X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله مطالعه اجتماعی ورزش (پیوند علوم اجتماعی با ورزش)

رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش
نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی
طبیعت اجتماعی ورزش
پیدایش و تکامل مسائل اجتماعی ورزش
پیدایش جامعه شناسی ورزش
عوامل ظهور دیر هنگام پژوهش اجتماعی در ورزش
رویکردهای تحقیق و کوشش برای نظریه سازی
1-گرایش معیاری(Normative)
2-گرایش غیر معیاری
وضعیت کنونی جامعه شناسی ورزش
شکلهای اجتماعی فعالیت بدنی
فعالیت بدنی(Physical Activity)
بعد اجتماعی بازی
گیمها یا بازیهای ورزشی(Games)
الف-رفتار توصیفی
ب-احساسات و روح این فعالیت
گیمها و سازمان اجتماعی
جنبه های روان شناسی اجتماعی گیمها
ورزش به مثابه ی تکامل فرهنگی بازی و گیمها

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش

نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی

گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونی های ناشی از رهیافتهای تغییر اجتماعی ،عوامل انتقال فرهنگی ،پیشرفت شگفت انگیز فناوری و تکامل شیوه های اطلاع رسانی نمایان تر است، از طرف دیگر، شکی نیست که میان ورزش و نیروهای گوناگون اجتماعی تأثیرات متقابلی وجود دارد ؛بنابراین مسئولان ورزش و تربیت بدنی منطقه باید ابعاد اجتماعی -فرهنگی ورزش را بفهمند و نقشها و تأثیرهای حیاتی این پدیده را درک کنند .همچنین ،باید بکوشند تا با تقویت نظام تربیت بدنی و ورزش ،به سان یک نظام اجتماعی -فرهنگی مهم، معیارها و ملاکهای نوینی را وضع کنند که بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده ی مردم باشد؛ زیرا ماهیت اجتماعی -فرهنگی ما را وا می دارد تا میان ورزش و شاخه های گوناگون علوم اجتماعی پیوند دهیم و مفاهیمی را وضع کنیم که از طریق پی ریزی مبانی نظامهای فرعی نو مانند «جامعه شناسی ورزش»،زمینه این پیوند و ارتباط فراهم شود ،به گونه ای که این مباحث و نظامهای فرعی تمامی مسائل اجتماعی و فرهنگی ورزش را تحت پوشش قرار دهد. ...

...

گیمها یا بازیهای ورزشی(Games)

گیمها یکی از اشکال پدیده ی حرکت یا فعالیت بدنی است و در قیاس با پدیده ی بازی و ورزش جایگاه میانهای دارد؛زیرا از بازی سازمان یافته تر است،اما نسبت به ورزش از نظم و سازمان کمتری برخوردار می باشد.علاوه بر این،گیمها تنها تا حدی نیاز به مهارت حرکتی دارند،حال آن که ورزش بالاترین حد مهارت حرکتی را می طلبد.

گیمها شکل پیشرفته ای از بازی هستند؛چرا که وقتی پدیده ی بازی پاره أی خصیصها و شناسه ها را به خود بگیرد ،آن گاه به صورت گیمها(Games)در می آید.مهمترین این خصیصه ها عبارتند از:

-تکرار پذیری(یعنی یک فعالیت را می توان چند بار تکرار کرد).

-انجامیدن به یک نتیجه ی مشخص(شکست یا پیروزی).

-تا حدی از نظم و سازمان برخوردارند(مانند تقسیم بازیکنان به دو گروه یا تیم).

به گفته ی کایوا (Caillois) مهمترین خصیصه های اصلی گیمها در دو امر خلاصه می شود:

الف-رفتار توصیفی

یعنی می توان گیمها را برای کسی که با آنها آشنا نیست توصیف و معرفی کرد ،تا این که بشود چندین بار تکرارشان نمود.این توصیف طبعتاً قواعد گیمها را نیز در بر می گیرد.

ب-احساسات و روح این فعالیت

به این معنا که هر یک از گیمها با احساسهایی همراه است که بازیکنان انتظارش را دارند،به طوری که آن بازی با روح خاصی که آن را تشکیل می دهد از دیگر بازیها متمایز می گردد. ....

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:16 | چاپ مطلب

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول-کلیات.................................................................... 3

فصل دوم ........................................................................... 10

فصل سوم-پرداختها و هزینه ها ................................................... 12

انواع پرداختها ....................................................................... 12

الف-در مورد خرید های داخلی ................................................. 15

ب:خریدهای خارجی .............................................................. 16

ج : خدمات قراردادی ............................................................. 16

فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22

ترتیب تحویل کالا یاخدمات ..................................................... 39

فصل پنجم - تنظیم حساب و نظارت ............................................. 44

فصل ششم - اموال.................................................................. 47

فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48

حسابداری دولتی ................................................................... 51

ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها ............................................ 71

عنوان صفحه

گروه مستقل حسابهای سایر منابع ................................................. 80

مشخصات و تاریخچه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ....................... 84

پیش پرداخت سال جاری .......................................................... 88

وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده ............................................... 89

بانکها و وجوه نقد .................................................................. 89

وضعیت اعتبارات ارزی ............................................................ 94

ذیحسابی ............................................................................ 94

بستن حساب در پایان سال ....................................................... 102

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

گروه مستقل حسابهای بودجه ای ودریافت وپرداخت

عنوان حساب کل عنوان حساب معین

1- دستگاه اجرائی دستگاه اجرائی

2- اعتبار مصوب اعتبار مصوب ( به تفکیک عناوین طرحها و فصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه و سایر ردیفها )

3- تخصیص اعتبار تخصیص اعتبار ( به تفکیک طرحها وفصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه وسایر ردیفها )

4- کنترل تخصیص اعتبار کنترل تخصیص اعتبار ( به تفکیک طرحها وفصول سرمایه گذاری، ردیف متفرقه وسایر ردیفها )

5- تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده ( به تفکیک سال طرحها وفصول سرمایه گذاری ردیف متفرقه وسایر ردیفها )

6- ذخیره تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده ذخیره تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده ( به تفکیک سال وطرحها وفصول سرمایه گذاری وردیفهای متفرقه وسایر ردیفها)

7- درخواست وجه درخواست وجه ( به تفکیک طرحها وفصول سرمایه گذاری وردیفهای متفرقه وسایر ردیفها )

8- تنخواه گردان حسابداری تنخواه گردان حسابداری

9- بانک پرداخت تملک دارائی های سرمایه ای بانک پرداخت تملک دارائی های سرمایه ای

10- تنخواه گردان پرداخت تنخواه گردان پرداخت ( به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار )

11- پیش پرداخت سالجاری پیش پرداخت سالجاری ( به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار )

12- علی الحساب سالجاری علی الحساب سالجاری ( به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار )

13- موجودی جنسی مواد و مصالح وسایر اقلام خریداری شده به تفکیک طرح وفصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه وسایر ردیفها

14- دارائی درجراین ساخت با ایجاد دارائیهای در جریان ساخت باایجاد ( به تفکیک طرح فصول سرمایه گذاری وردیفهای متفرقه وسایر ردیفها )

15- کسور وصولی کسور وصولی ( به تفکیک انواع کسور

16- کسور ارسالی کسور ارسالی ( به تفکیک انواع کسور )

17- حساب تعهدات پرداختنی به تفکیک سال انواع واشخاص وبرحسب برنامه ، فصول سرمایه گذاری و ردیفهای متفرقه وسایر ردیفها )

18- حساب تضمینات حساب ضمانتنامه بانکی وسایر تضمینات به تفکیک اشخاص واگذارنده

19- طرف حساب تضمینات طرف حساب تضمینات بانکی وسایر

20- حساب کنترل قرار دادها حساب کنترل قراردادها وتعدیل ( به تفکیک هر قرار داد )

21- طرف حساب کنترل قرار دادها طرف حساب کنترل قرار دادها

22- واگذاری دارائی های مالی وصولی واگذاری دارائی های مالی وصولی ( برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته )

23- واگذاری دارائی های مالی ارسالی واگذاری دارائی های مالی ارسالی ( برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته

24- دریافتی از خزانه در سنوات قبل به تفکیک سال طرح فصول سرمایه گذاری هزینه های متفرقه

25- موجودی جنسی سنواتی به تفکیک سال مواد ومصالح وسایر اقلام خریداری شده وتفکیک طرح وفصول سرمایه گذاری

26- پیش پرداخت سنواتی به تفکیک سال گیرندگان وجه ، طرح فصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه وسایر

27 علی الحساب سنواتی به تفکیک سال گیرندگان وجه ، طرح فصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه وسایر

28- درائی در دست تکمیل وایجاد سنواتی به تفکیک سال طرح فصول سرمایه گذاری وردیف متفرقه وسایر ردیفها

29- تملک دارائی هایخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:12 | چاپ مطلب

چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی

چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی

مقدمه ...................................................................................................................................... 3

پیشینه تحقیق ................................................................ ........................................................... 4

توصیف وضع موجود .................................................................................................................. 4

گردآوری اطلاعات(شواهد ۱) ....................................................................................................... 4

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ....................................................................................................... 5

انتخاب راه حل .................................................................................................................... 5

مراحل اجرای راه حل ........................................................................................................... 6

گردآوری اطلاعات(شواهد۲)................................................................................................... 6

ارزشیابی و تعیین اعتبار ........................................................................................................ 6

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................... 7خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:23 | چاپ مطلب

مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه

مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه

در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اضطراب رایانه

تعریف پرخاشگری

محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ، تجربه و اعتقادات جوامع متفاوت است (ایزدی طامه و همکاران، 1389).

پرخاشگری درروان شناسی مرضی بسیار موردتوجه محققان قرار گرفته و تحقیقات مبسوطی را به خود جذب کرده است پرخاشگری زیرمجموعة گرفته (Aggredi) اختلال سلوکی و از ریشة لاتین شده که به معنای پیش رفتن و نزدیک شدن به هدف است.

هرچند تعاریف زیادی برای پرخاشگری ارئه شده است، تعریف این اصطلاح به آسانی میسر نیست.رفتار پرخاشگرانه درانسان ها به شکل اعمال خشن نسبت به دیگران فرض می شود،که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل آنان گردد (پوسترناک وزیمرمن [1]،2002،به نقل ازعبدالهی،1387).

از دیدگاه ارونسون [2](1387) پرخاشگری رفتار آگاهانه ای است که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام می گیرد. این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد. خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود، در هر صورت پرخاشگری است.

هیلگارد واتکینسون[3] (1996) پرخاشگری را رفتاری می دانندکه قصد آن صدمه زدن (جسمانی و کلامی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست. مفهوم اساسی در این تعریف قصد است. اگر کسی پای شما را لگد می کند قصد وی نشان دهنده پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است.پرخاشگری وسیله ای رفتاری است در جهت رسیدن به هدفی؛ در جهت آسیب رساندن به دیگران.پرخاشگری، یک کشش و یا یک گرایش در فرد است که به صورت زدن و کشتن و ویران کردن را نشان می دهد. امری که فرد به عنوان عکس العمل از خود بروز می دهد و به گونه ای است که بایدگفت مناسب عمل یا رفتار طرف مقابل نیست (درویش،1386).

به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:

الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمدا" انجام می دهد.

ب) آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد.

پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است.

ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعلای شدت، آن مسیر را پیموده است(ایزدی طامه و همکاران، 1389).

درزبان فارسی ،پرخاشگری به معنی ستیزه جویی آمده است وبه نظردانشمندان رفتارگرایی علم روانشناسی پرخاشگری رفتاری است که ازجهت اجتماعی مخرب وصدمه زننده است وپرخاشگری به حالتی گفته می شود که درآن فرد منفی باف است، نسبت به همه چیز شک وتردید دارد وبا نظر منفی به آنها می نگرد .ازویژگی های غریزی است و انسان ، حیوانی پرخاشگر وستیزه جوست. بدین ترتیب هر یک از متخصصان علوم رفتاری به برخی از ویژگی های پرخاشگری توجه دارند ودرعین حال دریک محوریعنی صدمه رسانی به دیگران هم رأی هستند.

تعریف کامل وجامع که بتواندزوایای متعددپرخاشگری رابیان کندعبارت است ازظلم به دیگران و آزاررسانی مالی وجانی به همنوعان وحتی حیوانات نباتات وجامدات رادربرگیرد.به عبارت دیگر پرخاشگری به رفتاری گفته می شود ، که منجربه تجاوز به حقوق فردی واجتماعی دیگران می گردد.پس هررفتاری که به صورت گفتاری و جسمانی باعث آزار رسانی به دیگران شود ، پرخاشگری نام می گیرد(شکرکن،1391).

[1] - Pasternak& Zimmerman

[2] -Aronson

[3] -Hilgard' s' &Atinsonتعریف پرخاشگری

محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ، تجربه و اعتقادات جوامع متفاوت است (ایزدی طامه و همکاران، 1389).

پرخاشگری درروان شناسی مرضی بسیار موردتوجه محققان قرار گرفته و تحقیقات مبسوطی را به خود جذب کرده است پرخاشگری زیرمجموعة گرفته (Aggredi) اختلال سلوکی و از ریشة لاتین شده که به معنای پیش رفتن و نزدیک شدن به هدف است.

هرچند تعاریف زیادی برای پرخاشگری ارئه شده است، تعریف این اصطلاح به آسانی میسر نیست.رفتار پرخاشگرانه درانسان ها به شکل اعمال خشن نسبت به دیگران فرض می شود،که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل آنان گردد (پوسترناک وزیمرمن [1]،2002،به نقل ازعبدالهی،1387).

از دیدگاه ارونسون [2](1387) پرخاشگری رفتار آگاهانه ای است که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام می گیرد. این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد. خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود، در هر صورت پرخاشگری است.

هیلگارد واتکینسون[3] (1996) پرخاشگری را رفتاری می دانندکه قصد آن صدمه زدن (جسمانی و کلامی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست. مفهوم اساسی در این تعریف قصد است. اگر کسی پای شما را لگد می کند قصد وی نشان دهنده پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است.پرخاشگری وسیله ای رفتاری است در جهت رسیدن به هدفی؛ در جهت آسیب رساندن به دیگران.پرخاشگری، یک کشش و یا یک گرایش در فرد است که به صورت زدن و کشتن و ویران کردن را نشان می دهد. امری که فرد به عنوان عکس العمل از خود بروز می دهد و به گونه ای است که بایدگفت مناسب عمل یا رفتار طرف مقابل نیست (درویش،1386).

به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:

الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمدا" انجام می دهد.

ب) آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد.

پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است.

ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعلای شدت، آن مسیر را پیموده است(ایزدی طامه و همکاران، 1389).

درزبان فارسی ،پرخاشگری به معنی ستیزه جویی آمده است وبه نظردانشمندان رفتارگرایی علم روانشناسی پرخاشگری رفتاری است که ازجهت اجتماعی مخرب وصدمه زننده است وپرخاشگری به حالتی گفته می شود که درآن فرد منفی باف است، نسبت به همه چیز شک وتردید دارد وبا نظر منفی به آنها می نگرد .ازویژگی های غریزی است و انسان ، حیوانی پرخاشگر وستیزه جوست. بدین ترتیب هر یک از متخصصان علوم رفتاری به برخی از ویژگی های پرخاشگری توجه دارند ودرعین حال دریک محوریعنی صدمه رسانی به دیگران هم رأی هستند.

تعریف کامل وجامع که بتواندزوایای متعددپرخاشگری رابیان کندعبارت است ازظلم به دیگران و آزاررسانی مالی وجانی به همنوعان وحتی حیوانات نباتات وجامدات رادربرگیرد.به عبارت دیگر پرخاشگری به رفتاری گفته می شود ، که منجربه تجاوز به حقوق فردی واجتماعی دیگران می گردد.پس هررفتاری که به صورت گفتاری و جسمانی باعث آزار رسانی به دیگران شود ، پرخاشگری نام می گیرد(شکرکن،1391).

[1] - Pasternak& Zimmerman

[2] -Aronson

[3] -Hilgard' s' &Atinsonخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 20:09 | چاپ مطلب

مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش

مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش

در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

چارچوب نظری پایان نامه با موضوع

جهانی شدن آموزش و پرورش

جهانی شدن آموزش و پرورش

ما در دنیای کنونی در شرایطی قرار داریم که می بایستی در مورد آن از آگاهی نسبی برخوردار باشیم چون ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، رفاه و امنیت و آینده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپذیری با مسائل جهانی شدن گره خورده است.

فرآیند جهانی شدن بویژه در قلمروآموزش و پرورش بطور اجتناب ناپذیری متاثر ازشرایطی است درممالک پیشرفته جهان برای توسعه واستقرار نظام آموزش نوین خود درجهت پاسخگویی به احتیاجات و حوایج منطقه ای ، کلی و به گونه ای فراگیر در سطح جامعه جهانی مهیا کرده اند بدون توجه به چنین واقعیتی درک چگونگی منشاء سرآغاز و سرانجام تکوین فرآیند جهانی شدن آموزش وپرورش میسرنیست.

پویندگان راه اصلاحات فرهنگی و پیشگامان و نهضت های تربیتی وعلمی در جهان سخت براین باورند که هرگونه تحولات در قلمرو آموزش وپرورش ، بدون بهره گیری از ارجمند ترین و موجه ترین آرای تربیتی متقدمان و پویندگان راه اصلاحات که شالوده های نظری وفکری محکم واستواری را برای اصلاحات و تحولات فرهنگی وآموزش فراهم می سازد امکان پذیر نبوده است. حال اگر سیر تحولات آموزش وپرورش در کشورمان را ازقرون گذشته تاکنون مورد مداقه و بررسی قراردهیم به این نتیجه می رسیم که یک مضمون فکری منسجمی که بنیادهای نظری و مولفه های آموزش جهانی واجتماعی را برای حرکت های اصلاح طلبانه آموزش وپرورش ترسیم کند تاکنون وجود نداشته است . لیکن حاصل اغلب این تلاشها ، طی دوره نسبتاً طولانی بیشتر محدود به ترجمه ، تالیف ، انتشار صد ها کتاب درسی و مقالات علمی در زمینه معرفی وشناسایی آرای تربیتی علما و فلاسفه قدیم و جدید مغرب زمین از سقراط ، افلاطون ،ارسطو گرفته تا روسو ، پستالوزی ، هربارت ، ماریا مونته سوری و... دورکیم [1]و جان دیویی بوده است .

شواهد موجود بسیاری از آثار بصورت کتاب و متون درسی در دانشگاهها ، مراکز آموزشی منتشر و بتدریج درشکل گیری و تدوین اهداف ، برنامه ها ، روشهای تربیتی میهن عزیزمان در نیم قرن اخیر تاثیر بسزایی برجای گذاشته ، که جریان تولید افکار تربیتی مستقل با مطالبات و تحولات فرهنگی کشورمان همخوانی داشته است .مجموعه تفکرات وآرای عقاید تربیتی دانشمندان قدیم و جدید سایر ممالک جهان و بهره گیری بی چون وچرا ، در تنظیم و تدوین مبانی نظری هرگونه تغییر را به رغم شایستگی توام با استقلال اندیشه و عمل تربیتی نتوانسته ایم در روند جهانی آموزش وپرورش نقش موثری را ایفاء کنیم .


[1] Dorkimخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 20:06 | چاپ مطلب

مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی

مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی

پیشگفتار:

دو دهه پایانی قرن بیستم به دلیل رشد سریع علم و تکنولوژی در همه زمینه ها و اثر بر همه شئون زندگی، دوران انفجار فن آوری اطلاعات و ارتباطات نام گرفت.

گرچه اثرات اولیه چنین تحولی در واپسین سالهای قرن بیستم مشهود گشت ولی اثرات اصلی آن در قرن بیست و یکم ظاهر شد بطوریکه قرن حاضر را (قرن تغییرات شدید) نام نهاده اند. کشورها، مجامع و سازمانهائی که از درک صحیح و سریع چنین تغییراتی عاجز باشند و عکس العمل مناسب و منطقی نداشته باشند دچار عقب ماندگی غیرقابل جبران تاریخی خواهند شد. و برعکس آنها که آگاهانه، علمی، سریع و آینده نگر، تغییرات را درک کرده و می پذیرند، نگرانی ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل می نمایند.

مقدمه:

موجودات زنده هوازی و در راس همه انسان، برای استمرار بقا دارای نیازهای مختلفی هستند که اهم آنها عبارتست از: هوا، آب، غذا، انرژی و .... مقاله حاضر در ارتباط با انرژی مورد نیاز انسان آینده، اشکال مختلف آن، مزایا و معایب، محدودیتها و پتانسیلها و الزامهای انسان می باشد.

انسان برای امکان تحقق اهداف و داشتن برنامه مطلوب در این راستا، نیاز به شناخت موقعیت خود، کاستی ها و توانائیها، محیط و منابع اطراف خود در مرحله اول و نیز شرایط مشابه نقاط دیگر جهان در حال و آینده دارد. برای دست یازیدن به این شناخت و آینده نگری تصمیم ساز، نیاز به استفاده از دانش و تحلیل های داخل کشورها و سایر کشورها و مجامع علمی بین المللی، الزامی است.

تامین انرژی و عرضه آن در هر کشور تابعی از موارد ذیل میباشد:

1-امکانات طبیعی تامین انرژی لازم برای توسعه.

2-نوع انرژی قابل تامین.

3-سطح تولیدات صنعتی و پیچیدگیهای تکنولوژیکی.

4-فرهنگ مصرف انرژی.

5-رشد متوازن و یا غیر عادی جمعیت.

6-اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی و شعاع آنها (ملی، منطقه ای و یا جهانی).

7-راندمان و بهره وری عرضه هر واحد انرژی.

8-محدودیت خط بودجه کشورها برای استفاده از انرژی و یا تغییر نوع انرژی.

9-مسایل انسانی، بهداشتی و حقوقی.

نیازها

سیستم طبیعی بیوسفر[1] که از هزاران سال قبل وظیفه حفاظت کره حیات و تداوم حیات را بخوبی انجام داده است، امروزه توسط انسان بطور جدی تحت فشار قرار دارد.

ابزار انسان در ارتباط مذکور عبارتند از:

1-امکان رشد و توسعه ماورای محدودیتها.

2-ازدیاد جمعیت با رشد تصاعدی یا نمائی.

اثرات مخرب انسان «با دو ابزار مزبور» ناشی از پیدایش نیازهای اکتسابی در کنار نیازهای طبیعی (هوا، آب، غذا، امنیت و ...) و تولید بیش از حد لازم برای تداوم حیات میباشد. (نمودار شماره 1).


[1] -بیوسفر (کره حیات) شامل هیدروسفر (کره آب)، لیتوسفر (کره خاک) و آتمسفر (کره جو) و تنها محل زندگی و حیات میباشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

تقدیر و تشکر

2

پیشگفتار

3

مقدمه

6

مهمترین منابع انرژی

7

چکیده و ویژگی های مقاله

10

فصل اول

11

افزایش تقاضا برای انرژی هسته ای

13

فصل دوم

14

چرا انرژی هسته ای

15

وجاهت علمی کشاورزی هسته ای

17

اهمیت بخش کشاورزی

18

اهمیت کاربرد علوم هسته ای در کشاورزی

19

استفاده از آب و خاک شور در کشاورزی پایدار

21

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

22

اهداف پرتودهی

23

ارتقاء بهره وری گیاهان و ردیابی مسیر کود و سم

24

منابع و مراجع

26خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 21:25 | چاپ مطلب

خلاصه فصل پنجم و ششم کتاب «نظریه‌های علوم انسانی» در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه فصل پنجم و ششم کتاب «نظریه‌های علوم انسانی» در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل پنجم: دیلتای................................................................................................. 2

1- تحصلی بودن علوم انسانی.............................................................................. 3

2- تاریخ روان شناسی......................................................................................... 6

3- روش تأویل در نظر دیلتای............................................................................. 8

فصل پنجم

دیلتای (1911-1833)

Ž ویلهلم دیلتای نظریه پرداز مسلم علوم انسانی بود و همواره خواهد بود.

Ž نخستین کسی است که در علوم انسانی معرفت شناسی مستقلی را بوجود آورد.

Ž پیرو مکتب تاریخی است و مسأله نقد عقل تاریخی را مطرح می‌کند.

Ž او شاگرد بوکه و نویسنده شرح احوال شلایر ماخر است.

Ž او طرفدار روش تأویل و از فلسفة تحصلی سخت متأثر است.

Ž در جوانی به عضویت حلقه برلن (که باشگاه خودکشی کرده ها نامیده می‎شود) درمی‌آید.

Ž او برای روان شناسی تقدم قائل است و با فلسفة اصالت طبیعت مبارزه می‌کند بدون اینکه در دام روش درون نگری گرفتار شود.

Ž اندیشه او مانند هر اندیشة دیگری به اوضاع و احوال تاریخی وابسته است.

Ž برای عقل و نظامهای عقلانی یعنی علوم اهمیت فراوان قائل است اما از ناتوانی تبیین علمی در غلبه کامل بر نیروهای غیرمعقول هیچگاه غافل نیست.

Ž به نظر دیلتای گذشته ما در مقایسه با امر معقول محض غیر قابل اندازه گیری است و این امر مبین توجه او به تجربه شاعرانه ای است که نظم و نسق منطق را درهم می‌شکند.

Ž «آرون» خاطرنشان می سازد در نظریة دیلتای «نقد عقل تاریخی»، نقد تاریخی عقل نیز هست و در حقیقت ضرورت عقل هیچگاه قائم به ذات یا مستقل نیست چون با موانع ناشی از تجربة زندگی شخصی برخورد می‌کند.

تحصلی بودن علوم انسانی:

Ž سعی دیلتای این است که نشان دهد علوم انسانی از دید آگوست کنت و استوارت میل علومی تحصلی هستند و میل با طرح مساله روش شناسی مخصوص علوم مربوط به ذهن (روح) به تلاش قابل ملاحظه ای دست زده است.

Ž دقیقاً به نام فلسفه تحصلی و علمی است که دیلتای به ناهمگونی روشهای علوم طبیعی و علوم فرهنگی معتقد می‎شود که نتیجه نوعی دوگانگی معرفت شناختی است.

Ž موضوع آنچه دیلتای «نقد عقل تاریخی» می نامد قطع رابطه با مذهب اصالت طبیعت است و فایدة فلسفی آن کمک به فروپاشی فلسفة قرون وسطایی به صورت حق طبیعی، دین طبیعی یا اخلاق طبیعی است.

Ž علوم ذهنی (روحی) مستقل از علوم طبیعی است.

Ž دیلتای علوم روحی را قائم به ذات و مستقل می داند.

Ž دیلتای به مساله روش ها چندان توجه ندارد، او به درک شرایط معقول بودن که مختص علوم روحی است و بنابراین به سهم تحصلی آنها در شناخت بهتر اشخاص و اشیا دلبستگی خاص دارد.

Ž بیشتر آثار او در زمینه معرفت شناسی است.

Ž علوم روحی در گیرودار عمل زندگی رشد کرده اند و موضوع آنها مجموعه ای از اثرها و پیمان هایی است که انسان پیش از آنکه از آنها علمی بسازد می بایستی آنها را آفریده باشد.

Ž بشر آفرینندة طبیعت نیست ولی آفرینندة عالم اجتماعی است. برای مثال سیارات مستقل از ارادة بشر وجود دارد اما حقوق جدا از این اراده وجود ندارد.

Ž بیان مهم دیلتای:

- علوم انسانی از مجموعه ای که بنا بر منطق تشکیل شده باشد و ساخت آن به ساخت معرفت ما از طبیعت شبیه باشد، پدید نیامده اند.

- این علوم را باید به صورتی که در طی تاریخ رشد کرده است مطالعه کنیم.

- علوم روحی دارای اصالت ذاتی هستند.

Ž واقعیت روح و واقعیت ماده دو نوع واقعیت نیست. واقعیت یکی بیش نیست.

Ž برخلاف ادعای طبیعی مذهبان این واقعیت به یک شیوه قابل درک نیست هم از طزریق تجربه بیرونی و هم از طریق تجربه درونی می‎توان به آن دست یافت و هر دو صورت رواست.

Ž عالم روح یا ذهن منحصراً موضوعی تصوری یا آزمایشی نیست، بلکه زیسته نیز هست.

Ž پدیده های اجتماعی و روانی با شیوه های علوم طبیعی به تمامی مفهوم نیستند و باید توجه داشت که «علمی خاص امور روح» وجود دارد که علم مستقلی است.

Ž معرفتی که مختص علوم طبیعی است حدودی دارد «دیلتای» تأکید می‌کند «این حدود» حدودی بسته به شرایط قدرت تجربی هستند و در علوم طبیعی هر آن به آنها برمی‌خوریم. این حدود بیرونی نیستند بلکه شرایط درون ذاتی معرفت و از آن جدایی ناپذیرند.

Ž میان قلمرو طبیعت و قلمرو تاریخ خط فاصلی وجود دارد.

Ž دایرة معرفت عقلی به دو نیمدایره تقسیم می‎شود که هر یک از آنها یک دسته از علوم را در مجموعة اصلی از مناسبات از همه نوع گرد می‎آورد و نظامی از علوم اصیل و تحصلی را سبب می‎شود.

Ž «نقد عقل تاریخی» به ما می آموزد که علم مانند حقوق و سیاست، خود اثری انسانی است و چون علوم روحی علوم تاریخی هستند صرفاً موضوع بیرون از انسان را مورد بررسی قرار نمی دهند. بلکه دانشمند از این حیث که آثار انسانی را به شیوة علمی تجزیه و تحلیل می‌کند «خود» را موضوع بحث می یابد.

Ž به عقیدة «دیلتای» معقولیت تاریخی در وهله اول، به موجودیت متفرد و متشخص مربوط می‎شود و موضوع علوم انسانی وقوف به واقعیت تاریخی به اعتبار فرد و تشخص آن و تعیین قواعد و غایات رشد فرد معین و نیز دانستن اینکه در تکوین فرد معین چه ملازماتی نقش فعال دارند.

این جنبة شخصی و خاص را باید چنانکه هست محترم شمرد و دستاویزی برای انتزاعات غیرعلمی قرار نداد.

خصایص مذهب اصالت طبیعت:

1- علوم طبیعی الگوی هرگونه علمیت است. هر رشته ای که مدعی عنوان علم باشد باید از فنون و روش های این علم تقلید کند و علوم انسانی قواعد و روش های خود را از بیرون اخذ می‌کند.

2- این مذهب بدون توجه به جنبه های خاص افراد و بی اعتنا نسبت به اهداف و غایات، همه موضوعات را یکسان می شمارد.

3- از آنجا که این مذهب را ملاک هرگونه علمیت می دانند علوم انسانی را به جهت نارسایی همپایه علوم طبیعی نمی دانند. و قایل به دو نوع علوم هستند، علوم برتر و علوم فروتر.

4- با هرگونه متا فیزیک مخالف است اما مزورانه از راه اصالت ماده یا تطور یا تفاهم اخلاقی و سیاسی متافیزیک را دوباره مدخلیت می‎دهد.

5- برای فعالیت علمی امتیاز در خوری قائل است و معنای دیگر این مذهب، مذهب اصالت علم است.

انواع مختلف مذهب اصالت طبیعت:

1- مذاهب اصالت طبیعی که عموماً مذهب اصالت ماده را اساس فلسفه خود قرار می دهند. این مذهب ممکن است به اعتقاد شیوه های مکانیکی و دیالتیکی ، انسان را توده‌ای از ماده و انرژی حیاتی و ماده ای جاندار می دید به صورت اصالت ارگانیسم یا اصالت حیات تصور شده باشد.

Ž این مذاهب با ضدیت دین همراه است.

Ž صرفاً اصالت فایده را پایه فرض می‌کنند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:55 | چاپ مطلب

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول-کلیات.................................................................... 3

فصل دوم ........................................................................... 10

فصل سوم-پرداختها و هزینه ها ................................................... 12

انواع پرداختها ....................................................................... 12

الف-در مورد خرید های داخلی ................................................. 15

ب:خریدهای خارجی .............................................................. 16

ج : خدمات قراردادی ............................................................. 16

فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22

ترتیب تحویل کالا یاخدمات ..................................................... 39

فصل پنجم - تنظیم حساب و نظارت ............................................. 44

فصل ششم - اموال.................................................................. 47

فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48

حسابداری دولتی ................................................................... 51

ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها ............................................ 71

عنوان صفحه

گروه مستقل حسابهای سایر منابع ................................................. 80

مشخصات و تاریخچه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ....................... 84

پیش پرداخت سال جاری .......................................................... 88

وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده ............................................... 89

بانکها و وجوه نقد .................................................................. 89

وضعیت اعتبارات ارزی ............................................................ 94

ذیحسابی ............................................................................ 94

بستن حساب در پایان سال ....................................................... 102

مقدمه :

اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت 8 صبح روز یکشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی دانشکده های علوم پزشکی وموسسات تحقیقاتی که توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه وقبلا در اختیار کلیه اعضای محترم هیئت امنای مرکزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .

دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود که مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشکده‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردد .

در این جلسه تصویب شد که مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به

اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشکی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی که توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مرکزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مرکزی ملاک عمل کلیه دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی قرار گیرد .

در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آ”قای دکتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای کبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مرکزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .

فصل سوم – پرداختها و هزینه ها

ماده 26- پرداخت هر گونه وجهی توسط موسسه منوط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی موسسه می باشد .

تبصره : وجود اعتبار در بودجه موسسه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یاحقوقی ایجاد حق نمی کند واستفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات این آئیننامه به عمل آید .

ماده 27- اعتبار – عبارت است از مبلغی که در جهت انجام عملیات وبرنامه های موسسه درچهار چوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا به مصرف برسد .

ماده 28 – کلیه پرداختها با دستور رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او انجام می پذیرد.

انواع پرداختها :

1- تنخواه گردان

2- پیش پرداخت

3- علی الحساب

4- هزینه

ماده 29- کلیه پرداختهای موسسه ویا واحد های اجرائی جز در مواردیکه قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقر رداشته اند از طریق حسابهای بانکی مربوطه وبه وسیله چک انجام می گیرد .

ماده 30 تنخواه گردان – پرداخت عبارتست از وجهی که از محل موجودی تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب ومدیر کل امور مالی با تائید رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای هزینه ها در اختیار واحد های اجرائی ویا ما صورینی که به موجب این آئین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 09:51 | چاپ مطلب

بررسی کاربرد جی‌آی‌اس در ساماندهی مدارک علوم زمین

بررسی کاربرد جی‌آی‌اس در ساماندهی مدارک علوم زمین

پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانایی‌های رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفه وجودی سیستم‌‌های اطلاعات جغرافیایی(جی‌آی‌اس) را تبیین می‌کند.

ازآنجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی‌آی‌اس در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز انجام شده است. در راستای رسیدن به این هدف، پس ازگردآوری کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز مرتبط با علوم زمین از پایگاه‌های مرکز،کار تفکیک،کنترل، دسته‌بندی وکدگذاری آن‌ها برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه داده‌ها، لایه‌های اطلاعاتی مربوطه تشکیل شد و به منظور نمایش، تشریح و انجام تحلیل‌های لازم بر روی داده‌ها، مورد استفاده واقع گردید.

بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده‌های مورد نیاز در یک حجم وسیع، امکان ارائه و به تصویرکشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و بهنگام نمودن داده‌ها ونیز امکان استفاده از داده‌های موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نیازهای گوناگون کاربران فراهم می‌گردد. همچنین زمینه‌ای برای شناساندن و معرفی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های متعدد و در عین حال، تشخیص خلأ‌های مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد. نهایتاً به‌منظور تعمیم کاربرد این سیستم در ارتباط با دیگر اطلاعات موجود در پایگاه‌های مرکز (که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط‌اند)، مدلی از فرایند انجام این طرح ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی‌آی‌اس) / پایگاه‌های اطلاعاتی/ اطلاعات توصیفی / اطلاعات مکانی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تاریخچه ایجاد جی‌آی‌اس (مروری بر مطالعات انجام شده)

تعاریف جی‌آی‌اس

عناصراصلی تشکیل دهنده سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی

کاربردها و توانایی‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

روش و مدل پژوهش

گردآوری اطلاعات

ایجاد پایگاه اطلاعات توصیفی

خلاصه اقدامات انجام‌شده به کمک نرم‌افزارهای موجود

توابع تحلیلی برروی اطلاعات

محصولات خروجی

نتایج

زمینه‌های گسترش و تقویت موضوع پژوهش

پیشنهادهای اجرایی در خصوص پژوهش‌های مرتبط با جی‌آی‌اس

منابعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 08:51 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم

پایان نامه بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم

چکیده‌

این‌ پژوهش‌ با هدف‌ سنجش‌ میزان‌ حضور ایرانیان‌ در «نمایه‌نامة‌ استنادی‌ علوم‌» در سال‌های‌ 1993 تا 1997 اجرا شده‌ است‌ و تلاش‌ گردیده‌ در آن‌، تصویری‌ عینی‌ از فعالیتهای‌ علمی‌ در سطح‌ ایران‌ و جهان‌ ارائه‌ شود. برای‌ این‌ منظور تولید اطلاعات‌ علمی‌ ایرانیان‌ در قالب‌ مقالات‌ و در زمینه‌ علوم‌ پایه‌ از «نمایه‌نامة‌ استنادی‌ علوم‌» استخراج‌ شده‌ و وضعیت‌ ایران‌ با جهان‌ مقایسه‌ شده‌ است‌.

نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از این‌ پژوهش‌ نشان‌ می‌دهد یکد هم‌ درصد از تولید مقالات‌ علوم‌ پایة‌ جهان‌ به‌ ایران‌ اختصاص‌ دارد. بیش‌ از نیمی‌ از فعالیت‌های‌ علمی‌ ایرانیان‌(8/52درصد) در زمینة‌ تولید مقالات‌ علوم‌ پایه‌ بوده‌ است‌ که‌ از بین‌ رشته‌های‌ مختلف‌ علوم‌ پایه‌، رشت ة‌ شیمی‌ با داشتن‌23/55درصد از کل‌ تولید مقالات‌ علوم‌ پایه‌، بیش‌ترین‌ تعداد مقالات‌ علوم‌ پایه‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد. بعد از آن‌ به‌ ترتیب‌91/25 درصد مقالات‌ در زمینة‌ فیزیک‌، 29/12 درصد در زمینة‌ ریاضی‌، 99/4 درصد در زمینة‌ زیست‌شناسی‌ و 58/1 درصد زمین‌شناسی‌ می‌باشند.

به‌ تفکیک‌ رشته‌های‌ علوم‌ پایه‌ سهم‌ ایران‌ در جهان‌، 14/0 درصد در شیمی‌، 087/0 درصد در فیزیک‌، 17/0 درصد در ریاضی‌، 02/0 درصد در زیست‌شناسی‌ و 063/0 درصد در زمین‌شناسی‌ می‌باشد.

امروزه‌ بارزترین‌ شاخص‌ توسعه‌یافتگی‌ هر کشور را توان‌ و ظرفیت‌ تولید علمی‌ و فنی‌ آن‌ کشور می‌دانند. افزایش‌ کارایی‌ علمی‌ و فنی‌ و استفادة‌ بهینه‌ از آن‌، مستلزم‌ شناخت‌ دقیق‌ مؤلفه‌های‌ موثر بر آن‌ می‌باشد. این‌ مؤلفه‌ها مجموعه‌ای‌ از منابع‌ مالی‌، نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ علمی‌ و اطلاعاتی‌ را شامل‌ می‌شوند که‌ تحت‌ یک‌ مدیریت‌ منسجم‌ و سازمان‌ یافته‌ و در محدوده‌ علوم‌ و فناوری‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند (8). نتایج‌ حاصل‌ از این‌ شناخت‌ ضمن‌ ارائة‌ تصویری‌ عینی‌ از فعالیت‌ علمی‌ در یک‌ موسسه‌ تحقیقاتی‌، نهاد علمی‌ و حتی‌ در کشورهای‌ مختلف‌، ابزار مناسب‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ آینده‌ را فراهم‌ می‌آورند.

تولیدعلمی‌وفنی‌ورشدوتوسعة‌آن‌،تابعی‌ازفعالیت‌های‌ علمی‌ هستند، بنحوی‌ که‌ ارزیابی‌ کمی‌ و کیفی‌ فعالیت‌های‌ علمی‌ امروزه‌ یکی‌ از مباحث‌ مطرح‌ تحت‌ عنوان‌ علم‌سنجی‌ (1) می‌باشد. تلاش‌ این‌ علم‌، بنا نهادن‌ نظام‌هایی‌ از شاخص‌های‌ توصیف‌کنند ة‌ پژوهش‌ در اجتماعات‌ مختلف‌، اعم‌ از موسسات‌ علمی‌ و پژوهشی‌، زمینه‌های‌ موضوعی‌ و حتی‌ کشورها می‌ باشد (3).

تولید اطلاعات‌ علمی‌ در قالب‌ها و انواع‌ گوناگون‌ انجام‌ می‌شود که‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ انواع‌ آن‌، انتشارات‌ می‌باشد. اندازه‌گیری‌ انتشارات‌ علمی‌ از رایج‌ترین‌ ضابطه‌های‌ سنجش‌ عملکرد تولید اطلاعات‌ علمی‌، و از مباحث‌ جدیدی‌ است‌ که‌ آن‌ را علم‌سنجی‌ نامیده‌اند(5). انتشارات‌ علمی‌ تمامی‌ مکاتبات‌ علمی‌ چاپ‌ شده‌ را شامل‌ می‌شوند. از مجاری‌ اساسی‌ و رسمی‌ انتشارات‌ علمی‌، مقالات‌ می‌باشند که‌ می‌توان‌ توزیع‌ آن‌ها را بر حسب‌ زمان‌، مکان‌، نوع‌ یا مجرای‌ انتشار و سایر ویژگی‌ها مورد بررسی‌ قرار داد.

قسمتی از متن

وضعیت‌ تولیدات‌ مقالات‌ علوم‌ پایه‌ ایران‌


وضعیت‌ تولیدات‌ مقالات‌ علوم‌ پایة‌ ثبت‌ شده‌ در پایگاه‌ اطلاعاتی‌ SCI توسط‌ ایرانیان‌ به‌ تفکیک‌ پنج‌ رشته‌ طی‌ سال‌های‌ 93 تا 97 در جدول‌ 2 ارائه‌ شده‌ است‌.در مجموع‌ پنج‌ سال‌ مورد بررسی‌23/55 درصد از مقالات‌ تولید شده‌ علوم‌ پایة‌ ایرانیان‌ در زمینه‌ شیمی‌، 91/25 درصدآن‌ها فیزیک‌، 29/12 درصد در ریاضی‌، 99/4 درصد در زیست‌شناسی‌ و 58/1 درصد نیز در زمینه‌ زمین‌شناسی‌ بوده‌اند. چنانچه‌ ملاحظه‌ می‌شود سهم‌ غالب‌ مقالات‌ ارائه‌ شده‌ مربوط‌ به‌ شیمی‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با وضعیت‌ جهانی‌ که‌2/37 درصد مقالات‌ مربوط‌ شیمی‌ است‌ بسیار بالاتر می‌باشد. از طرف‌ دیگر محاسبه‌ متوسط‌ رشد سالانه‌ مقالات‌ پنج‌ رشته‌ طی‌ سال‌های‌ 93 تا 97 نیز نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ استثنای‌ شیمی‌ در سایر رشته‌ها رشد آن‌ها دارای‌ نوسانات‌ متغیری‌ است‌. از جمله‌ در زیست‌شناسی‌ که‌ از سال‌ 93 تا 96 از رشد متوسطی‌ معادل‌ 3/14 درصد برخوردار بوده‌ است‌ یکباره‌ درسال‌ 97 افت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ یافته‌ است‌.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 09:51 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 431 )
   1      2     3     4     5      ...      44   >>
صفحات