X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

سوالاتی از این قبیل که:

آیا از نظر تجربی رابطه ای بین اجزای سود حسابداری و قیمت سهام وجود دارد؟ آیا سود اعلام شده عاملی مؤثر بر قیمت سهام است و اعلام سو د، اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل می کند؟ و به طور کلی آیا سود اعلام شده دارای محتوای اطلاعاتی برای قیمت سهام است؟ همواره مد نظر حسابداران بوده است

در این تحقیق برای پاسخ به سؤالات فوق به بررسی تاثیر تغییرات اقلام صورت سود و زیان بر تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود

. به همین منظور شش مورد از اقلام صورت سود و زیان که به طور متداول گزارش می گر دند در ارتباط با قیمت سهام مورد بررسی قرار می گیرند . به این صورت که به ازای اقلام صورت سود و زیان هفت فرضیه در این تحقیق آزمون می شود که به بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام می پردازد

. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی بین تغی ی را تذکر شده و آزمون نسبت موفقیت در جامعه استفاده می شود.

. نمونه مورد نظرشامل20شرکت از بین صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آزمون از ابتدای سال 1381 تا پایان سال1385 می باشد.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ارقام صورت سود و زیان حاوی بار اطلاعاتی بوده و سرمایه گذاران نسبت به آن عکس العمل نشان می دهند و قیمت های سهام بسیار سریع تعدیل می شوند . یعنی تغییرات ارقام صورت سود و زیان که از ارقام حسابداری می باشند ، بر تغییرات قیمت سهام تاثیر داشته ، لذا صورت سود و زیان یک منبع اطلاعاتی به هنگام به شمار می رود که بر قیمت و حجم مبادلات سهام تاثیر بسزایی دارد.

مقدمه

در این تحقیق به بررسی رابطة بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام پرداخته می شود، به عبارت دیگر تأثیر اقلام صورت سود و زیان برقیمت سهام مطالعه خواهد شد . در این بررسی به این نکته توجه می شود که آیاسهامداران یا سرمایه گذاران اطلاعات مور د نیاز خود را از طریق صورت سود و زیان بدست می آورند و آیا این ارقام حسابداری می تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری این دسته از استفاده کنندگان گزارشهای مالی باشد؟

نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهد که تجزیه سود به اجزا ی آن اطلاعات بیشتری را فراهم می کند . فرضیات این تحقیق بیان می کند که آیا سهامداران به اجزای دیگر سود تو جه دارند و در نتیجه تغییرات قیمت سهام با تغییرات اجزا ی سودمرتبط است یا نه؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات اقلام صورت سود وزیان با تغییرات قیمت سهام مرتبط بوده و این اقلام یکی از عوامل قابل توجه درتبیین قیمت سهام شرکت می باشد.

در مطالعه وارزیابی مدل تصمیم افراد ،دلایل بسیاری به ضرورت انجام مطالعات ساختاری در زمینه محتوای اطلاعاتی گزارشات مالی ونحوه کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان احتمالی وجود دارد که در نهایت هدف آن تعریف محتوا ،افزایش کیفیت اطلاعات گزارش شده و تعیین نحوه ارایه آن به منظور بهسازی مدل تصمیم است(.خوش طینت،1377)

بعدها باتآ کید بر این موضوع که از دیدگاه سرمایه گذاران واعتباردهندگان سود و اجزای تشکیل دهنده آن شاخص بهتری برای ار زیابی عملکرد گذشته و پیش بینی موثرتری از وضع عایدات آتی در مقایسه با جریانات نقدی است، این مدل تعدیل شد و در ادامه آن مدلهایی برای ارزیابی اوراق بهادار برمبنای سود و سود سهام متداول گردید.

از آنجا که یکی ازاهداف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سهامداران فعلی و سرمایه گذاران بالقوه واحد تجاری است بیشتر صورت سود وزیان مورد توجه و دقت نظر آنان بوده وشاید بتوان دلیل آن را اولویت سرمایه گذاران به کسب سود و انتفاع مادی در قیاس با سایر اهداف مرتبط به سرمایه گذاری مربوطه دانست. به همین سبب اندازه گیری سود یک واحد تجاری به شکل ادواری هدف نخست حسابداری تلقی می گردد . در این خصوص اغلب عقیده بر آن است که انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل نموده و از طریق تأثیرگذاری اطلاعات منتشره تغییراتی در قیمت و حجم مبادلاتسهام حادث می گردد که این تغییرات بسته به سطح کارایی بازار متفاوت است (طاهری1378)

به طور کلی در موقع انتخا ب سهام، مهمترین موضوع برای فرد سرمایه گذاراین ا ست که چه مبلغی را برای هر سهم عادی پرداخت نماید . تعیین دقیق مبلغ پرداختی برای هر سهم احتیاج به تجزیه و تحلیلهای وسیعی دارد . انتخاب سهام دربازار کارا بسیار آسان است ، زیرا قیمت سهام تفاوت بسیار ناچیزی با ارزش ذاتی آن دارد. در این بازار، با توجه به روحیات سرمایه گذار نسبت به ریسک پذیری، سهام انتخاب می گردد . سرمایه گذار این اطمینان خاطر را دارد که برای سهام خریداری شده بیشتر از قیمت واقعی آن مبلغی پرداخت ننموده است . بنابراین ضرورتی برای انجام تجزیه و تحلیل های اس اسی احساس نمی شود، به قول برخی از صاحبنظران، در بازار کارابهترین شکل انتخاب سهام به صورت تصادفی است درکشورهایی که بازار کارایی سرمایه ندارند، قیمت بازار اوراق بهادار با قیمت واقعی آن تفاوت قابل ملاحظه ای دارد . بنابراین شخص سرمایه گذارباید تجزیه و تحلیل های وسیعی جهت خرید سهام مورد نظر خود انجام دهد .

سرمایه گذار پس از انتخاب صنعت یا صنایع با رشد بالا باید شرکت یا شرکتهایی رادر صنعت انتخاب نماید که نسبت به دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام درآینده مطمئن باشد . برآورد کمیت و کیفیت سود آینده عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه گذاری است (جهانخانی و مرادی،(1357

سرمایه گذار باید موقعیت رقابتی شرکت را بررسی نماید ، زیرا اولین متغیری که کمیت سود آینده را تحت تأثیر قرار می دهد، موقعیت رقابتی شرکت است [1].

شرکتی باید برای سرمایه گذاری انتخاب شود که در بین شرکتهای رقیب از موقعیت بسیار خوبی برخوردار باشد . موقعیت رقابتی شرکت با معیارهایی از قبیل میزان فروش، درآمد سالانه، رشد فروش، ثبات درآمد فروش و تنوع محصولات سنجیده می شود. اما فروش باید به گونه ای باشد که پس از کسرتمامی هزینه ها سود معقولی را عاید شرکت سازد . در شرایط رقابتی، شرکتها برای افزایش سود نمی توانند قیمت فروش کالا را افزایش دهند، در این شرایط باید هزینه های شرکت کاهش یابد ، لذا لازم است هزینه های شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند . بنابراین تجزیه وتحلیل دقیق صورت سود و زیان شرکت ضروری به نظر می رسد.در دهه 1960 که فرضیه بازار کارآ مطرح گردید با نظریه های حسابداری درتضاد بود، به ویژه از این جهت که در آن زمان صاحب نظران معتقد بودند که مدیران می توانند با استفاده از اعمال تغییرات در سود حسابداری، بازار را گمراه کنند . درحالی که طرفدارا ن فرضیه بازار کارآ بر این باور بودند که اگر سود حسابداری برقیمت سهام تأثیر می گذارد پس می تواند شاخص مناسبی برای ارزش سهام باشد.

· آیا تغییر رویه های حسابداری سبب گمراهی بازار سهام می شود؟

· آیا از نظر تجربی رابطه ای بین سود حسابداری و قیمت سهام در شرکتها وجود دارد؟

· آیا سود اعلام شده عاملی ؤثر بر قیمت سهام است واعلامیه های سود اطلاعاتی را به بازار منتقل می کند؟

· به بیان دیگر: آیا سود اعلام شده دارای محتوای اطلاعاتی برای قیمت سهام است؟

سؤالات فوق همواره مد نظر جامعه حسابداری بوده و به همین دلیل تا کنون تحقیقات زیادی در این ارتباط انجام شده است . نتایج برخی از تحقیقات صورت گرفته حاکی از وجود ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام بوده است (پورعظیمی،1377)

فصل دوم

ادبیات تحقیق

سرمایه گذاران برای سود حسابداری به عنوان ابزار پیش بینی جایگاه خاصیدر نظر دارند، بهای جار ی هر واحد تجاری - قیمت سهام - با جریان سود مورد انتظارپیوند خورده است و سرمایه گذار معمولاً بر مبنای انتظاراتش از سود آتی، نسبت به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می گیرد.

. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 بیان نموده است:

سرمایه گذا ران اعتبار دهندگان و سایرین، به ارزیابی دورنمای خالص جریان

نقدی آتی واحد تجاری علاقمندند و غالباً سود بدست آمده را برای کمک به ارزیابی قدرت سودآوری، پیش بینی سودهای آتی، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری واحد تجاری، به کار می گیرند1[2]

مدلهایی که برا ی تعیین قیمت اوراق بهادار طراحی شده اند، عموماً بر پایه

جریان وجوه نقد آتی شرکت ها استوار هستند . بورس اوراق بهادار نیز، صرفنظر ازتفاوت هایی که برای تعیین قیمت سهام به وجود آورده است، سود مورد انتظار را برای محاسبه ارزش فعلی بکار می برد.(جهانخانی و عبدالهی،( 1372 ،

یعنی با توجه به این انتظارات است که سهامدار واحد تجاری برای فروش یا نگهداری تصمیم می گیرد، و یا فرد جدیدی سهامی را بر می گزیند و به ا ین ترتیب انتظارات مربوط به توزیع آتی وجه نقد، در تصمیم سرمایه گذاری نقش برجسته ای ایفا می کنند .اگر به بازار اوراق بهادار توجه کنیم، این دیدگاه تأیید می شود که سودمورد گزارش، یکی از عوامل تعیین کننده قیمت سهام می باشد.

براساس نتایج تحقیق دیگری، تغییرات قیمت سهام در بورس، اوراق بهادار تهران بصورت مستقل و تصادفی نبوده و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمتهامشاهده می شود و آگاهی از این الگو می تواند در جهت کسب منافع بیشتر به سرمایه گذاران کمک نمایید )نمازی و شوشتریان، (1374

در توضیح این واکنش می توان گفت رفتار قیمت سهام واحدهای تجاری متأثر از دو دسته عوامل درونی و بیرونی است که در این بین پیش بینی بازار ازعایدات آتی مورد انتظار ، حائز اهمیت بیشتری است و از آنجا که اطلاعات تاریخی یکی از مبانی مهم برآورد عایدات آتی می باشد همواره انتظار می رود انتشار این گزارشات اطلاعاتی از عملکرد مالی وموفقیت یا شکست برنامه های شرکت را به بازار منتقل نموده و در پی آن با ایجاد تنشهایی درعرضه وتقاضای سهام منجر به تغییر رفتار قیمت سهام گردد 1

ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام، همواره دلیلی برای رو آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها می باشد . پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک سیستم پویابررسی کرد.

سرمایه گذاریها و بالعکس ، کاهش غیرمنتظره در سودحسابداری با کاهش غیرعادی در نرخ بازده سرمایه گذاریها همراه خواهد بود.

متأثر گردیده و این تأثیر رابطه مستقیم دارد ر مجموع تحقیقات تجربی مؤید این مطلب است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است.

بیانیه شماره) 2(هیات استانداردها ی حسابدار ی مالی نیزاظهار می داردکه : ‌«مهمترین منظور گزارش های مالی عبارتست از ارایه اطلاعاتی که اظهار می دارد که از طریق اندازه گیری سود و اجزای تشکیل دهنده آن، در مورد فعالیتهای یک مؤسسه تهیه می شود››[3]

بیانیه شماره2 در تحقیقی که تحت عنوان ارتباط بین سود سهام تقسیم شده، سودحسابداری و سرمایه گذاری نتیجه میگیردسودحسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است، زیرا قیمت سهام به سود سهام تقسیم شده و سود حسابداری واکنش نشان می دهدخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:28 | چاپ مطلب

چرا مزایای اجتماعی به صورت نابرابر تقسیم می شوند؟

چرا مزایای اجتماعی به صورت نابرابر تقسیم می شوند؟


چکیده ای از چند اسلاید از پاورپوینت:

اسلاید اول:

نکته! تفاوت در برخورداری از مزایا به نقش هایی مربوط می شود
که افراد بر عهده می گیرند یا به آن ها نسبت داده می شوند.
در خانواده یا میزان بهره مندی مردان از مزایای زنان بیشتر است. فرزندان بزرگ و پسران نسبت به دختران از قدرت بیش تری برخوردارند.

اسلاید دوم:

نابرابری در احترام :
دانشمندی که ماده ی ارزشمند را کشف کرده و هنرمندی که آثار زیبایی را پدید آورده است نسبت به افراد عادی کار خارق العاده ای انجام داده اند و احساس احترام نسبت به آنها پدید می آید.

اسلاید دهم:

افراد در چه شرایطی نابرابری در بهره مندی از مزایای اجتماعی را ناعادلانه محسوب می کنند؟
افراد از لحاظ فردی در پی افزودن به میزان مزایای قدرت، احترام و ثروت خود هستند. دست یابی به مزایا بازندگی در جامعه مسیر
می شود و افراد در محدوده ای که ارزش ها و هنجار ها به آن ها اجازه دهند از این مزایا برخوردار می شوند. چ

اسلاید پانزدهم:

نقش محوری ارزشها در ارزیابی مزایا:
عادلانه یا ناعادلانه دانستن بهره مندی فرد و نقش قبل از هر چیز نوعی داوری ست. داوری بر مبنای معیارها و ارزش ها انجام
می شود پس در ارزیابی مزایا، ارزش ها نقش محوری دارند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:42 | چاپ مطلب

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول-کلیات.................................................................... 3

فصل دوم ........................................................................... 10

فصل سوم-پرداختها و هزینه ها ................................................... 12

انواع پرداختها ....................................................................... 12

الف-در مورد خرید های داخلی ................................................. 15

ب:خریدهای خارجی .............................................................. 16

ج : خدمات قراردادی ............................................................. 16

فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22

ترتیب تحویل کالا یاخدمات ..................................................... 39

فصل پنجم - تنظیم حساب و نظارت ............................................. 44

فصل ششم - اموال.................................................................. 47

فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48

حسابداری دولتی ................................................................... 51

ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها ............................................ 71

عنوان صفحه

گروه مستقل حسابهای سایر منابع ................................................. 80

مشخصات و تاریخچه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ....................... 84

پیش پرداخت سال جاری .......................................................... 88

وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده ............................................... 89

بانکها و وجوه نقد .................................................................. 89

وضعیت اعتبارات ارزی ............................................................ 94

ذیحسابی ............................................................................ 94

بستن حساب در پایان سال ....................................................... 102

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

گروه مستقل حسابهای بودجه ای ودریافت وپرداخت

عنوان حساب کل عنوان حساب معین

1- دستگاه اجرائی دستگاه اجرائی

2- اعتبار مصوب اعتبار مصوب ( به تفکیک عناوین طرحها و فصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه و سایر ردیفها )

3- تخصیص اعتبار تخصیص اعتبار ( به تفکیک طرحها وفصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه وسایر ردیفها )

4- کنترل تخصیص اعتبار کنترل تخصیص اعتبار ( به تفکیک طرحها وفصول سرمایه گذاری، ردیف متفرقه وسایر ردیفها )

5- تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده ( به تفکیک سال طرحها وفصول سرمایه گذاری ردیف متفرقه وسایر ردیفها )

6- ذخیره تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده ذخیره تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده ( به تفکیک سال وطرحها وفصول سرمایه گذاری وردیفهای متفرقه وسایر ردیفها)

7- درخواست وجه درخواست وجه ( به تفکیک طرحها وفصول سرمایه گذاری وردیفهای متفرقه وسایر ردیفها )

8- تنخواه گردان حسابداری تنخواه گردان حسابداری

9- بانک پرداخت تملک دارائی های سرمایه ای بانک پرداخت تملک دارائی های سرمایه ای

10- تنخواه گردان پرداخت تنخواه گردان پرداخت ( به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار )

11- پیش پرداخت سالجاری پیش پرداخت سالجاری ( به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار )

12- علی الحساب سالجاری علی الحساب سالجاری ( به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار )

13- موجودی جنسی مواد و مصالح وسایر اقلام خریداری شده به تفکیک طرح وفصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه وسایر ردیفها

14- دارائی درجراین ساخت با ایجاد دارائیهای در جریان ساخت باایجاد ( به تفکیک طرح فصول سرمایه گذاری وردیفهای متفرقه وسایر ردیفها )

15- کسور وصولی کسور وصولی ( به تفکیک انواع کسور

16- کسور ارسالی کسور ارسالی ( به تفکیک انواع کسور )

17- حساب تعهدات پرداختنی به تفکیک سال انواع واشخاص وبرحسب برنامه ، فصول سرمایه گذاری و ردیفهای متفرقه وسایر ردیفها )

18- حساب تضمینات حساب ضمانتنامه بانکی وسایر تضمینات به تفکیک اشخاص واگذارنده

19- طرف حساب تضمینات طرف حساب تضمینات بانکی وسایر

20- حساب کنترل قرار دادها حساب کنترل قراردادها وتعدیل ( به تفکیک هر قرار داد )

21- طرف حساب کنترل قرار دادها طرف حساب کنترل قرار دادها

22- واگذاری دارائی های مالی وصولی واگذاری دارائی های مالی وصولی ( برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته )

23- واگذاری دارائی های مالی ارسالی واگذاری دارائی های مالی ارسالی ( برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته

24- دریافتی از خزانه در سنوات قبل به تفکیک سال طرح فصول سرمایه گذاری هزینه های متفرقه

25- موجودی جنسی سنواتی به تفکیک سال مواد ومصالح وسایر اقلام خریداری شده وتفکیک طرح وفصول سرمایه گذاری

26- پیش پرداخت سنواتی به تفکیک سال گیرندگان وجه ، طرح فصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه وسایر

27 علی الحساب سنواتی به تفکیک سال گیرندگان وجه ، طرح فصول سرمایه گذاری ردیفهای متفرقه وسایر

28- درائی در دست تکمیل وایجاد سنواتی به تفکیک سال طرح فصول سرمایه گذاری وردیف متفرقه وسایر ردیفها

29- تملک دارائی هایخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:12 | چاپ مطلب

بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

چکیده................................ 2-1

مقدمه (بیان مسئله)................... 3

تاریخچه.............................. 18-4

بازنگری منابع موجود.................. 24-19

اهداف................................ 25

متغیرهای تحقیق....................... 26-25

جامعه مورد بررسی تجربی............... 27

روش کار انواع تحقیق.................. 29-27

یافته ها (جداول- نمودارها)........... 38-29

بحث.................................. 44-39

نتیجه گیری........................... 44

محدودیت ها و پیشنهادات............... 45

خلاصه انگلیسی......................... 47-46

مراجع................................ 54-48

============================

چکیده

دستگاههای فانکشنال و ثابت در مطالعات بسیاری جهت بررسی چگونگی نحوة عمل آنها در درمان ناهنجاریهای کلاسII مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل در 3 گروه متفاوت رشد صورتی می‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان 30 بیمار ساله (7 دختر و 23 پسر ) دارای ناهنجاری کلاس II ، Div1 در سه گروه 10 نفری که با دستگاه Bionator درمان شده بودند، بررسی شد. متغیرهایtoSN 1­ ، IMPA ، SNA ، SNB ، ANB ، طول فک بالا و فک پائین ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت ، ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت نسبت به قدامی‌تحتانی صورت ، ایندکس جارابک ، زاویه SN-MeGo ، آنالیز wits ، میزان اورجت و اوربایت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری ANOVA , Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی استفاده شد. بزرگنمایی اندازه های خطی محاسبه گردید. تغییرات متغیرها در 3 گروه مقایسه و معنی دار بودن آنها با آزمونهای
ANOVA, Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی سنجیده شد. سن بیماران در 3 گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت. در هر 3 گروه SNA و ANB کاهش ، ایندکس جارابک افزایش، اورجت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود.

شاخص Wits افزایش، تمایل اینسایزور بالا کاهش ، طول فک پائین و بالا و تمایل دندانهای قدامی‌پائین افزایش و اوربایت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود.

در درمان ناهنجاری کلاس II تغییرات هم بصورت دنتال و هم بصورت اسکلتال مشاهده شد ولی تغییرات دنتال در زاویه IMPA و تغییرات اسکلتال بصورت افزایش ایندکس جارابک مشاهده شدند.

دستگاه Bionator با توجه به کاهش میزان اورجت و زاویه ANB و تصحیح رابطه مولرها در تصحیح کلاس II اسکلتال بیماران هر سه گروه موفق بود.

به عنایت تغییرات متغیرهای عمودی رشد فک پائین (که در این مطالعه SN-MeGo ، ایندکس جارابک و نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت می‌باشند ) می‌توان به نفع بیمار Bionator را برای هر سه مورد رشد فک پائین بکار برد، ولی در میزان ریلیف کردن یا نکردن آکریل، کنترل بیماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از کسب اهداف درمانی دقت نمود.

...

مقدمه

مطالعات مقایسه ای بسیاری برای درمان ناهنجاری کلاس II توسط دستگاههای ثابت و انواع متفاوت دستگاههای فانکشنال در سنین رشد انجام شده است. در بیشتر این مطالعات نوع دستگاهها، نمونه گیری، زمان درمان و پیگیری بیماران با یکدیگر تفاوت دارد.

عده ای جهت مقایسه از دستگاه ثابت Edge wise , light wire(5،1) و عده ای از دستگاه Begg (7،6) و از دستگاههای فانکشنال مثل فرانکل،(5،4،2،1) Herbst (7) و اکتیواتور(8،5) استفاده نموده اند و عده ای دیگر دستگاههای خارج دهانی(10،9،2) و یا کلاس II الاستیک(7،2) را با دستگاههای فانکشنال مقایسه کرده اند.

در مطالعات فوق تغییرات درمانی توسط سفالوگرام لترال بررسی شده است(7،6،5،3،2،1). عده ای تغییرات را بیشتر دندانی و عده ای تغییرات را اسکتال مشاهده کرده اند(14،9،1).

در این مطالعات مقایسه ای انجام شده به دستگاه Bionator اشاره ای نشده است. به همین جهت در این تحقیق در نظر است سفالوگرام لترال بیماران دارای ناهنجاری کلاس II که با استفاده از دستگاه فانکشنال Bionator در سه گروه رشدی Open Bite , Deep Bite , Normal Bite درمان شده‌اند بررسی شده ، تغییرات دندانی و اسکلتال آنها مقایسه شود.

تاریخچه

آقای Kingsley که یکی از ارتودنتیست امریکایی در سال 1879 با ابداع اولین دستگاهی که مندیبل را به سمت قدام موقعیت می‌داد، مشهور شده است، به هر حال اکثراً معتقدند اولین دستگاه فانکشنال متحرک یعنی monobloc در سال 1902 در فرانسه توسط Robin اختراع شد. سه سال بعد در کنگره دندانپزشکی در برلین Horbst یک دستگاه ثابت pin and tube را برای قرار دادن مندیبل در موقعیت قدامی‌معرفی نمود. معروفترین دستگاه فانکشنال Activator به طور مستقل توسط Andresen در دانمارک در سال 1908 ساخته شد و بعداً در نروژ توسط همکار وی Hauple اصلاح گردید. ابتکاری جدیدتر در طراحی دستگاه فانشکنال در آلمان توسط Frankel ارائه شد و در سال 1966 معرفی گردید. این طرح دستگاهی منحصر بفرد بود چرا که اساساً tissue-borne بوده و جای تکیه بر دندانها به طور عمده در وستیبول بر روی بافتها تکیه داشت. متعاقب معرفی این دستگاه، طرحهای اصلاح شدة بیشماری از دستگاههای متحرک فانکشنال ارائه گردید. تمام این دستگاهها مندیبل را در موقعیت قدامی‌تحتانی قرار داده و با این هدف که فشاری که توسط عضلات و بافت نرم برای reposition نمودن فک به سمت عقب و موقعیت اولیه خودش اعمال می‌شود رشد فک را به منظور تصحیح مشکل کلاس II اسکلتال اصلاح می‌کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:07 | چاپ مطلب

تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

بخش اول- صورت گردش وجوه نقد

بخش دوم- مدیریت گردش وجوه نقد

صورت حساب گردش وجوه نقد:

گردش وجوه نقد را برای پذیرفته شدن تهیه نکنید.

سرمایه گذاران معمولاً به درآمد خالص شرکت به منزله سلامت مالی و دورنمای آینده شرکت نگاه می اندازند نمودار زیر درآمد یک شرکت را در طی 7 سال مالی نشان می دهد.

شرکت بخش سودآوری مناسب و حتی دوره های رشد درآمدی را نشان می دهد. بین سالهای اول و چهارم، درآمد خالص این شرکت رشد 32 درصدی از 31 میلیون دلار به 41 میلیون دلار داشته است. آیا این شرکت سرمایه پذیر خوبی به نظر می‌رسد؟ آیا انتظار می رود که سودآوری این شرکت ادامه پیدا کند؟ آیا این شرکت بهره و سود مناسبی تقسیم کرده است و آیا شما حاضر به ادامه سرمایه گذاری در این شرکت هستید؟ سرمایه گذاران با خریداری سهام این شرکت به همه این چند سئوال پاسخ بلی می دهند.

18 ماه بعد این شرکت، W.T.Grant، دچار بزرگترین ورشکستگی ایالات متحده شد. بررسیهای دقیقتر صورتهای مالی شرکت نشان می دهد که شرکت چندین سال گردش وجوه نقد پس از عملیات منفی را تجربه کرده است. حتی اگر حقیقتاً سود گزارش کرده باشد. چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد؟ بخشی ازاین امر به این دلیل است که شرکتها فروشهایی که در صورت سود و زیان گزارش می کند از نوع اعتباری هستند و شرکت در مورد وصول این فروشهای اعتباری مشکل داشته که باعث می‌شود گردش وجوه نقد کمتر از سود ویژه شود. تحلیل گردش وجوه نقد نشانه هشدار به موقع از مشکلات عملیاتی W.T.Grant است.

همانطوری که در ابتدای داستان آمد آزمایشات روی گردش وجوه نقد شرکت W.T.Grant انجام شده که آیا کمبود با اهمیت نقدینگی و عدم انعطاف پذیری مالی شرکت را که نهایتاً باعث ورشکستگی شرکت شد نشان داده است. هدف از این متن امتحان کردن اجزاء اصلی صورت گردش وجوه نقد و نوع اطلاعاتی که از این صورت تهیه می شود، می باشد.

هدف اولیه صورت گردش وجوه نقد فراهم کردن اطلاعاتی درباره دریافت و پرداختهای نقدی یک واحد گزارشگری در طول دوره مالی است. هدف ثانویه، تهیه اطلاعات تأثیر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی روی وجوه نقد است. بنابراین صورت گردش وجوه نقد دریافتها و پرداختهای نقدی و نتایج تغییرات خالص وجوه نقد در اثر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی یک واحد تجاری در طول دوره در یک صورت مطابقت از اول تا پایان دوره را نشان می دهد.

فواید صورت گردش وجوه نقد:

اطلاعات یک گردش وجوه نقد بایستی به سرمایه گذاران، بستانکاران و ارزیابی دیگران درمواردی به شرح زیر کمک می کند. ...

...

مدیریت گردش وجوه نقد:

توضیح: فرا بگیرید که چگونه حیاتی ترین دارایی خود را پیش‌بینی کنید.

این مقاله به منظور طراحی نشده است که تنها راهنمای شما در مدیریت نقد شرکت‌تان باشد. منابع زیادی وجود دارد و پیشنهاد می کنیم از هر کتاب یا نوشته‌ای که از طرف انجمن ها و سازمانهای حرفه ای منتشر شده و در کتابفروشیها موجود است استفاده کنید. مرکز توسعه تجارتهای کوچک یامینگ (Wyoming) که بوسیله دانشگاه یامینگ اداره می شود این اطمینان را به شما نمی دهد که در نتیجه اجرا و پیاده سازی مراحل تشریح شده در این مقاله تجارت شما موفقیت آمیز باشد.

مقدمه:

آیا شما از ورود و خروج وجوه نقد آگاه هستید؟ آیا شما می دانید مانده وجوه نقدتان قبل از آنکه حیلی دیر شود؟ پاسخ این سوالات و دیگر سوالات در ذهنتان در این مقاله ارائه می شود. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، مدیریت، گردش، صورت، وجوه، نقد
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:23 | چاپ مطلب

پایان نامه تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق

پایان نامه تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق

خاصیتهای رد و بدل شدن حرارت و جریانش به طور پیوسته از ورقه های عمودی و میزان حرکت آنها از سطح سوراخ به سمت پایین در دست مطالعه قرار گرفته تزریق یا مکش متحد یا غیر متحد بر روی سطح صفحه قابل اتفاق افتادن است. اختلاف سرعت و دما که به خاطر روش حجم محدود به وجود آمده قابل استفاده قرار می گیرند تاکل نیروهای وارد شده را اندازه گیری کنند. این نیروها شامل وزش های گرمایی طبیعی یا مخلوط شده هستند، تأثیر PR ، شدت نیروی پارامتر B و مکش و تریق پارامتر D بر روی اصطکاک و ضریب حرارتی جا به جایی قابل اندازه گیری هستند. مقایسه نتیجه ها با روشهای سادة رایج و راه حل های مختلف محدود موجود در رابطه ها و بررسی دقیق راه حل ها برای پیدا کردن رابطة جریان مکش نشان دهندة یک اختلاف نظر بی نظیر است. محل نزدیک به سوراخ روی صفحه دلیلی است برای پخش شدن نیرو، وقتی سریعاً کاهش پیدا می کند و همزمان افزایش پیدا می کند. مقدار تمام این تبادل نیروها در منطقه ، افزایش تا زمانی ادامه پیدا می کند نیروی رانش در حد تعادل قرار بگیرد. در منطقه ای که این نیروهای گرمایی در حال مخلوط شدن هستند و همچنین نیروی رانش در حال افزایش می باشد، میزان جابه جایی گرما نیز در حال متعادل شدن است. بالاخره در این منطقه عامل وزش گرمایی طبیعی باعث به وجود آمدن وزش گرمایی طبیعی خالص می شود و در مورد مکش متحد و کاهش نیروها در منطقة سوراخ روی صفحه، مقدار نیروها و رد و بدل شدن میزان حرارت به مقداری ثابت و مستقل می رسد. نتایج بدست آمده از برای تشخیص دادن گونه های مختلف ورزش های گرمایی و تعیین D,B,Pr قابل استفاده قرار می گیرد.

فهرست مطالب

1) مقدمه1

2) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات6

1-2) فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت کننده6

2-2) شرایط مرزی 8

2-2-2) دیوارة برآمدة مرده9

3-2-2) جریان آزاد10

4-2-2) مجرای خروج10

3-2) مراحل راه حل های عددی11

3) نتایج و توضیحات13

1-3) درستی و اعتبار مدل عددی13

2-3) خصوصیات جابجایی گرمایی برای کشش متحد19

3-3) دما و پراکندگی در Velocity28

4-3) مطالعات پارامتری35

5-3) نقشهای مربوط به مناطق وزش گرمایی43

6-3) مقایسه مشکلات از نوع Blasius47

4) نتیجه 49خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:43 | چاپ مطلب

مقاله آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشیکلاسهای انگلیسی) به صورت کامل لاتین در 165 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشی-کلاسهای انگلیسی) در 165 صفحه ورد قابل ویرایش

Contents

Acknowledgement X

Abstract XI

List of Tables XII

Chapter 1: Introduction 1

1.1 Overview 1

1.2 Statement of the Problem and Purpose of the Study 5

1.3 Significance and Justification of the Study 6

1.4 Research Questions 7

1.5 Research Hypotheses 8

1.6 What Is Known About Listening 8

1.7 What Is Known About Authentic Materials 10

1.8 Definition of Important Terms 12

1.9 Delimitations 13

1.10 Limitations 14

1.11 Organization of the Master Thesis 14

Chapter 2: Review of Literature 15

2.1 Introduction 15

2.2 Listening Comprehension 15

2.2.1 Definition of Listening 15

2.2.2 Importance of Listening 17

2.2.2.1 Listening and Academic Success 18

2.2.2.2 Discovery Listening 18

2.2.3 Listening as an Academic Process 20

2.2.3.1 Knowledge Required for Listening 20

Process

2.2.4 Listening Comprehension versus Reading 21

Comprehension

2.2.5 Listening Comprehension 23

2.2.5.1 Authentic and Listening 23

Comprehension

2.2.5.2 Different Kinds of Comprehension 24

2.2.5.3 Comprehension Preceding Production 25

2.2.6 Tasks for Listening Comprehension 25

2.2.6.1 Performing to Indicate Understanding 27

2.2.6.2 Teaching rather than Testing 28

2.2.7 Inner Speech and Language Learning 29

2.2.7.1 Listening and Speaking 29

2.2.8 Maturation and Language Learning 30

2.2.8.1 Vygotsky’s Zone of Proximal 31

Development

2.2.9 The Role of Background Knowledge in 32

Learning Language

2.2.9.1 Schema Theory 32

2.2.9.2 Background Knowledge/Prior 33

Knowledge

2.2.10 Cultural Background 35

2.3 Listening and English-as-a-Foreign-Language Learning 36

2.3.1 The Emergency of Communicative Language 36

Teaching

2.3.2 Communicative Approach: Some Principles 38

and Features

2.4 The Use of Aural Authentic Materials 40

2.4.1 Definitions of Authentic Materials 40

2.4.2 Authentic Materials and Language Performance 41

2.4.3 Nature of Authentic Texts 43

2.4.3.1 Characteristics of Authentic Speech 43

2.4.3.2 Authentic Speech and Cultural Aspect 44

Chapter 3: Methodology 46

3.1 Introduction 46

3.2 Summary of the Study 46

3.2.1 Participants 48

3.2.2 Classroom Observation 49

3.3 Demographic Data of the Students 50

3.4 Classroom Environment 52

3.4.1 Setting 52

3.5 Classroom Practices 52

3.5.1 Listening Materials Implemented in Class 52

3.5.2 Class Procedure 53

3.6 Teacher’s Pedagogy 54

3.7 Interviews 55

3.7.1 Interviews with Students 56

3.7.1.1 First Interview 56

3.7.1.2 Second Interview 56

3.8 Self-Evaluation Questionnaire 57

3.9 Language Learning Strategy Questionnaire 58

3.10 Data Collection 59

3.11 Analysis of Data 60

3.12 Validity and Reliability 63

Chapter 4: Results 64

4.1 Introduction 64

4.2 Summary of the Study 64

4.3 Results of the Study 65

4.3.1 Results for Fundamental Research Question: 66

Influences of Aural Authentic Materials

4.3.1.1 Results from the Interviews with Students 67

4.3.1.2 Results from the Class Observation 69

4.3.1.3 Results from the Self-Evaluation 71

Questionnaire

4.3.2 Summary of Findings Related to the Influences 72

of Aural Authentic Materials

4.3.3 Results for Secondary Research Question#1: 73

Learning Strategy Use

4.3.3.1 Results from the Interview with 73

students

4.3.3.2 Results from the Class Observation 75

4.3.3.3 Results from the Learning Strategy 76

Questionnaire

4.3.4 Summary of Findings Related to the Learning 77

Strategy Use

4.3.5 Results for Secondary Research Question#2: 79

Attitudes towards Language Learning

4.3.5.1 Results from the Interviews with 79

Students

4.3.6 Summary of Findings Related to the Students’ 80

Attitudes towards Language Learning

4.4 Overall Findings of the Study 80

4.4.1 Students with no Progress in Listening Ability 81

4.4.2 Students with Progress in Listening Ability 82

Chapter 5: Conclusion 84

5.1 Introduction 84

5.2 Summary of the study 84

5.3 Discussion of Results 86

5.3.1 Authenticity of the Listening Materials 86

5.3.2 Influences of Aural Authentic Materials on 89

Listening Comprehension

5.3.3 Use of Learning Strategies 92

5.3.4 Attitudes towards Language Learning 94

5.4 Conclusions 96

5.5 Recommendations 102

5.5.1 Recommendations for Further Research 102

5.5.2 Implications for Teaching 103

Bibliography 105

Appendices 123

Appendix A 124

Appendix B 125

Appendix C 129

Appendix D 131

Appendix E 137

Appendix F 145

Appendix G 147

Appendix H 148

Appendix I 149

Appendix J 150

Appendix K 151

Appendix L 157

Acknowledgements

It is the highest time I seized the opportunity to offer my most genuine and profound words of gratitude to many people to whom I owe the accomplishment of this research. Among many people who have bestowed, most kindly, their invaluable help upon me I should specifically thank my honorable thesis advisor, Dr.Karkia, who patiently went through every line of this thesis and provided me with many insightful comments and invaluable suggestions. I would also like to extend my sincere appreciation and gratitude to Dr. Ghahremani Ghajar, my thesis reader, for her most professional guidelines, meticulous reading of this manuscript, making insightful suggestions and corrections; for her expertise and time. I am also very much grateful to Dr. Rahimi for her critical evaluation, and judgment of this thesis.

Also my thanks and best wishes go to all students who participated in the present study, without whose cooperation this research would not have been conducted.

Last, by no means least, a truly cordial sense of thankfulness to my parents General Ali Ghaderpanahi and Firooze Nobariyan for their support and everlasting encouragement throughout my educational years.

ABSTRACT

The fundamental purpose of this study was to examine the influences of aural authentic materials on listening ability of thirty female undergraduate psychology majors studying English as a foreign language. The secondary purposes of the study were to identify the learning strategies used by EFL students experiencing authentic listening texts and to determine the influences of authentic materials on EFL students’ attitudes towards learning English.

A quantitative and qualitative analysis was offered in this study. It basically focused on using authentic materials and real-life situations as part of the communicative approach. Sources for designing and implementing effective listening strategy instruction and the transcript of one-hour videotaped session were recorded and analyzed. The results of the listening comprehension posttest were compared to that of the pretest using a 2-tailed t-test (p < .05).="" a="" one-way="" anova="" on="" the="" mean="" strategy="" use="" was="" applied="" (p="">< .05).the="" results="" of="" the="" qualitative="" data="" analysis="" were="" in="" line="" with="" and="" confirmed="" that="" of="" quantitative.="" analysis="" of="" the="" interviews="" and="" the="" questionnaires="" revealed="" that="" the="" use="" of="" authentic="" materials="" in="" the="" efl="" classroom="" helped="" increase="" students’="" comfort="" level="" and="" their="" self-confidence="" to="" listen="" to="" the="" foreign="" language.="" results="" showed="" a="" statistically="" significant="" improvement="" in="" listening="" ability,="" as="" well="" as="" the="" positive="" effect="" on="" efl="" students’="" motivation="" to="" learn="" the="" language.="" recommendations="" were="" offered="" to="" ease="" students’="" frustration="" that="" resulted="" from="" the="" speed="" of="" authentic="" speech.="" pedagogical="" implications="" of="" the="" results="" were="" discussed="" along="" with="" the="" impact="" on="" efl="" students’="" listening="" comprehension="">

List of Tables

Table 1: Source of Data 48

Table 2: Demographic data of Strategy 51

Table 3: Analysis of Data 62

Table 4: Interview Results 68

Table 5: Results from Class Observation 70

Table 6: Students’ Responses on Self-Evaluation Questionnaire 71

Table 7: Interviews with Students on Learning Strategy Use 74

Table 18: Class Observation on Learning Strategy Use 75

Table 9: Responses to Questionnaire on Learning Strategy Use 78

INTRODUCTION

1.1 Overview

Listening is probably the least explicit of the four language skills, making it the most difficult skill to learn. It is evident that children listen and respond to language before they learn to talk. When it is time for children to learn to read, they still have to listen so that they gain knowledge and information to follow directions. In the classroom, students have to listen carefully and attentively to lectures and class discussions in order to understand and to retain the information for later recall.

The assessment of listening comprehension for academic purposes is an area which has not received much attention from researchers (Read, 2005). Rankin (1926/1952) suggests that adults spend more than 40 percent of their communication time listening, in contrast with 31.9 percent speaking, 15 percent reading, and 11 percent writing. Clearly, much of the educational process is based on skills in listening. Students have to spend most of the time listening to what the teacher says, for instance, giving lectures or asking questions. According to Wolvin and Coakley (1979), the amount of time that students are expected to listen in the classroom ranges from 42 to 57.5 percent of their communication time. Taylor (1964), on the other hand, estimates that nearly 90 percent of the class time in high school and university is spent in listening to discussion and lectures. Since listening occupies such a large percentage of the communication time of most people, it is therefore advantageous to possess effective listening skills in order to meet listening demands that occur daily.

Listening is an important skill for learners of English in an academic study context, since so much of what they need to understand and learn is communicated through the oral medium (Read, 2005). Listening can also help students build vocabulary, develop language proficiency, and improve language usage (Barker, 1971). Cayer, Green, and Baker (1971) found that students’ ability to comprehend written material through reading as well as to express themselves through spoken and written communication are directly related to students’ maturity in the listening phase of language development. Dunkel (1986) also asserts that developing proficiency in listening comprehension is the key to achieving proficiency in speaking. Not only are listening skills the basis for the development of all other skills, they are also the main channel through which students make initial contact with the target language and its culture (Curtain & Pesola,1988).

Investigating the EFL listening needs of college students is ignored in Iran. Probing in to the conversational and academic listening abilities required by EFL college students should be very well considered. Iranian EFL students are studying English in their home country where English is not the dominant native language. Students who are from environments where English is not the language of the country have very few opportunities to hear the real language; these students therefore are not accustomed to hearing the language as it is produced by native speakers for native speakers. Consequently, students from the countries in which English is taught as a foreign language frequently have great difficulty understanding English spoken to them when they come in to contact with native speakers of the language.

Selecting appropriate materials and activities for language classroom requires much attention. Materials include text books, video and audio tapes, computer software, and visual aids. They influence the content and the procedures of learning. The choice of deductive versus inductive learning, the role of memorization, the use of creativity and problem solving, production versus reception, and the order in which materials are presented are all influenced by the materials (Kitao, 2005). Authentic materials refer to oral and written language materials used in daily situations by native speakers of the language (Rogers& Medley, 1988).Some examples of authentic materials are newspapers, magazines, and television programs. It is necessary for students who are going to study in an English-speaking environment in future to learn how to listen to lectures and take notes, to comprehend native speakers in various kinds of speech situations, as well as to understand radio and television broadcasts. (Paulston & Bruder, 1976).This is also true for students who pass English courses in universities.

Videotapes and audiotapes, television, and interactive computer software are becoming increasingly common methods of delivering academic content in the university classroom. One way to prepare EFL students for encounters with real language is to apply real language or authentic speech in the EFL classroom (Bacon, 1989; Rivers, 1980; Rogers & Medley, 1988; Secules, Herron, &Tomasello, 1992). The breath, the timbre, the speed and the intonation of each authentic voice influence the content and meaning of the spoken word (Selfe, 2005). An advantage of introducing authentic materials at an early stage of language learning is to help students become familiar with the target language (Field, 1998). The use of authentic materials in EFL teaching and learning appears to be worthwhile (Porter & Roberts, 1981; Rings, 1986; Rivers, 1987). Teachers should employ authentic listening materials at all levels in instruction whenever possible (Chung, 2005). Implementing authentic speech in classroom listening allows students to have “immediate and direct contact with input data which reflect genuine communication in the target language” (Breen, 1985, p.63). Conversely, however, the use of teacher talk and/or foreigner talk with EFL students can impede students’ ability in listening comprehension because of the unusual rate of speech (Robinett, 1978; Snow & Perkins, 1979).

This exploratory study sought to examine the influences of the use of aural authentic materials on listening ability in students of English as a foreign language. This descriptive study examined how the use of authentic input in an EFL classroom eased and/or impeded students’ learning in English-language listening. In conjunction with the primary objective, the study also identified the learning strategies EFL students used when they experienced authentic listening materials. Finally, the study determined the influences of using authentic materials on EFL students’ attitudes towards learning English.

talked. Faride used dictionary as she read the book. Teacher asked Mehri a question … Effat answered.

13:12 --- students worked on exercise; Fateme and Maasume looked up meaning of words in dictionary as they worked on exercise; Bayan sometimes nodded head as she listened to the tape. Tahere, Maasume, and Mehri looked at Zahra as they listened to what Zahra talked about.

13:13 --- teacher checked answers by reading one word at a time and waited for answer from students; all students looked at book as they listened to words teacher read; Najme and Safura answered. Students looked at teacher when teacher said something.

13:14 --- Samane asked teacher a question; then Samane said something about the tape. All students followed teacher’s instruction. Faride and Zahra talked to each other.

13:15 --- students sometimes looked at teacher as they listened to what teacher said. Tahere and Bita looked at their books when teacher read the book.

13:16 --- teacher told students to listen to tape and write down as many things as they could; all students took notes when teacher played tape. Bayan smiled after she listened to what the teacher talked about.

13:17 --- teacher asked a question; Somaye and Leila looked at teacher. Zahra and Somaye answered.

13:18 --- teacher wrote on board, Bita nodded head as she listened to teacher. Aazam and Maasume wrote on their books what teacher was writing on board.

Appendix E (continued)

13:19 --- Other students looked at what teacher was writing on board.

13:20 --- Tahere looked at board and nodded head as she listened to teacher and saw what teacher wrote.

13:21 --- teacher told students to look at what she wrote on board, all students looked at board; Aazam talked to Maasume.

13:22 --- Mehri looked at teacher and nodded head when she heard teacher made an example. All students looked at the teacher when she started to talk about the conversation.

13:23 --- teacher made an example; Zahra laughed while others smiled as they heard what teacher said. Najme, Maasume, Maryam, and Leila looked at board as teacher was writing something. Mahdiye asked the teacher a question. Zahra nodded head as she listened to what the teacher said. Somaye looked at teacher when teacher said something.

13:24 --- students looked at Zeinab when she started to say the answer; Somaye looked at Zeinab and nodded head as she listened to Zeinab. Leila, Mehri, and Zahra looked at teacher when teacher asked questions. Effat shook head when she heard word teacher said. Aazam, Safura, and Najme looked at Fateme as they listened to her. Sadaf turned to talk to Leila.

13:25 --- Somaye looked at Marziye and smiled as she listened to Marziye. Somaye and Bayan talked to each other as teacher talked to class. Mahdiye and Bayan looked at board as teacher pointed something on it. Bita and Leila underlined something as she read. Somaye asked teacher which part she was reading.

Appendix E (continued)

13:26 --- Marziye smiled and laughed as she talked. Shahrbanu, Faride, and Samane shook head.

13:27 --- students looked at teacher when teacher said something; Zahra sometimes nodded head as she listened to what teacher explained. Zahra and Mehri repeated word teacher just said.

13:28 --- Safura used hands when she did not know word to say, Safura then repeated when teacher said a word. All students looked at book when teacher asked for another word or sentence students did not understand.

13:29 --- Maryam looked at teacher and smiled as she listened, others looked at teacher. Mahbube repeated word teacher said.

13:30 --- Maasume talked to Maryam; Leila looked up something in dictionary; Mahdiye looked at board as teacher was writing something.

13:31 --- Zahra and Somaye talked to Sadaf before they looked at board. Zeinab and Somaye nodded head as they listened to what the teacher said.

13:32 --- Zahra and Fateme looked at teacher when teacher asked the students if they had questions; they did not say anything.

13:33 --- Effat said something, Shahrbanu, Zeinab, and Zahra looked at Effat as they listened to her. Shahrbanu sometimes looked at her book and sometimes at teacher.

13:34 --- Faride wrote down something; she nodded head as listening. Marziye asked a question.

Appendix E (continued)

13:35 --- Samane shook head when Mahbube said wrong answer; when Afsane said the correct answer, all students looked at the teacher as they listened to her.

13:36 --- teacher told students to think about the tasks in the book, Somaye and Bayan looked at teacher. Teacher asked students if they had anything on their notes, Zeinab answered.

13:37 --- all students looked at teacher when teacher talked about the dialogue. Bita answered teacher’s question about the dialogue. Mahbube talked about subject of the dialogue. Other students smiled when they heard what teacher just said.

13:38 --- Safura talked to Fateme while Faride and Zahra talked to each other as teacher talked to class.

13:39 --- all students looked at book when teacher said what they would do next

13:40 --- teacher played tape one more time for the students. Maryam used dictionary to check meaning of word. Teacher asked Fateme a question, Fateme answered. All students looked at the teacher when she said something.

13:41 --- when teacher responded to what Sadaf just said all students except Mahdiye looked at teacher as they listened to teacher; Mahdiye looked at board.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 04:39 | چاپ مطلب

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول-کلیات.................................................................... 3

فصل دوم ........................................................................... 10

فصل سوم-پرداختها و هزینه ها ................................................... 12

انواع پرداختها ....................................................................... 12

الف-در مورد خرید های داخلی ................................................. 15

ب:خریدهای خارجی .............................................................. 16

ج : خدمات قراردادی ............................................................. 16

فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22

ترتیب تحویل کالا یاخدمات ..................................................... 39

فصل پنجم - تنظیم حساب و نظارت ............................................. 44

فصل ششم - اموال.................................................................. 47

فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48

حسابداری دولتی ................................................................... 51

ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها ............................................ 71

عنوان صفحه

گروه مستقل حسابهای سایر منابع ................................................. 80

مشخصات و تاریخچه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ....................... 84

پیش پرداخت سال جاری .......................................................... 88

وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده ............................................... 89

بانکها و وجوه نقد .................................................................. 89

وضعیت اعتبارات ارزی ............................................................ 94

ذیحسابی ............................................................................ 94

بستن حساب در پایان سال ....................................................... 102

مقدمه :

اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت 8 صبح روز یکشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی دانشکده های علوم پزشکی وموسسات تحقیقاتی که توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه وقبلا در اختیار کلیه اعضای محترم هیئت امنای مرکزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .

دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود که مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشکده‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردد .

در این جلسه تصویب شد که مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به

اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشکی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی که توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مرکزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مرکزی ملاک عمل کلیه دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی قرار گیرد .

در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آ”قای دکتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای کبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مرکزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .

فصل سوم – پرداختها و هزینه ها

ماده 26- پرداخت هر گونه وجهی توسط موسسه منوط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی موسسه می باشد .

تبصره : وجود اعتبار در بودجه موسسه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یاحقوقی ایجاد حق نمی کند واستفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات این آئیننامه به عمل آید .

ماده 27- اعتبار – عبارت است از مبلغی که در جهت انجام عملیات وبرنامه های موسسه درچهار چوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا به مصرف برسد .

ماده 28 – کلیه پرداختها با دستور رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او انجام می پذیرد.

انواع پرداختها :

1- تنخواه گردان

2- پیش پرداخت

3- علی الحساب

4- هزینه

ماده 29- کلیه پرداختهای موسسه ویا واحد های اجرائی جز در مواردیکه قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقر رداشته اند از طریق حسابهای بانکی مربوطه وبه وسیله چک انجام می گیرد .

ماده 30 تنخواه گردان – پرداخت عبارتست از وجهی که از محل موجودی تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب ومدیر کل امور مالی با تائید رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای هزینه ها در اختیار واحد های اجرائی ویا ما صورینی که به موجب این آئین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 09:51 | چاپ مطلب

پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

- 1 مقدمه :

در گذشته که غالب بیماری‌ها، بیماری‌های ساده (مانند بیماری‌های عفونی تک ارگانیسمی) بود و رویکرد به آنان نیز رویکردهای ساده ای بوده اند و اقدامات و مداخلات ممکن نیز محدود بودند، رویکردهای تشخیصی و درمانی ، چندان پیچیده نبودند و گزینه‌های زیادی پیش روی پزشکان نبود. در دهه‌های اخیر تغییراتی در وضعیت نظام سلامت بوجود آمد که مسائل آن را پیچیده‌تر از گذشته می سازد . این تغییرات را می توان در عنوان‌های زیر طبقه‌بندی کرد.

  1. 1. تغییر در بار بیماری‌ها
  2. 2. افزایش بار مداخلات
  3. 3. گسترش روز افزون دانش پزشکی
  4. 4. تغییر نگرش و انتظارات بیماران از خدمات بالینی
  5. 5. تأثیر شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی بر چگونگی ارائه خدمت و نتایج و پیآمد‌های آنها

1 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

محل اجرا :

1 3 مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

1 4 دلایل انتخاب طرح :

افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقیمی بر شاخص های اقتصادی جامعه دارد. چنانچه افراد جامعه قادر باشند به راحتی به فعالیت اقتصادی اجتماعی بپردازند رشد اقتصادی شتاب فزاینده ای را تجربه خواهد کرد.

1 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

اجرای چنین طرح هایی ضمن آنکه کمک شایان به بهبود سطح بهداشت همگانی است، زمینه مناسب برای اشتغال به کار دانش آموختگان علوم پزشکی از قبیل پزشکان عمومی و متخصصین رشته های مختلف پزشکی، علوم آزمایشگاهی پرستار، بهیار و ...را فراهم می آورد. ضمن اینکه با توجه به درصد بالایی از فارغ التحصیلان این رشته ها خصوصاً پزشکی و پرستاری را بانوان تشکیل می دهند، این طرح می تواند به وسیله بانوان متخصص نیز به مرحله اجرا در آید.

1 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 27 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

«تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.»

تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:

- توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی (Clinical Knowledge Management)

- برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیآمدهای بالینی.

بخش اول استانداردهای عملکرد بالینی و بهترین تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در سطوح مختلف ارائه خدمات بالینی را مشخص می‌کند و بخش دوم سازمان‌های مختلف بخش سلامت را به سمت اجرای سیاست‌ها و استانداردهای مشخص شده، پیش می‌برد.

چنانچه بخواهیم این تقسیم‌بندی را ریزتر کنیم، می­توان آن را به هشت حوزه تقسیم کرد که عبارتند از:

1) تصمیم‌گیری بالینی مبتنی بر شواهد

Evidence-Based Clinical Decision Making

2) استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی و استخراج شواهد مرتبط

Information Mastery

3) ارزیابی نقادانه شواهد و تعیین شواهد کیفی و قابل استناد

Critical Appraisal of Evidences

4) سنتز و جمع‌بندی شواهد قابل استناد و مرتبط با یک موضوع

Systematic Review

5) ارزیابی فن‌آوری سلامت

Health Technology Assessment

6) راهکارهای طبابت بالینی

Clinical Practice Guidelines

7) ممیّزی بالینی

Clinical Audit

8) مدیریت خطا

Error Management

مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های بهداشتی بخش سازمان بهداشت صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :

1- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت سازمان سازمان بهداشت شهرستان .

2- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت سازمان بهداشت .

3- تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی .

4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرونده به مدیریت .

5- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس

1- اشخاص حقیقی

- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

- حداقل سن 18 سال تمام

- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائمخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 13:57 | چاپ مطلب

پایان نامه صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

پایان نامه صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

قسمتی از متن:

(a برای این جنس چیست؟

(b فروشنده چند بار این بخش (یا قطعه) را سفارش میدهد؟

(c هزینه سالیانة سفارش و محل این قطعه چیست؟

4) تأثیر آن بر و هزینه کل انواع خطاهای زیر داده های مسئله 1 چیست؟

(a 50 درصد افزایش در تقاضا

(b 50 درصد افزایش در هزینه حمل

(c استفاده از برگه گستره جهت مطالعه رابطه بین سایز گروه و هزینه حمل

5) شرکت معروف Widget ابزارها را با قیمت 100 هزار در سال می فروشند. هر ابزار به قمیت 100 دلار است و این شرکت 30 درصد را برای حمل ابزارها در انبارـ طی یکسال ـ هزینه می‌کند. فرایند تولید ابزار ـ طی سالها اتوماتیکی شده و اکنون این شرکت 1000 دلار برای تغییر خط تولید ابزار ـ نسبت به تولیدات دیگرـ هزینه می‌کند که اینها در همان خط تولید بوجود می آیند.

(a سایز گروه اقتصادی تولید ابزار ها چیست؟ در هر سال تولید می شوند؟

(b چه تعداد گروه

(c هزینه سالیانة محل ابزارها ـ و هزینه سالیانة تغییر آنها چیست؟

(d چه فاکتورهایی یا تغییراتی ـ به فرض ـ شرکت widget را وادار می کنند گروه بزرگتری را نسبت به سایز گروه اقتصادی محاسبه شده در بخش a ، بوجود آورند؟ 6) شرکت Harvard‌ (هاروارد) سویت شرکت هایی را با نشان دانشگاه آزاد بر روی آنها ـ برای فروش، هر کدام به قیمت 50 دلار سفارش می‌دهد. طی یک ماه معمولی 1000 سویت شرکت فروخته شده (این شامل تمام مدها و سایزهای سفارش داده شده از عرضه کنندة خاص می باشد) هزینه سفارش 25 دلار (برای سایزها و مدهای گوناگون) و حمل سویت شرکت ها در انبار ـ به مدت یکسال 25 درصد بود.

(a چه تعداد سویت شرکت را این شرکت ـ در یک زمان ـ سفارش داد؟

(b عرضه کننده مایل است سویت شرکت ها را یکبار در هفته و با تعداد بیشتر نسبت به تعداد بهینه سفارش تحویل دهد. پس هزینه آن شرکت در هر سال چقدر می شود؟ تحت چه شرایطی شما طرح پیشنهادی عرضه کننده را می پذیرید؟

(c فرض کنید فروش تا 1500 سویت شرکت در یک ماه ـ افزایش می یابد و شما تصمیم می گیرید سایز یا تعداد، گروه را مثل بخش a حفظ کنید. این تصمیم چه مقدار هزینه را در یک سال ـ برای شرکت ـ در بر خواهد داشت؟

· اطلاعات برگه گسترة Excel

در این فصل، 4 برگه گسترة Excel برای دانشجویان CD – Rom ارائه شده است تا به آنها در حل مسائل فصل کمک کنند. این برگه گستره برای مسئله 8 در قسمت زیر با کمی داده های متفاوت نسبت به مسئله 8 ایی که کاربرد آن را نشان میدهد، ارائه شده است. ورودی های استاندارد برای قانون Q ، در بخش ورودی برگه گستره نشان داده شد، که شامل هزینه ها ـ فروش زمان ناب ـ و سطح سرویس می باشد. خروجی ها شامل و سفارش مجدد می باشند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

9/15 – نکات کلیدی و مهم................................................................................ 2

تمرین های اینترنتی دانشجویان........................................................................ 4

حل مسائل......................................................................................................... 5

سؤالات این مبحث............................................................................................. 10

مسائل............................................................................................................... 12

اطلاعات برگه گستره Excel............................................................................... 16

مدلهای پیشرفته................................................................................................ 22

تحویل گروه یکنواخت....................................................................................... 25

مسئله های ضمیمه........................................................................................... 26

فصل 16- درخواست مواد............................................................................... 29

1/16- تعاریف سیستم های MRP.................................................................... 34

2/16- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش............................. 38

3/16- یک نمونه مثال MRP.............................................................................. 45خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 16:23 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 103 )
   1      2     3     4     5      ...      11   >>
صفحات