X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن

پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن

عنوان

شماره صفحه

چکیده 3

فهرست مطالب.. 4

فهرست جدول‌ها 10

فهرست شکل‌ها 11

مقدمه. 14

فصل اول

مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن. 20

1-1 مقدمه 20

1-2 تاریخچه معماری 20

1-3 مفهوم و تعریف معماری.. 21

1-4 چارچوبهای معماری.. 22

1-4-1 چارچوب معماری Zachman. 22

1-4-2 چارچوب معماری FEAF. 23

1-4-3 چارچوب معماری C4ISR.. 23

1-5 چارچوب‌ها و متدولوژی‌ها 23

1-6 دسته‌بندی معماری‌ها 25

1-6-1 معماری سیستم، معماری نرم‌افزار 25

1-6-2 معماری سازمان 26

1-6-3 معماری کسب و کار 26

1-6-4 معماری اطلاعات.. 27

1-6-5 معماری سیستمهای کاربردی.. 27

1-6-6 معماری داده 28

1-6-7 معماری تکنولوژی.. 28

1-7 معماریهای دیگر 30

فصل دوم

مفهوم معماری نرم‌افزار و مقایسه‌ای تحلیلی بر تعاریف آنها 32

2-1 مقدمه 32

2-2 مفهوم معماری نرم‌افزار 32

2-3 تعاریف معماری نرم‌افزار 33

2-4 دلایل وجود تعاریف مختلف برای معماری نرم‌افزار 35

2-4-1 وجود دیدگاهها و رویکردهای متفاوت.. 35

2-4-2 کیفی بودن شناسه "سطح بالا بودن" در مفهوم معماری.. 36

2-4-3 تفاوت در کلمات مورد استفاده در تعاریف... 36

2-5 ارائه جدول اجزاء تشکیل دهنده تعاریف.. 36

2-5-1 اجزاء معماری نرم‌افزار و منطق انتخاب اجزاء 37

2-5-2 ارتباط‌های بین اجزاء معماری نرم‌افزار 38

2-5-3 مجموعه اجزاء معماری نرم‌افزار و ارتباط بین آنها 39

2-6 تعریف و مقایسه پارمترهای متناظر در چارچوب.. 40

2-6-1 رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال.. 41

2-6-2 اجزاء نرم‌افزاری، موئلفه، زیرسیستم. 42

2-6-3 خصوصیت، واسط، رفتار 44

2-6-4 ساختار، سازماندهی، چارچوب.. 45

فصل سوم

مفهوم، تعریف و سنجش مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار 47

3-1 مقدمه 47

3-2 مفهوم کیفیت نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی.. 47

3-3 تعریف کیفیت در نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی.. 49

3-4 Observable via Execution 50

3-5 Not Observable via Execution 50

3-6 معرفی برخی از صفات کیفی نرم‌افزار بر اساس دسته‌بندی [Bass 03] 52

3-7 صفات دسته اول: صفات کیفی سیستمی.. 53

3-7-1 Availability 54

3-7-2 Performance 54

3-7-3 Security 55

3-7-4 Functionality 55

3-7-5 Usability 56

3-7-6 Modifiability 56

3-7-7 Portability 57

3-7-8 Reusability 57

3-7-9 Integrability 58

3-7-10 Testability. . 58

3-8 صفات دسته دوم: صفات کیفی کسب و کار 59

3-8-1 Time to Market 59

3-8-2 Cost and benefit 59

3-8-3 Projected lifetime of the system 59

3-8-4 Targeted Market 59

3-8-5 Rollout schedule 59

3-8-6 Integration with legacy systems 60

3-9 صفات دسته سوم: صفات کیفی معماری.. 60

3-9-1 Conceptual Integration 60

3-9-2 Correctness and Completeness 60

3-9-3 Buildability 60

3-10 Trade-Off موجود بین صفات کیفی.. 60

فصل چهارم

سبک‌ها و الگوهای معماری نرم‌افزار و نحوه ارزیابی و انتخاب آنها 64

4-1 مقدمه و تاریخچه 64

4-2 تعریف سبک معماری.. 65

4-2-1 تعاریف مختلف سبک معماری نرم‌افزار 65

4-3 معرفی برخی سبک‌های متداول. 65

4-3-1 سبک‌های متمرکز روی داده 66

4-3-2 سبک‌های جریان داده 67

4-3-3 سبک‌های ماشین مجازی.. 68

4-3-4 سبک‌های فراخوانی و بازگشت... 69

4-3-5 سبک‌های موئلفه‌های مستقل.. 71

4-3-6 سبک‌های چند ریختی.. 72

4-4 الگوهای معماری نرم‌افزار 73

4-5 سازماندهی الگوها 73

4-5-1 الگوهای پیاده‌سازی.. 75

4-5-2 الگوهای طراحی 75

4-5-3 الگوهای معماری.. 75

4-6 الگوها و سبک‌ها 77

4-7 ارزیابی و انتخاب یک سبک معماری نرم‌افزار 77

4-7-1 پارامترهای ارزیابی سبکها 77

4-7-2 جدول ارزیابی سبکها 77

4-7-3 تکمیل جدول ارزیابی سبکها 78

4-7-4 ارائه الگوریتم استفاده از جدول.. 78

4-7-5 مشکلات موجود. 80

فصل پنجم

طرح مشکل موجود، سوابق، راهکارها و کارهای انجام شده 82

5-1 مقدمه 82

5-2 طرح مشکل موجود در سبکهای معماری نرم‌افزار 82

5-3 دسته‌بندی‌های سبکهای معماری.. 84

5-3-1 دسته‌بندی‌های موضوعی.. 84

5-3-2 دسته‌بندی‌ سبکهای معماری بر اساس [Clements 02-1] 86

5-3-3 دسته‌بندی‌های سیستمی.. 89

فصل ششم

ارائه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار 93

6-1 مقدمه 93

6-2 ورودی و خروجی‌های یک استاندارد سازماندهی سبکها 93

6-3 بررسی جنبه‌های موجود برای ارائه یک استاندارد سازماندهی.. 94

6-3-1 دسته‌بندی‌های سیستمی.. 94

6-3-2 دسته‌بندی‌های موضوعی.. 94

6-3-3 روشهای ارزیابی سبکهای معماری نرم‌افزار 95

6-3-4 روشهایی استاندارد برای مستند کردن و جمع‌بندی سبکها 95

6-4 اجزاء استاندارد سازماندهی سبکها 97

6-4-1 دسته‌بندی پیشنهادی برای کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار 97

6-4-2 کاتالوگ مستند سازی کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار 98

6-5 معرفی فرایند ایجاد استاندارد سازماندهی سبکها 99

6-6 فاز اول: تهیه استانداردهای مورد نیاز 100

6-6-1 قدم اول: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سیستم‌های نرم‌افزاری.. 101

6-6-2 قدم دوم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سبکهای معماری نرم‌افزار 103

6-6-3 قدم سوم: ارائه یک استاندارد برای مستند کردن هر سبک معماری نرم‌افزار 105

6-6-4 قدم چهارم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع مشخصه‌های کیفی.. 107

6-7 فاز دوم: تهیه دسته‌بندی استاندارد و قالب استانداردِ کاتالوگ سبکها 109

6-7-1 قدم اول: ارائه یک قالب دسته‌بندی استاندارد برای سبکهای معماری نرم‌افزار 110

6-7-2 قدم دوم: ارائه یک قالب استاندارد برای کاتالوگ کلیه سبکهای معماری نرم افزار 112

6-8 فاز سوم: جمع‌آوری و مستند کردن سبکهای موجود و ارائه روشهای ارزیابی.. 113

6-8-1 قدم اول: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های موضوعی به استاندارد. 113

6-8-2 قدم دوم: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های سیستمی به استاندارد. 113

6-8-3 قدم سوم: تهیه یا ارائه مدل ارزیابی برای سبکهای هر نوع سبک/نوع سیستم. 114

6-9 فاز چهارم: ارائه طرحهای کاربرد، توسعه و سازگاری استاندارد 114

6-9-1 قدم اول: ارائه طرح استانداردِ ارائه سبکهای جدید. 114

6-9-2 قدم دوم: ارائه طرحها و قوانین توسعه استانداردهای موجود. 114

6-10 جمع‌بندی کلی استاندارد ارائه شده 115

فصل هفتم

مدلسازی فرایندهای استاندارد ارائه شده، بر اساس UML. 118

7-1 مقدمه 118

7-2 فرایند مدلسازی فرایند. 118

7-3 مدل کردن منابع کسب‌وکار 119

7-4 مدل کردن اهداف کسب‌وکار 120

7-5 تعیین Actorهای کسب‌وکار 120

7-6 مدل جریانهای کاری موجود در استاندارد 121

7-7 جریانهای کاری فاز اول. 122

7-7-1 فاز اول - قدم اول.. 122

7-7-2 فاز اول- قدم دوم. 123

7-7-3 فاز اول - قدم سوم. 123

7-7-4 فاز اول - قدم چهارم. 124

7-8 جریانهای کاری فاز دوم 124

7-8-1 فاز دوم - قدم اول.. 125

7-8-2 فاز دوم - قدم دوم. 125

7-9 جریانهای کاری فاز سوم 126

7-9-1 فاز سوم - قدم اول.. 127

7-9-2 فاز سوم - قدم دوم. 127

7-9-3 فاز سوم - قدم سوم. 128

7-10 جریانهای کاری فاز چهارم 128

7-10-1 فاز چهارم - قدم اول.. 129

7-10-2 فاز چهارم - قدم دوم. 129

7-11 مدل خروجی‌های کسب‌وکار 130

فصل هشتم

خلاصه، نتیجه‌گیری و کارهای آینده 132

8-1 مقدمه 132

8-2 خلاصه و نتیجه‌گیری.. 132

8-3 کارهای آینده 133

8-4 در نهایت 135

منابع و مراجع. 136

فهرست جدول‌ها

شماره جدول

شماره صفحه

جدول ‏1‑1 : چارچوب‌های مهم معماری.. 23

جدول ‏2‑1 : یک چارچوب برای تعاریف معماری نرم‌افزار 40

جدول ‏2‑2 : پارامترهای متناظر در چارچوب.. 41

جدول ‏4‑1: الگوهای معماری نرم‌افزار ارائه شده در [Buschmann 96] 76

جدول ‏4‑2: یک مثال برای سبکها و اعداد مربوط به هر یک از مشخصه‌های کیفی آنها 79

جدول ‏4‑3: مقادیر مشخصه‌های کیفی که کاربر درخواست نموده است. 80

جدول ‏4‑4: مجموع قدر مطلق تفاضلات محاسبه شده برای هر سبک... 80

جدول ‏4‑5: مجموع مربعات تفاضلات محاسبه شده برای سبکهایی که مقدار SAD یکسانی دارند. 80

جدول ‏5‑1 : دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار در [Shaw 96] 85

جدول ‏5‑2 : دسته‌بندی [Fielding 00] 86

جدول ‏5‑3 : دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار بر اساس [Clements 02-1] 89

جدول ‏5‑4 : دسته‌بندی [Buschmann 96] 89

جدول ‏5‑5: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای پردازش توزیع شده از [Morisawa 02] 90

جدول ‏5‑6: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای اطلاعاتی سازمان از [Kolp 01] 90

جدول ‏5‑7: سبکهای ارائه شده در [Hawthorne 05] 90

جدول ‏5‑8: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای تجارت الکترونیک از [Widhani 02] 90

جدول ‏5‑9: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای مدیریت منابع از [Kircher 04] 91

جدول ‏6‑1: انواع سیستمهایی که تاکنون برای آنها سبک معماری ارائه شده است. 102

جدول ‏6‑2: استانداردی برای مستند کردن هر سبک بر اساس استاندارد [Clements 02-1] 106

جدول ‏6‑3: عبارات اختصاری استفاده شده در جدول. 111

فهرست شکل‌ها

شماره شکل

شماره صفحه

شکل ‏1‑1: مفهوم معماری تدبیرات و نقشه‌های قبل از ساخت سیستمها است. ]ایزایران 81[ 21

شکل ‏1‑2 : نحوه بیان متدولوژی‌ها با چارچوب‌ها ]ایزایران 81[ 24

شکل ‏1‑3 : معماری سازمان و زیرمعماری‌های مربوطه از ]ایزایران 81[ 26

شکل ‏2‑1 : مفهوم معماری نرم‌افزار، طراحی سطح بالا می‌باشد. 33

شکل ‏2‑2 : جزء معماری به ناظر و منظر معمار بستگی دارد 37

شکل ‏2‑3 : R یک رابطه بیرونی و R1 یک رابطه درونی است.. 38

شکل ‏2‑4: فرامدل پیشنهادی برای رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال. 42

شکل ‏2‑5: فرامدل ارائه شده برای جزء، موئلفه، سیستم و... 43

شکل ‏2‑6: فرامدل پیشنهادی برای رفتار، خصوصیت، واسط.. 45

شکل ‏3‑1: فرامدل ارتباط مشخصه‌های کیفی با دیگر مفاهیم موجود در معماری از [Albin 03] 50

شکل ‏3‑2: تاکتیک‌های ارائه شده برای دستیابی به حد مطلوب Availability در [Bass 03] 51

شکل ‏3‑3: دسته‌بندی مشخصه‌های کیفی بر اساس [Bass 03] 53

شکل ‏3‑4: Trade-Offهای موجود بین مشخصه‌های کیفی و حد مطلوب آنها از [Barbacci 95] 61

شکل ‏3‑5: ارتباط صفات کیفی و وابستگی آنها به یکدیگر از [Fitzpatrik 96] 62

شکل ‏4‑1: دسته‌بندی Garlan و Shaw برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Shaw 96] 66

شکل ‏4‑2 : مدل سبک‌های متمرکز روی داده از [Shaw 96] 67

شکل ‏4‑3 : سبک Pipe and Filter از [Shaw 96] 68

شکل ‏4‑4 : سبک برنامه اصلی و زیرروال از [Shaw 96] 69

شکل ‏4‑5: سبک معماری Object Oriented از [Shaw 96] 70

شکل ‏4‑6 : نمونه‌ای از سبک لایه‌ای مورد استفاده در استاندارد ارتباطی ISO از [Shaw 96] 71

شکل ‏4‑7: مجموعه از الگوها از [Trowbridge 03] 74

شکل ‏4‑8: نمایش روابط الگوها با خطوط از [Trowbridge 03] 74

شکل ‏4‑9: سطوح انتزاع الگوها از ]زاداحمد 85[ 75

شکل ‏4‑10: الگوی لایه‌ای از ]زاداحمد 85[ 76

شکل ‏4‑11 : جدول ارزیابی سبکهای معماری نرم‌افزار بر اساس پارامترِ مشخصه‌های کیفی.. 78

شکل ‏5‑1: قسمتی از دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌‌افزار از [Shaw 97] 85

شکل ‏5‑2 : ارتباط بین نوعِ دید معماری، سبک معماری، دید معماری از [Clements 02-1] 88

شکل ‏6‑1: ورودی و خروجی‌های سیستم استاندارد سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار 94

شکل ‏6‑2: جنبه‌هایی که باید برای ارائه استاندارد سازماندهی سبکها در نظر بگیریم. 96

شکل ‏6‑3 : منظرها و ناظرهای هر سبک معماری نرم‌افزار 98

شکل ‏6‑4: اجزاء اصلی استاندارد سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار 98

شکل ‏6‑5: دسته‌بندی اولیه برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Ryoo 05] 104

شکل ‏6‑6: یک دسته‌بندی قابل توسعه برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Ryoo 05] 104

شکل ‏6‑7: مدل کیفیت McCall از [Astudillo 04] 108

شکل ‏6‑8: مدل کیفیت ISO/9126 از [Astudillo 04] 109

شکل ‏6‑9: نمونه یک دسته‌بندی انواع سیستمها برای سیستمهای اطلاعاتی.. 110

شکل ‏6‑10: قالب دسته‌بندی پیشنهادی برای سیستمهای اطلاعاتی.. 111

شکل ‏6‑11: فرایند ارائه قالب استاندارد برای تهیه کاتالوگ سبکها 112

شکل ‏6‑12: فرایند ایجاد یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار 117

شکل ‏7‑1: منابع کسب‌وکار مورد استفاده در کل فرایند. 119

شکل ‏7‑2: سلسله مراتب اهداف در فرایند معرفی شده 120

شکل ‏7‑3: Actorهای کسب‌وکار موجود در فرایند ارائه شده 121

شکل ‏7‑4: فازهای فرایند ارائه استاندارد 121

شکل ‏7‑5: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز اول. 122

شکل ‏7‑6: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز اول. 123

شکل ‏7‑7: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز اول. 123

شکل ‏7‑8: مدل فرایند ارائه شده برای قدم سوم از فاز اول. 124

شکل ‏7‑9: مدل فرایند ارائه شده برای قدم چهارم از فاز اول. 124

شکل ‏7‑10: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز دوم 125

شکل ‏7‑11: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز دوم 125

شکل ‏7‑12: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز دوم 126

شکل ‏7‑13: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز سوم 126

شکل ‏7‑14: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز سوم 127

شکل ‏7‑15: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز سوم 127

شکل ‏7‑16: مدل فرایند ارائه شده برای قدم سوم از فاز سوم 128

شکل ‏7‑17: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز چهارم 128

شکل ‏7‑18: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز چهارم 129

شکل ‏7‑19: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز چهارم 129

شکل ‏7‑20: خروجی‌های هر یک از مراحل که منجر به استاندارد نهایی خواهد شد. 130

مقدمه

پیشرفت و بزرگتر شدن جامعه بشری در دنیای امروزی و پیچیده‌تر شدن روابط بین آنها، باعث بوجود آمدن سیستمهای بزرگ و پیچیده در زندگی بشر امروزی شده است. با پیشرفت علم کامپیوتر و وارد شدن آن به بطن زندگی بشر، اکثر سیستمهایی که بشر امروزی با آنها سروکار دارد، به صورت کامپیوتری پیاده‌سازی می‌شوند.

زندگی بشر امروزی وابسته به سیستمهای نرم‌افزاری بزرگ و پیچیدۀ موجود می‌باشد. سیستمهای شرکتهای هواپیمایی و مسافربری، سیستمهای ارتباطی توزیع شده همانند تلویزیون، تلفنهای معمولی و همراه، سیستمهای بانکداری، سیستمهای مدیریت بورس، سیستمهای عمل جراحی راه دور، سیستمهای کنترل ماهواره‌های مختلف، سیستمهای معاملات راه دور و هزاران سیستم نرم‌افزاری دیگر که وجود خلل و نقصی در آنها تاثیرات جبران ناپذیری بر زندگی بشر امروزی خواهد داشت.

در نتیجه یکی از نیازهای حیاتی بشر امروزی اینست که سیستمهای بزرگ و پیچیدۀ موجود، بدون خطا، سریع، با امنیت و کارایی بالا و... در اختیار آنها گیرد. در نتیجه توسعه دهندگان سیستمهای نرم‌افزاری بزرگ و پیچیده، باید سیستمهایی با چنین ویژگیهایی، در اختیار کاربران قرار دهند.

در نتیجه ارائه سیستمهایی در مقیاس بزرگ که دارای برخی ویژگی‌ها همچون کارایی بالا، بدون خطا و بدون عیب، سریع و امن و...، نیاز توسعه دهندگان سیستمهای نرم‌افزاری مقیاس بزرگ می‌باشد. به این مشخصه‌ها در حوزه مهندسی نرم‌افزار نیازهای غیرعملیاتی یا مشخصه‌های کیفی می‌گویند.

مهمترین مسئله در توسعه سیستمهای نرم‌افزاری مقیاس بزرگ، مبحث معماری آن می‌باشد. معماری، ساختارهای موئلفه‌ها و زیرسیستمهای یک سیستم مقیاس بزرگ و ارتباط بین آنها می‌باشد. معماری نرم‌افزار، یکی از مهمترین حوزه‌ها در مهندسی نرم‌افزار است و دلیل آن تاثیر حیاتی معماری در موفقیتِ توسعه سیستمهای نرم‌افزاری است.

توسعه یک سیستم نرم‌افزاری مقیاس بزرگ با ویژگی‌های مذکور، نیازمند ارائه یک معماری مناسب و کامل برای سیستم نرم‌افزاری مورد نظر می‌باشد. در نتیجه ارائه یک معماری درست و مناسب برای چنین سیستمهایی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

همیشه بشر از تجربیات قبلی خود یا دیگران در انجام کارهای فعلی بهره جسته است. در زمینه معماری نرم‌افزار نیز معماران نرم‌افزار برای ارائه یک معماری مناسب می‌توانند از تجربیات معماران گذشته و ماهر برای ارائه معماری خود بهره گیرند. امروزه برای سیستمهای گوناگون، معماریهای مختلفی توسط معماران ماهر ارائه شده است. این معماریها به کررات در سیستمهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و اعتبار و صحت آنها برای استفاده در برخی از سیستمهای نرم‌افزاری اثبات شده است. به این معماری‌ها، الگوها یا سبکهای معماری نرم‌افزار می‌گویند.

در نتیجه یک معمار نرم‌افزار برای ارائه یک معماری مناسب، باید به سبکهای معماری موجود در حوزه سیستمی خود آشنایی داشته باشد تا بتواند از آنها برای ارائه یک معماری مناسب استفاده کند. یعنی معمار یک سیستم نرم‌افزاری برای ارائه یک معماری برای یک سیستم، باید تسلط کافی بر سبکهای معماری نرم‌افزار و مزایا، معایب و کاربردهای هر یک از آنها داشته باشد.

سبکهای معماری نرم‌افزار همه روزه توسط افراد و گروههای مختلف ارائه می‌شوند و هر گروه در حوزه سیستمی خود، به معرفی سبکهای جدید معماری نرم‌افزار می‌پردازد. درنتیجه یک معمار نرم‌افزار برای آشنایی به سبکهای معماری مربوط به حوزه خود، باید در یک دوره تناوب خاص مثلاً هر ماه، سبکهای معماری جدید را جمع‌آوری، بررسی و تحلیل کند. تا بتواند یک معماری درست و مناسب برای سیستم مورد نظر خود ارائه کند.

از طرفی با وجود سبکهای معماری مختلف برای حوزه‌های موجود، ممکن است برای یک کاربرد خاص، سبکهای زیادی پیشنهاد شده باشد. در برخی موارد ارائه کنندگان سبکها، روشهایی برای انتخاب یک سبک از بین سبکهای مختلف که توسط خودشان معرفی شده، ارائه می‌کنند. ولی همیشه این طور نیست و برای سبکهای مختلف که توسط افراد مختلف برای یک حوزه خاص ارائه شده است، روشی برای انتخاب یک سبک وجود ندارد.

از طرفی دیگر، همه روزه بر تعداد سبکهای معماری نرم‌افزار افزوده می‌شود و تعداد آنها در حال افزایش می‌باشد و هیچ کنترل مرکزی و واحد بر آنها وجود ندارد. این امر معماران سیستمهای نرم‌افزاری را در شناخت و استفاده از سبکها، دچار مشکل می‌کند یعنی با انباشته شدن سبکهای معماری نرم‌افزار، کار معماران نرم‌افزار در انتخاب یک سبک، خیلی مشکل خواهد شد.

در نتیجه می‌توان مشکلات موجود برای ارائه یک معماری را به صورت زیر بیان کرد:

1- با افزایش روز افزون سبکهای معماری نرم‌افزار، هیچ کنترل مرکزی و واحد برای آنها وجود ندارد. و در ارائه سبکهای نوعی پراکندگی وجود دارد.

2- برای سبکهای ارائه شده توسط گروههای مختلف، روشهای انتخاب و ارزیابی واحدی وجود ندارد.

3- برای ارائه یک سبک معماری نرم‌افزار به صورت یک مستند، روشی استاندارد وجود ندارد که همه از این استاندارد تبعیت کنند.

4- عدم وجود یک سری از مشخصه‌های کیفی استاندارد که همه ارائه کنندگان سبکها از آنها برای ارائه روشهای ارزیابی خود استفاده کنند.

5- به دلیل وجود سبکهای مختلف، یک معمار نرم‌افزار در انتخاب یک سبک معماری دچار سردرگمی خواهد شد.

و دهها مشکل دیگر که با ارائه روز افزون سبکهای معماری نرم‌افزار به صورت پراکنده و عدم کنترل مرکزی، معماران نرم‌افزار در استفاده از سبکهای معماری، امروزه و در آینده به آن دچار خواهند شد.

برای حل مشکلات ذکر شده تلاشهایی توسط گروههای مختلف انجام گرفته است و مبحث دسته‌بندی سبکهای معماری بوجود آمده است. برای دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار روشهای مختلفی تاکنون ارائه شده است. دسته‌ای از روشها، سبکهای معماری نرم‌افزار را بر اساس نوع سبک آنها دسته‌بندی می‌کنند. یعنی ابتدا یک دسته‌بندی از انواع سبکهای معماری ارائه کرده سپس سبکهای معماری را در این دسته‌بندی قرار می‌دهند. ما به این نوع دسته‌بندی‌ها، دسته‌بندی موضوعی می‌گوییم. برخی دیگر، سبکها را بر اساس نوع سیستم مورد کاربرد آن سبک، دسته‌بندی می‌کنند. یعنی ابتدا یک دسته‌بندی از انواع سیستمهای نرم‌افزاری ارائه کرده، سپس سبکهای معماری را در این دسته‌بندی قرار می‌دهند. ما به این نوع دسته‌بندی، دسته‌‌بندی سیستمی می‌گوییم. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شوند، اینست که آیا این روشها، مشکلات موجود را حل می‌کنند. یعنی با دسته‌بندی سبکها می‌توان مشکل معماران و پراکندگی سبکهای ارائه شده را حل کرد.

آنچه مسلم است، صرف دسته‌بندی سبکها به روش موضوعی یا سیستمی مشکلات موجود به طور کامل رفع نخواهد شد. به عنوان مثال مشکلاتی مانند ارائه پراکنده سبکها بدون کنترل مرکزی، عدم مستند‌سازی استاندارد سبکها، عدم وجود نحوه ارزیابی و انتخاب سبکهای همنوع و... هنوز پا برجا هستند.

در نتیجه عوامل دیگری نیز باید در این دسته‌بندی‌ها لحاظ گردند. به عنوان مثال نحوه ارزیابی سبکها که باید برای تمامی سبکها، روشهای ارزیابی با سبکهای همنوع خود ارائه شود یا روشی استاندارد برای مستند کردن سبکها در این دسته‌بندی‌ها وجود داشته باشد.

در نتیجه برای رفع مشکلات موجود، نیاز به یک استاندارد سازماندهی برای کلیه سبکها داریم که بر اساس این استاندارد بتوانیم کلیه سبکهای موجود و سبکهایی را که در آینده ارائه خواهد شد، سازماندهی کنیم. درنتیجه اگر توسعه چنین استانداردی را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، می‌توانیم از روشهای توسعه سیستمها همانند مدلهای موازی یا فازبندی شده مثل RUP[1]، برای توسعه و تکمیل این استاندارد استفاده کنیم.

برای توسعه چنین استانداری می‌توان مراحل زیر را بر اساس متدولوژی RUP جنین تعریف کرد.

1- فاز اول – شناخت (Inception): در این فاز به بررسی و شناخت مسئله موجود پرداخته و کلیه مفاهیم مورد نیاز برای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طوری که دید درستی از مسئله و آنچه می‌خواهد داشته باشیم. در حقیقت مسئله مورد نظر، تعریف و مورد بررسی قرار می‌گیرد و مفاهیم مورد استفاده در مسئله شناخته می‌شوند.

با توجه به مسئله مورد نظر که توسعه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار می‌باشد، در این فاز باید کلیه مفاهیم مورد نیاز برای توسعه این استاندارد شناخته شود. مفاهیمی که باید شناخته شود، به صورت زیر خواهد بود.

1-1- بررسی مفهوم معماری و دسته‌بندی‌های آن: در این مرحله به بررسی مفهوم معماری در حالت کلی پرداخته و بعد از آشنایی با مفهوم آن به بررسی انواع معماری‌های موجود می‌پردازیم. در ادامه جایگاه معماری نرم‌افزار در این دسته‌بندی را مشخص می‌نماییم.

1-2- بررسی مفهوم و تعریف معماری نرم‌افزار: در این مرحله به بررسی مفهوم معماری نرم‌افزار می‌پردازیم و با اشاره به تعریف معماری نرم‌افزار، سعی می‌کنیم درکی واضح و بدون ابهام از معماری داشته باشیم.

1-3- بررسی مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار: با توجه به اهمیت مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار و اینکه هدف اصلی معماری، دستیابی به میزان مطلوبی از این مشخصه‌ها است، در نتیجه باید مفهوم، تعریف و نحوه اندازه‌گیری هر یک از مشخصه‌های کیفی مورد بررسی قرار گیرد.

1-4- بررسی سبکها و الگوهای معماری نرم‌افزار: با توجه به مسئله مورد بررسی که توسعه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار می‌باشد، باید مفهوم و تعریف سبک معماری مورد بررسی قرار گرفته و برای آشنایی بیشتر با آنها، برخی از سبکهای معماری نرم‌افزار را مطالعه و مورد بررسی قرار دهیم.

2- فاز دوم – تکوین (Elaboration): در این فاز باید نیازمندیهای سیستم مورد نظر به صورت کامل شناخته شده و مورد تحلیل قرار گیرند. برای تحلیل نیازمندیها ابتدا باید فرایندهای توسعه سیستم را پیدا یا معرفی کرده سپس آنها را به موردهای کاربرد شکسته و با معرفی سناریو برای هر یک از آنها، گروههای کاری تشکیل شده و موردهای کاربرد را مورد تحلیل قرار دهند.

برای سیستم مورد نظر یعنی ارائه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار مراحل زیر را پیشنهاد می‌دهیم.

2-1- تحلیل نیازمندی‌های مسئله: در این مرحله بر اساس شناختی که در فاز قبل از مفاهیم مرتبط با موضوع بدست آمده است، نیازمندیهای مورد نیاز مسئله مطرح می‌شود. در این مرحله روشهای قبلی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس روشهای قبل، ایده‌ای برای توسعه این سیستم ارائه می‌شود.

2-2- بدست آوردن فرایندهای مورد نیاز سیستم: در این مرحله باید فرایندهای مورد نیاز برای توسعه سیستم و سازماندهی مذکور ارائه شود. هر یک از فرایندها تفضیل شده و برای هر یک پیشنهاداتی ارائه شود.


[1] Rational Unified Process (RUP)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:26 | چاپ مطلب

مقاله جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

مقاله جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

قسمتهایی از متن:

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. ....

....

دولتهای انقلابی غالباً به مداخله وسیع در عرصه اقتصاد می پردازند و سیاستهای ملی کردن و دولتی نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادی را به سرعت اجرا می کنند. انقلاب، فرهنگ سیاسی جدیدی به وجود می آورد و ارزش ها و هنجارهای تازه ای را ترویج می نماید که این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و آرمانهای انقلاب است (معظم پور، ج2، 1382، ص321)

ایدئولوژی انقلاب اسلامی تأثیر زیادی برگستره نظام سیاسی و دولت دارد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی با تأکید برعدالت اجتماعی و ضرورت کاهش شکاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفان، هم در قانون اساسی تبلور یافت و هم در عمل، زمینه لازم را برای افزایش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت فراهم آورد. این ایدئولوژی «با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاستهای مساوات گرایانه از قبیل دولتی سازی صنایع مادر و دولتی سازی سیستم بانکی کشور مصادره ها و توقیف اموال طبقات ثروتمند و وضع مالیتهای تصاعدی و مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسیدهای مصرفی» (کرباسیان، 1374، ص44) اقدمات وسیعی برای توزیع عادلانه تر درآمد از سوی دولت انجام گرفت.

با توجه به مسائل فوق الذکر از لحاظ اندیشه ای و نظری محورها و حوزه هایی که رابط میان مردم و حکومت و نظام سیاسی در قانون اساسی از لحاظ نظری تبلور می یابد، گسترده و متنوع می شود. این محورها و حوزه های گسترده و متنوعی که مردم با نظام سیاسی ارتباط برقرار می کنند حوزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی را شامل می شود. از این جهت، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انسان ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت الشعاع قرار می دهد. ....خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:11 | چاپ مطلب

جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

جاذبه های گردشگری استان

آب و هوا و مزیتهای اقلیمی

رودخانه ها و تالابها

چشمه ها (آب گرم و آب معدنی)

چشمة آب گرم همدان

چشمه آب گرم یله گنبد

چشمة آبگرم خرقان

چشمة آب معدنی ترش و لرزان

چشمه آبگرم جادة تاکستان – آوج

چشمة علی یا علی بلاغی

چشمة آب معدنی دینه رود

چشمة گرمارود و آتانرود

چشمه دره برگلو

چشمة کوچنان

چشمة کنگرین

چشمة یخچال یا معدن یخ

خاتون چشمه

چشمة زیتک

چشمة آب ساران

چشمة ماران

چهل چشمه

چشمة دریابیک (دریاچة دریابیک)

چشمة عباس آباد

- پوشش گیاهی

مناطق حفاظت شده

باغها و پریسها

کوهها و چشم اندازهای کوهپایه ای

کاخهای صفویه

آب انبارها و قنوات

کلیساها

چشمة دریابیک (دریاچة دریابیک)

این چشمه در 25 کیلومترین شرق بخش آوج از شهرستان بوئین زهرا در کنار روستای پرسبانج قرار گرفته، طبق گفتة اهالی بصورت یک قیف بوده که اشیاء و جانوران را به طرف خود می کشد و خطرناک است. در سال 1352 غواصی تا عمق 40 متری پایین رفته و دنبالة دهانه هنوز ادامه داشته است و بعلت مکندگی، امکان پیشروی مسیر نبوده است. آب این چشمه نیز برای بیماریهایی از جمله بیماریهای پوستی سودمند بوده ولی آب آن بدطعم و غیرقابل شرب است.[37]

چشمة عباس آباد

این چشمه در جادة قزوین – همدان در 150 کیلومتری همدان در جادة فرعی بطرف روستای عباس آباد قرار دارد. آب این چشمه از شکاف سنگهای آتشفشانی از زمین خارج میشود. عامل تشکیل این چشمه شکاف گسلی می باشد. آب این چشمه در ردیف کلروره سولفاتة سرد می باشد.[37]

چشمة آبگرم قطور رسویی

این چشمه در مسیر جادة قزوین – همدان، در جنوب غربی جاده، در روستایی بنام مهرآباد قرار دارد. آب این چشمه در ردیف کلروره سولفاتة ولرم می باشد. [37]

4- پوشش گیاهی

پوشش گیاهی طبیعی، برآیند عملکرد عوامل اقلیم، اب و خاک و ساخت توپوگرافی و همچنین تأثیر حیات وحش بر اکوسیستم است. بر این اساس، پوشش گیاهی را میتوان در زمرة مهمترین شاخصهای تعیین کیفیت و استعدادهای طبیعی برشمرد. پوشش گیاهی، به ویژه جنگلها در شمار مهمترین و زیباترین جلوه ها و چشم اندازهای طبیعی و از جاذبه های کم نظیر گردشگری و امکانات مناسب گذران اوقات فراغت، تلقی می شوند.

استان قزوین با برخورداری از میکروکلیمای متنوع و شرایط توپوگرافی و آب و هوایی متفاوت، از پوشش گیاهی مرتعی در نواحی جنوبی، شرقی ، غربی (عمدة قلمرو استان) و پوشش جنگلی در فضاهای حاشیة شمالی برخوردار است.[28]

مبحث پوشش گیاهی بطور مفصل در فصل سوم قید شده است.

5- مناطق حفاظت شده

به منظور تضمین بقا و پایداری فرآیند اکولوژیک و حفظ ذخیرة ژنتیکی انتخاب عرصه هایی از طبیعت و تحت حفاظت قراردادن آن بصورت یک ذخیره گاه زیستی برای نسل امروز و نسلهای آینده و بهره برداری بهینه و برنامه ریزی شده از این فضاها، سیاستهای حفاظتی گوناگونی بکار گرفته می شود که مهمترین آنها استراتژی و طبقه بندی دهگانة اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط و منابع طبیعی است. براساس این طبقه بندی در استان قزوین، چندین عرصة طبیعی تحت عوان “ مناطق حفاظت شده” مناطق شکار ممنوع ، و مناطق آزاد توسط سازمان محیط زیست متمایز و مدیریت می شود که شرح آنها در فصل دوم آمده است.

بر پایه بررسیهای انجام شده، گسترة استان قزوین با توجه به تنوع اقلیمی، توپوگرافی و پوشش گیاهی از مستعدترین مناطق حیات وحش کشور محسوب می شود و در گذشتة نه چندان دور در زمرة شکارگاههای مهم کشور بوده است و امروزه نیز براساس سیاستهای سازمان محیط زیست، نگهداری و حفظ حیات وحش، از سوی این سازمان مجوز و پروانه های شکار برای پرندگان، گراز، ماهیان و ... صادر میشود.[28]

6- باغها و پریسها

باغها و پردیسهای ایرانی در جهان کم نظیرند و بعنوان یکی از قابلیتهای ارزشمند گردشگری در سطح جهانی محسوب می شوند. چنانکه اسناد تاریخی نشان می دهد قدمت احداث باغ در ایران زمین به دوران هخامنشیان می رسد. در آن روزگار مردم بر این باور بوده اند که انسانها بعد از مرگ بصورت و شکل درخت در می آیند و دارای زندگی ابدی خواهند بود. براین اساس، درختکاری و ایجاد باغها بعنوان یک ارزش و باور مذهبی – فرهنگی قلمداد می شده است.

باغهای ایرانی مجموعة بهم پیوسته و هماهنگ از تلفیق و ترکیب آب و گیاه است. نظم طبیعت در باغهای ایرانی به نهایت کمال رسیده است و هنر احداث باغ به شیوة ایرانی یکی از میراثها و ثروتهای فرهنگی و هنری جهان شمرده می شود.

در استان قزوین به دلیل قابلیتهای آب و خاک و اقلیم مساعد، احداث باغ از گذشتة بسیار دور رایج بوده و امروزه در نواحی مختلف استان، اراضی وسیعی به باغ و کشت انواع درختان میوه تخصیص داده شده است که به طور نمونه میتوان به باغهای یک دست و یکپارچة قدیم آباد در 6 کیلومتری جادة قزوین – بوئین زهرا و همچنین باغهای متراکم، باطراوت و زیبای الموت در بسیاری از آبادیها به ویژه در گازرخان اشاره کرد. در ناحیه الموت باغها عمدتاً متشکل از درختان گردو، گیلاس، فندق، آلبالو، زغال اخته و ... و در قزوین درختانی نظیر زردآلو، گلابی، شفتالو و سیب در باغها کشت شده است.[28]

7- کوهها و چشم اندازهای کوهپایه ای

عواض جغرافیایی و پستی و بلندیها چشم اندازهایی را به وجود می آورد که از یکنواختی محیط کاسته و جاذبه های دیدنی را فزونی می بخشد. کوهها،‌ارتفاعات و دره ها موجب پیدایش پدیده ها، اقلیمهای ویژه ، شرایط رویشی ، تغییر در مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ... می شوند که هر یک ویژگیهای ارزشمندی برای جذب و جذب دیدارکنندگان به شمار می‌آیند.

استان قزوین متشکل از سه قلمرو متمایز توپوگرافیکی کوهستانی، کوهپایه ای و دشتی است. فضاهای کوهستانی عموماً دارای روندی شرقی – غربی بوده و از میزان بلندی این ارتفاعات از شمال به جنوب و از غرب به شرق کاسته می شود. در حقیقت ارتفاعات عمدة استان، ادامة رشته کوههای البرز و ارتفاعات مرکزی کشور است که به ارتفاعات شمالی – غربی و جنوبی تقسیم می شوند.

ارتفاعات شمالی بخشی از کوههای البرز غربی می باشند که روندی شرقی – غربی دارند. قلل بلند و مهم این رشته کوهها سیالان، خشکچال، کشیکان، کی جگین و سفیدکوه است که به ترتیب 4175 ، 3950 ، 4056 ، 3500 و 2300 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. ارتفاعات شمالی استان قریب به 20% از کل وسعت استان را در بر می گیرند.

ارتفاعات غربی با راستای شمالی غربی – جنوب شرقی از حدود طارم شروع شده و تا غرب تاکستان و بوئین زهرا را در بر می گیرند ارتفاع این کوهها در غرب تاکستان کاهش می‌یابد. در این رشته کوهها ارتفاعات مهم مشتمل بر چرگر، بهادر و شترکوه است.

رشته کوههای جنوبی با روندی شرقی – غربی همچون دیواری استان قزوین را از استانهای همدان و مرکزی جدا می کنند. قلل مهم این رشته کوهها خرقان، آق داغ و آلاسنج است.

در فضاهای کوهستانی و کوهپایه ای شمال شرقی و غربی استان قزوین به دلیل وجود پارامترها و قابلیتهای متعدد و مهم طبیعی و تلفیق این عناصر با یکدیگر چشم اندازهای زیبایی به وجود آمده است که جوابگوی نیازهای انواع گردشگران به ویژه تفریحی ، سیاحتی و ورزشی می باشند و این در حالی است که فضاهای مزبور تجهیز نشده اند. پارامترها و قابلیتهای عمده ای که در این فضا به چشم می خورد از این قرار است:

دره ها و کوهپایه ها که سراسر زیر کشت انواع درختان میوه (گیلاس، آلبالو ، گردو و انگور) است.

وجود رودخانه های دایمی در دره ها

مزیتهای آب و هوایی و خنکای هوا در فصول گرم سال

ارتفاعات سیالان و خشکچال که صعود از آنها همواره از اهداف کوهنوردان است. [28]خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 04:12 | چاپ مطلب

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

خلاصه

با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشکار می شود.

در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد می باشیم.

کلید واژه ها: ایران- تاریخ- تمدن اسلامی – کتاب – کتابخانه ها


مقدمه

کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است. این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اسلام اس0ت. اسلام؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزی توصیه می کند. احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه – علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، وجود دارد.

با توجه به عنایت خاصی که مکتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان ابزاری با ارزش برای انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نباید فراموش کرد که معجزه پیامبر اسلام خود، کتاب است و در دومین سوره قرآن کریم در ابتدا به کتاب اشاره دارد. " ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین" (بقره، 2).

اگر چه در روزگاران قدیم، کتاب همچون زمان حال گسترش پیدا نکرده بود، و افراد با سواد و کسانی که می توانستند بنویسند و بخوانند قشر وسیعی از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ویژه در رابطه با اعتقادات دینی خود مبنی بر حفظ و نگهداری قرآن کریم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پیامبر اسلام می شنیدند، خود را موظف به نگارش می دانستند و بر حفظ و نگهداری آنها مراقبت می کردند.

مسلمانان هر چه از زمان پیامبر دورتر می شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط وقایع نیازمند تر می دیدند و پا به پای تکامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن کریم و آثار پیامبران و معصومین برای کسب اطلاع و آگاهی از اندوخته های اقوام دیگر نیز، تلاش وافر می نمودند.

ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام

مسلمانان در آغاز، تعالیم دینی خویش را از طریق به یاد سپاری به نسل های بعد و دیگران انتقال می دادند. هر چند مواردی موجود است که مسلمانان از پوست حیوانات و دیگر ابزار نوشتاری نیز استفاده می کرده اند.1

با پیدایش و ورود پاپیروس، مخصوصا، رونق صنعت کاغذ سازی در میان مسلمانان، در عرصه تعلیم و تعلم و کتابت دگرگونی عمده ای پدیدار شد و به آن سرعت بخشید. نباید فراموش کرد که ورود علوم و دانش یونانی و کشاکش فکری فرق و مذاهب اسلامی از دیگر عواملی بودند که بر رونق بازار کتاب و حرفه های وابسته به آن افزودند.

کتابخانه های تمدن اسلامی

تاریخچه ایجاد کتابخانه و جمع آوری کتاب به عهد باستان باز می گردد. بی شک کتابخانه و کتابداری ردپایی بر گذرگاههای پیچاپیچ تمدن، از عهد باستان تا عصر حاضر، بر جا گذاشته است. ایجاد کتابخانه در روزگار باستان به سومریان، بابلیان، آشوریان و مصریان نسبت داده می شود.

سومریان، در حدود 2700 سال پیش از میلاد مسیح کتابخانه های شخصی، مذهبی و ذولتی بر پا کرده بودند و مشهور است که کتابخانه تلو[1] مجموعه ای متجاوز از 30000 لوح گلین[2] داشته است. بابلیان که تمدن سومریان را به ارث برده بودند، سبک نگارش و سرشت مواد نوشتنی را حفظ کردند و مهم ترین کتابخانه در آن زمان کتابخانه بورسیپا[3] بود. اما کتابداری به منزله یک پیشه به دوران آشوریان باز می گردد. آشور بانیپال، پاادشاه آشوری که از 668 تا 626 قبل از میلاد می زیسته، نخستین مفسر کار کتابدار در نظر گرفته می شود. تمدن باستانی مصریان همزمان با تمدن های سومریان، بابلیان و آشوریان شکوفا شد. اما، مصریان از نظر شکل کتاب و مواد نوشتنی با آنها تفاوت بسیار داشتند. ماده نوشتنی آنها برگ پاپیروس بود، از قلم مو مانندی به منزله ابزار نگارش استفاده می کردند. مصر باستان کتابخانه های بی شماری، از قبیل کتابخانه های شخصی، معبدی و بایگانیهای دولتی داشت.


[1] - Tello

[2] - Clay plate

[3] - Borsippa

فهرست

خلاصه. 1

مقدمه. 2

ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام. 3

کتابخانه های تمدن اسلامی.. 3

الف: کتابخانه های شخصی.. 6

ب: کتابخانه های مساجد. 6

ج:کتابخانه های عمومی.. 6

معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی.. 7

کتابخانه حلب.. 7

کتابخانه شاپور. 7

کتابخانه سید رضی.. 8

کتابخانه سید مرتضی.. 8

د- کتابخانه های نیمه عمومی.. 9

کتابخانه فارس... 9

کتابخانه رامهرمز. 9

کتابخانه بصره. 10

کتابخانه ابن شاه مردان.. 10

کتابخانه صاحب بن عباد. 10

چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها 11

شیوه های تهیه کتاب.. 11

کتابخانه های ایران اسلامی.. 12

دلایل افول کتابخانه های اسلامی.. 15

عوامل برونی.. 16

عوامل درونی.. 16

نتیجه. 17

یادداشت‌ها : 18

Abstract 20

دکتر غلامحسین سعیدیان.. 22

چکیده. 22

کلید واژه‌ها 23

مقدمه. 24

آذربایجان بزرگ و امیرخان ترکمان.. 25

پی‌نوشت‌ها و توضیحات.. 36

منابع و مأخذ. 48

سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران.. 52

چکیده. 52

واژه‌های کلیدی: 52

مقدمه. 52

اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت.. 57

الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان.. 60

ب- احداث راه و کاروانسرا 60

ج- حمایت از اتباع خارجی ( بازرگانان و مبلغان مسیحی) 62

د: استفاده از ارمنه در تجارت ابریشم. 66

نتیجه. 68

پی‌نوشت‌ها و یادداشت‌ها 69

فهرست منابع. 73

عنوان مقاله: 77

چکیده: 77

کلید واژه‌ها 78

مقدمه: 78

الف: شهرها 81

ب: رودها و رودخانه‌ها 96

ج: دریاها و دریاچه‌ها 97

د-کوه‌ها 98

ه: دژها و قلاع. 99

و: اماکن جغرافیایی دیگر. 101

پی ‌نوشت‌ها 103

فهرست منابع و ماخذ. 109خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 01:07 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چهاز وقوع جنگ جلوگیری نمیکند،اما دردها و آسیبهای انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه میکاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی،نشان میدهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، غیرنظامیان، اسناد بین المللی.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف- اهمیت موضوع2

ب- اهداف تحقیق4

ج- پرسش های تحقیق4

د- فرضیه های تحقیق5

ه- روش تحقیق5

و- سازماندهی تحقیق5

بخش اول- کلیات6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه8

بند اول –معنا8

بند دوم – تعریف8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر9

گفتار دوم - پیشینه تاریخی 10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه12

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه12

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه 15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی 15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ..16

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی18

بند اول- عرف18

بند دوم- اصول کلی حقوقی18

بند سوم- معاهدات بین المللی18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه 21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ21

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل27

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها29

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل31

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی37

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم40

بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی44

بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون48

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام50

مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی54

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام55

بند اول ـ در راه خدا بودن55

بند دوم ـ عادلانه بودن56

بند سوم ـ دفاعى بودن57

بند چهارم ـ انسانى بودن60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام62

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان62

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن63

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع64

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه68

گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام70

بند اول- اطفال تبعه دشمن70

بند دوم- حقوق زنان70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند72

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی74

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان74

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا78

بند سوم- آزادی اسیران79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی81

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی84

بند اول- احترام به گروه های انسانی84

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی 84

بند سوم - رنج و عذاب غیرنظامیان86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه87

گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو88

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی89

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا89

بند سوم - کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی91

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک93

بند اول - نقش سازمان های دولتی94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی94

گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی96

بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد96

بند چهارم- روشهای اجرائی97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید99

بند دوم- جنایت علیه بشریت99

بند سوم- جنایت جنگی99

بند چهارم- جنایت علیه صلح100

نتیجه گیری101

ضمائم103

منابع و ماخذ106خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 18:27 | چاپ مطلب

دانلود مقاله جایگاه رسانه‌ها

دانلود مقاله جایگاه رسانه‌ها

بخشهایی از متن:

بر کسی پوشیده نیست که در جوامع در حال توسعه امکان دسترسی عموم مردم به‌رسانه‌های نوشتاری (مکتوب) کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است و عامه‌ی مردم اصولاً چندان رغبتی به‌مطالعه نشان نمی‌دهند و کلاً فرهنگ کتابخوانی و خرید روزنامه و نشریه نیز هنوز همه‌گیر و جزو عادات روانه‌ی مردم نشده است. از این‌رو پرداختن ‌به‌جایگاه و کارکرد رسانه‌های گروهی و ‌به‌خصوص بررسی نقش و مسئولیت رسانه‌های فراگیری چون رادیو و تلویزیون که اغلب در این جوامع دولتی و یا در اختیار نهاد‌های وابسته به‌دولت‌اند، از اهمیت بسیار برخوردار است. در ‌هر حال، نمی‌توان از تأثیر گسترده و نفوذی که رسانه‌های صوتی و تصویری بر افکار عمومی چنین جوامعی بجا می‌گذارند غافل شد؛ تا جایی که منبع کسب خبر و داوری در مورد رویداهای جاری و مسایل اجتماعی و سیاسی و چگونگی وضعیت اقتصادی کشور، کمابیش از مجرای اغلب تنگ و یک‌جانبه‌ی این رسانه‌ها و از راه شنیدن رادیو و تماشای تلویزیون صورت می‌گیرد. بنابراین رسانه‌های گروهی گوناگون به‌نسبت درجه اهمیت و فراگیر بودنشان، نقشی مفید یا مُخَرب در فرایند شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی می‌توانند داشته باشند.

...

دولت‌ها و رسانه‌ها

گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و ‌به‌طور کلی جایگاه شایسته‌ی رسانه‌های گوناگون در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌و‌گو و برخورد سالم و سازنده‌ی نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه‌های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان یکی از مهمترین عوامل توسعه‌ی فرهنگی و از نشانه‌های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعه‌ی فرهنگی - ‌به‌معنای گسترده‌ی آن که در برگیرنده‌ی گشایش و گسترش گفت‌و‌گو‌های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است - نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه‌ساز توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی و تحقق عدالت و شتاب‌بخشِ پیشرفت دانش‌های گوناگون و در واقع نخستین پیش‌شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 03:25 | چاپ مطلب

مقاله جایگاه زن در قرآن

مقاله جایگاه زن در قرآن

فهرست:

قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند

مقام والای مادر در قرآن

علت تصریح به ذکورت وانوثت درقرآن

حضرت فاطمه(ع)

زنان الگواز نظر قرآن

منابع


بخشهایی از متن:

قرآن زن و مرد را یک سرشتى مى‏داند

قرآن تنها مجموعه قوانین نیست.محتویات قرآن صرفا یک سلسله مقررات و قوانین خشک بدون تفسیر نیست.در قرآن،هم قانون است و هم تاریخ و هم موعظه و هم تفسیر خلقت و هم هزاران مطلب دیگر.قرآن همان طورى که در مواردى به شکل بیان قانون دستور العمل معین مى‏کند و در جاى دیگر وجود و هستى را تفسیر مى‏کند،راز خلقت زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان و راز موتها و حیاتها،عزتها و ذلتها،ترقیها و انحطاطها،ثروتها و فقرها را بیان مى‏کند.

قرآن کتاب فلسفه نیست،اما نظر خود را درباره جهان و انسان و اجتماع-که سه موضوع اساسى فلسفه است-به طور قاطع بیان کرده است.قرآن به پیروان خود تنها قانون تعلیم نمى‏دهد و صرفا به موعظه و پند و اندرز نمى‏پردازد بلکه با تفسیر خلقت‏به پیروان خود طرز تفکر و جهان بینى مخصوص مى‏دهد.زیر بناى مقررات اسلامى در باره امور اجتماعى از قبیل مالکیت،حکومت،حقوق خانوادگى و غیره همانا تفسیرى است که از خلقت و اشیاء مى‏کند.

از جمله مسائلى که در قرآن کریم تفسیر شده موضوع خلقت زن و مرد است.قرآن در این زمینه سکوت نکرده و به یاوه گویان مجال نداده است که از پیش خود براى مقررات مربوط به زن و مرد فلسفه بتراشند و مبناى این مقررات را نظر تحقیر آمیز اسلام نسبت‏به زن معرفى کنند.اسلام،پیشاپیش نظر خود را درباره زن بیان کرده است.

...

عدم تاثیر ذکورت و انوثت در خطابات الهى

قرآن از نظر محتوا، مى‏فرماید: کمالات انسانى، در مبدا شناسى، معاد شناسى، و وحى ورسالت‏شناسى است، یعنى کمال، در داشتن جهان بینى‏الهى است، به این معنا که: جهان، آغازى دارد به نام «خدا واسماء حسناى او» وانجامى دارد به نام «معاد» وقیامت ودوزخ وبهشت و... وبین این آغاز وانجام، «صراط مستقیمى‏» است. که مساله وحى ونبوت در این صراط مستقیم است.

چون در متن جهان بیش از مبدا ومعاد ورابطه بین مبدا ومعاد چیزى نیست، لذا اصول دین هم بیش از سه اصل نیست، اول، مبدا شناسى; دوم، معادشناسى; سوم، پیامبرشناسى، واین جمله که از امیرالمؤمنین... نقل شده است:

«رحم الله امرء عرف من این و فى این و الى این‏»

خداى رحمت کند کسى را که بداند از کجا ودر کجا وبه کجاست.

گفته ‏اند ناظر به این سه اصل دینى است، ودر فهمیدن این سه اصل ذکورت وانوثت‏شرط نیست، یعنى نه مذکر بودن شرط است ونه مؤنث‏بودن مانع. انبیا هم که انسانها را به این سه اصل دعوت نموده‏اند نه دعوتنامه‏اى براى خصوص مردها فرستاده‏اند ونه زنها را از شرکت در این مراسم محروم داشته‏اند.

وقتى قرآن کریم از زبان پیامبر اکرم صلى الله علیه واله فرماید:

ادعو الى الله على بصیرة انا و من اتبعنی (1)

من وهر که از من پیروى کرد دعوت مى‏کنیم به سوى خدا واز روى بصیرت.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، جایگاه، قرآن
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 03:24 | چاپ مطلب

مقاله بررسی جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه های مخابراتی نسل آینده(NGN)در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه های مخابراتی نسل آینده(NGN)در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................ صفحه

1- مقدمه .......................................................................................................................... 1

2- بررسی اجمالی NGN.................................................................................................... 2

2-1- NGN چیست؟ ............................................................................................... 2

2-2- معماری NGN................................................................................................ 4

2-3- اجزا اصلی NGN............................................................................................ 5

3- تجهیزات سوییچینگ .................................................................................................... 8

3-1- اتصالهای متقابل نوری ..................................................................................... 9

3-2- اتصالهای متقابل فوتونی ................................................................................... 10

4- فیبرها و تجهیزات انتقال ................................................................................................ 11

4-1- انواع فیبر و ظرفیت آنها .................................................................................... 11

4-2- اجزا ارسال ..................................................................................................... 13

4-3- برد ................................................................................................................ 16

5- انتخاب معماری شبکه ................................................................................................... 17

5-1- شبکه Shared Ip-only..................................................................................... 18

5-2- شبکه مرکب .................................................................................................. 18

5-3- شبکه فیبر ....................................................................................................... 22

6- Dark Fibre................................................................................................................. 23

7- تکنولوژی‌های موجود و آینده ........................................................................................ 24

7-1- تکنولوژیهای فیبر ............................................................................................ 25

7-2- سوییچینگ نوری ............................................................................................ 25

نتیجه گیری ....................................................................................................................... 27

پیوست.............................................................................................................................. 28

مراجع .............................................................................................................................. 31

.

- مقدمه

امروزه شبکه‌های عمومی به دلایل متفاوتی ناهمگن هستند. مشتریان به خدماتی همانند صوت داده و ویدئو نیاز دارند و از وسایل متفاوتی نظیر نوت بوک‌ها، PDAها، تلفنهای سلولار، دوربینهای ویدیویی و غیره استفاده می‌شود. بنابراین رنج وسیعی از وسایل سیار و ثابت پدیدار می‌شود.

ازدیدگاه مشتری ناهمگن بودن شبکه غیرقابل درک است. درگذشته شبکه‌های متفاوتی برای پاسخ به این نیازهای متنوع توسط فراهم‌کننده‌های سرویس ساخته شده است که هر یک برای یک نیاز ویژه بهینه شده بودند. برای مثال PSTN برای خدمات صوتی، شبکه Ip برای خدمات اینترنت (Web) و شبکه داده مبنی بر سوئیچ برای خدمات ATM و Frame relay و هم چنین شبکه‌های ویژه‌ای برای یک کاربرد خاص نظیر کنفرانس ویدیویی طراحی شده بودند [3] [1].

این گزارش براوردی از شبکه‌های نسل آینده، فواید NGN و همچنین نقش مهم تکنولوژی انتقال فیبر نوری را که اخیراً توسعه داده شده است را ارائه می‌کند. تکنولوژی DWDM دسترسی به NGN را میسر می‌سازد. خدمات NGN مبنی بر سوییچینگ پیشرفته با یک سطح کنترل یکپارچه خواهد بود. در فصل 2 تعریفی از NGN ارائه و معماری و اجزا اصلی آن معرفی می‌شود در فصل سوم اتصالهای متقابل نوری و فوتونی بررسی می‌شود. در فصل چهارم فیبرها و ظرفیت‌ آنها در شبکه NGN، اجزا ارسال سیستم انتقال فیبر نوری و درنهایت برد فیبرهای موجود بررسی می شود. انتخاب معماری شبکه عنوان فصل 5 می‌باشد در این قسمت سه معماری شبکه مختلف معرفی می‌شود شبکه Shared Ip-Only ، شبکه مرکب و شبکه فیبر. و در فصل 6 به dark fibre ها پرداخته می‌شود و نگاهی به تکنولوژیهای موجود و آینده، تکنولوژیهای فیبر و سوییچینگ نوری آخرین فصل این گزارش به شمار می‌آید.

2- بررسی اجمالی NGN

2-1- NGN چیست؟

تعریف واحد و پذیرفته شده‌ ای از NGN[1] وجود ندارد و در حال حاضر عبارت مبهمی است. تعاریف ارائه شده از NGN نسبتاً گسترده هستند. سازمانهایی مثل ETSI و ITU-T[2] مشخصات اصلی NGN را معرفی کرده اند. به عنوان مثال NGN;ITU-T را به عنوان شبکه‌ای مبتنی بر بسته[3] تعریف کرده است، که خدماتی شامل سرویسهای ارتباطی، توانایی استفاده از پهنای باند چندگانه[4] و کیفیت سرویس[5] که برای تکنولوژیهای انتقال تهیه شده است را فراهم می‌کند. عموماً NGN به عنوان all IP یا شبکه‌های مجتمع مبتنی بر بسته با مشخصاتی که درجدول (2-1) نشان داده شده است بیان می‌شود. NGN به تنهایی مشخصات شبکه را پوشش نمی‌دهد اما مشخصات سرویس آن فرصتهای جدیدی را برای اپراتورهای شبکه، فراهم کننده‌های سرویس،[6] تولید کننده‌های ارتباطات و کاربرها فراهم می‌کند [1].

Ip یا شبکه مبتنی بر بسته

بیشتر کارشناسان معمولاً NGN را به عنوان یک شبکه چندسرویسی[7] مبنی بر تکنولوژی Ip می‌شناسند.

NGN مانند یک شبکه Ip مجتمع می‌تواند برای ارتباطات بی‌سیم و با سیم انواع ترافیک یا برنامه‌های کاربردی را روی شبکه‌های مبتنی بر بسته بکار گیرد. در مجموع، بسیاری از کارشناسان استدلال می‌کنندکه NGN در ده سال آینده جایگزین مدار رایج مبنی بر PSTN[8] خواهد شد.

خدمات کاربردی مجزا از شبکه انتقال

NGN یک معماری باز[9] بوسیله برنامه های کاربردی و شبکه‌های مجزا فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد به صورت جداگانه ارائه شوند و برنامه‌های کاربردی می توانند مستقلاً صرف‌نظر از نوع شبکه‌ای که استفاده می‌شود توسعه پیدا کنند. با یک معماری باز استانداردسازی به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کند اما به کاربران شبکه اجازه می دهد که بهترین محصولات موجود را انتخاب کنند و یک برنامه کاربردی جدید می‌تواند در یک مدت زمان خیلی کوتاهتر نسبت به PSTN و ISDN[10] اجرا شود.

شرکتهایی که وسایل یا تجهیزات کامپیوتری را تولید کرده و به فروش می‌رسانند،[11] می‌توانند برنامه های کاربردی و سرویسها را برای کاربران نهایی توسعه دهند. فراهم‌کننده‌های سرویس می‌توانند یک یا چند برنامه کاربردی را داخل یک سرویس بسته‌بندی کنند یا برنامه‌های کاربردی می‌توانند بوسیله کاربران روی یک پایه نظیر به نظیر مورد استفاده قرار گیرند.


شبکه‌های مجتمع یا همگرا شده

شبکه‌های مجزا وسایل مورد نیاز جداگانه‌ای را برای خدمات ویدئو، داده و صوت استفاده می‌کنند. NGN انواع متفاوتی از برنامه‌ها را درون بسته‌ها تغییر شکل داده و بطور همزمان تحویل می‌دهد. ارتباط بین NGN و شبکه‌های موجود از قبیل PSTN، ISDN و GSM[12] می‌تواند بوسیله پل‌های ارتباطی[13] فراهم شود.

شبکه موجود در همه جا

NGN به کاربران اجازه تحرک گسترده و دستیابی یکپارچه به انواع برنامه‌های کاربردی با کیفیت یکسان را در هر ناحیه جغرافیایی می‌دهد. ارتباطات کشتیرانی و برج مراقبت امکان پشتیبانی از انتقال، تجارت و نیازهای اوقات فراغت را در هر وضعیت که کاربر انتخاب می‌کند، امکانپذیر می‌کند.

توزیع هوشمندی شبکه

در صورتیکه PSTN رایج، مبنی برشبکه هوشمند و پایانه‌های نامفهوم (پایانه‌ای که شامل ریز پردازنده داخلی نباشد) است، NGN شبکه‌ای هوشمند و پایانه‌های هوشمند دارد. در این محیط شبکه، فراهم‌کننده‌های سرویس به آسانی انواع متفاوتی از سرویسها را بدون نیاز به تجهیزات سنگین شبکه فراهم می‌کنند.

2-2- معماری NGN

یک نمایش از معماری شبکه NGN می‌تواند به روشن شدن ساختار واجزا آن کمک کند. شکل (2-1) یک تصویر کلی از معماری NGN را نشان می‌دهد. در این شکل پایانه‌های بی‌سیم و با سیم با back bone شبکه انتقال از طریق سطح[14] دسترسی متصل هستند و دیگر سطوح از قبیل سرویس، انتقال و شبکه‌های دسترسی بوسیله سطح کنترل، کنترل می‌شوند.

-3- شبکه فیبر

در این معماری یک NREN روی یک زیربنا شبکه فیبر کنترل دارد.

NREN می تواند طول موجهای زیادی (با محدودیتهای تکنولوژی استفاده شده) به اندازه موردنیاز تهیه کند. روی هم رفته NREN می تواند شبکه Shared IP- only یا hybrid را از شبکه فیبر بسازد و خدماتی به کاربرانش عرضه کند.

این معماری شبکه خیلی شبیه معماری شبکه hybrid است با این تفاوت کلیدی که NREN زیر بنا فیبر را نیز کنترل می کند. یک نکته بنیادی برای ساختن این است که: شبکه چطور به کار انداخته می شود؟

دو گزینه وجود دارد:

· شبکه فیبر بوسیله یک حامل سنتی از طرف NREN به کار انداخته می شود. این یک مدل جدید از همکاری بین NRENها و حامل ها را نشان می دهد تجهیزات in-line و line–Termination بوسیله مالک انتخاب و بکار انداخته می شود. در این مورد شخص ثالث توابع مبنی بر فیبر را از طرف NREN اجرا خواهد کرد.

· شبکه فیبر کاملاً بوسیله NREN به کار انداخته می شود.

پیشرفتهای تخصصی در تجهیزات انتقال حتی روی یک مقیاس بین المللی این گزینه را امکان پذیر می‌سازد. شکل (5-3) معماری شبکه فیبر را نشان می دهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:40 | چاپ مطلب

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر در 71 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر در 71 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسئله .............................................................................................. 2

فصل دوم: ادبیات تحقیق

قسمت اول- گردشگری

مقدمه .................................................................................................................... 6

تعاریف گردشگری................................................................................................ 7

تعریف گردشگر..................................................................................................... 9

ارکان صنعت گردشگری....................................................................................... 9

نقش زیرساخت‌ها در توسعه صنعت گردشگری ................................................. 10

موانع توسعه گردشگری ایران از نقطه نظرات مختلف......................................... 11

استان بوشهر و تقسیمات سیاسی آن .................................................................. 14

جغرافیای طبیعی استان بوشهر............................................................................. 18

جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر..................................................................... 22

قسمت دوم- حمل و نقل

مقدمه .................................................................................................................... 30

حمل و نقل چیست؟ .............................................................................................. 31

ارتباط حمل و نقل و گردشگری............................................................................ 33

مدل مستقیم حمل و نقل......................................................................................... 34

عوامل موثر در توسعه حمل و نقل....................................................................... 36

اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل .................................................................. 37

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 40

فرضیه‌های تحقیق.................................................................................................. 40

اهداف تحقیق.......................................................................................................... 41

روش تحقیق........................................................................................................... 41

خلاصه مراحل انجام تحقیق.................................................................................. 42

جامعه آماری......................................................................................................... 43

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

مقدمه..................................................................................................................... 51

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات............................................................................... 52

الف- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه مسافران.................................. 52

ب- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه کارشناسان................................ 55

پیشنهادات به مسئولین.......................................................................................... 56

پیوست‌ها

الف- منابع و مآخذ ............................................................................................... 60

ب- پرسش نامه‌ها................................................................................................. 62

اهمیت و ضرورت تحقیق

توسعه گردشگری استان بوشهر می‌تواند عاملی برای رشد و توسعه استان ذکر شود که به اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی آن می‌توان اشاره کرد. وجود سواحل زیبا و هوای مطبوع این خطه از سرزمین مادر فصول سرد می‌تواند برای هر گردشگری، چه داخلی و چه خارجی جذاب باشد. اما استان بوشهر با داشتن این امتیاز کمتر از این توان بالقوه سود برده است. پس قطعاً‌ موانعی وجود دارد که یکی از این موانع وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان و شبکه راههای آن می‌باشد.

هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به این سوال است که آیا وضعیت موجود سیستم حمل و نقل زمینی یکی از موانع توسعه و رونق گردشگری به شمار می‌آید؟

فرضیه‌های تحقیق

- فرضیه اصلی: وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.

- فرضیه فرعی (1): وصل نبودن استان بوشهر به شبکه راه‌آهن یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.

- فرضیه فرعی (2): وضعیت نامناسب شبکه‌راه‌های برون شهری استان یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.

- فرضیه فرعی (3): وضعیت نامناسب تأسیسات و خدمات جانبی راه‌های برون شهری استان یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.

روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و از نوع پیمایشی است.

روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه و منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق محدوده جغرافیایی استان بوشهر است و مسافران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، قلمرو زمانی فروردین 85 می‌باشد.

جامعه و نمونه آماری

- مسافران

- کارشناسان

نتایج مورد انتظار تحقیق

توسعه حمل و نقل زمینی می‌تواند نقش مهمی را در توسعه گردشگری ایفا کند و برای دسترسی به هر مکان و جاذبه ای سیستم حمل و نقل به عنوان یک زیر ساخت مطرح و مهم است.

مقدمه

یکی از زمینه‌های حرکت از اقتصاد متکی به نفت، به اقتصاد غیر نفتی، تغییر ساختار اقتصادی کشور است و برای چنین تغییری نگرشی یکپارچه در ابعاد یکپارچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از عرصه‌های تنوع، تنوع بخشی اقتصادی کشور با توجه به تنوع محیطی و مزیت‌های نسبی موجود، گردشگری است.

گردشگری امروزه در اغلب کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم کلید اقتصاد بشمار می‌رود، تا جایی که در این کشورها گردشگری بیش از سایر برنامه‌های توسعه در اولویت قرار گرفته است. تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها و بویژه شهرهای بزرگ، افزایش بهره‌ وری نیروی انسانی، اشتغال‌زایی، تکامل فرهنگ‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است که جهان سوم با آن روبرو است و هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه تلاش می‌کنند تا پاسخی مناسب به دغدغه‌های مذکور بدهند.

در بین کشورهایی که به تنوع بخشی اقتصاد روی آورده‌اند و می‌خواهند خود را از اقتصاد تک پایه‌ای برهانند، در جستجوی شناخت مزیت‌ها یا خلق آنها هستند. یکی از این مزیت‌ها، گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند. در برنامه‌های ملی خود آنرا گنجانده‌اند با از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تکامل بخشند.

مسافرت و صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین و مهمترین صنعت در دنیای امروز به حساب می‌آید. بسیاری از کشورهای این صنعت پویا را به عنوان منبع درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود می‌دانند. بویژه کشورهای در حال توسعه، به توسعه گردشگری اهمیت بیشتری می‌دهند. (وای؛ 1377؛ ص 27)

توسعه گردشگری در هر پایه و برنامه‌ای که در مورد توسعه باشد، عامل کلیدی بشمار می‌رود توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری از راه‌های مختلف ایجاد کسب و کار هستند و احتمالاً، توسعه گردشگری ساده‌ترین روش برای کسب وکار و در آمد در مقایسه با دو روش دیگر است. در کشور ما صنعت گردشگری از پتانسیل بالایی برخوردار است و اگر توجه خاصی به آن شود می‌تواند درآمد زیادی را عاید کشور کند.

تعریف گردشگری

امروزه گردشگری به عنوان یکی از پدیده‌های مهم زندگی اجتماعی بشر، از دیدگاه علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، جغرافیا و مدیریت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر همین اساس تاکنون تعاریف متعددی از گردشگری به توجه به دیدگاه موضوعی هر یک از رشته‌ها، صورت گرفته است.

گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی عبارت است از: مجموعه روابطی که شخص گردشگر در محل اقامت موقت خود در مقصد، با انسان های ساکن در آن محل بوجود می‌آورد. در این تعریف صرفاً به روابط گردشگر و کلاً روابط انسانی توجه شده است در حالی که جغرافی‌دانان در تعریف خود از گردشگری، عمدتاً بر رابطه گردشگران با مقصد و اقلیم متمرکز می‌شوند. (کاظمی؛ 1381؛ ص 31)

در فرهنگ لغت گردشگری عبارت است از: مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری که در آن مسافر به مقصدی رفته و سپس به محل سکونت خود بر‌می‌گردد. در تعریف دیگری، گردشگری به سفر موقتی و کوتاه اطلاق شده که ضمن آن گردشگر به منطقه‌ای خارج از محل سکونت و کار خود به منظور سیر و سیاحت سفر می‌کند.

نکات مهمی که در کلیه‌ی تعاریف مشاهده می‌شود، جدا شدن فرد از محل کار و اقامت دائم خود، کوتاه و موقتی بودن سفر و انجام فعالیت‌هایی مانند بازدید، سرگرمی و تفریح در مدت سفر می‌باشد.

مقدمه

با توجه به اینکه استان بوشهر از شبکه ریلی کشور جداست پس در سیستم حمل و نقل زمینی خود متکی به سیستم حمل و نقل جاده ای است که با توجه به حجم ترافیک درون شهری ظرفیت آن همواره محدود است. در این تحقیق بعد از مشاهدات شخصی و تجربه‌های شخصی محققین در بررسی نقش سیستم حمل و نقل زمینی به تجربه ثابت شده که راه های زمینی چه ورودی به استان و چه راه‌های درون استان همواره از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و برای هر مسافری این قضیه آشکار به اثبات رسیده است. در این تحقیق پرسش‌نامه در طول ایام نوروز 85 به مسافران داده شده و نیز مصاحبه و گزارش‌های شخصی نیز در نتیجه‌گیری نهایی لحاظ شده است. بیش از 60% درصد مسافران به استان‌ از راه‌های پرپیچ و خم ورودی به استان اظهار شکایت و گله‌مندی کرده‌اند و از خطراتی که آنها را از رسیدن به مقصد (بوشهر) تهدید کرده بود سخن گفته‌اند و علاوه بر پر کردن پرسش‌نامه، در بیانات خود نیز اظهار می‌داشتند به غیر از جاده‌های غیراستاندارد، کمبود امکانات رفاهی بین جاده ای در بین راه نیز عاملی دیگر در سختی سفر است.

با توجه به هوای معتدل و مرطوب استان بوشهر در فصل زمستان تقاضای سفر به این منطقه از کشور زیاد می‌شود که امکانات حاضر چه در زمینه زیرساختار و امکانات زیربنایی و چه در روساختار‌ها و روبناها هر گردشگری را به زحمت می‌اندازد. همه ساله در ایام نوروز خیل عظیمی از دوستداران ساحل و خلیج فارس به این ناحیه از کشورمان

می‌آیند و توقعاتی به جا و در خور رسیدگی دارند که اجرای آنرا برای هر مسئولی در ارگان‌ها و دستگاه‌ها مربوط واجب می‌سازد تا با تلاش وافر و بکارگیری همه امکانات لازم استعداد بالقوه در همه زمینه‌ها و سایب‌ها به فعالیتی در خور استان برساند و جایگاه حقیقی استان را در توسعه گردشگری کشور به منصة ظهور برسانند. چرا که توسعه گردشگری استان منجر به توسعه در زمینه‌های دیگر مثل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود و راه برای ورود گردشگران خارجی هموار سازد تا اعتلای استان و به طبع آن منطقه و کشور و رشد و شکوفایی را به ارمغان آورد.

بی شک برای رسیدن به این مهم لازم است برای توسعه و رشد گردشگری استان همه امکانات را بسیج کنیم.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

الف- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه مسافران

فرضیه اصلی: وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر، یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.

فرضیه فرعی (1) - وصل نبودن استان بوشهر به شبکه سراسری راه‌آهن یکی از موانع توسعه گردشگری استان است. با توجه به بررسی پرسش‌نامه‌ها در این قسمت بیش از 60% از مسافران گزینه زیاد را راجع به ترجیح سفر با قطار انتخاب کردند و 70% از مسافران گفتند که اگر استان بوشهر به شبکه راه‌آهن وصل بود. جهت سفر به این استان از راه‌آهن استفاده می‌کردند. نتیجه حاصله دور از انتظار نبود چرا که استفاده از قطار به دلایل و مزیت‌هایی چون ارزان بودن، راحت بودن و خدمات دیگر علاقمندان زیادی دارد و بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند بیشتر با قطار سفر می‌کنند.

فرضیه فرعی (2)- وضعیت نامناسب شبکه راه‌های برون شهری استان بوشهر یکی از موانع توسعه گردشگری استان است. این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت چرا که تحلیل داده‌ها نشان داد که وضعیت موجود جاده‌های برون شهری استان بوشهر به تمایل مسافران جهت سفر مجدد، تاثیر منفی گذاشته است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:39 | چاپ مطلب

مقاله بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

الف- مبانی طبقه بندی وظایف

گروه بندی فعالیت ها و افراد در ادارات، توسعه و گسترش سازمانها را به طور نامحدود امکان‌پذیر کرده است. اما ادارات با توجه به الگوی اساسی که برای گروه بندی فعالیت های آنها به کار می رود با هم تفاوت دارند که در این جا ماهیت الگوها را بررسی می‌کنیم:

قبل از هر چیز، باید تأکید کرد که در سازماندهی هیچ طریقی به عنوان بهترین راه وجود ندارد که در تمام سازمانها یا موقعیت های عملی باشد. الگویی که برای سازماندهی به کار می رود به موقعیت ها و هم چنین به اعتقادات مدیران بستگی دارد که تصور می‌کنند الگوی خاصی در وضعیت یا موقعیت معینی، آنها را یاری خواهد داد.

طرح کلاسیک سازماندهی از زمانی که مدیریت به عنوان یک رشته در دانشگاه ها مورد توجه واقع داشته وجود داشته است و دانشمندان چون «هانری فایول» «فردریک تیلور»، «لیندال ارویک» و «ماکس وبر» از آن هواداری کرده اند. طرح کلاسیک عبارت است از یک ساخت سازمانی دارای نظام سلسله مراتب رئیس و مرئوسی به شکل هرم که در واقع سیستم پیچیده ای از مکانیزمهای مختلف،‌ قوانین، مقررات و روشها است. این سیستم ماهیتاً دارای نظم و انضباط است و مسئولیت‌های افراد بر حسب مقامشان در سلسله مراتب سازمانی معین شده است.

این نگرش مکانیکی است به سازماندهی، به این سبب که جنبه های انسانی را نادیده می گیرد، به وسیلة دانشمندان علوم رفتاری مورد انتقاد قرار گرفته است. هواداران این طرز فکر باشد «التون مایر» و «ماری پارکر فالت» «چستر بارنارد» و «داگلاس مک گریکور» توصیه می‌کنند که باید بر سلسله مراتب تأکید کمتری گذاشته شود و توجه بیشتری به اشتراک مساعی مسئولین سطوح پایین سازمانی در فرآیند تصمیم گیری معطوف شود.

در سالهای اخیر، نوع جدیدی از سازماندهی موردنظر قرار گرفته است که در آن حداقل، تقسیم وظایف به طور رسمی دیده می‎شود و پیشتر ماهیت غیررسمی دارد این نوع سازماندهی به عنوان «ساخت ارگانیک» شناخته شده است. وبر بر سلسله مراتب کمتر تأکید می‌کند و مشکل گشایی را مورد توجه قرار می‎دهد. در حالی که ساخت «بوروکراتیک»، کلاسیک ممکن است در شرایط ثبات مناسب باشد ساخت «ارگانیک» در هنگام رویارویی با تغییرات محیطی و تکنولوژیکی و حالات پویایی معقول به نظر می رسد. ویژگیهای اساسی ساخت سازمان «ارگانیکی» عبارتند از:

1- وجود اختیارات غیرمتمرکز

2- قوانین و مقررات کمتر

3- غیررسمی بودن تعاریف مشاغل

4- تأکید پیشتر روی قابلیت انعطاف

5- تطبیق با محیط

6- شبکة ارتباطات شخصی و غیررسمی

و هم چنین توجه پیشتر به خود کنترلی به جای اعمال کنترل از طریق سلسله مراتب.

در هر حال مدیران با توجه به شرایط و عوامل مختلف و بنا به اعتقادات و ارزشهای شخصی، از چارچوب سازمانی متفاوت برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند.

نمودار سازمانی

سلسله مراتب سازمانی به صورت رسمی توسط نموداری مشخص می گردد که هم واحدهای تابعه سازمان را نشان نمی دهد و هم خطوط و مجاری ارتباطات و مسئولیت را تعبیر می نماید.

انواع سازماندهی

1- سازماندهی بر مبنای تعداد

طبقه بندی وظایف بر مبنای تعداد روش مهمی بود که در عشایر و قبایل و ارتش ها به کار می رفت. با وجود این که به سرعت از موارد استفاده این روش کاسته شده است، هنوز هم کاربردهای خاصی دارد. در این نوع سازماندهی اشخاصی که وظایف یکسانی را انجام می دهند، زیرنظر یک مدیر انجام وظیفه می‌کنند و این که افراد چه کاری باید انجام دهند و با چه وسیله ای کار کنند اهمیت ندارد و اهمیت آن صرفاً در تعداد افرادی است که زیر نظر یک فرمانده مشغول کارند. اهمیت این روش در طول قرون گذشته کاهش یافته است. یکی از دلایل کم شدن اهمیت آن توسعه تکنولوژی و به تبع آن نیاز به تخصص و مهارتهای گوناگون است. دلیل دوم این که گروههای تشکیل شده از پرسنل متخصص، غالباً کارآمدتر از آنهایی هستند که بر مبنای تعداد، سازمان داده شده اند. بالاخره سازماندهی بر حسب تعداد، فقط در پایین ترین سطوح سازمانی کاربرد دارد.

سازماندهی بر حسب زمان

یکی از قدیمی ترین صورتهای سازماندهی، گروه بندی فعالیت ها بر حسب زمان است که در سطوح پایین سازمان به کار می رود. استفاده از نوبت کاری در بسیاری از مؤسسات به دلایل اقتصادی، فنی و غیره در مواردی که روزهای کار معمولی کافی نیست. نمونه های این نوع سازماندهی را در بسیاری از مؤسسات نظیر بیمارستانها، سازمانهای نظامی، فرودگاهها، مخابرات، آتش نشانی و بعضی از کارخانه ها می‎توان مشاهده کرد.

اولین فایده سازماندهی به شیوه مزبور این است که ارائه خدمات یا تولید کادر تنها به ساعت کار روزانه محدود نمی‎شود و غالباً در تمام ساعت شبانه روز ادامه دارد. دوم این که امکان ادامه کار را در فرآیندهای غیرقابل توقف (مانند صنایع فولاد و خدمات انتظامی) تأمین می‌کند و بالاخره امکان کار کردن برای افرادی که در هنگام روز نمی توانند کار کنند (مانند دانشجویان) را فراهم می‌کند.

طبقه بندی براساس محصول

طبقه بندی فعالیت ها بر مبنای محصول یا خط محصول در مؤسسات و سازمانهای بزرگ که دارای خط محصولات متعدد می باشند از دیرباز رایج بوده است. این نوع طبقه بندی یک فرآیند تکاملی به حساب می‎آید زیرا موسسه یا شرکت هنگامی که رشد می کند، مدیریت های تولید، فروش، خدمات و مهندسی با حجم عظیمی از محصول روبرو می گردند و استاندارد حیطة مدیریت مانع افزایش بیش از حد تعداد مدیران مستقیم می گردد. در این حالت گروه بندی براساس محصول یا خط محصول ضرورت پیدا می‌کند. در این نوع تقسیم کار مدیر هر قسمت که محصول خاصی را تولید می‌کند دارای اختیارات وسیعی است که امر فروش، تولید، کارگزینی و غیره توس او اداره می گردد. مانند محصولات متعلق به صنایع ملی شده که هر یک دارای کارخانه ای مستقل یا واحدهای تحت امر خود می‎باشد.

از محسنات طبقه بندی بر حسب محصول یا خط محصول این است که استفاده بهتر از سرمایة تخصیص داده شده برای آن محصول را ممکن می سازد، از تخصص ها و مهارتهای پرسنل حداکثر استفاده به عمل می‎آید و به ایجاد نوعی خاص از هماهنگی کمک می‌کند وقتی که یک فرد با دانش و اطلاعات لازم مسئولیت فروش مربوط به یک کالا را به عهده می‎گیرد بیشتر و بهتر می‎تواند از تخصص و اطلاعات خود بهره مند شود و زمان بندی بهتری را برای مشتری پیش بینی نماید. ضمناً می‎تواند مسئولیت سود یک کالا یا یک نوع خدمات در همان حیطة کاری متوجه مدیر محصول کند. نارسائیهای این نوع طبقه بندی شبیه نارسائیهای طبقه بندی محصول است که عبارت است از الزام به استخدام افراد بیشتر با توانایی های لازم در مدیریت، و تحمل هزینة بیشتر به خاطر تکرار خدمت و فعالیت های مشابه.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 20:29 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 114 )
   1      2     3     4     5      ...      12   >>
صفحات