X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

فصل اول:

ایمنی ماشین آلات:

ایمنی حریق

ایمنی برق

ایمنی ساختمان

مدیریت ایمنی

وسایل حفاظت فردی+

327 سوال فصل یک

فصل دوم:

مدیریت ایمنی

ایمنی حریق

ایمنی جوشکاری

ایمنی ساحتمان و بالا برها

ایمنی برق

ایمنی ماشین آلات

حوادث ناشی از کار

ایمنی ساختمان سازی

ایمنی معدن

265 سوال

========================

توجه ! ممکن است برخی از متون هنگام کپی از فایل بر روی سایت بهم بریزد!

نمونه ای از سوالات و پاسخ ها

فصل اول:

ایمنی ماشین آلات:

1- بر طبق استاندارد OUSA مفهوم علامت ذیل کدامیک از موارد زیر است؟ (کارشناسی ارشد 79)

الف) از لباس بلند استفاده نکنید ب) بدون عینک ایمنی کار نکنید.

ج) بدون حفاظ از دستگاه استفاده نکنید د) دست ها خارج از دستگاه باشد.

2- مدت زمان ضربه زدن در دستگاه های پرس نیم دور 333/0 ثانیه اندازه گیری شده است. از نظر ایمنی حداقل فاصله ای که چشم های الکترونیکی می بایستی قرار گیرند چند اینچ است؟

الف) 25 ب) 98/19 ج) 98/20 د) 199/0

3- در آسانسور مخصوص حمل افراد در صورتیکه سرعت از 60 متر در دقیقه تجاوز کند باید از کدام ضربه گیر استفاده کرد؟ (کارشناسی ارشد 80)

الف) فنری ب) روغنی ج) هوایی د) توپر

4- در سیستم تهویه صنعتی system Effect factor به کدام مورد مربوط می شود؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) نصب فن ب) هود ج) انشعاب د) کلکتور

5- برای قاب حفاظ تسمه و یا زنجیر کابل افقی در ارتفاع بیش از .......... متر از یک کارگاه باید از نبشی استفاده کرد؟ (Ph. D 81)

الف) 2 ب) 6/2 ج) 1 د) 3

6- ترمزهای حفاظتی در بالابرها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ (Ph.D 81)

الف) باری معادل با یک برابر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگهدارد.

ب) بار بالابر را نگهدارد

ج) باری معادل 2 برابر ظر فیت مجاز بالابر را نگهدارد.

د) یک برابر ظرفیت مجاز آن را تحمل کند.

7- حداقل فاصله کنار دیوار کارگاه از ماشین های ابزار چند سانتی متر باید باشد؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) 360 ب) 180 ج) 90 د) 45

8- سرعت برش سنگ سمباده ای با قطر cm 30 و2000 دور در دقیقه چند متر بر ثانیه است؟ (کارشناسی ارشد 80)

الف) 56/12 ب) 28/6 ج) 4/31 د) 57/1

9- در چه مواقعی تست هیدرواستاتیکی مخازن تحت فشار ضروری است؟ هنگامی که ...................... ؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امکان پذیر باشد.

ب) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امکان پذیر نباشد.

ج) گزارش داده ها و دستورات سازنده وجود نداشته باشد.

د) انجام آن توسط سازنده توصیه شده باشد.

...

پاسخنامه تشریحی (فصل اول)

1- گزینه «د» صحیح است.

2- گزینه «ج» صحیح است.

OSHA استفاده از فرمول زیر را برای تعیین فاصله بین حمل وسیله حفاظتی حس شونده تا بخش عملیاتی ماشین پیشنهاد می نماید.

D = فاصله نسبت وسیله حفاظتی حس شونده تا منطقه خطر بر حسب اینچ

T × 63 = D

63= فرض می شود که سرعت دست انسان 63 in در ثانیه باشد

98/20 = 333/0 × 63 = D = حمل

T= زمان توقف دستگاه بر حسب ثانیه

کتاب ایمنی و بهداشت برای مهندسین- ترجمه مهندس حلوانی ص 118

3- گزینه «ب» درست است.

- اطاقک آسانسور برقی باید از همه طرف به استثناء دهانه های ضروری جهت ورود و خروج و بارگیری بسته باشد.

- بدنه چاه آسانسور حداقل تا ارتفاع 20/1 متری به بالا مشبک باشد، مشروط بر اینکه عرض چشمه های روزنه ها از 5/2 سانتی متر تجاوز نکند.

- سقف اتاقکهای کاملاً بسته، باید مجهز به دریچه خروجی امدادی بوده و از دو طرف یا لااقل از طرف داخل باز شود.

- هر یک دهم متر مربع از هر قسمت سقف اطاقک ها باید تحمل صد کیلوگرم بار متمرکز را داشته باشد.

- اطاقک یا کابین آسانسور برقی باید دارای در باشد، حذف در کابین موقعی ممکن است که سطح داخلی چاه یا قفسه آسانسور در مجاورت در اطاقک صاف و بدون منفذ بوده و از طرفی سرعت آسانسور از 5/1 متر در ثانیه تجاوز نکند.

- کابین آسانسورهای برقی باید دارای وسیله حفاظتی که به بدنه ی اطاقک نصب شده باشد. این دستگاه باید قدرت متوقف کردن و نگهداشتن اطاقک را با تمام ظرفیت آن در موارد سرعت غیر عادی یا سقوط آزاد و یا رها شدن کابل ها داشته باشد.

- آسانسورهای موتوری باید دارای کلیدهایی در بالاترین و پایین ترین نقطه چاه آسانسور باشند، تا وقتی کابین به اولین یا آخرین طبقه رسید بخودی خود متوقف شود. این کلید باید مستقل بوده و ارتباطی به دستگاه حرکت یا فرمان کابین نداشته باشد.

- حد متوسط سرعت آسانسورهای موتوری بارکش که مقصدی ندارد نباید از 5/37 متر در دقیقه تجاوز کند مگر در مورد آسانسورهایی که تحت نظر یک متصدی کار کرده یا عمل آن خودکار باشد.

- حد متوسط سرعت آسانسورهای برقی بارکش نباید از 45 متر در دقیقه تجاوز کند.

- برای آسانسورهای مخصوص حمل افراد که سرعت آنها از 60 متر در دقیقه کمتر است، می توان ضربه گیرهای روغنی یا فنری یا هوایی بکاربرد ولی اگر سرعت از 60 متر تجاوز کند باید ضربه گیر فقط روغنی باشد.

- برای وزنه های تعادلی نیز باید ضربه گیرهایی مشابه ضربه گیر کابین تعبیه شود. وزنه های تعادلی کابین باید روی ریل راهنما یا داخل محفظه محکمی که عاری از برجستگی باشد حرکت کند.

ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 21 و ص 22

4- گزینه «الف» صحیح است.

اثر سیستم عبارت است از افت برآورد شده ناشی از کار هواکش در سیستم که جریان هوای یکنواختی ندارد.

تهویه صنعتی، دکتر جعفری بخش 30- 6

5- گزینه «ب» صحیح است.

آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار ص 2- 14

6- گزینه «الف» صحیح است.

آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار ص 14- 21

7- گزینه «ج» صحیح است.

- اتاق ها و محل کار دائم باید لااقل 3 متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای آن برای حداکثر افراد که به کار مشغولند برای هر نفر کمتر از 12 متر مکعب نباشد. اگر ارتفاع محل کار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع محل کار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور می شود.

- در فضای کارگاه، نصب ماشین ها و قرار دادن این اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور افراد ایجاد کند.

- در اطراف هر یک از دستگاه ها باید فضای کافی منظور شود تا کارگران بتوانند براحتی برای انجام کار عادی رفت و آمد نموده و اصلاحات و تعمیرات و نقل و انتقال مواد مصرفی و تولیدی را انجام دهند.

ایمنی در صنعت مهندس رجبی، ص 9 و 10

- کناره ها یا راهروها می بایستی به اندازه کافی پهن باشند تا بتوان به طور راحت ماشین ها را داخل یا خارج کرد، کناره باید حداقل 90 سانتیمتر پهنا داشته باشند.

- محل عبور و حدود و کناره ها خط کشی شود.

جزوه درسی ایمنی ماشین های ابزار مهندس حلوانی

8- گزینه «ج» صحیح است.

سرعت محیطی سنگ سمباده از روی فرمول زیر بدست می آید:

U = سرعت محیطی سنگ سمباده بر حسب متر در ثانیه

D= قطر سنگ بر حسب متر

m 3/0 = cm 30 = D = حل

N= تعداد دور سنگ بر حسب متر

2000 = N

14/3 =

؟ = U

ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 113

9- گزینه «ب» صحیح است.

- سیلندرهای خالی را با سیلندرهای پر نباید مخلوط کرد، باید آنها را در دو قسمت مختلف نگهداری کرد.

- نباید از واشر چرمی استفاده کرد، یا شیر آنرا روغن کاری نمود.

- روی سیلندر نباید اسم یا تاریخ حک کرد.

- آب کندانسه شده ته کپسول ها را باید خالی کرد و ذرات زنگ زده را بیرون آورد.

- آزمایش هیدرواستاتیک باید هر سال یکبار انجام شود.

ایمنی در صنعت مهندس رجبی ص 69

از تست هیدرو استاتیک برای تعیین و سنجش میزان مقاومت بدنه مخازن فشار استفاده می شود. در مخازن تحت فشار به دلایل فشار مداوم روی دیواره مخازن، عواملی چون خستگی فلز، خوردگی فلز و ... عارض می شود که ممکن است این معایب باعث وقوع حوادث ناگوار گردد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:47 | چاپ مطلب

نمونه سوالات عمومی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی سال 1395 با جواب

نمونه سوالات عمومی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی علوم پزشکی سال 1395 با جواب کامل که در چند مرحله توسط تیم پشتیبانی صحت سنجی گردیده است جهت موفقیت کامل شما عزیزان ارائه داشته ایم.
و در آخر به اطلاع مشتریان وفادار و عزیز میرسانیم از آنجایی که لطف فرموده و به لحاظ کیفی و کمی به محصولات ارائه شده توسط تیم ما و در نهایت مجموعه دست اندرکار ما اعتماد و اطمینان کامل داریدلذا از شما خواهشمندیم که به سایت های مشابه فاقد مجوز که محصولات مشابهی بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوایی از نسخه اصلی به هر طریق ممکن کپی برداری کرده و با محتوایی نامعتبر و اکثرا نامربوط و اشتباه تنها به نیت تامین مالی خودارائه مینمایند هیچگونه اعتمادی نداشته و در نظر داشته باشید که شعبع مشابهی نداریم با تشکر فراوان آرزوی موفقیت تمام و کمال برایتان داریم. انشاالله...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 12:12 | چاپ مطلب

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی سال 1395 با جواب

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی علوم پزشکی سال 1395 با جواب کامل که در چند مرحله توسط تیم پشتیبانی صحت سنجی گردیده است جهت موفقیت کامل شما عزیزان ارائه داشته ایم.
و در آخر به اطلاع مشتریان وفادار و عزیز میرسانیم از آنجایی که لطف فرموده و به لحاظ کیفی و کمی به محصولات ارائه شده توسط تیم ما و در نهایت مجموعه دست اندرکار ما اعتماد و اطمینان کامل داریدلذا از شما خواهشمندیم که به سایت های مشابه فاقد مجوز که محصولات مشابهی بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوایی از نسخه اصلی به هر طریق ممکن کپی برداری کرده و با محتوایی نامعتبر و اکثرا نامربوط و اشتباه تنها به نیت تامین مالی خودارائه مینمایند هیچگونه اعتمادی نداشته و در نظر داشته باشید که شعبع مشابهی نداریم با تشکر فراوان آرزوی موفقیت تمام و کمال برایتان داریم. انشاالله...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 12:11 | چاپ مطلب

نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86

نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:53 | چاپ مطلب

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:53 | چاپ مطلب

سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85

سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:52 | چاپ مطلب

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90

به تفکیک بخشهای عمومی و اختصاصیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:52 | چاپ مطلب

بررسی خصوصیات ، نحوه طراحی و نحوه پاسخگویی سوالات چند گزینه‌ای سنجش و اندازه گیری در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی خصوصیات ، نحوه طراحی و نحوه پاسخگویی سوالات چند گزینه‌ای سنجش و اندازه گیری در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

نام درس: سنجش و اندازه گیری

عنوان درس: سئوالات چند گزینه ای

هدف کلی: آشنایی دانشجویان با سوالات چند گزینه ای

مقدمه: پرسشها بهترین راه انگیزش افکار و فعالیت های فراگیران است و برای تحریک و برانگیختن فکر، سنجش میزان اطلاعات آموخته شده و وادار کردن فراگیران به فعالیت های بیشتر بکار می روند. یکی از انواع آزمون و پرسش ها، آزمون های چند گزینه ای است. ابتکار و مهارت در گنجاندن مفاهیم در یک مسئله خاص در سوالات چند گزینه ای به گونه ای که طراحی این نوع سوالات را نیازمند به دقت و اطلاع کافی از خصوصیات و چگونگی طراحی می‎کند.

اهداف رفتاری: پس از پایان این درس دانشجو باید قادر باشد:

 1. ساختار سئوالات چند گزینه ای را توصیف کند.
 2. چگونگی طراحی یک سئوال چند گزینه ای را تشریح کند.
 3. خصوصیات تنه (stem) در سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد.
 4. خصوصیات گزینه ها در سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد.
 5. قراردادن محل پاسخ صحیح (در گزینه ها) را مورد بحث قرار دهد.
 6. ارزیابی سطوح مختلف یادگیری توسط سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد

7. راه حل های پیشنهادی جهت کاهش احتمال حدس زدن پاسخ صحیح در سوالات چند گزینه ای را مورد بحث قرار دهد.

 1. نحوه نمره گزاری در سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد.
 2. امتیازات سوالات چند گزینه ای را بر شمارد

10.معایب سوالات چندگزینه ای را بنویسد.

11.میزان اعتبار سوالات چند گزینه ای را مورد بحث قرار دهد.

12.راههای سنجش روایی سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد.

13.درجه دشواری یک سوال چند گزینه ای را تعیین کند.

14.درجه تمیز یک سوال چند گزینه را مشخص کند.

نحوه تدریس: تدریس این درس بصورت سخنرانی، بحث و پرسش و پاسخ و به مدت 90 دقیقه و با استفاده از وسائل سمعی وبصری (اورهد) انجام خواهد شد.

تکالیف فراگیران: مشارکت فعال در بحث و پرسش حین تدریس، همچنین در جمع بندی و ارزشیابی پایان کلاس

نحوه ارزشیابی: امتحان پایان ترم + حضور و غیاب (حضور ذهنی و فیزیکی فراگیر)

منابع :

 1. ثراندایک رابرت؛ «روان سنجی کاربردی»؛ هومن حیدر علی؛ دانشگاه تهران؛ چاپ سوم

2. جاسبی عبدالله؛ «روش تدریس و فن کلاس داری» ؛ چاپ دوم؛ تهران؛ دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی؛ 1382

 1. خورشیدی عباس؛ «روشها و فنون تدریس» ؛ چاپ اول؛ تهران؛ یسطرون؛‌1381
 2. رهبار دار شکسته حمید؛ «ارزشیابی در آموزش و پروش»؛ رشد معلم ؛ دوره نوزدهم؛ شماره 7؛‌فروردین 1380
 3. شریفی حسن پاشا؛ «اصول روان سنجی و روان آزمایی»؛‌چاپ چهارم؛ تهران؛ انتشارات رشد، پاییز 1375
  1. Attali. yigal , Bar- hillel. maya; "guess where: the position of correct answer in multiple- choice test items as a psychometric variable" ; jem, washington ; summer 2003; vol.40 , iss 2; pg 109.
  2. Delgado. Ana. R ; prieto . Gerardo; "the effect of item feedback on multiple - choice test responses"; British Journal of psychology; london; feb 2003; vol 94. Part 1; pg73.
  3. Higgins, Edwina; Tatham. Laura; "Assessing by multiple choice question (mcQ) tests" ; university of warwick; 23 october 2003.
  4. Paxton. Morgan; "assessment and evaluation in higher education" ; Bath ; jun 2000. Vol.25 ; iss.2 ; pg.109, 11 pgs.
  5. Tanner. David E; "multiple choice items: pariah, panacea or neither of the above?"; American secondary Education; spring 2003. Vol 31 , ISS ; pg 27.

مقدمه:

پرسش یکی از قابل انعطاف ترین تدابیر آموزش است هنگامی که در آموزش از پرسش ها به شیوه ای ماهرانه استفاده شود، وسیله رسیدن به بسیاری از هدف های آموزش قرار می‎گیرد و نتیجه بخش خواهد بود. پرسشها بهترین راه انگیزش افکار و فعالیتهای شاگردان اند و برای تحریک و برانگیختن فکر، سنجش میزان اطلاعات آموخته شده و وادار کردن شاگردان به فعالیت های بیشتر بکار می روند. گفته شده است که خوب پرسش کردن، خوب درس دادن است. (2) هدف از سنجش و ارزیابی تعیین آثار برنامه آموزشی و تعیین تغییراتی است که براثر آموزش در شاگران به وجود آمده است.(4)

معلمان در فرآیند آموزش، از آزمون ها بهره می گیرند.

تعریف آزمون: آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری رفتار یا خصایص آدمی بکار می رود.

دراین تعریف، منظور از عینی آن است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون براساس قواعد معین و مشخص صورت می‎گیرد و قضاوت و نظر شخص در آنها بی تاثیراست. (5)

هر یک از پرسش های آزمون، یکی از هدف های یادگیری را در رابطه با محتوای مواد آموزشی اندازه می‎گیرد و آزمونی که ساخته می‎شود نمونه ای از تمامی هدف های آموزشی درس مورد نظر را ارزشیابی می‎کند و آنچه که مهم است تعریف دقیق حیطه مورد ارزشیابی است.

 • هرآزمون کتبی یا شفاهی از سوالات مختلفی تشکیل شده است:

1. پاسخ صحیح را از بین جواب های داده شده به این سوالها انتخاب کنند که این نوع سوالات را آزمون های انتخاب کردنی گویند.

 1. برای یک سوال معین پاسخ فراهم کنند (سوالات جواب دادنی)
 • انواع سئوالات انتخاب کردنی (گزیده پاسخ یا عینی):

- آزمون های چند گزینه ای

- ازمون های جور کردنی

- آزمون های صحیح غلط

سوالات چند گزینه یا mcQ (multiple choice Questioning) چیست؟ بعنوان انتخاب از یک لیست پاسخ های احتمالی» تعریف شده است (8)

سوالات چند گزینه ای در چه مواردی کاربرد دارد؟

درصورتیکه سوالات چند گزینه ای خوب تهیه شده باشند. می‎توانند آزمون مؤثر و کارایی باشند استفاده سوالات تستی چند گزینه ای در موارد زیر مناسب اند:

 1. منظور ارزیابی عملکرد (perfomance) دانشجویان
 2. می‎تواند برای تمرین و مرور مطالب و self- assessment (خود ارزیابی)
 3. در ارزیابی اولیه دانشجو قبل از آموزش مطلب (8)

خصوصیات سئوالات چند گزینه ای:

هر سوال چند گزینه ای از دو قسمت ساخته شده است:

- تنه یا ساقه (stem) که مسئله را عرضه می‎کند.

- گزینه ها (obtions)

تنه (stem) سوال به دو شکل نوشته می‎شود:

- جمله نا تمام

- جمله استفهامی

البته نوشتن سئوالات استفهامی ساده تر است ولی جمله ای که بصورت ناتمام است درجه دشواری بیشتری دارد.

در این نوع سئوالات هر پرسش با چند پاسخ (گزینه) پیشنهادی همراه است و معمولاً یک گزینه صحیح است مگر اینکه صحیح ترین پاسخ مد نظر باشد که می‎تواند همه گزینه ها به نوعی صحیح باشد و پاسخ سوال گزینه صحیح تر است.

تعداد گزینه ها ممکن است 3، 4، 5 یا 6 گزینه باشد. اما متداولترین نوع پرسشهای چند گزینه ای پرسش های چهارگزینه ای است.

باید توجه داشت که پرسشهای چند گزینه ای همیشه بصورت کلامی نوشته نمی‎شوند بلکه در بعضی موارد (بویژه دردروس ریاضی و علوم) می‎توان از گزینه های تصویری نیز استفاده کرد (5)

مثال: در کدامیک از تصویرهای زیر خط کش به حال تعادل می ایستد:

الف)

ب)

ج)

د)

هدف از طرح سئوال:

هدف تست ساز این است که امتحان شونده را در پاسخ دادن به سئوالهای تست به تلاش جدی وا دارد بدون آنکه در وی تشویش و اضطراب بوجود آورد. این امر مستلزم برقراری نوعی تعادل توام با ظرافت است زیرا افراد مختلف از نظر واکنش نسبت به تست ها به گونه قابل ملاحظه ای متفاوت هستند (1)

قبل از طراحی سئوالات چند گزینه ای به چه نکاتی باید توجه داشت؟

- سعی در ارزیابی در چه سطحی از یادگیری هستیم، سئوالات چند گزینه ای می‎تواند سطح دانش را ارزیابی کند و در صورتیکه سوالات به دقت طراحی شود یادگیری در سطح ادراک و کاربرد را نیز می‎تواند بسنجد ولی مهارت های شفاهی و نوشتاری با این آزمون قابل ارزیابی نیست.

توسط چه کسی سئوالات تصحیح و نمره گذاری می شود؟ کارمندان- دانشجویان- استادان و …

نمره گذاری آزمون چگونه است؟‌ آیا نمره منفی برای پاسخ غلط در نظر گرفته می‎شود .

چگونه سئوالات را pilot کنیم؟ pilot کردن سوالات جهت مشخص کردن درجه دشواری و صحت سوالات لازم است و بهتر است سئوالات از نظر مشکل بودن، جامع بودن، خوانا بودن بطور جداگانه و تک تک بررسی شوند.

- قبل از شروع به نوشتن هر سوال آنچه که سعی دارید بسنجید (اهداف) را مشخص کنید.(8)

است. (5 و 1)

مدت پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای:

یکی از عناصر مهم از استراتژی اجرای آزمون که می بایست در راهنمای تست ذکر شود مشخص کردن مدت امتحان می باشد. ملاحظات عملی نشان می دهند که همه این آزمون ها باید در یک زمان محدود اجرا شود. تعدادی از آزمون ها بطور قطع از نوع آزمون سرعت (speeded test) است و سرعت درپاسخگویی جزء ذات و ماهیت آنها است. در بیشتر موارد حد زمانی طوری معین می‎شود که بیشتر امتحان شوندگان وقت کافی داشته باشند که تقریبا به همه سوالها یا دست کم به همه سوالهایی که جواب آنها را می دانند پاسخ دهند اگر آزمون از نوع سرعت باشد امکان شوندگان را باید از این واقعیت آگاه ساخت که به سرعت عمل کنند حتی اگر وقت امتحان نسبتاً آزاد باشد عاقلانه خواهد بود که به آنها تعلیم داده شود که وقت خود را در مورد یک سوال منفرد تلف نکرده و به سوال بعدی بپردازند و چنانچه وقت اجازه دهد دوباره به سوالهایی که درباره آنها با مشکل روبرو بوده اند رجوع کنند. (1)

امتیازات سوالات چند گزینه ای

 1. برای اندازه گیری همه سطوح یادگیری در طبقه بندی حیطه شناختی، به غیر از ترکیب و ارزشیابی مناسب است.
 2. در آن پاسخ ها کاملاً کنترل شده است و دانشجویان پاسخ صحیح را فقط با علامت گذاری مشخص می کنند.
 3. نمره گذاری پاسخ ها عینی و دور از قضاوت فرد تصحیح کننده است.
 4. عواملی مانند تسلط بر بیان مطالب توانایی نوشتن و زیبا نویسی در ارزشیابی آن بی اثر است.
 5. این نوع آزمونها پوشش بیشتری را در مورد دروس تدریس شده می‎دهد و validity (روایی) خوبی دارد.
 6. تصحیح و نمره گذرای آزمون به سهولت و سرعت انجام می‎گیرد.

7. تصحیح آزمون می‎تواند توسط افراد دیگر (با استفاده از کلید و پاسخنامه) انجام شود در حالیکه در آزمون های نوشتاری اینگونه نیست.

 1. نمرات امتحان از ثبات و دقت بیشتری برخوردار است (اعتبار آن بالاست).
 2. عادت صحیح مطالعه را در زمینه یادآوری و تجزیه و تحلیل و تفسیر تقویت می‎کند.

10.بعلت مختصر بودن پرسش های آزمون چند گزینه ای می‎توان تعداد زیادی ا ز آنها را در یک تست جای داد.

11.می‎توان پرسشها را به طور مساوی بین موضوعات مختلف تقسیم کرد و نمونه کامل تری برای هر تست بدست آورد و این مطلب باعث می‎شود کسی که فقط موضوع معینی را مطالعه کرده است، نتواند نمره خوبی بگیرد در نتیجه نمره امتحانات تستی خوب اغلب دقیق تر از نمره امتحانات تشریحی است.

12.در مواردیکه زمان امتحان محدود است و یا آزمون های سرعت (speded- test) مورد استفاده است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:48 | چاپ مطلب

پاسخ های کاملاً تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با ذکر منبع و صفحه مربوط به طرح سوال

پاسخ های کاملاً تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با ذکر منبع و صفحه مربوط به طرح سوال

در این فایل به 20 سوال تئورهای مدیریت کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت در سال 1393 بصورت تشریحی پاسخ داده شده است.

همچنین منابع و کتابهای مربوط به طرح 17 سوال از 20 سوال به همراه شماره صفحه آن نیز ذکر گردیده است

ضمن اینکه در بخش اول فایل تفکیک سوالات بر حسب شاخه ها و درصد سوالات طرح شده

از کتابهای مطرح در این زمینه نیز تحلیل شده است. تهیه این فایل به همه دانشجویانی

که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه مدیریت را دارند پیشنهاد می شود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 06:41 | چاپ مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سینا

آگهی استخدام بانک سینا

sina


بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی از میان فارغ التحصیلان (مرد) واجد شرایط همکاری به تعداد محدود استخدام می نماید.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا داوطلبین می بایست با توجه به شرایط استخدام بانک با مراجعه به سایت به آدرسwww.sinabank.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت نام از تاریخ ۱۷ بهمن ۹۴ لغایت ۲۴ بهمن۹۴ اقدام نمایند.

شرایط عمومی استخدام

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲- متدین بودن به دین مبین اسلام و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳- تندرستی و توانائی کامل جسمی و روحی و روانی برای انجام شغل محوله.
۴- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی .
۵- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیـت از حقـوق اجتماعی شده باشد.
۶- عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (موکداً اعلام می گردد چنانچه در مراحل اسـتخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد).
۷- نداشتن تعهد انجام کار در سایر بانکها ،سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و غیردولتی.
۸- متقاضیان باید بومی و ساکن استان (شهر) مورد تقاضا باشند. تبصره: محل جغرافیائی خدمت محلی خواهد بود که بانک تعیین می نماید و هر زمان که بانک بنا بـه ضـرورت محـل خدمت کارپذیر را در واحدهای مختلف کشور یا استان تغییردهد کارپذیر حق اعتراض را نخواهد داشت.

شرایط اختصاصی استخدام

• متصدی امور بانکی (آقا)در شعب شهرهای (گناباد، سراب،تبریز، بـاغ بهـادران، اردسـتان، نائین،قشـم،بافق، میناب، پارسیان، کیش، قلعه گنج کرمان، الیگودرز، برازجان، خمین، خرمشهر، گنبد، میاندوآب ، دامغان وبوشهر)
۱- دارا بودن حداکثر ۲۵ سال تمام تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰( متولدین۱۳۶۹/۱۰/۳۰ به بعد )
۲-دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس
۳-دارا بودن حداقل معدل ۱۶
۴-تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ باشد.
۵-رشته های تحصیلی مورد نیاز بانک در مقطع تحصیلی لیسانس عبارتند از حسابداری، اقتصاد، مدیریت و بانکداری

• کارشناس حقوقی (آقا) استان خراسان رضوی (شهر مشهد)
۱- دارا بودن حداکثر ۲۵ سال تمام تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰( متولدین۱۳۶۹/۱۰/۳۰ به بعد )
۲-دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس
۳-دارا بودن حداقل معدل ۱۶
۴-تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ باشد.
۵-رشته های تحصیلی مورد نیاز بانک در مقطع تحصیلی لیسانس عبارتند از حقوق وحقوق قضائی

• تحصیلدار(آقا)(شهرهای خلخال،کرمان،قلعه گنج کرمان ، اهوازوتربت حیدریه)
۱- دارا بودن حداکثر ۲۵ سال تمام تا تاریخ۱۳۹۴/۱۰/۳۰(متولدین۱۳۶۹/۱۰/۳۰ به بعد)
۲- دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (کلیه رشته ها)
۳- دارا بودن حداقل معدل ۱۴
۴- تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ باشد.
توجه: نیروهای تحصیلدار ازطریق شرکت تامین کننده نیرو (شرکت سینایاران)جذب شده وارتباط اسـتخدامی بـا بانک ندارند.

به همراه جواب
تخصصی
120 سوال تخصصی بانکداری
عمومی
ادبیات فارسی 250 سوال
معارف اسلامی 230 سوال
زبان انگلیسی 330 سوال
هوش و استعداد 200 سوال
رایانه 500 سوال
ریاضی و آمار 99 سوال


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 01:07 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 880 )
   1      2     3     4     5      ...      88   >>
صفحات