X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

تحقیق الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

بخشهایی از متن:

خلاصه

در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد می‌توان ادعا کرد تعدادشان بسیار معدود است ؛ از مدل جانشین پروری ویلیام جی. راث ول از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به عنوان مهم ترین پایه تئوریک استفاده شده است.

تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پایه اطلاعات گردآوری شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسی انجام گرفته است. پس از استخراج این ابعاد که شامل تعهد مدیران، سیاستهای منابع انسانی بود ؛ دو پرسشنامه مجزا برای سنجش وضعیت موجود این ابعاد طراحی گردید. ضمن آنکه سوالات به گونه ای طراحی شده بود که امکان کسب اطلاعات راجع به پتانسل های موجود در سیستم را برای ایجاد هر یک از این ابعاد ضروری فراهم آورده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعاتی که از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوری و طبقه بندی شده اند از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل نکات اساسی طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری به تفکیک مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد بر اساس مراحل مذکور ارائه شده است.

201. مقدمه

در این بخش از تحقیق نگارنده به دنبال شکل دهی ادبیات تحقیق و بررسی موضوعی نظام جانشین پروری مدریتی می‌باشد. ادبیات این تحقیق در 3 بخش با رویکرد تحلیل پیرامون موضوع به بحث و بررسی پرداخته است. در بخش اول با توجه به اینکه نظام جانشین پروری زیر مجموعه برنامه ریزی منابع انسانی می‌باشد ؛ به دنبال شناخت این نظام به ادبیات برنامه ریزی منابع انسانی پرداخته شده است.

در بخش دوم با توجه به موضوعیت تحقیق و برای شکل دهی الگوی لازم به صورت تئوریک، به بررسی تئوری نظام جانشین پروری مدیریتی و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش های مرتبط با تحقیق، نگارنده به بررسی پایان نامه های موجود و پژوهش های مرتبط پرداخته است.

...

403 استنباط های فرضیه اصلی تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد :

الزامات اجرای طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد وجود دارد برای بررسی این فرضیه دو پرسشنامه جداگانه تهیه شده است و در هر پرسشنامه به طور جداگانه هر یک از فرضیات فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.

40301 استنباط های فرضیه فرعی اول تحقیق

فرضیه فرعی اول تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد :

تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جانشین پروری مدیریتی وجود دارد .

فرضیه فوق را می‌توان در مجموع به صورت سه فرضیه فرعی تر زیر بررسی نمود که در اینجا ابتدا فرضیه های جزء مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس فرضیه فرعی مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

101اعتقاد به ارزش های نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد .

102تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد .

103تمایل به مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:55 | چاپ مطلب

پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

چکیده

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ارزیابی عملکرد، سنجش میزان موفقیت و آسیب شناسی هر یک از اجزا و کل مدیریت سازمان در تحقق اهداف برنامه ای است. در شهرداری تهران بطور نسبی برنامه اجرایی و ساز و کارهای علمی ارزیابی که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد. از طرفی حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و این قبیل حوزه ها اهمیت قابل توجهی در تحقق اهداف شهرداری دارند. لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دو منطقه ی 7 و 10 با استفاده از کارت امتیازی کانجی پرداخته شده است. هدف تعیین وضعیت عملکرد معاونت در چهار بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان و ارزش ذینفعان بود.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارشناسان معاونت شهرسازی و شهروندان منطقه 7و 10 می باشند. تعداد نمونه شهروندان 200 نفر و تعداد نمونه کارشناسان 90 نفر مشخص گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها مشخص گردید عملکرد معاونت از دید شهروندان در دو بعد تعالی فرآیند و ارزش ذینفعان نامطلوب و در دو بعد یادگیری سازمانی و رضایت ذینفعان مطلوب است، ولی از نظر کارشناسان، عملکرد معاونت در هر چهار بعد مطلوب می باشد. در هر دو منطقه کارشناسان وضعیت سه بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیندها و رضایت ذینفعان را بهتر از شهروندان دانسته اند، ولی در مورد بعد ارزش ذینفعان نظرات دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی کانجی، یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان، ارزش ذینفعان، تهران، شهرداری، شهرسازی

مقدمه

محققان علم مدیریت معتقدند، هر چه که اندازه گیری نشود قابل مدیریت کردن نیست. در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان ها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیتها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی‌کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی های سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکرد صرف به مدیریت عملکرد می پردازند.

بخشی از متن

با توسعه شهرنشینی و رشد شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز مسائل شهری ابعاد جدیدتری یافته اند. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. مدیریت شهر تهران با جمعیت بالغ بر 8 میلیون نفر به عنوان پایتخت و بزرگترین کلان شهر ایران و هم چنین بیست و نهمین کلان شهر دنیا، مقوله ای نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد. از آنجاییکه همانند سایر کشورها شهرداری متولی اصلی مدیریت شهر تهران می باشد، توجه به نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت است و مدیریت شایسته بدون برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد محقق نخواهد شد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 9:1388) یکی از حوزه های مهم عملکرد شهرداری هر کلانشهری حوزه شهرسازی می باشد .

از دیدگاه مبانی ارزشی قرآن و اسلام ارزیابی عملکرد سبب پیشگیری از خطا و فساد و جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات و انتخاب درست در برنامه ریزی ها و کارکنان می شود. دین مبین اسلام دستورات خود را مبتنی بر تعالی، ارسال و ابلاغ نموده است که آفرینش دارای مقصود و غایت متعالی می باشد"افحسبتم انما خلقناکم عبثا"(115،مومنون) (اهداف)، و نیز ملاک ها و انتظارات را برای دست یافتن به این خصلت تعالی عنوان نموده است "انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا" (3، انسان) (بایدها)؛ سپس شاخص هایی را معین ساخته "ان امیرالمومنین و الائمه من ذریتهم هم الموازین"( تعیین شاخص ها) و در این راه همواره بررسی و امتحان وجود دارد و هیچ عملی از ایشان در پیشگاه خداوند نادیده گرفته نمی شود و تصریح می نماید که هر عمل خیر و شر حتی اگر ذره ای کوچک باشد به حساب می آید" فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره"(7، زلزال) ( نتایج ارزیابی).

به غیر از اهمیت ارزیابی در اسلام، در سایر مکاتب فرعی نیز اغلب تئوری های نوین نظم یافته در این زمینه که توسط عالمان مغرب زمین مطرح گردیده است بر انجام ارزیابی عملکرد به عنوان ساز و کار مهم مدیریت تاکید داشته و اجرای ارزیابی عملکرد را با توجه به زمینه های محیطی و زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی سازمان ها ضروری می دانند. (سنجری، 1390: 16)

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

مقدمه

۱-۱-بیان مسئله

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع

۳-۱- اهداف تحقیق

۴-۱- پرسش های تحقیق

۵-۱- نوع و روش تحقیق

۶-۱- روش گردآوری اطلاعات

۷-۱- قلمرو تحقیق

۸-۱- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

۹-۱-مراحل انجام تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

مقدمه

۱-۲- ارزیابی عملکرد

۱-۱-۲-تعریف ارزیابی عملکرد

۲-۱-۲- فلسفه ی امروزین ارزیابی عملکرد

۳-۱-۲- چرا بایستی عملکرد را بسنجیم؟

۴-۱-۲- عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان

۵-۱-۲-اهداف ارزیابی عملکرد سازمان

۶-۱-۲- اهداف سیستم های ارزیابی عملکرد در شهرداری ها

منافع حاصل از ارزیابی برای شهرداری ها

۷-۱-۲-فرآیند ارزیابی عملکرد

۸-۱-۲- سیر تاریخی ارزیابی عملکرد

۹-۱-۲- دیدگاه های ارزیابی عملکرد

۲-۲- مدل های ارزیابی عملکرد

۱-۲-۲-مدل جایزه ی دمینگ

۱-۱-۲-۲-معیارهای اصلی مدل دمینگ

۲-۲-۲-مدل بنیاد کیفیت اروپا

۳-۲-۲- جایزه کیفیت مالکوم بالدریج

۴-۲-۲-مدل کارت امتیازی متوازن

۱-۴-۲-۲-ویژگی های کارت امتیازی متوازن

۲-۴-۲-۲-مراحل پیاده سازی کارت امتیازی متوازن

۳-۴-۲-۲-منظرهای کارت امتیازی متوازن

۴-۴-۲-۲-شاخص های کارت امتیازی متوازن

۵-۴-۲-۲-مدل کارت امتیازی متوازن در بخش عمومی و غیرانتفاعی

۵-۲-۲- مدل کارت امتیازی کانجی

۶-۲-۲- دلایل انتخاب مدل کارت امتیازی کانجی توسط محقق

۳-۲- پیشینه تحقیق و مطالعات ارزیابی عملکرد شهرداری

۱-۳-۲-پیشینه داخلی تحقیق

۱-۱-۳-۲- طراحی سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران

۲-۱-۳-۲- طراحی نظام ارزیابی عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

۳-۱-۳-۲- طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران

۴-۱-۳-۲- ارزیابی عملکرد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

۵-۱-۳-۲-ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی کسب و کار کانجی

۶-۱-۳-۲- ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق

۱-۲-۳-۲- شاخص های شهری برای مدیریت شهرها

۲-۲-۳-۲- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری پرتوریا

مولفه های اصلی استراتژی عملکرد شهرداری پروتوریا

۳-۲-۳-۲- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری شارلوت

۳-۳-۲-جمع بندی مطالعه ی تطبیقی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری ها

۴-۲-معرفی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۱-۴-۲- ماموریت معاونت شهرسازی و معماری

۲-۴-۲-هدف معاونت شهرسازی و معماری

۳-۴-۲- اهم وظایف معاونت شهرسازی و معماری

۵-۲- نظام موجود ارزیابی عملکرد معاونت ها و مناطق

۸-۲- برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران

۹-۲- تعریف معیار و شاخص

۱-۹-۲-تعریف معیار

۲-۹-۲- تعاریف و ویژگی های شاخص

۱۰-۲-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق

خلاصه

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

۱-۳-روش تحقیق

۲-۳-جامعه آماری

۳-۳-نمونه آماری

۴-۳-روش نمونه گیری

۵-۳-ابزار جمع آوری اطلاعات

۶-۳-مقیاس اندازه گیری

۷-۳-روایی و پایایی ابزار

۸-۳-معرفی دو منطقه ی ۷ و ۱۰ شهرداری تهران

۱-۸-۳-معرفی منطقه ۷ شهرداری تهران

۲-۸-۳-معرفی منطقه ۱۰ شهرداری تهران

۱۰-۳-روش های آماری مورد استفاده

۱۱-۳-ارتباط سوالات پرسشنامه با سوالات تحقیق و شاخص ها

خلاصه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

۱-۴-آمار توصیفی

۱-۱-۴- توصیف دادههای جمعیت شناختی شهروندان

منطقه

جنسیت

سن

تحصیلات

نوع فعالیت

وضعیت سکونت

سال های سکونت یا اشتغال در منطقه

۱-۲-۴- توصیف دادههای جمعیت شناختی متخصصان و کارشناسان

منطقه

جنسیت

۳-۲-۴- سن

تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه کار

نوع شغل

۲-۴-آمار استنباطی

۱-۲-۴- پاسخ به سوالات تحقیق از منظر شهروندان

۲-۲-۴-نتیجه گیری آزمون پرسش های تحقیق از منظر شهروندان:

۳-۲-۴- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه ۷

۴-۲-۴- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه ۱۰

۵-۲-۴- آزمون پرسش های تحقیق مربوط به کارشناسان و متخصصین

۶-۲-۴-نتیجه گیری آزمون پرسش ها از منظر کارشناسان:

۷-۲-۴- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه ۷

۸-۲-۴- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه ۱۰

۹-۲-۴- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان / پاسخ به سوال باز تحقیق

۱-۹-۲-۴- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان منطقه ۷/ پاسخ به سوال باز تحقیق

۲-۹-۲-۴- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان و متخصصین منطقه ۱۰/ پاسخ به سوال باز تحقیق

۱۲-۲-۴- الویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در منطقه ۷

۱۳-۲-۴- الویت بندی مولفه های تحقیق در منطقه ۷

۱۴-۲-۴- الویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در منطقه ۱۰

۱۵-۲-۴- الویت بندی شاخص های تحقیق در منطقه ۱۰

۱۶-۲-۴-ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد کارت امتیازی کانجی

خلاصه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

۱-۵- خلاصه نتایج تحقیق

۱-۱-۵-پاسخ به سوالات تحقیق و تحلیل یافته ها

۲-۵- موانع و مشکلات تحقیق

۳-۵- ارائه پیشنهادها

۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

خلاصه

منابعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 11:45 | چاپ مطلب

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر


چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

مبحث اول: کلیات

گفتار اول : مفاهیم

بند اول : شهر

به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاً دارای شهرداری می باشد این تعریف با ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:

الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل می‌شود.)

ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .

ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .

د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجائیکه در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: شهروند

در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.

بند سوم: شهرداری

شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است[1]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .

جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود آید.

بند چهارم : آتش نشانی

عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می باشد.

ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین ماموریت‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می‌نماید.

بند پنجم : فضای سبز

فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند2.

بند ششم : پسماند

به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.2

بند هفتم : گورستان

دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا می‌باشد.

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.


1- ماده 5 قانون محاسبات عمومی

2- بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383مجلس شورای اسلامی

انواع طرحهای شهری :

1- طرح جامع[1]

طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی.

شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.

2- طرح تفصیلی

تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد[2].

در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل4 قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.

3- طرح هادی

هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد[3].


1- رضایی زاده – محمد جواد- حقوق برنامه ریزی شهری- صفحه66- چاپ اول- ناشر: انتشارات مجد- سال 1391

2- ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظائف آن مصوب 1353

1- بند 25 ماده 55 اصلاحی مصوب 27/11/1345قانون شهرداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................................................... 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه.................................................................................................................................... 6

مبحث اول: کلیات.................................................................................................................. 6

گفتار اول: مفاهیم .................................................................................................................... 6

بند اول : شهر........................................................................................................................... 6

بند دوم: شهروند..................................................................................................................... 7

بند سوم: شهرداری.................................................................................................................. .7

بند چهارم: آتش نشانی............................................................................................................ 7

بند پنجم: فضای سبز............................................................................................................... 7

بند ششم: پسماند.................................................................................................................... 8

بند هفتم: گورستان.................................................................................................................. 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر........................................................................................ 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر............................................................................................. 8

بند اول: محدوده شهر.............................................................................................................. 9

بند دوم: حریم شهر................................................................................................................. 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن....................................................................................... 9

بند اول: طرح جامع................................................................................................................. 10

بند دوم طرح تفصیلی:............................................................................................................. 10

بند سوم: طرح هادی................................................................................................................ 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری............................................................................... 11

گفتار اول: وظایف عمرانی...................................................................................................... 11

بند اول: آسفالت کردن............................................................................................................. 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر............................................................................. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر........................................................................................... 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی............................................................................................. 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی.............................................................................................................................................. 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر........................................................................................... 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی.................................................................... 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها.................................................................................. 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها.................................................................................................. 13

بند پنجم: کشتارگاه.................................................................................................................. 13

بند ششم: ایجاد گورستان......................................................................................................... 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری.......................................................................... 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها................................................................................................. 14

بند اول: ارکان سازمان.............................................................................................................. 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان................................................................................................ 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان............................................................................................... 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان...................................................................................... 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان....................................................................................... 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان......................................................................................... 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی........................................................................................................... 16

بند اول: پیشینه سازمان............................................................................................................. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری.......................................................................................... 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل......................................................................................... 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی........................................................................................................... 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری............................................................................... 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری....................................................................................................... 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری.................................................................................................... 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری........................................................................................................ 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری.............................................................................................. 24

الف: طبقه اول........................................................................................................................ 24

ب: طبقه دوم.......................................................................................................................... 25

ج: طبقه سوم.......................................................................................................................... 26

د: طبقه چهارم........................................................................................................................ 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:................................................................................................................................... 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر .......................................................................... 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار.......................................................................................................... 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری................................................................................ 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها............................................................................................................ 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر.............................................................................. 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری ................................................................................ 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری................................................................................... 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری....................................................................................... 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری.............................................................................. 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها......... 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر............................................................................................ 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر.......................................................................................................................... 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی............................................................... 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی................................................................................ 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی..................................................................................... 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر...................................................................................................... 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)................................................................................... 39

بند دوم: مراجع قضایی............................................................................................................ 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:................................................................................................................................... 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر..................................................... 43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری............................................................................................................. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها.......................................................................................... 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری..................................................................................................... 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 45

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................... 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری..................................................................................................... 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری...................................................................................................... 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری........................................................................................... 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها................................................................................... 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت........................................................................................................... 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها........................................................................ 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده..................................................................... 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها......................................................................... 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها............................................................................. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها...................................................................................... 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر......................................................................... 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری............................................................... 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.................................................. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری.................................................................................................. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری..................................................................................................... 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون...................................................................................................... 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها......... 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری............................................................................................ 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری.......................................................... 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر...................................................................................................... 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................... 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................ 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری............................................................................................. 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................. 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها................................................................................ 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر......................................................................................................... 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382........................................................................ 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت................................................................................................................................... 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری............................................................................... 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر........................................... 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری......................................................................................................... 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری................................................................. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری....................... 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین ..................................... 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری.... 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری................... 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر................................................................................................ 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها............................................. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر.............................................................. 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ........... 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر.................................................................................................................. 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ........................................................................................................ 66

الف: نتیجه گیری..................................................................................................................... 66

ب: پیشنهادات ....................................................................................................................... 67

منابع و مأخذ .......................................................................................................................... 6خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 09:15 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

انسان موجودی است اجتماعی که همیشه و مداوم در حال حرکت و تکاپو و تکامل است و سعی دارد که با دستگیری از همنوعان خود و همیاری روز به روز علم و دانش خود را متحول سازد و با پیشرفت علمش زندگی خود را ارتقاء دهد و سطح زندگی امروزش با دیروز که که نوع ساده تر بود ، فرق داشته و بالاتر باشد و همواره به آینده می نگرد ، به همین دلیل به آبادانی و شکوفائی و رشد محل زندگی و شهر و اطراف خود نظر خاصی دارد و در این راستا و برای رسیدن به اهدافش اقدام به ایجاد سازمانها و موسسات زیادی اعم از دولتی و غیر دولتی کرده است .

موسسات دولتی بخش عمده این اهداف را دنبال می کند که از گستردگی و وسعت عظیمی برخوردار می باشد که اداره و کنترل و انجام کارهای این بخش زیر نظر دولت می باشد و دولت است که با تصویب و وضع مقررات و آیین نامه های اجرائی ، راه کارها و هدفها را مشخص می نماید و برای اجرای این کار احکام کارپردازان و مدیران را انتخاب می کند تا این که رفاه مردم تامین شود و مردم دارای شهرها و امکانات زندگی مناسبتر و بهتر باشند .

یکی از این سازمانها و دولتی کارآمد که در امر آبادانی و عمران شهرها ایفای خدمت می کند ، شهرداری است . هر شهری برای اینکه آباد و زیبا شود نیاز به یک شهرداری دارد تا با یایر دیگر موسسات شهرهایی خوش سیما و آباد برای ملتی خوب و متمدن فراهم‌ آورد .

باید این را در نظر داشت شهرداری هر چه قدر بکشود و آبادانی را به شهرها بیاورد و سختی هائی بر سر راه داشته باشد ، سخت تر از آن کار ، حفظ و نگهداری آن است که این امر را نمی توان فقط بعهده یک ارگان یا موسسه ای نسبت داد ، بلکه باید همه شهروندان نیز در این امر مشارکت و همیاری داشته باشند .

فصل اول

آشنائی کلی با مکان کارآموزی :

1-1 تاریخچه

1-2 اسامی شهرداران میانه ( بعد از انقلاب اسلامی )

1-3 چارت سازمانی

1-4 انواع محصولات تولیدی یا خدمات

1-5 شرح مختصری از فرآیند خدماتی

1-6 اهداف سازمان

1-1 تاریخچه :

میانه در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی بر سر راه جاده ترانزیت تبریز - تهران با وسعتی معادل 5590 کیلیومتر مربع قرار گرفته است . میانه با مساحت 9/8 درصد از کل مساحت استان وسیعترین شهرستان استان می باشد . این شهرستان بین دو رشته کوه برغوش در شمال و قافلانکوه در جنوب قرار گرفته و از شمال به شهرستان سراب ، از جنوب به استان زنجان ، از شرق به خلخال و از غرب به هشترود محدود است .

میانه در تاریخ به اسامی گرمرود و میانج یاد شده . طبق اسناد و مدارک و نوشته های مورخان از لحاظ تاریخی پشتوانه غنی و پرباری دارد . میانه از دیر باز شهری فرهنگی و مذهبی بشمار می رود . این شهر بر اثر حملات مغول یکبار به کلی ویران شده و در دوره های بعدی مجدداً روبه عمران و آبادی نهاده است . دارای دو رودخانه شهر چای و
قوری چای می باشد .

دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی با رشته های مختلف و متعدد خود پذیرای انبوه مشتاقان علم و تحصیل معرفت می باشد . جمعیت میانه حدود 77890 نفر می باشد . میانه دارای آثار و ابنیه تاریخی بسیاری است که شکوه و زیبائی معماری دوره اسلامی در آنها بخوبی مشهود و چشمگیر است .

شهرداری میانه که سازمان خدماتی و اداری مورد نظر و محل کارآموزی اینجانب
می باشد در سال 1314 تاسیس و از نظر درجه بندی سازمان شهرداریها در رده هفتم قرار دارد . شهرداری یکی از اساسی ترین و مهمترین نهادهای سازنده و ارگانهای شهری است که شهرداری میانه نیز در راستای طرحها و هدفهای سازنده خود می کوشد تا شهری آباد در پیش رو داشته باشیم که امیدواریم با تلاشهای دلسوزانه تر و آگاهانه تر دست اندرکاران ، کمرنگی آن پررنگتر و چشمگیر تر شود .

2-1 اسامس شهرداران میانه ( بعد از انقلاب اسلامی ):

ردیف

نام و نام خانوادگی

شروع

اتمام

1

قاسم مهداد

9/1/58

2/4/58

2

رضا جباریان

3/4/58

31/3/59

3

رضا علیجانی فرید

1/4/59

5/4/61

4

جمشید تقی زاده

6/4/61

16/11/62

5

جلیل فرج پور

16/11/63

7/5/63

6

حیدر غیبی

7/5/63

1/4/64

7

بیوک مهدیلی

1/8/64

8/9/65

8

میرعبدالله عزیززاده

9/9/65

23/9/66

9

جواد نجفی آذر (سرپرست)

24/9/6

3/11/66

10

صمد صمدی پور

4/11/66

5/3/67

11

سلیمان رادفر(سرپرست)

6/3/67

30/9/67

12

بهروز کمیشی

30/9/67

9/10/68

13

محسن رحیمیان

10/10/68

7/4/72

14

سید اسماعیل حسینی

8/4/72

25/5/73

15

مختار جمیلی

25/5/73

3/10/74

16

محمد مهدیلو

4/10/74

19/8/75

17

جواد حاجی زاده

20/8/75

19/3/78

18

غلامرضا رجیلی(سرپرست)

16/4/78

19/7/78

19

عبدالله مختاری

19/7/78

1/2/81

20

مجید خانمحمدی

22/2/81

21

ابراهیم جاهدخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:57 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی چمن و چمن کاری در شهرداری منطقه 19 تهران در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی چمن و چمن کاری در شهرداری منطقه 19 تهران در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :

_ مقدمه ای از شهرداری منطقه 19 تهران

- تعریفی از چمن و چمن کاری

- خاکبرداری با بیل مکانیکی جهت خاکریزی زراعی برای کاشت چمن

- خاکریزی

- رگلاژ

- تسطیح

- علطک زنی

- ماله کشی

- بذرپاشی

- کود پاشی

- ابیاری روزمره

- عکسهایی از چمن وچمن کاریمقدمه ای از شهرداری منطقه 19 تهران

منطقه 19 شهرداری تهران: در منتها الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در جاورت ناطق 16،17،18،20می باشد. این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله های تعددی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: خانی آباد نو، شهرک شریعتی، عبدل آباد، نعمت آباد، صالح آباد لتخواه، شهرک احمدیه و شهرک بخارائی. از جمله اماکن شاخص منطقه نیز می توان به کوره های آجر پزی، میدان تره بار مرکزی شهر تهران و بهشت زهرا و مرقد مطهر امام راحل (ره) و مرکز خرید وفروش همگانی خودرو اشاره نمود.

تاریخچه مختصر منطقه:

بررسی فرآیند شکل گیری و رشد این منطقه گویای این موضوع است که تا سال 1343 این منطقه محدوده ای روستایی بوده که با شبکه ای از راه های روستایی منتهی به جاده ساوه و شهرری در بستری طبیعی و کشاورزی استقرار داشته است. در بین سال های 1343 تا 1358 به صورت توسعه کالبدی شهر تهران فرآیند پیوند و جذب این منطقه از طریق پادگان قلعه مرغی و کارگاه های صنعتیجوار، جاده ساوه و استقرار کوره های آجرپزی آغاز گشته و به تدریج به سایر نقاط آن گسترش می یابد

این روند در سال های 1358 و 1366 از شدت بیشتری برخوردار گشته به نحوی که این دوره زمانی را می توان به دوران تکمیل جذب در تهران و استحاله بافت های روستایی، توسعه شتابان جمعیت و رشد مراکز سکونتگاهی منطقه نام نهاد. از سال 1366 تا به امروز را نیز می توان به

دوران ثبات قانونی، پیوستگی بافت های پراکنده، تامین کاربری خدمات شهری و احداث تجهیزات و تاسیسات شهری منطقه نامید.

مقدمه ای از چمن و چمن کاری

چمن بیشتر در طراحی پارکهای عمومی ، باغات گیاه شناسی ، استادیومهای ورزشی زمینهای بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته چمن جهت پر نمودن جاهای خالی ، باغچه‌های بزرگ منازل هم در نظر گرفته می‌شود. چمن‌ها را به دو دسته چمنهای گرمسیری و سردسیری طبقه بندی می‌کنند چمنهای سرد سیری که به چمنهای فصل خنک هم مشهورند ویژه مناطق دسیری و یخبندان می‌باشد. چمنهایگرمسیری بهترین رشدو نمو خود را در هوای گرم بالای30درجه سانتیگراد) دارند.

چمنهای سردسیری در دو زمان کاشته می شوند یکی اوایل بهار و اوایل پائیز در مورد چمنهای گرمسیری به جزء زمانهای بسیار گرم یا بسیار سرد در هر موقعی از سال می‌توان اقدام به کشت نمود. چمن در طراحی و ایجاد فضای سبز در هر پارک، نقش مهمی را ایفا می کند و همانند ایجاد زمینة مناسب در یک تابلوی نقاشی است که با انواع درختچه های زینتی یا حاشیه های گل به طور الوان خلق می شود. ولی خلق این زمینة سبز، خود مشکلات و مسائلی را به همراه دارد که رعایت و حراست رشد و نمو آن ضروری می باشد. زیبایی و لطافت هر پارک هنگامی کامل خواهد شد که سبزی مطبوع چمن زمینه اصلی آن باشد و شاید گیاه دیگری نتوان یافت که جایگزین آن گردد. در مورد نقش چمن و اثرات آن در محیط زیست، آب و هوای شهر و منطقه، همان بس که اجمالاً بگویم وجود گیاه چمن مانند تمامی گیاهان سبز در میزان اکسیژن محیط اطراف خود موثر بوده و نوعی تعادل را ایجاد می کند. ضمناً در تمیز شدن هوا و کاهش گرد و غبار محیط به نحو چشم گیری موثر می باشد و از تبخیر شدید آب در سطح زمین جلوگیری می نماید. در میادین و خیابان هائی که سطح چمن همراه با درختان پهن برگ و سوزنی برگ باشد، سیستم آبیاری چمن و تکرار دفعات آن تا حد زیادی نیاز آبی درختان را برآورده می کند.

از آن جایی که مسائل مربوط به چمن مثل چمن زنی، آبیاری و مبارزه با علف های سبز در پارک ها دارای اهمیت زیادی می باشند، در ادامه به توضیحاتی راجع به آن می پردازم. چمن را هم می توان از طریق کاشت بذر در محل مورد نظر، و هم از طریق جا به جا کردن قطعات چمن کشت شده در محلی دیگر و یا خرید از مؤسساتی که به کشت و پرورش چمن به منظور فروش می پردازند و قطعات چمن را با ریشه و چند سانتی متر خاک یک جا از زمین بریده و در اختیار خریداران قرار می دهندخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 12:46 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

پیشگفتار

تهران که از سال1210 هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود. تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.

تاریخچه تهران و شهرداری

تا سال 1284 هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار کهن شاه تهماسبی قرار داشت، و به حداکثر گسترش خود رسیده بود. افزایش روزافزون جمعیت ، کمبود زمین برای خانه سازی ، ایجاد و گسترش باغها و خانه های مسکونی در خارج حصار شهر، و سرانجام نیاز به شهری که درخور پایتختی ایران باشد، ناصرالدین شاه قاجار را بر آن داشت تا اندیشة گسترش تهران را به مرحلة اجرا در آورد.

اجرای طرح توسعة تهران به عهدةمیرزا یوسف مستوفی الممالک صدراعظم و میرزا عیسی وزیر دارالخلافه گذاشته شد. دراین دوره بود که شهرداری معنا پیدا کرده و آغاز به کار کرد. که در دوران ناصرالدین شاه قاجار نام آن احتسابیه بوده و رییس آن نیز شخصی به نام محمد کریم خان مختار السطنه بوده است.

جمعی از معماران ایرانی و مهندسان خارجی زیر نظر یک مهندس فرانسوی به نام بهلر طرح توسعة شهر را مهیا ساختند برابر طرح تازه شهر تهران را حصاری هشت ضلعی با دوازده دروازه محصور می کرد.

کار توسعة شهر با ویران سازی با روی کهن، و پر کردن خندقهای دور شهر آغاز شد، و ایجاد باروی جدید و کندن خندقهای تازه به دور آن، و ساختن دروازه های نو بیش از ده سال به درازا کشید. تهران جدید یکباره از نظر وسعت چندین برابرشد. محیط شهر از سه کیلو متر به نوزده کیلومتر ، و وسعت آن از چهار میلیون متر مربع به بیش از هیجده میلیون مترمربع رسید. محله های قدیمی به تدریج توسعه یافت، و با گشایشی که با افزوده شدن زمینهای تازه در کار شهر پدید آمد معابر ، باغها و خانه های جدید ساخته شد. بخش شمالی شهر از نظر آبادانی پیشرفت و سرعتی روزافزون داشت، اما در بافت شهر کهنة تهران دگرگونی اساسی پدید نیامد. مشکلات بزرگی چون بی نظمی، تنگی و باریکی و پرپیچ و خمی کوچه ها و معابر، تاریک بودن آنها در شب، خاک آلود بودن در فصلهای خشک ، و پر گل بودن آنها درزمستان و مشکلات بسیار دیگر همچنان در بخش کهنة شهر تهران موجود بود. اما در بخش شمالی شهر ایجاد خیابانهای تاره چون لاله زار، علاءالدوله و مریضخانه و چراغ گاز و بنای ساختمانها وپارکها و میدانها ی جدید چون پارک ظل السطان و عمارت مسعودیه، پارک و عمارت اتابک ، پارک امین الدوله، باغ وعمارت بهارستان و میدانهای توپخانه و مشق به تدریج به تهران چهرة یک شهر تازه بخشید.

همزمان با توسعة شهر و در سالهای پس از آن ابنیة مهمی چون تکیة دولت، دروازة دولت (درشمال ارگ در جای دروازة ارگ) سر در الماسیه، موزه یا تالار سالم، ساختمان گالری، اندرون یا فرح آباد و… در داخل محوطة ارگ. عشرت آباد، سرخه حصار و کامرانیه نیز در خارج از تهران ساخته شد.

درفاصلة سالهای 1248 تا 1309 هـ . ق. جمعیت تهران از 160000 تن به 250000 تن افزایش یافت. در همین سال شمار خانه های تهران به 18000 باب رسید که از این تعداد 9000 باب آن در بخش جدید شهر ایجاد شده بود.

روند توسعة تهران در آغاز سدة چهاردهم هجری رو به آهستگی نها د تا جایی که در طول پادشاهی مظفر الدین شاه یعنی از سال 1313 تا 1324 هـ . ق. به جز ساختمان قصر فرح آباد آن هم در خارج از حصار شهر، بنای قابل توجه دیگری در نهران ساخته نشد. و از آن پس نیز تا پایان دورة سلطنت سلسلة قاجار به سبب ناپایداریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، تهران نه تنها روبه آبادانی و گسترش نداشت، بلکه آنچه در طول سدة سیزدهم واوایل سدة چهاردهم هجری ساخته شده بود، روبه ویرانی و فرسایش نهاد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 19:53 | چاپ مطلب

گزارش کاراموزی شهرداری در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی شهرداری در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه :

در ابتدای گزارش به تفسیر اهداف این گزارش و نحوه ارائه مطالب در گزارش می پردازیم. همانطور که می دانیک پروژه کارآموزی در رشته حسابداری ارائه شده وبرای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ این واحد اجباری است. صرف نظر از اجبار در گذراندن واحد، باید به این امر توجه نمود که فرصتی در اختیار دانشجویان قرار گرفته تا بتوانند با حضور در کارگاههای عمرانی، علاوه بر هماهنگ کردن آموخته های تئوری با کارهای اجرایی، از تجربیات مهندسینی که چندین سال را در کارهای اجرایی گذرانده اند نیز استفاده کنند و حتی تجربه، موقعیت و امکان حضور در دیگر کارهای اجرایی را پس از فراغت از تحصیل به دست آورند.

در همین راستا آنچه در ادامه می آید حاصل حضور اینجانب در واحد عمرانی شهرداری می باشد. در جمع آوری و تکمیل این پروژه سعی بر این بوده تا علاوه بر ذکر مراحل کار، از تجربیات مهندسین شهرداری و نیز از اطلاعات دروس تئوری مانند : روشهای اجرای ساختمان، نقشه برداری و سایر دروس مربوطه استفاده شود. البته این گزارش قطعاً از ضعف ها، کاستی ها و حتی خطاهایی برخوردار خواهد بود که امیدوارم با راهنمایی های استاد ارجمند در کاهش این نواقص در ادامه فعالیت های اجرایی بکوشم.

محل کارآموزی و دامنه فعالیتها :

اینجانب دوره کارآموزی خود را در شهرداری ابهر گذراندم. شهرداری ابهر در زمینی در حدود 2000 مترمربع در بلوار خرمشهر شهر ابهر واقع شده است. شهرداری از بخش های مختلفی تشکیل شده که هر یک از این بخش ها وظایف خاصی را برعهده داشته و در مجموع همه ی این بخش ها زیرنظر شهردار فعالیت می کنند و خود شهردار نیز توسط اعضای شورای شهر انتخاب می شود.

دامنه ی فعالیتهای شهرداری مربوط به کارهای عمرانی و شهرسازی می باشد که توسط واحدهای مختلف از جمله : واحد عمرانی، واحد شهرسازی و ... انجام می شود.

پس از ارائه درخواست کارآموزی به بخش کارگزینی شهرداری، اینجانب به واحد عمرانی شهرداری و رئیس این واحد جناب آقای مهندس حقانی معرفی و مشغول به کار شدم.

دامنه فعالیتهای این واحد بیشتر مربوط به حوزه های شهری مانند : کانال کشی فاضلاب، اجرای آسفالت، اجرای فضاهای سبز، نظارت بر نحوه ی اجرای ساختمان هایی که کارفرمای آن شهرداری می باشد، پیاده کردن نقشه بر روی زمین و ... می باشد.

از اولین روزی که در دوره ی کارآموزی مشغول به کار شدم 2 پروژه ی اصلی در دست اقدام در این واحد وجود داشت که یکی مربوط به اجرای طرح پارک ، ترافیک و دیگری احداث محل آزمون پایه یک راهنمایی رانندگی بود. البته در طول دوران کارآموزی از پروژه های متعددی بازدید به عمل آمد که در ادامه شرح آنها خواهد آمد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 19:27 | چاپ مطلب

گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

شهرداری و مدیریت جامع شهری 1

تعاریف وواژه ها 4

شماره منطقه 5

شماره بلوک 6

آپارتمان 7

واحد شغلی ( صنفی ) 9

جهات اربعه اصلی و فرعی 10

ممیزی 11

شماره گذاری معبر 12

توضیح عناوین اطلاعاتی فرم 13

کدو نوع معبر 17

تعداد : تعداد گونه فرعی 23

موفقیعت زمین ( ک4-2 جدول لونیگ ممیزی ) 25

جدول ابعاد زمین 27

تشکر و قدر دانی از استاد گرامی :

حمد و سپاس خداوند منان را که به انسان علم و نوشتن به کلم آموخت و به انسان آنچه را که نمی توانست به الهام تعلیم داد. بعد از اتمام این پژوهش وظیفه خود می دانم از مساعدتها، راهنمائیهای خردمندانه و دقت نظر استادسرکار خانم مهندس پریسا احدی صمیمانه تشکر و قدر دانی نمایم که در انجام تحقیق نقشی اساسی داشته و از ابتدا تا انتها با نظرات علمی و مفید مراحل تحقیق را با ضوابط یک تحقیق علمی هدایت راهنمایی گرداندند.

مقدمه :

شهرداری و مدیریت جامع شهری

شهرداریها به دلیل جایگاه خاصی که در هر شهر دارند نقش اصلی را در مدیریت شهری ایفا می نمایند . امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته شهرداری و مدیر آن یعنی شهردار مهمترین ارگان شهری و بالا ترین رده مسئولیت در شهر بوده و تمام نهادهای شهری مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر شهرداری قرار دارند .

در کشور ما نیز اگر چه در قوانین پنج سال جاری موضوع مدیریت جامع شهری و مسئولیت شهردار پیش بینی شده است و البیکن تا کنون به دلیل مشلات ساختاری و قانونی این مهم در شهری به اجرا در نیامده و امید است بزودی در تعدادی از شهرها اجرا و پس از بررسی و رفع اشکالات احتمالی به سایر شهرهای کشور نیز تعمیم یابد .

در وضعیت کنونی نیز شهرداریها نقش اساسی در هماهنگی و امور اصلی مربوط بهش هر بر عهده دارند و اغلب ارگانهای دیگر یا مستقیما ً وابسته به شهرداری هستند ( مانند خدمات شهری ، حمل و نقل شهری ، پارکها ، فضای سبز ، خدمات ایمنی و ..... ) ویا غیرمستقیم در بسیاری از امور با هماهنگی شهرداری عمل می نمایند ( ارگانهایی مانند مخابرات ، آب ، فاضلاب ، گاز ف برق )

هر شهرداری یا به طور کلی هر شهر جهت برنامه ریزی و اقدامات زیربنایی شهری به اطلاعات و آمار جامع و دقیق شهر نیاز دارد که ضرورتا ایجاب می نماید طبق یک برنامه مدون و زمان بندی شده شده و حتی المقدور با استفاده از سیستم های رایانه ای و فناوری ، اطلاعات و آمار دقیقی با انجام عملیات لازم از اراضی ، املاک مستحدثات و تاسیسات شهری برداشت نماید و آنگاه سعی شود تا این اطلاعات بروز و بهنگام نگهداری شود تا همواره بتوان به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمود .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 16:42 | چاپ مطلب

گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

- مقدمه

- پیش گفتار

- تاریخچه

- آشنایی با محل کارورزی

- شرح وظایف کارکنان

- ریاست

- معاونت

- امور مالی و کار پردازی

- روابط عمومی

- امور خدماتی

- امور دفتری

- شرح وظایف شهرداری خرمدره

- شناخت مصالح

- گچ

- سنگ

- آلومینیوم

- آجر

- ماسه

- نتیجه گیری

مقدمه :

شهرداری وظایف مختلف ر در راستای اهداف گسترش شهر را در کشور بر عهده دارد که از جمله می توان به مواردی اشاره کرد . اجرای برنامه ها و دستورالعمل های صادر شده در خصوص شهر و آبادانی و امکانات لازم برای پیشرفت سطح شهر و گسترش و زیبایی در سطح شهر – جمع آوری زباله – ساخت مکانهای تفریحی و ایجاد مکان های فرهنگی ، تحقیق و جمع آوری و اطلاعات مورد نیاز در زمینه ی سازندگی و گسترش و کشف روشهای جدید در مورد عملکرد آنها و اخذ شیوه های مناسب به منظور برنامه ریزی و اجرای برنامه ها ، انعکاس مناسب از سطح شهر . شهرداری را می توان یکی از سازمانهای فعال زیر نظر وزارت کشور دانست که برای گسترش زیبایی سطح شهر فعالیت می کند یکی از ارکان های مهم شهر محسوب می شود . شهرداری می تواند به نیرو بخشی و تحقیق و ارائه روشهای نوین در زمینه گسترش شهر کمک بسیاری داشته باشد .

پیش گفتار

شهرداری از نظر نمودار سازمانی و تقسیمات کاری ، همچون سایر اداره ای از واحدهای مختلفی تشکیل شده که می توان به ترتیب اولویت ها این گونه بیان نمود .

1-شهردار( ریاست ) 2- معاونت 3- امور مالی و اداری 4- امور کارگزینی 5- امور دفتری 6- روابط عمومی 7- واحد مهندسی شهرداری 8- واحد شهرسازی 9- نگهبانی

شهرداری علاوه بر بخش های فوق از سایر بخش های دیگر نیز تاسیس شده از جمله می توان به آتشفشانی که زیر نظر شهرداری است و واحد موتوری شهرداری واحد اجرایت و واحد کنترل حمل و نقل شهری را نام برد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 16:41 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران

در 127 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول- درباره فرهنگ و هویت

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 2

ویژگیهای طرح.................................................................................................................................................................................................................... 4

فرهنگ و هویت.................................................................................................................................................................................................................. 5

فرهنگ و طبیعت................................................................................................................................................................................................................. 6

نتایج..................................................................................................................................................................................................................................... 7

فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 10

مختصات جغرافیایی............................................................................................................................................................................................................ 10

سابقه تاریخی شهر تهران..................................................................................................................................................................................................... 11

بررسی های جمعیتی............................................................................................................................................................................................................ 12

بررسی وضعیت اقتصادی.................................................................................................................................................................................................... 12

شبکه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری....................................................................................................................................................... 13

بررسی آلودگی های زیست محیطی................................................................................................................................................................................... 14

بررسی وضعیت فرهنگی تهران........................................................................................................................................................................................... 14

بررسی منطقه 22 در تهران.................................................................................................................................................................................................. 16

موقعیت قرار گیری منطقه................................................................................................................................................................................................... 16

وضعیت شبکه های دسترسی.............................................................................................................................................................................................. 16

موقعیت جغرافیایی ............................................................................................................................................................................................................. 17

شیب و توپوگرافی............................................................................................................................................................................................................... 18

وضعیت زلزله...................................................................................................................................................................................................................... 19

پوشش گیاهی....................................................................................................................................................................................................................... 20

بررسی های اجتماعی........................................................................................................................................................................................................... 21

بررسی کاربردی.................................................................................................................................................................................................................. 23

فصل سوم- سایت، تحلیل سایت و روند طراحی

پانورامای سایت................................................................................................................................................................................................................... 25

نقشه های مختلف تهران و منطقه 22................................................................................................................................................................................. 26

روند طراحی......................................................................................................................................................................................................................... 29

تحلیل سیرکرلاسیون سایت................................................................................................................................................................................................ 30

فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی

شرایط اقلیمی تهران............................................................................................................................................................................................................ 33

نمودارهای اقلیمی................................................................................................................................................................................................................ 34

تابش آفتاب......................................................................................................................................................................................................................... 39

دما......................................................................................................................................................................................................................................... 40

رطوبت................................................................................................................................................................................................................................. 41

باد......................................................................................................................................................................................................................................... 42

بارندگی................................................................................................................................................................................................................................ 43

عوامل فرعی......................................................................................................................................................................................................................... 43

معماری و اقلیم.................................................................................................................................................................................................................... 43

گیاهان و معماری................................................................................................................................................................................................................. 45

نتیجه..................................................................................................................................................................................................................................... 46

فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملکردها

فضاهای موجود در سایت.................................................................................................................................................................................................... 50

آمفی تئاتر و سالن نمایش................................................................................................................................................................................................... 50

مهمانسرا............................................................................................................................................................................................................................... 52

فضاهای آموزشی................................................................................................................................................................................................................. 56

رستورانها.............................................................................................................................................................................................................................. 58

مجموعه ورزشی.................................................................................................................................................................................................................. 60

کتابخانه................................................................................................................................................................................................................................ 61

موزه...................................................................................................................................................................................................................................... 63

باغ ایرانی.............................................................................................................................................................................................................................. 67

پارکینک.............................................................................................................................................................................................................................. 73

فصل ششم- مبانی نظری طرح

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 86

مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی......................................................................................................................................................................... 88

فضا در معماری ایرانی......................................................................................................................................................................................................... 90

ملاکهای قضاوت در مورد یک اثر معماری....................................................................................................................................................................... 92

روند طراحی......................................................................................................................................................................................................................... 93

نور........................................................................................................................................................................................................................................ 97

صدا...................................................................................................................................................................................................................................... 100

مرور اهداف و سنجش آنها................................................................................................................................................................................................. 103

زیبایی و هنر......................................................................................................................................................................................................................... 104

حقوق بازدید کنندگان و آزادی حرکت در فضا............................................................................................................................................................... 107

خوانایی و معنادار بدون فضا................................................................................................................................................................................................ 110

انسجام معمارانه.................................................................................................................................................................................................................... 112

هویت ملی مجموعه............................................................................................................................................................................................................. 113

وقار مدنی............................................................................................................................................................................................................................. 114

سنخیت عملکرد با مناسبتهای بصری................................................................................................................................................................................. 114

رعایت سلسله مراتب........................................................................................................................................................................................................... 115

ارائه یک نمونه..................................................................................................................................................................................................................... 116

فصل هفتم- تاسیسات

منابع و ماخذ.........................................................................................................................................................................................................................

پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تکنولوژی بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در سراسر دنیا آسان نموده است.

پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار کرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد.

امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته که باورهای فرهنگی، هویتهای فرهنگی، ملی به آسانی قابل تغییر و تردید میشود.

باورهای فرهنگی که جامعه‌ای در طول سالیان دراز به آنها خوی کرده و با آنها زندگی کرده بسرعت رنگ می‌بازد و این خبر در سایه تقابل های گسترده اندیشه‌ها و سیر و انتقال اصول فرهنگی از طریق شیوه‌های صحیح تکنیکی صورت نمی‌گیرد.

در پس این انتقالها و برخوردهای فرهنگی همیشه روشهای انسانی و دوستانه بکار می‌رود به باد یغما رفتن وتاراج اصول فرهنگی جامعه و بر باد رفتن اخلاق و فضیلتهای اجتماعی آن اهداف سلطه‌گری در زمینه‌های اجتماعی - اقتصادی را در بر گرفته و شیوه‌های اعمال دشمنی‌های گسترده نیز در حد گسترده‌ای امروزه رواج یافه و این چیزی جز تهاجم فرهنگی نیست زیرا هنگامی که مبانی فرهنگی یک جامعه حتی به زیر سوال رفت و جامعه دچار سستی شد با تسلط و اعمال شیوه‌های جدید زندگی بیگانگان هموار می‌گردد بنابراین برخوردهای مقابله گرایانه با این تهاجم فرهنگی امروزه علاوه بر داشتن ابزارهای علمی و فنی لازم هوشیاری اجتماعی خاصی را احتیاج دارد.

متاسفانه مهم‌ترین قشری که مورد تهاجم فرهنگی قرار می‌گیرند نسل جوان هستند. زیرا نسل جوان در هر مملکتی در واقع پایه گذار نحوه پیشرفت و زندگی و آرمانهای آن جامعه در آینده است.

بنابراین تربیت و آموزش جوانان هر کشور تضمین کننده راه پیشرفتهای اجتماعی - اقتصادی و فنی آن کشور است.

امروز از سالیان دراز تجارب آموزش فرهنگی ممالک پیشرفته تقریباً این نتیجه حاصل شده است که مراکز تربیتی سنتی مانند معمول هر جامعه نظیر مراکز دانشگاهی و کانونهای خاص تربیتی امروز نمی‌توانند هم بار آموزشی فرزندان یک جامعه را بر دوش بکشند. و یا اینکه از اصول فرهنگی آن دفاع لازم را به عمل آورند و اینکه در تهاجمات فرهنگی مختلف و اجتماعی آسیب پذیر نباشند.

بنابراین نیاز به بازگشایی و احداث مراکز جدید آموزشی – فرهنگی – تربیتی، با شیوه‌های نوین مدیریتی می‌باشد یکی از این مراکز علاوه بر احداث مرکز علمی و آموزشی فعال ایجاد هسته‌ها و مراکز فرهنگی که تماماً زمینه‌های آموزشی – تربیتی را داشته در بر دارد.

مجموعه حاضر اگر چه بعنوان یک مجموعه فرهنگی خدماتی می‌تواند بطور مستقل عمل نماید اما در واقع برای تکمیل سایت شهرداری منطقه 22 طراحی شده است و همین عامل سبب می‌شود که در تمام مراحل طراحی، طراح نیم نگاهی هم به مجموعه شهرداری داشته باشد و تلاش کند تا نیازهای آنرا برآورده کند.

نیاز به وجود چنین مجموعه‌ای در کنار شهردای منطقه 22 هنگامی محسوس می‌شود که بدانیم روزانه 4 نفر برای انجام کارهای خود به شهرداری مراجعه می‌کنند و این مجموعه در سر راه این افراد قرار دارد و مردم باید برای رسیدن به ساختمان شهرداری از یک مجتمع فرهنگی عبور کنند و این باعث می‌شود که یکی از نیازهای مهم جامعه ما یعنی بالا بردن توسعه فرهنگی عموم مردم از این طریق میسر گردد زیرا هنگام عبور از این مجموعه هنرجویان کارگاهها و آتلیه‌های هنری را در رفت و آمد می‌بینند. هنرمندان آمفی تئاترها در حال اجرای برنامه‌های خود هستند و ..

تمام این عوامل بطور ناخود آگاه باعث تاثیر پذیری مراجعه کنندگان به شهرداری می‌شود. علاوه بر این در هنگام مراجعه به ساختمانهای اداری بارها پیش می‌آید که شخص باید ساعاتی را در انتظار بگذراند که این عامل خود باعث خستگی، اتلاف وقت و حتی گاهی عصبی شدن مراجعین ساختمانهای اداری می‌شود.

این مجتمع می‌تواند بعنوان وسیله‌ای مناسب برای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین به ساختمان شهرداری هم باشد با این توضیحات نیاز وجود چنین مجموعه‌ای در کنار شهرداری منطقه 22 کاملاً احساس می‌شود.

ویژگیهای طرح:

بعد از مشخص شدن لزوم وجود چنین مجموعه‌ای این سئوال پیش می‌آید که طرح باید چگونه باشد تا تمام نیازهای مخاطبین را پاسخ گوید و به یک طرح تمام عیار و معمارانه تبدیل گردد.

- طرح قبل از هر چیز بایستی ایرانی باشد.

- این مهمترین نکته‌ای است که شاید در چند دهه اخیر کمتر به آن توجه شده است این عامل هنگامی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم مجوز مورد نظر کلمه "فرهنگ" را به عنوان خود به همراه دارد.

- زیبایی طرح در جذب افراد برای گزران اوقات خود در آن موثر است زیرا ساختمانی کریه‌المنظر هرگز نمی‌تواند مخاطبین را به خود جلب کند.

- حق انتخاب و آزادی در دسترسی به بناهای مختلف موجود در سایت یکی دیگر از مشخصاتی است که باید رعایت شود زیرا مخاطب امروز را نمی‌توان وادار کرد برای رسیدن به یک بنا از راهی طولانی و اجباری بگذرد بنابراین باید ملی شود. مسیرهای دسترسی کوتاه باشند مگر آنکه به دلیل خاصی راهها را از نقاط دیگری بگذرانیم.

- هر یک از ساختمانها باید شخصیت خود را داشته باشد شخصیت ساختمانی شهرداری باید با یک هتل یا یک بیمارستان متفاوت باشد و هریک از بناها بتوانند با شخصیتی که از خود ارائه می‌دهند نوعی خوانایی ایجاد کنند تا مخاطبین بتوانند ساختمان مورد نظر خود را حتی بدون علائم راهنما شناسایی کنند.

- اگر چه سایت مورد نظر بسیار گسترده و بر روی شیب نسبتاً تندی قرار دارد ولی این نباید باعث شود که ساختمانها از هم جدا افتاده باشند بلکه باید کاملاً بهم مرتبط و متصل باشند بطوریکه نتوانیم بعد از اتمام طرح هیچ ساختمانی راکم و یا زیاد کنیم.

این ارتباط حتماً نباید با مصالح بنایی انجام شود بلکه می‌تواند مانند دانه‌های تسبیح با نخی نامرئی بهم متصل شده باشند.

- بناهای تاسیس شده نباید بگونه‌ای باشند که ساختمان شهرداری را تحت تاثیر قرار دهند. زیرا در هر صورت باید توجه داشت که این مجموعه باید تماماً سلطه ابهت ساختمان شهرداری باشد و هرگز در مقابل آن به خودنمایی نپردازد.

- البته نباید این سلطه تا حدی باشد که سایر ساختمانها کم اهمیت جلوه داده شوند.

- این مجموعه علاوه بر اینکه باید نیازهای ساختمان شهرداری را رفع کند باید بتواند خود بعنوان یک مرکز فرهنگی خدماتی مستقل هم عمل کند.

- هر بنایی باید مفهوم معنایی خاص خود را داشته باشد و باید در پس نمای خود حرفهایی برای گرفتن داشته باشد.

- باید از توپوگرافی و چشم اندازهای طبیعی سایت حداکثر استفاده به عمل آید صد البته نباید هرگز خود را اسیر شیب و توپوگرافی کرد و در نقاط لازم باید در سایت دخل و تصرف کرد. ولی همواره باید مسائل اجرایی و اقتصادی طرح را هم در نظر داشت.

- مجموعه باید به نحوی طراحی شود که توجه گذرندگان از مسیرهای اطراف (چه سواره و چه پیاده) راه خود جلب کند. تا حدی که حتی می‌تواند به یک لندمارک تبدیل شود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:56 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 53 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات