X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

این فایل از مجموعه مقالات و سایت های مختلف پس از تحقیق فراوان تهیه شده و با هزینه اندک در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است

با توجه به گستردگی و تنوع این گونه ماهی ها, این مجموعه در قالب چند فایل آموزشی تهیه شده که فایل ارائه شده قسمت اول از مجموعه فایل های آموزشی در خصوص ماهی های تزئینی آب شیرین می باشد که نکات و موارد مورد تخصصی شامل نام ماهی ها به همراه تصویر آنها, شرایط مناسب جهت نگهداری(دما, سختی آب, ماهی های سازگارو...), تغذیه, نحوه تشخیص جنسیت و نحوه تکثیر آنها را به صورت جامع بیان می نماید.

این فایل از مجموعه مقالات و سایت های مختلف پس از تحقیق فراوان تهیه شده و با هزینه اندک در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. آنچه در این مجموعه فراهم شده شامل نحوه نگهداری و تکثیر ماهی های: سیلور دالر, گوارامی, اسکات,فلاور,هورن,دیسکس,پیرانا,ماهی سورم,ماهی نایف (چاقو ماهی ),ماهی آنجل,ماهی پرت,خانواده ماهی های سیچلاید,خانواده ماهی های بارب,خانواده شارک,اسکار و ماهی های زنده زا می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:28 | چاپ مطلب

کنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخلنایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیک گرم

کنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیک گرم


بخشهایی از متن:

چکیده :

آلیاژ نایتینول از دو عنصر نیکل و تیتانیم با درصد اتمی مساوی یا نزدیک به هم درست شده است . این آلیاژ به سبب داشتن خواص منحصر به فردی همچون حافظه داری ، زیست سازگاری ، نرمی و سفتی انتخابی مورد توجه مهندسین صنایع جدید و متخصصین رشته های پزشکی و بیومواد قرار گرفته است .

این مقاله به تأثیر رفتار سوپر الاستیک آلیاژ نایتینول ‌پرداخته ؛ سوپر الاستیسیته توسط حفره‌ها ویژه شبیه شکل ، اندازه وتوزیع تخلخل کنترل می شود . که سبب بهبود چقرمگی خواص الاستیک و استحکام فشاری و خواص مکانیکی دیگر می شود .

کلمات کلیدی : نایتینول – سوپر الاستیک – حافظه داری – تخلخل ––چقرمگی


Abestract:

Nitinol a Shape memory alloy Containing nickle and titanium With equal or Close to eachother atomic percentages . Because of desirable properties Such as a Shape memory effect , Biocompatibility , Selective Stifenss or Softness and mechanical Strength , it's use in Such advanced Systems as intelligent technologies , biomaterial an automatic equipments is now Seriously of the Cansidered. This paper reports superelastic behaviour of the SMA which is controlled by pore Characteristics Such as Pore Shape, pore Size and pore distribution is important for improving the taughness, elastic properties , Compression Strength and other mechanical properties. . Keyword:Nitinol-Superelastic-Shapememory- Toughness

...

روش متالورژی پودر فرایند اطمینان بخش‌تر برای بقیة‌آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول است. توسط زینتر کردن عناصر پودری نیکل و تیتانیم ، روش متالورژی پودر شامل تکنیک های مختلفی است شبیه زینتر کردن معمولی ( CS[1]) واکنش حرارت زیاد خود پیشرو (‌SHS[2]) و فشردن ایزواستاتیک گرم ( HIP[3])تاکنون تهیه خواص مکانیکی آلیاژهای حافظه دار متخلخل توسط این روش ها با رضایتمندی انجام نشده است . شکل حفره های آلیاژ متخلخل نایتینول توسط زینتر کردن معمولی زمانی که اندازة حفره ها کوچک باشد معمولاً بی قاعده است . و در تکنیک فشردن ایزواستاتیک گرم آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول توزیع حفره ها آنیزوتروپیک و حفره های پیوستة بزرگی دارد بنابراین ساخت مواد نایتینول نوعاً ترد و سوپر الاستیسیته کمی را نشان می‌دهند بنابراین توسعه روشی برای تولید آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول با توزیع مختلخل هموژن و ایزوتروپیک شکل حفره ها با قاعده و میزان اندازه حفره ها به علاوه خواص مکانیکی رضایتمند ضرورت دارد . تلاش زیاد جهت بهبود خواص مکانیکی و سوپر الاستیسیته آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول پیش از آن که بتوان آن ها را در کاربردهای پزشکی و مهندسی استفاده کرد انجام شده است .نهایتاً گزارش شد که مواد سرامیکی متخلخل که توسط کپسول آزاد فشردن ایزواستاتیک گرم تهیه می شوند . دارای توزیع حفره های هموژن و شکل حفره ها با قاعده وتخلخل باز قابل کنترل دارد مواد تهیه شده توسط این روش خواص مکانیکی بهتر را نسبت به موادی که توسط روش های زینتر معمولی تهیه شده بودند نشان می دهند . در این مطالعات ریز ساختار رفتار استحالة مارتنزیت وخواص مکانیکی آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول که توسط کپسول آزاد فشردن ایزو استاتیک گرم تهیه شده بودند بررسی و با آلیاژهای اصلی که توسط روش زینتر تهیه شده بودند مقایسه شدند .آلیاژها تحت شرایط مختلف گذشت زمان ‌بر طبق بالا بردن سوپر الاستیسیته در دمای اتاق توسط دمای استحالة مارتنزیت کنترل شدند.


1. Conventional Sintering

2. Self-propagating High temperature Synthesis

3. Hot Isostatic Pressingخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:25 | چاپ مطلب

تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداری شیروانیهای سنگی

فهرست:

چکیده ١٥

مقدمه ١٦

فصل اول : کلیات ١٧

١-١) هدف ١٨

١-٢) پیشینه تحقیق ١٨

١-٣) روش کار و تحقیق ١٩

فصل دوم : زمین لغزش و علل آن ٢٠

٢-١) تعاریف ٢١

٢-٢) اهمیت زمین شناسی در مکانیک سنگ ٢١

٢-٣) اهمیت سنگ شناسی یا مطالعه انواع سنگها ٢٢

٢-٤) بررسی سنگ از لحاظ زمین شناسی ٢٣

٢-٥) تئوری شکنندگی سنگ ٢٣

٢-٦) چگونگی شکست ٢٣

٢-٧) توسعه شکستگی ٢٧

٢-٨) شکست سنگ تحت اثر فشار ٣٢

٢-٩) آزمایشات برای تعیین قابلیت تغییر شکل ٣٥

٢-١٠) طبقه بندی زمینلغزش ها ٣٦

٢-١١) معرفی اجزاء مختلف یک زمینلغزش ٣٧

٢-١٢) توصیف ابعاد زمینلغزش ٣٩

٢-١٣) اثر زمینلغزش ها و ابزارهای ابتکاری کاهش آثار زمینلغزش بر محیط طبیعی ٤١

٢-١٣-١) اثرات بر پیکرشناسی سطح زمین ٤٢

٢-١٣-٢) زمینلغزش های مناطق خشکی ٤٢

٢-١٣-٣) نرخ پسروی شیب در اثر عملکرد زمینلغزش ٤٩

٢-١٣-٤) اتلاف منابع خاک ٥١

٢-١٣-٥) عقب نشینی صخره های ساحلی ٥٢

٢-١٣-٦) زمینلغزش های زیردریایی ٥٤

٢-١٣-٧) پیکرشناسی دره ٥٨

٢-١٣-٨) اثرات انسداد زمینلغزشی ٥٩

٢-١٣-٩) اثرات رسوبات ناشی از زمینلغزش بر آبراهه ها ٦٤

٢-١٣-١٠) اثرات زمینلغزش بر جنگلها و علفزارها ٦٧

٢-١٤) طبقه بندی مهندسی توده سنگ های درزه دار ٩١

٢-١٤-١) تعیین خاصیت کیفیت سنگ (RQD) ٩٤

٢-١٤-٢) چگونگی هوازدگی ٩٤

٢-١٤-٣) مقاومت فشاری یک محوری سنگ سالم ٩٥

٢-١٤-٤) فاصله بین درزه ها یا لایه بندی ها ٩٧

٢-١٤-٥) جهت امتداد و شیب لایه ها ٩٨

٢-١٤-٦) بازشدگی درزه ها ٩٩

٢-١٤-٧) ممتد بودن درزه ها ٩٩

٢-١٤-٨) میزان نفوذ آبهای زیرزمین ١٠٠

٢-١٤-٩) خاصیت کیفی سنگ ١٠٠

فصل سوم: تخمین پارامترهای مقاومت سنگ

و محاسبه ضریب اطمینان ١٠٢

٣-١) مطالعه پایداری سنگ در لغزش ١٠٣

٣-٢) تاریخچه ای کوتاه درباره بسط معیار شکست هوک - براون ١٠٥

٣-٣) پارامترهای ورودی و روابط کلی ١٠٧

٣-٣-١) مقاومت فشاری تک محوری ماده سنگ دست نخورده ١٠٧

٣-٣-٢) شاخص مقاومت زمین شناسی GSI ١٠٨

٣-٣-٣) ثابت هوک - براون برای ماده سنگ دست نخورده mi ١١٠

٣-٣-٤) فاکتور برهم خوردگی سنگ D ١١١

٣-٤) آزمایش سه محوری ١١٢

٣-٥) برنامه کامپیوتری محاسبه c وφ ١١٣

٣-٦) معرفی نرم افزار Geo-Slope ١١٤

فصل چهارم : مطالعه موردی (کنترل پایداری شیروانی سنگی

واقع در غرب و پایین دست سد لتیان ) ١١٥

٤-١) اطلاعات کلی و عکسها در رابطه با سد لتیان ١١٦

٤-٢) محاسبه پارامترهای  و c برای شیروانی سنگی سد لتیان ١٢٥

٤-٣) محاسبه محاسبه ضریب اطمینان S.F برای شیروانی سنگی سد لتیان ١٢٨

٤-٤) کنترل پایداری شیروانی مشرف به سد و محاسبه ضریب اطمینان ١٣٣

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ١٣٩

نتیجه گیری ١٤٠

پیشنهادات ١٤٠

منابع و ماخذ ١٤١

فهرست منابع فارسی ١٤١

فهرست منابع انگلیسی ١٤١

سایت های اطلاع رسانی ١٤١

چکیده انگلیسی ١٤٢خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:11 | چاپ مطلب

02 طرز تهیه سیمان پرتلند

مقالات   عمران  با فرمت            DOC            صفحات  5 برحسب نوع مواد اولیه که در دسترس است بطور کلی سیمان را به دو طریقه تهیه می کنند که عبارتند از تر و خشک .در روش تر مواد اولیه در آب با هم مخلوط و آسیا می گردند و در متد خشک همانطور که از اسم آن بر می آید مواد اولیه در حالت خشک مخلوط و آسیا می شوند. در محلی که از سنگ گچ استفاده میکنند ابتدا سنگ گچ را از معدن استخراج نموده و آنرا در آب آسیا می نمایند . این آسیا به صورت مخزن استوانه ای شکل بوده که بر محور وسط ان بازوی متحرک وصل شده و در اثر گردش بازوها قطعات سنگ گچ خرد می شوند وبا آب مخلوط  می گردند . خاک رس  به طرز مشابهی با آب مخلوط می شوند . دو مخلوط فوق را با نسبت معین با یکدیگر مخلوط نموده و آنرا از صفحه های صافی میگذرانند. دوغاب حاصل را در مخازنی که دارای به همزن های مکانیکی و یا هوای فشرده میباشند ذخیره و مرتبا بهم میزنند تا ته نشین نشود . در محلی که از سنگ آهک به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند ا ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تهیه، سیمان، پرتلند
تاریخ ارسال: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 18:52 | چاپ مطلب

بررسی و تهیه طرح تولید گلدانی گریبکس پیکان 62 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 58   بسم الله الرحمن الرحیم نام شرکت : فراصنعت امیر پایان نامه تحصیلی (پروژه کار آفرینی) دوره کاردانی رشته مکانیک عنوان: بررسی و تهیه طرح تولید گلدانی گریبکس پیکان استاد راهنما : جناب آقای مهندس لطفی تهیه کنندگان: مهرداد جاویدفخر زمستان 88 فهرست مطالب صفحه عنوان 15 پیشگفتار _ 16 مقدمه_ فصل اول کلیات سوابق: 17 1_1_مشخصات متقاضیان طرح 18 الف)حقیقی 18 ب)حقوقی 2_1_معرفی اجمالی پروژه 18 3_1_معرفی محصول 19 4_1_سوابق تولید 20 5_1_مصرف کنندگان 20 6_1_موارد کاربرد 20 7_1_برسی نیاز جامعه به محصول 20 فصل دوم:طراحی تولید 21 1_2_فرایند تولید 22 2_2_نمودار فرایند تولید 22 24 3_2_ابزار و ماشین الات مورد نیاز و منابع تامین ان 26 4_2_طرح استقرار ماشین الات 28 5_2_مواد اولیه ومنابع تامین انها 28 6_2_ظرفیت تولید 28 7_2_برنامه زمان بندی اجرای طرح 30 8-2_جابجائی ومحل اجرای طرح ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 18:32 | چاپ مطلب

تحقیق کاربرد میکروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 155 صفحه کاربرد میکروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی. مقدمه:. شیرامولوسیون پیچیده‌ای از پروتئین، چربی، قند و مواد معدنی است.شیرگاو تقریباً 87% آب، 5/3% پروتئین، 5/3% چربی و 5% لاکتوز دارد که البته در صد آب و چربی از شیر یک گاو به شیر گاو دیگر متفاوت است.محصولات بدست آمده از تخمیر شیر، مزه‌های متفاوتی دارند و به علت داشتن آب کمتر نسبت به شیر، مقاومتشان در برابر عوامل فساد غذایی بیشتر است.تخمیر شیر در شرایط دمایی مناسب صورت می‌گیرد و بسته به نوع مخمر، نوع شیر و شرایط فرایند محصولات متفاوت تولید می‌شود.ارگانیزم‌های عمده‌ای که شیر را به محصولات لبنی فرعی تبدیل می‌کنند، شامل لاکتوبا سیلوس‌ها و استرپتوکوکها هستند. استرپتوکوکهای لاکتیک دارای آنتی‌ژنهای گروه N هستند و از مهمترین آنها استرپتوکوکوس لاکتیس، استرپتوکوکوس کرو موریس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس را میتوان نام برد. استرپتوکوکوس لاکتیس متشکل از یک یا دو زنجیره بلند یا کوتاه یا سلولهای بیض ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 19:57 | چاپ مطلب

دانلود مقاله دوغ و کره در تهیه نوشیدنی های تخمیری

  مشخصات این فایل عنوان:دوغ و کره در تهیه نوشیدنی های تخمیری فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:94 این مقاله در مورد دوغ و کره در تهیه نوشیدنی های تخمیری می باشد.  بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از  مقاله دوغ و کره در تهیه نوشیدنی های تخمیریمقدمهشیر و فرآورده های آن از دیرباز جایگاه خاصی در فرهنگ غذایی اقوام و ملل مختلف داشته اند و در هر سرزمین به تناسب عادت ها و سنت های مردم آن، محصولات گوناگون و متنوعی از شیر تهیه شده که در اثر مرور زمان و روابط بین ملت ها به سایر نقاط گیتی...(ادامه دارد ) فصل اولدوغ کره1-1 تعریفدوغ کره، محصول جانبی فرآیند کره زنی است که به دو صورت شیرین و ترش وجود دارد. دوغ کره شیرین (SCBM) از خامه شیرین و دوغ کره ترش از خامه کشت داده شده، بدست می آید. از نظر ارزش غذایی و ترکیب شیمیایی، دوغ کره شباهت زیادی به شیر پس چرخ دارد، با این تفاوت که درصد چربی آن بویژه فسفولیپیدها بیشتر است....(ادامه دارد ) -2-1 پروتئین هامهمترین پروتئین های موجود در پساب کره در جدول 1-2 آورده شده است. [4] بخش اعظم پروتئین های دوغ کره را کازئین به ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 08:41 | چاپ مطلب

تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص (2)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   مقدمه همان طور که می دانیم با پیشرفت علم و تکنولوژی تقریباً تمام نیازهای روزمره انسان تأمین شده است . چه آنهایی که نیاز اولیه هستند مانند خوراک و چه آنهائیکه نیازهای ثانویه هستند مانند تفریح. ولی چیزی که مهم است این است که بتوانیم در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه این نیازها را برطرف کنیم. خوراک یک نیاز اصلی برای انسان است و از این رو تولیدکنندگان زیادی رو به تولید مواد غذایی و خوراکی آورده اند مانند کیک که تقریباً در میان تمام مردم جهان به علت دسترسی آسان ، ارزانی قیمت، سالم بودن آن و... دارای مشتری است. جامعه امروز ما با جمعیت جوان خود و دانش آموزان و کودکان فراوان یکی از پر مصرف کننده ترین جوامع این کالا می باشد. امید است که با تولید مناسب چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت بتوانیم خدمتی به مردم جامعة ایران عرضه کرده باشیم. مشخصه های طرح : عنوان محصولات تولیدی : کیک اسفنجی و کلوچه ظرفیت تولید : 240 تن در سال تعداد روز کاری : 270 روز تعداد شیفت 2 نوبت در هر روز و هر شیفت 8 ساعت کاری ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تهیه، اسفنجی، کلوچه، (2)
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 14:39 | چاپ مطلب

تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   مقدمه همان طور که می دانیم با پیشرفت علم و تکنولوژی تقریباً تمام نیازهای روزمره انسان تأمین شده است . چه آنهایی که نیاز اولیه هستند مانند خوراک و چه آنهائیکه نیازهای ثانویه هستند مانند تفریح. ولی چیزی که مهم است این است که بتوانیم در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه این نیازها را برطرف کنیم. خوراک یک نیاز اصلی برای انسان است و از این رو تولیدکنندگان زیادی رو به تولید مواد غذایی و خوراکی آورده اند مانند کیک که تقریباً در میان تمام مردم جهان به علت دسترسی آسان ، ارزانی قیمت، سالم بودن آن و... دارای مشتری است. جامعه امروز ما با جمعیت جوان خود و دانش آموزان و کودکان فراوان یکی از پر مصرف کننده ترین جوامع این کالا می باشد. امید است که با تولید مناسب چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت بتوانیم خدمتی به مردم جامعة ایران عرضه کرده باشیم. مشخصه های طرح : عنوان محصولات تولیدی : کیک اسفنجی و کلوچه ظرفیت تولید : 240 تن در سال تعداد روز کاری : 270 روز تعداد شیفت 2 نوبت در هر روز و هر شیفت 8 ساعت کاری ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تهیه، اسفنجی، کلوچه، ص
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 14:39 | چاپ مطلب

دانلود پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار

ضرورت برنامه‌ریزی به عنوان بخشی ‌از هر فعالیت ‌کاری برنامه‌ریزی خوب می‌تواند: کارآفرین را در ادارة کسب‌وکار راهنمایی کند؛ از بروز اشتباههای زیانبار جلوگیری کند؛ در پیشرفت و بهبود کار کمک نماید؛ انجام امور را سرعت بخشیده و در نتیجه باعث صرفه‌جویی در زمان شود؛ فرآیند‌های مختلف تولید، بازاریابی و توزیع را بهینه‌سازی کرده و از اتلاف مواد اولیه، کار و سرمایه جلوگیری نماید؛ همچنین، با تعیین چشم‌انداز و رسالت شرکت، مدیریت را در دستیابی به اهداف کوتاه و بلند‌مدت یاری می‌دهد.  تعریف کارآفرینی: دکتر رابرت هیسریچ کارآفرینی را به شرح زیر تعریف نموده است:  کارآفرینی عبارت است از               فرآیند خلق چیزی با ارزش و متفاوت،                              از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی،    &nbs ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 08:33 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 115 )
   1      2     3     4     5      ...      12   >>
صفحات