X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پایان نامه بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه

پایان نامه بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های اسنادی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر رودان 420 نفر با حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 120 نفر بودند و از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. گروه نمونه با پرسشنامه های سبک های اسنادی و عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای پیشرفت تحصیلی معدل سال تحصیلی 92 – 91 منظور شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی، درصد تراکمی، و همبستگی پیرسون و آمار استنباطی نظیر رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در سطح معنی داری 05/0 به این شرح است: بین سبک اسناد درونی - بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی (55/0) وجود دارد. بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (61/0) وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و پیشرفت تحصیلی گرچه همبستگی بسیار ضعیف (17/0) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد درونی - بیرونی و عزت نفس همبستگی (47/0) وجود دارد. بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و عزت نفس رابطه گرچه همبستگی منفی ضععیف (23/0- ) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و عزت نفس همبستگی منفی (34/0- ) وجود دارد. هم چنین نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین پیشرفت تحصیلی، نشان دهنده مدل مناسبی می باشد. این مدل 10% از تغییرات مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند و نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین عزت نفس، نشان دهنده مدل خوبی بوده است. این مدل 48% از تغییرات مربوط به نمرات عزت نفس را تبیین می کند که نشان از خوب بودن دارد.

کلید واژه ها: سبک اسنادی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه2

بیان مسأله3

اهمیت و ضرورت تحقیق4

اهداف تحقیق5

هدف کلی5

اهداف جزئی6

سؤال های پژوهش7

فرضیه‌های پژوهش7

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها7

سبک های اسنادی7

پیشرفت تحصیلی8

عزت نفس8

تعریف عملیاتی8

سبک های اسنادی8

موقعیت اسنادی9

پیشرفت تحصیلی9

عزت نفس9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه11

نظریه اسناد11

نظریه انتساب13

انتساب ها برای توجیه پیامدها14

ابعاد علیتی انتساب ها15

عزت نفس18

نشانه‌های جسمی و رفتاری ضعف عزت نفس19

ابعاد مختلف عزت نفس20

انواع عزت نفس20

شیوه های افزایش عزت نفس احساسی – عاطفی21

شیوه های افزایش عزت نفس روحی – معنوی21

عوامل مؤثر در ایجاد عزت نفس22

عزت نفس از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان اسلامی23

نقش والدین در شکل گیری عزت نفس23

نقش عوامل دیگر در تقویت عزت نفس25

پیشرفت تحصیلی26

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان27

تاکید بر رشد عقلانی28

جو عاطفی مدرسه28

پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان28

نگرش معلم28

عقب ماندگی آموخته شده29

اثرات پیشرفتتحصیلی29

نقش عزت نفس در پیشرفت تحصیلی30

عزت نفس = پدر، مادر، معلم33

نقش عملکرد تحصیلی در عزت نفس33

یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور34

الف- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور34

ب- پژوهش های انجام شده در داخل کشور35

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش39

جامعه و نمونه آماری، و روش نمونه‏گیری39

ابزار اندازه گیری39

1. پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)39

روش نمره گذاری39

پایایی و روایی40

2- پرسشنامه عزت نفس کوپر – اسمیت40

مؤلفه‌های عزت نفس عبارتند از:40

روش اجرای پژوهش41

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها41

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه43

فصل پنجم56

مقدمه57

نتیجه‌گیری57

محدودیت های پژوهش62

پیشنهادهای تحقیق62

الف- پیشنهادهای کاربردی62

ب- پیشنهادهای پژوهشی62

منابع64

پیوست ها69

فهرست جداول

جدول شماره (4-1): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی43

جدول شماره (4-2): میانگین و انحراف معیار نمره های گروه نمونه برحسب عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و سبک‌های اسنادی44

جدول شماره (4-3): همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس45

جدول شماره (4-6): همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی46

جدول شماره (4-4): همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس47

جدول شماره (4-7): همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی48

جدول شماره (4-5): همبستگی بین سبک اسنادی کلی- اختصاصی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس49

جدول شماره (4-8): همبستگی بین سبک اسنادی کلی - اختصاصی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی49

جدول شماره (4-9) : توان تبیین مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی52

جدول شماره (4-10): تحلیل واریانس برای مدل پیشرفت تحصیلی52

جدول شماره (4-11): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند53

جدول شماره (4-12): توان تبیین مدل پیش بینی عزت نفس54

جدول شماره (4-13): تحلیل واریانس برای مدل عزت نفس55

جدول شماره (4-14): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند55خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:25 | چاپ مطلب

پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

چکیده

در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است.

اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری

- بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل

- ارائه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند

جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند.

ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی 50 نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:

Alpha 9% - spss

روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد.

یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند.

پرخاشگری به هر گونه رفتاری که به هدف آسیب رساند یا مجروح ساختن موجودی دیگر انجام گرفته باشد،اطلاق می شود.افراد پرخاشگر غالبا تمایل خود برای آسیب رساندن به دیگران اعتراف کرده و در صورت عملی نشدن قصدشان ابراز یأس می کنند. پس آنچه در این میان حائز اهمیت است قصد و نیت رفتارکننده می باشئ.یعنی رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد وعمد و به منظور صدمه زدن به دیگران انجام گرفته باشد.الویت ارنفسون نقل می کند:

((روزی پسرش حین پخش برنامه تلویزیونی در مورد بمباران ویتنام به وسیله بمب ناپالم توسط هواپیمایی آمریکایی پرسید؟ناپالم چیست ؟ در پاسخ به او گفتم:

ماده شیمیایی که پوست را می سوزاند و انسان را می کشد.چندی بعد متوجه شدم که چشمان پسرم پر از اشک شده است.یکه خوردم که چگونه در برابر چنین صلاح آدم کشی این همه بی تفاوت برخورد کردم. در حالی که پسر کوچکم اینگونه ناراحت شده است.))روانشناسی اجتماعی نگاهی کوتاه به جهان اطراف ما نشان می دهد که عصر ما همانطور که یکی از علمای اجتماعی گفته،عصر پرخاشگری است.

فهرست


عنوان صفحه

چکیده ..................................................................................................................1

فصل اول: بیان مسأله.......................................................................................................3

1-1 مقدمه.........................................................................................................................4

1-2 بیان مسئله...................................................................................................................5

1-3 اهمیت وضرورت انتخاب موضوع...............................................................................6

1-4 اهداف پژوهشی..........................................................................................................7

1-5 فریضه پژوهشی .........................................................................................................8

فصل دوم:(پیشینه تحقیق)................................................................................................9

2-1پیشینه تحقیق..............................................................................................................10

2-3 انواع مسائل و مشکلات نوجوانان..............................................................................11

2-5 پیشینه تحقیق در ایران.................................................................................................14

2-7 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران..................................................................... 17

2-8 تعریف واژه پرخاشگری............................................................................................ 19

2-9 نظریه های مربوط به پرخاشگری................................................................................ 20

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.......................................................................................22

1-3 روشهای آماری..........................................................................................................23

3-3 تعاریف عملیاتی متغیرها............................................................................................23

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................26

4-1 یافته های پژوهشی.....................................................................................................27

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.....................................................................................30

5-1 بحث در باره یافته ها..................................................................................................31

5-2 نتیجه گیری...............................................................................................................34

5-5 پیشنهادات.................................................................................................................35

پیوست.............................................................................................................................36

منابع.................................................................................................................................37

ضمایم..............................................................................................................................38

پرسشنامه..........................................................................................................................39

پرسشنامه پرخاشگری آیزنک...........................................................................................42خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:15 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران


مقدمه

اختلالات روانی مشکلات جدی و شایعی هستند که در سراسر دنیا مشاهده می شود. 14 درصد از تمامی ناتوانایی ها به علت اختلالات روانی، اجتماعی و عصبی بوده است و این موارد 20 درصد از کل مراجعین به مراکز بهداشتی عمومی را تشکیل می دهند.

افزون بر آنها بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت (1993) در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 25 میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی نزدیک به 150 میلیون نفر مبتلا به اختلالات نوروتیک می باشند. و بیشتر این موارد در کشورهای در حال توسعه دیده می شود. از طرفی همین سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاری و روانی در این کشورها رو به فزونی است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی و فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه های زندگی مردم و مشکلات اقتصادی می باشد. (منبع 15 ، ص19)

مروری بر مطالعات همه گیرشناسی که طی 3 دهه گذشته انجام شد نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف به علت تفاوت در روشهای نمونه گیری، متنوع بودن ابزارهای مورد استفاده، تکنیکهای مختلف مصاحبه و نوع نظامهای طبقه بندی، متفاوت گزارش گردیده است.

اختلالات روانی نه تنها در جامعه ما بلکه در همه جوامع بشری از متمدن و غیرمتمدن به صورت آشکار و نهان وجود دارد و نمونه هایی از آن در بین مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتی سالمندان به صورتهای مختلف مشاهده می شود ولی برخی از اختلالات روانی در بین گروههای مختلف سنی و جنسی بیشتر است اینگونه افراد که مبتلا به اختلال روانی هستند بیشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشویش هستند. اختلالات روانی آرامش و تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب کرده و فرد را در سازگاری با محیط دچار اشکال می سازد که در بعضی از این اختلالات عدم تعادلها دارای صورتی آشکار هستند. (منبع30 ، ص18)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول:

مقدمه 1

بیان مسئله 2

اهمیت و ضرورت پژوهش 3

اهداف پژوهش 4

تعاریف نظری 4

تعاریف عملیاتی 5

سوالات پژوهش 6

فصل دوم:

نظام آموزش و پرورش 9

تاریخچه مدیریت 10

انواع مدیریت 11

ویژگیهای مدیریت آموزشی 12

بهداشت روانی 15

پیشگیری از بیماریهای روانی 16

اختلال روانی 18

توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی 19

نوروز 20

روان پریشی (پسیکوز) 20

اختلال شخصیت 22

معلولیت روانی 23

اختلالات عاطفی 23

تعاریف نظری اختلالات روانی

پارانوئید 24

اسکیزوفرنی 25

افسردگی 26

هیپومانی 27

هیستری 28

هیپوکندری 28

پسیکوپات 29

پسیکاستنی 30

پیشینه تحقیق 31

تاریخچه آزمونها 34

آزمونهای روانی 35

پرسشنامه های شخصیتی 36

پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI) 37

استاندارد جدید MMPI 41

فرم کوتاه شده MMPI 41

فرم کوتاه شده MMPI در ایران 43

فصل سوم:

جامعه و نمونه آماری 44

روش نمونه گیری 44

ابزار اندازه گیری 44

اعتبار و روایی 47

روش گرد آوری داده ها 48

روش تجزیه و تحلیل داده ها 48

فصل چهارم:

داده های توصیفی 49

فصل پنجم:

نتیجه گیری 89

مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته 90

پیشنهادات 91

محدودیتها 91

فهرست جداول

عنوان صفحه


جدول 1- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی 49

جدول 2- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات 51

جدول 3- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تاهل 53

جدول 4- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری 55

جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری 57

جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی 58

جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری 59

جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی 60

جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا 61

جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی 62 جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا 63 جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی 64 جدول 13- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سن 65 جدول 14- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن 66 جدول 15- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن 67 جدول 16- بررسی میزان شیوع پسیکوپات درمدیران بر حسب سن 68 جدول 17- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن 69 جدول 18- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سن 70

جدول 19- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن 71

جدول 20- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن 72

جدول 21- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 73

جدول 22- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 74

جدول 23- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 75

جدول 24- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 76

جدول 25- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 77

جدول 26- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 78

جدول 27- بررسی میزان شیوع اسکزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 79

جدول 28- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 80

جدول 29- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سابقه کار 81

جدول 30- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه کار 82

جدول 31- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه کار 83

جدول 32- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب سابقه کار 84

جدول 33- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه کار 85

جدول 34- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سابقه کار 86

جدول 35- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه کار 87

جدول 36- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه کار 88خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:36 | چاپ مطلب

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی یک شهر از دیدگاه دبیر

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی یک شهر از دیدگاه دبیر

بررسی-رابطه-رهبری-تحول-آفرین-و-سلامت-سازمانی-مدارس-متوسطه-دخترانه-دولتی-یک-شهر-از-دیدگاه-دبیرچکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهرستان شیراز از دیدگاه دبیران به روش تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 2600 نفر بود که تعداد 156 نفر به روش تصادفی چندمرحله ای با استفاده از فرمول حسن سرائی انتخاب شدند. جهت جمع آوری ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:48 | چاپ مطلب

کتاب اسامی دخترانه ایرانی

کتاب اسامی دخترانه ایرانی

کتاب-اسامی-دخترانه-ایرانیکتاب نام های دخترانه با محتوا و کاملا ایرانی بر اساس حروف الفبا و به همراه معانی، در این مجموعه بیش از 900 اسم در 18 صفحه گردآوری شده است، با این کتاب می توانید بهترین و قشنگترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید.دانلود فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: کتاب، اسامی، دخترانه، ایرانی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 13:15 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

پایان نامه مقایسه دبیرستان های دخترانه از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

پایان-نامه-مقایسه-دبیرستان-های-دخترانه-از-نظر-میزان-برخورداری-از-ویژگی‌های-سازمان-یادگیرندهمقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده، چکیده: امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:47 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

پایان-نامه-بررسی-میزان-شیوع-اختلالات-روانی-در-مدیران-دبیرستانهای-دخترانهچکیده: هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد. با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 07:58 | چاپ مطلب

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در هنرستان دخترانه

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در هنرستان دخترانه

مقیاس-انگیزش-تحصیلی-هارتر-در-هنرستان-دخترانهپایان نامه کامل و آماده جهت اخذ کارشناسی با موضوع بررسی پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در هنرستان دختر انه جنت، چکیده: هدف از این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر (1981) برای اندازه‏ گیری انگیزش تحصیلی‏ دانش ‏آموزان دوره راهنمایی بود. به این منظور نمونه ه‏ای دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 02:44 | چاپ مطلب

بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

بررسی-اثر-پرخاشگری-بر-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان-دبیرستان-دخترانهچکیده: پیشرفت تحصیلی نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی دارد از جمله عوامل شخصیتی، هوشی، موقعیتی و اجتماعی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند هدف این مطالعه بررسی تأثیر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی دبیرستان دخترانه شهر قره ضیاالدین می باشد.دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 00:40 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

بررسی-رابطه-بین-عزت-نفس-و-افکار-غیر-منطقی-در-دانش-آموزان-دبیرستان-دخترانهقسمتی از متن: هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد ،همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی،موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید . مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از: خود ،ادراک هر فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم ..دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 18:21 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 17 )
   1      2   >>
صفحات