X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مجموعه مطالعات پایایی و روایی

این مجموعه دربرگیرنده 9 فایل از مطالعات و مقالات موضوع پایایی و روایی می باشد که با داشتن آن، موضوعاتی چون: مفهوم پایایی در تحقیقات، پایایی منظر و .. به صورت کاملا حرفه ای مورد شناخت شما قرار خواهد گرفت.         فهرست1- Reliability Coefficients and Generalizability Theory2- از پویایی تا پایایی میدان عتیق اصفحان3- پایایی منظر با بهبود کیفیت محیط شهری و روستایی4- تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی5- جستاری بر دگردیسی پایایی و حضور مرمت شهری در درگرگونی سیمای شهرها6- راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیات کیفی7- روایی و پایایی ابزارها و روش های مختلف اندازه گیری آنها در پژوهش های کاربردی در سلامت8- طراحی پرسشنامه شکست های شناختی شغلی تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار9- مفهوم پایایی و روایی در تحقیق کیفی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 16:31 | چاپ مطلب

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران و معاونان دستگاه های دولتی شهر تهران

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران و معاونان دستگاه های دولتی شهر تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم 400 نفر از مدیران 9 دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه 32 سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه 50 نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار 774/0 را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه 32 سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با 772/0و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج 5 عامل شد که بر روی هم 4/36 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: 1) نظم‌دهی و عمل به موقع، 2) رعایت تعادل و توازن، 3) توجه بر ساعت و زمان، 4) کنترل و نظارت و 5) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است.

مقدمه

سالهاست که شرکت‌ها به این نکته پی برده‌اند برای موفقیت در کارشان چقدر حیاتی است که دو منبع کلیدی یعنی سرمایه و نیروی کار را درست اداره کنند. امروزه سومین منبع که ضرورت آن از دوتای دیگر کمتر نیست به این فهرست نیز اضافه شده است که همان زمان است. پژوهش ده ساله در مورد بسیاری از شرکت‌ها مشخص کرده است که مدیریت زمان[1] یکی از مؤلفه‌های کلیدی در موفقیت مشترک است. آنها دریافته‌اند که زمان از هزینه‌ها، میزان فروش، میزان تولید یا بهبود محصول مهمتر است؛ زمان تقریباً بر تمام جنبه‌های تجارت، از تحویل تا تحقیق و رشد، از شکست دادن رقبا تا پاسخگویی به نیازهای مشتری، اثر می‌گذارد (لوئیس، 1377).

هدف علم مدیریت، جستجوی روش‌های دستیابی مؤثر به اهداف در «زمان کوتاهتر» با «هزینه کمتر» است. با توجه به جایگاه انسان در علم مدیریت، این روش‌ها متأثر از «فرهنگ ملی» است، که سازمان در فضای آن فعالیت می‌کند. یکی از شاخص‌ها و معیارهایی که می‌توان با آن در مورد ماهیت فرهنگ یک اجتماع یا سازمان قضاوت کرد، «مفهوم زمان» است، زیرا استفاده از زمان به عنوان یک «منبع» شاخص، برای کارآمدی «مدیریت» یک ملّت یا افراد سازمان است (خاکی، 1382).

«مدیریت زمان» سابقه خیلی زیادی ندارد،‌ هر چند از اوایل قرن هفدهم جسته و گریخته به این موضع اشاره شد ولی تنها از اوایل قرن هیجدهم است که با دیدی علمی و روندی پیوسته، نظرات و ایده‌هایی از سوی متفکران ارائه شده است که اساس این تکنولوژی زندگی‌ساز، محسوب می‌شود. در میان این دانشمندان، صاحب نظراتی مثل آدام اسمیت[2]، بنجامین فرانکلین[3] (معروف به پدر مدیریت زمان)، اِلی وتینی[4]، فردریک ویسنلور تایلور[5] و اخیراً استفن آر - کاوی[6] موقعیت برجسته‌ای دارند. از سال‌های 1950 به بعد، مدیریت زمان به عنوان رشته با اهمیتی مورد توجه قرار گرفت و از دهه 1970 شکوفا و نقش آن به قدری پررنگ شده است که در دنیای امروز، هیچ فرد یا مدیری بدون تسلط به این فن، نمی‌تواند امید چندانی به موقعیت در کار و گذران زندگی داشته باشد (راس جی، 1384).

مدیران منابع را به کار می‌گیرند ولی زمان منبعی است که برآنان می‌گذرد و مهارش در دست آنان نیست. چون زمان خریداری نمی‌شود و به تملک در نمی‌آید، زمان چرخه نیست و بازگشتی ندارد. مدیران وقت‌شناسی و هدفمند به اتکای دلایل موجّه و درست، به همراهی افرادی شایسته، در زمانی دقیق و مناسب به قصد رسیدن به هدفی صحیح فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند و در طول راه با نظم و ترتیب دست به کارهای درست می‌زنند (بلانچارد و گاتری[7]، 1384).

امروزه متخصصان و دست‌اندرکاران در زمینه مدیریت، بحث جدیدی را تحت عنوان مدیریت مؤثر مطرح می‌کنند، بطوریکه در عصر ما کارآیی بیشتر و نتیجه بخشی بالاتر و بهره‌وری فزونتر و تلاشهایشان در این راستا شکل می‌گیرد. در زمینه مدیریت مؤثر لاکت[8]، استوارت[9] و همکارانش و کوان[10]، مبانی نظری مدیریتی خویش را به ترتیب در کتاب‌های «مدیریت اثربخش»، «راهنمای مهارت‌های مدیریت» و «مدیر خود اتکا» بیان کرده‌اند (کرمی مقدم، 1379).

در این نگرش جدید متخصصان معتقدند که یکی از شرایط لازم برای اثربخشی مدیران اعمال مدیریت زمان است، بطوریکه وقت برای هر مدیریتی که بخواهد در کارش به نتیجه اساسی برسد امری حیاتی می‌شود. الک مکنزی (1993)، خطاب به مدیران می‌گوید: همیشه گفته‌اید وقت کافی نداشتیم، در حالیکه زمان کاملاً در اختیار شما بوده ولی آنچه نداشته‌اید مهارت‌های لازم برای تنظیم اوقات بوده است. اگر درصدد کنترل وقت خود هستید،‌ باید علت وجودی این تمایلات قوی را بشناسید و راه اصلاح خویش را فراگیرید، چرا که قادر به ریشه کن کردن این خصوصیات نخواهید بود، ولی می‌توانید آنها را تحت کنترل درآورید (راس‌جی، 1384).


[1] - time management

[2] - Adam Smit

[3] - Benyamin Franklin

[4] - Eli Vitni

[5] - Fredric visnlor Taylor

[6] - Stefan R.Kavi

[7] - Blanchard & Gattry

[8] - Laket

[9] - Stwart

[10] - Covan

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه................................................................................................................................. 2

1-1 بیان مسأله پژوهش................................................................................................... 4

1-2 اهمیت پژوهش........................................................................................................... 5

1-3 اهداف پژوهش........................................................................................................... 7

1-4 پرسش‌های پژوهش................................................................................................... 7

1-5تعریف و مفاهیم و اصطلاحات................................................................................... 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه............................................................................................................................... 13

2-1 ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان......................................................................... 14

2-2 تئوری‌های متداول مدیریت زمان............................................................................ 18

2-3چهار حوزه مهم از دیدگاه مکنزی........................................................................... 22

2-4 فرایند هدفگذاری..................................................................................................... 22

2-5 چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید........................................... 24

2-6 دیدگاه‌های مدیریت زمان........................................................................................ 24

2-7 نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از کار مدیران و کارکنان..................... 28

2-8 عومل مؤثر بر مدیریت زمان................................................................................... 28

2-9 برخی از اصول مدیریت زمان................................................................................. 30

2-10 دیدگاه دراکر......................................................................................................... 30

2-11دیدگاه سنگه........................................................................................................... 31

2-12پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت زمان.............................................. 32

2-13 استانداردسازی آزمون‌های روانی - تربیتی........................................................ 41

2-14 مسأله رواسازی ابزار پژوهش............................................................................. 43

2-15 منطق اساسی روش‌های تحلیل عاملی................................................................... 45

2-16روش‌های مختلف تحلیل عاملی............................................................................... 46

2-17 چرخش عامل‌ها..................................................................................................... 49

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه.............................................................. 53

3-2 ابزار پژوهش ......................................................................................................... 54

3-3طرح پژوهشی و شیوه‌های بررسی آماری پژوهش................................................. 54

3-4 روش گردآوری اطلاعات........................................................................................ 55

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................... 55

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 توصیف داده‌ها........................................................................................................ 58

4-2 مشخصه‌های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان................ 60

4-3 تحلیل عاملی مواد پرسشنامه................................................................................... 62

4-4 عامل‌های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی............................................... 65

4-5 راه حل پایانی (چرخش یافته‌).................................................................................. 68

4-6 مشخصه‌های نمره‌های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه............................ 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 خلاصه.................................................................................................................... 82

5-2 بحث و نتیجه‌گیری................................................................................................... 84

5-3 محدودیت‌های پژوهش............................................................................................ 86

5-4 پیشنهادهای پژوهش............................................................................................... 87

منابع

منابع فارسی.................................................................................................................... 90

منابع انگلیسی.................................................................................................................. 93

پیوست.......................................................................................................................... 96خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 02:56 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه سبک های عشق استنبرگ

پایان نامه بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه سبک های عشق استنبرگ

مقدمه

امروزه در روانشناسی مباحث گوناگونی پیرامون روابط بین فردی مطرح می شود هرکدام از رویکردهای معاصر می کوشند تا تبیین و توصیف ویژه ای را پیرامون مباحث روابط بین فردی ارائه دهند.با این وجود، برخی از مفاهیم در هاله ای از ابهام قرار دارند و هنوز هم نمی‌توان از آنها به عنوان مباحث واضح و روشن در حیطه روابط بین فردی صحبت به میان آورد، در این میان می توان به عشق، تفاهم، صمیمت، دلبستگی و تعلق اشاره نمود.(منصوبی فرد، 1382). امروزه می توان در حوزه روانشناسی کاربردی به روانشناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود.در مبحث روان درمانی خانواده نیز که همپوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با استفاده از فرایند عشق و تفاهم میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد.(مینوچین و فیثمن، ترجمه بهاری و فرح سیا، 1381). روانشناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کار گیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوعهای مهم و اساسی خود کوتاهی کرده است.مورتی و راتزین 1996 عقیده دارند که شاید برخی از سردرگمی‌ها در این زمینه به جهت نگرش های دوسوگرایی است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهیت عشق از بعد روانشناختی به عنوان یک مسئله قابل بحث باقیمانده است و تا چندی پیش به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. (پاتو، 1381). در زمینه این گونه ابهامات بود که پژوهشهای متعددی پیرامون شناسایی ماهیت و توصیف عشق صورت گرفت.رابین 1979 به عنوان یک روانشناسی اجتماعی تلاش نمود تا دوست داشتن و عشق را اندازه گیری کند.عشق از دیدگاه او سه جز دلبستگی، توجه و صمیمیت است ارزیابی نظریه رابین علی رغم مخالفت عده ای که معتقدند اندازه گیری عشق غیر ممکن است، مثبت می باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل یکم: کلیات
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله 4
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-3 اهداف پژوهش 7
1-4 پرسش‌های اصلی پژوهش 7
1-5 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 8
فصل دوم: بیشینه پژوهش
مقدمه 12
2-1 تعریف عشق 13
2-2 نظریه‌های زیست شناختی در رابطه با عشق 17
2-3 تحلیل علمی عشق 19
2-4 دیدگاه‌هایی در رابطه با عشق 21
نظریه کاپل آنیوس 21
نظریه رابین 22
نظریه هاتفیلد 24
2-5 نظریه عشق مثلثی استنبرگ 24
عناصر تشکیل دهنده نظریة استنبرگ 25
انواع عشق از دیدگاه استنبرگ 26
2-6 از دیگر تحقیقات انجام شده 33
تحقیقات هازان و شاور 33
تحقیقات لویت 34
تحقیقات فیشر 34
2-7 توصیف «روان» سبک نئو کلاسیک، در قالب مثلث عشق استنبرگ 36
یک روان نئو کلاسیک 37
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 40
3-1 جامعه آماری 40
3-2 نمونه و روش نمونه گیری 40
3-3 ابزار پژوهش 41
3-4 روش اجرا 42
3-5 روش گرد آوری داده‌ها 42
3-6 روش تحقیق 43
3-7 روش تجزیه و تحلیل 43
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 44
4-1 اعتبار و پایایی آزمون 49
برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درونی 49
برآورد اعتبار خرده مقیاس‌ها پرسشنامه عشق مثلثی استنبرگ 50
4-2 تحلیل عاملی 58
4-3 مراحل تحلیل عاملی 58
راه حل نهایی (پس از چرخش) 69
تفسیر و نام گذاری عامل‌ها 70
4-4 هنجاریابی آزمون 71
نرمهای درصدی 72
نمره‌های تراز شده 72
محاسبه نمره‌های استاندارد 73
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری 81
5-2 محدودیت‌های پژوهشی 82
5-3 پیشنهادات 82
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضمائمخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:34 | چاپ مطلب

دانلود پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

در این پژوهش هدف تهیه ابزاری استاندارد برای شناسایی این اختلال در افراد بزرگسال

استتا کنون آزمون های تهیه شده که بیشتر به صورت چک لیست می باشند

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه برداری تصادفی

چند مرحله ای انتخاب و آزمون مورد نظر اجرا گردید که در نهایت 534 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای بررسی روایی سازه آزمون

از روش تحلیل مولفه های اصلی (PC) با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شد.نتایج نشان داد

که پرسشنامه مورد نظر با استخراج 10 عامل ، علاقه اجتماعی تمرکز بر جزئیات ، درک اجتماعی ، خلاقیت اجتماعی ،

توانایی بازی نما ، فراست و هوشیاری ، فراست اجتماعی ، درک دیگران ، رود رویی اجتماعی

و علاقه به تنهایی و تفکر ، جمعاً 944/42 درصد از کل واریانس را تبیین می کند

و از روایی کافی برخوردار است.سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید.

فهرست مطالب

چکیده پژوهش

فصل یکم :

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

اهمیت پژوهش

هدف از پژوهش حاضر :

پرسشهای پژوهش :

تعریف مفاهیم و اصطلاحات :

فصل دوم

تاریخچه اوتیسم :

ویژگی های رفتاری اوتیسم

کارکرد هوشی

رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی

نابهنجاری ها در پاسخ به محیط فیزیکی

رفتار خود تحریکی

رفتار خود جرحی

عاطفه نامناسب

رفتار اجتماعی

تکلم زبان

اوتیسم

چهار- فقدان تقابل اجتماعی یا هیجانی.

ارزیابی و تشخیص اوتیسم

تشخیص مقدماتی اوتیسم :

الف/ چک لیست اوتیسم طفولیت.[1]

ارزشیابی تشخیص جامع

آزمون [2]CHAT (چک لیست اوتیسم طفولیت)

پرسشنامه[3] ASSQ

آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماری پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

اعتبار ابزار پژوهش

ابزار پژوهش

تحلیل عاملی

روش های تحلیل عاملی

فصل چهارم

توصیف داده ها

نتایج توصیفی داده ها

اعتبار و روایی

اعتبار آزمون اوتیسم

ضریب آلفا

روایی آزمون اوتیسم

مشخصه های نمره های آزمون اوتیسم درگروه نمونه

مقایسه نمرات دختران و پسران در گروه نمونه

نرم آزمون (AQ)

فصل پنجم

بحث و بررسی درباره یافته ها

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها :


[1]-Chrcklist of autism in toddlers

[2] - Checklist of autism in toddlers

[3] - Assessment scale/screening questionnairخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 05:08 | چاپ مطلب

تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی در جانبازان و معلولان ورزشکار

هدف از این پژوهش، تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی می‌باشد. جامعۀ آماری آن را جانبازان و معلولان ورزشکار استـان خراسان رضوی (700=N) تشکیل ­دادند که از میان آن‌ها 181 نفر به‌شکل تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. یافته­ها نشان‌دهندۀ پایایی مطلوب برای پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی می‌باشد. در‌خصوص روایی سازه و بر‌اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی عامل­ها رابطۀ معناداری با مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی دارند. شاخص­های برازندگی هم برازش مدل­ را تأیید می‌کنند. همچنین، نتایج در‌خصوص روابط عامل­ها با مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی نشان می‌دهد که تمامی عامل­ها توانسته‌اند پیشگوی خوبی برای مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی باشند. در‌نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل "رضایت‌مندی نیازهای اساسی" مورد تأیید قرار می‌گیرد. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 01:01 | چاپ مطلب

تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار بود. جامعۀ آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (450=N) بود که از بین آنها 186 آزمودنی به شکل تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری پرسشنامۀ 14 سؤالی جهت­گیری اخلاقی (میلتیادیس، 2010) بود که دارای دو مؤلفه (اخلاق وظیفه‌شناسی و اخلاق غایت‌شناسی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط استادان متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از شاخص­های توصیفی برای توصیف داده­ها، از آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته­ها نشان‌دهندۀ همسانی درونی (72/0=α) برای پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی بود. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤال­ها رابطۀ معناداری با مؤلفه­ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای مؤلفۀ خود باشند. شاخـص­های نسبت x 2 به df (64/4) و 060/0=RMSEA هم برازش مدل­ را تأیید ک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 21:33 | چاپ مطلب

تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار بود. جامعۀ آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (450=N) بود که از بین آنها 186 آزمودنی به شکل تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری پرسشنامۀ 14 سؤالی جهت­گیری اخلاقی (میلتیادیس، 2010) بود که دارای دو مؤلفه (اخلاق وظیفه‌شناسی و اخلاق غایت‌شناسی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط استادان متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از شاخص­های توصیفی برای توصیف داده­ها، از آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته­ها نشان‌دهندۀ همسانی درونی (72/0=α) برای پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی بود. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤال­ها رابطۀ معناداری با مؤلفه­ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای مؤلفۀ خود باشند. شاخـص­های نسبت x 2 به df (64/4) و 060/0=RMSEA هم برازش مدل­ را تأیید ک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 04:14 | چاپ مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی فیلیپس و راسل با راهنمای پرسشنامه شامل نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع doc.

پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی، پرسشنامه فیلیپس و راسل (1994) می باشد که  در سال 1391 از انگلیسی به فارسی برگردانده شده و در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این مقیاس دارای 33 سوال و چهار خرده مقیاس می باشد که شامل: 1- مهارت های طراحی پژوهش (8 سوال)، 2- مهارت های پژوهش اجرایی و عملیاتی (8 سوال)، 3- مهارت های رایانه ای و آماری (8 سوال) و 4- مهارت های نوشتن (9 سوال) هستند.   فایل: word 2007   تعداد سوالات : 33   تعداد خرده مقیاس ها : 4   روش امتیازبندی و تفسیر : دارد   روایی و پایایی : دارد   منبع : دارد   ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 03:46 | چاپ مطلب

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ IAT با راهنمای پرسشنامه شامل نمره گذاری، روایی پایایی و منبع doc.

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) در سال ۱۹۸۸ توسط کیمبرلی یانگ ساخته شد و در زمینه سنجش اعتیاد اینترنتی مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است و تعیین می‌کند که آیا استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبه‌های مخنلف زندگی فرد اثر گذاشته است یا خیر.       فایل: word 2007 تعداد سوالات : ۲0 روش امتیازبندی و تفسیر : دارد روایی و پایایی : دارد منبع : دارد ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 17 دی 1395 ساعت 06:51 | چاپ مطلب

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی

دو-مدل-ارزیابی-روایی-رویکردهای-برند-برای-سنجش-بازاریابیمقاله ترجمه شده کامل و تخصصی به همراه متن اصلی با عنوان Two modeling Assessing the validity of brand approaches for measuring marketing، چکیده: این مقاله روایی درونی و بیرونی چارچوب ارزش برند اردم و سوایت (1998) را با استفاده از دو رویکرد مدل سازی اندازه‌گیری، یعنی روش نسبتاً جدید مقیاس بهترین ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 21:35 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 12 )
   1      2   >>
صفحات