X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

دهستان زریبار و توسعه روستایی

دهستان زریبار و توسعه روستایی

انگیزة انتخاب موضوع

طرح مسأله

فرضیه ها

اهداف تحقیق

مسائل و مشکلات تحقیق

مفهوم توسعه

مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیا

تعاریف روستا

تاریخچة توسعة روستایی

برنامه ریزی برای توسعة روستایی

توسعه پایدار

توسعه اقتصادی

شهرستان مریوان از نظر تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی

ویژگیهای طبیعی شهرستان مریوان

مشخصات اقلیمی شهرستان مریوان

هیدرولوژی عمومی شهرستان مریوان

موقعیت جغرافیایی

ویژگیهای انسانی

ویژگیهای اقتصادی شهرستان مریوان

زمین شناسی عمومی

زمین شناسی عمومی

خصوصیات آب و هوا

وضعیت بارش

توزیع فصلی بارش

رطوبت نسبی

انواع سریهای خاک

کیفیت آب دریاچه

کیفیت فیزیکی آب دریاچه

آبهای زیر زمینی

انگیزة انتخاب موضوع

در کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از جمعیت آن در روستاها متمرکز شده اند، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به توانهای طبیعی مناطق روستایی ضروری به نظر می رسد، چرا که با ورود این بخش از جامعه به چرخه تولید شرایط برای رشد موزون و همه جانبه اقتصاد کشور مساعد می گردد. تغییر شیوه های بهره برداری سنتی از منابع موجود یا به عبارتی مکانیزه کردن شیوه های تولید، صرفه اقتصادی بیشتر به همراه داشته و دلبستگی روستاییان را به ماندن در روستا بیشتر خواهد نمود. در واقع اجرای هرگونه برنامه ای بدون توجه به مشکل بیکاری و میزان درآمد روستاییان با موفقیت همراه نخواهد بود. بنابراین لازم است، قبل از اجرای هر برنامه ای توانهای محیطی روستا در رابطه با میران جمعیت این مناطق بررسی گردد. ومتناسب با جمعیت شاغل و بیکار در رابطه با توانهای موجود، برنامه ریزی گردد.

دهستان زریبار یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان مریوان است که با داشتن 13 روستا و شرایط طبیعی و انسانی مناسب، زمینه بسیار مستعدی را برای توسعه اقتصادی دارا می باشد. خاک‌های حاصلخیز، شرایط اقلیمی مناسب، وجود آب کافی و همچنین نیروی انسانی کافی امکان توسعه اقتصادی بویژه توسعه بخش کشاورزی را فراهم نموده است 0

متأسفانه باوجود فراهم بودن چنین شرایطی، بدلیل حاکم بودن دیدگاه های سنتی در بهره برداری از منابع موجود، معضل بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهرمریوان همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین ریشه یابی این مسائل معرفی توانها و پتانسیل های موجود منطقه زمینه تحقیق حاصل را فراهم نموده است تاتوانمندیهای موجود دهستان در حیات اقتصادی و توسعه اقتصادروستایی دهستان شناخته شود.

2-1- طرح مسأله

مهمترین رکن اقتصاد روستا کشاورزی است. در کشورهایی که درصد قابل توجهی از جمعیت در روستا ها ساکن هستند توجه به این بخش ( کشاورزی ) ضروری است. کشاورزی معمولاً بخش اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. بطوریکه بین 45 %تا 90% کل محصول و 60% تا 90% کل اشتغال را در برمی گیرد.از این رو توسعه اقتصادی در این کشورها ارتباط نزدیک با توسعه اقتصاد کشاورزی آنها دارد.

یکی از ویژگیهای بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران کارایی پایین آن است. علت پایــین بودن کارایی در این کشورها، فشار زیاد بر زمین، کاربرد تکنولوژی عقب مانده . پس انداز کم و در نتیجه سرمایه گذاری کم می باشد (آسایش 1347، ص111).

دهستان زریبار با وجود داشتن توانهای محیطی بیشمار متأسفانه همچنان با مشکل بیکاری درآمد پایین و مهاجر ت بی رویه روستاییان به شهر دست به گریبان است. شیوه‌های سنتی کشت، و کاربرد تکنولوژی های غیرمدرن سبب شده است که کشاورزی منطقه جوابگوی نیازهای معیشتی ساکنان منطقه نباشد و درنتیجه مهاجرت به شهر ها همچنان ادامه داشته باشد. تکرار این روند خالی شدن روستاها را از سکنه باعث خواهد شد ومتعاقباً رشد ناموزون جمعیت شهری را به دنبال دارد. دریاچه زریبار به عنوان بخشی از دهستان زریبار و به عنوان یکی از زمینه های اشتغال زایی متأسفانه به طور مقبول مورد بهره برداری قرار نگرفته است. توسعه شیلات به لطف وجود دریاچه زریبار می تواند تأمین کننده بخش عمده ای از نیازهای معیشتی دهستان زریبار باشد. از لطف دیگر وجود جاذبه های توریستی و سیاحتی، امکان ایجاد تأسیساتی در اطراف دریاچه، به ویژه برای تعدادی از روستاهای دهستان که در مجاورت دریاچه واقع شده اند فراهم کرده است که این امر می تواند دهستان یادشده را در جهت توسعه اقتصادی به حرکت در آورد. بنابراین با توجه به مسائل یاد شده سوالاتی به شرح زیر قابل طرح است.

1-آیاشرایط منطقه برای توسعه بخش کشاورزی جهت ممانعت مهاجرت روستاییان به شهر مناسب است ؟

2-آیاایجاد یک بازارهفتگی در دهستان زریبار لازم است ؟

3- آیاجاذبه های توریستی دهستان نقشی در توسعه روستایی منطقه می تواند داشته باشد؟

3-1- فرضیه ها

فرضیه عبارتند است از یک ایدة غیرقطعی و آزمایش با حدسی زیرکانه که برای نتیجه تحقیق می زنیم و پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود
(نبوی، 1365).

هدف اصلی این تحقیق تعیین اثرات توسعه کشاورزی و توریسم دراقتصادروستایی است. از این جهت نگارنده سعی می کند تادرمقوله اصلی به فرضیه های زیرپاسخ دهد.

1- به نظر می رسد با توسعه اقتصاد روستایی، روند مهاجرت روستاییان این منطقه به شهرکندتر شود ودرنتیجه از رشد ناموزون جمعیت شهری جلوگیری شود.

2- باتوجه به تولیدات منطقه ( از نظرکشاورزی، دامداری ) ایجاد یک بازار هفتگی دراین دهستان ضروری بنظر می رسد.

3- به نظر می رسد باتوجه به طبیعت بکر، وجود دریاچه زریبار، وسایر توانهای توریستی و سیاحتی منطقه در صورت توسعه صنعت توریسم زمینه اشتغال برای روستاییان بیش از پیش فراهم خواهد شد.

4-1- اهداف تحقیق

دهستان زریبار در یک قلمرو جغرافیایی مناسب ودر مستعد ترین نقاط از لحاظ منابع طبیعی به ویژه آب و زمین واقع شده است. یعنی در منطقه ای که بهره برداری از آب آسان و به زیر کشت درآوردن زمینها سهل است دارای استعدادهای زیادی در زمینه کشاورزی، توریسم می باشد. در صورت وجود مطالعه و برنامه ریزی درست و اصولی جهت استفاده بهینه از این منابع بسیاری از مشکلات موجود دهستان زریبار مرتفع خواهد گردید. بنابراین برنامه ریزی اصولی قبل از هر چیز در گرو شناسایی، مطالعه و نهایتاً برنامه ریزی هدفمند است که موجب ریشه کن کردن فقر، گرسنگی، ایجاد رفاه ساکنان روستا و حفظ محیط زیست روستاها، گردد.

در این رساله قصد بر این است که توانهای محیطی این دهستان از یک طرف معرفی کرد و از طرف دیگر موانع و مشکلاتی که در سرراه توسعه اقتصادی این دهستان واقع شده تبین گردد سپس، با ارائه راه حلهایی نحوه استفاده بهینه و بهره برداری از منابع موجود مشخص شود اهدافی که به طور کلی مد نظر هستند، عبارتند از:

1- بکار گیری حداکثر منابع و استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی به طوری که حداکثر بازده حاصل شود.

2- رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی بدون تخریب محیط طبیعی و آرام روستا.

3- بررسی مسائل و مشکلات تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامداری.

4- عرضه نمودن رهنمودها یی جهت دستگاههای اجرائی که در ارتباط با توسعه مناطق روستایی هستند.

5- پیشنهاد استفاده از بذرهای اصلاح شده به منظور بهره برداری بیشتر در واحد سطح.

6- بررسی امکان ایجاد یک بازار هفتگی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با قیمت مناسب.

7- ارائه راه حلهایی به منظور جلو گیری از مهاجرت بی رویه روستاییان و یا حداقل کاهش روندآن.

8- معرفی نمودن جاذبه های سیاحتی، توریستی دهستان با توجه به وجود دریاچه زریبار و منابع طبیعی گسترده و غنی مانند رودخانه ها، جنگل، مراتع و… .

9- توسعه مکانیزاسیون و به کار گیری روشها ی نوین درامور کشاورزی منطقه.

10- معرفی تنگناها و محدود یتهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی در امر توسعه اقتصاد روستایی.

5-1- مراحل تحقیق

در انجام تحقیق حاضر مفاهیم توسعه و توسعه روستایی و توسعه اقتصادی روستایی به تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس شاخص های توسعه روستایی در رابطه با دهستان زریبار مطالعه شده است.

1-ابتدا به مطالعه مبانی، نظری و بررسی شاخص ها ی توسعه روستایی، اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. در این مطالعه علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، از تمامی روستاهای دهستان بازدید به عمل آمده است و ویژگیهای طبیعی و انسانی دهستان و نحوه توزیع خدمات روستایی مورد بررسی قرارگرفته است.

2-دراین مرحله اطلاعات گرد آوری شده از طرق فوق الذکر، دسته بندی گردیده است و هرکدام درجای خود تحلیل و تبین گردیده است.

3- دراین مرحله اطلاعاتی گردآوری شده تجزیه و تحلیل گردیده است ونتایج حاصله درقالب نقشه، نمو دار و تحلیل ارائه گردیده است.

6-1- مسائل و مشکلات تحقیق

تحقیق حاضر همچون سایر پژوهشهای دانشگاهی با مسائل و مشکلات زیادی همراه بوده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موثق بود. متاسفانه برای بدست آوردن چنین آمارهایی محققین با موانع زیادی روبرو هستند طبیعتاً گرفتن نتایج درست و ارائه تحلیهای دقیق نیازمند استفاده از آمار و اطلاعات دقیق است. بدست آوردن آمار و اطلاعات اغلب بسیار وقت گیر بوده و در بسیاری از مواقع با موفقیت همراه نیست بنابراین در این میان علاوه برصرف هزینه، بیشتر وقت محققین به هدر می رود. رساله حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده ودر بسیار ی موارد کوشش برای بدست آوردن آمار و اطلاعات با موافقیت همراه نبوده است اما با این حال و با وجود تمام این کاستی ها سعی شده است که تحلیلی درست و نزدیک به واقعیت در مورد شرایط طبیعی و انسانی دهستان زریبار صورت گیرد، تا با تکیه بر این تحلیلها گامی و لو اندک در جهت توسعه اقتصادی این دهستان برداشته شود.

1-2- مفهوم توسعه

شناخت بهتر هر پدیده نیاز به تعریف جامع و کاملی از آن پدیده دارد. واضح است که هرچه این تعریف جامع و کاملتر باشد شناخت آن پدیده آسانتر و دقیقتر خواهد بود.

توسعه در فرهنگ دهخدا به معنی فراخی و وسعت آمده است که بصورت توسعه دادن نوسعه پیدا کردن و توسعه یافتن استعمال می شود.

توسعه ترجمه کلمه دیولوپمنت[1] است که در فرهنگ آریانپور معانی مختلفی از آن شده اسـت. تــرقی، نمو، مرحله تکمیلی، کمـال، پیشرفتگی، بروز و آشکار سازی (آریانپور،1370، ص 588).

توسعه، اساساً یک عملکرد انسانی است که در آن همه مردم جامعه به طور کامل بسیج می شوند دور باطل فقر و مرض شکسته می شود، کیفیت زندگی همه مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود می یابد. در همان حال : مفهوم تازه ای از روابط کشور با سایر کشورها در سطوح بین الملی مطرح می گردد( رضوانی، 1374، ص 24).

پروکفیلد در تعریف توسعه می گوید : فرایند عامی که در این زمینه وجود دارد اینست که «توسعه » را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر تقلیل فقر و بیکاری و کاهش نابرابری تعریف کنیم ( ازکیا، 1374، ص 18).

دکتر حسین آسایش عقیده دارند توسعه یعنی:

«ارتقاء ظرفیتهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای محسوس جامعه، افزایش بهره برداری از امکانات و قابلیتهای اجتماعی در جهت رشد و تعالی جامعه» (آسایش،1374، ص 9).

میسرا با مفهومی جامع توسعه را چنین تعریف می کند « توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی دستاورد بشری و پدیده های چند رشته ای است و فی نفسه یک مسلک ( ایدئولوژی) به حساب می آید، توسعه چون دستاورد بشری است در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگانیک دلالت دارد و هدف از توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزش است و بر معنای زیر تاکید دارد، اولاً، توسعه یک فرایند است نه وضع ایستا، ثانیاً این فرایند در نهایت به ارزشها مربوط می شود و هدف از توسعه «ایجاد زندگی پر ثمر» است.

تغییرات مثبت که موجب بهبود وضع زندگی مردم گردد توسعه نامیده می شود. لیکن توسعه به معنی کوشش آگاهانه، نهادی شده و مبتنی بر برنامه ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه پدیده منحصر به فرد قرن بیستم است که از سال 1917 در شوروی آغاز گردید( همان ص 16)0

همچنین،مایکل تودارو[2] معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، نابرابری و ریشه کن کــردن فقر مطلق است (از کیاء 1369، ص8).

پیتر دو نالدسن[3] در تعریف توسعه می گوید : توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایشها و نهادها برای تحقق کامل هدفهای جامعه است و در این استحاله مهم اگر توده مردم درگیر باشد ممکن است میوة رشد فوراً نصیب آنها نشود، زیرا که فرایند توسعه اغلب فرایند رنج آور و دشورای است، تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامه توسعه ممکن نخواهد بود ( دینی، 1370، ص 85 ).

2-2- مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیا

شاید تنها شاخه ای از علوم که می تواند در مفهوم توسعه با توجه به رابطة انسان و طبیعت داوری کند دانش جغرافیا باشد چرا که در جغرافیا، هم محیطهای طبیعی مطالعه می شوند و هم عکس العملهای محیط اجتماعی بررسی می گردد.

از این رواغلب جغرافیدانان در شناخت میزان تـوسعه نواحی از معیارهای جغرافیائی مدد می گیرند. زیرا به کارگیری معیارهای جغـــرافیائی، مارا از اثرات زیانبار تکنولوژی ناسازگار در محیط زیست آگــاه می ســازد و هم از اتــلاف منابع طبیعی و انسانی محیـط زندگی جلو گیری می کند.
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 05:58 | چاپ مطلب

پایان نامه زن ونقش او در توسعه روستایی

پایان نامه زن ونقش او در توسعه روستایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ...............................................................................................................................................

مقدمه ................................................................................................................................................

فصل اول: طرح تحقیق ..............................................................................................................

1-1- بیان مساله .........................................................................................................................

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................

1-3- فرضیه ..................................................................................................................................

1-4- اهداف تحقیق ...................................................................................................................

1-5- پیشینه تاریخی ................................................................................................................

1-6- روش‌شناسی تحقیق ......................................................................................................

1-7- محدودیتهای پژوهش ...................................................................................................

1-8- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ........................................................................................

فصل دوم: کلیات و مبانی نظری پژوهش ..........................................................................

2-1- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری» ............................................................

2-2- توسعه با تاکید بر نقش زنان ......................................................................................

2-3- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه ........................................................

2-4- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی ..............................................................

2-4-1- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی .......................................................

2-4-2- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی ..............................................

2-4-3- نقش زنان روستایی در دامداری ........................................................................

2-4-4- صنایع دستی ..............................................................................................................

2-4-4-1- تاریخچه صنایع روستایی در ایران .............................................................

2-4-4-2- اهداف ایجاد صنایع روستایی ........................................................................

2-4-4-3- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی ............................................

2-4-4-4- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران .......................

2-5- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان .................................................................

2-6- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی .....................

2-7- مسائل و مشکلات زنان روستایی ............................................................................

فصل سوم: کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش ...................................................................

3-1- موقعیت، حدود و وسعت .............................................................................................

3-2- توپوگرافی ...........................................................................................................................

3-3- اقلیم ......................................................................................................................................

3-3-1- شرایط اقلیمی منطقه ..............................................................................................

3-3-2- درجه حرارت ..............................................................................................................

3-3-3- بارندگی .........................................................................................................................

3-3-4- رطوبت نسبی ..............................................................................................................

3-3-5- تبخیر ..............................................................................................................................

فصل چهارم: نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش .............................................................

4-1- توزیع و تراکم جمعیت .................................................................................................

4-2- ساخت جنسی و سنی ..................................................................................................

4-3- نیروی انسانی و اشتغال ................................................................................................

4-3-1- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت ......................................

4-4- جمعیت و تغییرات آن ..................................................................................................

4-5- عناصر جمعیتی ................................................................................................................

4-5-1- میزان موالید در شهرستان تالش .......................................................................

4-5-2- باروری ...........................................................................................................................

4-5-3- مرگ و میر ..................................................................................................................

4-5-4- رشد جمعیت در شهرستان تالش .....................................................................

4-5-5- مهاجرت در شهرستان تالش ...............................................................................

4-6- وضع سواد و کیفیت آموزش ......................................................................................

4-6-1- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش ............................................................

4-6-2- آموزش ...........................................................................................................................

4-6-3- نهضت سوادآموزی ...................................................................................................

4-7- بهداشت و درمان ............................................................................................................

4-8- شاخصهای بهداشتی ......................................................................................................

فصل پنجم: چگونگی تاثیرگذاری زنان روستایی تالش بر توسعه منطقه:............

5-1- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ..............

5-1-1- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه ..........................................

5-1-2- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی ...................................................

5-1-3- متغیرهای اکولوژیکی-اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش ..........

5-1-4- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستاهای تالش ..................................

5-1-5- نقش و حیطه کار زنان در فعالیتهای غیر زراعی ........................................

5-1-5-1- دامداری و پرورش طیور ..................................................................................

5-1-5-2- زنبورداری ...............................................................................................................

5-1-5-3- نوغانداری ................................................................................................................

5-1-5-4-صنایع روستایی .....................................................................................................

5-2- ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ...............

5-2-1- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره‌گیری از سواد و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه

5-2-2- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها .....................................................

5-2-3- منزلت اجتماعی واشتغال زنان ............................................................................

5-2-4- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه ...........................................

5-2-5- نقش و جایگاه تصمیم‌گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی و
خانوادگی..................................................................................................................................................

5-3- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زیست ......................................................................................................................................................

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ...............................................................................

6-1- نتیجه‌گیری ........................................................................................................................

6-2- پیشنهادات ..........................................................................................................................

6-3- پیوستها ................................................................................................................................

فهرست منابع و ماخذ فارسی .................................................................................................

فهرست منابع و ماخذ لاتین ....................................................................................................

چکیده انگلیسی ............................................................................................................................

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 2-1- زنان در شاخصهای توسعه به تفکیک مناطق جغرافیایی در
جهان ........................................................................................................................................................

جدول شماره 2-2- وضعیت اشتغال زنان روستایی به تفکیک مشاغل در سال
1375......................................................................................................................................................

جدول شماره 2-3- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف فعالیتهای کشاورزی در استانهای کشور

جدول شماره 2-4- مراحلی که زنان در آن مشارکت دارند ...................................

جدول شماره 2-5- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف پرورش دام در استانهای کشور

جدول شماره 4-1- تعداد شهرها، دهستانها و آبادیهای دارای سکنه به تفکیک
بخش ........................................................................................................................................................

جدول شماره 4-2- جمعیت بر حسب جنس به تفکیک ساکن و غیر
ساکن .......................................................................................................................................................

جدول شماره 4-3- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی تالش طی سالهای
65-1375 .............................................................................................................................................

جدول شماره 4-4- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی بازسازی نشده در شهرستان تالش سالهای 65-1375

جدول شماره 4-5- تعداد خانوار، بعد خانوار و افزایش آن در شهرستان تالش سالهای 65-1375

جدول شماره 4-6- وضعیت سوادآموزی در شهرستان تالش 1375 .................

جدول شماره 4-7- شاخصهای بهداشتی ........................................................................

جدول شماره 5-1- سهم زنان و مردان در پرورش دام «گاو، طیور» به تفکیک
فصول .......................................................................................................................................................

جدول 5-2- پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان ...............................

جدول 5-3- مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم...............

جدول 5-4- سطح تحصیلات به تفکیک زن و مرد در روستاهای نمونه ...........

جدول 5-5- نحوه توزیع ساعات کارهای خانگی و اقتصادی در یک شبانه‌روز به تفکیک مرد و زن

جدول 5-6- توزیع ساعات کار زنان خانوار بر حسب انواع فعالیتها به تفکیک سطوح تحصیلی

جدول 5-7- توزیع ساعات کار زنان خانوار بر حسب انواع فعالیتها به تفکیک گروههای سنی

جدول 5-8- توزیع روزهای کار زنان بر حسب فصول و انواع محصولات مورد کشت

جدول شماره 5-9- اشتغالات دارای پائین‌ترین منزلت و ارزش از نظر
پاسخگویان.............................................................................................................................................

جدول شماره 5-10- شکل مرجع کار از نظر زنان روستایی .................................

جدول شماره 5-11- جایگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانواده

جدول شماره 5-12- حجم کار زراعی زنان در طی سال به تفکیک سطوح درآمدی
خانوار.........................................................................................................................................................

جدول شماره 5-13- توزیع انواع تصمیم‌گیریها بر حسب جنسیت .....................

جدول شماره 5-14- انواع تصمیمات متخذه .................................................................

چکیده :

بنابر باور بسیاری از صاحب‌نظران، انسان محور توسعه پایدار است و جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد که همه افراد آن ظرفیت توسعه پذیری را داشته باشند و راه‌ها و روش‌های مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‌‹سد. بررسی نقش زنان در توسعه نشان می‌دهد که زنان روستایی در گذشته و حال با انجام فعالیتهای مختلفی چون کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و سایر صنایع روستایی و انجام وظایف خانه و بچه‌داری، نقش عمده‌ای در اقتصاد خانوار به عهده داشته‌اند.

در این تحقیق شواهدی به علاقه و توجه زنان روستایی منطقه تالش به انواع فعالیتهای موجود روستایی و گسترش آنها و حفظ محیط زیست منطقه خودشان اشاره شده است. بر این نکته نیز تاکید شده که تنها زمانی می‌توان از زنان روستایی توقع توجه به منابع محیط زیست و بالا بردن سطح زندگی را داشت که برای تامین نیازهای اولیه و ابتدایی آنان چاره‌ای اندیشیده شود، خصوصاً آگاهی دادن درست از طریق بالا بردن سطح سواد.

مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال ؟؟ نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال 1984 اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.[1]

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.[2]

به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای ؟؟ واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی 15 سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.[3]

جغرافیدانان ؟؟ مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس[4]در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.

این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اکتفا می‌نمایند.

تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر کردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاکید بر مشارکت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی که زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی می‌نمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینه‌های وسیعتر اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشته‌اند، لیکن در اکثر موارد زنان روستایی علی‌رغم مشارکت فوق‌العادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفته‌اند. زنان روستایی که به پایین‌ترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئی‌ترین مشارکت کنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیکه زنان شهری به لحاظ اینکه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشارکت‌شان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.

برخلاف نرخ مشارکت مردان به نظر می‌رسد مشارکت زنان نسبت به یک دسته از عوامل اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم کار جنسیتی نیروی کار نیز از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر‌پذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوق‌انگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 03:49 | چاپ مطلب

تحقیق بررسی فرار دختران شهری و روستایی

تحقیق بررسی فرار دختران شهری و روستایی

فهرست مطالب :

فصل اول (کلیات تحقیق )

- مقدمه

- بیان مسله

- اهداف تحقیق

- اهمیت وضرورت تحقیق

- فرضیه های تحقیق

- متغیر ها و تعاریف عملیاتی وشرح مفاهیم

فصل دوم (پیشینه وادبیان تحقیق)

- تعریف خانواده

_رابطه خانواده یا فراری بودن فرزندان

- رابطه یا فراری بودن فرزندان

- تعریف فراری بودن دختران

- روش های پیشگیری از فرار دختران

- رابطه شهر وروستا ونقش آن از فراری بودن دختران

- ارزیابی از وضعیت دختران فراری

- بررسی وتصمیم گیری برای جلوگیری از فرار دختران

فصل سوم (روش تحقیق)

- جامعه مورد مطالعه

- حجم نمونه

- روش نمونه گیری

- ابزار نمونه گیری

- روش آماری

- روش تحقیق

//////////////////////////

بخشهایی از متن تحقیق:

مقدمه

خانواده در تفکر اسلامی جایگاهی بسیار رفیع دارد. اگر موضوع خانواده در اسلام را با سایر اموری که مشابه این مقوله است مقایسه کنیم ،بر جستگی خاصی در مسله خانواده ملاحضه می کنیم .بعضی امور زندگی مهم اند .خانواده دارای اهمیت است،یک دلیل این است که اصولا کل وجود از درون خانواده استخراج واستنباط می شود ودر درون آن شکل می گیرد .به عبارت دیگر کل وجود ما به نوعی برگرفته از خانواده وشکل گرفته در درون خانواده است .تاثیرات ژنتیکی پدر ومادر،آثاراولیه خنده ها و نگاه های مادربر روح وروان کودک ،مهارت های زندگی کودک ونوجوان از پدر ومادر خود می آموزد .سر گذشت زندگی خودمان در خانواده ونیز تاثیری که امروز بر فرزندانمان می گذاریم همه تایید کننده این سخن است که کل وجود ما محصول خانواده است به بیان دیگر .پیمانه وجود آدمی در خانواده شکل می گیرد وآدمی هر آنچه را از غیر خانواده می گیرد به اندازه همین پیمانه است .بدیهی است که میزان تاثیر گذاری خانواده به قابلیت های مستتردر آن بستگی دارد.

دلیل دوم این است که وقتی شما به منابع اعتقادی مان مراجعه می کنید وسیر تکوینی وشریعت الهی را ملاحظه می کنید ،می بینید که از همان ابتدا زندگی آدمها در روی کره ی خاکی با دونفر شروع شده است.آیا تا به حال فکر نکرده ا ید که سر این قضیه چیست؟چرا آغاز خلقت انسان در کره زمین با خانواده شروع شد؟یک دنیا حرف وحدیث در این نکته می توان یافت.آیا سر این قضیه این نیست که خانواده رکن عالم هستی است؟آیا این امر بدان معنا نیست که خانواده به کل هستی جهت میدهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 07:39 | چاپ مطلب

مقاله بررسی معیار ازدواج در خانواده های شهری و روستایی

مقاله بررسی معیار ازدواج در خانواده های شهری و روستایی

فهرست:

فصل اول (کلیات تحقیق)

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقی

فرضیه تحقیق

متغیر های تحقیق(تعاریف عملیاتی)

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

ازدواج چیست؟

رابطه ازدواج و تحصیلات

فصل سوم (روش تحقیق)

پیشنهاد ها و راه کارها


بخشهایی از متن مقاله:

مقدمه

ازدواج یکی از پیچیده ترین ارتباطات بشری است که در جریان آن انسان بر مبنای یک سلسله شباهت های ادراک شده،طولانی ترین پیوند عاطفی ممکن را آغاز می کند . مسئله ازدواج و تشکیل خانواده از مهمترین رویدادهای زندگی هر انسان است که با انتخاب همسر آغاز می شود و اگر به درستی و به موقع صورت گیرد،کاملترین پاسخ به نیاز اساسی هر انسان است.تا آانجا زندگی زیستی، اخلاق، اجتماعی اقتصادی و روانی فرد را به طور جدی دستخوش تغییر و تحول می کند.ازدواج اگر با موفقیت همراه باشد فرد را به آرامش و کمال می رساند و سبب تعادل و تنظیم رفتاروخلق و خوی او شده نگرانی ها، دغدغه ها و تنهایی های روحی و روانی اش را خاتمه می دهد.خداوند در آیه 30از سوره روم رسیدن به آرامش در کنار همسر را از آیات و نشانه های خود میداند و در ادامه آیه مودت، دوستی و مهر ورزی را از الزام های رسیدن به آرامش ذکر می فرماید که این نیزبرای اهل فکر و اندیشه قابل درک است.ازدواج رابطه ای است که شخص با" انتخاب" وارد آن می شود و تقریبا نیم قرن در این رابطه خواهد ماند زن ومردی که باهم ازدواج می کنند باید بتوانند خود را با نیم قرن تحولات اجتماعی و رشد و تغییرات متقابل یکدیگر تطبیق دهند. اگر از عهده این کار بر نیایند به احتمال زیاد رابطه زنا شویی آنها دچار مشکل خواهد شد.بنا بر این انسان در کنارهمسر خویش به آرامش و تسکین حقیقی و ثبات شخصیت می رسدگوئی که نیمه ی دیگر وجود خویش را کشف کرده،با ازدواج به یکتایی و پالایش روحی می رسد. ا فکار و قوای درونی او از پراکندگی و سر گردانی رهایی یافته در جهتی روشن و هدفمند برای ادامه زندگی در مرحله جدید به پیش می رود.

...

اهداف تحقیق

مهم ترین اهداف تحقیق یافتن معیارهای ازدواج در خانواده های شهری و روستایی می باشد.

خانواده های شهری:چه شاخص ها و معیار هایی جهت یک زندگی مشترک را در نظر می گیرند واین شاخص ها و معیارها در خانواده روستایی چگونه ارزیابی و ملاک عمل قرار می گیرند؟ اصولا" فرهنگ شهر نشینی تابع یک سری قوانین می باشد و باید خانواده های شهری از آن فرهنگ و قوانین پیروی نمایند.سنتها و ارزشهای اصیل بر روابط اجتماعی جامعه روستایی همسر گزینی بسیار ساده و هم مهم ترین آرزو و آمال جوانان والدین انها است....خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 07:34 | چاپ مطلب

مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

چکیده ای از بخشهایی از متن:

پس از جنگ جهانی دوم با رهایی بسیاری از کشورهای جهان سوم از استعمار و دستیابی آنها به استقلال سیاسی ، فاصله و شکاف اقتصادی بین کشورهای فقیر و غنی بیش از پیش آشکار شد . در پی آن استراتژی رشد اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه از طریق انتقال سرمایه ، فن آوری و تجربیات کشورهای توسعه یافته در دهه 1960 اتخاذ گردید . در آن زمان عقیده بر این بود که رشد اقتصادی موجب افزایش اقتدار کشور شده و توسعه اقتصادی را فراهم می کند . اما پس از یک دهه و در آغاز دهه 1970 میلادی نه تنها رشد اقتصادی مورد انتظار در بسیاری از کشورهای جهان سوم محقق نشد بلکه در برخی کشورها نیز که رشد اقتصادی مناسب و قابل توجهی داشتند منجر به توسعه نگردید و رشد فزاینده فقر و نابرابری از یک سو و آثار سوء زیست محیطی و بوم شناختی حاصل از رشد اقتصادی از سوی دیگر موجب بالندگی و گسترش تفکرات چند بعدی در مورد توسعه گردید و پایداری توسعه برای اولین بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدین معنا که توسعه بایستی دربرگیرنده بهبود گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنها بوده ، سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زیست محیطی نیز توجه داشته باشد . ( جنیفر.آ. الیوت . 1378.ص 8 )

براین اساس یکی از چالشهای مهم دنیای امروز نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یک سو و نابرابری منابع و امکانات در سطوح ملی به ویژه در کشورهای جهان سوم می باشد این مسئله سبب شده است که فقر روستایی در اینگونه کشورها به عنوان یکی از مسائل حاد و بحرانی جلوه نماید . روستائیان در این کشورها کمترین سهم را از منابع ، سرمایه ها و امکانات ملی دارند و بدین لحاظ فقر روستایی به یک چالش بزرگ توسعه انسانی و نیز یک معضل عمده زیست محیطی بدل شده است . اعتقاد بسیاری از صاحبنظران بر این است که فقر و به ویژه فقر روستایی که موضوع مورد بحث ماست ، امکان و توان بهره برداری صحیح و پایدار از منابع محیطی را از بین می برد و از این رو موجب تشدید روند تخریب محیط زیست می گردد .

...

. استفاده از منابع طبیعی برای سوخت

بسیاری از فقرای روستایی در کشورهای جهان سوم از دسترسی به منابع انرژی نوین محروم هستند و در نتیجه ضمن استفاده از هیزم ، فضولات حیوانی و … علاوه بر محرومیتی که در این زمینه تحمل می کنند تأثیر به سزایی در تخریب محیط زیست دارند . برای مثال در ناحیه با دولای سریلانکا 97 درصد خانوارهای روستایی با هیزم آشپزی می کنند که به دلیل تخریب جنگلهای رو به کمیابی است . در مناطق روستایی اتیوپی 17 درصد هزینه خانوارها صرف تهیه انواع سوخت از قبیل هیزم فضولات دامی و … می شود و زنان خانوارهای روستایی به طور مستمر نصف روز را صرف جمع آوری هیزم و فضولات دامی می کنند . کمتر از 5 درصد خانوارها دارای نقدینگی جهت خرید هیزم هسستند و در سال 1985 به طور کلی خانوارهای روستایی قادر به تأمین فقط 42 درصد هیزم موردنیاز سالانه خود بودند . بنابر اطلاعات موجود فقیران مناطق روستایی کشور بورکینافاسو برای جمع آوری هیزم مجبورند روزانه 3 تا 22 کیلومتر راهپیمایی و 3 تا 12 ساعت وقت صرف کنند و این عمل ممکن است یک تا هفت بار در هفته تکرار شود. ( جزایری ، ادریس و همکاران ، 1373 ص 79ـ 78 )

تحقیق دیگری در مورد هند حاکی از آن است که مصرف چوب سوخت ( هیزم ) در فاصله سالهای 1950 تا 1990 از 150 میلیون تن به 200 میلیون تن افزایش یافته است . همین بررسی نشان می دهد که وابستگی روستاییان هند به ویژه قشر فقیر به منابع انرژی گیاهی ( اعم از چوب ، کاه کلش و … ) زیاد است . حدود 70 درصد از انرژی بیوماس هند از جنگلها و اراضی بایر ، 20 درصد از کاه و کلش آگروفارستری و اراضی کشاورزی و 10 درصد بقیه از پهن گاو و سایر فضولات حیوانی تأمین ( Karan.Deo.Singh.2001.p3 ) می شود .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 00:34 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی در 260 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی در 260 صفحه ورد قابل ویرایش

موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.

کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت- ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.[1]

در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:

- تطابق با محیط

- تسلط بر محیط

- افزایش ظرفیت محیط

- تنسیق و ترمیم محیط

به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.

از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.

حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.

بنابراین، می‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیده‌های انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت می‌گیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین می‌نماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده می‌شود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.

اقتصاد علمی است که موضوع آن بررسی روشهای تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین، کار، سرمایه) جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازها، همچنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع کمیاب، علم ثروت است.[2]

به عبارتی دیگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون وسیله آن برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالا و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع آنها بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کند.

"اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهینه از منابع محدود برای تامین خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختیار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد باید اقلامی خریداری کند که با توجه به قید بودجه، بالاترین رضایتمندی را در وی ایجاد کند."[3]


1- زاکس، ولفگانگ ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377،ص34.

1- منتظر ظهور، محمود ،اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1371، ص27.

2- موسی‌نژاد‌، محمد قلی‌، تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی درمحصولات کشاورزی‌، وزارت امور اقتصادی ودارایی‌، معاونت امور اقتصادی‌، چاپ اول ، تهران1373، ص2.

بنیان اقتصادی

عناصر بنیانی اقتصاد شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و نهادی است.

- عناصر بنیانی جغرافیایی شامل؛ آب و هوا و شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساختهای محیطی، منابع سطح الارضی و تحت الارضی و موقعیت جغرافیایی است.

- عناصر جمعیتی شامل؛ کمیت و کیفیت نفوس، توزیع سنی و جنسی، وضعیت شغلی و پراکندگی جغرافیایی آن است.

- عناصر اجتماعی شامل؛ سنن و آداب و رسوم، عادات و عمل طبقات مختلف، شیوه تفکر اجتماعی ورفتار گروههای اجتماعی را در بر می‌گیرد.

- عناصر روانی نظیر؛ انگیزه‌ها، طرز فکرها، کردار افراد را شامل می‌گردد.

- عناصر اقتصادی مربوط به چگونگی فعالیت عاملهای مختلف و سهم آنها در تولید محصولات و توزیع درآمدها و نحوه استعمال آنها، چگونگی روابط بویژه روابط مبادلاتی و تعیین قیمت محصولات و عوامل و چگونگی دخالت پول و پرداختها می‌گردد.

- عناصرنهادی مربوط به سازمان حقوقی جامعه، نحوه حکومت، روابط بین دولت و ملت و روابط انفرادی افراد در چارچوب قراردادها و قوانین و مقررات است. بنیانهای اقتصادی عموماً از ثبات نسبی برخوردارند. اما در بلند مدت تغییر پذیر بوده و می‌توانند سازمان و نظام اقتصادی جامعه را متحول سازد.

بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه

بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:

- بنیان تاسیساتی: بنیان تاسیساتی در برگیرنده کلیه تاسیسات اجتماعی و سیاسی است که عملکرد اقتصاد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سه گانه تولید ، توزیع و مصرف را بنیان تاسیساتی می گویند.

- بنیان ترجیحاتی: مجموعه توابع مطلوبیت فردی به اضافه کلیه موانع محدود کننده توابع تولید، تقاضا و عرضه را بنیان ترجیحاتی گویند. به عبارت دیگر بنیان ترجیحاتی یک اقتصاد عبارت است از ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی که تحت آن نظام ارزشی اقتصاد عمل می کند.

- بنیان تشکیلاتی: منظور از بنیان تشکیلاتی عبارت است از تشکیلاتی که توسط آنها بین کارگزاران مختلف اقتصادی ارتباط برقرار می شود. به عبارت دیگر تماس بین کارگزاران اقتصادی تحت تشکیلات خاصی انجام می گیرد که اصطلاحا به آن بازار می گویند. بازارهای مختلف اقتصادی را معمولا به سه دسته بازار تولید ، بازار عوامل و بازار پول طبقه بندی می کنند. این بازار ها ممکن است یکی از سه حالت کلی رقابت کامل، رقابت ناقص و یا انحصار را داشته باشد که بسته به نوع آن عملکرد آن نیز متفاوت است.

- بنیان تکنولوژیکی: بنیان تکنولوژیکی عبارت است از چگونگی ترکیب عوامل و منابع تولیدی و یا آنچه که به تکنولوژی تولید معروف است. عوامل و منابع تولیدی(کار،سرمایه و منابع طبیعی) را می توان برای تولید محصول با تکنیکهای مختلفی ترکیب کرد. معمولا تکنولوژی مطلوب به شرایط زمانی، مکانی و امکانات هر جامعه بستگی دارد. اصولا تکنولوژی تولیدی به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. یا کاربر است یعنی برای تولید هر محصول، بیشتر نیروی انسانی به کار برده می شود مثل تولید محصولات کشاورزی در ایران که از نیروی انسانی زیادی استفاده می شود. و یا تکنولوژی سرمایه بر است یعنی برای تولید هر محصول، سرمایه بیشتر به کار برده می شود. به عنوان مثال در کشاورزی مکانیزه و کشت و صنعت ها تولیدات از نوع سرمایه بر است. بنابر این بنیان تکنولوژیکی از مهمترین بنیانهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. با توجه به بنیانهای مختلف می توان گفت که توسعه اقتصادی موقعی میسر می شود که بنیانها به طور هماهنگ بهبود یابند.

ابداعات

منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت می‌گیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:

ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف - البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده - بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع می‌شود وسیر نزولی آن آغاز می‌گردد.

ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه می‌شود.

ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی می‌کند:

پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.

این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا می‌شود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:29 | چاپ مطلب

پایان نامه نقش گردشگری در توسعه روستایی

پایان نامه نقش گردشگری در توسعه روستایی

مقدمه

امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته اند وضعیت خویش را تا حد در خور توجهی بهبود بخشیده وبسیاری از مشکلات خود را از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه وکمبود درامد ارزی را پوشش دهند.(رضوانی1374)

گردشگری روستایی به عنوان یکی از بخشهای مهّم گردشگری بسیار مورد توجه قرار گرفته است ودر فرایند جهانی شدن اهمیت روزافزونی یافته است. این بخش از گردشگری علاوه بر حفظ ارزش ها . باورها.رسوم باستانی با ایجاد فرصتهای برای اشتغال وکسب ودرامد برای ساکنین محلی وتوسعه ساختارهای زیربنایی امکان توسعه پایدار ویک پارچه روستایی را فراهم میکند.

امروزه اهمیّت صنعت کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه روستایی کم رنگ تر شده است. و از طرف دیگر رشد فزاینده جمعیّت افزایش بهره برداری ها وکاهش منابع طبیعی و در نتیجه تهدید محیط زیست انسانی جوامع روستایی را برای ادامه حیات و تداوم رشد خود بر منابع درآمدی دیگری را داشته باشد. (باباخان زاده 1389)

کشور ایران از نظر منابع طبیعی جز ده کشور برتر دنیا به شمار می رود. که می تواند از اثرات حاصل ازگردشگری در کاهش مشکلات بیکاری و درآمد اقتصادی بهره مند شود اما بر اساس آمارها ایران از این فرصت بهره کافی را نبرده است به طوری که در میان کشورهای اسلامی رتبه دهم را دارا می باشد.(ابوالحسن نژاد 2- 1382 )

سرعین به لحاظ موقعّیت جغرافیایی وطبیعی خود از شمال و شمال غرب به کوههای سر به فراز کشیده سبلان از جمله بابا مقصود و آیقار و ... وبه خصوص از سمت روستایی الوارس،لاطران و ورگه سران به قله های معروف سلطان ساوالان با ارتفاع4818 متر منتهی می گردد. این کوهها و ارتفاعات در هر یک از فصل های سال، جاذبه های مخصوص خود را دارند.


فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه. 1

بیان مسئله. 1

ضرورت انجام پژوهش... 3

سوال تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 4

هدف کاربردی تحقیق. 4

فصل دوم

تعریف اصطلاهات کلیدی تحقیق. 6

انواع توریسم. 6

تاریخچه توریسم در جهان. 7

تاریخچه توریسم در ایران. 7

مفهوم توریسم روستایی؛ 8

مهمترین جاذبه های روستایی.. 9

موانع و مشکلات توریسم روستایی.. 9

فواید توریسم روستایی ؛ 10

توسعه روستایی ؛ 12

توسعه از دیدگاه جهانی اسلام ؛ 12

مفهوم پایداری توسعه. 13

مفهوم ناپایداری توسعه؛ 13

سوابق تحقیق(پیشینه) 14

فصل سوم

روش تحقیق. 16

جامعه آماری.. 16

روش گردآوری اطلاعات.. 16

فصل چهارم

گردشگری در شهر توریستی سرعین.. 18

اداب و رسوم. 19

تقسیم بندی فصل زمستان در سرعین و روستاهای حومه. 21

لباس محلی روستاهای سرعین.. 21

بازی های محلی.. 22

جاذبه های گردشگری سرعین.. 22

بررسی گردشگری روستایی روستاهای سرعین.. 23

دهکده سنگی و زیر زمینی ویند کلخوران. 23

روستای تاریخی گنزق. 25

دره اردی موسی.. 26

غارها و معماری صخره ای روستای گنزق. 26

امامزاده سیدابوالقاسم. 27

لباس محلی روستای گنزق. 28

بخش اردیموسی.. 28

دره جنگلی اردی موسی.. 28

روستای توریستی بیله درق. 29

چشمه آب معدنی بیله درق. 30

روستای آغ مام (آتشگاه) 31

غار کهرلر. 31

آبهای معدنی روستای آتشگاه 32

چشمه بئیش بولاغی.. 32

آرامگاه امامزاده عبدالله.. 32

روستای ورگه سران. 33

زمان بنای روستا 33

جاذبه های گردشگری روستای ورگه سران. 33

روستای لاطران. 34

روستای الوارس... 34

پوشاک محلی روستای الوارس... 35

جاذبه های روستای الوارس... 35

آبشار گورگور. 35

پیست اسکی الوارس... 36

ایل شاهسون و گردشگری روستایی و عشایری.. 36

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 39

از جمله اقداماتی که می توان انجام داد. 40

منابع. 41خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:46 | چاپ مطلب

پایان نامه طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاعات مشترکین روستایی و شهری اداره گاز

پایان نامه طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاعات مشترکین روستایی و شهری اداره گاز

چکیده

بدون تردید مساله ای که در رویارویی انسان اهمیت به سزایی دارد، دسترسی سریع و آسان به دریایی از اطلاعات جامع و کامل است که برای این مهم، نیاز به اخذ تدابیری می باشد تا

از عهده ی این عمل به نحو شایسته ای برآید.

هر شرکت یا سازمانی برای گسترش و سرعت بخشیدن به امور خود می تواند از صفحات وب پویا استفاده نمایند.

شرکت گاز استان شامل فرم هایی می باشد که مربوط به عملیات گازرسانی به شهرها و روستاها است. به علت افزیش حجم اطلاعات وگسترده شدن سطح عملیات نیاز به وب سایتی برای راحتی کار کاربران احساس شد.هدف اصلی این پروژه، سازماندهی سریع اطلاعات و صرف زمان کمتربرای ارسال آن می باشد.

نتایج حاصله از این پروژه نشان داد که عموم کاربران حتی در صورت عدم تخصص کافی می توانند در حداقل زمان ممکن، بدون هر گونه خطای فردی با مجوزهای کاربری با قابلیت اطمینان به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه


چکیده ......................................................................................................................... 1

مقدمه .......................................................................................................................... 2

فصل اول :تعریف و امکان سنجی مسئله....................................................... 3

1-1 تعریف مسئله .................................................................................................. 4

1-2 اهداف مسئله .................................................................................................. 4

1-2-1 اهداف کلی ................................................................................. 4

1-2-2 اهداف جزئی ............................................................................... 4

1-3 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع ................................................................ 5

1-4 امکان سنجی .................................................................................................. 5

فصل دوم: تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم .......................................................... 6

2-1 تعریف کامل مسئله ......................................................................................... 7

2-2 دیاگرام متن ..................................................................................................... 8

2-3 دیاگرام گردش مستندات ................................................................................. 9

2-4 نمودار DFD ................................................................................................. 10

2-4-1 نمودار DFD سطح 1 .................................................................... 11

2-4-2 نمودارDFD سطح 2 .................................................................... 12

2-4-3 نمودارDFD سطح 3 ................................................................... 13

2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی .................................................................. 14

2-6 نمودارERD ............................................................................................. . 15

2-7 بانک اطلاعاتی وتعیین ویژگی فیلد ها ........................................................... 16

2-8 طراحی محیط گرافیکی کاربر(GUI) ........................................................... 17

2-8-1 طراحی منوها .................................................................................. 18

2-8- 2 طراحی فرم های ورودی.................................................................. 19

2-8-3 طراحی فرم های خروجی ............................................................... 20

فصل سوم: پیاده سازی سیستم ......................................................................... 21

3-1 ویژگی ها وعلل انتخاب زبان برنامه نویسی................................................. 22

3-2 ویژگی ها وعلل انتخاب زبان پایگاه داده ..................................................... 23

3-3 تشریح زیر برنامه های تولید اطلاعات .......................................................... 24

فصل چهارم: راهنمای اجرای برنامه ..................................................................... 25

4-1 سخت افزار مورد نیاز ..................................................................................... 26

4-2 نرم افزار مورد نیاز ........................................................................................ 27

4-3 نحوه نصب برنامه ......................................................................................... 28

4-4 تشریح نحوه اجرای برنامه ........................................................................... 29

نتیجه گیری و پیشنهاد ها................................................................................

منابع و مآخذ ..................................................................................................خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:56 | چاپ مطلب

کار آفرینی وضعیت موجود شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن

کار آفرینی وضعیت موجود شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن


قسمتی از متن:

هیئت مدیره و بازرسان

در مجمع عمومی که در سال تأسیس 82 برگزار گردید آقایان عبدالسعید باقرپور رئیس هیئت مدیره و اسماعیل مدیر رنجبر نایب رئیس- نجم اله سلیمان فلاح منشی و آقایان ناصرپور محمد و اسکندر خالصه دهقان بعنوان اعضاء عادی هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقایان رضا شمسی مهر و علیرضا قره پور بعنوان بازرس به مدت یکسال انتخاب که در سال 1383 در مجمع در سمت خود تا سال 1384 ابقاء گردیدند و در سال 1384 آقایان مسلم خالصه دهقان و تقی مدیر رنجبر بعنوان بازرس بمدت یکسال انتخاب گردیدند.

امکانات موجود

1-قطعه زمینی به مساحت 2000 متر مربع اهدائی اعضا

2-یک باب انبار- به ظرفیت 500 تنی (در حال ساخت)

3-یک باب مغازه استیجاری (بعنوان دفتر شرکت)

4-یک دستگاه خودرو وانت مزدا (دولتی)

5-امتیاز یک خط تلفن

عملکرد شرکت تعاونی تولید روستائی دشت گل نسترن

فعالیتهای انجام شده

1-ترویج و آموزش کشاوران در مورد نحوه صحیح کاشت نهاب، نحوه آبیاری، مبارزه با آفات و بیماریها نقش استفاده از ریز مغذیها در افزایش کیفیت و کمیت محصولات، نحوه صحیح جمع آوری محصولات باغی و استفاده درست از بسته بندیهای مناسب،

2-ارائه خدمات مکانیزه باغداران تحت پوشش

3-تهیه و توزیعه کلیه نهاده های مورد نیاز کشاورزان اعم از کود شیمیائی، سموم دفع آفات نباتی، عف کش ها

4-ایجاد دو فرصت شغلی و به کارگیری 2 نفر از جوانان روستائی

5-نظارت بر کلیه امور داشت، برداشت، محصولات باغی مختلف و ارائه خدمات فنی به کشاورزانخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 00:54 | چاپ مطلب

بررسی رابطه استراتژی برونسپاری باعملکردشرکت آب وفاضلاب روستایی

بررسی رابطه استراتژی برونسپاری باعملکردشرکت آب وفاضلاب روستایی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بیان مسأله

برون سپاری عمل انتقال کار به طرف قرارداد خارجی می باشد در واقع از دو واژه بیرون و سپردن تشکیل شده است برون سپاری پدیده ایی روبه رشد است و نیازمند آن است که از نقطه نظر وسیع سنجیده شود چرا که مرحله تاریخی نوینی را در تولید جهانی و تقسیم وظایف جهانی بنیان نهاده است. و مشکلات جدی در فرایند برونسپاری وجود دارد با این وجود کشورهای جهان به طور روز افزون در تلاشند تا مرکز تعالی باشند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:21 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 48 )
   1      2     3     4     5   >>
صفحات