X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر ایلام

بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر ایلام

چکیده: این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر ایلام(بان بور، بان چرمگ و کمربندی) در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1385 می پردازد. آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال 1383 می باشد.

جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساختار اجتماعی- اقتصادی مناطق حاشیه نشین ایلام طراحی و بین خانوارهای نمونه اجراء گردید. اعتبار آزمون با کمک فرمول آلفای کرونباخ 62/0: α بدست آمد. نتایج جمع آوری اسنادی آمارها و مقایسه با نتایج آزمون حاشیه نشینی نشانگر توسعه نیافتگی و توزیع نابرابر هزینه- درآمد و دیگر شاخصهای توسعه انسانی بویژه مولفه های بهداشت و درمان و آموزش است. ...

...

روش شناسی پژوهش
روش اصلی این تحقیق در جمع‌آوری اطلاعات از منابع داده‌ها به صورت توصیفی اکتشافی بوده که برای تجمیع اطلاعات از تکنیک‌های اجرای آزمون، مشاهده مستقیم از مناطق حاشیه‌نشینی مورد مطالعه، مطالعات اسنادی و از شاخص های آمار توصیفی استفاده شده است.
طراحی پرسشنامه حاشیه نشینی:
آزمون‌ اطلاعات اولیه منطقه‌ای به صورت باز پاسخ بر مبنای اهداف و فرضیات پژوهش و بر اساس ساخت نظری تحقیق طراحی ‌گردید که در آن با مراجعه حضوری به خانوار حاشیه نشین با آنها در مورد شاخصهای توسعه انسانی- شهری و ساختار اقتصادی- اجتماعی مدنظر در تعریف حاشیه نشینی مصاحبه شد.
جامعه آماری و نمونه‌گیری
این بررسی در جامعه آماری حاشیه نشینان شهر ایلام یعنی در سه فضای منطقه ای پیرامونی یعنی بان بور(banbur)، بان چرمگ(ban charmag) و کمربندی اجرا گردیده است. هر یک از فضاهای منطقه‌ای به عنوان یک طبقه برگزیده که از میان آنها برحسب درصد جمعیت خانوار و با واحد نمونه خانوار به صورت تصادفی گزینش‌ گردید. نوع نمونه‌گیری این پژوهشی تصادفی طبقه‌ای و واحد آن خانوار می‌باشد. پرسشگر در سه مرحله مشخص نقاط نمونه را در هر طبقه یا فضای منطقه‌ای بر اساس خیابان انتخاب و از هر خیابان برحسب درصد نسبی آن طبقه خانواری را انتخاب و از سرپرست و یا یکی از افراد با سواد و مطلع بالای 18 سال مصاحبه نموده که در صورت عدم حضور آزمودنی مطلع واجد شرایط، واحد نمونه‌ای دیگر از همان خیابان یا کوچه انتخاب گردید.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 14:20 | چاپ مطلب

مبانی نظری ساختار حافظه

ساختار حافظه

برخی از نظریه پردازان حافظه ساختار اصلی حافظه را توصیف کرده اند و میتوان رویکرد چند خزانه ای مبتنی بر مشخصه های عمومی نظریات آنها بحث کرد. (اتکینسون شیفرین 1968 ).

انواع حافظه : سه نوع حافظه پیشنهاد شده است :

  • خزانه حسی ، که اطلاعات را برای کوتاه مدت نگه می دارند و مختص دستگاه حسی می باشد ( یا به یک دستگاه حسی محدود می شوند) .

  • یک خزانه کوتاه مدت ( حافظه فعال ) از توانایی بسیار محدود .
  • یک خزانه بلند مدت از توان نامحدود که اطلاعات را برای مدت ودیدی نگه میدارد . بین مناطق توجه وحافظه نقاط مشترک زیادی وجود دارد ( برادینت ، 1958 ) .

خزانه حسی

حس های ما بطور دائم با اطلاعات بمباران میشوند . که به اکثر آنها توجهی نمی شود . اگر شما هنگام خواندن این مطلب روی صندلی نشسته باشید ، اطلاعات لمسی آن بخشی از بدنتان که در تماس با صندلی می باشد ، بدست می آید . با این حال شاید تاکنون از این از این اطلاعات لمسی آگاه نبودید. اطلاعات هر دستگاه حسی به مدت کوتاهی پس از پایان تحریک ادامه دارد و به اخذ جوانب اصلی آن وپردازش بیشتر کمک میکند( برادینت ، 1958 ) .

  • ذخیره سازی به سه صورت سازمان یافته است :

67

  • حافظه فوری ( ذخیره حسی) اطلاعات به همان شکلی که دریافت شده اند ، برای مدتی کمتر از یک ثانیه حفظ می شوند . ذخیره سازی دیداری1 و شنیداری2 ( پژواکی ) جدا از یکدیگر بوده واطلاعات بصورت معنایی فراگشت نمی شوند.

  • این سطح معمولا" در اختلالات عضوی تحت تاثیرقرارنمی گیرد . البته حافظه فوری با توجه رابطه نزدیکی دارد .
  • بدلی و هیچ (1974) وبدلی ( 1986 ) مفهوم حافظه کاری را بجای خزانه کوتاه مدت بکاربردند. از آن زمان تاکنون ، مفهومی کردن سیستم حافظه روش کاری به یک پیچیدگی فزاینده تبدیل شده است . سیستم حافظه روش کاری چهار جزء دارد:

...

قسمتی از منابع فارسی

1- کاپلان . سادوک ب (1386) ، خلاصه روانپزشکی . ترجمه ی پور افکاری ، نصرت اله ، چاپ اول ، تبریز ، انتشارات ذوقی

2-کاپلان ، هارولد ; سادوک ، بنجامین ، جی ( 2007 ) .خلاصه روانپزشکی ترجمه ی فرزین رضاعی (1390) ، چاپ چهارم ، تهران انتشارات ارجمند

3 - سادوک & سادوک (2006 ) خلاصه روانپزشکی ترجمه رفیعی( 1388) چاپ دوم ، تهران انتشارات جیحون

4 - اسنل ، ریچارد ( 2010 ) . نورو آناتومی بالینی ترجمه ی دکتر رضا شیرازی وهمکاران (1389 ) چاپ اول ، تهران انتشارات اندیشه

5 - لافون ، ر . ( 1375 ) . ریشه های روانی رفتار کودک ، ترجمه ی سردری ، م ، ج . انتشارات خانواده

6- آیزنک . مایکل . دبلیو ( 1386 ) روانشناسی شناختی حافظه ، ترجمه دکتر حسین زارع چاپ دوم ، تهران آییژ

7- دکتر آذرنگی .داوود (1392) ، گزارش بیماری بیش فعالی ودرمانهای نوین با نوروفیدبک

8-چویل و موریس ( 1388 ) ، روانشناسی بالینی کودک ، ترجمه ی محمد رضا نائینیان و همکاران، تهران ، انتشارات رشد

...

قسمتی از منابع انگلیسی:

1.Aman, C.J., Roberts, R.J., & Pennington, B.F.(1998). Aneuropsychological examination of the underlying deficit in attention deficit hyperactivity disorder: Frontal lobe versus right parietal lobe theories. Developmental Psychology, 34, 956-969.

2.Abnormal Child Psychology Vloum 20/ Number 1,Februarry (1992).

3.American psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statical manual of Mental Disorder ( 4th – Revised .Washington DC: Athour.

4.American Psychiatric Association. (2000) Diagnostic and stafistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.

5. Barabasz, A., &barabasz, M.(1996) Attention deficit hyperactivity disorder : Neurological basis and treatment alternatives. Journal of Neurotherapy,1,

6. Barkley, R. A. (2005) Attention – deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatmen(3rded.) New York: Guilford Press.

7. Controlled evaluation of a neurofeedback training of slow cortical potentials in children n with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD),2010.

8. Effectiveness of EEG Biofeedback ;(2011) as Compared with Methylphenidate in the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Clinical Outcome Study , Mohammad Ali Nazari1,2, Laurent Querne2, Alain De Broca2, Patrick Berquin2, Received March 13th, 2010; revised March 23rd, 2011; accepted April 25th, 2011.

9.Eysenck.M.WEysenck,M.C (1994).proccessingdeprt, Claboration of coding memory Stores,and expended processing capacity.Journal of experimental psychology:Human Learning and Memory, Vol 5, 472-484.

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مبانی، نظری، ساختار، حافظه
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 13:49 | چاپ مطلب

ساختار تشکیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران

ساختار تشکیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران

:: بخشهایی از متن ::

فصل اول
کلیات
بخش اول
بیمه های اشیاء و مسئوولیت

بیمة آتش سوزی

قدیمترین رشتة بیمه، رشتة بیمه باربری است در حالی که بیمة آتش سوزی، به تدریج از سدة هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمة آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین ادارة آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال 1696 و ادارة آتش سوزی سان در سال 1710 پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمة هامبرگرجنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجة وقوع انقلاب صنعتی در سدة هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمة آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.

حریق چیست؟

حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توأم است. احتراق عبارت است از ترکیب یک مادة سوختنی با اکسیژن دو حالت دارد: احتراق آرام ( مانند اکسیده شدن مس) و احتراق شدید ( که با حرارت دود، نور همراه است).

نحوة ایجاد حریق

برای ایجاد حریق سه عامل مورد نیاز است:

1- مواد اشتعال پذیر ( جامدات، مایعات و گازها) که میزان مواد اشتعال پذیر در ایجاد حریق، نقش مهمی بازی می کند.

2- اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشعال پذیر است. اکسیژن هوا نیز به اندازة کافی یافت می شود و برای آغاز آتش سوزی عامل دیگری نیز مورد نیاز است.

3- انرژی آتشزنه : این انرژی می تواند با افزایش دما تولید شود. انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی می تواند بسیار کم و کوچک باشد و آتش سوزی براثر به وجود آمدن این انرژی به راحتی انجام می گیرد. موارد زیر، انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی را فراهم می آورند:

- ایجاد آتشزنه به طور مستقیم (‌زدن کبریت)

- افزایش حرارت

- آتش سوزی خود به خود

- انفجار

- جرقة الکتریکی

- واکنش شیمیایی

- متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی

مثلث حریق

برای اینکه حریقی اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروری است: سوخت، حرارت و اکسیژن، که اینها را مثلث حریق می نامند. چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود، حریق خود به خود از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب انجام می شود که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است و در مورد اطفای حریق جامدات، بهترین وسیله به شمار می آید.

برای از بین بردن سوخت باید آنرا از حریق جدا کرد. در خصوص جامدات سوختنی، بدین گونه عمل می کنیم که آنها را که هنوز شعله ور نشده اند، یا روی زمین پخش هستند، یا در ظروف درباز مشتعل، با کف شیمیایی یا فیزیکی که سراسر مایع را فرا گیرد، می پوشانیم به طوری که مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن شویم. در حقیقت سوخت را از حریق جدا می کنیم و این خود طریقة دیگری از خاموش کردن است که بیشتر « خفه کردن» گویند.

...

بخش دوم

خطرهای اضافی

بیمة صاعقه

صاعقه طبق تعریف شرایط بیمة آتش سوزی مصوب مورخ 27/8/1366 شورای عالی بیمه، عبارت است از تخلیة بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مختلف به وجود می آید. به تعبیر دیگر صاعقه از به هم خوردن ابرهای رسانای الکتریستة مثبت و منفی به وجود می آید و به زمین منتقل می شود. منظور از بیمة خطر صاعقه، فقط خسارتهای وارده بر اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نست بلکه هدف خسارتهای مستقیم ناشی از صاعقه بدون تبدیل به آتش سوزی است. خسارتهای ناشی از صاعقه، یا مستقیم است یا غیر مستقیم.

خسارتهای مستقیم : این نوع خسارت ناشی از اثر دما یا انرژی صاعقه است که در هنگام فرود آمدن صاعقه به زمین ممکن است به ساختمانها و اموال وارد آید. اگر شیئی سرراه صاعقه قرار گیرد و اشتعال پذیر هم باشد احتمال دارد بر اثر دما، آتش سوزی تولید شود. صاعقه ممکن است در هنگام فرود آمدن به زمین بر اثر نیرویی که دارد موجب شکاف برداشتن یا ترک خوردن ساختمانها و دیوارها شود و شیشه ها را بشکند. اگر صاعقه در مسیر خود به اشیای نمدار برخورد کند رطوبت موجود در آن شی، به طور ناگهانی بخار می شود و تولید انفجار می کند.

خسارت غیر مستقیم : این نوع خسارت ضرورتاً هنگام فرود آمدن صاعقه ایجاد نمی شود. خسارتهای غیر مستقیم ممکن است علتهای مختلف داشته باشد ولی نیتجة همة آنها یکسان است و آن خسارت و زیان وارده به دستگاههای الکتریکی است. در بیشتر مواقع، به طور ناگهانی بار زیاد الکتریکی تولید می شود و در دستگاههای الکتریکی اتصالی به وجود می آورد. این نوع خسارت چون مستقیماً از صاعقه ناشی نشده، دربیمة صاعقه جبران نمی شود. مورد دیگر تأثیر الکتریکی بر دستگاههاست. هرگاه ابرهایی که بر فراز سیمهای الکتریکی واقع در هوای آزاد در حرکت هستند بار مثبت داشته باشند باعث گردند که کلیة بار منفی سیمهای الکتریکی زیر ابرها جمع شوند و در نتیجه کلیة بار مثبت به طرف دیگر سیم حرکت کند که به نسبت مقدار بار مثبت موجود در ابرها همچنین فاصلة ابرها از زمین، در دستگاههای برقی تولید خسارتهای گوناگون می کند. برای مثال، عایقهای موتور را خراب می کند که تأمین بیمه‌ای در بیمة صاعقه ندارد.

خلاصه آنکه، خسارتهایی که بر اثر دما یا نیروی صاعقه وارد می شود، خسارتهای مستقیم تلقی می شوند و جزو تعهدات بیمه‌گر است ولی خسارتهایی که بر اثر انرژی الکتریکی حاصل از صاعقه وارد می شوند خسارتهای غیر مستقیم به حساب می آیند و پوشش بیمه‌ای در بیمة صاعقه ندارند.

بیمة انفجار

« انفجار، هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار است». در انفجار، آزاد شدن ناگهانی مقدار زیادی انرژی نقش مهمی ایفا می کند، یعنی در فاصلة زمانی کوتاه(4-6 ثانیه) انرژی زیادی رها می شود. انفجار دو نوع است، یکی انفجار شیمیایی و دیگری انفجار مخزنها.

انفجار شیمیایی : انفجار شیمیایی بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی، در درون منبع رخ می دهد


[1] - « شرایط عمومی آتش سوزی» مورخ 27/8/1366، مصوب شورای عالی بیمه.

حدود پوشش بیمه‌ای

خطر بیمه شده در بیمة شکست شیشه عبارت است از شکست شیشه های مذکور در بیمه نامه به استثنای خسارت ناشی از عمد یا قصور و غفلت بیمه‌گذار. در این نوع بیمه موارد تشدید خطر باید به اطلاع بیمه‌گر برسد و با صدرو الحاقیه مورد تأیید قرار گیرد و اگر حق بیمة اضافی تعلق می گیرد پرداخت شود. این موارد به شرح زیر است :

- تغییرات ساختمانی.

- تعمیرات اساسی و زدن داربست روی دیوار ساختمان یا در محوطة داخلی محل بیمه شده.

- تأسیس فروشگاه یا محل کار در مکانی که قبلاً بدون استفاده بوده است.

- نقاشی و تیره رنگ کردن شیشه ها.

- معیوب شدن چارچوب دور شیشه ( زنگ زدن پنجره های فلزی). در شرایط قرارداد بیمه توصیه های ایمنی به بیمه‌گذار داده می شود که باید اجرا کند.

-استفاده نکردن از دستگاههای حرارت زا یا آب گرم برای برطرف کردن بخار آب یخزدة روی شیشه

- برای حمل لامپهای چراغ باید حداقل فاصلة ایمنی رعایت شود.

شیشه های بیمه شده : تأمین بیمة شکست شیشه شامل استفاده از شیشه در موارد زیر است:

- شیشة ویترین و شیشة درها

- شیشه های خارجی ساختمان

- تابلو شرکتها

- نمای شیشه های ساختمان

- شیشه های داخلی محیط کار

-شیشه های ایمنی

- شیشه های چند لایه (عایق)

- آینه ها

- شیشه های نقاشی شده ( هنری)

- شیشه های مساجد و کلیساها

- شیشه های ادارات، منازل مسکونی، کارخانه ها

- شیشه های تگری

خسارتهای قابل تأمین : بیمه‌گر متعهد جبران خسارت وارده بر اثر شکستن یا خورد شدن شیشه است. شکستن عبارت است از ترکی که کلیة ضخامت شیشه را در بر گرفته باشد بنابراین خراش برداشتن، خط خط شدن یا پریدن قطعة کوچکی از سطح آن جزو پوشش بیمه نیست.

استثناآت : خسارتهای زیر جزو تعهدات بیمه‌گر شکست شیشه نیست مگر آنکه توافق خاصی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مورد آنها شده باشد:

- جنگ، شورش، جنگ داخلی، زلزله، انرژی هسته ای و مواد رادیو اکتیو.

- آتش سوزی، انفجار، صاعقه، عملیات آتش نشانی و نجات، همچنین رنگ کردن شیشه با رنگهایی که نور از آنها عبور نمی کند.

- خسارت ناشی از تغییر محل شیشة بیمه شده.

- شیشه های بیمه شده در محل نصب آنها تأمین بیمه‌ای دارد و غالباً ثابت هم هستند ولی خسارت شیشه های متحرک مانند ویترینها و آینه ها در منازل در صورتی که در داخل محل بیمه شده وارد گردد جبران می شود.

نحوة پرداخت خسارت : در بیمة شکست شیشه بیمه‌گر می تواند به دو طریق خسارت وارده را جبران کند:

1- شیشه یا شیشه های خسارت دیده را تعویض کند.

2- خسارت را به وجه نقد بپردازد.

در هنگام تعویض شیشه، بیمه‌گر باید شیشة شکسته را با شیشه ای از همان نوع یا نوع مشابه تعویض کند.

استهلاک در بیمة شکست شیشه مفهوم ندارد. اگر خسارت، نقدی پرداخت شود بیمه‌گر می تواند شیشه های شکسته را به منزلة بازیافتی تصاحب کند یا مبلغی متناسب از خسارت کسر کند و آنها را برای بیمه‌گذار باقی بگذارد. هرگاه در موقع تأدیة خسارت معلوم شود که مبلغ بیمه شده در قرارداد کمتر از ارزش حقیقی شیشه است اختلاف میان ارزش تهیة مجدد و مبلغ بیمه شده به عهدة بیمه‌گذار است ( استفاده از مادة 10 قانون بیمه)، ارزش جایگزینی شیشه عبارت است از قیمت شیشه + هزینة بسته بندی + هزینة حمل+ هزینة نصب. در صورتی که برای هر متر مربع شیشه مبلغ معینی به عنوان مبلغ بیمه شده توافق شده باشد این مبلغ حداکثر تعهد بیمه‌گر در هنگام پرداخت خسارت خواهد بود. حق بیمه در بیمة شکست شیشه برای شیشه هایی که دارای ارزش بیمه شدة ثابتی هستند به صورت درصد یا در هزار از مبلغ بیمه شده است ولی در اکثر موارد، ارزش جایگزینی ملاک محاسبة حق بیمه و خسارت است.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فصل اول ۰
کلیات ۰
بخش اول ۱
بیمه های اشیاء و مسئوولیت ۱
بیمة آتش سوزی ۲
حریق چیست؟ ۲
نحوة ایجاد حریق ۳
تعریف آتش سوزی ۶
قرارداد بیمة آتش سوزی ۶
اصول قرارداد بیمة‌ آتش سوزی ۷
نفع بیمه پذیر ۸
نحوة ارزیابی خسارت در بیمة آتش سوزی ۱۲
محاسبة ارزش واقعی اموال بیمه شده ۱۳
ساختمان ۱۴
ماشین آلات کارخانه ها ۱۵
وسایل و لوازم خانگی ۱۵
موجودی تولید کنندگان ۱۶
محصولات کشاورزی ۱۷
ماشین آلات کشاورزی ۱۷
کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار) ۱۷
انبارها ۱۸
بیمة آتش سوزی به ارزش قرارداد ۲۳
مبلغ و ارزش مورد بیمه ۲۵
شرایط بیمه نامه های اظهار نامه ای ۲۷
محل مورد بیمه ۳۰
مبنای محاسبة حق بیمه ۳۱
بیمه نامه براساس فرست لاس ( اولین خسارت یا اولین آتش سوزی) ۳۲
PML و EML ۳۴
مدت بیمه ۳۹
بیمه به قیمت بیش از ارزش حقیقی مورد بیمه ( بیمة مضاعف) ۴۲
پیشنهاد بیمه نامه ۴۳
عناصر تشکیل دهندة فرم پیشنهاد ۴۳
نماینده : ۴۳
پیشنهاد دهنده : ۴۴
بیمة تمام خطر ۴۹
بیمة تمام خطر صنعتی ۵۰
بخش دوم ۵۲
خطرهای اضافی ۵۲
بیمة صاعقه ۵۳
بیمه نامة دریایی ۸۵
خطر یا ریسک ۸۸
مشخصات خطر : ۸۸
اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمة حمل و نقل ۹۴
ذی نفع سند بیمه ۹۵
نفع بیمه پذیر در بیمة دریایی ۹۶
قرارداد بیمة حمل و نقل کالا ۱۰۵
بخش اول ۱۸۱
بیمة هواپیما ۱۸۱
قانون بیمة هواپیمایی ۱۸۵
مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی ۱۸۵
اشخاص ثالث ۱۸۷
مسئولیت سازمانها ۱۸۷
انواع بیمة هواپیما ۱۸۷
بخش دوم ۱۹۴
بیمة مهندسی ۱۹۴
بیمة تما خطر مقاطعه کاران ۱۹۸
مدت بیمه ۲۰۲
سرمایة بیمه شده ۲۰۳
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک ۲۰۴
تعیین نرخ ۲۰۵
بیمة تمام خطر نصب ۲۰۷
نوع ماشین و طرحهای مشمول بیمه ۲۰۹
استثناآت بیمة تمام خطر نصب ۲۱۲
ویژگیهای بیمة تمام خطر نصب ۲۱۳
سرمایة بیمه شده ۲۱۵
حق بیمه ۲۱۷
حدود پوشش بیمه‌ای ۲۲۳
خسارت در بیمة شکست ماشین آلات ۲۲۸
بیمة تمام خطر کامپیوتر ۲۲۹
بیمة عدم النفع ماشین آلات ۲۳۱
مبلغ بیمه شده ۲۳۳
بیمه فساد محصول در سردخانه ها ۲۳۸
بخش سوم ۲۴۲
بیمه محصولات کشاورزی ۲۴۲
مقدمه ۲۴۳
بخش چهارم ۲۵۲
بیمه اتومبیل ۲۵۲
بخش پنجم ۲۹۱
بیمه های مسئولیت مدنی ۲۹۱
مقدمه ۲۹۲
بیمه مسئولیت مدنی ۲۹۴
انواع بیمه مسئولیت مدنی ۲۹۵
۴- بیمه هزینه های درمانی ۲۹۷
۱۷- قرارداد بیمه جامع مسئولیت شخصی ۳۱۸
مفهوم دارنده وسیله نقلیه ۳۲۹
مفهوم شخص ثالث ۳۳۰
شرط ایجاد مسئولیت ۳۳۳
صندوق تأمین خسارت های بدنی ۳۳۵
مقدار دیه قتل نفس: ۳۴۰
نوع وسیله نقلیه ۳۴۲
فصل سوم ۳۴۵
بیمه زیان پولی ۳۴۵
بخش اول ۳۴۶
بیمه اعتبار ۳۴۶
خرید و فروش کالا در سیستم های اعتباری ۳۴۸
خطرهای بازرگانی ۳۵۱
خطرهای غیربازرگانی ۳۵۱
راه های حمایت از صادر کننده و مزایای بیمه اعتبار ۳۵۳
عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اعتبار ۳۵۴
بخش دوم ۳۵۷
بیمه تضمین ۳۵۷
تعریف عناوین ۳۵۸
ضمانت نامه و شرایط تضمین ۳۵۹
اساس حاکم بر ضمانت نامه ها ۳۶۰
انواع ضمانت نامه ها ۳۶۴
بخش سوم ۳۶۸
بیمه عدم النفع ۳۶۸
محل مورد بیمه ۳۷۲
جبران زیان در بیمه عدم النفع ۳۷۳
استثناآت در بیمه عدم النفع ۳۷۵
حق بیمه ۳۷۵
بخش چهارم ۳۷۷
بیمه صداقت و امانت کارکنان ۳۷۷
فصل چهارم ۳۸۲
بیمه اتکایی ۳۸۲
بخش اول ۳۸۳
کلیات ۳۸۳
کلیات ۳۸۴
مفهوم بیمة اتکایی ۳۸۶
بخش دوم ۳۹۴
انواع قراردادهای بیمه اتکایی ۳۹۴
سهم نگهداری ۳۹۵
قرارداد اتکایی مازاد خسارت ۴۰۵
فصل پنجم ۴۰۹
بیمه اشخاص ۴۰۹
بخش اول ۴۱۰
کلیات ۴۱۰
تعدد بیمه ۴۱۷
بخش دوم ۴۱۹
بیمة حوادث ۴۱۹
حادثه و بیماری ۴۲۲
انواع خطر ۴۲۳
خصوصیات خطر ۴۲۶
تشدید خطر ۴۲۹
انواع حوادث انفرادی ۴۳۰
شرایط دیگر بیمة سرنشینان: ۴۳۴
بیمه های گروهی ۴۳۵
بخش سوم ۴۴۰
بیمه عمر ۴۴۰
ویژگیها ۴۴۲
انواع بیمه های عمر ۴۴۴
خصوصیات بیمه عمر زمانی : ۴۴۶
خصوصیات بیمة تمام عمر خطر فوت : ۴۴۷
خصوصیات بیمة تمام عمر تأخیری : ۴۴۷
ترکیبهای متعددی از انواع بیمه های عمر ۴۵۰
ضمیمه ۴۵۴
متن کامل قانون بیمه،‌ مصوب سال ۱۳۱۶ ۴۵۵
معاملات بیمه ۴۵۵
فسخ وبطلان ۴۵۷
مسئولیت بیمه‌گر ۴۶۲
فهرست منابع ۴۶۷خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 11:51 | چاپ مطلب

بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و همین ماهیت اجتماعی بودن آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباطات با وجوه گوناگون اجتماعی رهنمون می سازد.رفع نیازهای آدمی جز از طریق ارتباطات صورت نمی گیرد. سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیادین فراتر از ارتباطی مؤثر در میان واحدهای گوناگون سازمان از وظایف مهم مدیران است. برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان موجب آشنائی با نیازها و خواسته ها و درک بهتر انگیزه آنها می شود. پویا شدن اقتصاد جهانی، رفاه، رقابت و حدود جغرافیائی را دستخوش تغییر کرده است. دوران جدید که به عصر اطلاعات معروف شده، نوید دهنده ی جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات است. با توجه به گستردگی حوزه مسایل ارتباطی در سازمان و مدیریت می توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی ناشی از ضعف ارتباطات است. با توجه به حیاتی بودن ارتباط بین افراد و گروه ها در سازمان و تحقق اهداف سازمانی، این پژوهش با هدف شناسائی تأثیر عواملی همچون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری در ایجاد و بهبود ارتباطات سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز بوده که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی با پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در 2 سطح توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و سطح استنباطی از آزمون t تک نمونه ای، آزمون غیر پارامتریک فریدمن، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردیده است.

متغیرهای مستقل عبارتند از: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری و متغیر وابسته، بهبود ارتباطات سازمانی .

نتایج تحقیق مؤثر بودن فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری را بر بهبود ارتباطات سازمانی نشان می دهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:12 | چاپ مطلب

تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی

تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی

چکیده

برای بالا بردن کارایی تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی می توان ثبات و بهره وری شبکه p2p را تقویت کرد .درتحقیقات ، اکثر اشتباهات مسیریابی توسط ویژگی پویایی شبکه p2p به وجود می آید مثل ورود و خروج گره و شکست گره که مهمترین عاملی است که اشتباهات مسیر یابی را القا می کند .

را ه حل : ما الگوریتم بهبود یافته ای را ، برای بالا بردن کارایی تحمل خطا در الگوریتم مسیر یابی بر اساس ساختار سلسله مراتبی پیشنهاد می کنیم کهFTARHنامیده می شود (تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی بر اساس ساختار سلسله مراتبی )

الگوریتم جدید چه کار می کند؟ باعث می شود که از ظرفیت فراوان super nodeها برای تقویت کارایی تحمل خطا الگوریتم مسیر یابی در شبکه p2p استفاده شود

لغات کلیدی : تحمل خطا ، مسیر یابی p2p ، ساختار سلسله مراتبی ، کرد، هم رده فوق العادهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:10 | چاپ مطلب

ساختار میتوکندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوکندری

ساختار میتوکندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوکندری

مقدمه ................................

ساختار میتوکندری .....................

ژنوم میتوکندری انسان .................

میتوکندریها نیمه خود مختار هستند .....

میتوکندریها وراثت مادری دارند ........

هتروپلاسمی و تفکیک رپلیکاتیو ..........

نوترکیبی mtDNA .......................

کامل شدن mtDNA .......................

میزان بالای موتاسیون در mtDNA .........

تنوع پلی مورفیک mtDNA در جمعیت‌های انسانی

ژنتیک میتوکندری (همانندسازی، رونویسی و ترجمه mtDNA)

فرایندهای میتوکندریایی ...............

میتوکندری و پاسخ به استرس ............

بیان آستانه‌ای ........................

بیماریهای میتوکندریایی ناشی از جهش‌های سیستمیک

LHON (نوروپاتی چشمی ارثی لبر) ........

مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیکی احتمالی LHON

LHON، مولتیپل اسکلروزیس و دیستونی ....

بیماری پارکینسون (PD) و بیماری هانتینگتون (HD)

ژنتیک کروموزومی بیماری پارکینسون......

جهش‌های mtDNA در PD....................

اختلالات میتوکندریایی در PD.............

نارسایی‌های میتوکندریایی در بیماری‌ هانتینگتون

رتینیت پیگمنتوزا (RP) و سندرم لی (LS)....

موتاسیونهای mtDNA در RP و سندرم لی.....

میوپاتی و انسفالومیوپاتی‌های میتوکندریایی

ضعف عضلانی پیشرونده و مرتبط پاموتاسیونهای سیتوکروم mtDNA b ........

انسفالومیوپاتی‌های ناشی از جهش‌های ژن COX mtDNA

میوپاتی‌های میتوکندریایی ناشی از موناسیونهای TRNA ژنوم میتوکندری ..

کاردیو میوپاتی‌‌هایپرتروفیک و میوپاتی ناشی از جهش‌های mtDNA ............

انسفالومیوپاتی‌های ناشی از جهش‌های mtDNA

افتالموپلژیا، پتوزیس و میوپاتی میتوکندریایی

افتالموپلژیای ناشی از جهش‌های mtDNA ...

CPEO و KSS مرتبط با موتاسیونهای نوآرایی mtDNA

CPEO ناشی از موتاسیونهای تعویض باز mtDNA

سندرم مغز استخوانی پانکراسی پیرسون ...

دیابت ملیتوس .........................

تیپ II دیابت ملیتوس بوسیله نوآرایی‌های (حذف‌ها و دوپلیکاسیونها) mtDNA

ایجاد می‌شود...........................

دیابت تیپ II ناشی از موتاسیونهای تعویض باز mtDNA

میوپاتی و دیابت ......................

پاتوفیزیولوژی دیابت و کری ............

کری به ارث رسیده از مادر و یا کری القا شده توسط آمینوگلیکوزید........

دمانس بعنوان یک بیماری میتوکندریایی ..

بیولوژی و ژنتیک بیماری آلزایمر .......

اختلالات میتوکندریایی در AD.............

بیماری آلزایمر ناشی از جهش‌های mtDNA ..

دیس کندروپلاژی متافیزی یا هیپوپلازی مویی- غضروفی ناشی از جهش‌های

RNASE MRP..............................

بیماریهای مولتی فاکتوریال و mtDNA .......

جهش‌های سوماتیک mtDNA در بیماریهای دژنراتیو، سرطان و پیری .......

تجمع جهش‌های سوماتیک mtDNA مرتبط با سن

آنمی سیدروبلاستیک ایدیوپاتیک ..........

بیماری ایسکمی قلبی و کاردیومیوپاتی اتساعی

بیماریهای نورودژنراتیو؛ HD, PD و AD.....

بیماری پارکینسون و بیماری‌ هانتینگتون .

بیماری آلزایمر .......................

موتاسیونهای سوماتیک mtDNA در دیگر بیماریهای کمپلکس

موتاسیونهای سوماتیک در سرطان .........

نتیجه‌گیری ............................

منابع

==========================

مقدمه:

اولین گزارشات در ارتباط با ساختارهای درون سلولی شبه میتوکندری به 150 سال پیش برمی‌گردد. واژه میتوکندری که از دو کلمه یونانی mitos بمعنی نخ یا رشته و chondros به معنی گرانول منشا گرفته است؛ برای اولین بار صد سال پیش مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد اصلی این ارگانل کروی یا میله‌ای شکل که صدها عدد از آن در یک سلول وجود دارد، فسفریلاسیون اکسیداتیو است؛ بعبارت دیگر اکسیداسیون سوبستراها به Co2 و آب و فراهم کردن ترکیب پرانرژی ATP برای سلولها؛ و به همین دلیل است که میتوکندری را نیروگاه یا موتورخانه سلول نیز می‌نامند. بیماریهای دژنراتیو بسیار زیادی تا به امروز با نارسایی‌ها و اختلالات میتوکندری مرتبط شده‌اند. این بیماریها می‌توانند در اثر موتاسیون در DNA میتوکندری و یا DNA هسته ایجاد شوند. اولین بیماریهای میتوکندریایی که در سطح ملکولی درک شدند؛ در یک بیمار CPEO (فلج مزمن پیشرونده عضلات چشمی خارجی) و KSS (سندرمkearns-sayre) گزارش شدند. در همان زمان wallace موتاسیونی نقطه‌ای را در ژن ND6 گزارش کرد که با LHON (نوروپاتی چشمی ارثی لبر) مرتبط است. در سال 1990، دوموتاسیون جدید، یکی در ژن لایزیل- tRNA در سندرم MERRF و دیگری در ژن لوسیل - tRNA در سندرم MELAS گزارش شدند. طیف فتوتیپی بیماریهای میتوکندریایی از میوپاتی‌های نادر تا بیماریهای متعدد را شامل می‌شود. برخی موتاسیونهای mtDNA، علائم و نشانه‌های منحصر و ویژه‌ای دارند؛ مثل جهش‌های اشتباهی که موجب نوروپاتی چشمی ارثی لبر می‌شوند در حالیکه بقیه تظاهرات مولتی سیستم متنوعی را شامل می‌شوند مثل جهش‌های حذفی که موجب CPEO می‌شوند. بیماریهای میتوکندریایی بواسطه وراثت مادری، وراثت منرلی و نیز نوترکیبی‌های دوتایی نو، قادر به انتقال می‌باشند. این پیچیدگی ژنتیکی از این حقیقت ناشی می‌شود که میتوکندری از حدود 1000 ژن که در بین ژنوم میتوکندری و هسته پخش شده‌اند، تشکیل شده است. علاوه بر این بیماریهای میتوکندریایی غالباً شروع تاخیری و یک دوره پیش رونده دارند که احتمالاً از تجمع جهش‌های سوماتیک mtDNA در بافت‌های post-mitotic حاصل شده‌اند. این موتاسیونهای سوماتیک mtDNA همچنین در سرطان و پیری نیز نقش دارند. اگرچه بیماریهای میتوکندریایی هر ارگانی را ممکن است درگیر کنند اما این بیماریها غالباً CNS، عضلات اسکلتی، قلب، کلیه و سیستم‌های اندوکرین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. علت این پیچیدگی‌های فتوتیپی، نقش مهم میتوکندری در انواع پروسه‌های سلولی شامل تولید انرژی سلولی بوسیله فسفریلاسیون اکیداتیو، تولید گونه‌های سمی فعال اکسیژن (ROS) بعنوان یک محصول جانبی در فسفریلاسیون اکسیداتیو و تنظیم شروع آپوپتوزاز طریق فعال شدن نفوذپذیری پورهای انتقالی میتوکندری (mtPTP) است. (19، 20 و 24)

ساختار میتوکندری :

میتوکندری واجد یک غشای بیرونی و یک غشای داخلی است که دو فضای داخلی را ایجاد می‌کنند: ماتریکس داخلی و فضای بین دو غشا که بسیار باریک است. غشای داخلی چین‌خورده و تعداد زیادی کریستا ایجاد می‌کند که کل سطح آنرا بمقدار زیادی افزایش می‌دهد. سطح وسیع غشای داخلی، آنزیم‌های دستگاه مولد انرژی میتوکندریایی (زنجیره تنفسی) را در خود جای داده است. ماتریکس میتوکندری واجد نسخه‌های یکسان متعددی از ژنوم میتوکندری، ریبوزوم‌های ویژه میتوکندری (میتوریبوزوم)، tRNAها و آنزیم‌های متنوعی است که برای بیان ژنهای میتوکندری مورد نیازند. (20)

ژنوم میتوکندری انسان:

حضور DNA در میتوکندری در سال 1963 و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مشخص شده است. DNA میتوکندریایی انسان یک ملکول مدور بسته دو رشته‌ای با 16569 جفت نوکلئوتید است. دو رشته mtDNA که به رشته‌های H (سنگین) و L (سبک) معروفند، یک عدم تقارن غیر معمول در ترکیب بازهایشان دارند. زنجیره H غنی از پورین است در حالیکه زنجیره L غنی از پیریمیدین می‌باشد. سبک و سنگین به تحرک متفاوت رشته‌ها در گرادیانهای سزیم کلراید قلیایی اطلاق می‌شود. mtDNA انسان یکی از متراکم‌ترین و فشرده‌ترین بخش‌های اطلاعات ژنتیکی است. در mtDNA، اینترون وجود ندارد و حتی بعضی از ژنهای آن هم‌پوشانی دارند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:07 | چاپ مطلب

مقاله تجزیه وتحلیل ساختار شبکه های egoدرشبکه های آنلاین اجتماعی

مقاله تجزیه وتحلیل ساختار شبکه های egoدرشبکه های آنلاین اجتماعی

چکیده :

نتایج نشان داده شده در شبکه های اجتماعی آفلاین ارتباط یک فرد در شبکه های اجتماعی (ego)با دیگر افراد (Alter)را می توان به گروه های مختلف egoسازماندهی کرد. در این مدل egoرا می توان در یک سری لایه های تودرتو که اندازه آنها در حال افزایش است متصور شد .ارتباطات اجتماعی میان egoوAlterدر لایه های داخلی egoاز قدرت بیشتری نسبت به لایه های خارجی egoبرخوردار است .

شبکه های اجتماعی آنلاین در حال تبدیل شدن به یک رسانه ی اساسی برای مدیریت انسان در زندگی اجتماعی خود است ، با این حال ساختار شبکه های اجتماعی egoدر محیط های مجازی هنوز بررسی نشده است که در این مقاله ما با تجزیه و تحلیل یک مجموعه بزرگ داده از روابط فیسبوک به منظور پرکردن این شکاف پرداخته ایم.

ما با فیلتر کردن داده ها برای بدست آوردن فرکانس تماس ها با توجه به روابط و بررسی آنها با استفاده از تکنیک های مختلف خوشه بندی و شباهت ساختاری موجود در شبکه های اجتماعی آنلاین انجام شده است.نتایج نشان دهنده ی تشابه قابل توجهی بین ساختارهای اجتماعی آفلاین وآنلاین در شبکه های اجتماعی است .به طور خاص ، روابط اجتماعی در فیسبوک اشتراک گذاری سه ویژگی مهم و برجسته در شبکه های egoآفلاین است :

1- به نظر می رسد که در چهار لایه سلسله مراتبی سازماندهی شده باشند .

2- اندازه لایه ها به دنبال یک عامل پوسته پوسته شدن و نزدیک به سه است .

3- تعداد روابط اجتماعی فعال نزدیک به عدد دانبار می باشد .

این نتایج به شدت نشان می دهد که حتی اگر راه برای برقراری ارتباط و حفظ روابط اجتماعی به دلیل انتشار شبکه های آنلاین اجتماعی تغییر کند ، افراد روابط اجتماعی خود را سازماندهی میکنند و بدون تغییر باقی می گذارند .

کلمات کلیدی: آفلاین، آنلاین ، شبکه های اجتماعیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:06 | چاپ مطلب

پایان نامه برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

پایان نامه برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده


چکیده

برنامه ریزی تعمیرات یکی از مسائل کلیدی در سیستم قدرت تجدید ساختار شده می باشد. در این تحقیق برنامه ریزی تعمیرات در سیستمی مبتنی بر ISO و PX و بر پایه الگوریتم ژنتیک به انجام رسیده است . ابتدا گروه های شرکت کننده در بازار به سه گروه شرکت های تولیدی، شر کت شبکه و اجتماع تقسیم شده و تابع هدف هر کدام در برنامه ریزی تعمیرات بررسی شده است . در نهایت با روش تئوری وزن دهی میانگین یک تابع هدف برای ایجاد برنامه ریزی تعمیرات معرفی شده است با استفاده از این تابع هدف در روشی بر پایه الگوریتم ژنتیک برنامه ریزی تعمیر ات در یک شبکه IEEE-RTS با 32 واحد و پنج شرکت تولیدی شبیه سازی شده است و در نهایت با استفاده از روش سعی و خطا ضرایب وزنی که بهترین برنامه ریزی تعمیرات که برای این شبکه ایجاد می نماید مشخص شده است.

پیشگفتار:

با توجه به اینکه ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ب ر روی قابلیت اطمینان سیستم و اقتصاد شبکه تاثیر می گذارد ، انجام برنامه ریزی تعمیرات به لحاظ مدیریت و بهره برداری از شبکه در سیستم قدرت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

برای ایجاد برنامه ریزی تعمیرات در سیستم تجدید ساختار شده به علت وجود رقابت در آن ، باید به طور همزمان به مسائل قابلیت اطمینان شبکه ، منافع ارکان مختلف بازار و محدودیت های شبکه رسیدگی نمود ، این مهم باعث ایجاد پیچیدگی بیشتر مسئله برنامه ریزی تعمیرات در این سیستمها می شود.

با توجه به این مهم میتوان فصول مطرح شده در این پایان نامه را به صورت ذیل بیان نمود:

فصل اول دلایل لزوم وجود و انواع روشهای انجام تعمیرات را در سیستم قدرت مطرح می نماید.

فصل دوم ضمن بیان تاریخچه ای از سیستم های قدرت انحصاری و چگونگی پیدایش سیستم های تجدید ساختار شده ، ارکان مختلف بازار را معرفی و در ادامه ویژگیهای بازار را در این سیستم شرح می دهد.

در فصل سوم پس از بر رسی عوامل موثر در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ،برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه را در سیستمهای انحصاری و تجدید ساختار شده معرفی می نمائیم . در گام بعدی به سراغ معرفی الگوریتم ژنتیک به عنوان روش به کار رفته در این تحقیق خواهیم پرداخت.

فصل چهارم به بررسی تئوری وزن دهی میانگین مطرح شده بوسیله آقای وانگ ، معرفی گروههای ذی نفع در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ، بیان توابع هدف هر کدام از این گروهها و در نهایت ایجاد تابع ی به عنوان تابع هدف با استفاده از تئوری وزن دهی میانگین به گونه ای که تمامی اجزاء ذی نفع بازار را در رسیدن به اهدافشان یاری نماید خواهد پرداخت . پس از ایجاد تابع هدف روشی ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی تابع هدف و ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ایجاد میشود.

در فصل پنجم الگوریتم ژنتیک ایجاد شده را برروی یک شبکه IEEE-RTS با 32 واحد و 5 شرکت تولیدی بر پایه ISO پیاده نموده و به کمک روش سعی و خطا حالات مختلف ممکن برای ضرائب وزن تابع هدف ر ا ب ررسی و برن امه ریزی های تعمیرات و شرایط ی که در نتیجه ایجاد این تغییرات در ضرائب وزن ایجاد می شود ر ا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. ودر انتها بهترین حالت ایجاد شده برای ضرائب وزن معرفی و برنامه ریزی متناظر با این حالت ر ا به عنوان برنامه ریزی تعمیرات این سیستم مطرح می نمائیم.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 04:21 | چاپ مطلب

پایان نامه ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

پایان نامه ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته


چکیده

همراه با رشد سریع تکنولوژیهای در حال تغییر صنعت برق منابع جدید توان که به تکنولوژیهای جدید میپردازند وارد بازار میگردند.لذا نیاز مبرمی وجود دارد تا فعالیتها و تجربههای بین المللی که درزمینه مسأله برنامه ریزی ورودی وخروجی 1مدرن واحدها وجود دارد مورد بررسی وتحقیق بیشتر قرار گیرد.دراین پایاننامه سعی شده است تا یک بررسی کلی در زمینه مسأله UC و روشهای حل متفاوت موجود و چگونگیفرمولبندی ریاضی،زمینه عمومی تحقیق وتوسعه وپیشرفت طی سالهای گذشته براساس مقاله ها و مراجع متعدد موجود صورت گیرد.

درمدارقرارگرفتن واحدهامسأله مهمی در عملکرد روزانه و طراحی سیستمهای قدرت می باشد.هدف UC مشخص کردن یک دسته بهینه ازواحدهای تولیدی،جهت سرویس دهی،درهردوره زمانی برنامه ریزی(یک روز یا یک هفته) به منظور برآوره سازی تقاضای سیستم ونیازهای ذخیره درحداقل هزینه تولید،با توجه به یک دسته از محدودیتهای بهره برداری بزرگ میباشد. دراین مقاله ابتدا به معرفی مسأله درمدار قرارگرفتن واحدهای نیروگاهی ولزوم وجودیک الگوریتم مناسب برایحل آن پرداخته می شود..سپس الگوریتم ژنتیک وچگونگی به وجود آمدن آن وهمچنین نحوه اعمال این الگوریتم به مسأله در مدارقرارگرفتن واحدها ،معرفی می شود.در ادامه واحدهای موجود در سیستم تست استاندارد IEEE-RTS که شامل 32 واحد است را به صورت گروه ها و در قالب شش شرکت مستقل در نظر گرفته و با کمک الگوریتم ژنتیک، مسأله UC در دو محیط معروف در سیستم های تجدید ساختار شده، یعنی بازار اشتراکی و هیبرید حل خواهد شد.

مقدمه

حل مسئله UC در واقع یک مسأله ترکیبی بهینه سازی با هر دو نوع متغیر گسسته(درمدار قرارگرفتن UC حل مسأله واحدها) و پیوسته (سطوح تولید) میباشدکه میزان تولید برای هر یک از واحدهای موجود درترکیب مور نظر با استفاده از پخش بار اقتصادی به دست می آید. پاسخ بهینه مسأله UC را می توان به وسیله یکایک شماری یا شمارش جامع همه ترکیبات ممکن ازواحدها به دست آورد،ولی زمان اجرای این روش توسط رایانه معمولا برای سیستمهای عملی بینهایت بزرگ خواهد بودلذا این روش، یعنی روش شمارش جامع روشی ناکارآمد درحل این مسأله میباشد.

با توجه به تغییرات زیاد منحنی بار روزانه شرکت های برق ، بین ساعات اوج مصرف وساعات کم مصرف همواره مس أله بهینه س ازی به منظورصرفه جو یی مناسب در هزینه ها مطرح بوده ودراین راه رسیدن به یک روش بهینه سازی کارا ومناسب امری مهم و حیاتی است .همانطورکه می دانیم بار در ساعات مختلف شبانه روز تغییر می کند، لذ ا در ساعاتی که شبکه کم بار است ،روشهای متفاوتی برای مدار قرار گرفتن واحدهای مستع د تولید انرژی ا لکتریکی برای تامین بار وجود دارد ،که پیدا کردن ترکیبی از واحدهای تولید انرژی الکتریکی که اقتصادی ترین حالت بوده ودر ضمن م حدودیتهای مربوط به این واحدهاوسیستم قدرت را برآورده ساز د به عنوان هدف برای حل مسأله می باشد.البته با توجه به پیدایش تغییراتی که درساختا ر سیستم قدرت ودر دهههای اخیر به دلیل تجدید ساختا ر به وجود آمده است ، این هدف میتواند دستخوش تغییراتی شود.

دربیشتر سیستمهای قدرت به هم پیوسته،توان مورد نیاز بیشتر به وسیله واحدهای حرارتی تامین می شود چند استراتژ ی عملیاتی جهت تامین تقاضای مورد نیاز وجود دارد که بطور ساعت به ساعت در طول شبانه روز تغییر می کند.ترجیح داده می شود که از استراتژی بهره برداری بهینه یا زیر بهینه بر اساس معیارهای اقتصادی استفاده کنیم .به عبارت دیگر یک معیار مهم در بهره برداری از سیستم قدرت این است که تأمین تقاضای باردرحداقل هزینه سوخت با استفاده ازیک ترکیب بهینه از نیروگاههای متفاوت باشد.

بعلاوه به منظور تهیه توان الکتریکی با کیفیت بالا برای مشتریان به روشی اقتصادی و ایمن ،برنامه ریزی تولید (UC) واحدهای حرارتی باید به عنوان یکی از بهترین گزینه ها مورد توجه قرار گیرد. لذا اثبات میگردد که برنامه ریزی تولید بهینه سیستم های حرارتی با توجه به محدودیتهای بهره برداری منجر به یک صرفه جویی بزرگ درشرکتهای برق می گردد. بنابراین هدف کلی مسأله برنامه ریزی تولید واحدها حداقل کردن هزینه بهره برداری کل سیستم با رعایت همه قیود و محدودیتها و نیل به یک سطح قابلیت اطمینان معین میباشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 04:20 | چاپ مطلب

ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران ، خلاصه‌ای از وضعیت عمومی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهرتهران

ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران ،
- خلاصه‌ای از وضعیت عمومی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهرتهران

ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران ،- خلاصه‌ای از وضعیت عمومی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهرتهران

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته‌ای شده‌اند قادر می‌سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارتهایی که به این قبیل افراد پرداخت می‌گردد از پولهایی تأمین می‌شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می‌پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می‌کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می‌خرند با مشارکت در سرمایه‌ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان‌های هر یک از افراد زیان دیده شریک و سهیم می‌شوند.

نگاهی به بیمه ایران:

در پانزدهم آبان سال 1314 موسسه‌ای به نام شرکت سهامی بیمه ایران بنیان گرفت که امروزه نه تنها در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی و به ویژه در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نامی‌ آشنا و پرآوازه است.

این شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی از رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای در زمینه عملیات بیمه‌گری و گسترش شعب و شبکه نمایندگی برخوردار شده و در حال حاضر حدود 60 درصد از کل بازار بیمه کشور را در اختیار دارد.

بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیتهای خود را به سطح استانداردهای بین‌المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین‌المللی A+ گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی 9001ISO- سال 2000 تأئید دیگری است برجایگاه این بیمه در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده‌ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می‌باشد.

ساختار تشکیلاتی بیمه ایران :

شرکت سهامی بیمه ایران دارای 4 معاونت طرح و برنامه، فنی، اتکایی و امور بین‌الملل و اداری و مالی می‌باشد. معاونت طرح و برنامه از 2 مدیریت برنامه و بودجه و آمار و انفرماتیک تشکیل شده است.

معاونت فنی دارای 5 مدیریت تخصصی است که هر یک مسئولیت‌های ستادی رشته‌های مختلف بیمه‌ای (آتش‌سوزی، اشخاص، اتومبیل، باربری و مهندسی و مسئولیت) را به عهده دارند.

مدیریت اتکایی و مدیریت امور بین‌المللی واحدهای زیر مجموعه معاونت اتکائی و امور بین‌الملل را تشکیل می‌دهند. معاونت اداری و مالی نیز متشکل از 4 مدیریت امور مالی، امور اداری، امور سرمایه‌گذاری و امور ساختمان و تاسیسات است.

بجز دفتر حقوقی و امور قراردادها، واحد حراست، اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دفتر کل حسابرسی، مدیریت امور شعب و نمایندگی‌های داخل کشور نیز مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت دارند و مدیریت اخیر مسئولیت اداره و ونظارت بر شعب و نمایندگی‌ها را که واحدهای صف سازمان را تشکیل می‌دهند به عهده دارد. (نمودار 18-2)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:11 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 178 )
   1      2     3     4     5      ...      18   >>
صفحات