X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی 4-5 ساله در مهد کودک منطقه 11 تهران

این فایل به تأیید فرد انجام دهنده رسیده و در صورت درخواست آن فرد پاک خواهد شد. این سایت برای کمک به پایان نامه های شما راه اندازی شده است. طبیعیست که کل پایان نامه عملاً نیاز شما نمی باشد و تغییرات اساسی برای هر پایان نامه به نسبت نظر استاد با خود شماست.   فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 92 عنوان     صفحه   چکیده                                     1   فصل اول : کلیات تحقیق                         2   مقدمه                                     3   بیان مساله                                     4   اهداف تحقیق                                 ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت 09:28 | چاپ مطلب

پروژه ارزشیابی مهارت‌های شنوایی کودکان و ساله دچار آسیب شنوایی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات109     آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد که از جمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و ...)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن که کودک مناسب‌ترین وسیله کمک شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز کودک ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید که سطح مهارت‌های شنوایی کودک چقدر است و او به کدامیک از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤا لی است که شنوایی‌شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است که ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی کودک انجام شود، سپس پاسخ‌های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین‌ ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 23 بهمن 1395 ساعت 09:07 | چاپ مطلب

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی خرداد برای کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی خرداد برای کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
1-1- عنوان پژوهش ..........................................................................................................
1-2- بیان مسئله ................................................................................................................
1-3- اهداف پژوهش ........................................................................................................
1-4- سؤالات پژوهش ......................................................................................................
1-5- تعریف مفاهیم .........................................................................................................
فصل دوم: پیشینیه تحقیق
2-1- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب‌ شنوایی ........................................................
2-1-1- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار .......................................................................
2-1-2-- اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار ..................................................................
2-2- خاصیت‌های صوتی گفتار .......................................................................................
2-3- درک شنیداری گفتار ...............................................................................................
2-4- آموزش مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی ............................
2-5- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی ....
2-5-1- درآمد ..................................................................................................................
2-5-2- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری کودکان دچار آسیب شنوایی .
2-5-3- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی ....
2-6- مروری بر اطلاعات و آمار موجود .............................................................................
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- نوع پژوهش ...............................................................................................................
3-2- محیط پژوهش ...........................................................................................................
3-3- جامعه و نمونة پژوهش .............................................................................................
3-4- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری اطلاعات ............................
3-5- نحوة انجام کار .........................................................................................................
3-5-1- پیش‌آزمون ...........................................................................................................
3-5-2- نحوة ارزشیابی آزمون ...........................................................................................
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ................................................................................
3-7- نحوة رعایت نکات اخلاقی ......................................................................................
3-8- مشکلات اجرایی در انجام طرح ................................................................................
فصل چهارم : یافته های پژوهش...........................................................................................
4-1- درآمد...........................................................................................................................
4-2- اعتبار ساختاری آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی خرداد......................................
4-2-1- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسة امتیازات دوگروه کودکان دچار کم شنوایی شدید و عمیق....................................................................................................
4-2-2- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دو گروه کودکان 3 و 4 ساله...................................................................................................................................
4-3- پایایی آزمون تعیین سطح مهارتهایی شنوایی خرداد....................................................
4-4- تأثیر نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان بر امتیاز آزمون..........................................
4-5- تأثیر میزان آموزشهای دریافتی کودک بر امتیاز آزمون.................................................
4-6- تأثیر نوع سمعک بر امتیاز آزمون.................................................................................
4-7- تأثیر سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز آزمون..............................................
4-8- تأثیر جنسیت بر امتیاز آزمون.......................................................................................
4-9- یافته های توصیفی مدت زمان اجرای آزمون..............................................................
فصل پنجم :‌نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری
5-2- کاربرد پژوهش
5-3- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی
منابع
References
پیوست 2: برگه کسب اطلاعات پایه ای
پیوست 3: برگه ثبت نتایج
پیوست 4 : تصاویر زیرآزمون تمایزگذاری بین اصوات
پیوست 5: تصاویر زیرآزمون شناسایی اصوات
پیوست 6: تصاویر زیرآزمون درک جمله
پیوست 1: داده های آماری


فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار (4-1) :‌نمایش تأثیر میزان آسیب شنوایی بر امتیازهای آزمون
نمودار (4-2) : تأثیر سن بر امتیازهای آزمون
نمودار (4-3) : نمایش همبستگی آزمون اولیه و مجدد
نمودار (4-4) :‌نمایش همبستگی ،‌در کل آزمون
نمودار (4-5) : تأثیر نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان بر امتیاز کل آزمون
نمودار (4-6) : تأثیر میزان آموزشهای دریافتی کودک بر امتیاز کل آزمون
نمودار (4-7) : تأثیر سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز کل آزمون
نمودار (4-8): تأثیر نوع و آرایش سمعک و جنسیت بر امتیاز کل آزمون
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فصل اول

طرح پژوهش

1-1- عنوان پژوهش

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی خرداد برای کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران.

1-2- بیان مسئله

آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد که از جمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و ...)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن که کودک مناسب‌ترین وسیله کمک شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز کودک ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید که سطح مهارت‌های شنوایی کودک چقدر است و او به کدامیک از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤا لی است که شنوایی‌شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است که ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی کودک انجام شود، سپس پاسخ‌های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین‌گونه که باید آنچه را که به کودک گفته شده (محرک) و از وی انتظار می‌رود را با نوع پاسخی که می‌دهد، مقایسه نمود (اربر[1]، 1982). مربیان کودکان ناشنوا، مایلند هر یک از شاگردان خود را با روش و وسیله یکسان ارزیابی نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی توانایی‌های شنوایی شاگردان، آن‌ها را برای قرارگیری در برنامه‌های آموزشی تربیت شنوایی، طبقه‌بندی نمایند.

نربون وشو در سال 1989 چند دلیل برای اهمیت انجام ارزیابی‌های توانایی بازشناسی شنیداری ذکر نمودند:

الف) ضمانت اجرایی برای آغاز تربیت شنوایی است.

ب) پس از یک دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشی که در درک گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گیریهای مجدد، مقدار پیشرفت درک گفتار در مقایسه با نتایج آزمون قبلی تعیین می گردد.

ج ) ناتواناییهای خاصی که منجر به مشکل درک گفتار شده، شناسایی می گردد تا متعاقباً در برنامه ترتیب شنوایی لحاظ شوند.

از دیگر دلایل ارزیابی مهارتهای شنیداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- استفاده از این آزمون‌ها به عنوان راهنمایی برای طراحی برنامه درمانی.

2- اطلاعاتی در زمینه انتخاب یا تغییر روش‌های آموزشی مختلف فراهم می‌نماید.

3- تمرینات مناسب گفتاری و شنیداری توسط درمانگران انتخاب می‌شود.

باید اذعان داشت که آزمون‌های شنوایی و گفتاری استاندارد شده موجود قادر به تخمین دقیق سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی نیستند. زیرا اولاً برای کودکان شنوا استاندارد شده‌اند و از آنجا که مشکل درک گفتار، بیشتر در آسیب شنوایی است. بنابراین میزان درک گفتار دو کودک شنوا و ناشنوای هم‌سن بسیار از هم فاصله دارد. ثانیاً در آن دسته از آزمون‌هایی که پاسخ کودک شفاهی است، به دلیل وجود مشکلات گفتاری، برای کودکان دچار آسیب شنوایی قابلیت اجرا ندارد. بنابراین برای تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی به آزمونی معتبر و پایا نیاز داریم.

در سال 1375، یک نوع آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی به نام آزمون مدرس برای کودکان کم‌شنوای 6 تا 7 ساله فارسی‌زبان استاندارد شد (احمدی، 1375) و در سال 1382 آزمون سطح‌بندی دیگری بر مبنای آزمون اپت/های[2] (آلن[3] و سرواتکا[4]، 1994) برای افراد مبتلا به کم‌شنوایی ملایم تا عمیق ردة سنی 5 تا 20 سال ساخته و ارزشیابی شد (مظاهر یزدی، 1382). بعلاوه در چند سال اخیر بر اهمیت تشخیص سریع آسیب‌شنوایی برای ارائه هر چه سریعتر خدمات توانبخشی تأکید می شود. یاشیناگا - ایتانو[5] و همکارانش (1998) مطالعه ای را در دو گروه از کودکان دچار آسیب شنوائی انجام دادند که در یک گروه تشخیص کم شنوایی قبل از 6 ماهگی بوده و در گروه دیگر بعد از 6 ماهگی . هر یک از کودکان ظرف دوماه مداخلات توانبخشی و درمانی را دریافت کردند.


[1]- Erber, N.P.

[2]- Avditary Perception Test for the Hearing Impaired (APT/HI)

[3]- Alen

[4]- Serwatka

[5] - yashinaga - Itano

...

فصل دوم

پیشینه تحقیق

2-1- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب شنوایی:

اغلب هنگامی که درباره گفتار کودکان دچار آسیب شنوایی صحبت می‌گردد، خطاهای بعد زنجیره‌ای (اشتباهات در اصوات گفتاری) و خطاهای بعد زبرزنجیره‌ای (اشتباهات در ریتم گفتار، پروزودی، زیروبمی، سرعت، شدت و دیرش آواها و کلمات) مطرح می‌شود. طبق قاعده‌ای کلی، باقیمانده شنوایی بیشتر، منجر به خطاهای کمتری در بعد زنجیره‌ای و زبرزنجیره‌ای گفتار می‌شود (جارالهی، 1379).

2-1-1- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار[1]

کودکان دچار آسیب شنوایی، در تلفظ واکه‌ها و همخوان‌های سادi و مرکب، اشتباهات بسیاری دارند. بررسی تعدادی کودک که از سمعک استفاده می‌کردند و میانگین سطح شنوایی آن‌ها، 95 دسیبل HL بود نشان داد که 56% همه واکه‌ها و هم‌خوان‌های مرکب و 72% همه هم‌خوان‌ها توسط آن‌ها اشتباه تشخیص داده شده بود (مارکیدز، 1970؛ به نقل از تای موری، 1998). تعجبی ندارد که رابطه معکلوسی بین اشتباهات واکه و هم‌خوان و قابلیت فهم کلی وجود داشته باشد. همچنان که تعداد اشتباهات در گفتار کودک افزایش می‌یابد، قابلیت نهم آن گفتار کاهش می‌یابد (اسمیت، 1975؛ به نقل از تای موری، 1998).

2-1-2- اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار

کودکانی که دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق هستند، گفتارشان متمایز از گفتار کودکان شنوای هم‌سن آن‌ها است. گفتار آن‌ها اغلب توأم با تنفس، دشواری، انقطاع و بدون وزن و نواخت مناسب به گوش می‌رسد. اشتباهات در الگوهای زبرزنجیره‌ای در تولید این گفتار نابجا مؤثر است. این اشتباهات عبارتند از: اشتباه در فشار، سرعت صحبت کردن، هماهنگی در تولید، کنترل تنفس، زیروبمی و شدت (جارالهی، 1379).

2-2- خاصیت‌های صوتی گفتار

برای درک چگونگی دریافت گفتار، آگاهی از خاصیت‌های صوتی آن، ضروری است. این خاصیت‌ها از سه جنبه شدت، بسامد و دیرش (تداوم زمانی) قابل بررسی هستند (احمدی، 1375).


[1] - Segmentalخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:18 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است .

مقدمه :

دراکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی وچه در زمان معاصر ،پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت افرادی موثر می دانند که عبارتنداز :اجتماع ،خانواده ،محگنان ومدرسه ومذهب ،ممکن است عواملی مانند وسایل ارتباط و تبلیغات وایدئولوژیهای خاص تاثیر این نهادها را تاحدودی تحت الشعاع قرار داده باشد لیکن به هر تقدیر تاثیرات بنیادی این نهادها را در افراد واجتماعات نمی توان نادیده گرفت وشناخت این عوامل ،بویژه در رابطه با بهداشت وسلامت روانی امری ضروری است منش یا شخصیت اخلاقی انسان قسمتی از کل شخصیت اوست که گاهی انسان خود را هیچ وقت با جامعه واجتماع وفق نمی دهد وگاهی اوقات رفتارهای غیر رفتارهای عرف جامعه انجام می دهد که به رفتار ضداجتماعی معروف است . وگاهی اوقات رفتار غیر اجتماعی که تجارب تلخ و تعارضهایی دائمی اوبا اولیااورا به طرد تمام رفتارهای انسان و تاثیرات مطلوب دیگران مصمم کرده است . خشم ونفرت وسوءظن این شخصیت از دیگران اورا در مقابل خطرات آنها عایق سازی و محافظت می کند .افراد بزهکار وپرخاشگر ضا اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند و منش بی اخلاق آنها ثابت شده است . اما افراد دیگری نیز در اجتماع هستند که با هوش و موفق بوده قانون شکنی ویا رفتار ضد اجتماعی را نیز نکرده اند ،ولی گاهی به اندازه های نسبت به سرشت دیگران بی تفاوتند که گمان می رود در زیر این صورتک و نقاب به اندازه افراد بی اخلاق هستند این افراد به عنوان افرادی هستند که رفتار ضد اجتماعی از خود نشان می دهند اگر بخواهیم این ریشه ها و علل ایجاد منش ضد اجتماعی را بشناسیم باید به سد عامل مهم توجه کنیم یکی خصوصیات سرشتی یا فطری است که به آن مزاج هم می گویند و آمیزنک روان شناس بزرگ معاصر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که افراد برون گرا دمتلون الفراجشدید معیارهای اخلاقی را دیرتر می آموزند تا دیگران در دست است که نشان می دهد کسانی که از نظر عاطفی بی تفاوت هستند که گاهی اوقات این رفتارضداجتماعی باعث بوجودآمدن رفتارهای که بر خلاف جامعه است و گاهی آدمی را به حد نابودی وویرانگری می رساند .

نارسائیهای یادگیری

بسیاری از متخصصان بالینی ناتوانی احتمالی افراد ضد اجتماعی در عبرت آموزی از تجربه را مورد تاکید قرار داده اند . پریچارد در 1937 این گونه افراد را کودنهای اخلاقی نامیده است .کلک لی (1964)در بررسیهای خود ،در می یابد که افراد ضداجتماعی به ویژه در پندآموختن از تجارب تنبیهی دچار نارسایی بوده ،در قضاوت و داوری ضعیف هستند ؛بااین وجود ،افرادی فهمیده و هشیارند . بدین ترتیب اگر آنان از یک ضعف و نارسایی درآموختن رنج می برند ،ممکن است مربوط به کمی دقت آنان باشد .یکی از مواردی که در زمینه ضعف یادگیری در افراد ضد اجتماعی مورد مطالعه واقع شده نارسائیهای مربوط به یادگیری اجتنابی است .

رابطه وراثت و شخصیت ضداجتماعی

احتمال این که اختلال ضد اجتماعی ریشه ژنتیک داشته باشد از قدیمی ترین باورهاست که مورد توجه قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به عامل زیست شناختی در رفتار ضداجتماعی جالب ولی پیچیده است . در اینجا نخست بررسیهای مربوط به دوقلوها ارائه می شود ،آن گاه مطالعات مربوط به مردانی که یک کروموزوم y اضافی دارند ،مطالعات مربوط به رابطه بین عوامل زیست شناختی و جنایت است . همان گونه که قبلا"ذکرشد،جنایت لزوما"همراه و مترادف با ضداجتماعی نیست . در سطور بعدتاآنجا که یافته ها و مطالعات اجازه دهند . فرق این دو را مشخص خواهیم کرد.

بررسی دوقلوها

براساس مجموعه ای از بررسیها و مطالعات مربوط به میزان جرم و خلافکاری در میان دوقلوهای یک تخمکی ودو تخمکی آشکار شده است که یک رابطه قوی بین مجرمیت و عوامل ژنتیک وجود دارد . دریکی از این بررسیها معلوم شده است که 96 درصد از 216 دوقلوی یک تخمکی مرتکب جرم وجنایت شده اند ؛درحالی که فقط 33 درصد از دوقلوهای دو تخمکی همجنس ،جرم و جنایتهای مشابهی را انجام داده بودند .این مطالعات تاثیرات ژنتیک را بر جنایتکاری این افراد مورد تاکید قرار می دهند . بدیهی است که عامل محیط را نباید نادیده گرفت ،زیرا میزان جنایتکاری دربین دوقلوهای متضاد 16 درصد یعنی کمتر از نصف میزانی است که در دوقلوهای همجنس ملاحظه گردیده است . این تفاوت در میزان تطابق ،تاثیرات محیطی را بر جنایتکاری نشان می دهد (کلانینگر ودیگران ،1978، سیگواردسون ،1982 ).

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سئوال مسئله 6

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

متغیرهای تحقیق 7

فرضیه تحقیق 7

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی 10

علل رفتار ضد اجتماعی 12

بررسی دوقلوها 17

بررسی فرزند خواندگی 18

اضافه بودن کروموزومy 19

بد عملکرد فیزیرلوژیائی 20

مثال وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجنماعی 22

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی 27

اختلال سلوکی 29

نمونه هایی از اختلال سلوکی 30

نوجوان آشفته 33

درماندگی آموخته شده 40

یادگرفتن در ماندگی 41

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه 44

حجم نمونه 44

روش نمونه گیری 44

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر 45

روش تحقیق 47

روش آماری مربوط به زمینه 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه و فصل چهارم 49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 55

پیشنهادات 58

محدودیت های پژوهش 59

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی60

منابع و ماخذ 67خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:51 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (1411) ساله ی کانون اصلاح و تربیت

پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (14-11) ساله ی کانون اصلاح و تربیت

خانواده یکی از مهمترین و مقدسترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشری بوده و آنچه موجب نگرانی جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن این کانون ایجاد می‌شود .

صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان می شود . جدایی والدین برای فرزندان و خود آنها بسیار حایز اهمیت و قابل بررسی است چرا که وضعیت فرزندان پس از طلاق و جدایی والدین از نگران‌کننده‌ترین و بحث‌انگیزترین جنبه طلاق بوده است . و این مسئله در صورت ازدواج مجدد والدین با دیگری ، ابعاد نگران کننده‌ای به خود می‌گیرد . دوره بلافاصله بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی شدید است (معنوی ، 1362).

این تضاد و دوگانگی موجبات تغییرات عمیق در رفتار خانواده بخصوص و فرزندان پدید می‌آورد که از جملة آن بزهکاری می‌باشد . از طرف دیگر مشخص شده است که بیشتر بزهکاران متعلق به خانواده‌هایی هستند که در آن از محبت و تفاهم اثر کمی وجود دارد و غالباً دارای خانواده‌های از هم پاشیده می‌باشند (نوابی نژاد ، 1362) .

فهرست مطالب

(چکیده)

فهرست مطالب

فهرست نمودارها

فهرست جداول

1-فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه

1-بیان مسئله

طرح و تعریف مشکل

زمینه مشکل

1-2-سوالها

1-3-اهمیت تحقیق

1-4-هدفهای تحقیق

1-5-تعریف اصلاحات

2-فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

2-مقدمه

2-1- مفهوم جنایتکاری و بزهکاری

2-2-وضع کنونی شناسایی‌ها

2-3-علت‌شناسی بزهکاری

2-4-پیشگیری بزهکاری نوجوانان

2-5-ملاحظات کلی :

2-6-نظریه‌ها و پژوهشهای دیگران درباره دزدی

2-6-1-دزدی و مالکیت

2-7-انواع دزدیها

2-8-جریان عمل دزدی

2-9-شخصیت کودکان و نوجوانان فرد

2-10-برخورد دیگران

2-11-عوامل موثر در سرقت

2-12-خانواده و نوجوانان

2-12-1-تعریف خانواده

2-12-2-خانواده‌های متلاشی شده

2-13-جدایی و طلاق

2-13-1-اثر جرم‌زدایی طلاق

2-13-2-قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق

2-13-3-مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی

2-14-ناپدری و نامادری

2-15-اختلافات خانوادگی

2-16-تحقیقات انجام شده

3-فصل سوم (طرح تحقیق)

3-1-روش تحقیق

3-2-آزمودنیها

3-3-ابزار جمع‌آوری داده

3-4-روش در تجزیه و تحلیل داده

4-فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

4-1-مقدمه

4-2-یافته‌های تحقیق

4-3-تجزیه و تحلیل داده‌ها

5-فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)

5-1-خلاصه تحقیق

5-2-بررسی یافته‌ها

5-3-کاربرد یافته‌ها

5-4-پیشنهادها

5-5-محدودیت‌های تحقیق

الف : فهرست منابع

ب : پیوستها

فهرست نمودارها

1-متغیرهای مربوط به نوجوانان سارق و غیرسارق

2-متغیرهای مربوط به نوجوانان سارق

3-وضعیت تحصیلی نوجوانان سارق و غیرسارق

4-وضعیت خانوادگی

5-وضعیت شغل پدر نوجوانان سارق و غیرسارق

6-وضعیت اعتیاد خانواده و خود نوجوانان سارق

7-وضعیت سواد نوجوانان سارق و غیرسارق

فهرست جدولها

1-درصدگیری از هر یک متغیرها مربوط به نوجوانان سارق و غیرسارق

2-درصد گیری از هر یک از متغیرهای مربوط به گروه نوجوانان سارق

3-درصد گیری از وضعیت تحصیلی نوجوانان سارق و غیرسارق

4-وضعیت خانوادگی نوجوان سارق و غیرسارق

5-وضعیت شغل پدر نوجوانان سارق و غیرسارق

6-وضعیت اعتیاد خانوار و خود نوجوانان سارق

7-وضعیت سواد نوجوانان سارق و غیرسارقخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 19:24 | چاپ مطلب

خلاقیت در کودکانبررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان

خلاقیت در کودکان
بررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله
و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان

خلاقیت در کودکان
بررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان

مقدمه:

شناسایی مشکل

شرح مسئله

تحلیل نیاز

امتیاز مکاشفه در محصول

بررسی مقدار نیاز به محصول

رشد طراحی

رشد نقاشی

تفریح کودکان

اهمیت خلاقیت و تخیلی برای کودکان

اهمیت بازنمایی

تعاریف خلاقیت و تخیل

ویژگی های خلاقیت در کودکان

سازماندهی دسترسی به فضا و منابع

شناخت استفاده کنندگان

وندالیزم

نقش مادران

اگر بزرگسالانی خلاق و با قوة تخیل می‌خواهیم باید از سال‌‌های اولیة زندگی آن‌ها برای این کار برنامه‌ریزی کنیم. ما کودکان را برای زندگی تربیت می‌کنیم و هر خصوصیتی را که در این سن در آنان تشویق کنیم با آنان می‌ماند. اگر خلاقیت و قوة تخیل آنان را تشویق نکنیم کودکان به بزرگسالانی خلاق بدل نمی‌شوند.

کار و فعالیت هنری کودکان در ایجاد فرصت‌هایی بمنظور ابراز خلاقیت اهمیت حیاتی دارد.

در نظر گرفتن تنوع وسایل و امکانات دار اتاق کودک به دلیل استفادة طولانی مدت از اهمیت بسیاری برخوردار است. کودکان به نقاشی و حجم‌سازی بسیار علاقه مندند و دوست دارند وسایلی را که در اختیار دارند رنگی کنند، مثل نقاشی کردن روی دیوارهای اتاقشان. گاهی این مسئله باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در خانواده‌ها می‌شود: اما باید دقت کرد که کودکان را از انجام این کار نهی نکنیم و فضای لازم را برای انجام این کار برای او فراهم کنیم.

تحقیقات نمایانگر آن است که هوش و استعداد، خلق و خو و شخصیت، قدرت‌ها و مهارت‌ها در سال‌های اول زندگی شکل می‌گیرد. در مرحلة بعدی، رشد انسان بیشتر در جهت کمی است تا کیفی. لذا هر قدر محیط زندگانی کودک غنی‌تر، سالم‌تر و آگاهانه‌تر باشد، هوش کودک بیشتر و رفتار او متعادل‌تر خواهد بود و در اینجا ضرورت استفاده از فضای کار و فعالیت مناسب که کودک را به سمت و سویی مناسب سوق دهد، ضروری به نظر می‌رسد.

شناسایی مشکل:

کودکان ظروف خالی نیستند. آن‌ها عقاید و افکار و آرزوهای خود را برای آفریدن دارند. مسئولیت ما این است که مهارتهای فعلی کودکان و درک آن‌ها را رشد دهیم و با ایجاد فرصت‌های تازه این مهارت‌ها را گسترده‌تر کنیم تا نگرش‌ها، مهارت‌ها و دانش ‌آن‌ها در زمینة تجارب گسترده و وسیع‌تر رشد کند.

برای کمک به کودکان در جهت نیل به خلاق‌ترین مرحلة ممکن برای آنها کافی نیست مهارتها را به آنها آموزش دهیم یا فرصت‌هایی برایشان به وجود آوریم تا استعدادهایشان را گسترش دهند. همچنین کافی نیست عادات خوب کارکردن را به آنها بیاموزیم. باید به آن‌ها کمک کنیم تا نقاطی را که علایق و مهارتهایشان منطبق می‌گردند یعنی محل تقاطع خلاقیت خود را تشخیص دهند.

انگیزة درونی

تفکر خلاق و مهارتهای کاری

قلمرو مهارتها

محل تقاطع خلاقیت

در این محل قلمرو مهارتهای کودک و مهارتهای تفکر خلاق وی بر روی علایق درونی وی منطبق می‌شوند. این ترکیب پرقدرتی است زیرا جایی است که کودک به احتمال بسیار زیاد خلاق خواهد بود.


کودکان به فضای کافی برای کار کردن و منابع در دسترس نیاز دارند تا بتوانند از تجاربی که به آنان ارائه می‌شود بیشترین بهره را ببرند. فضای خانه به دلیل مأنوس بودن محیط آن برای کودک، در او احساس امنیت ایجاد می‌کند. از این رو در نظر گرفتن فضایی جهت انجام کارهای هنری، امکان رشد و پرورش خلاقیت و در عین حال ایجاد انگیزه و اشتیاق در کودک را فراهم می‌آورد.

کودکانی که دارای فضاها و وسایل شخصی هستند، کودکان تواناتر و با اعتماد به نفس بیشتری خواهند شد. آنها یاد می‌گیرند که وسیله مربوط به خودشان است و آنها هستند که از آن استفاده می‌کنند، پس می‌آموزند چطور با آن برخورد کنند و حتی چطور در حفظ و نگهداری آن بکوشند.

مبلمان کارهنری فضایی مناسب در اختیار کودک قرار می‌دهد که به راحتی به انجام فعالیت‌های خویش بپردازد. در اختیار قرار گرفتن این فضا شخصی برای کودک حس استقلال طلبی را در او پرورش داده و باعث ایجاد نظم و ترتیب در امور شخصی او می‌شود.

در نتیجه طراحی مبلمان کار هنری باید به گونه‌ای باشد که در عین رعایت اصول ارگونیکی، میل و رغبت به انجام فعالیت‌های هنری را نیز در کودک افزایش می‌دهد.

تعیین هدف:

جملة هدف: طراحی مبلمان کار هنری (نقاشی، حجم‌سازی و کاردستی) اتاق کودکان پیش دبستانی.

شرح مسئله:

بررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان

احتیاجات:

- استفادة شخصی کودک

- تشویق به رعایت نظم و ترتیب در امور

- ایجاد حس رضایت و راحتی

- پرورش خلاقیت

محدودیت‌ها:

- محدودیت فضای قرارگیری: یکی از محدودیت‌ها، محدودیت فضایی است. این محدودیت به علت شکل خانه‌های امروزی به وجود آمده است؛ خانه‌های کوچک با اتاق‌های کوچک.

- اقتصادی بودن: بیشتر خانواده‌ها تمایل دارند محصولی را که برای فرزند خود خریداری می‌کنند بتوانند به مدت طولانی‌تری استفاده کنند و این به دلیل هزینة اولیه‌ای است که متقبل می‌شوند.

ویژگی‌های مورد نیاز:

- تطبیق با ابعاد بدنی کودک

- امکان دسترسی کودک به قسمتهای مختلف مجموعه

- جلب توجه به سبب زیبایی و قابل قبول بودن طرح

- انصای حس مالکیت کودک

- تعدیل حس استقلال طلبی

تحلیل نیاز:

تسهیلات عامل بسیار مهم در پیشبرد برنامة کیفی کودکان است. باید محل کافی برای نگهداری کارهای هنری، ابزار و وسایل، کارهای ناتمام و ارائة نمونة موجود باشد.

قطعاً برای بهبود نقاشی کودکان به ابزارهای انگیزش، کمک و تجزیه‌زا نیازمندیم و مسئولیت فعال نمودن این تجربه‌ها در قسمتی به عهدة فضا و ابزار مناسب است.

امتیاز مکاشفه در محصول:

مبلمان کارهنری امکان مکاشفه و لذت در نقاشی و همچنین افزایش امکان تخیل را به کودکان می‌دهد. در عین حال مسئولیت فعال نمودن جنبة هنری کودک را تا حدودی بعه عهده می‌گیرد. چنان چه این فضا هدفمند طراحی شود کودک را به اندازه کافی درگیر می‌نماید و فرصتهای گوناگونی را برای کشف، آزمایش، انتخاب، سازماندهی و احساس در کودک ایجاد می‌کند.

بررسی مقدار نیاز به محصول:

انسان هیچ ‌گونه عملی را بدون احساس نیاز به آن انجام نخواهد داد ولی در بعضی موارد برخی از نیازها باید در شخصی ایجاد شده و یا به صورت یک امتیاز ویژه به شخص اهداء گردد. باید گفت که کودک با یک تکه کاغذ پاره یا دیوار خانه و یک مداد ساده نیاز نقاشی کردن خود را به هر نحو ممکن بیان می‌دارد و این نکته به نظر غیر قابل کتمان می‌آید ولی محصول می‌تواند با توجه به هدفی خلاقه آموزشی نوعی نیاز در شخص ایجاد کنند. کودک با این محصول ارتباط رفاهی و حسی برقرار می‌کند و محصول از جنبة تزئینی خود خارج شده و یکی از وسایل ضروری وی می‌گردد.

هدف ایجاد نیاز در محصول:

برای پرورش استعدادهای گوناگون کودک باید موقعیتهای فراهم آورد تا امکان خلق تفکرات و تمایلات عینی میسر گردد.

وقتی کودک امکان نقاشی کردن در حالت‌های مختلف و دسترسی به انواع ابزارهای مورد نیاز خود را دارد می‌تواند بیش از هر چیز از نقاشی و دیگر فعالیت‌های هنری خود لذت ببرد.

محصول می‌تواند ارزشی و احترام به کودک را تداعی نماید و لذت استفاده از محصول را در او ایجاد کند.

سلسله مراتب نیازهای کودک عبارتست از:

1- نیازهای جسمانی یا فیزیولوژیک:

نیازهای جسمانی کودک عبارت از غذا و خواب است.

2- نیازهای ایمنی:

حفظ کودک از عوامل محیطی مضر مانند بیماری، سرما و جزء این نیاز محسوب می‌شود.


3- نیازهای محب و احساس تعلق:

ایجاد ریشه در کودک چه به وسیلة رفتار و چه به وسیلة محیط، مثلاً طراحی یک اتاق آرامش بخش می‌تواند جزء این نیاز محسوب شود که باید حتماً برآورده شود.

4- نیاز به احترام

ما می‌توانیم با طراحی محصولی مناسب، نیاز کودک را به احترام مورد نیاز خود برآورده سازیم.

5- نیاز خود شکوفایی:

این نیاز در زبان هنری کودک خود را نشان می‌دهد. نیاز به دانستن و تجربه کردن کودک نیز در این مرتبه است. نیاز به فضای کار هنری بیشتر در نیازهای چهارم و پنجم کودکان می‌گنجد و نقش بسیار مهمی در این میان دارد.

رشد ذهنی کودکان:

رشد ذهنی کودک مراحل چندی را به شرح ذیل طی می‌کند:

1- دورة نمایشی که چند ماه پس از تولد آغاز می‌شود و تا 4 سالگی ادامه پیدا می‌کند. در این دوره کودک منظور خود را از طریق نمادهایی مانند بازی و نقاشی بیان می‌کند.

2- دورة تفکر مشهودی: 4 تا 7 سالگی، که در این دوره خود کودک از طریق حواس با محیط ارتباط برقرار می‌کند و به سرگرمی‌های ملموس می‌پردازد.

3- مرحلة آمادگی: 7 تا 12 سالگی، این مرحله به نام دورة ملموس نیز خوانده می‌شود؛ یعنی دانسته‌های کودک در این سن بیشتر از طریق کاربرد و استفاده از وسایل کمک آموزشی صورت می‌گیرد.

4- دورة تفکر منطقی: 11 سالگی به بعد، در این مرحله کودک از لحاظ رشد ذهنی به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند رویدادها را بدون استفاده از وسایل آموزشی تجزیه و تحلیل کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 18:23 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی در 88 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی در 88 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

الف)فصل اول : طرح تحقیق (کلیات) 1

ب)فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع (Literature Review) 28

ج)فصل سوم : آشنائی با قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) 43

د)فصل چهارم : روش تحقیق 45

هـ)فصل پنجم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها 49

و)فصل ششم : خلاصه تحقیق و پیشنهادها 65

پیوستها 69

عنوان صفحه

فصل اول : 1-مقدمه 2

(کلیات) 2-بیان مسئله 4

3-تاریخچه و سابقه موضوع 5

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 16

5-اهداف تحقیق 18

6-چهارچوب نظری تحقیق 20

7-مدل تحلیلی تحقیق 23

8-فرضیه های تحقیق 24

9-روش تحقیق 27

10-قلمرو مکانی تحقیق 27

11-قلمرو زمانی تحقیق 27

12-روش نمونه گیری 27

13-ابزارهای گردآوری داده ها 27

14-روش تجزیه و تحلیل 27

فصل دوم : اطلاعاتی در خصوص پیشینة موضوع و تحقیقات انجام شده 28

(مروری بر ادبیات موضوع)

فصل سوم : آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق 43

(قلمروی مکانی تحقیق)

فصل چهارم : آشنایی با روش تحقیق در این پایان نامه 45

(روش تحقیق)

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 49

(تجزیه و تحلیل)

فصل ششم : خلاصه تحقیق ، پیشنهادها و پیوستها 65

خلاصه :

در بین تست های متداول شخصیت که معمولاً در مراکز روانشناختی ، روانپزشکی به کار بسته می‌شوند تست ترسیم خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است .

3 دلیل برای این اهمیت وجود دارد : نخست آنکه اجرای آن سریع و آسان است ، دوم آنکه ، به منزله شیوة بیان خیالپردازی و خلاقیت کودک ، بهتر از هر تست دیگر می توان محتوای عمیق شخصیت را ، که بر اساس وارسی مستقیم دست یافتنی نیست ، منعکس کند و سوم بدلیل اینکه اغلب اختلالات روانشناختی سازشی تابع تعارض های روانی کودکانه اند (تعارض های ناشی از رقابت برادرانه و تعارض های ادیپی) ، شیوه ای که یک کودک بر اساس آن خود را در قلب خانوادة منتخب قرار می دهد ، ما را به عمق مسائل و مشکلات وی هدایت می کند (کرمن-1381)

تحقیقات قبلی تا حد زیادی مؤید فرافکنی کودک در تست ترسیم خانواده است که البته با بررسی محتوا می توان به کشف و تحلیل آنچه در ذهن کودک است نائل آمد .

در این تحقیق سعی شده است که بار دیگر به بررسی ارزش تشخیصی این آزمون پرداخته شود و آن را در یک نمونه ای از یک جامعه اجرا و با مصاحبه ای که با کودک و خانواده اش صورت پذیرفته مقایسه نمود .

یافته های این پژوهش در اکثر فرضیات مؤید این است که تا حد زیادی می توان بر این تستها اعتبار کرد علی الخصوص به ارزنده سازی و نا ارزنده سازی افراد در این تست باید توجه نمود . ولی در خصوص ترغیب ترسیم و اهمیت این ترتیب باید گفت عوامل مختلف می تواند این حالات را تغییر دهد که باید در ضمن درک دلایل آن به قضاوت پرداخت .

در ضمن اینکه می توان تا حدی بر این نقاشی ها اعتبار کرد ولی از این آزمون می توان بعنوان ابزاری بالینی برای تسهیل گفتگو با فرد استفاده کرد و لذا انجام آزمون فرافکنی می تواند در یک مصاحبة بالینی اولیه به «شکستن یخ» رابطه کمک کند ، و چارچوب مناسبی برای انجام گفتگوی اولیه فراهم آورد .

پیشگفتار :

فرصتی را که خداوند قادر متعال به بنده عنایت کرده مغتنم می شمارم و بدین وسیله از اساتید محترم علمی که مرا در تحصیل این علم یاری کردند و از علم خود مرا نصیب بخشیدند تشکر و قدردانی می کنم که البته و صد البته این موقف را مدیون راهنماییها و تشویق های آنان هستم . ضمناً از خانم فلورا فارابی (مسعود) و خانم سابین یزدانی (اکرمی) به خاطر راهنمایی ها و از خادمین بخاطر حمایت بی دریغ و از خانواده ها بخاطر همکاری در آزمون و مصاحبه سپاسگزاری می‌نماید و از جمال اقدس ابهی آرزوی توفیق برایشان دارم .

مقدمه:

کودکی در عمق وجود همة ماست، و با چشمان اوست که همگی روزی به این عالم نگاه کرده ایم. با وجود این آنچنان از آن دور افتاده ایم که برای فهم نقاشی کودکان، نگاه کردن آن برایمان کافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. نقاشی بیان کنندة احساسات و شخصیت کودکان است و باعث پرورش خلاقیت آنها می شود و تعادل فکری و روحی به آنها می دهد. از طرف دیگر تجزیه و تحلیل این نقاشی ها به والدین و مربیان امکان شناخت کودک و کمبودهای احتمالی او را فراهم می کند.(فراری 1382)

نقاشی کودکان نوعی گیرایی آنی دارند، آنها ساده و جذاب و سرشار از زندگی و هویت اند اما با نگاهی دقیق تر غالباً می توان در آنها جنبه هایی عجیب و حتی آشفته را مشاهده کرد. تحقیق در قلمرو نقاشی کودکان برای سالهای متمادی پیشرفت چندانی نکرد، اما در سالهای اخیر، دو دگرگونی عمده باعث آغاز مجدد پژوهش در این عرصه شده است اول دیدگاه طبیعی گرایانه جای خود را به بررسی های تجربی داده است، دوم اهمیت فرایند کشیدن تصویر که در سالهای اخیر موفق به درک آن شده ایم.(گلین، آنجل1380)

در بین فعالیتهای کودک، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تأثیر می پذیرد و به همین دلیل به مقیاسی وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته می شود. مؤلفان متعدد مشاهدات بسیار گوناگون خود را دربارة مراحل تحول نقاشی کودکان بصورت خصیصه های اجمالی مرحله های پی در پی بیان کرده‌اند و می توان به اتکای مطالعات پیشرفته ای که از دهة 1950 تا دهة 1980 در این باره به عمل آمده اند خط تحول

نقاشی را اجمالاً بدست داد:

قبل از دو سالگی، از 2 تا 3 سالگی، از 3 سالگی از 5 تا 9 سالگی و از 9 تا 13 سالگی تقسیمات انجام شده است(کرمن، 1381)

از 5 تا 9 سالگی، شاهد مرحلة نسخه برداری یا بارپدیدآوری از شکل هندسی (به ترتیب از دایره، مربع، مثلث، لوزی، تا شکل های پیچیده تر) هستیم، یادگیری خط، تولید نقاشی هائی که عناصر مختلف در آنها متمایز گردیده اند، همراه با ترکیب طرح‌های پایه با جزئیات بیش از پیش فزاینده از ویژگیهای این مرحله اند. در این مرحله، نقاشی های کودک دقیق ترند و در وسط صفحه بیشتر تمرکز می یابند.(کرمن، 1381)

در پرتو نقاشی یا ترسیم یک خانواده، کودکان آثاری پدید می آورند که با بررسی آنها، پدر و مادر، مربیان ، معلمان و پزشکان می توانند به سرعت به اندیشه ای دربارة تحول روانشناختی و ماهیت مشکلات احتمالی آنان دست یابند. روانشناسان بالینی در تحلیل و تفسیر این نقاشی ها از این نیز فراتر می روند، برای آنان، تست نقاشی در مجموعة تست هائی که بای کمک به تشخیص به کار می بندند، می توان تکیه گاه گرانبهائی قلمداد شود.(کرمن 1381)

خلاصه تحقیق:

به نظر می رسد که تا حد زیادی می توان به ارزنده سازی یا ناارزنده سازی (حتی در برخی موارد حذف) افراد در نقاشی ترسیم خانواده و ارتباط سازنده یا غیر ازنده رابطه معنی دار پیدا کرد در اکثر موارد این فرض ها اثبات گردیده است. اما در خصوص رابطه با فاصله و بی فاصله بنظر می رسد این موارد تا حدی موردی باید بررسی گردد و به دلایل متعدد تعمیم آن درست از آب در نمی آید. زیرا در این تحقیقات متوجه شده ام که در اکثر موارد کودکان خانوادة خود را به تریبت سن نقاشی می کنند لذا در ذهن کودک ترتیب خاصی وجود دارد ولی در مواردی نیز مشاهده گردید که خود اول به ترسیم خود پرداخته است نکته بارز این بوده است که کودک شاید به حذف خواهر یا برادر خود بپردازد ولی (بجز یک مورد) هیچ کودکی به حذف والدین خود نپرداخته بود.

در ضمن پیگیری فرضیه های در نظر گرفته شده در آزمونها موارد دیگری نیز دستگیر شد از جمله رابطه نزدیکی بین وقفة اولیه در نقاشی(پس از درخواست کشیدن یک خانواده) و اعتماد به نفس در کودک مشاهده گردید. کودکانی که در ابتدا برای کشیدن مکث زیادی می کردند یا دچار بازداری بودند و یا اعتماد بنفس پائین تری نسبت به دوستان دیگر خود داشتند و همچنین جهت نقاشی در کودکان نیز مورد دقت قرار گرفت که بطور صحیح آن باید کودکان راست دست از چپ دست براست نقاشی کنند و کودکان چپ دست از راست دست به چپ که مواردی مشاهده گردید از کودکانی درگذشته دچار مشکل بوده اند(از جمله فرار از مدرسه و …) و جهت نقاشی را عکس کشیده اند.

نکتة دیگری که بنظرم می رسد این است که آزمون ترسیم خانواده وسیله و ابزاری بسیار مناسب برای یک روانشناس است برای اینکه در ضمن اینکه این آزمون را از آزمودنی می گیرد بتواند در مصاحبه با کودک موارد زیادی را در خصوص روابط وی با اعضای خانواده درک نماید و آزمون و مصاحبه مکمل یکدیگرند و احتمال اشتباهات را کم می کند. همچنین رابطه معنی داری بین عدم ترسیم خود در نقاشی و اعتماد بنفس پائین در کودک بنظر می رسد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:46 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله

پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله

چکیده

هدف از تحقیق حاضر میزان شیوع افسردگی در بین زنان ومردان زندانی قزوین ومقایسه افسردگی آنها با زنان غیر زندانی حدود سنی 35 ساله شهر قزوین است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه افسردگی زنان ،مردان زندانی ، مقایسه افسردگی زنان زندانی وغیرزندانی ومقایسه افسردگی زنان متأهل زندانی ، مجرد زندانی که جامه مورد مطالعه زنان زندانی وغیرزندانی شهرستان قزوین است که 35 نفر زنان زندانی در زندانهای قزوین هست که 30نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و30نفر هم به عنوان زنان غیر زندانی که جهت آزمون فرضیه ها از روش آمار توصیفی و استنباطی وtمتغییر مستقل استفاده گردید که جهت آزمون فرضیه ها از آزمون افسردگی بک استفاده گردید که نتایج بدست آمده نشان می دهد بین زمان زندانی وغیر زندانی وهمین طور زمان زندانی مجرد و متأهل از لحاظ افسردگی تفاوت وجود دارد و در سطح معنی داری 5% قرار دارد ولی بین زنان زندانی و مردان زندانی تفاوت وجود ندارد .

مقدمه :

مشاهدات بین المللی بدون ارتباط با کشور تحت مطالعه افسردگی یک قطبی را بین زنان دو برابر شایع تراز مردان معرفی کرد . (کاپلان 1379صفحه 125)

از این جنبه می توان دلیل سبک تزیینی نا مناسبی دانست که در مورد زنان اعمال می شود . از جنبه های دیگر شاید به علت آن است که زنان افسرده بیشتر به کلینیک ها مراجعه می کنند . یا فردی که طرفدار نظریه زیستی است .

نمادهای اسطوره ای در زنان

یکی از تقسیم بندی های نمادهای اسطوره ای در زنان به این صورت است که آنها به سه گروه تقسیم شده اند :

خدا بانوان باکره ،خدا بانوان آسیب پذیر ، خدا بانوان کیمیاگر یا ( متحول کننده ) ویژگی های متمایز کننده هر گروه ، زمینه هوشیاری ، نقشهای مطلوب و نیرو های انگیزش آنان است . آرتیمس ( که رومیها او را دیا نا مینامیدند ) خدا بانوی شکار بود طبیعت وحشی قلمروی او به شمار می آمد . تیر اندازی بی خطا و حامی همه موجودات تازه حیات یافته بود . آتنا ( رومیها او را به منیروای می شناسند ) خدای بانوی عقل و مهارت بود حافظ شهر آتن که نام خود را از او گرفت و پشتیبان بسیاری از قهرمانان مذکر او را غالبا در زرهی رزمی مجسم می کردند و به عنوان بهترین مدیر جنگلی می شناختند . هستیایا، خدا بانوی آتشکده ( وستانام رومی اوست ) به اندازه دیگر خدایان باکره مظهر ویژگی های استقلال و خود بسندی در زنان اند .

تعریف جرم

دیدگاه اجتماعی

در یک عبارت جرم از دیدگاه اجتماعی عملی است که نظم اجتماعی را نقض می نماید .

این نظم در هر عصری متناسب باتمدن ،تفکر وعقاید متعارف آن جامعه به لحاظ مکانی و زمانی بوده وتعریفی هم که «رافائل گاروفالو » در مورد جرم ارائه می دهد ،مؤید همین نقطه نظر است ،وی می گوید : جرم هر اهانتی است که در هر زمان وهر کشور نسبت به احساسات وسجایای احسان و امانت ودرستکاری انجام می شود (آنسل ،1370 به نقل از الطافی ،1372 صفحه 93 ).

اگر تعریف داده شده را تجزیه وتحلیل کنیم ملاحظه می گردد «گاروفالو» معتقد به اصول وقواعدی است که لایتغیر بوده و تخلف از آنها جرم محسوب می شود . همانگونه که مطلع هستید سن توماس داکون فیلسوف مذهبی قرن سیزدهم میلادی ،قوانین را به سه دسته الهی ، فطری یا طبیعی و بشری تقسیم کرده است. ( الطافی،1373،صفحه93 )

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 4

سوال مسئله 4

فرضیه 5

متغیرهای تحقیق 5

تعریف عملیاتی و نظری 5

تعریف عملیاتی 5

اهداف تحقیق 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 8

نمادهای اسطوره ای در زمین 9

تعریف جرم 11

دیدگاه اجتماعی 11

دیدگاه مذهبیون 12

دیدگاه قانونی 12

تبین های ماوراء طبیعی 13

جرم شناسی کلاسیک 14

جرم شناسی تحقیقی 14

آمار و وضعیت زندانها 15

وضعیت محکومین ، سن ، تامل در قاتلین زن 16

قاچاقچیان زن 16

زنان سارق 17

شخصیت مجرمان 17

هوش در زندانیان 18

طبقه اجتماعی و مجرمیت 18

دوستی ها در بین زندانیان 19

اصطلاحات رایج در بین زندانیان 20

افسردگی در اسیران جنگی 20

نظریه زیست شناسی 23

دیدگاه رفتاری 24

دیدگاه لومبروزو 26

دیدگاه آدلر 26

دیدگاه مازلو 27

پیشگیری از جرم 28

تاریخچه افسردگی 30

نشانه های افسردگی 33

نشانه های بدنی 37

نژاد و طبقه اجتماعی 40

افسردگی زمینه ای برای خود کشی 43

دیدگاههای مختلف در مورد افسردگی 45

نظریه شناختی 47

نظریه زیست شناسی 49

نظریه اصالت وجود 51

درمان افسردگی در دیدگاه ها و روشهای مختلف روانپوشی 52

درمان زیستی 57

پیشینه تحقیق در خارج از کشور 59

پیشینه تحقیق در داخل کشور 61

فصل سوم : روش پژوهش 66

جامعه آماری 67

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری 67

تست افسردگی بک 67

شیوه نمونه گذاری 71

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 72

فصل چهارم : نتایج پژوهش 73

جدول 1-4 نمره خام آزمودنیها 74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری (بررسی و تبیین نتایج) 85

خلاصه نتایج 86

تبیین شیوع افسردگی در زندانیان 87

تبیین نتایج دیدگاههای مختلف روانشناسی 91

محدودیت ها 95

پیشنهادها 96

پیوست 97

سپتامبر 2003 105

چرا مصرف فلفل در زندان ممنوع است؟ 105

پی نوشتها 117

فهرست منابع 118خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 14:10 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 3530 ساله

پایان نامه بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله


چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد2) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . 3) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه آماری عنوان شده در این تحقیق عبارت است زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله که در یک ماه گذشته در حدود 450 نفر به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف مراجعه کرده که 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون مربوط به همسر آزاری و علل شیوع آن دارای 30 سوال دورسه مبحث مربوط به مسائل اقتصادی به مسائل فرزند و تربیت آنها و مسائل شخصیتی است که دارای دو گزینه بله و خیر است و جواب به سوالات بله به عنوان نمره خام به حساب آمده که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه ها تایید شده بین منابع اقتصادی و نبود فرزند و ویژگیهای شخصیتی و شیوع همسر آزاری رابطه وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر است .

مقدمه

وقتی روابط اشخاصی که دارای گذشته و آینده مشترک اند مورد مشاهده قرار می گیرد ، آشکار می شود که آنها در رفتار خود نسبت بهم از شیوه های سازمان یافته ای تبعیت می کنند اگر چیزی را بتوان به انسان و سایر حیوانات تعمیم داد ، این است که تمام« مخلوقات مستعد یادگیری » مجبور به سازمان دهی اند .

کمبود منابع اقتصادی عبارتند از کم بودن دستمزد و یا عدم کار در زندگی زناشویی در بین مردان و عدم برآورده ساختن احتیاجات اعضای خانواده که همه می تواند جزء کمبود منابع اقتصادی باشد و بالاخره عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون مربوط به شیوع همسر آزاری بدست آورده است و عدم تفاهم زوجین عبارتند از عدم تفاهم در بین عملکردها و سازگاری و هماهنگ شدن زوجین در بسیاری از امور منزل و بیرون و اینکه هر کدام ساز مربوط به خود را می نوازد و حرف یکی از گلوی آن یکی پایین نمی رود و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون شیوع همسر آزاری بدست آورده اند همسر آزاری عبارتند از آزار و اذیت زوجین به صورت خشونتهای جسمی ، و روحی که گاه این خشونتهای جسمی ضرب و شتم خود را نشان داده است و این موارد باعث روانه کردن زوجین به مراکز درمانی است و گاهی هم این اذیت ها به صورت روحی و روانی است که خود را به صورت مشکلات جسمانی نشان داده است.

فهرست مطالب

چکیده : ۱
مقدمه ۳
بیان مساله ۴
اهداف تحقیق ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
فرضیه های تحقیق ۵
متغیرهای تحقیق ۶
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم کلیدی ۶
سبکهای زندگی : سوال چند انتخابی ۹
دو نفری زندگی کردن یا تنها زندگی کردن ؟ ۹
زندگی مشترک : جنبه ها ی مثبت و منفی ۱۰
جنبه های مثبت زندگی مشترک : صمیمیت و مشارکت ۱۱
جنبه های منفی زندگی مشترک : اختلاف به خاطر هیچو پوچ : ۱۳
تنها زندگی کردن : واقعیتهای مختلف ۱۵
جنبه های مثبت زندگی مجردی : آزادی و استقلال ۱۵
جنبه های منفی زندگی مجردی : تنهایی و عدم تداوم ۱۶
پیدا کردن همسر ایده آل : اقدامی مهم ۱۶
معیارهای انتخاب : تفاوتها یا تشابه ها ؟ ۱۶
عاشق شدن : پرش بدون نیزه ۱۸
روابط زن و شوهر : روشن نگهداشتن چراغ ۱۹
بافتهای زندگی مشترک : واقعیتهای مختلف ۲۲
از دواج ۲۲
ازدواج در آمریکای شمالی ۲۲
ازداج مدنی : ۲۲
زندگی مشترک آزاد ۲۳
زوج بودن اما جدا زندگی کردن ۲۴
خانواده هسته ای ۲۵
بچه خواستن : گذر از حالت زوج به حالت خانواده ۲۵
آرزوی مشترک و آرزوی شراکت ۲۵
مسائل ناباروری ۲۶
چرخه زندگی خانوادگی : تحول خانواده در طول زمان ۲۷
مراحل چرخه زندگی خانوادگی ۲۷
استقرار خانواده ۲۸
گذر به موقعیت والدینی ۲۹
خانواده با بچه پیش دبستانی ۳۱
خانواده یا بچه دبستانی ۳۲
۲٫روابط والدین با دختران بهتر از روابط آنها با پسران است، ۳۲
خانواده به عنوان سکوی پرش ۳۳
خانواده پس والدینی ۳۳
چرخه زندگی خانوادگی : دید انتقادی ۳۶
زوجها و خانواده های در حال متارکه ۳۷
علتهای متارکه ۳۸
پیامدهای متارکه ۳۸
تکرار رئوس مطالب ۳۹
چرا و چگونه تصمیم می گیریم تنها بمانیم یا ازدواج کنیم ؟ ۳۹
مراحل زندگی خانواده هسته ای کدامهاست ؟ ۴۰
متارکه زن و شوهر چه پیامدهایی دارد ؟ ۴۱
کارهای خانگی ۴۱
جنبشهای طرفداری از حقوق زنان ۴۳
نخستین جنبشهای زنان در فرانسه ۴۴
مبارزه در ایلات متحده ۴۴
تحولات اروپا ۴۶
تجدید حیات جنبش طرفداری از حقوق زنان ۴۷
خشونت خانگی آزار و تجاوز جنسی ۴۸
خشونت خانگی ۴۸
فصل سوم ۴۹
تعیین روش تحقیق ۴۹
جامعه آماری مورد مطلعه ۵۰
حجم نمونه: ۵۰
روش نمونه گیری : ۵۰
ابزار سنجش و روش جمع آوری اطلاعات : ۵۰
معرفی آزمون ۵۱
روش اجرای پژوهش ۵۲
روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یااطلاعات ۵۲
بحث و نتیجه گیری ۵۸
پیشنهادات : ۶۰
محدودیت ها : ۶۰
پرسش نامه همسر آزاری ۶۱
منابع و ماخذ ۶۶خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:12 | چاپ مطلب

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی 2018 ساله

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی 20-18 ساله


چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی حدود سنی 20-18ساله شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتند از اینکه بین دختران عادی وفراری از لحاظ بهزیستی شخصیتی تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دختران فراری ودختران عادی است که 100 نفر می باشد که 50 نفر از دختران عادی و50 نفر از دختران فراری هستند و آزمون سلامت روانی وعمومی گلدنبرگ که دارای 28 سئوال 5 گزینه ای است بر روی آنها اجرا گردیده که نمره گذاری آن بر طبق کلید می باشدکه جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری tمتغییر مستقل در سطح آمار استنباطی وتوصیفی استفاده گردیده که نتایج حاکی از آن است که بین بهزیستی شخصیتی دختران فراری ودختران عادی تفاوت وجود دارد ودر سطح معنی داری 5./. هم قرار دارد .

مقدمه :

هر کس شخصیتی دارد وشخصیت شما به مشخص کردن میزان موفقیت وخشنودی ورضایت خاطر در زندگی کمک می کند که می توان به نوعی بهزیستی عنوان کرد . بدون اغراق باید بگوییم که بهزیستی شخصیتی ورسیدن به شخصیت سالم یکی از مهمترین نعمت های شماست وشخصیت ونوع زندگی کمک کرده است تا زندگی خود را شکل بدهد ودر آینده نیز همین کار را خواهد کرد .

آموزش بهداشت روان:

ساده ترین آموزش بهداشت روان و دادن پاسخهای ساده و روشن به پرسشهای بیماران روانی و خانواده آنهاست .

در برنامه بهداشت روان وظایف زیر را انجام دهید :

  • آموزش : به مردم بیمار و خانواده او آموزش دهید.
  • بیمار یابی : افراد مشکوک به بیماری را شناسایی کنید .
  • ارجاع : موارد شناسایی شده را به پزشک مرکز بهداشت درمانی ارجاع دهید .
  • پی گیری : دستورات داده شده از طرف پزشک مرکز بهئاشت درمانی را پیگیری کنند .

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول(کلیات تحقیق) 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق) 11

پیشگیری در بهداشت روان 13

جهت گیری مذهبی درونی 20

شاخه های مختلف روانشناسی 32

عوامل تاثیر گذاری در شکل گیری شخصیت 43

فصل سوم (روش تحقیق ) 62

روش تحقیق 65

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل) 66

جداول 68

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری 72

پیشنهادات 75

ضمائم 77

منابع و مآخذ 83خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:12 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 36 )
   1      2     3     4   >>
صفحات