X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

بخشهایی از متن:

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند . ....

...

ماده 20 : تبعیض نژادی ( آپارتاید )

1. هرکس به عنوان رهبریا سازمان دهنده، مرتکب جرم آپارتاید شود یا دستور ارتکاب آنرا بدهد، درصورت ثبوت مجرمیت ، (به … ) محکوم خواهد شد .

2. آپارتاید مشتمل است بر یکی از اعمال زیر که براساس سیاستها وعملکردهای تبعیض آمیز وجدا سازی نژادی وبه منظور استقرار یا تداوم سلطه یک گروه نژادی برگروه نژادی دیگر وسرکوبی منظم این گروه، ارتکاب می یابد :

الف) امتناع از پذیرفتن حق حیات و آزادی شخصی برای عضو یا اعضای یک گروه نژادی ؛

ب) تحمیل عامدانه وضعیت خاصی از زندگی به یک گروه نژادی که به منظور نابودی عملی تمام یا بخشی از آن گروه طراحی شده است ؛

ج) اتخاذ تدابیر قانونی یا اقدامات دیگر با هدف جلوگیری از مشارکت یک گروه نژادی درزندگی سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ونیز ایجاد عامدانه شرایطی که رشد وشکوفایی آن گروه را با مانع روبرو می سازد ؛

د) هرگونه اقدام از جمله اقدامات تقنینی با هدف جداسازی جمعیت در قطبهای نژادی، بویژه از طریق ایجاد محله های خاص و جدا برای اعضای یک گروه، ممنوعیت ازدواج بین آحاد گروههای نژادی مختلف ویا مصادره اموال غیر منقول متعلق به یک گروه نژادی یا اعضای آن ؛

ه) بهره کشی از کار اعضای یک گروه نژادی، بویژه از طریق کار اجباری ؛

و) سرکوبی سازمانها و اشخاص مخالف با آپارتاید از طریق محروم کردن آنها از آزادی ها و حقوق اساسی شان .

ماده 21 : نقض با برنامه یا وسیع حقوق بشر

هرکس مرتکب یکی از اعمال ناقض حقوق بشر به شرح زیر گردد یا دستور ارتکاب آن را بدهد ، پس از ثبوت مجرمیت ، (به … ) محکوم خواهد شد :

- قتل عمدی

- شکنجه

- تحمیل بردگی ، بندگی یا کار اجباری به افراد یا نگه داشتن آنها تحت چنین شرایطی

- سرکوب مردم به دلایل اجتماعی، سیاسی، نژادی ، مذهبی یا فرهنگی بصورت منظم یا در مقیاس وسیع ؛ یا

- تبعید یا انتقال اجباری مردم .

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:54 | چاپ مطلب

انسانیت و جرائم علیه آن

بخشهایی از متن:

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.


بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ...

...

نتیجه

انسانیت به عنوان میعادگاه وجدانهای آگاه انسان عصر ما تخیلی شاعرانه نیست بلکه واقعیتی والا و گرانبهاست که حفظ و حراست آن تکلیف هر یک از افراد بشری است. تخطی از حدود و تجاوز به آن جرم است و شایسته مجازات. اما موانع بسیاربرای اعمال کیفر نسبت به متجاوزان, بحث در قلمرو اجرایی آن را مشکل می سازد. آیا دینسان باید ناامید از مجازات کسانی بود که با جسارت انسانیت را به بازی می گیرند و به حریم آن گستاخانه تجاوز می کنند؟ پاسخ چندان ساده نیست؛ محاکمه افرادی به اتهام جرم علیه انسانیت امیدوار کننده است اما دادگاههای داخلی به دلایل متعدد نمی توانند پاسخگوی عادلی برای این جرایم به خاطر ماهیت آنها باشند. وجود یک قانونگذاری بین المللی متشکل از همه کشورها و یک یا چند دادگاه بین المللی جزایی مجهز به مجموعه ای از قوانین و مقررات دقیق که دور از جریانات سیاسی و تبیلغاتی به اجرای عدالت بپردازند ضروری است. در عین حال غافل از تعالی آگاهی انسانها بر شناخت هستی و والایی ارزشهای انسانی بود.

منابع:

1. شهر ری در 450 کیلومتری جنوب پاریس.

2. Klaus Barbis رئیس سابق گشتاپوی لیون از 1942 تا 1944 (در چهار ژوئیه 1987, دادگاه جنایی رن در فرانسه باربی را به زندان ابد به اتهام جنایت علیه انسانیت محکوم کرد.)

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: انسانیت، جرائم، علیه، آن
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:53 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده در قالب word در 192 صفحه

مقدمه:

زن آیینه‌ی تمام نمای شخصیت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین کلاس درس و بهترین محل تربیت کودک است چنانکه گویند: مرد از دامن زن به معراج می رسد. بدین معنی که زن پایه گذار وجود حیات آدمی است زنان مسلمان و فداکار لازم است تا با حفظ عفت و پاکدامنی خود، ظلم ستیزی نهضت حسینی را به همه انسانها برسانند تا بدین وسیله افتخار تربیت بزرگ مردان و بزرگ زنان تاریخ را داشته باشد.

مقام زن در اسلام و در آیین های دیگر:

مشاهده و تجربه این معنا را ثابت کرده که مرد و زن دو فرد از یک نوع و از یک جوهرند، بر خلاف نظریات موجود در امت های پیشین که زن را از مرگ بدتر و تلخ تر می دانستند تا حدی که در سال 586 میلادی در فرانسه کنگره ای تشکیل شد تا در مورد این که آیا زن انسان است یا خیر بحث کنند که نتیجه کنگره این بود که به زن انسانی غیرمستقل و در خدمت مردان است.

اما با ظهور اسلام همه ی تفکراتی که در اثر تلقین علیه زن بود از بین رفت و جای خود را به عزت و اعتبار اساسی زنان داد.

اصل تساوی زن و مرد:

قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی در اصل تساوی زن و مرد از نظر انسانیت و کمالات می فرماید: «زنان را

-نقش اطلاعات در تصمیم گیری زنان

اطاعات امری ضروری و لاینفک برای مدیران ما تلقی می گردد. دانایی زنان تصمیم گیرنده از دو بعد نظری و عملی مورد توجه بوده است. نیازهای اطلاعاتی مدیران زن در تصمیم گیریها مستلزم داده هائی است که دستاوردهای آگاهی دهنده به شمار رفته و در چند حوزه عمل و اجرا، رقابت محیطی، ارزیابی و سنجش، اطلاعات مربوط به پیش بینی و حوزه استانداردها و شاخصهای برتر می‌باشد.

فاقد منابع و ماخذ


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:45 | چاپ مطلب

معراج پیامبر صلی الله علیه و آله در دیدگاه عقل و وحی و آثار تربیتی آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23   معراج پیامبر صلی الله علیه و آله در دیدگاه عقل و وحی و آثار تربیتی آن مقدمه بحث از واقعة شگفت انگیز و محیرالعقول معراج پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از جمله مباحث جنجال برانگیزی به شمار می‌اید که از دیرباز تاکنون، بر سر زبان و قلم دوست و دشمن جریان داشته است. برخی از اندیشمندان و مفسران به فراخور بضاعت و توان علمی خود، در این زمینه مطالبی را به رشتة تحریر درآورده و دیدگاه‌های خود را مطرح ساخته‌اند. نگارنده در این مجال در پی ارائه تحلیلی کوتاه، رسا و نسبتاً جامع از دو بُعد عقل و وحی، و گذری بر آثار تربیتی پدیدة معراج است که برای عموم مخاطبین در سطوح مختلف نیز قابل استفاده و درک باشد تا در سالی که به نام پربرکت پیامبراعظم صلی الله علیه و آله مزین گردیده است، خدمتی ناچیز به روح ملکوتی و بلند آن مقام عظما و عبد حقیقی باری تعالی، قلمداد گردد. علت اعجاب برانگیز بودن پدیدة معراج، جسمانیت عروج پیامبر صلی الله علیه و آله به عوالم دیگر است. شکی نیست که اگر این واقعة تاریخی و سیر ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 18:21 | چاپ مطلب

آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31   آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام مقدمه : ابتدا باید مقصود خود را از مفهوم حکومت یا دولت که در اینجا به کار می بریم ، روشن کنیم . دست کم آنچه در اینجا ، در این باره می توان گفت، این است که مراد ما از حکومت چیزی وسیع تر از اصلاح دولت ، آن هم به معنای امروزی آن است. حکومت عبارت از نوعی نظام حکومتی است که در گذشته ، در قالب های خلافت یا سلطنت شکل گرفته و در دوران آن شاهان و خلفای متعدد از یک نسل و در یک قالب و فرم ، فرمانروایی می‌کرده اند. در حال حاضر ، نظام جمهوری به عنوان یکی از اشکال اصلی نظام سیاسی در دنیا ، قالب وجودی حکومت اسلامی است. در کنار آن و به عبارتی در دل حکومت جمهوری اسلامی ، دولت ، به معنای به قدرت رسیدن یک فرد در درون این نظام حکومتی دانست؛ در آنجا، دولت، همان به قدرت رسیدن امین یا مامون یا فردی دیگری از سلسله است که ممکن است به دلایلی سقوط کند اما در اصل خلافت بر جا بماند . درباره هر حکومت دیگری هم ، به همین ترتیب می توان از حکومت یا دولت سخن گفت ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 21:10 | چاپ مطلب

حضرت ابوالفضل علیه السلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 28   شناسنامه حضرت ابوالفضل علیه السلامعباس بن علی ( علیه السلام) پدرش امیرالمؤمنین ( علیه السلام)، مادرش فاطمه‏ ام‏ البنین و کنیه‏ اش ابوالفضل و ملقب به قمر بنی‌ هاشم و سقای کربلا است . حضرت ابوالفضل در چهارم شعبان سال 26 هجری متولد شد. «عباس‏» جوانی دلاور، زیبا و بلند بالا بود . وقتی‏که سوار اسب می ‏شد، پاهایش به زمین می ‏رسید . او علاوه بر مزایای جسمی، از نظر ملکات روحی و کمالات نفسانی نیز بعد از برادرش امام حسین ( علیه السلام) در میان همه جوانان و رجال اهل‏بیت ( علیه السلام) نظیر نداشت. در جنگ‏های صفین و نهروان در رکاب پدر بزرگوارش مشارکت داشت. به خاطر سیمای جذاب و نورایش، او را «قمر بنی هاشم‏» می‏ خواندند و به خاطر آوردن آب به خیمه‏ ها، «سقا» لقب یافت . امام سجاد ( علیه السلام) می‏فرماید: «خدا رحمت کند عمویم را که جان خویش را در راه برادرش فدا کرد تا آنکه دست هایش قطع شد . خداوند دو بال ب ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: حضرت، ابوالفضل، علیه، السلام
تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 14:56 | چاپ مطلب

مقاله بر علیه گسترش بیابان‌ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)    تعداددصفحه:4 یک‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشک واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد کسانی که در مناطق خشک زندگی می‌کنند چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به ۲میلیارد نفر رسیده است. گزارشی به مناسبت کنفرانس جهانی «علیه گسترش بیابان‌ها» در مادرید.     یک‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشک واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد کسانی که در مناطق خشک زندگی می‌کنند چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به ۲میلیارد نفر رسیده است. گزارشی به مناسبت کنفرانس جهانی «علیه گسترش بیابان‌ها» در مادرید. از روز سوم سپتامبر در مادرید کنفرانسی از کشورهای امضاکننده کنوانسیون سازمان برای بیابان‌زدایی‌ برگزار شده است. در این کنفرانس که ۱۱ روز به طول می‌کشد، نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده برنامه عمل برای چگونگی مبارزه با تهدید گسترش بی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 14:13 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق خشونت علیه زنان

  تعداد صفحات : 30 صفحه       -           قالب بندی : word                                مقدمه: یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است. در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش (به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی – باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135) «خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج چندانی در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده هم در طبق ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، خشونت، علیه، زنان
تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 21:48 | چاپ مطلب

دانلود مقاله کامل در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 102 فهرست و توضیحات : مقدمه الف- تاریخچه تحولات ب- طرح موضوع ج- جنبه نوآوری موضوع فصل اول- جرایم اینترنتی علیه اطفال از منظر قوانین و سیاست ها مبحث اول- هرزه نگاری اطفال در اینترنت از منظر حقوق و رویه 1- تعریف هرزه‌نگاری کودک 2- هرزه نگاری کودک به عنوان یک مسأله کلیدی 3- راهکارهای بین المللی الف- کنوانسیون حقوق کودک ب- پورتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک ج- استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک.» 4- مسایل قضایی عمده راههای قربانی ساختن اطفال از طریق اینترنت: ب- هرزه نگاری آن لاین (online): ج- انجمن های پدوفیلی آن لاین (online) : تعرضات جنسی آن‌لاین:(online) 2- زمینه بین‌المللی ب-یونیسف(UNICEF) (صندوق کودکان متحد) ج- اینترپول وتشکل‌های(گروههای)کاری دایمی برای جرایم علیه اطفال 3- سیاست جنایی کانادا الف- منشور حقوق وآزادی هادرکانادا ب-اجرای قانون ج-مطالعات وخط‌مشی‌های کانادا د- تهیه کنندگان خدمات اینترنت ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 11:51 | چاپ مطلب

پروژه بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 235 صفحه   چکیده: پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها ا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 11:02 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 91 )
   1      2     3     4     5      ...      10   >>
صفحات