X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

بررسی وارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

تعداد صفحات : 13 صفحه فرمت فایل : WORD چکیده:  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی و کارآیی خدمات روانشناسی و مشاوره ای مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش انجام شده است. روش پژوهش حاضر در محدوده روش های توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه شهر تهران است. یافته ها، که با گروه نمونه این پژوهش، 219 نفر از مراجعه کنندگان به این مراکز نظریات مراجعان در خصوص حل مشکلات شخصی- عاطفی، مشکلات تحصیلی - شغلی و مشکلات خانوادگی و کارآیی مشاورین این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزیابی کارآیی مرکز مشاوره و پرسشنامه کارآیی مشاوره که توسط گیبسون و دمبو در سال 1984 تدوین شده است. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 9 بهمن 1395 ساعت 08:46 | چاپ مطلب

بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی

پایان نامه بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی

خشونت خانگی در ایران تا چند سال پیش به مفهوم پدیده و آسیب اجتماعی اصلاً مدنظر نبود، هر چند برخی موارد حاد خشونت خانگی در مطبوعات انعکاس می یافت، اما به صورت معمول خشونت به مثابه رفتار نابهنجار فردی در نظر گرفته می شد و اگر در مورد آن بحث و گفت وگویی می شد، برای روشن کردن علل فردی رفتار خشن بود، از چند سال قبل به این طرف، سرانجام این پدیده مورد توجه سازمان ها و محافل علمی قرار گرفت و اقدام های چندی در این زمینه صورت گرفت که از جمله آنها می توان برگزاری سمینارها، سخنرانی ها و حتی تشکیل گردهمایی هایی با هدف بررسی و مقابله با خشونت های خانگی اشاره کرد.(درویشی پور،1378)

خشونت در خانه انواع و اقسام متعددی را شامل می شود و به اعتبار نوع و یا شخص قابل تقسیم بندی می باشد، اقسام خشونت خانگی به اعتبار نوع خشونت، شامل خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت بهداشتی، خشونت مالی و... می شود. به اعتبار شخص نیز خشونت خانگی ممکن است در یکی از اشکال همسرآزاری، کودک آزاری، فرزندکشی، ضرب و جرح و یا قتل والدین و خشونت فرزندان درباره ی یکدیگر ظهور و بروز پیدا کند.

از میان مواردی که در فوق به آن اشاره رفت بحث نوشتار حاضر را تشکیل می دهد، انواع کودک آزاری و بررسی علل و عوامل آن در محیط خانه می باشد.(همان،1378)

پرداختن به کودک آزاری و علل و زمینه های بروز آن در قالب یک مشکل و آسیب اجتماعی می تواند در شناخت مشکل و علل و بروز آن و ارایه راهکارهای لازم برای پیشگیری و مقابله با آن بسیار موثر و راهگشا باشد، ضرورت بحث مزبور از آنجا ناشی می شود که، اندیشمندان قرن حاضر را «عصر کودکان» نامیده اند و امروزه کودکان در جایی که باید امن ترین مکان برای آنان باشد، بیش از هر جای دیگر در معرض خطر هستند و در حقیقت احتمال اینکه کودکان توسط اعضای خانواده خود مورد انواع آزارها قرار گیرند بسیار بیشتر به این خطرات قرار دهند و از سوی دیگر در حال حاضر بخشی از منابع مادی و معنوی کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب تری دست یافته اند، صرف توجه به مسایل کودکان و حمایت روانی و جسمی آنان شده است.(همان ،1378)

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات). 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 2

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع.. 3

1-4-اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف کلی تحقیق عبارت است از:4

1-4- فرضیه های تحقیق:4

1-5- سوالات تحقیق:4

1-6- تعاریف عملیاتی متغیر ها4

فصل دوم. 5

2-1- مقدمه:6

2-2- تعاریف مفهومی متغیر ها7

2-3- تحقیقات انجام شده. 15

منابع 21خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 12:19 | چاپ مطلب

پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود

پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود

چکیده

تحقیقات بسیار کمی در زمینه شرکت های خانوادگی در ایران انجام شده است .در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال رابطه ی بین حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی با مدیریت سود می باشد که از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی و حضور حسابرسی داخلی برای بررسی حاکمیت شرکتی انتخاب شدند. به این منظور 94شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا90(6 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مدیریت سود استفاده شد. مدل بکارگرفته شده جهت تعیین اقلام تعهدی اختیاری ، مدل تعدیل شده عملکردی جونز(کوتاری) است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. ازبین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، استقلال هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه مثبت و حضورحسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. اما شواهدی برای استقلال کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود یافت نشد.

با ورود مالکیت خانوادگی به مدل ،مالکیت خانوادگی واز بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی فقط حضور حسابرس داخلی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری پیدا کردند. وشواهدی برای استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی پیدا نشد.

فهرست مطالب صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه......................................................................................................................................... 2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................... 2

1-3- اهمیت موضوع............................................................................................................................... 3

1-4- پرسش ها........................................................................................................................................ 4

1-5- فرضیه ها......................................................................................................................................... 4

1-6- متغیرها............................................................................................................................................ 4

1 -6-1- متغیرهای مستقل..................................................................................................................... 4

1-6-2- متغیر وابسته............................................................................................................................... 5

1-6-3- متغیر های کنترلی...................................................................................................................... 5

1-7- داده ها و چگونگی اندازه گیری آن ها........................................................................................... 5

1-8- جامعه آماری و نمونه ها................................................................................................................. 6

1-9- روش تحقیق................................................................................................................................ 6

1-10- آزمون فرضیه ها........................................................................................................................... 6

1-11- تعریف واژه های کلیدی.............................................................................................................. 7

1-12- ساختار کلی تحقیق..................................................................................................................... 8

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-۱- مقدمه............................................................................................................................................... 10

2-2- مبانی نظری...................................................................................................................................... 10

2-2-1- حاکمیت شرکتی......................................................................................................................... 10

2-2-1-1 هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی................................................................................................ 13

2-2-1-2-کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی........................................................................................ 15

2-2-1-3- حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی..................................................................................... 17

2-2-1-4- حاکمیت شرکتی در ایران....................................................................................................... 19

2-2-2- شرکت‌های خانوادگی................................................................................................................. 21

2-2-2-1-تئوری نمایندگی و شرکت‌های خانوادگی............................................................................... 25

2-2-2-2-مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی................................................................................... 29

2-2-3- مدیریت سود.............................................................................................................................. 32

2-2-3-1- اهداف و انگیزه‌های مدیریت سود......................................................................................... 33

2-2-3-2- روش‌های انجام مدیریت سود................................................................................................ 34

2-2-3-3-اندازه گیری مدیریت سود....................................................................................................... 34

2-2-4- حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی....................................................... 35

2-3- پیشینه تحقیقات...............................................................................................................................36

2-3-1- تحقیقات داخلی.......................................................................................................................... 36

2-3-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................................ 38

2-4- خلاصه فصل................................................................................................................................... 42

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه............................................................................................................................................... 44

3-2-‍ پرسشها............................................................................................................................................ 44

3-3- فرضیه ها......................................................................................................................................... 44

3-4- متغیرها ، داده ها و نحوه اندازه گیری و جمع آوری آنها................................................................. 44

3-5-قلمرو تحقیق (موضوعی ، مکانی و زمانی )................................................................................... 47

3-6- روش آزمون فرضیه ها.................................................................................................................... 48

3-7- جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری و نمونه................................................................................ 49

3-8- فهرست شرکتهای نمونه................................................................................................................ 50

3-9- خلاصه فصل................................................................................................................................... 54

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1- مقدمه............................................................................................................................................... 56

4-2- آمار توصیفی.................................................................................................................................. 56

4-3- تشریح فرآیند آزمون...................................................................................................................... 61

4-4- نتایج................................................................................................................................................ 82

4-5- خلاصه........................................................................................................................................... 82

فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادات

5-1- مقدمه............................................................................................................................................... 84

5-2- خلاصه تحقیق................................................................................................................................. 84

5-3- یافته های تحقیق و مقایسه آن با نتایج تحقیقات پیشین.................................................................. 84

5-4- محدودیت ها...................................................................................................................................90

5-5- پیشنهادات کاربردی....................................................................................................................... 91

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی......................................................................................................91

منابع............................................................................................................................................................92

منابع فارسی................................................................................................................................................92

منابع انگلیسی.............................................................................................................................................93

پیوستها............................................................................................................................................98

چکیده انگلیسی...............................................................................................................................122خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:02 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون mmpt

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t


چکیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ضعف‌روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی و زنان دارای زندگی عادی شهرستان ابهر از طریق پرسش ناسر m.m.p.I است که فرضیه عنوان شده عبارت است از اینکه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی است جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35-30 ساله است که دارای زندگی عادی و دارای اختلالات و مشکل در زندگی هستند که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده که آزمون بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات و مشکلات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی هستند .

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سوال مسئله 6

اهداف تحقیق 6

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 8

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی 9

اختلال وسواس-بی اختیاری 19

تعریف 19

شکل گیری وسواس در جریان تحول 25

ضوابط تشخیصی اختلال وسواس-بی اختیاری بر اساس DSMIV 33

دیدگاههای نظری درباره ی اختلال وسواس-بی اختیاری 35

الگوی زیستی شناختی اختلالهای وسواس-بی اختیاری 49

دیدگاه رفتار شناسی طبیعی 52

الگوهای غریزی 54

مکانیزمها و کنشهای فعالیت جانشینی 55

فعالیت های جانشینی در انسان 56

آیینهای وسواسی 57

رهنمودهایی در زمینه درمانگری 59

درمانگری شناختی-رفتاری 63

دارو درمانگری 66

نتیجه گیری کلی درباره شیوه های درمانگری 68

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 69

فصل سوم: تعیین روش تحقیق 71

متغییرهای تحقیق 72

جامعه مورد مطالعه 73

حجم نمونه 73

روش نمونه گیری 73

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر 74

روش تحقیق 75

روش آماری مربوط به فرضیه 76

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 77

جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون 78

جدول 2-4 : مقایسه ضعف روانی 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 82

بحث و نتیجه گیری 83

پیشنهادات 86

محدودیت 87

ضمائم پرسشنامه m.m.p.I 88

پاسخنامه 94

منابع-ماخذ 95خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 12:15 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

مقدمه

خانواده یکی از مهمترین و مقدسترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشری بوده و آنچه موجب نگرانی جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن این کانون ایجاد می‌شود .

صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان می شود . جدایی والدین برای فرزندان و خود آنها بسیار حایز اهمیت و قابل بررسی است چرا که وضعیت فرزندان پس از طلاق و جدایی والدین از نگران‌کننده‌ترین و بحث‌انگیزترین جنبه طلاق بوده است . و این مسئله در صورت ازدواج مجدد والدین با دیگری ، ابعاد نگران کننده‌ای به خود می‌گیرد . دوره بلافاصله بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی شدید است (معنوی ، 1362).

بیان مساله :

ویژگی اصلی تشخیص اختلال توداری ، داشتن الگوی تکراری و پیوسته تجاوز به حقوق اولیه دیگران یا تخطی از معیارها و ضوابط اجتماعی متناسب با سن است (wicks, 1984) از نظر پیروان مکتب کلاسیک ، بزهکار فردی است که تحت اراده آزاد خود ، دست به عمل زده است که موجب خسارات و زیان جامعه گردیده است. (کی‌نیا ، 1357)

طبق تعریف مرکز تحقیق فدرال :

سرقت به عنوان کوششی است برای بدست آوردن هر چیز باارزشی که مورد مواظبت و پاسداری و امانت و کنترل شخص یا اشخاص می‌باشد . بازور و یا بوسیله تهدید به زور یا خشونت و یا با قراردادن قربانی در ترس انجام گیرد .(Goode , 1948) روان‌کاوان سرقت را بیان سمبولیک نیاز به محبت والدین می‌دانند ، که البته بیشتر در مورد سرقتهای بی‌اهمیت صدق می‌کند .

بزهکاران ضعف‌من (Ego) دارند که منجر به جرم غیرارادی می‌شود که با احساس پشیمانی بعد از انجام عمل توام است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:43 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

مقدمه

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند . حال یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان ، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار » می باشد که روزبه روز هم گسترش بیشتری می یابد.

فهرست مطالب

فصل اول :

مقدمه ................................................................................ 2

بیان مسئله ............................................................................ 4

چهار چوب نظری .................................................................... 5

نظریه بی هنجاری مرتن............................................................. 5

نظریه بی هنجاری دوکیم ............................................................ 9

نظریه شکل ظاهری .................................................................. 11

نظریه ساختار زیستی ................................................................ 12

نظریه روانشناختی ................................................................... 13

نظریه وضعیت اقتصادی .............................................................. 14

نظریه کنترل اجتماعی ............................................................... 15

نظریه انتقال فرهنگی ................................................................ 16

نظریه التقاتی ........................................................................ 17

سوالات تحقیق ....................................................................... 19

اهداف واهمیت پژوهش .............................................................. 20

فصل دوم :

روش جمع آوری اطلاعات .......................................................... 22

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ................................................... 23

فصل سوم

مقدمه ................................................................................ 26

تاریخچه توچه به بزهکاری نوجوانان درجهان ...................................... 29

تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار درایران ............................. 33

عوامل محیطی جرم ................................................................. 34

شهر نشینی وجرم .................................................................... 34

حاشیه نشینی وجرم .................................................................. 36

مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهر ها............................................ 38

فقر وبیکاری .......................................................................... 39

جمعیت وجرم ........................................................................ 41

نقش خانواده در ساخت اجتماعی ................................................... 42

بزهکاران جوان – بزهکاران نوجوانان واطفال ..................................... 47

تقسیم بندی بزهکاران ................................................................ 50

تشریح مشکل ......................................................................... 52

جمله سوالی مشکل .................................................................. 52

تشریح عوامل سازنده مشکل ........................................................ 54

انگیزه ها و عوامل درونی ........................................................... 54

انگیزه ها وعوامل برونی ............................................................. 57

مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی ................................................. 58

مشکلات ناشی از عوامل اجتماعی ................................................... 68

مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی ................................................... 72

طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال ونوجوانان ..................................... 73

استراتژی پیشگیری از بزهکاری ..................................................... 81

فصل چهارم :

جمع بندی ونتیجه گیری ............................................................. 87

پیشنهادات پژوهش ................................................................... 88

نتایج حاصل ازپژوهش ............................................................... 91

فصل پنجم :

فهرست منابع ......................................................................... 92خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 02:27 | چاپ مطلب

پایان نامه جو خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه جو خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه:

بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین و توسعه و عوامل فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ، نظام آموزش و پرورش آن است . در باب قضاوت کارآیی این نظام می توان از پیشرفت تحصیلی با مفهوم موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی یاد کرد . در کل تحلیل و بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که کارآیی درونی این نظام را بهبود بخشیده و متعاقباً زمینه های توسعه همه جانبه را فراهم سازد .

در بین دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ، دوره متوسطه به سبب وضع زیستی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان و همچنین به جهت تاثیر گذاری تصمیمات این دوره سنی در تمام عرصه های زندگی به عنوان محوریت موضوع انتخاب شده است . با مروری بر پیشینیه پیشرفت تحصیلی این دوره می بینیم که پیشرفت تحصیلی نتیجه تاثیر یک عامل نیست . چنانچه ویژگی های فردی دانش آموز (هوش عمومی و هیجانی ، شیوه های یادگیری ، خود کارآمد بودن و سلامت روانی و ...) خاستگاه اجتماعی دانش آموز ( محیط روانی خانواده ، وضعیت فرهنگی و اقتصادی آن ... ) و ساختار آموزشی ( ساختار کلاس ، انتظارات معلم ، شیوه تدریس و امکانات آن و ... ) از جمله موارد اساسی در این زمینه به شمار می رود بنا به این اقوال امید حرکت ما نمایاندن رابطه جو عاطفی خانواده با افت تحصیلی دانش آموزان می باشد ،شاید بتوانیم به تاثیرات جو خانواده و رابطه آن بر افت تحصیلی پی ببریم.


بیان مسئله:

امروزه آثار آموزش و پرورش را در همه عرصه های بنیادین زندگی علمی ،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی می توان مشاهده کرد . شدت این تاثیرات به حدی است که هر روز دگرگونی جدیدی در زندگی ها حادث می شود که کمتر شباهتی با دیروز خود دارد به طوریکه انسان برای ادامه حیات اجتماعی خود چاره ای جز تطابق با این تغییرات به مدد آموزش ندارد . با این گستردگی تاثیر ، طبیعی است هر روز نوع آموزش و پرورش و شیوه عملکرد مدارس مورد پرسش و نقد قرار گیرد و محققین وادار به شناسایی ابعاد موثر بر آن شدند .

نظام آموزش و پرورش در کشور ما این رسالت عظیم را عهده دار شده است طبق آخرین تغییرات دوره های آموزش به هفت دوره از آمادگی تا کاردانی پیویسته تقسیم شده است . دوره متوسطه به سبب وضع زیستی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان از دوره های حساس و موثر زندگی اجتماعی و فردی آدمی است . در این دوره قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوانان بروز می کند ، قدرت یادگیری به حد اعلای خود می رسد ، کنجکاوی آنان جهت معینی می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته ، انتخاب حرفه و... ذهن آنان را به خود مشغول می دارد . از این رو هر نوع نارضایتی و خلل در این دوره مستقیما بر عملکرد و کیفیت هر حلقه آموزشی عمومی و عالی و نهایتا بر کیفیت زندگی تاثیر بسزایی خواهد داشت .

در طرح جدید آموزش متوسطه هدف های خاص آن عبارت است از :

ایجاد تقویت یک یا چند مهارت قابل عرضه در بازار کار ، ایجاد آمادگی کافی و مطلوب برای تحصیلات دانشگاهی کمک و یاری در جهت کشف و شناخت استعدادها وتوانایی ها فردی ( علاقبند ، 1372)

به راستی چرا دسترسی به این اهداف تعریف شده نا ممکن شده است ؟ در کنار این ناکامی درفرآورده ، مشکل افت تحصیلی در مدارس و عملکرد ضعیف دانش آموزان در فرآیند دوره های آموزشی ، مشکلات را دو چندان کرده است . در کشور ما افت تحصیلی یکی از مهمترین مسائل و مشکلات کنونی آموزش و پرورش است که هر سال ده ها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می دهد[1] و نیروهای بالقوه جامعه را از آموزش و پرورش خارج می کند و بدین ترتیب عالی ترین سرمایه های جامعه که همان نیروی انسانی است بی ثمر می ماند . تا کنون برای رفع این مشکل راه حلهای گوناگون از طرف مسئولین برای جلوگیری از افت تحصیلی در دوره متوسطه صورت گرفته مثل حذف نظام سالی واحدی و یا تسهیل شرایط قبولی که این شاید بیشتر شبیه لعابی به جدول آماری می باشد تا راه حلهای علمی .

در وضعیت حاضر با این مسئله روبه رو هستیم که چه عواملی باعث این عملکرد ضعیف تحصیلی شده اند ؟ و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی کدامند ؟ مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی نتیجه تاثیر یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی بر این متغیر تاثیرگذار هستند . برخی از عوامل عبارتند از انگیزش ، توانایی و معلومات گذشته فرد ، محیط روانی ، ساختار کلاس ، گروه همسالان ، انتظارات معلم و هوش ( کولین هارت ، بلوم[2] ، به نقل از شعبانی 1376)

همچنین تحقیقات دیگر عوامل فردی و آموزشی نظیر معدل تحصیلی سال قبل ( مارتین و هولتر[3] 1997) ، استعداد تحصیلی ( لاولرویچن[4] 1997) ، عوامل شناختی مانند هوش عمومی (کذرلا 1997) هوش هیجانی ( بوب[5] و همکاران 2001) خودکارآمدی تحصیلی( وانک[6] 1998-کرامتی ، 1380) ، راهبردهای خود تنظیمی (گربن[7] ، 1996) ساختار کلاس ( مایا[8] 2002) را در عملکرد تحصیلی موثر دانسته اند .

عملکرد ضعیف دانش آموزان پایه اول دبیرستان ( دفتر آمار وزارت آموزش و پرورش 1381 ) و همچنین تاکید مطالعات روانشناسی و جامعه شناسی بر اهمیت افعال و تصمیمات این دوره ضرورت توجه بیش از پیش را به وضعیت نظام آموزشی و پرورش و پدیده افت تحصیلی آشکار می سازد . لذا در تحقیق حاضر قصد بررسی رابطه جو خانواده با افت تحصیلی دانش آموزان را داریم.[2] Hari kolinbolom

[3] MartinHolter

[4] Lavlervichin

[5] Bob

[6] Vank

[7] Gorbon

[8] Mayaخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:53 | چاپ مطلب

پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان

پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان

مقدمه :

انسان دنیای امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی و سرعت تغییرات با مسائل و بحرانهای زیادی مانند مشکلات خانوادگی، شغلی ، اجتماعی و... دست بگریبان است هر کدام از این بحرانها می تواند مشکلات جدی بر چگونگی زندگی ، رفتارهای فردی و اجتماعی به او تحمیل کند . مواجه شدن با این بحرانها مهارتهای خاص را می طلبد . استرس یا فشار روانی نیرویی است که چون فشار آن بر سیستمی از بدن داده شود کار آن را مختل می کند و یا اساس واکنش انسان در مواجه با موقعیت هایی که انجام عملی را مشکل می سازد و در ورای توانای انسان است زمینه استرس را فراهم می کند هر عملی که موجب برهم خوردن تعادل روانی انسان می شود استرس زاست عدم پذیرش اجتماعی تغییرات سریع احساس عاطفی عدم توانایی در برقراری ارتباط با دیگران احساس خود کم بینی ، ترس از ابراز وجود ، از دست دادن اعتماد به نفس نومیدی ، مشکلات ناشی از دیر رسیدن به محل کار پیشرفت تمدن امروز و گستردگی خانواده ها رشد بی رویه جمعیت ، دگرگونی روابط اجتماعی به خصوص زندگی در شهرهای بزرگ و پرجنجال و فشارهای جسمی روانی ناشی از ترافیک و آلودگی هوا و صدا و اثرات آن بر روان و رفتار انسان ، موجبات شدید استرس را فراهم می کند . در حال حاظر عوامل مولد استرس در جهان نسبت به گذشته بیشتر شده است زیرا بعضی از مکانیزمهای سنتی که به مردم کمک می کرد تا با فشارهای روانی مقابله کنند به تدریج رو به نابودی می رود . استرس بخشی از زندگی روزمره است . استرس حالت یا فرایندی روان شناختی است که در هنگام وقوعش فرد با حوادثی مواجه می شود که آنها را نسبت به بهزیستی جسمی و روانی خود تهدیدآمیز ادراک می کند . استرس از تعامل با محیط نشأت می گیرد و زمانی رخ می دهد که فشارهای موقعیتی ( واقعی یا ادراک شده ) و منابعی که فرد در اختیار دارد ناهماهنگی ( واقعی یا ادراک شده ) وجود داشته باشد . حوادث محیطی که مضر یا تهدیدآمیز ادراک می شوند استرس زا هستند و واکنشهای فیزیولوژیکی و روان شناختی نسبت به آنها با معنای استرس می باشند استرس شرایط روانی و جسمانی خاص را ایجاد می کند . در زمانی که روی می دهد فرد باید بتواند خود را با محیط منطبق و سازگار نماید ضرورت طرح : مشکلات و استرس های زندگی هرچند اندک بر سلامت روان انسانها تأثیر منفی دارند . فرد در برابر استرس مجبور به صرف انرژی و حل وفصل کردن مشکلات می باشد . پس وجود مشکل خواه ناخواه با بهداشت روانی در ارتباط است . در نتیجه والدین ، خانواده ، جامعه ، دولت مردان ، ... با پیشگیری از تحمیل برخی استرس ها برافراد بویژه استرسهای قابل کنترل می توانند سلامت روان سازمان و جامعه را افزایش دهند . فشارهایی که منشأ روانی دارند می توانند کارکرد ارگانیزم بدن را مختل کنند . حتی گاهی آنقدر می توانند شدید باشند که بافتهای بدن را تخریب کنند . همراهی وقایع استرس زا زندگی ( چه خوب و چه بد ) بیماری های قلبی به خوبی شناخته شده است بر این اساس در زندگی افراد نظامی وقایعی وجود دارد که در زندگی افراد عادی نیست بعضی از این استرس ها مانند تغییر محل مأموریت ، مأموریت اجباری ، نظم وانضباط شدید در کار از مثالهایی هستند که در زندگی افراد نظامی وجود دارند . انسان دارای منابع محدودی برای توجه و پردازش اطلاعات است و توانایی تغییر توجه برای انجام وظایف متعددبطور همزمان در انسان ضعیف است . فشار فعالیتهای بدنی ماهیتاً چند بعدی هستند و روانشناسان شناخت گرا وجود چندین منبع مجزا را پذیرفته اند در این زمینه رضایت شغلی یک عامل مهم است عده ای کار را جزئی از زندگی می دانند و با علاقه کار می کنند و عده ای از کارشان متنفر هستند و فقط برای اینکه مجبور هستند به انجام آن می پردازند . رضایت مندی شغلی نگرش ، انگیزه و روحیه اثر مستقیم دارد . توجه به جنبه اجتماعی و حرفه ای انسان ما را به اهمیت نقش ویژه شغل در سازگاری انسان با خود ، دیگران و اجتماع واقف می سازد . حرفه و شغل به نوعی شناسنامه اجتماعی فرد است و از این نظر عوامل فشارزا و نیز رضایت زای ناشی از شغل و حرفه می تواند راه گشای ما در کشف و تعیین زمینه هایی گردد که باعث افزایش بهداشت روانی فرد به عنوان مددجوی سازگار با خود شود . این زمینه ها می توانند افزایش میزان خلاقیت را در محیط کار سبب شده و در نتیجه به کار متناسب با یک جامعه در حال گذار شوند . در هر شغلی تعداد متنابهی از منابع محیطی در ایجاد فشار روانی دخیل هستند . ماهیت شغل ، نقش فرد یا حرفه اش در سازمان مزبور ، فشارهای ناشی از پیشرفت شغلی ، فضا و ساختار سازمان ، ماهیت حاکم بر محیط کار و مشکلات ناشی از ارتباط سازمان و دنیای خارج از آن مانند کار بیرون در مقابل کار منزل عمده ترین این منابع به شمار می آیند . با ثابت نگهداشتن سطح شغل بین تحصیلات فرد و رضایت شغل رابطه منفی وجود دارد . کوملن (1992 ) در تحقیقی به بررسی میزان رضایت شغلی و سلامت روانی کارکنان مشاغل مختلف در چندین سازمان پرداخت و نتیجه گرفت که بین رضایت شغلی و سلامت روانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . کوملن و بیوسیر ( 1992 ) در تحقیقی نتجه گرفت که بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد . نتایج گزارش های بالینی و مطالعات کنترل شده متعددی حاکی از آن است که رویدادهای استرس زا زندگی می تواند هم در شروع و هم در تشدید اختلالات روانی و بیماری های جسمانی نقش کلیدی داشته باشند . منابع انسانی از زمره مهمترین منابع و سرمایه های هر سازمان بوده و موقعیت هر سازمان انتخاب و عملکرد صحیح نیروی انسانی می باشد.


خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک

قسمتی از متن:

بطور کلی مقابله مذهبی ، متکی بر باورها و فعالیت‌های مذهبی است و از این طریق در کنترل استرس‌های هیجانی و ناراحتی‌های جسمی به افراد کمک می‌کند. داشتن معنا و هدف در زندگی ، احساس تعلق داشتن به منبعی والا ، امیدواری به کمک و یاری خداوند در شرایط مشکل‌زای زندگی ، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی ، حمایت روحانی و ... همگی از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با برخورداری از آنها می‌توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی ، آسیب کمتری را متحمل شوند.

مذهب و مقابله با فشارهای روانی

مذهب می‌تواند در تمامی عوامل ، نقش موثری در استرس‌زایی داشته باشد و در ارزیابی موقعیت ، ارزیابی شناختی فرد ، فعالیت‌های مقابله ، منابع حمایتی و ... سبب کاهش گرفتاری روانی شود. بر این اساس ، مدتها است که تصور می‌شود بین مذهب و سلامت روان ارتباط مثبتی وجود دارد و اخیرا نیز روان‌شناسی مذهب ، حمایت‌های تجربی زیادی را در راستای این زمینه فراهم آورده است. ویتر و همکاران او نشان دادند که 20 تا 60 درصد متغیرهای سلامت روانی افراد بالغ ، توسط باورهای مذهبی تبیین می‌شود. در مطالعه دیگری ، ویلتیز و کریدر نشان دادند که در یک نمونه 1650 نفری با میانگین سنی 50 ، نگرش‌های مذهبی با سلامت روانی رابطه مثبتی دارند.

بر اساس مطالعات انجام شده دیگر ، بین مذهبی بودن و معنادار بودن زندگی و سلامت روانی ارتباط نزدیکی وجود دارد. در یک بررسی که 836 بزرگسال با میانگین 73.4 سال شرکت داشتند، معلوم شد که بین سه شاخص مذهبی بودن (فعالیت‌های مذهبی غیرسازمان یافته و فعالیت‌های مذهبی سازمان یافته) و روحیه داشتن و دلگرمی به زندگی ، همبستگی مثبتی وجود دارد. به علاوه اسپیکا و همکارانش ، 36 مطالعه تجربی در مورد مرگ و درگیری مذهبی را مرور کردند و نتیجه گرفتند که ایمان قوی‌تر ، یا معتقد بودن به زندگی بعد از مرگ با ترس کمتر از مرگ ، همبستگی دارد. همچنین افرادی که نمره بالاتری در شاخص مذهب درونی داشتند، ترس کمتری را از مرگ گزارش کردند.

مذهب و مقابله با اضطراب

مطالعات دیگر ، تاثیر مداخلات مذهبی را در کاهش اضطراب و تحمل فشارهای روانی پس از بهبودی نشان داده‌اند. به عنوان مثال ، نتایج دو بررسی نشان داد، کسانی که به اعتقادات مذهبی پایبند بودند، و ناراحتی کمتری را نسبت به کسانی که به اعتقادات مذهبی پای بند نبودند، گزارش کرده‌اند. گارنتر و همکاران در زمینه سلامت روانی و اعتقادات مذهبی شش مقاله را مورد بررسی قرار دادند.

دریافتند که در تمام این مطالعات بین اعتقادات مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبتی وجود دارد. هانت ، سازگاری زناشویی 64 زوج را مورد بررسی قرارداد و نشان داد که مذهب بطور مثبت با سازگاری زناشویی ، خوشحالی و رضایت زناشویی بالاتر ارتباط دارد و همچنین نتیجه گرفت که مذهب یک عامل مهم در جلوگیری از طلاق است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:38 | چاپ مطلب

پایان نامه عملکرد خانوادگی و تکانشگری با اختلال خوردن در بین دانشجویان

پایان نامه عملکرد خانوادگی و تکانشگری با اختلال خوردن در بین دانشجویان


قسمتی از متن:

خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی

نوزاد در خانواده به دنیا می‌آید و اولین تعاملات خود را با محیط آغاز می‌کند. در این کانون اولیه اولین تأثیر و تأثرات متقابل آغاز می‌شود و کودک کم کم در فرآیند رشد و اجتماعی قرار می‌گیرد. همانطور که روان شناسان معتقدند سال­های اولیه کودکی نقش بسزایی در رشد شخصیت و آینده او دارد. بیشتر طرح­واره‌ها و شناخت­های کودک از خود، اطرافیان و محیط در این دوران شکل می‌گیرد. میزان سلامت جسمانی و روانی کودک بسته به ارتباطی است که خانواده با وی دارد و تا چه حد تلاش می‌کند نیازهای او را برآورده سازد. کودکانی که در این سنین از لحاظ عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی‌شوند به انواع مشکلات مبتلا می‌شوند. مشکلات این کودکان اغلب با شیطنت­ها، دروغگویی­ها و حرف نشنیدن­های ساده شروع می‌شود و با توجه به وضع نابسامان خانواده به بزهکاری­ها و جنایات بزرگسالی منتهی می‌شود. سخت گیری زیاد والدین یا بی‌توجهی آنها ، یا ننر و لوس بار آوردن کودک و برآورده ساختن کلیه نیازهای منطقی و غیر منطقی او، شخصیت سالمی را به بار نخواهد آورد. سلامت خود خانواده، تعادل شخصیتی والدین و آشنایی آنها به اصولی که می‌تواند محیط خانواده را سالمتر سازد، بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی

مرحله نوجوانی دورانی حساس است. بطوری که در کنار سایر تحولات و تغییراتی که از جنبه‌های جسمانی و روانی در فرد اتفاق می‌افتد، ویژگی مشترک و مهم دیگر آن دوران، استقلال طلبی نوجوان در خانواده است. نوجوان می‌خواهد به طریقی رشد استقلال خود را به خانواده ثابت کند و بر این اساس شروع به ایجاد فاصله بین خود و خانواده می‌کند و به گروه همسالان نزدیک می‌شود.

در صورتی که خانواده در این دوران به کارکردهای اساسی خود آشنایی نداشته باشد و همچنین با ویژگیهای دوران نوجوانی آشنا نباشد، نخواهد توانست عملکرد تربیتی خود را به نحو احسن ایفا نماید. و چه بسا که اقدامات نادرست از سوی خانواده ، فضای نامناسب موجود در خانواده و غیره ، بیشتر و بیشتر نوجوان را از محیط خانواده دور ساخته و در صورتی که خانواده در گذشته نیز کارکرد تربیتی خود را به شیوه درست اعمال نکرده باشد و فرد از پختگی فکری کاملی برخوردار نباشد با گرایش به زمینه‌های ناسازگارانه مثل عضویت در گروههای افراطی و سایر زمینه‌ها مشکلات فردی و اجتماعی زیادی را به بار خواهد آورد. سخت گیری زیاد والدین و خانواده در این دوران و همچنین سهل‌ گیری و آزاد گذاری آنها فرزند را موجودی سرکش، طغیانگر و متزلزل بار خواهند آورد. از این گذشته این دوران، دوران الگو گیری و همانند سازی و لازم است خانواده الگوهای مناسبی را برای نوجوان خود فراهم سازند. میزان حضور خانواده در اجتماع نیز در این اهمیت بسزایی دارد. هابز معتقد است که بسیاری از نوجوانان پریشان حال و آشفته به خانواده‌هایی تعلق دارند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه‌اند. خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است. افراد سالم جامعه ، افراد موفق و افراد فعال اجتماعی از داخل خانواده‌های سالم بیرون آمده‌اند و افراد ناسالم پرورش یافته خانواده‌های ناسالم هستند.


فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه. 1

بیان مس‍أله. 2

ضرورت تحقیق. 2

اهداف تحقیق. 3

اهداف جزئی.. 3

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق) 3

فرضیه ها 4

متغیرها 4

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها 4

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مبانی نظری تحقیق. 7

انواع وعلایم اختلال خوردن. 7

الف) بی اشتهایی عصبی (آنورکسیا یا فقدان اشتها) 7

ب) جوع عصبی یا پرخوری عصبی.. 9

شیوع اختلال خوردن. 10

سبب شناسی اختلال خوردن. 11

روش های درمان بیماری بی اشتهایی عصبی.. 13

دارودرمانی.. 13

روش های درمان بیماری پرخوری عصبی.. 13

روان درمانی.. 13

بستری کردن. 14

تکانشگری.. 14

رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی.. 15

رویکرد شخصیت شناسانه. 16

رویکرد رفتار گرایانه. 19

رویکرد روانکاوانه. 20

رویکرد زیستی.. 20

الف) سروتونین به عنوان میانجی عصبی درگیر تکانشوری.. 20

ب) لوب فرونتال بعنوان مرکز عصبی درگیر تکانشوری.. 21

رویکرد اجتماعی.. 21

تکانشوری وجنسیت.. 21

اختلالات مرتبط با تکانشگری.. 22

روانسنجی تکانشگری وابزار های موجود در ایران. 22

درمان. 23

خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی.. 24

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی.. 25

اهمیت خانواده = سلامت خانواده 26

عملکرد خانوادگی.. 26

سطوح عملکرد خانوادهها 27

کیفیت روابط خانواده 27

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه. 30

روش تحقیق. 30

جامعه آماری.. 30

حجم نمونه و روش اندازه گیری.. 30

ابزار پژوهش... 31

شیوه اجرا 32

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 32

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 42

محدودیت های تحقیق. 43

پیشنهادات.. 44

منابع و ماخذ. 45خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:35 | چاپ مطلب

بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

مقدمه :

این بحث از دیر باز در میان صاحبنظران و دست اندرکاران علوم اجتماعی و تربیتی رواج داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی می یابد بررسی بدیده ی خشونت در خرده نظام های اجتماعی از جمله خانواده و در مرحله ی بعد اثری است که بر کل اجتماع می گذارد مانند گرایش به اعتیاد در فرزندان ان خانواده که به صورت بدیده ای شوم در کل جامعه و از نسلی به نسل دیگر تداوم می یابد و رفتارهای غلط خانواده میتواند یکی از عوامل تشدید کننده ی ان باشد . رفتار خشونت امیز خانواده می تواند موجب کاهش اعتماد به نفس در فرزندان از بین رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس در آنان . ایجاد احساس حقارت .خود کم بینی .بی ارزشی و .... می شود که در نتیجه ی آن فرزند به نوعی احساس سرخوردگی دچار می شود. او در محیط خارج از خانه و خانواده به دنبال جایگزین می گردد و اغلب در محیطهای ظاهرا دوستانه اسباب اعتیاد به مواد مخدر برایش مهیا می باشد.

دکتر حسن رفیعی اعتیاد را یک مشکل بنهان. سریع التحول و ناشی از عوامل زیستی. روانی. اجتماعی و معنوی می خواند و بیان میکند که متاسفانه تنها در زمینه ی عوامل زیستی شیوع اعتیاد در کشورمان تحقیقات بسیاری انجام شده است و از انجام بزوهشهای بعدی در زمینه ی عوامل روانی و به ویزه عوامل اجتماعی اغفال شده است (گزارش شیعه نیوز-ایسنا)

طبق آمار و سوابق موجود .10 درصد از فرزندان دارای پدر معتاد قطعا معتاد می شوند و این در حالی است که میزان شیوع اعتیاد در بین فرزندان دارای پدر غیر معتاد تنها 2 درصد است(موسسه ی تحقیقا تی داریوش).

دکتر محمد رضا جهانی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد :"پیشگیری از اعتیاد از سطوح پایین مدارس و با همیاری والدین و خانواده ها اغاز میشود و این امر همکاری دوجانبه ی خانواده ها و آموزش و پرورش را طلب میکند. نکته ی حائز اهمیت اینجاست که طبق آمار موجود سن اعتیاد روز به روز کاهش می یابد(دکتر جهانی-ایسنا).

در آخرین آمار گرفته شده سن اعتیاد در جوانان و نو جوانان به 18 تا 19 سال رسیده که بسیار نگران کننده است. دکتر تهمینه شکیب در گرد همایی مسئولان فنی مراکز درمان اعتیاد ضمن اشاره به پائین امدن سن اعتیاد و خطرات بس از آن در جامعه اظهار داشت :"این امر از وارد آمدن آسیب های جدی در کوچکترین خرده نظام ها همچون خانواده نشات می گیرد(خبر نگاری مهر).

به گزارش گاردین به نقل از سازمان ملل، ایران بالاترین نسبت معتادان به هروئین و تریاک را در سراسر جهان دارد و یک نفر از هر 17 نفر جمعیت آن معتاد به مواد مخدر و 20درصد از جمعیت 15 تا 60 ساله ی کشور در معرض سوء استفاده از مواد مخدر هستند(جام جم آنلاین-28اکتبر-2008).

با توجه به پائین بودن سن معتادین در کشورمان شاید بیشتر بتوان به نقش خانواده ها، به کار گیری خشونت و اعمال آن و تاثیرات سوء آن بر جوانان و نو جوانان پی برد.

این نکته را نباید نادیده بگیریم که عدم روبرویی با این مساله به منزله ی از دست دادن عزیزانمان است افزون بر این که زمینه ی انتقال آن را به نسل های آینده نیز فراهم می کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:58 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 36 )
   1      2     3     4   >>
صفحات