دوم رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه.................................................................130

تفاوت بین دو گروه رویداد بعد از تاریخ ترازنامه..........................................................131

روشهای رسیدگی به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه....................................................131

آشنایی با دیوان محاسبات......................................................................................132

بخش هشتم : حسابرسی عملکرد مدیریت

تعریف حسابرسی عملکرد.....................................................................................137

مقایسه حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد................................................................138

اهداف عمومی حسابرسی عملکرد............................................................................140

مزایای حسابرسی عملکرد.....................................................................................142

ویژگی های یک حسابرسی عملیاتی خوب...................................................................142

عناصراساسی حسابرسی عملکرد ...........................................................................143

مرحله برنامه ریزی در حسابرسی عملکرد مدیریت........................................................146

منابع اطلاعات .................................................................................................140

فصل سوم

بخش اول : آشنایی با قانون و مقررات دیوان محاسبات

- نگاهی اجمالی بر وظایف و اختیارات دیوان محاسبات مطابق قانون :

قانون دیوان محاسبات کشور................................................................................153 -

قانون اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات .........................................................153–

-وظایف و اختیارات دیوان محاسبات.........................................................................154

سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات........................................................................155-

مقررات متفرقه دیوان محاسبات ...........................................................................160-

نحوه کار هیئت های مستشاری..............................................................................157-

- پاره ای از مواد قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با وظایف مستقیم دیوان محاسبات کشور162

بخش دوم: دستور العمل حسابرسی و رسیدگی شرکتهای دولتی مورد استفاده توسط دیوان محاسبات

- تعریف برنامه حسابرسی...................................................................................166

- بخشهای عمده برنامه حسابرسی :.........................................................................167

برنامه حسابرسی وجوه نقد...................................................................................179

-برنامه های حسابرسی اوراق بهادار قابل دادوستد........................................................182

- برنامه های حسابرسی موجودیهای مواد و کالا...........................................................186

- برنامه های حسابرسی پیش پرداختها , حسابها و حسابهای دریافتنی....................................189

- برنامه های حسابرسی اموال , ماشین آلات و تجهیزات .................................................193

- برنامه های حسابرسی حسابهای پرداختنی و سایر بدهی ها..............................................199

- چک لیست رسیدگی به دفاتر قانونی........................................................................204

- برنامه های حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه............................................................206

- برنامه های حسابرسی به درآمدها و هزینه................................................................209

- برنامه های حسابرسی بهای تمام شده محصولات یا خدمات.............................................216

- نمونه ای از نحوه رسیدگی به اسناد عاملیت عامل ذیحساب نیروی انتظامی استان.................. 218

- نحوه ی محاسبه برخی از فوق العاده ها و اضافه کاری و حق التحقیق وضریب حقوق و.......... 224

بخش سوم : ضمائم و منابع

ضمائم...........................................................................................................233

منابع و ماخذ....................................................................................................234خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:22 | چاپ مطلب

پاورپوینت محاسبات لامبدا

پاورپوینت محاسبات لامبدا

سیستمی با سه جزء:

نشانه گذاری برای تعریف توابع

سیستمی برای اثبات تساوی گزاره ها

مجموعه ای از قوانین که کاهش (reduction) نام دارد

تاریخچه :

هدف اصلی: تئوری اصلی جانشینی

برای توابع قابل محاسبه موفق تر بود

جانشینی محاسبه سمبلیک

تز Church

طراحی لیسپ، ML و زبانهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.

دلایل مطالعه :

نشانه گذاری های نحوی پایه:

متغیر های آزاد(free) و مقید(free)

توابع

اعلانها

قانون محاسبات:

ارزیابی سمبولیک مناسب برای توصیف برنامه

در بهینه سازی و توسعه ی ماکرو کاربرد دارد

ایده هایی در مورد حوزه ی مقید سازی(binding) را ارائه می دهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:39 | چاپ مطلب

پاورپوینت درباره محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسی خواص الکترونی و ساختاری سطوح مشترک PbSi

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 39 اسلاید           روش انجام محاسبات  محاسبات این پژوهش بر پایه نظریه تابعی چگالی و با استفاده  روش امواج تخت بهبود یافته به علاوه اربیتال های موضعی (APW+lo)  و به کارگیری تقریب های LDA و  GGA(Perdew96) و GGA(WC) برای تابعی تبادلی همبستگی انجام شده است . جهت انجام  محاسبات بسته نرم افزاری وین دو هزار (WIEN2k) به کار گرفته شده و دسته معادلات کان شم با استفاده از این نرم افزار به شکل خود سازگار حل شده اند.     نظریه تابعی چگالی یکی از بهترین راه حل ها برای حل معادله شرودینگر بس الکترونی استفاده از نظریه تابعی چگالی است. در این نظریه مانند نظریه توماس فرمی متغیر اساسی چگالی ابر الکترونی است. اگر برای یک دستگاه بس الکترونی چگالی حالت پایه را داشته باشیم، می‌توانیم تمام خواص حالت پایه دستگاه را از آن بدست آوریم . ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 05:11 | چاپ مطلب

جزوه آموزشی مبحث محاسبات در پمپ ها

این فایل حاوی جزوه آموزشی مبحث محاسبات در پمپ ها می باشد که به صورت فرمت PDF در 29 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.         فهرستتعاریف اولیهاتصال پمپ هامنحنی مشخصهمحاسبات در پمپ های رفت و برگشتی   تصویر محیط برنامه ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: جزوه، آموزشی، مبحث، محاسبات، ها
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 03:15 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 87 )
   1      2     3     4     5      ...      9   >>
صفحات