X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پایان نامه تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

پایان نامه تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

چکیده

این پروژه با هدف بررسی محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی پورتر در شرکت لبنی دوشه هراز آمل انجام گردیده است.وضع رقابت در یک صنعت به پنج نیروی اساسی بستگی دارد. قدرت مشترک این نیروها،سود نهایی با لقوه هر صنعت را تعیین میکند. قدرت مشترک نیروها ممکن است برای همه روشن باشد لیکن برای مقابله با آن ها استراتژیست ها ی صنعت لبنیات باید به عمق رفته ومنابع رقابت را تجزیه و تحلیل نمایند. جامعه آماری این تحقیق که به صورت نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شده است،20نفر می باشند. داده ها بعد از جمع آوری از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ﺑﺮ اﺳـﺎس نتایج، بین هر یک از نیروهای پورتر با میزان فروش وسهم بازار شرکت رابطه معناداری پیدا شد همچنین تاثیر قدرت چانه زنی خریداران نسبت به دیگر نیروها بیشتر میباشد لذا استراتژیستهای شرکت باید بر قدرت چانه زنی خریداران تمرکز بیشتری داشته باشند.

کلمات کلیدی:

استراتژی، محیط رقابتی، صنعت لبنیات، مدل پنج نیروی مایکل پورتر، دوشه هراز آمل

مقدمه:

در محیط متغیر امروز، برای حضور ورشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته ومانندآن، اگر در خلق مزیت رقابتی موثر نباشند،هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت وراهبرد، رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است. رقابت پذیری یکی از مفاهیم مهم و کلیدی می باشد که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران مدیریت، اقتصاد و تجارت بین الملل را به خود جلب نموده است و برای آن تعاریف بسیاری از دیدگاه های گوناگون ارائه شده است.یکی از الگوهای مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل محیط رقابتی در یک صنعت با هدف تدوین استراتژی لازم، مدل پنج نیروی پورتر است. اساس این استراتژی بر رقابت مبتنی است. تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار رقابت، تنها در حرکت‌های رقبا متجلی نمی­شود بلکه رقابت در یک صنعت، ریشه در اصول اقتصادی و نیروهایی رقابتی دارد که فراتر از رقبا هستند.مشتریان، عرضه کنندگان مواد اولیه، نورسیدگان بالقوه و کالاهای جانشین، همگی عوامل رقابتی هستندکه ممکن است برحسب نوع رشته صنعتی، کم­و­بیش برجسته و فعال باشند.

قسمتی از متن

مدل پنج نیروی پورتر نوعی ابزار راهبردی ودرون سازمانی است که جهت تجزیه وتحلیل میزان جذابیت (ارزش) ساختار های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل بدون شک یکی از متداول ترین ابزارهای راهبردی تجاری است و بارها کارایی خود را به اثبات رسانده است.

در شیوه تجزیه وتحلیل رقابتی پنج نیروی پورتر، با پنج نیروی رقابتی اصلی سروکار داریم که عبارتند از:

1- رقابت میان رقبای فعلی: آیا رقابت شدیدی بین رقبای فعلی وجود دارد، ایا همه رقبا در یک سطح قرار دارند ویا بعضی قوی تر هستند.

2- قدرت چانه زنی خریداران: موقعیت خریداران چگونه است وایا میتوانند با همکاری یکدیگر حجم بزرگی سفارش دهند.

3- قدرت چانه زنی تامین کنندگان:موقعیت فروشندگان مواد اولیه چگونه است،چند تامین کننده بالقوه در بازار وجود دارد وایا بازار انحصاری است و تنها چند تامین کننده خاص، بازار را در اختیار دارند.

4- ورود تازه واردها ورقبای بالقوه:تازه واردها برای ورود به بازار رقابت با چه موانعی روبرو هستند وآیا به راحتی می توانند به رقیب تبدیل شوند.

5- تهدید محصولات و خدمات جایگزین: آیا محصولات و خدمات جدید به راحتی جایگزینی محصولات وخدمات فعلی میشوند واز نظر قیمتی با آنها قابل رقابت هستند.

فهرست رئوس مطالب

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق

1-1 -مقدمه.................................................................................................................................... 1

1-2-تعریف مساله..........................................................................................................................3

1-3- فرضیات مساله.....................................................................................................................4

1-4-هدف از اجرا.........................................................................................................................5

1-5-توجیه ضرورت انجام طرح.....................................................................................................5

1-6-روش پژوهش وتکنیک های اجرایی......................................................................................5

1-7-قلمرو تحقیق.........................................................................................................................6

1-8-سوالات تحقیق......................................................................................................................6

1-9-پیشینه تحقیق.........................................................................................................................6

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-بخش اول:تعاریف،اصول ومبانی نظری...............................................................................11

2-1-1-تعریف استراتژی............................................................................................................ 11

2-1-2-تعریف مدیریت استراتژی...............................................................................................11

2-1-3-بررسی محیط سازمان......................................................................................................11

2-1-4-تجزیه وتحلیل محیط خارجی........................................................................................12

2-1-5-تجزیه وتحلیل محیط داخلی...........................................................................................16

2-1-6-مفهوم رقابت پذیری......................................................................................................17

2-1-7-مزیت رقابتی..................................................................................................................18

2-1-8- مزیت رقابتی پایدار........................................................................................................19

2-1-9-تجزیه وتحلیل رقابت..................................................................................................... 19

2-1-10-الگوی مبتنی بر پنج نیروی پورتر..................................................................................20

2-1-11-نیروی اول :شدت رقابت بین شرکت های رقیب.........................................................21

2-1-12-نیروی دوم:توان بالقوه برای ورود رقبای جدید............................................................22

2-1-13-نیروی سوم:توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین..............................................23

2-1-14-نیروی چهارم:توان عرضه کنندگان مواد اولیه در چانه زدن.............................................23

2-1-15-نیروی پنجم:توان مصرف کنندگان در چانه زدن..............................................................24

2-1-16-منحنی تجربه...................................................................................................................25

2-1-17-تجزیه وتحلیل رقیب.......................................................................................................25

2-1-18-شناسایی رقبای شرکت....................................................................................................26

2-1-19-دیدگاه صنعت.................................................................................................................27

2-1-20-دیدگاه بازار.....................................................................................................................27

2-1-21-تعیین اهداف رقبا.............................................................................................................28

2-1-22-شناسایی خطمشی رقبا.....................................................................................................29

2-1-23-ارزیابی نقاط قوت وضعف رقیب....................................................................................30

2-1-24-براورد الگوی واکنشی رقبا..............................................................................................32

2-1-25خط مشی های رقابتی........................................................................................................33

2-1-26-جایگاه رقابتی..................................................................................................................34

2-2-بخش دوم: صنعت لبنیات.......................................................................................................34

2-2-1-معرفی رقبای شناخته شده در صنعت لبنیات.....................................................................34

2-2-2-شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)..........................................................................................35

2-2-3-شرکت فراورده های لبنی رامک.........................................................................................35

2-2-4-شرکت لبنیات میهن...........................................................................................................35

2-2-5-شرکت لبنیات سحر...........................................................................................................35

2-2-6-شرکت لبنیات کاله.............................................................................................................36

2-2-7-صنایع لبنی تین(دامداران)..................................................................................................36

2-2-8-تولید محصولات لبنی درایران طی سال 2013..................................................................36

2-2-9-وضعیت لبنیات جهان در سال 2013.................................................................................37

2-2-10-فراورده های لبنی.............................................................................................................37

2-2-11شاخص های ساختاری......................................................................................................38

2-2-12وضعیت مواد اولیه ومحصولات.........................................................................................40

2-2-13الگوی مصرف شیر وفراورده های لبنی..............................................................................41

2-2-14تولیدکنندگان عمده شیر ومحصولات لبنی.........................................................................42

2-2-15تولید..................................................................................................................................43

2-2-16صادرات................................................................................................................. ..........44

2-2-17واردات.............................................................................................................. ....... ......45

2-2-18وضعیت تکنولوژی............................................................................................... ...........47

2-2-19مواد اولیه .................................................................................................................... ....47

2-2-20ذینفعان.............................................................................................................................47

2-3-بخش سوم:استراتژی های رقابتی...........................................................................................50

2-3-1-استراتژیهای عمومی سه گانه............................................................................. ...............51

2-3-2-پیشرو بودن در هزینه کم...................................................................................................51

2-3-3-تمایز............................................................................................................................. ....52

2-3-4-تمرکز............................................................................................................................ ...53

2-3-5-تشریح نقش استراتژیک خریداران........................................................................ ...........53

2-3-6-نیازهای خرید در ارتباط با توانمندیهای شرکت........................................................... ...54

2-3-7-پتانسیل رشد خریدار.........................................................................................................55

2-3-8-قدرت چانه زنی خریداران................................................................................................57

2-3-9-هزینه ارائه خدمات به خریداران........................................................................................57

2-3-10-گسترش دامنه گزینش خریداران.....................................................................................58

2-3-11-محصولات جایگزین.......................................................................................................59

2-3-12-معرفی انواع محصولات جایگزین...................................................................................60

2-3-13-تشریح نقش استراتژیک محصولات جایگزین................................................................60

2-3-14-موانع ورود به صنعت لبنیات..........................................................................................61

2-3-15-مزیت مقیاس..................................................................................................................61

2-3-16-تمایز محصول................................................................................................................63

2-3-17-نیاز به سرمایه..................................................................................................................64

2-3-18-دسترسی مطلوب به مواد اولیه.........................................................................................65

2-3-19-سیاست های دولت.........................................................................................................66

2-3-20-دسته بندی استراتژیک رقبای موجود در صنعت.............................................................68

2-3-21-میزان دریافت شیر خام (ارتباط با تامین کنندگان)..........................................................68

2-4-بخش چهارم : معرفی شرکت لبنی دوشه هراز امل................................................................69

2-4-1-محصولات شرکت............................................................................................................70

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-ابزارجمع آوری داده ها...........................................................................................................72

3-2-ویژگی های فنی وابزاری اندازه گیری.....................................................................................72

3-2-1-روایی .................................................................................................................................72

3-2-2-پایایی...................................................................................................................................73

3-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها....................................................................................................74

فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق

4-1-بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان....................................................................................76

4-1-1-بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت..................................................................................76

4-1-2-بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصیلی..........................................................77

4-1-3-برسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن.............................................................................78

4-2-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه پورتر......................................80

4-3- آزمون نرمالیته نظرات...............................................................................................................83

4-4- آزمون سوال اول تحقیق............................................................................................................84

4-5- آزمون سوال دوم تحقیق............................................................................................................85

4-6- آزمون سوال سوم تحقیق............................................................................................................85

4-7- آزمون سوال چهارم تحقیق..........................................................................................................86

4-8- آزمون سوال پنجم تحقیق............................................................................................................87

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه..........................................................................................................................................89

5-2- آزمون سوال اول تحقیق..............................................................................................................89

5-3- آزمون سوال دوم تحقیق ............................................................................................................89

5-4- آزمون سوال سوم تحقیق............................................................................................................90

5-5- آزمون سوال چهارم تحقیق.........................................................................................................90

5-6- آزمون سوال پنجم تحقیق...........................................................................................................90

5-7- نتیجه گیری وتوصیه های استراتژیک...................................................................................... .91

5-8-پیشنهاد برای تحقیقات آتی......................................................................................... .... ..........94

5-9-محدودیت های تحقیق.............................................................................................. ........ .......95

منابع...................................................................................................................................... ..... ........96

ضمایم وپیوست...................................................................................................................................خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 11:50 | چاپ مطلب

پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی، تدوین طرح کسب و کار

پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی، تدوین طرح کسب و کار


اسلاید ۱ :

تعریف کار آفرینی

 • تعریف ساده کار آفرینی: کار آفرینی یعنی راه اندازی واحدهای تولیدی جدید، بطوری که هم منجر به تولید فرصت های شغلی جدید شود و هم تولید ثروت حلال از طریق ایجاد ا رزش افزوده دنبال داشته باشد.
 • تعریف علمی کارآفرینی: کارآفرینی فرایندی است با طعم کسب و کار که:

– باعث ایجاد ((تغییر و تحول)) شود.

– از طریق ((نوآوری)) محقق می شود.

– بانی آن افرادی هستند …

– که ((فرصتهای)) اقتصادی را در می یابند و یا خود چنین فرصتهایی را خلق می کنند.

– و خالق ((ارزش)) هایی برای خود و جامعه می شوند.

اسلاید ۲ :

 • بنا به تعریف پرفسور هاروارد استون سون کارآفرینی یعنی:

– افزایش فرصتها

– فراتر از منابع و امکاناتی که هم اینک در اختیار دارید.

تعریف دیگر: کار آفرینی فرایند خلق چیزی نو و با ارزش از طریق اختصاص زمان وتلاش بسیار زیاد و با پذیرش ریسکهای مالی و روانی و اجتماعی به منظور رضایت شخصی، استقلال و دریافت پاداش مالی است.

یا به عبارت دیگر: تشخیص و استفاده خلاقانه از فرصتهای موجود برای تبدیل این فرصتها به موقعیت های تجاری سودآور.

و به طور خلاصه تبدیل علم به ثروت از طریق نوآوری را کارآفرینی می نامیم.

اسلاید ۳ :

معنای بهتر کارآفرینی:

ارزش آفرینی است.

چیزی که جامعه به آن بها می دهد، ارزش نامیده می شود.

پس کارآفرین باید بنا به ارزشهای جامعه، تولید ارزش نماید.

بعبارت دیگر کارآفرینی فرصت پاسخ به نیازهای پاسخ داده نشده جامعه است.

و جهت تشخیص فرصت، انگیزه، تخصص و تفکر خلاق نیاز است.

اسلاید ۴ :

۱- نقطه شروع :

(خودباوری و اعتماد به نفس): ایمان داشتن به خود و شناخت خود

اسلاید ۵ :

۲- مراحل آغازین

 1. شروع با بسم الله الرحمن الرحیم :

برای وصل به دریای بیکران رحمت الهی

برای زدن مهر قبولی کار

برای استخراج بی نهایت از دل لحظه

برای رهایی از قید و بند نتیجه

رنگ خدایی زدن به کار

برای انتخاب بهترین کار با بهترین روش

اسلاید ۶ :

 1. مهندسی تغییر :

همین جا

از خود

از همین الان

در حوزه ها ی دانش

بینش

رفتار

احساس

اسلاید ۷ :

۳ . هدفگذاری :

منطقی

بر اساس امکانات و ارزشهایم

کوتاه مدت و دراز مدت

زمان بندی شد

دقیق و مشخص

اسلاید ۸ :

۳- بکارگیری تفکر خلاق

واگرا

۴- مدیریت زمان ` استفاده از زمان های مرده .

۵- ایده پردازی و نوشتن طرح و برنامه متناسب با علاقه و مهارت .

۶- همت والا ` اجرای طرح (BP)

۷- پشتکار و استمرار.

اسلاید ۹ :

 • گام اول – تصمیم گیری برای کارآفرین شدن

۱- آشنایی با کارآفرینی

 • گام دوم – پردازش ایده های موفق کسب و کار

۲- شناسایی فرصت و پردازش ایده ها

۳- تحلیل امکان پذیری

۴- تحلیل صنعت و رقبا

 • گام سوم – حرکت از ایده به سوی شرکت کارآفرینی

۵- ایجاد تیم کارآفرینی

۶- ارزیابی مالی مخاطره

۷- پایه ریزی اصول صحیح اخلاقی و قانونی

۸- تدوین یک طرح کسب و کار

۹ – سرمایه گذاری و یا تامین مالی

اسلاید ۱۰ :

چهار گام کارآفرینی به اعتقاد برینگر

 • گام اول – تصمیم گیری برای کارآفرین شدن

۱- آشنایی با کارآفرینی

 • گام دوم – پردازش ایده های موفق کسب و کار

۲- شناسایی فرصت و پردازش ایده ها

۳- تحلیل امکان پذیری

۴- تحلیل صنعت و رقبا

 • گام سوم – حرکت از ایده به سوی شرکت کارآفرینی

۵- ایجاد تیم کارآفرینی

۶- ارزیابی مالی مخاطره

۷- پایه ریزی اصول صحیح اخلاقی و قانونی

۸- تدوین یک طرح کسب و کار

۹ – سرمایه گذاری و یا تامین مالیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 11:33 | چاپ مطلب

پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

چکیده

از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در جهت کسب مزیت رقابتی،آگاهی و شناخت سطح قابلیت تکنولوژیک بنگاه و استفاده مناسب از آن‌ها می باشد.

ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های مورد نیاز برای اجرای اولویت های تکنولوژیک بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند،بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آن‌ها را مشخص می سازد. تحقیق حاضر در پی ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی در شرکت‌های خدماتی می‎باشد. حال با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی قابلیت های فناورانه و مبحث تدوین استراتژی و همچنین اهمیت ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی ، در این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی تکنولوژی های فعلی و شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت های فناورانه می‌پردازیم، در این راستا شرکت هواپیمایی خلیج فارس برای انجام پژوهش در نظر گرفته می‌شود. در این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع و با رعایت الزامات تعریف قابلیت های فناورانه ، تعداد 52 تکنولوژی شناسایی ‎شدند. اهمیت این شاخص‎ها از طریق توزیع 200 پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت هواپیمایی خلیج فارس واقع در استان اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 195 پرسشنامه مرجوع شد، داده‎های جمع‎آوری شده از طریق تکنیک تاپسیس فازی، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت شاخص ها اولویت بندی گردیدند.همچنین با استفاده از مدل پاندا سطوح قابلیت های فناورانه این شرکت با تعداد 36 شاخص عملکرد مورد ارزیابی واقع گردید و در نهایت شکاف بین سطح موجود و مطلوب قابلیت های فناورانه بررسی گردید.

کلید واژهها: قابلیت های فناورانه ، تکنیک تاپسیس فازی، استراتژی، شرکت هواپیمایی خلیج فارس.

مقدمه

بخش صنعت کشور، امروزه از لحاظ فناوری، دچار نوعی بی‌برنامگی بوده و بخش عمده‌ای از مشکلات صنعتی در راستای توسعه نیافتگی آن، ناشی از همین امر است زیرا ورود فناوری بدون برنامه‌ریزی استراتژیک مناسب، باعث خروج سرمایه از کشور شده و در داخل نیز از بهره‌وری و کارایی مناسبی برخوردار نیست. از همه مهم‌تر اینکه فناوری‌های موجود، باعث انتقال دانش فنی و تولید فناوری‌های مشابه در داخل و یا توسعه و بهبود و بومی‌سازی آن نمی‌شوند. پژوهش ها نشان می دهد تکنولوژی به عنوان کاربرد عملی دانش و تجربه در جهت رفع نیاز بشر، نقش پر رنگی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها و کسب مزیت های رقابتی بنگاه ها داشته است.

بخشی از متن

شرح واژهها و اصطلاحات تحقیق

تکنولوژی : تکنولوژی تمام دانش ها، محصولات، ابزار و روش ها و سیستم هایی است که به خدمت گرفته می شود تا محصول یا خدمتی ارائه شود. تکنولوژی فرایند انتقال و تبدیل منابع به محصولات از طریق دانش، تجربه، اطلاعات و ابزار است.( خلیل،1389)

ارزیابی تکنولوژی : ارزیابی تکنولوژی فرایندی است که بوسیله آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، جذابیت تکنولوژی هایی که در محصولات خود مورد استفاده قرار می دهند و با باالقوه امکان استفاده از آنها را دارند و همچنین توانمندی های تکنولوژیک خود را مورد ارزیابی قرار می دهند. ( خلیل،1389)

ارزیابی توانمندی های تکنولوژیکی : ارزیابی توامندی های تکنولوژیکی فرایندی است که در آن سطح فعلی قابلیت ها و توانایی های تکنولوژیک سازمان اندازه گیری می شود تا هم نقاط ضعف و قوت تکنولوژی سازمان شناسایی شود و هم بتوان توانمندی های تکنولوژیک سازمان را با رقبا با سطح ایده آل آن مقایسه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب اقدام کرد.( طباطباییان،1384)

استراتژی : روشی است که سازمان برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود اتخاذ می کند. این اهداف بر اساس نیازها، خواست ها و الزامات ذینفعان تنظیم می گردند. در مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر فرصت ها و تهدیدهایی برای سازمان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. تعامل میان تهدید ها و فرصت ها از یک طرف و نقاط قوت و ضعف از طرف دیگر مبنای تعیین استراتژی خواهد بود.( اعرابی،1389)

استراتژی تکنولوژی : عبارتست از تصمیمی که سازمان در ارتباط با سرمایه گذاری، توسعه و بهره برداری از تکنولوژی های محصول و فرایند خود اتخاذ می کند. بدین ترتیب علاوه بر تعیین اولویت های سرمایه گذاری، استراتژی تکنولوژی باید روش مناسب توسعه و بهره برداری از تکنولوژی های منتخب را نیز تعیین کند. ( اعرابی،1389)

پورتر در سال 1985 مجموعه فعالیت های سازمان را (فعالیت های اصلی و پشتیبانی) زنجیره ارزش نامید و یک مدل عمومی برای مجموعه فعالیت های مزبور ارائه داد. در روش او، ارزیابی تکنولوژی بر اساس عملکرد صورت می پذیرد. شاخص های عملکرد می تواند هزینه، ضایعات و ... باشد.( پورتر،1985)

فهرست مطالب

موضوع صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق ............................................................................... 2

مقدمه 2

1-1- بیان مسئله 3

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع 4

3-1- گزاره های تحقیق 6

1-3-1- پرسش های اصلی و فرعی 6

2-3-1- هدف های تحقیق 6

4-1- روش کلی تحقیق 6

1-4-1- جامعه تحقیق، نمونه گیری 7

2-4-1- روش گردآوری داده ها 7

3-4-1- روش تحلیل داده ها 7

5-1- موانع و محدودیت های تحقیق 8

6-1- خلاصه ای از پیشینه تحقیق مرتبط 8

7-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 10

8-1- نقشه راه 12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ............................................................................. 13

مقدمه 14

1-2- مفاهیم فناوری و تعاریف 14

2-2- طبقه بندی تکنولوژی 17

3-2- مفهوم استراتژی 20

1-3-2- تعریف جامع مدیریت استراتژیک 21

2-3-2- ماهیت و اهداف استراتژی ها 22

4-2- استراتژی تکنولوژی 22

1-4-2- استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه 23

2-4-2- استراتژی تکنولوژی برای شرکت های خدماتی 24

5-2- ارزیابی تکنولوژی 25

1-5-2- انواع ارزیابی تکنولوژی 28

2-5-2- مقایسه رویکردهای اصلی ارزیابی تکنولوژی 30

6-2- مفهوم ارزیابی توانمندی تکنولوژی 32

1-6-2- ارزیابی توانمندی تکنولوژی 35

2-6-2- ارزیابی توانمندی تکنولوژی برای شرکت های خدماتی 38

7-2- مدل های ارزیابی توانمندی تکنولوژی 39

1-7-2- روش اطلس تکنولوژی 40

2-7-2- مدل پورتر 41

3-7-2- مدل پاندا و راماناتان 42

4-7-2- مدل فورد 43

5-7-2- مدل تناسب تکنولوژی 44

6-7-2- مدل چیزا 45

7-7-2- مدل TIME 45

8-7-2- مدل فال 47

8-2- صنایع هوایی 48

9-2- شرکت هواپیمایی خلیج فارس 48

10-2- پژوهش های انجام گرفته 50

11-2- جمع بندی 55

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ......................................................................... ....... 57

مقدمه 58

1-3- روش تحقیق 59

2-3- جامعه تحقیق و نمونه گیری 60

1-2-3- جامعه آماری 60

2-2-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه 61

3-3- جمع آوری داده ها 62

1-3-3- روش و ابزار جمع آوری داده ها 62

2-3-3- مقیاس مورد استفاده 63

3-3-3- روایی ابزار 64

4-3-3- پایایی ابزار 64

4-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 66

1-4-3- تکنیک تاپسیس فازی 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ......................................................................................... 70

مقدمه 71

1-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

1-1-4- طراحی پرسشنامه 72

2-1-4- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه 72

3-1-4- نتایج مربوط به مشخصات مصاحبه شوندگان 74

2-4- تجزیه و تحلیل داده ها 78

1-2-4- ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژی 78

2-2-4- شناسایی تکنولوژی های مرتبط با ایرلاین 80

3-2-4- طبقه بندی تکنولوژی های مرتبط با ایرلاین 81

4-4- اولویت بندی تکنولوژی ها با تکنیک تاپسیس فازی 83

5-4- جمع بندی 87

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات..................................................................... 88

مقدمه 89

1-5- نتایج و یافته های تحقیق 89

1-1-5- نتایج مربوط به تعیین شاخص های اولویت بندی 93

2-5- مزایای الگوریتم پیشنهادی و تکنیک تاپسیس فازی 93

3-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق 94

4-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 94

5-5- جمع بندی 95خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 11:46 | چاپ مطلب

تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISOIEEE

تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE

چکیده: طیف نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانهای فنی در فرآیند توسعه سیستم‌ها شناسایی شده و براساس یک تحقیق توسط ارتباط رسان های فنی استرالیایی در سال 1997 منتشر شد. تحقیق موردی پس از آن بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی جدید را انجام داد. هدف تحقیق، کمیت بخشی به مشارکت ارتباط رسانان منفی از دیدگاه بیرونی توسعه دهندگان و کاربران –این مقاله یافته‌های عمده از این تحقیق را شرح می‌دهد- نتایج، حاوی یافته‌های تحقیق 1997 است که در آن ارتباط رسانان فنی مشارکت مثبتی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی داشتند. نتایج به طور کمیتی نشان می‌دهد که کاربران به طور برجسته در جائیکه ارتباط رسانان فنی در فرآیند توسعه حضور داشتند.

اصطلاحات شاخص سیستم‌های اطلاعاتی ارتباط سازمان فنی

چرخه عمر توسعه سیستم‌های سنتی، نیاز به گزارش سازی کاربر را شناسایی کرده اما به طور کل نگارش این موضوع بر مراحل بعدی چرخه پیش از مرور دوباره سیستم و شروع دوباره چرخه، منتقل می‌کند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فنی به دلیل عدم حضور آنها در ادبیات سیستم های اطلاعاتی آشکار و واضح است. در ادبیات ارتباط فنی، وضعیت ارتباط رسانان فنی در سیستم‌های توسعه نیز به مقدار کم گزارش شده است. این تعجب برانگیز نیست بنابراین، توجه کم به حوزه حضور ارتباط رسان فنی در فرآیند توسعه سیستم و وقتی که این مشارکت حداکثر ارزش را دارد. داده شده است. کار اخیر با حمایت مالی انجمن ارتباط فنی با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزایش ارزش اجرا شده Redigh از این مطالعه گزارش می‌دهد که در حوزه تکنولوژی اطلاعات، کار ارتباط سازان فنی به کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و زمان برنامه ریزی، هزینه‌های کمتر آموزشی و حمایتی و کاهش خطاهای کاربر منجر شد. مثالهای دیگری توسط ادبیات ارائه شده اند، که حمایت بیشتری را در مورد اینکه ارتباط رسانان فنی موجب افزایش ارزش فرآیند توسعه می‌شوند ، ارائه می‌کنند.

یک مقاله‌ای که زودتر در یک تحقیق ملی از ارتباط رسانان فنی گزارش شده هدف آن شناسایی نقش ارتباط رسانان فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در استرالیا است. مقاله گزارش دادکه نقشهای زیر به طور وسیع توسط ارتباط رسانان فنی اجرا شده است.

- عمل به عنوان حامی کاربر

- نگارش کمک آنلاین

- نگارش وویرایش سیستم و پیامها و

- ارائه توصیه به طرح رابطه

این مسئله در دیگر مطالعات گزارش شده در ادبیات ارتباط فنی ثابت است که معتقدند ارتباط رسانان فنی مهارت اجرای نقشها را دارند.

نتایج تحقیق 1997 بیشتر از قبل نشان داد که برای حضور کارآمد ارتباط رسانان فنی و برای مشارکت آن با حداکثر ارزش، آنها باید در مرحله آغازین فرآیند توسعه حاضر شوند. و آغازین یعنی، پیش یا در مرحله طراحی- مقاله گزارش داد که 66% ارتباط رسانان فنی در پیش یا در مرحله‌ طراحی حاضر شدند.

در حالیکه تحقیق می‌توانست به طور واضح شناسایی کند که نقشهای ارتباط رسانان فنی کدام است و در چه زمان آنها در فرآیند توسعه حاضر شده‌اند، نتایج جزئیات بیشتری را از نحوه مشارکت این نقشها یا افزایش ارزش در توسعه سیستم‌ها، خصوصاً از یک دیدگاه کاربر را ارائه نکرده‌اند- کار مطالعه موردی بیشتر برای شرح و ارائه جزئیات بیشتر تأثیر کار ارتباط رسان فنی طراحی شد.

روشها

کار تحقیق 1997 و تحقیق گزارش شده در اینجا بخشی از کار آرایه‌ای انجام شده از طریق مدرسه سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه Monash، ملبورن، استرالیا است. مطالعه موردی بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی را شامل می‌شد. نیمی از سیستمها در طول توسعه، یک ارتباط رسان فنی را حاضر کردند، که با سیستم‌های نوع A شناسایی می‌شدند و نیمی دیگر سیستم‌های نوع B بودند که از حضور آنها استفاده نکردند.

مصاحباتی با حدود 4 و 7 نفر برای هر سیستم انجام شده و توسعه دهنده کاربران و ارتباط رسان فنی را شامل می‌شود و هر جا که قابل کاربر بود ، مصاحبه با 90 نفر انجام شده و 40 ساعت از نوارهای ضبط شده جمع آوری می‌شدند.

برای تضمین اینکه یک ساختار مرتبط و ثابت برای جمع آوری اطلاعات حفظ شده بود. یک کتابچه درآغاز ایجاد شد که تمام پرسشهای، موضوعات گوناگون را شامل می‌شد، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا برخی بخشهای کتابچه را در طول مصاحبه کامل کنند. یادداشتهای اضافی یا مشاهداتی نیز در طول فرآیند مصاحبه در کتابچه ثبت شدند. اگر چه از مصاحبه شوندگان پرسش‌های مشابهی پرسیده شد، آنها به کیفیت بخشی شفاهی پاسخهای کتبی خود تشویق شدند، زمانیکه آنها پرسشهای کتابچه را پاسخ می‌دادند، پرسشهای دیگری هم مطرح شدند که نتیجه آنها داده‌های کمی و کیفی بود.

یک نمونه از کتابچه را می‌تواند در سایت زیر ببینید.

http//:www.manah.edu au/blsslab/j f protocol

روش تجزیه و تحلیل‌های مطالعه موردی

مصاحبه‌ها توسط 20 توسعه دهنده، 66 کاربر و 10 ارتباط رسان فنی انجام شدند. از متاماتریس ها برای تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد، یک متاماتریس، طبق شرح Huberman, Miles ضرورتاً پیوند دو لیست است که با ردیفها وستونها تهیه شده است. متا ماتریس‌ها داده‌های مشروح برنامه‌ریزی نمودارهای اصل در یک فرمت استاندارد هستند- این روش یک ابزار دارای ساختار از طراحی نتایج کمی از لیست‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات مصاحبه را به دست می‌دهد.

از spss برای تحلیل آماری داده های کمی استفاده شد. تستهای جزر Chi برای اهمیت P<0.05 او="" تست="" t="" برای="" مقایسه="" ابزار="" استفاده="">

بحث در مورد یافته ها

کاربران و ارتباط رسانان فنی در اکثر موضوعات توافق داشتند. اما توسعه دهندگان اغلب جوانب سیستم‌های خود را در درجاتی بالاتر از کاربران، رده بندی کرونر – مورد زیر، ارائه دهنده نتایج بوده و براساس 4 نقش اصل ارتباط رسانان فنی سازمان یافته است، درک دیدگاه کاربر، نگارش کمک آنلاین، مشارکت در طراحی سیستم و رابط کاربر و پیغامهای خطا.

دیدگاه‌های ارتباط رسانان فنی

دیدگاه‌های ارتباط رسانان فنی از طریق یک تحقیق، جمع آوری شده شده و در مقاله قبلی گزارش شد. داده‌های تحقیق، در ابتدای کمی بوده و بر نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانان فنی در طول توسعه سیستم تمرکز داشت. برخلاف آن، مصاحبه‌های مطالعه موردی با ارتباط رسانان فنی بر این تمرکز داشت که آنها چگونه در فرآیند توسعه حضور داشتند طرح سوالات کیفی بود. بخش زیر خلاصه پاسخهای ارتباط رسانان فنی به 4 نقش اصلی است.

درک دیدگاه کاربر ( حمایت کاربر): برای هدف این مقاله، نقش حمایت کاربر فرض شده که یک درک دیدگاه کاربر را شامل شود. تحقیق بنا کرد که ارتباط رسانان فنی عقیده دارند که درک دیدگاه کاربر یک عنصر مهم کار آنها است. دو پرسش باید پاسخ داده شوند، بنابراین:

اگر ارتباط رسانان فنی از دیدگاه کاربر به عنوان توسعه دهندگان و ادعای ارتباط رسانان فنی برداشت می‌کنند پس اثر آن چیست؟

آیا آن موجب بهبود سیستم برای کاربران می‌شود؟

تعداد زیادی از ارتباط رسانان فنی در مورد مفهوم برداشت از دیدگاه کاربر، نظر دادند نمونه این پاسخها این مورد است.

فهرست

عنوان صفحه

فصل 1 ‍: استانداردهای مستندسازی IEEE

بخش 1-ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چکیده:.................................................................................................................... 1

روش تجزیه و تحلیل های مطالعه موردی ........................................................... 4

بحث در مورد یافته ها ......................................................................................... 5

دیدگاه ارتباط سازمان فنی ................................................................................... 5

دیدگاههای کاربر .................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل داده های کیفی کاربر ................................................................... 16

طراحی رابط کاربر ............................................................................................... 19

بخش 2 - کاربرد سبک های یادیگری در تهیه گزارش نرم افزار

اصطلاحات شاخص.............................................................................................. 27

تغییر دادن سبک ها .............................................................................................. 32

بخش 3 - گرایشات در تولید گزارش اتوماتیک

کاربرداتوماسیون ................................................................................................. 39

پیشینه 40

کاهش تلاش 43


فصل 2 : استانداردهای مستندسازی ISO

بخش 1. استانداردهای بین المللی

مقدمه..................................................................................................................... 47

موضوع.................................................................................................................. 48

مرجع های معیار و ضابطه ای.............................................................................. 48

تعاریف ................................................................................................................. 49

ویژگیهای مورد نیاز ............................................................................................. 49

گزارش ................................................................................................................. 53

بخش 2: پردازش اطلاعات دستورالعمل های برای مستندسازی سیستم های کاربردی بر مبنای کامپیوتر

موضوع و زمینه کاربرد ....................................................................................... 55

اصول مستندسازی .............................................................................................. 56

احتمال مطالعه........................................................................................................ 59

مطالعه طرح سیستم .............................................................................................. 63

طراحی سیستم و توسعه ...................................................................................... 66

پشتیبانی سیستم ................................................................................................... 69

اجزای سیستم ...................................................................................................... 72

بررسی های اجرای بعدی .................................................................................... 73

مدیریت سندها....................................................................................................... 74

بخش 3 - سندسازی - ارائه پایان نامه ها و سندهای مشابه:

مقدمه

* موضوع و زمینه کاربری .................................................................................. 84

* منابع .................................................................................................................. 85

* تعاریف .............................................................................................................. 85

* مقدمه های تولید ................................................................................................ 85

*تربیت اجزاء......................................................................................................... 86

* جلد .................................................................................................................... 87

صفحه گذاری ..................................................................................................... 88

* غلط نامه ............................................................................................................ 91

*چکیده نامه مطالب ............................................................................................... 92

*فهرست مطالب .................................................................................................... 92

*تصاویر جداول ................................................................................................... 93

*علائم اختصاری .................................................................................................. 93

*متن اصلی ........................................................................................................... 94

*لیست منابع کتاب شناختی ................................................................................... 99

*ضمیمه ها:........................................................................................................... 99

*فهرست راهنما .................................................................................................... 100

*کتاب شناختی ...................................................................................................... 101

بخش 4 - تکنولوژی اطلاعاتی - خط مشی های برای مدیریت مستندات نرم افزار

*موضوع ............................................................................................................... 103

*منابع ................................................................................................................... 104

*تعاریف ................................................................................................................ 104

*نقش مدیران ........................................................................................................ 104

عملکردهای مستندات نرم افزار ........................................................................... 105

ایجاد سیاست (حط مشی) مستندسازی ............................................................... 108

ایجاد استانداردهای مستندسازی و دستورالعمل ها............................................. 110

ایجاد مراحل مستندسازی .................................................................................... 118

توزیع منابع به مستندات ....................................................................................... 118

برنامه ریزی مستندسازی .................................................................................... 120خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 11:06 | چاپ مطلب

بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف

بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف

ابریشم واژه ای است که جلال و زیبایی را در ذهن تداعی می کند ، ابریشم و بریشم ، حریر ، قز، افریشم و فریشم نیز گفته اند . در فرهنگ معین : ابریشم ، ماده ای است که کرم مخصوصی به نام

( کرم پیله ) ترشح می کند و با آن لانه ای بیضی شکل برای خود می سازد ، یا رشته تارهایی از تارهای پیله که برای دوختن و بافتن از آن استفاده می شود . در فرهنگ عمید : ابریشم ماده ای است که کرم ابریشم از غده های خود به شکل نخ بسیار نازک ترشح می کند و با آن لانه ای بیضی شکل می سازد که پیله نام دارد ، پیله ها را با بخار آب نرم می کنند تا سررشته ها پیدا شود ، آن گاه رشته ها را به هم تاب می دهند تا به ضخامت معّین برسد . بنا به افسانه ای که قدمت 4600 ساله دارد، یکی از ملکه های چین به نام سی لین شی ضمن گردش درجنگل متوجه تارهای نازکی شد که به دور شاخ و برگهای درختان توت تنیده شده بود. او با جمع آوری و ریسیدن تارها و بافتن آنها پارچه های نازک و لطیفی تهیه کرد و همین سبب شد تا در حدود سه هزار سال تولید و پارچه آن در انحصار چینی ها باشد و اگر کسی این را فاش می کرد با مجازات مرگ روبرو می شد . با وجود چنین سیاست سخت گیرانه در سال 419 بعد از میلادیک شاهزاده خانم با فرمانروای کشور ختن (ترکستان خاوری امروز ) ازدواج کرد ، وی چون علاقه زیادی به شوهرش داشت بی آنکه از مجازات مرگ بهراسد مقداری تخم نوغان در گیسوی خود پنهان و به شوهرش تقدیم کرد و به این ترتیب در سرزمین ختن کرم ابریشم متداول شد .بعدها به دلیل طوایف هون ، اهالی ختن ناگزیر به ترک وطن شدند و شماری نیز به ژاپن و برخی به مغولستان و کوه ها مهاجرت کردند . در نتیجه پرورش کرم ابریشم در کشورهای یاد شده آغاز شد و چون ابریشم بسیار گرانبها و پرارزش بود ، در سال 552 میلادی دو مبلّغ مذهبی که برای اشاعه مسیحیت در نواحی مورد اشاره اقامت گزیده بودند هنگام بازگشت در میان عصای توخالی خود مقداری تخم نوغان پنهان کردند و از طریق ترکستان و ایران به قسطنطنیه رساندند . کسانی که ورود ابریشم را مرتبط با جاده ابریشم می دانند ، معتقدند ابریشم در حدود 330 سال پیش از میلاد از چین به ایران راه یافته و تا مدتی بعد از ظهور اسلام رواج داشته است . در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش تهیه ابریشم در جهان شد و در حال حاضر بیش از 35 کشور جهان در تولید ابریشم مشارکت دارند .

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................. 3

فصل اول

سابقه نوغانداری در کشورهای آسیا............................................ 6

فصل دوم

سابقه نوغانداری در ایران از دوره هخامنشی تا کنون........................... 10

فصل سوم

نحوه پرورش کرم ابریشم ............................................. 16

تفریخ تخم نوغان......................................................... 17

مرحله پروش لارو. حرارت و رطوبت،دما،تغذیه،تمیز کردن بستر..................... 19

مرحله تنیدن پیله............................................... 21

برداشت پیله........................................................ 22

فصل چهارم

طبقه انواع نژاد بر اساس مناطق تجاری و بومی............................. 25

فصل پنجم

چرخه تولید تخم نوغان........................................... 32

فصل ششم

بیماریها و آفات کرم ابریشم................................................ 35

فصل هفتم

واریته های توتهای مختلف.................................. 39

فصل هشتم

فرآوری پیله (ماده اولیه صنعت ابریشم)............................. 44

فصل نهم

بررسی ویژگیهای کیفی ابریشم........................................ 52

ابریشم پرز........................................................................ 52

ابریشم چله......................................................................... 53

صمغ گیری ابریشم با مواد گوناگون................................... 54

صمغ زدایی در ایران................................................... 78

فصل دهم

تصاویر................................................................... 80

فصل یازدهم

نتیجه گیری............................................................. 98

منابع و ماخذ...................................................... 103خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:53 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی

پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی

در صورتیکه سیستم دارای هیچکدام از شرایط بالا نباشد، نیازی به معماری وجود ندارد. بنابراین، نمی توان ادعا نمود که همه سیستم ها نیاز به معماری دارند اما در صورتیکه سیستم، دارای حتی یکی از شرایط ذکر شده باشد، عدم استفاده از معماری مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود.

معماری را می توان د ید مشترک همه ذینفعان و توسع هدهندگان در توسعه و تولیـد سیـستم دانـست و از ایـن افـراد، خصوصیات سازمان توسعه دهندة معماری، محیط فنی و تجربه معمار و برخی خصوصیات دیگر تاثیر میپذیرد و البتـه بر آنها تاثیر نیز میگذارد [Bass03]. معماری ، نه تنها به عنوان یک چارچوب مدون برای تولید و توسعه سیستم، بلکه به عنوان وسیلهای ارتباطی بین ذینفعان سیستم و نشان دهندة اولین تصمیمات سطح بالای طراحی است و به همـین دلیـلحائز اهمیت است [Bass03].

در حال حاضر، معماری نرم افزار جزئی لاینفک از فرآیند تولید و توسعه نر مافزار شده است. اغلب روش های تولیـد و توسعه نرم افزار جدید بر پایه معماری٤ (معماری-محور) هستند. از جمله این روش ها می توان بـه متـدولوژی سـنگینوزنی٥ نظیر RUP و متدولوژیهای سبک وزنی نظیر Crystal ،Scrum ،XP و غیره اشاره نمود که تـدوین معمـاری را در دستور کار خود دارند. با توجه به استفاده از معماری در تولید و توسعه نرم افزار، نقش معماری در سـازمان واضـحتر از قبل دیده خواهد شد. در سازمان نسبت به نرم افزار سه جنبة جدید نمایان می شود: نـوع موجودیـت سـازمان، تکـراری، تدریجی و چرخشی بودن فرآیندهای سازمان و سرعت تغییرات سازمان که به بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

اگر مفهوم معماری نرم افزار مشابه با مفهوم معماری ساختمان در نظر گرفته شود، در این صورت م یتـوان معمـاری سازمانی را مشابه معماری یک شهر دانست. بدین دلیل که سازمان ها عـلاوه بـر فرآینـد از اطلاعـات، افـراد، مکـان هـا ، سیستمهای گوناگون و فناوریهای تولید مختلف تشکیل شده اند. وقتی در مورد سـاخت یـک سـاختمان برنام ـهریـزی

1 Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2002.

2 در واقع، این مطلب بیشتر در مورد کالاها مشاهده م یشود بدین معنی که شرکتی که اولین بار محصولی را به منطقه ای وارد مـی نمایـد، نـام آن شـرکت

(Brand) به عنوان نام محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

3 Custom Build

4 Architecture-centric Software Development

5 Heavy Documents

می شود، تمام عناصر تشکی لدهندة غیر فعال هستند و با نظر معمار تنظیم و سازماندهی می شوند. اما سـازمان از عناصـر زنده و فعال که عملکرد آنها کاملاﹰ بر روند معماری تاثیر می گذارد، تـشکیل شـده اسـت. عملکـرد هـر یـک از عوامـلسازمانی گاهی اوقات خارج از انتظار معمار است و از خارج از سازمان متاثر می شوند. به عنوان مثـال ، وقتـی محـصول جدیدی وارد بازار می شود سازمان نمی تواند بدون تاثیر باقی بماند و خواسته یا ناخواسته سازمان بایـد تغییراتـی بـرای حفظ بازار اجرا نماید. می توان این گونه عنوان نمود که سازمان سیستمی از یک سیستم بزرگتر است و متاثر از بیـرون و درون خود است. در ساختمان همواره سیستم در حالت صفر قرار دارد و ساختمان از ابتدا طراحی و پیاد هسازی می شود. اما معمار سازمان به سیستمی می پردازد که در حالت صفر قرار ندارد و دارای حالتی نامشخص است که البته قرار اسـت با معماری به حالتی تعریف شده برسد. بنابراین موجودیت سازمان با موجودیت دیگر سیستم ها متفاوت است.

فهرست مطالب

فهرست اشکال.........................................................................................................................................................................x

فهرست جداول .......................................................................................................................................................................xi

چکیده....................................................................................................................................................................................xii

فصل اول: معرفی موضوع.......................................................................................................................................................۱

۱-۱- مقدمه.......................................................................................................................................................................۲

۱-۲- تعریف مسئله ...........................................................................................................................................................۳

۱-۳- اهداف تحقیق...........................................................................................................................................................۵

۱-۴- ساختار تحقیق..........................................................................................................................................................۶

فصل دوم: زمینه تحقیق ...........................................................................................................................................................۷

۲-۱- معماری سازمانی.......................................................................................................................................................۸

۲-۱-۱- معماری سازمانی و لزوم آن..................................................................................................................................۹

۲-۱-۲- تعریف معماری سازمانی.....................................................................................................................................۱۱

۲-۱-۳- پیشینه معماری سازمانی......................................................................................................................................۱۴

۲-۱-۴- لایه های معماری سازمانی...................................................................................................................................۱۵

۲-۱-۴-۱- لایه حرفه ......................................................................................................................................................۱۶

۲-۱-۴-۲- لایه اطلاعات.................................................................................................................................................۱۶

۲-۱-۴-۳- لایه کاربرد.....................................................................................................................................................۱۷

۲- ۱-۴-۴- لایه داده .......................................................................................................................................................۱۷

۲-۱-۴-۵- لایه فناوری....................................................................................................................................................۱۷

۲-۱-۵- محصولات معماری سازمانی...............................................................................................................................۱۷

۲-۱-۶- تفاوت محصولات معماری سازمانی با روشهای دیگر..........................................................................................۱۸

۲-۱-۷- فرآیند معماری سازمانی......................................................................................................................................۱۹

۲-۱-۷-۱- جلب نظر و حمایت مدیریت عالی سازمان.....................................................................................................۲۰

۲-۱-۷-۲- سازماندهی مدیریتی و کنترلی.........................................................................................................................۲۱

۲-۱-۷-۳- تعیین فرآیند و رویکرد معماری......................................................................................................................۲۱

۲-۱-۷-۴- تدوین معماری سازمانی.................................................................................................................................۲۲

۲-۱-۷-۵- ایجاد طرح انتقالی و اجرائی ...........................................................................................................................۲۲

۲-۱-۸- جایگاه معماری سازمانی.....................................................................................................................................۲۲

۲-۱-۹- کاربرد معماری سازمانی......................................................................................................................................۲۵

۲-۱-۱۰- نتایج معماری سازمانی......................................................................................................................................۲۶

۲-۲- چارچوب های معماری سازمانی ..............................................................................................................................۲۷

۲-۲-۱- تعریف چارچوب معماری..................................................................................................................................۲۷

۲-۲-۲- جایگاه چارچوب معماری در تدوین معماری سازمانی ........................................................................................۲۸

۲-۲-۳- معرفی چند چارچوب معماری............................................................................................................................۲۹

۳۰......................................................................................................................................Zachman چارچوب -۱-۳-۲-۲

۲-۲-۳-۲- چارچوب FEAF...........................................................................................................................................۳۵

۲-۲-۳-۳- چارچوب C4ISR..........................................................................................................................................۳۷

۲-۲-۴- تنظیم چارچوب های معماری..............................................................................................................................۴۰

۲-۳- ماهیت سازمان........................................................................................................................................................۴۳

۲-۳-۱- ابعاد سازمانی......................................................................................................................................................۴۴

۲-۳-۱-۱- ابعاد محتوایی.................................................................................................................................................۴۴

۲-۳-۱-۱-۲- محیط........................................................................................................................................................۴۶

۲-۳-۱-۱-۳- فناوری سازمان..........................................................................................................................................۴۷

۲-۳-۱-۱-۴- اندازه .........................................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۱-۱-۵- فرهنگ......................................................................................................................................................۵۱

۲-۳-۱-۲- ابعاد ساختاری ...............................................................................................................................................۵۳

۲-۳-۱-۲-۱- رسمی بودن...............................................................................................................................................۵۳

۲-۳-۱-۲-۲- تخصصی بودن ..........................................................................................................................................۵۳

۲-۳-۱-۲-۳- داشتن استاندارد .........................................................................................................................................۵۴

۲-۳-۱-۲-۴- سلسله مراتب اختیارات .............................................................................................................................۵۴

۲-۳-۱-۲-۵- پیچیدگی...................................................................................................................................................۵۴

۲-۳-۱-۲-۶- متمرکز بودن..............................................................................................................................................۵۴

۲-۳-۱-۲-۷- حرفه ای بودن ............................................................................................................................................۵۵

۲-۳-۱-۲-۸- نسبت های پرسنلی.....................................................................................................................................۵۵

۲-۴- خلاصه فصل..........................................................................................................................................................۵۵

فصل سوم: بررسی فرآیند معماری سازمانی..........................................................................................................................۵۶

۳-۱- فرآیند برنامه ریزی معماری سازمانی.........................................................................................................................۵۷

۳-۱-۱- تعریف فرآیند و رویکرد معماری........................................................................................................................۵۷

۳-۱-۲- تدوین معماری سازمانی .....................................................................................................................................۶۳

۳-۱-۳- ایجاد طرح انتقالی...............................................................................................................................................۶۶

۳-۱-۴- مشکلات فرآیند برنامه ریزی معماری سازمانی.....................................................................................................۶۷

۳-۱-۵- راه حل های ارائه شده ..........................................................................................................................................۶۹

۳-۲- تاثیر ماهیت سازمان بر برنامه ریزی معماری سازمانی................................................................................................۷۰

۳-۲-۱- اهمیت تاثیر ماهیت سازمان بر فرآیند معماری.....................................................................................................۷۰

۳-۲-۲- استفاده از ابعاد سازمانی برای تنظیم چارچوب.....................................................................................................۷۱

۳-۲-۳- نگاشت ابعاد سازمانی به چارچوب معماری سازمانی...........................................................................................۷۵

۳-۳- مشکلات استفاده از ابعاد سازمانی در چارچوب معماری..........................................................................................۷۸

۳-۵- خلاصه فصل..........................................................................................................................................................۷۸

فصل چهارم: سبک معماری سازمانی....................................................................................................................................۸۰

۴-۱- سبک های معماری ..................................................................................................................................................۸۱

۴-۱-۱- نقش سبک در تدوین معماری ............................................................................................................................۸۱

۴-۱-۲- تعریف سبک معماری.........................................................................................................................................۸۲

۴-۱-۳- الگوی معماری...................................................................................................................................................۸۴

۴-۱-۴- شباهت ها و تفاوت های سبک و الگوی معماری ..................................................................................................۸۸

۴-۱-۵- معرفی چند سبک معماری..................................................................................................................................۹۰

۹۱................................................................................................................................... Pipe and Filter سبک -۱-۵-۱-۴

۹۲......................................................................................................................................Shared Data سبک -۲-۵-۱-۴

۹۳..................................................................................................................................... Client-Server سبک -۳-۵-۱-۴

۹۵.............................................................................................................................................Layered سبک -۴-۵-۱-۴

۴-۱-۵-۵- دیگر سبک های معماری.................................................................................................................................۹۶

۴-۲- تعاملات سبک و فرآیند معماری سازمانی................................................................................................................۹۸

۴-۲-۱- نقش سبک در معماری سازمانی..........................................................................................................................۹۸

۴-۲-۲- تبیین جایگاه سبک در فرآیند معماری سازمانی....................................................................................................۹۹

۴-۲-۳- تاثیر سبک بر فرآیند معماری سازمانی...............................................................................................................۱۰۱

۴-۲-۴- تفاوت نقش سبک و مدل مرجع .......................................................................................................................۱۰۳

۴-۲-۵- مدل تعاملات سبک معماری و فرآیند معماری ..................................................................................................۱۰۴

فصل پنجم: مطالعه موردی..................................................................................................................................................۱۰۸

۵-۱- مقدمه...................................................................................................................................................................۱۰۹

۵-۲- مطالعات موردی و دلایل انتخاب آنها....................................................................................................................۱۰۹

۵-۳- مطالعه چگونگی تعیین سبک معماری سازمانی......................................................................................................۱۱۱

۵-۴- ارزیابی مطالعات...................................................................................................................................................۱۱۷

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات ...........................................................................................................................................۱۱۹

۶-۱- خلاصه تحقیق......................................................................................................................................................۱۲۰

۶-۲- محدودیت های تحقیق...........................................................................................................................................۱۲۲

۶-۳- نتایج تحقیق..........................................................................................................................................................۱۲۳

۶-۴- پیشنهادات تحقیق .................................................................................................................................................۱۲۴

منابع و مآخذ ...........................................................................................................................................................۱۲۶خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:48 | چاپ مطلب

پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل

پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل

مثال مورد مطالعه :

شعار «بدون مرز» فورد – گروه اعزامی به کوهستان اورست

فرصت:

شعار «بدون مرز» فورد در مورد کسانی است که بر موانع زندگی غلبه می کنند و «نه » را به «بلی» تبدیل می نمایند . هیل و نولتون با استفاده از حمایت رسانه ای از تیم بدون مرز در سال 2002، نشان دادند که هیچ محدودیت و مرزی در زمینه توانایی ایجاد پوشش رسانه ای ایجاد کننده ی مارک تجاری وجود ندارد.(پ1 ص2)

شرکت فورد گروهی متشکل از 5 زن آمریکایی را تشکیل داد که همگی کوهنوردانی مبتدی بودند و همگی به دنبال تحقق رویای زندگی خود یعنی فتح قله اورست بودند. فورد امکانات مالی و منابع مورد نیاز برای تحقق این امر را فراهم کرد و هیل و نولتون به دنبال کسب اطمینان از این مطلب بودند که تمام کشور این گروه را دنبال می کنند که تلاش می کردند اولین و تنها تیم متشکل از زنان باشند که اورست را فتح نموده است.(پ2ص2)

رویکرد استراتژیک:

هیل و نولتون با پی بردن به داستان جذاب و متقاعد کننده این هیئت اعزامی از جمله این که اعضای تیم همگی مادر و مادربزرگ بودند و محدوده سنی آنان بین 35 تا 58 سال بود و همگی با چالش هایی در زمینه سلامت جسمانی خود روبرو شده بودند مانند سرطان، بیمار قلبی و دیابت، شبکه ای گسترده برای پوشش ترتیب دادند شامل علایق کلی، ورزش ها، سبک زندگی و شبکه های درمان مورد استفاده.(پ3ص2)

اهداف هیل و نولتون عبارت بودند از :

پوشش رسانه ای ملی و محلی از کل ماموریت از ابتدا تا پایان.( پ4ص2)

غلبه بر چالش های جغرافیایی اورست برای ورود داستان تیم «بدون مرز» فورد به منازل سر تا سرآمریکا.(پ1ص3)

ایجاد ارتباطی محکم میان فلسفه «بدون مرز» فورد، ماموریت فورد و تلاش های تیم در میان افکار عمومی از طریق پوشش رسانه ای ملی و منطقه ای.(پ2ص3)

اجرا:

برنامه در نمایشگاه اتومبیل نیویورک در حالی که 5 عضو تیم از مرکز جاویتز سقوط آزاد انجام دادند، آغاز شد.(پ3ص3)

فاکتورهای رشد:

IMC در نتیجه فاکتورهای زیر ظهور یافت و رشد کرد:

1- جا به جایی بودجه بازاریابی به زیر خط _کاهش میزان بودجه اختصاص داده شده به تبلیغات در رسانه های گروهی .(پ5ص18)

2- تفکیک رسانه ها و چند بخشی شدن ناشی از آن.

3- توده زدایی و جزءجزء کردن بازار.

4- تقسیم بندی بیشتر و ظهور بازارهای جداگانه.

5- انقلاب در فنآوری اطلاعات که همچنان در جهان در حال رخ دادن است.

6- توسعه بیشتر، دسترسی راحت تر و استفاده از پایگاههای داده که به صورت اثربخش تمام انواع ارتباطات بازاریابی را در بر می گیرند.

7- اهمیت تقویت تعهد مصرف کنندگان از طریق بازاریابی رابطه ای .

8- اهمیت ایجاد و تحکیم مبنای عدالت در تصویر مارک تجاری.

9- مارک تجاری، اولین عامل موفقیت سازمانی محسوب می شود.

10- توسعه و انتشار فناوری دیجیتالی.

11- گسترش چند ملیت گرایی و جهانی سازی با حمایت ابزارهای سیاسی و اقتصادی.( پ1ص19)

از طریق این فاکتورها , IMC یا رویکردهای یکپارچه رشد نموده است و بدون شک به رشد خود ادامه خواهد داد .(پ2ص19 )

در سال 1980 ، مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی مفهومی نوظهور و ناشناخته بود. بسیاری از کارشناسان و دانشمندان اجزای پیشبرد را به صورت جداگانه و متمایز در نظر می گرفتند ، آنها را به طور جداگانه مدیریت می کردند و بودجه آنها را به طور متفاوت تعیین می کردند و نه به صورت یکپارچه.ولی IMC وجود داشت و تعداد اندکی تلاش می کردند تا این جدایی را از بین ببرند.(پ3ص19)

در سال 1990 ، مجموعه ای از مطالعات به خصوص در آژانس های تبلیغاتی- نشان داد که IMC:

باعث افزایش تاثیر ارتباطات شد.

باعث افزایش اثربخشی ایده های خلاقانه شد.

باعث افزایش هماهنگی و سازگاری ارتباطات شد.

باعث بهبود بازده سرمایه گذاری ارتباطات شد.(پ5ص19)

برخی فاکتورهای منفی وجود داشتند . در سال 2003 ، بسیاری از مفسرین:

کاربرد IMC را برای ارائه راه حل های سریع تر موثر نمی دانستند.

در زمینه سنجش و ارزیابی اثربخش نقاط ضعفی را بیان کردند.

بیان کردند که کفایت در زمینه زمان و هزینه IMC مورد تردید است.

بیان کردند که قسمت اعظم IMC به ترکیب و توام سازی اجزای مخلوط پیشبرد می پردازد( و هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد).(پ1ص20)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:45 | چاپ مطلب

پاورپوینت گزارش تدوین سند ملی آموزش وپرورش گذ شته ، حال، آینده

پاورپوینت گزارش تدوین سند ملی آموزش وپرورش گذ شته ، حال، آینده

آموزش وپرورش بایداز روزمره گی بیرون بیاید؛ این اساس حرف است

با توجه به تحولی که امروز کشور دارد و آینده ای که خودمان برای کشورمان ترسیم کرده ایم . (که معیارش هم همین چشم انداز بیست سا له است و این سند چشم انداز ، بسیار چیز با ارزشی است ) باید آموزش و پرورش مان را تحول بدهیم؛ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم .

در این گزارش موارد زیر گنجانیده شده است :

• سند ملی چیست؟ شامل :الف: تعریف سند وقلمرو آن ب: اجزاء تشکیل دهنده سند

(مصوب شورای راهبری )

● چرایی ( ضرورت) تدوین سند ملی آموزش و پرورش .

● چگونگی تد وین سند، شامل : سیاست های حا کم بر فرآیند تدوین و اجرای سند

(مصوب شورای راهبری)، نظام طرح ریزی و فرآیند تد وین .

● اقدامات ومطالعات انجام یافته.

● دستاوردهای سند ملی برای آموزش وپرورش .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:59 | چاپ مطلب

دانلود مقاله تدوین راهکارهای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست شهرستان بهارستان

دانلود مقاله تدوین راهکارهای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست شهرستان بهارستان

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

مقدمه

دنیای امروزی ، دنیای تحولات سریع و گسترده در تمام زمینه هاست . " توریسم " و " گردشگری " به عنوان یک تجارت پر سود و درآمد زا می تواند یکی از موتورهای رشد اقتصاد ملی توجه شود که با سرمایه گذاری در این بخش می توان کشور را از وابستگی به منابع و ذخایر زیرزمینی نجات داد . پر واضح است که با اتمام این منابع ، اقتصاد کشور فلج گردد و کشور نیازمند به سایر کشورها .

در خصوص گردشگری باید گفت که مجموعه فعالیتی هست که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد ، از جمله : برنامه ریزی ، سفر- مسافرت به قصد – اقامت – بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن – خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان ...

برخی صاحب نظران ازجمله (( پیروس )) گردشگری را در قالب یک شبکه مبدأ – مقصد مورد بررسی قرار داده اند ؛ او می گوید :

(( گردشگری فعالیتی چند جانبه بوده و از آنجا که در مراحل مختلف آن از مبدأ تا مقصد ، خدمات گوناگونی درخواست و عرضه می شود از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است .

علاوه بر این احتمالاً در کشور یا منطقه ای تعداد زیادی مبدأ یا مقصد وجود دارد که اغلب آن دارای هر دو خصوصیت حرکت ( مبدأ ) و پذیرش ( مقصد ) هستند . ))

هدف پژوهش

در این پژوهش ، سعی شده با بررسی اجمالی فضای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگ و آثار تاریخی منطقه بهارستان با توجه به ظرفیت ها و کمبودهای موجود در شهرستان راهکارهایی قابل اجرا ارائه گردد تا با تلاش و همدلی مسئولین و مردم با غیرت بهارستان گامهای مثبتی در جهت رشد و توسعه این منطقه محروم برداشته شود . از جمله " چگونگی جذب گردشگر و رونق این صنعت مهم در شهرستان تاریخی بهارستان که گذرگاهی برای عبور اقوام ایران زمین بوده است .

روش تحقیق

از آنجا که در این پژوهش تمرکز اصلی بر " ارائه و تدوین راهکارهایی برای رونق بخشی به صنعت گردشگری و جذب توریست " در منطقه بهارستان بوده است که به صورت تطبیقی بوده و از روش توصیفی – تخیلی و مشاهده استفاده گردیده است . ( برای شناخت بیشتر شرایط موجود و تحلیلی آنها تطبیق شرایط و پدیده ها موجود مورد بررسی قرار می گیرد . ) روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای – مصاحبه با مسئولین منطقه شهرستان بهارستان – میدانی ( که شامل مشاهده و بررسی مناطق تاریخی و ... نیز تهیه پرسشنامه ( اما به دلیل هزینه بالای آن امکان استفاده به صورت گسترده نبوده است )

سپس با مطالعه و بررسی منابع اصلی و قابل دسترسی – مصاحبه ها ابتدا به جمع آوری و تنظیم فیش ، پرداخته و هر آنچه زاید یا تکراری بود حذف گردید سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است .

پیشینه ی تحقیق

با بررسی های انجام شده معلوم گردید که تاکنون پژوهشی تحت این عنوان صورت نگرفته است اما باید اذعان داشت که پژوهشهایی در زمینه بخش از شهرستان مثلاً " قلعه و قلعه نشینان اسماعیل آباد فاتح " از آقای حمید دهقانی یا در سازمان میراث فرهنگی رباط کریم نیز بررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان های استان تهران توسط گروه آقای محسن باقری انجام گرفته است .

اما در بررسی ها و مطالعات انجام شده در هیچ کجا به شکلی که مدنظر پژوهش حاضر است ، انجام نشده است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 00:15 | چاپ مطلب

پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر در 91 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

در 91 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

همگام با گسترش علوم و فن آوری در زمینه های گوناگون، توجه به مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مجامع علمی و همچنین صنایع و خدمات، بیش از پیش فزونی یافته و در سالیان اخیر در کشور ایران، تحولی شگرف را تجربه می کند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همراه با کسب موفقیت های درخشان در زمینه های عملیاتی، توجه ویژه ای به مقوله ایمنی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار داشته که از جمله ثمرات آن توجه به استقرار نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) می باشد. بکارگیری ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی(HSE) در بنادر، ضامن موفقیت ارائه خدمات بندری به افراد مربوطه می باشد. از این رو در این تحقیق به تعریف HSE و نحوه بکارگیری آن در بندر خرمشهر برای کم کردن ریسک ها و خطرها، هزینه های اضافی و متقابلا افزایش سلامت کارکنان و محیط کاری بندر و افزایش کارایی و کاهش استرس ناشی از کار و تلفات پرداخته شده است.

محقق در این پژوهش به توصیف شرایط ایمن در انبارهای بندر خرمشهر و پایانه کانتینری با بکارگیری HSE پرداخته است و شرایط ایمن و نا ایمن و همچنین انواع خطرات در جنبه های مختلف را در بندر بیان کرده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4 اهداف تحقیق 6

1-5 سوالات پژوهش 6

1-6 واژگان کلیدی 7

1-6-1 راهبرد 7

1-6-2 بحران 8

1-6-3 مدیریت بحران 9

فصل دوم : پیشینه تحقیق 10

2-1 مقدمه 11

2-2 پیشینه تحقیق 12

2-3 اهمیت پیشینه در تحقیقات 12

فصل سوم : روش تحقیق 23

3-1 مقدمه 24

۳ـ۲ روش و نوع تحقیق 25

3-3 مشخصات کلی بندر خرمشهر 26

3-3-1 وضعیت انبار بندرخرمشهر 26

3-3-2 تجهیزات دریایی بندرخرمشهر 27

3-3-3 تجهیزات خشکی بندر خرمشهر 28

3-3-4 تجهیزات ترمینال کانتینری 28

3-3-5 تجهیزات ترمینال کالاهای عمومی 29

3-4 ابزارهای جمع آوری اطلاعات 30

3-5 مفاهیم کلی 33

3-5-1 حادثه 33

3-5-2 بحران 34

3-5-3 مراحل بحران 38

3-5-4 مدیریت 41

3-5-5 مدیریت بحران 42

3-5-6 تعاریف مدیریت بحران 42

3-5-7 مراحل مدیریت بحران 45

3-5-8 مدل 47

3-5-9 مدل های مدیریت بحران 48

3-5-10 کنترل برنامه ریزی شده ی بحران 49

3-5-11 مدل راهبردی 51

3-5-12 نظریه های مختلف مدیریت بحران 52

3-6 نظریه ی مدیریت بحران شناور 54

3-7 نظریه و مدل ارتباطات بحران ذحران گونزالز_هرروپرات: 55

3-8 گونه های بحران 56

3-8-1 بحران انسانی 56

3-8-2 بحران طبیعی 56

3-9 سطوح بحران 56

3-9-1 بحران فردی 57

3-9-2 بحران سازمانی 57

3-9-3 بحران اجتماعی 57

3-10 مدل سه مرحله ای مدیریت بحران 58

فصل چهارم : بحث 60

4-1 گام های عملیاتی برای مدیریت بحران در سازمان های بزرگ و مهم 61

4-1-1 گام اول : تعریف بحران 61

4-1-2 گام دوم 61

4-1-3 گام سوم: برنامه ریزی در بحران 62

4-1-4 گام چهارم: عوامل کمیته ی باور 63

4-1-5 گام پنجم : عوامل موثر درتصمیم گیری حل بحران 63

4-2 انواع بحران های موجود دریک سازمان 64

4-2-1 بحران سازمانی 64

4-2-2 بحران منابع انسانی 65

4-3 بهره وری 70

4-4 عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی 70

4-6 سه عامل کلیدی در موفقیت سازمان 73

4-6-1 ارتباط 73

4-6-2 ارتباط باکارمندان 73

4-6-3 تعهد 74

4-7 روش های شناسایی خطر ها 75

4-8 وقتی یک حادثه ای رخ دهد به شیوه ی زیر عمل می کنیم: 76

4-9 روش های بررسی حادثه 77

4-10 مراحل تجزیه وتحلیل درخت خطا 79

4-11 تعریف تکنیک اف تی آی 79

4-12 انواع رویدادها: 81

نمودار 6: 84

نمودار7: 86

فصل پنجم : نتیجه گیری 88

5-1 مقدمه 89

5-2 نتیجه گیری 89

( منــــابع و مــــآخذ ) 90خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 10:42 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 47 )
   1      2     3     4     5   >>
صفحات