X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مبادی تحقیق

1-مقدمه ................................. 1

2-موضوع تحقیق و تبیین آن .................. 3

3-بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)..... 5

4-انگیزه محقق در انتخاب موضوع............. 7

5-هدف تحقیق .............................. 8

6-ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)..... 9

7-واژه ها و اصطلاحات این تحقیق ............ 11

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق .................... 12

تاریخچه .................................. 21

ب- سابقه عملی تحقیق ...................... 24

1- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان 24

2- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران 29

3- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق 34

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق 36

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات ............................. 37

1-تعریف فرضیه ......................... 37

2-انواع فرضیه ......................... 37

3-فرضیات این تحقیق ..................... 38

4-سؤالات پژوهشی......................... 38

ب- جامعه آماری و نمونه گیری ............... 39

1- تعریف جامعه آماری .................... 39

2- جامعه آماری این تحقیق ................. 39

3- تعریف نمونه گیری........................ 39

4- انواع نمونه گیری........................ 40

5- نمونه گیری در این تحقیق ................. 40

ج- جمع آوری اطلاعات........................ 43

1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ............. 43

2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات .......... 43

3- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق........ 47

4- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ........ 47

5- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات........ 48

د- روش تحقیق ............................. 48

1- تعریف روش تحقیق ....................... 48

2- انواع و روش های تحقیق ................. 49

3- نوع و روش این تحقیق ................... 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)....... 51

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)................................... 68

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )......................... 71

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

1- نتیجه تحقیق............................ 78

الف- نتایج کلی و فرضیات.................. 78

ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی................. 80

2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی............... 82

الف- پیشنهادات محقق....................... 82

ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان. 83

3- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع 84

4- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق............ 86

5- فهرست منابع(کتابنامه)................. 87

6- پیوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

......................................................................................................................

چکیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .

این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل 7 سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،... ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد که نتایج بطور کامل در فصل پنجم آمده است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 16:15 | چاپ مطلب

پروژه بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی دانشجویان دختر و پسر

پروژه بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی دانشجویان دختر و پسر

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین جهت گیر مذهبی و شادکامی ذهنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 91-90 انجام شد.

از این جامعه آماری تعداد 85 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب گردیده و بررسی شدند. در این تحقیق جهت سنجش جهت گیری مذهبی در « پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت» و برای سنجش شادکامی ذهنی از «پرسشنامه آکسفورد» استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج بدست امده نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی ، بیرونی اجتماعی و بیرونی شخصی و شادکامی ذهنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در مورد دختر و پسر از لحاظ جهت گیری مذهبی (درونی ، بیرونی اجتماعی و شخصی ) و شادکامی ذهنی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه­ها: جهت گیری مذهبی ، شادکامی – درونی ، بیرونی اجتماعی ، بیرونی شغلی ، دانشجویانخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:51 | چاپ مطلب

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )

فهرست مطالب:

مفهوم هوش

هوش کلی

جنبه های مورد توجه روان شناسان

تعاریف هوش

ویژگیهای هوش

ویژگیهای عمومی هوش

انواع هوش

نظریه های معاصر هوش

نظریه های عاملی

نظریه های دو عاملی اسپیرمن

نظریه چند عاملی ترستون

تحلیل عوامل ترستون

مدلهای سلسله مراتبی ورنون

نظریة کتل

نظریه دو سطحی جنسن

نظریه های فرایند مداری هوش

نظریة شناختی پیاژه

نظریه باز نمایی برونر

رویکرد و یا دیدگاه مؤلفه ای

جدول مولفه های هوش استبرنبرگ

یک توانایی یا چند توانایی

نظریه هوش گلیفورد

هوش و وراثت

خویشاوندی نسبی و هوش

تأثیرات فرهنگی در رشد کودک

تأثیر طبقه اجتماعی

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

هوش

تفاوتهای جنسیتی در عملکرد هوش

آیا بهرة هوش ثابت است ؟

انواع تیز هوش و طبقه بندی تیز هوشان

ویژگیهای تیز هوشان

همبستگی هوش و حجم مغز

نکات ضروری در مورد بهداشت و روان کودکان

تاریخچة پیدایش مقیاس اندازه گیری هوش

آزمونهای هوش .

آزمون هوش استانفورد – بینه ( فردی )‌

مقیاس جدید استنفوردبینه

مقیاس هوش وکسلر

آزمونهای گروهی هوش

آزمونهای چند بعدی هوش

آزمونهای ریون

طبقه بندی آزمونهای هوش بر حسب گروههای سنی

ب : مهد کودک

تأثیرکودکستان در رفتار اجتماعی کودک

تأثیر کودکستان در رشد مفاهیم ذهنی اطفال

رفتار اجتماعی در سنین بیش از مدرسه

واکنشهای عاطفی متقابل اجتماعی

========================

« مفهوم هوش » (1)

در طول دهه های گذشته تغییر بسیاری کرده است و برطبق دیدگاههای غالب و ارزشهای رایج روز در هر دوره ، تعیین شده است و ابزاری که برای اندازه گیری آن بکار رفته می رود همچنان در حال تغییر خواهد بود . هوش جنبه ای ازجنبه های گوناگون تفاوتهای فردی است که هنوز درچارچوب کامل قرار نگرفته است ، از جمله‌های ویژگیهای فردی فرآیندهای ذهنی هستند که مشاهده مستقیم این تفاوت در آنها بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است و لذا ما فقط از روی اعمال که اشخاص انجام می دهند ، قادر هستیم که به نیروهای ذهنی آنها پی ببریم ، مثلاً : کودکی که مسائل را زودتر یاد می گیرد کودک با هوش نامیده می شود ، ولی کودک که نمی تواند به آن سرعت فرا گیرد وقتی مهارتهای ساده را هم به زحمت می آموزد ، از لحاظ توانائیهای ذهنی دارای هوش ضعیف است بدین معنی که هر دو کودک استعداد ذهنی دارند ولی این استعداد در اوّلی بیشتر از دوّمی است[1] . ( اسدی ، 74 )

هوش بر خلاف تصور عامه یک جوهر یا ملکه نیست بلکه متضمن اعمال واکنشهای ذهنی پیچیده ای است که در رفتار فرد ظاهر می شود . از همین روست که از هوش به خودی خود نمی توان تعریف جامعی ارائه دارد و سعی در تعریف ارائه هر تعریف مجددی از هوش ، نتیجه اش نامفهوم یا حداقل نارسا بودن تعریف است . لذا بسیاری از روان شناسان ، روش غیر مستقیم پیش گرفته و مثلاً از توضیح تفاوت میان هوش و عادت ، هوش وغریزه ، هوش و استعداد برای نشان دادن و جوه افتراقی آنها ، استفاده کرد ، و به تعریف معنا.ی آن نزدیک می شود و آن گاه این تعاریف کامل نشده را در هم ادغام کرده و با شناخت مجموعة ، این فعالیت ، به تصور کلی و مفهوم هوش نامحدودی نزدیک می شوند . شناختی که تنها از طریق تظاهراتش در رفتار میسر می شود .(اسدی ، 74 )

هوش معمولاً در فهرست ویژگیهای فرد آمده و از جمله خصائص کم و بیش ثابت رفتار بشمار می رود . توصیف و اندازه گیری هوش قسمت عمدة وقت روانشناسان را به خود اختصاص داده است .


[1] - in telligence

....

ویژگیهای عمومی هوش :

بحث در جزئیات دیدگاه استربنرگ دربارة هوش از محدودة مطالب حاضر خارج است امّا می توان خلاصه ای از دیدگاه او را ارائه کرد . مؤلفه های مختلفی که اشترنبرگ شناسایی کرده صورت سازمان یافته دارند و به صورت خوشه هایی با عناوین زیر عمل می کنند .

1-توانایی آموختن و بهره گیری از تجربه .

2- توانایی تفکر با استدلال به شیوة انتزاعی .

3- توانایی انطباق با نوسانات جهانی ، نا استوار و دائم التغییر .

4- توانایی برانگیختن خویش برای انجام سریع کارهایی که مشخص انجام آنرا ضروری تشخیص می دهد .

این چهار توانایی عمومی منجر به تحلیل مولفه ای از هوش نسیتند بلکه در بسیاری از تحلیهای عاملی آزمونهای هوش نیز به آن بر خوردیم .

بسیاری از آزمونهای هوش که امروزه بکار می روند دراندازه گیری دوتوانایی درنخست فهرست فوق کار آمدی دارند. امّا در ارزیابی دو توانایی آخر جدول بسیار ناکار آمدند. ( براهنی ، 1371 )

انواع هوش :

1- هوش تحلیلی1 :

این هوش را با آزمونهای بهرة هوشی و دراغلب امتحانات اندازه گیر می کنیم .

2- هوش انگاره ای ( الگویی )2 :

یعنی توانایی دیدن انگاره ها در مسائل و آفریدن انگاره ها ، ریاضی دانان ، هنرمندان و برنامه ریزان کامپیوتر درجه بالایی از این نوع هوش را دارا هستند.


1- Analy dical indelligence 2- pattern indelligenceخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: بررسی، کودک، دانش، آموزان، پایة، دختر، )
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:13 | چاپ مطلب

دانشجویان دختر

چکیده ................................................................................................................. الف

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه .................................................................................................................. 2

بیان مساله ......................................................................................................... 4

اهمیت واهداف تحقیق ....................................................................................... 6

هدف عمده تحقیق .............................................................................................. 7

اهداف ویژه ........................................................................................................ 7

سوالهای تحقیق ................................................................................................. 7

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی ............................................. 8

تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................... 11

فصل دوم : تاریخچه و پیشینه تحقیق

مفهوم و ویژگیهای فرهنگ ................................................................................ 21

تفاوت‌های فرهنگی ............................................................................................ 22

طبقه بندی فرهنگ ............................................................................................. 23

عوامل مقاوم در برابر تغییر............................................................................. 26

پاره فرهنگ ........................................................................................................ 27

انتقال و اشاعه فرهنگی ..................................................................................... 28

جهانی شدن و فرهنگ ........................................................................................ 29

بحث واردات ...................................................................................................... 32

تکنولوژی و استحاله فرهنگی .......................................................................... 33

فرهنگ بومی و سنتی و چگونگی حفظ آن در برابر پدیده جهانی شدن ........ 35

دیرینه تمدن شرقی............................................................................................ 37

تفاوت مقابله فرهنگی با تبادل فرهنگی ............................................................ 39

پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)................................................................ 40

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه .................................................................................................................. 44

روش تحقیق (جامعه و نمونه)........................................................................... 44

روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات .................................................................. 46

روش تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها ............................................................................ 47

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های پژوهش ............................................................................................. 72-49

فصل پنجم : خلاصه تحقیق

بحث و خلاصه /نتیجه‌گیری .............................................................................. 74

خلاصه پژوهش ................................................................................................. 74

بحث درباره یافته‌ها و سوالها .......................................................................... 77

کاربرد پژوهش ................................................................................................. 83

محدودیت‌ها ....................................................................................................... 86

پیشنهادات ......................................................................................................... 87

منابع و مآخذ ..................................................................................................... 88

پرسشنامه (نمونه‌ای از آن ) .............................................................................90

بیان مساله

رهبر معظم انقلاب در بیان اهمیت پرداختن به مساله تهاجم فرهنگی فرموده‌اند :

« امروزه دشمن بیشترین همت خود را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است ».

در فصل اول یعنی در طرح تحقیق به بیان اهمیت این پدیده مهم تاریخی که در همه جوامع به چشم می‌خورد چه بصورت تهاجم فرهنگی و یا به صور گوناگون دیگر مانند تبادل فرهنگی ، انتقال فرهنگی ، استعمار فرهنگی و … پرداختیم

اهداف تحقیق :

1-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب

-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملکرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش

سوالهای تحقیق :

1-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟

2-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟

3-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نکات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

4-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

روش تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، روش به کار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد

ابزار اندازه‌گیری :

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .

به این صورت که بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،

درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمرة‌ کل محاسبه شده استخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانشجویان، دختر
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 07:03 | چاپ مطلب

مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

چکیده پژوهش :

سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟

اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد .

بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد .

فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است که آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان وسواس بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

روش تحقیق پژوهش حاضر برای مطالعه ی ارتباط بین متغیرها عبارت است از روش جامعه ی آماری یا هدف در این پژوهش عبارت است از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری.

در بیان ومعرفی نمونه می توان گفت ، در این پژوهش دو گروه نمونه شرکت خواهند داشت .

الف) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد .

ب ) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه سراسری.

دو گروه نمونه از دو جامعه ی متفاوت از رشته های مرتبط با علوم انسانی

تعداد نمونه های پژوهش های حاضر 90 نفر است . چون در این پژوهش دو گروه یعنی یک گروه از دانشجویان دانشگاه آزاد و گروه دیگر از دانشجویان دانشگاه سراسری با هم مقایسه می شوند . بنابراین در هر گروه 45 نمونه شرکت داده می شوند تا بتوان مقایسه ای درست از ملاک ها به عمل آورد .

روش نمونه گیری با توجه به ملاک استنباط یا استدلال آماری ، روش نمونه گیری تصادفی است . ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی Sclgor است روش آماری نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری آزمون T مورد تحلیل قرار گرفت .

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه............................................................................................................... 9

1-2 بیان مسئله ............................................................................................ 14

1-3 اهداف و ضرورت پژوهش ................................................................. 16

1-4سوالات پژوهش .................................................................................... 17

1-5فرضیه های پژوهش ............................................................................. 17

1-6 متغیرهای پژوهش ............................................................................... 18

متغیرهای مستقل .......................................................................................... 18

متغیرهای وابسته ......................................................................................... 18

1-7تعاریف مفهومی ..................................................................................... 18

1-8تعاریف عملیاتی...................................................................................... 19

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق

2-1 دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار.............................................. 21

2-2 تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب.............. 24

2-3 اختلالات اضطرابی................................................................................ 38

2-3-1 اضطراب تعمیم یافته......................................................................... 39

2-3-2 وسواس فکری – عملی..................................................................... 40

2-3-2-1 ویژگی های اختلالات وسواس.................................................... 42

2-4 علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف)................................. 43

2-4-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 44

2-4-2 دیدگاه روان پویایی.......................................................................... 44

2-4-3 دیدگاه رفتار گرایی........................................................................... 47

2-4-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 49

2-4-5 دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی........................................... 52

2-4-6 دیدگاه اجتماعی................................................................................. 57

2-5 تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی ........................................... 57

2-6 درمان اختلالات اضطرابی.................................................................... 57

2-6-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 57

2-6-2 دیدگاه تحلیل روانی.......................................................................... 58

2-6-3 دیدگاه یادگیری................................................................................. 59

2-6-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 61

2-7 وسواس – اجباری................................................................................ 64

2-8 ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی........................................ 67

2-9 نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی.............................. 68

2-9-1 نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD .................................... 73

2-9-2 نظریه های رفتاری و شناختی......................................................... 74

2-9-3 درمان روانکاوی............................................................................... 75

2-9-4 درمان رفتاری هیجانی خردمندانه .................................................. 76

2-9-5 درمان شناختی.................................................................................. 76

2-9-6 درمان بیولوژیکی.............................................................................. 77

2-10 ویژگی های بالینی OCD .................................................................. 78

2-11 تشخیص اختراقی OCC ................................................................... 81

2-12 فوبی (ترس مرضی)........................................................................... 82

2-12-1 فوبی های خاص............................................................................. 83

2-13 نظریه ها و درمان فوبی خاص........................................................... 88

2-14 بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل ........................................ 95

2-15 اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط.................................... 98

2-16 ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن................................... 101

2-17 نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل ......................................... 102

2-18خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی ............................................. 107

2-18-1دلایل آغاز بیماری ......................................................................... 108

2-18-2 سابقه ی مشکل و شیوع آن ........................................................ 109

2-18-3 سیر بیماری................................................................................... 111

فصل سوم روش تحقیق

جامعه آماری ............................................................................................... 116

نمونه و روش نمونه گیری ......................................................................... 116

روش اجرا ................................................................................................... 116

ابزار اندازه گیری ........................................................................................ 117

نمونه گیری آزمون ..................................................................................... 117

اعتبار آزمون ............................................................................................... 118

پایانی آزمون ............................................................................................... 119

روش جمع آوری اطلاعات ......................................................................... 121

روش آماری ................................................................................................ 121

فصل چهارم

مقدمه ............................................................................................................ 123

مقایسه میاگین ها ........................................................................................ 124

آزمون فرضیه ............................................................................................. 124

فصل پنجم

نتیجه گیری ................................................................................................. 130

محدویت ها و پیشنهادات............................................................................. 132

پیوست ....................................................................................................... 134خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 05:01 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 2518 شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

مقدمه:

افرادی که دستخوش یک یا چند حملة افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین کسانی که در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسکیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراکز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی که تخمین زده شده است 3/1 کل بیماران روانی را تشکیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند که این افراد ممکن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها که شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان کوشیده اند که نظریه هائی دال بر این که این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون کنند هر چند ممکن است که این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است که گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، کسانی که این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند که در واقع ممکن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یکسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی که این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت که آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

خلق بالارفته، انبساط یافته یا تحریک پذیر

یکی از اصلی ترین ویژگیها، برای تشخیص خملة مانی، تغییر خلق است.افراد مبتلا نوعاً احساس عجیبی دارند، دنیا را شکفت انگیز می بینند، و شادی بی حد و حصر نسبت به آنچه انجام می دهند یا در فکر انجام دادن آن هستند، احساس می کنند.این انبساط خاطر که معمولاً با تحریک پذیری شدید و سر شادی افراطی با هم می آمیزد موجب می شود که افراد مانیائی دیگران را کنه رفتار و کسانی که به نحو احمقانه ای لذت دیگران را به هم می زنند نگریسته و به آنها با دید خصمانه ای نگاه کنند؛ به ویژه هنگامی که بعضی از افراد می کوشند تا در رفتار آنان مداخله کنند.در بعضی از موارد ممکن است که تحریک پذیری خلق مسلط افراد مانی باشد که سرخوشی1 در آن یا به صورت دوره ای است یا به سادگی ظاهر می شود.


1.EUPHORIA

رفتار بی ملاحظه و بی پروا

سرخوشی زیاد و تصور خود بزرگ بین در افراد مانیائی اغلب منجر به اعمال پر زرق و برق (نمایشی) و نابخردانه از قبیل ولخرجی زیاد، رانندگی بی پروا و بدون دقت، بی احتیاطی در هزینه های زندگی، و بی پروائیهای جنسی می گردد.آنان معمولاً نسبت به نیازهای دیگران کاملاً بی تفاوت بوده، بی تأمل مرتکب اعمالی از قبیل تلفن زدن نیمه شب به دوستان خرج کردن تمام پس انداز خانواده برای خرید یک ماشین گران قیمت، داد و فریاد در رستوران و اماکن عمومی می شوند.

شیوع افسردگی شدید1

افرادی که دستخوش یک یا چند حملة افسردگی عمیق، بدون وجود حمله های مانی، می شوند ، تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند.این اختلال عموماً با مسائل عمدة بهداشتی همراه است.میزان شیوع این اختلال در ایالات متحد در حدود 1 تا 2 درصد در مردان، و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است.(میر2 و دیگران، 1984)خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند – در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است.(بوید3، وسیمن4، 1981)


1.major 2.Myers 3.Boyd 4.Weissman

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق 7

مقدمه 8

بیان مساله 10

اهداف تحقیق 11

فرضیه تحقیق 12

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 14

اختلالات خلقی 15

حمله مانی 18

بیخوابی 20

خلق افسرده 22

نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی 23

آشفتگی خواب 25

احساس گناه وبی ارزشی 26

جدول شماره 1 28

شیوع افسردگی شدید 30

اختلال دو قطبی 37

نظریه های مربوط به افسردگی 41

نظریه های زیست شناختی 42

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی 47

اثرات لیتیوم 50

درمان براساس نظریه های زیست شناختی 55

الکتروشوک درمانی 57

نظریه های روان پویایی 62

نظریه یادگیری 68

نظریه شناختی 73

نظریه شناختی بک درباره افسردگی 74

درمانگری شناختی افسردگی 76

شکل 15 مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده 84

صحت ودقت شناختی در افسردگی 88

این موضوع با یکی از مشاهدات فروید مطابقت دارد 90

فصل سوم: روش تحقیق 91

جامعه مورد مطالعه 92

ابزار اندازه گیری در تحقیق 93

روش تحقیق 94

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 95

یافته ها و تجزیه تحلیل آنها 96

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی 97

جدول 2-4 مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر 99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 100

بحث و نتیجه گیری 101

پیشنهادات 104

محدودیت ها 105

منابع و ماخذ 106خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:51 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

مقدمه

توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

انسان در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسی و تحلیل رفتارها و ابعاد وجودی و نگرش ها و ویژگی های خود پرداخته است.

با این تفاوت که در گذشته های خیلی دور دانش و آگاهی بشر بسیار اندک بوده و شناخت و بررسی ویژگی های انسان نیز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهای خود به خدایان و اسطوره های اعتقادی بوده است. (ضمیری، 1373)

استفاده از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.

مفهوم خود

مفهوم خود کلید فهم و درک بهداشت روانی است. روان پزشکان به اهمیت و ارزش مفهوم خود کاملاً واقفند چرا که به این باور هستند که تفکر شخص از شخصیت خود تا حدودی رهنمود دهنده رفتار شخص در اجتماع است و نوع رفتار شخص مشخص می شود. اگر تصوری که فرد از خود دارد متعادل و مثبت باشد او انسانی سالم است. خود مجموعه افکار و احساساتی است که شخص را از هستی فردی خویش و اینکه کیست و چیست آگاه می سازد و به عبارتی خود همان فرد است. دیدگاه خود دارای دو نقش است : فاعلی و مفعولی ... نقش فاعلی همان خودپنداره است که مسائل و مفاهیم را به صورت ذهنی تعبیر و تفسیر می کند و نقش مفعولی همان چیزی است که شخص اذعان می داد (سالن و همکاران، 1372).

مفهوم بخشیدن به خود :

شما خودتان را به عنوان یک فرد چگونه توصیف می کنید؟ اگر شبیه افراد بالغ باشید ممکن است از صفات درون شخصی با ارزش خودتان مثل صداقت، دوستی، مهربانی، سلیقه های اخلاقی یا مذهبی یتان و ارزش ها و علایق خودتان صحبت کنید. شخصیت یعنی ترکیب سازمان دهی شده ای از صفات، انگیزه ها و رفتارها که برای هر فردی یگانه است غالباً بیشتر مردم از جمله روانشناسان سعی می کنند که شخصیت را به صورت ویژگی های شخصیتی توصیف کنند مثل ویژگی هایی چون اجتماعی بودن، مستقل بودن، تسلط، اضطراب که چنین تصور می شود که در شرایط مختلف نسبتاً سازگارند.

چگونگی تشکیل خود :

در وجود هر انسانی مقداری نیروهای حیاتی امکانات و استعدادهای خاص و انرژی نهفته است اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند. این نیروها و استعدادها با خود بخود به طور طبیعی رشد می کند. هر تجربه ای به تشکیل مفهوم خود کمک می کند. رشد خود بتدریج به شکل هویت شخصی می انجامد. هویت عبارت است از افتراق ئ تمیزی که فردبین خود و دیگران می گذارد. هویت شخصی یک سازه و ساختار روانی اجتماعی است. یعنی هم شامل طرز فکرها و عقاید می شود. که معرف فرد است و هم نحوه ارتباط فرد با دیگران را می سازند. اگر چه خویشتن همیشه در حال تغییر است اما در هر فرد نوعی سازمان، هماهنگی، ثبات، تجانس و شکل یافتگی خاص خود را دارد (راهورفی، 1371) خودپنداره شخص فریانی آگاهانه مداوم و نسبتاً مداوم و نسبتاً ثابت است.

مفهوم خود از نظر سالیوان

در جریان فرایند اجتماعی شدن، کودک در معرض موقعیت های بی شماری قرار می گیرد که احساس می کند توسط سایرین مخصوصاً اشخاص مهم زندگی خود ارزیابی می شود. در این گیرودار بسته به موقعیت ها یا عدم موفقیت هایی که کسب می کند از وجود خود مفهومی درک می نماید از آنجا که کودک همواره می کوشد تا سرحد ممکن از احساس ناراحتی و اضطراب ناشی از عدم موفقیت های خود دور باشد. طبیعتاً به آن جنبه هایی از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن جنبه های از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن رفتارهایی را که بئسیله سایریی ناپسند تلقی شده لست از خود جدا نماید (ایزی، 2536)

خودپنداری از نظر اریکسون

اریکسون معتقد است نوجوانان در هویت در مقابل سردرگمی ابتدا نگران است که در مقایسه با آنچه که احساس می کند هست. از نظر دیگران چگونه جلوه کند و با این پرسش روبه رو می شود که چگونه مهارت ونقش هایی را که قبلاً آموخته است با نمونه های شغلی روز پیوند دهد در این مرحله دیگر تخیلات و نقش های کودکانه کار ساز نیستند و در عین حال نوجوان هنوز آمادگی آن را ندارد که به شکل یک بزرگسال رفتار کند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

«کلیات» : بیان مسئله 4

اهمیت و لزوم طرح مسئله 5

اهداف تحقیق 7

متغیر های تحقیق 8

فرضیه تحقیق 9

سؤال تحقیق 9

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 10

بررسی تاریخی نظریه های خود 11

مفهوم خود 12

مفهوم بخشیدن به خود 14

چگونگی تشکیل خود 14

رشد مفهوم خود 16

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش 18

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری 19

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی 20

مفهوم خود از دیدگاه راجرز 21

ثبات و هماهنگی خویشتن 22

مفهوم خود از نظر سالیوان 24

خودپنداری از نظر اریکسون 24

خود در نظر یونگ 26

شرایط فردیت یافتن 27

خود در نظریه نوام 28

خود در نظریه هارتز 29

تغییر در محتوای مفهوم خود 30

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری 31

خود پنداره 32

خوانگاره در نظریۀ هورنایی 34

عوامل موثر بر خودپنداره 35

خودپنداری و خوش بینی 36

پیشینه پژوهش 38

معرفی آزمون 48

مقاله : خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری) Self Concept 49

فصل سوم : روش تحقیق 62

جامعه 63

حجم نمونه 64

ابزار گردآوری اطلاعات 64

روش گردآوری اطلاعات 65

روش آماری 66

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 67

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 71

پیشنهادات 74

محدودیت ها 75

منابع و مأخذ 76خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:48 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از کلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی84-83 انجام گرفته است 0

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب آر0بی0کتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفکیک دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اندودانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد که پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینکه فرض کلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند وآنهایی که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند تایید نشد0 البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریکه میانگین اضطراب گروه اول کمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود0 ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذکرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد0 همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودکهاکثرا" باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

تقدیم به : پدرومادرم، عزیزانی که وجودشان برایم همه مهرووجودم برایشان همه رنج ، آنان که فروغ نگاهشان، گرمی وروشنی رویشان سرمایه های زندگی ام بوده وخواهد بود.

خواهرانم، که محبت هایش را هرگز فراموش نخواهم کرد

تقدیر:

اینک که به لطف ایزدمنان موفق شدم دوره به یادماندنی دانشگاه راپشت سربگذارم برخودلازم می دانم که به رسم ادب

وسنت نیکوی سپاس ازتمام اساتید بزرگواری که توفیق شاگردی درمحضرشان راداشته ام سپاسگزاری نمایم بویژه ازاستاد محترم وعزیزم جناب آقای سعید بهشتی که درانجام این

پژوهش مراازراهنماییهاوحمایتهای بی دریغ خویش بهره مند ساخته اند کمال تشکر و قدردانی رادارم.

فصل اول

بیان مسئله

مقدمه

ازدواج مسئله مهمی است که بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا درکنار یکدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی که هر کدام تنها زندگی می کنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشارکت یکدیگر بسیاری از مشکلاتشان را که شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل کنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممکن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و کانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت که در روزگار پر کشمکش امروز ، شاید تنها جای امنی که می توان یافت محیط خانه و زندگی در کنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد که بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند

که تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند که باید بامشارکت یکدیگر این نقش راایفا کنند . حال اگر هر یک از آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند یا اینکه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت که دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا که فرزنان والدین خود را تنها تکیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممکن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و... داشته باشد که واکنش فرزندان در قبال هر کدام متفاوت است . آنها ممکن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند که آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشکل می شود چرا که باید در یک لحظه هم نقش پدر را بازی کندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بکشد.ااو باید تصمیم بگیرد که چگونه ازعهده وظایف خود برآید وکوچکترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی می تواند تاثیرات عمیقی برکل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممکن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشارکت همسر جدید خود مشکلات رابهتر حل کند . فرزندان در قبال این امر واکنش های متفاوتی خواهند داشت که البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

البته کیفیت تاثیر ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بیان نشده واحتیاج به بررسی وتحقیقات گسترده ای دارد .

باتوجه به میزان وتعداد زیاد خانواده های تک سرپرست و واکنش های اطرافیان و جامعه در قبال این مسئله به نظر می رسد بایستی ابعاد مختلف آن مور د بررسی قرار گیرد تا شاید نتایج این پژوهشها بتواند پشتوانه تصمیم زنان ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترین تصمیم ها و تامین بهترین شرایط برای خود و فرزندانشان وهمچنین روشن شدن وظا یف ناپدری ونامادری در برابر فرزندان باشد .

درتعاریف جامعه شناسی زنان سرپرست خانوار، زنانی هستندکه بدون حضوریا حمایت یک مرد بزرگسال سرپرستی خانواده رابرعهده دارندومسئولیت اداره اقتصادی خانواده، تربیت فرزندان وتصمیم گیریهای عمده وحیاتی درمورد خانواده رابرعهده دارند(غفاری،1381).

طبق آماررسمی درکشورایران حدودیک میلیون و37هزارایرانی، معادل8% کل کشورتوسط زنان سرپرستی می شوند،این در حالی است که آمارهای غیررسمی اعلام می کنندکه این جمعیت خیلی بیشتربوده وسه میلیون را رقم می زنند. با استفاده ازهمین آمارمی توان نتیجه گرفت که حدود3/4میلیون کودک در کشورتحت سرپرستی زنان هستند؛

اگرباورداشته باشیم که زنان درسطح جامعه با مشکلات ویژه خوددست وپنجه نرم می کنند می توانیم به جرأت بگوییم که مشکلات در خصوص زنان سرپرست خانوار نمود بیشتری دارد. زیرا شواهد نشان می دهدکه آنان علاوه براینکه به تنهایی وظیفه سنگین پرورش فرزندان رابرعهده دارند، قربانی یکسری آسیب های اجتماعی ازجمله فقرمالی ،خلاءعاطفی، عدم جایگاه فرهنگی، بی سوادی و... هستند که کارآنها را سخت ترکرده است(همشهری،1381).

البته ارقام وآمار ذکرشده دربالا شامل تعداد زنانی است که به علل مختلف ازجمله فوت همسر، ازکار افتادگی همسر، طلاق، مفتودالاثر بودن، زندانی، نکاح منقطع ، اعتیادوسرباربودن شوهر سرپرست خانوارهستندومجبوربه اداره زندگی خود وفرزندانشان می باشند ولی دراین تحقیق منظور اززنان سرپرست خانوار، زنانی هستند که همسر خودرا به علت خود فوت ازدست داده اند وبیوه می باشند؛ فقر، کم سوادی ویابی سوادی از جمله مسائلی است که این زنان با آن دست به گریبان هستند و برای همین نمی توانندشغل مناسب وپردرآمدی را ازآن خودکنند، روآوردن به مشاغل خدماتی سطح پایین ویا بیکاری درکنار اجبار برای تامین هزینه های زندگی همگی مدخلی می شود برای ورود زنان به سوی آسیبهای اجتماعی؛ اما به عقیده کارشناسان مشکل اصلی زنان سرپرست خانواده غیر از بعد اقتصادی و اشتغال عدم حمایتهای اجتماعی است0

منظوراین نیست که حمایتهای اجتماعی وجود ندارد، بلکه این گونه حمایتهاازقدرت پایینی برخورداراست، به گونه ای که نمی توان نسبت به حل مشکلات امیدواربود، در اینجاست که حمایتهای دولتی مفهوم پیدا می کند، این گونه حمایتها که می تواند از سوی ارگانهای خاصی ارائه شود راهکارخوبی برای کمک رسانی به زنان سرپرست خانواده است. درایران زنان بی سرپرست ومجردتحت پوشش کمیته امدادومؤسسه های خیریه و بهزیستی هستند ومستمری دریافت می کنند؛ برخی ازخانواده ها نیزغیرازدریافت مستمری برای اعضای خود امکاناتی همچون جهیزیه، امکانات تحصیلی، تعمیرات وساخت مسکن، بیمه خدمات درمانی و...دریافت می کنند(همشهری،1381).

حال باید پرسیدکه آیا تمامی تلاش ارگانهای دولتی و حمایتی باید معطوف به بعد اقتصادی ومادی زنان سرپرست خانواده باشد یااگر چنین است پس بعد عاطفی وروحی آنها چه خواهد شد؟ چرا که بسیاری از این زنان ازنظر اقتصادی وجایگاه اجتماعی واقعا مشکلی ندارند ولی مشکلات عاطفی وروانی آنها راهرگز نمی توان نادیده گرفت.

شاید به غیرازمقوله اقتصاد، مهم ترین مشکل زنان سرپرست خانوادهخلاء عاطفی آنها باشد.

زنان سرپرست خانواده بدلیل افزایش نقشها در معرض فشاروبیماریهای روان تنی واختلالات عاطفی بسیار قراردارند(بی نام، ایسنا،1381). حدود10تا20درصد زنانی که شوهرانشان در گذشته اند دچار افسردگی هستند واحیانا ازداروهای خواب آوروآرامبخش استفاده می کنند(همشهری،1381).

طرح پژوهش

روش پژوهش

پژوهش حاضرازنوع پژوهش حاضرازنوع مطالعات علی __ مقایسه ای است ازآن جهت که اثرات متغیر پیش بینی( ازدواج مجدد ویا عدم آن بعداز مرگ پدر) رابر روی متغیر ملاک ( میزان اضطراب فرزندان) بررسی می کند وبه

مقایسه نتایج آن با یکدیگر وبا فرزندان دارای هردو والد می پردازد.

میزان اضطراب افراد مورد نظر پژوهش به روش آزمایشی وبا اجرای آزمون اضطراب کتل محاسبه گردیده است.

جامعه آ ماری

جامعه شامل گروهی ازافراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند واین صفات مورد توجه پژوهشگر است (مصاحبی، 1381):

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختروپسرپایه سوم راهنمایی شهر تهران تشکیل می دهند که شامل سه گروه می با شند:

1) جامعه دانش آموزان دختر وپسر سوم راهنمایی که دارای هردو والد اصلی هستند(گروه کنترل)

2) جامعه دانش آموزان دختر وپسر پایه سوم راهنمایی که محروم از پدربوده ومادرانشان ازدواج مجدد کرده اند.

3) جامعه دانش آموزان دختر وپسر پایه سوم راهنمایی که ازمحروم از پدربوده ومادرانشان ازدواج مجدد نکرده اند.

نمونه و روش نمونه گیری

نمونه گروه کو چکتری از جامعه است که برای مشاهده وتجزیه و تحلیل انتخاب شده است .

پژوهشگربر اساس اطلاعا تی که از گروه نمونه جمع آوری می کند، اقدام به نتیجه گیری برای کل جامعه می نماید( مصاحبی،1381).

شیوه نمونه گیری در این پژوهش ، بصورت نمونه گیری تصادفی می باشد که از سه جا معه مشخص شده 30نفر بصورت تصادفی ( 15 نفر دخترو15نفرپسر) انتخاب شده است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 14:01 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده تحقیق

فصل اول

«طرح تحقیق»

- مقدمه

- بیان مسأله

- ضرورت و اهمیت تحقیق

- اهداف تحقیق

- سؤالات و فرضیات تحقیق

- روش تحقیق

- جامعه پژوهش و حجم نمونه

- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

فصل دوم

«پیشینه تحقیق»

عنوان

صفحه

- مبانی نظری

- تعریف افسردگی

- علایم افسردگی

- دیدگاه‎ها و مکاتب مرتبط با افسردگی

- پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

الف: پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور

ب: پژوهشهای انجام شده در داخل ایران

فصل سوم

«روش تحقیق»

- روش تحقیق

- روش آماری

- متغیرهای تحقیق

- جامعه تحقیق

- حجم نمونه

عنوان

صفحه

- ویژگی‎های نمونه

- ابزار سنجش

- اعتبار و روایی ابزار سنجش

- روش جمع‎آوری اطلاعات

- ابزار اندازه‎گیری

فصل چهارم

«‌تجزیه و تحلیل داده‎ها و اطلاعات»

- آزمون فرضیه

- جداول آماری

فصل پنجم

«بررسی و نتیجه‎گیری»

- نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق

- محدودیت‎های تحقیق

افسردگی متداولترین بیماری بین اختلالات روانپزشکی به شمار می‎رود، به طوری که درصد بالایی از کلیه بیماران بستری در بیمارستان‎ها را این نوع بیماری تشکیل می‎دهند،‌ هر روز،‌در مراکز درمانی دنیا، میلون‎ها نفر بوسیله متخصصان امر به عنوان مراجع افسرده تشخیص داده می‎شوند. همه افراد در مرحله‎ای از زندگی دچار افسردگی می‎شوند و به عبارتی25% افراد و یا شاید تعداد بیشتری از مردم عادی، حداقل یک بال در زندگی دچار افسردگی شده‎اند درصد زیادی از افراد هر جامعه، در شرایط زمانی خاص، به علت انواع استرس‎ها، روابط میان فردی ناسالم و آسیب‎پذیر، انواع فقدان‎ها، مشکلات و درگیری‎های خانوادگی یا زناشویی تنهایی، درگیری اجتماعی یا شغلی، طلاق و جدایی، قرار گرفتن در تضادهای درونی و همین‎طور اجتماعی، نداشتن حمایت‎های اجتماعی، رشد ناسالم دوران کودکی، بهداشت روانی نازل در جامعه، بغرنجی شرایط زندگی، صنعتی شدن و بسیاری عوامل دیگر ممکن است دچار افسردگی شوند (ترجمه شمس، 1379).

افسردگی در همه افراد جامعه،‌ثروتمند و فقیر،‌ نوجوان، جوان و پیر، زن و مرد، متأهل و مجرد دیده شده است. اما بعضی از افراد بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به افسردگی هستند. شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان گزارش شده است. همچنین بیماری از متخصصان بالینی معتقدند که افسردگی در افراد میانسال، نوجوان، کودکان و حتی خردسالان به طور یکسان شایع است هرچند نشانه‎های مرضی در گروه‎های مختلف سنی متفاوت است (آزاد، 1378).

با توجه به اینکه دانش‎آموزان مقطع متوسطه از طرفی (رواج سن نوجوانی و بحران‎های این دوره و از طرفی دیگر در آستانه اتمام مقطع متوسطه و ورود به یک دورة آموزشی نوین بنام پیش‎دانشگاهی قرار دارند که این شرایط آنان را از بحرانهای روانی مصون نمی‎دارد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد که از وضعیت افسردگی دانش‎آموزان مقطع متوسطه آگاهی یابد.

بیان مسأله:

مسائل و مشکلات عاطفی، امروزه در جهان شیوع و گسترش زیادی پیدا کرده است و بسیاری از افراد از مشکلات و بیماری‎هاو اختلالات عاطفی رنج می‎برند. این مسائل و مشکلات نه تنها افراد را زیر پوشش قرار می‎دهند بلکه به تبع فرد، جامعه را هم در برگرفته و دچار اختلالات و معضلات بسیاری می‎نمایند و عواقب و تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی زیادی را به دنبال خود می‎کشند بررسی مشکلات عاطفی به اشکال مختلف در مدارس، دانشگاه‎ها و مراکز علمی از دیرباز مورد توجه بوده است. یکی از روشهای بررسی مشکلات روانی بررسی میزان افسردگی در افراد می‎باشد، مسئله تحقیق حاضر به بررسی میزان افسردگی در دانش‎آموزان و نیز مقایسه آن در دو جنس با یکدیگر در سطح شهرستان کوهدشت می‎پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق:

سؤال اول: میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه چقدر است؟

با توجه به ‎ محاسبه شده (65/24) محاسبه شده و کلی محاسبه شده (02/22) به سؤال تحقیق اینگونه جواب داده می‎شود که میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر بالاتر از میانگین کل (02/22 = ) نمرات کسب شده توسط دانش‎آموزان دختر و پسر می‎باشد.

سؤال دوم: میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه چقدر است؟

با توجه به محاسبه شده (4/19) و کلی محاسبه شده (02/22) به این سؤال تحقیق بدینگونه جواب داده می‎شود که میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر پائین‎تر از میانگین کل (02/22=) نمرات کسب شده توسط دانش‎آموزان دختر و پسر می‎باشد.

و در پاسخ به فرضیه تحقیق: میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به نحو معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد.

با توجه به اینکه ‎t محاسبه شده (19/2) بزرگتر از ‎t جدول (68/1) در سطح اطمینان ‎95% می‎باشد لذا به فرض تحقیق بدینگونه جواب داده می‎شود که اختلاف بین دو گروه ناشی از خطای نمونه‎گیری نمی‎باشد و میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به شکل معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع می‎باشد.

محدودیت‎های تحقیق:

1- عدم توانایی تحقیق در گزینش نمونه‎ها به شکل تصادفی ساده به دلیل وسیع بودن حجم جامعه و استفاده از روش نمونه‎گیری خوشه‎ای

2- وضعیت طبقاتی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اعضای نمونه و عدم کنترل آن خود عامل مهمی در افزایش تأثیر عوامل خارج از کنترل بر نتایج تحقیق می‎باشد.

میزان همبستگی بین یافته‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی:

تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر که اکثراً به این نتیجه رسیده بودند که زنها بیشتر از مردان افسرده‎اند همبستگی دارد. زیرا در این تحقیق ما به تفاوت معنی‎دار بین دو جنس دست پیدا کردیم.

تحقیقات انجام شده در ایران (بصورت پایان‎نامه) که اکثراً در مدارس و دانشگاه‎ها بر روی دانشجویان و دانش‎آموزان انجام شده نشان می‎دهد که تفاوت معنی‎دار بین دو جنس وجود ندارد. بنابراین پژوهش حاضر با تحقیقات انجام شده در ایران همبستگی ندارد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:45 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست عناوین

چکیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشکل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(21-1)

فصل پنجم:

خلاصه یک تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه

تقدیر نامه

وظیفه خود می‌دانم از جناب آقای دکتر احمد احمدزاده‌بیانی که خود از محققین به نام می‌باشند با توجه به اینکه در تمام مراحل انجام این تحقیق صمیمانه کمال مساعدت را نموده و از راهنمائیهای مکرر و بی‌دریغ ایشان برخودار بوده‌ام نهایت تشکر وسپاسگزاری را بنمایم.

» به نام خدا«

تقدیم به مادر عزیزم یگانه تکیه‌گاه و همراه زندگیم که حاصل عمر پرثمرش همه برایم مهر بود وسراسر زندگیم همه برایش رنج. باشد که بدینوسیله جزئی از زحمات بیکران او را جبران کرده باشم.

تقدیم به : پدر مهربانم این باغبان گلهای بهشتی که لحظه‌لحظه عمرش در راه آسایش و راحتی من سپری شد.

تقدیم به همسر دلبندم که حاصل یک عمر پرتلاش پدر مادری فداکار از آن اوست.

تقدیم به دو یار مشفق همیشگی‌ام محبوب و منیژه

درآخروظیفه خود می‌دانم بدینوسیله از زحمات ارزنده وبی‌دریغ جناب آقای ذبیح‌الله کاشی که در جمع‌آوری این تحقیق مرا یاری نمودند کمال سپاسگزاری را بنمایم.

چکیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می‌باشد.

روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری کومه‌ای یا دردسترس است که بدلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده می‌گردد.

ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی سوپر می‌باشد پس از اجرای آزمون از آزمودنیها برای مقایسه و بررسی دو گروه عادی و ناشنوا از محاسبات آماری و آزمون در مجذور خی استفاده می‌گردد فرص صفر در این آزمون بیان می‌کندکه یک متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی‌پذیرد و یا تفاوتی با آن ندارد پس از اجرای آزمون بر تک‌تک پرسشهای این پرسشنامه نتیجه بدین شرح بدست می‌آید:

دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در موارد زیر با هم متفاوتند:

1- ضرورت داشتن ابتکار و خلاقیت برای حل مشکلات شغلی

2- امکان پیشرفت در شغل

3- پرداختن به شغلی که به قدرت هنری نیاز دارد.

4- دائمی بودن شغل

5- پرداختن به شغلی که به توانایی ذهنی نیاز دارد.

در سایر موارد ملاکهای پرسشنامه دانش‌آموزان عادی و ناشنوا یکسان بوده و هیچ تفاوتی مشاهده نگردید.

فصل اول

مقدمه

یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید. نظام تربیتی در تغییر رفتار و هدایت نسل جوان همواره با آینده سروکار دارد بطوریکه هر چه دورانهای آینده در نظر برنامه نویسان و مربیان آموزش و پرورش روشنتر باشد فعلایتهای تربیتی و با کیفیت بهتر انجام گرفته و نتیجه مطلوبتری بدست می‌دهد به همین جهت در جهان کنونی هیچ کشوری نیست که در زمینه آموزش و پرورش به مطالعه نیازمندیها و ارزشهای انسانی در آینده نپردازد وکورکورانه یا بر اساس نیازها و ارزشهای رایج زمان به تنظیم برنامه‌های آموزشی دست بزند.

بطورکلی روشهای جدید تعلیم و تربیت مطالعه واقعیتها را در اطراف موضوعانی که برای شاگردان جالب است سازمان می‌دهد هدف این روشها تربیت به مهمترین وجه ممکن است این نوع تربیت تنها متضمن آنچه که تدریس می‌شود نیست بلکه شامل چگونگی توجه به علاقه و جلب علاقه دانش‌آموزان به درس خواندن نیز می‌باشد. مقصود این نیست که مهمترین و با استعدادترین شاگردان از آموزش استفاده کنند بلکه برنامه باید با توجه به آمادگیهای فردفرد شاگردان تنظیم گردد تا همه بتوانند و از آن بهره بگیرند. برنامه آموش باید بنجوی تنظیم گردد که در عین حال که شاگردان را از آموزش برخورد در نماید علاقه به یادگیری را نیز در آنان تقویت کند.

بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت استدلال می‌کنند که اگر دانش‌آموزان براساس علاقه خود آموزش ببینند و رشته تحصیلی را با توجه به علاقه خود انتخاب کنند موفقیت بیشتری کسب می‌کنند و به این ترتیب از اتلاف وقت و نیروی آنان جلوگیری خواهد شد. به این منظور شناسایی علائق دانش‌آموزان امری ضروری است شناخت علائق یکی از جنبه‌های مهم برای درک موقعیتهای یادگیری شاگردان است و یکی از موقعیتهای یادگیری پیشرفت تحصیلی است.

دانش مربوط به علائق شاگرد برای مربی اهمیت زیاد دارد چون از طرفی شاگرد را بهتر می‌شناسد و سطح دانش او را براساس این شناسایی بالاتر می‌برد واز طرف دیگر او را با رشته‌های تحصیلی مشاغل و حرفه‌های مختلف آشنا می‌کند به این ترتیب مربی هم به جنبه فردی – احساسی و هم جنبه تحصیلی – حرفه‌ای شاگرد توجه می‌کند از سوی دیگر رشد سریع تکنولوژی و پیشرفتهای علمی و فنی قرون اخیر. تحولات ژرفی را در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آورده است. در مملکت ما نیز این تحولات و تغییرات در تمام شئون زندگی اثر گذاشته و امکانات تازه‌ای را سبب گشته است.

روی همین اصل افراد به انتخاب بجا و سنجیده شغل آینده‌شان براساس علائق و استعدادهای خود توجه بیشتری مبذول می‌دارند تا علاوه بر تأمین آینده‌ای بهتر و بهره‌مندی هر چه بیشتر از امکانات یاد شده بتوانند اوقات کار خود را به صورتی مطبوع و دلپذیر درآورند.

در عصر تکنولوژی و صنعت آموزش و پرورش باتربیت نیروی کارآمد می‌تواند پیروزی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را نصیب ملت نماید.

رشد سریع تکنولوژی آموزش و پرورش را نیازمند گسترش کمی و کیفی می‌نماید و برنامه‌های قالبی و محدود دیگر قادر به همگامی با سرعت مضاعف تکنولوژی نخواهد بود. در زندگی و تمدن مبتنی بر کشاورزی و دامداری سرنوشت شغلی هر فرد معلوم بود و معمولاً شغل پدر را فرزندان به ارث می‌برند در چنین شرایطی نه سنجش علافه مطرح بود و نه در نظرگرفتن استعداد و نه راهنمایی شغلی، ولی در عصر حاضرمسأله به این سادگی نیست فرصتهای شغلی فراوان و گوناگون و وجود حالت تردیدزا و سرگردانی جهت انتخاب شغل و کوشش برای بکار گماردن بهترین فرد برای هر شغل لزوم توجه به علائق و خصوصیات و استعدادهای افراد برای انتخاب یک شغل متناسب بیشتر از هر زمانی جلوه‌گری می‌کند.

علل و انواع ناشنوایی:

دانستن علل ناشنوایی و انواع مختلف آن از این جهت اهمیت دارد که ممکن است در امر آموزش و درمان توانبخشی بعضی از کودکان و دانش‌آموزان ناشنوا مفید واقع گردد. اختلالات شنوایی ممکن است مربوط به گوش خارجی یا گوش میانی و یا گوش داخلی باشد. اختلالات شنوایی را ممکن است از نظر شدت و ضعف به ناشنوایی کامل نیمه‌شنوایی و سخت‌شنوایی تقسیم نمود. بطور کلی اختلالات شنوایی را می‌توان به دو گروه عمده به شرح زیر تقسیم نمود که هر یک از آنها به گروههای کوکچتر قابل تقسیم است و برای هر گروه علل مختلفی ممکن است سبب اختلال ناشنوایی باشد.

» ناشنوایی انتقالی«

در این نوع از اختلالات شنوایی گوش میانی که مسؤلیت انتقال صدا می‌باشدمعیوب است معمولاً این نوع ناشنوایی مطلق نیست و فقط شخص قسمتی از شنوایی خود را از دست می‌دهد علل آن ممکن است بیماریهای مجرای گوش، بیماریهای پرده صماخ و یبماریهای گوش میانی ضربه‌ها و امثال آن باشد.

2- ناشنوایی ادراک یا عصبی:

این نوع ناشنوایی مربوط به گوش داخلی و سلولهای شنوایی است بنحوی که سلول حسی از ادراک و احساس صدا عاجز است این نوع نقص شنوایی ارثی و یا مادرزادی است. علل عمده آن عبارتند از: سیفلیس ارثی، همخونی، سرخجه، الکلیسم، سل. بدشکلی اعضای شنوایی، صدمات و جراحات دوران جنینی، تولد نارس، مسمومیتهای مادر در هنگام بارداری و یا استعمال برخی داروهای مضر در زمان بارداری و یا اکتسابی است که علل آن عبارت است از: صدمات وارد بر کودک در هنگام تولد، صدمات و جراحات بعد از تولد عفونتهای موضعی، شل ورم گوش، عفونتهای عمومی مانند مننژیت و مسومیت بخصوص با اکسید دو کربن.

همچنین در موارد نادر ناشنوایی آمیخته( انتقال عصبی) در اثر بیماریهای توأم گوش میانی و گوش داخلی عارض می‌گردد.

از نظر پزشکی امکانات درمانی، با روشهای جراحی و غیره عمدتاً برای معالجه و بهبود ناشنوایی‌های انتقالی بیشتر است اما در اغلب موارد تاکنون پزشکی بویژه در مورد ناشنوایی عصبی و ادراکی موفقیت چندانی نداشته است. تعبیه و تنظیم لوازم کمک شنوایی مانند گوشیهای مخصوص برای ناشنوایی‌های عصبی و ادراکی بسیار مشکلتر از ناشنوایی انتقالی است( مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش استثنایی- دکتر غلامعلی افروز 1367)بنابراین بطور کلی اختلالات شنوایی ممکن است مربوط به گوش خارجی مانند وجود جسم خارجی در مجرای گوش و بوشون و یا به علت تورم عفونت در گوش میانی باشد که در اینصورت صداها به گوش داخلی نمی‌رسد و به آن کسری اتقالی میگویند. در اختلال گوش داخلی حس صدا بعلت خرابی سلولهای درک اصوات از بین می‌رود که به آن کسری عصبی گویند کسری ممکن است مادرزادی مانند سیفلس مادرزادی، سرحجه‌مادرزادی، استعمال بعضی از داروها در دوران بارداری مانند استروپتومایسین و الکلیسم و یا بدشکلیهای اعضای شنوایی بعلت صدمات دوران جنینی و زایمان باشد. در نوع اکتسابی مهمترین علت عفونتهای گوش میانی است که اغلب بعد از بیماریهای عفونی مخصوصاً سرخک و تیفوئید دیده می‌شود. اختلال شنوایی و انسفالیت باشد. منظور از اختلالات شنوایی بیشتر کریهای کامل از هر دو گوش و همچنین ضعف شدید شنوایی است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:43 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 104 )
   1      2     3     4     5      ...      11   >>
صفحات