X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .

2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور‌،‌که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .

این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

گفتار دوم : دعوای خصوصی

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذکور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها که خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق کیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شرکاء و معاونان جرم امکان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری[2] به صراحت متذکر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنکه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهکار ، اقامه کرد .

مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل

دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر « وسیله‌ای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی‌اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یک سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست کم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی که فاقد ارزش قضایی است امتناع کنند و از سوی دیگر ، شیوه‌های صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه‌های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلکه در پاره‌ای از موارد قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود .

قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راه‌‌های اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :

1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی

ما این راه‌ها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : اقرار

[1] . متن بند الف م 3

[2] . ماده 5 آ.د.ک : تعقیب امور جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات ........................................................................................................................................... 2

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................... 2

گفتار اول : دعوای عمومی .......................................................................................................................... 2

گفتار دوم : دعوای خصوصی ................................................................................................................... 5

مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل .................................................................................................................. 6

گفتار اول : اقرار ............................................................................................................................................ 7

گفتار دوم : شهادت شهود ....................................................................................................................... 12

گفتار سوم : قسامه ................................................................................................................................... 14

گفتار چهارم : علم قاضی ......................................................................................................................... 17

فصل دوم : گردشکار ............................................................................................................................... 20

مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ............................................................................................................ 20

مبحث دوم : دفاعیات ................................................................................................................................. 22

مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................. 24

مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 25

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............................................................................................ 25

الف : نظر اکثریت ...................................................................................................................................... 25

ب: نظر اقلیت ................................................................................................................................................ 26

گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور .............................................................................................. 27

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ................................................ 28

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان .................................................................................................... 28

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ....................................................................................................... 29

فصل سوم : بررسی شکلی آراء ........................................................................................................... 29

مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ..................................................................................................... 29

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ........................................................................... 31

گفتار دوم : جمع آوری دلایل ................................................................................................................ 31

گفتار سوم : تامین کیفری ....................................................................................................................... 33

گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................. 34

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها .............................................................. 34

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ....................................................................................... 35

گفتار هفتم : صلاحیت .............................................................................................................................. 36

گفتار هشتم : ارجاع .................................................................................................................................. 37

گفتار نهم : دادنامه ..................................................................................................................................... 38

گفتار دهم : تجدید نظر خواهی .............................................................................................................. 39

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................. 40

مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ................................................................................................... 41

گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................. 41

گفتار دوم : نشانه گذاری ......................................................................................................................... 42

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ................................................................................... 44

گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44

بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم .......................................................................................................... 45

مبحث اول : تعریف .................................................................................................................................... 46

مبحث دوم : مصادیق ............................................................................................................................... 48

مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ............................................................................. 52

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی .................................................................. 53

فصل سوم : قتل پرونده .......................................................................................................................... 59

بخش سوم : نتیجه گیری

گفتار اول : انتقادات .................................................................................................................................. 64

گفتار دوم : پیشنهادات ............................................................................................................................ 66

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ........................................................................................................ 67

فهرست منابع................................................................................................................................................ 69

ضمائم

فهرست منابع :

الف : کتب فقهی

1- امینی ،‌علیرضا و آیتی ، سید محمد رضا ،‌تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم ، 1385 .

2- موسوی الخمینی ، روح ا... ،تحریر الوسیله ، انتشارات دارالمعلم ، چاپ دوم ، 1366.

ب: کتب حقوقی

1- آخوندی ،‌محمود ، آئین دادرسی کیفری ،‌انتشارات مجد ، چاپ اول ، 1384 .

2- آشوری ،‌محمد ، آئین دادرسی کیفری ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم ، 1385 .

3- آقائی نیا ، حسین ،‌جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ،‌ چاپ دوم ، 1384 .

4- زراعت ، عباس ،‌ شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش دیات ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ، 1380 .

5- صادقی ، محمدهادی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ هفتم ، 1383 .

6- کاتوزیان ،‌ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات میزان ، چاپ چهاردهم ، 1385.

7- گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانونی مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، 1383.

8- گلدوزیان ، ایرج ،‌حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه دانشگاه تهران ، چاپ هشتم ، 1380 .

9- میر محمد صادقی ،حسین ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ اول ، 1385 .

ج : جزوات

1- حکیمی نژاد ، جزوه تقریرات آئین دادرسی کیفری 1، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی 86-85.

2- قاسمی ، ناصر ،‌جزوه تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی 86-85 .

3- جزوه آئین نگارش آراء قضایی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه .

د) پایان نامه‌ها

1- مطالعه حقوق – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (‌جواز قتل مهدور الدم ) / احسان بابایی/ بهار 83/ دانشگاه امام صادق (ع) ] پایان نامه کارشناسی ارشد [

2- علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه / مصطفی قطبی راوندی / سال تحصیلی 86-85 / دانشکده علوم قضایی ] پروژه کارشناسی [خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:45 | چاپ مطلب

پایان نامه تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 942

پایان نامه تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت

ماشین سنکرون

ماشین سنکرون سه فاز، ماشینی دوار است متشکل از یک استاتور سه فاز که سیم پیچ شده است و در شکافهای هسته با فواصل یکنواخت چیده شده که مدار آرمیچری نامیده میشود.یک روتور با میدانی سیم پیچ که در شکافهای هسته توزیع شده و دریک مدار تک فاز قرار گرفته تحریک نامیده میشود.استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا میشوند که شکاف هوا نامیده میشود. اصل کار براساس پدیده اسنتاج الکترومغناطیسی می باشد. جریان مستقیم که در میدان تحریک درجریان است، میدانی مغناطیسی ساکنی را تولید میکند. وقتی که میدان تحریک می چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یک حوزه مغناطیسی دوار ظاهر میشود که در سطح تغییر میکند. با بیرون آمدن از قطبهای روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون دندانه های استاتور جریان می یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوغ استاتور بسته میشود.

بدنه روتور:

از یک فولاد یکپارچه با آلیاژ مرغوب درست شده است و با چکهای لازم و زیادی که در هنگام ساخت توسط شرکت آنسالدو(طراح و سازنده نیروگاه) انجام میگیرد، خواص مغناطیسی ، شیمیائی و مکانیکی این قسمت مهم ماشین (بدنه) معین میگردد. اتصال با توربین، انجام شده است بوسیله ، یک آلیاژ یکپارچه که

در انتهای شافت قرار گرفته. جهت جاسازی سیم پیچ در بدنه روتور، شیارهای مربع شکلی داخل بدنه روتور برای سیم پیچها مهیا شده است. انتهای شافت یک منفذ محوری هم مرکز دارد که تا بدنه روتور امتداد می یابد و با دو سوراخ جهت اتصال جریان تحریک همراه است.

فهرست

عنوان صفحه

ژنراتور 2

ماشین سنکرون 4-3

دور نمائی از ژنراتور 4

استاتور 4

پوسته 5

سیم پیچ استاتور 6

روتور 7

بدنهء روتور 8

سیم پیچ خفه کننده 9

حلقه های جمع کننده 10-9

هوا کشها 10

سیستم خنک کننده 10

مسیر هوا خنک کن در استاتور 11-10

مسیر هوا خنک کن در روتور 11

فیلترهای جبران کنندهء هوا 12-11

کولرها 12

یاتاقانها 13

فهرست

عنوان صفحه

روغن کاری 13

کنترل نظارت حرارتی توربین 13

رینگهای لغزشی و نگهدارنده های زغالی 13

بهره برداری 14

بهره برداری کلّی 14

سیم پیچ استاتور 14

روتور 15

هسته استاتور 15

پایداری و تثبیت وضعیت 15

اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور و هسته آن 15

لرزشها و ارتعاشات 16

راه اندازی ،بارگیری و تریپ 16

ملاحضات 16

پیش راه اندازی 17

اخطار 17

راه اندازی 18-17

دستور العمل های سنکرون شدن 18

بهره برداری به هنگام پارالل 19

تغییر در بار راکتیو 19

تریپ یا قطع مدار 19

تریپ نرمال 19

تنظیم اتوماتیک ولتاژ 20

تنظیم دستی ولتاژ 20

بهره برداری در فرکانس بالا 20

بهره برداری در فرکانس کم 20

خروج از حالت سنکرون 21

قطع میدان تحریک 22

عنوان صفحه

تریپ همزمان 22

تریپ ژنراتور 22

تریپ کلید اصلی ژنراتور 22

تریپ ترتیبی 22

تریپ دستی 23

برگشت اصلی وتریپ 23

برگشت دستی 23

حفاظت های ژنراتور 24-23

پلاک مشخصات ژنراتور 25-24

تصویر ژنراتور 26

بخش دوّم 27

مقدمه سیستم تحریک 29-28

تحلیل سیستم تحریک 31-30

پل تریستوری 31

ولتاژ ،جریان نامی 32

مقادیر نامی سیستم تحریک 33

مقادیر نامی ترانس تحریک 34

فیوز ها 34

اسنابر 35

کروبار 35

مقاومت تخلیه 36

حفاظت های کانورتر 36

فیوز 36

حفاظت ماکزیمم جریان لحظه ای 36

حفاظت اضافه جریان تأخیری 37

حفاظت جریان نامتعادل 38

قسمت کنترلی 40-39

کارت های سیستم 42-40

عنوان صفحه

دیاگرام تنظیم 42

فاز شیفتر و طراحی آن 43

آتش گیت تریستور ها 46-44

تست تریستور وزوایای آتش آن 47-46

ساختار نرم افزا ر 48-47

توابع رگولاتور 49-48

کنترل ریداندانت 49

پایانهء عیب یابی 50-49

نرم افزار پی سی ترم 51

فشرده ای از سیستم تحریک با شبکه 63-52

تصاویر سیستم تحریک 65-63

بخش سوّم 66

سیستم راه انداز 67

سیستم راه انداز نیروگا ه 69-68

معایب و مزایا 69

مشخّصات سیستم 69

بررسی قسمت های مختلف سیستم 74-70

شرح عملکرد کارت ها 81 -75

مشخصات ترانس سیستم راه انداز 82

نحوهء عملکرد وحلقهء اصلی کنترل در سیستم راه انداز 86-83

حفاظت های داخلی پانل 87

حفاظت های خارجی پانل 87

خطای باس 89

تصاویر 94-90

منابع ومراجع 95

منابع و مراجع :

[1]: مستندات مربوط به بهره برداری ؛ زونکن شماره 6 بخش اول ( مستندات لاتین ولوم 4 ؛ بخش دوم )

[2]: مستندات تعمیرات شامل زونکن شماره 127

[3]: مستدات موجود بر روی لوح فشرده نیروگاه ؛ پوشه 131

[4]:مستندات مربوط به بهره برداری، سیستم تحریک

[5]: مستندات مربوط به تعمیرات الکتریک زونکن شماره 4 قسمت الف، سیستم تحریک در نیروگاه.

[6]:مستندات مربوط به بهره داری ،ژنراتور اصلی

[7]:مستندات مربوط به ولوم 4 تعمیرات الکتریک (ژنراتور اصلی)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:41 | چاپ مطلب

415- پروژه تحقیقی بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

415- پروژه تحقیقی بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 157 صفحه فارسی -pdf در این تحقیق به بررسی ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری هافستده می پردازد . براساس اشتباهات حسابداری کشف شده از 70 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به بررسی مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر میزان اشتباهات حسابداری پرداخته است نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که فاصله قدرت و فردگرایی توضیح دهندگی بااهمیتی در مورد میزان اشتباهات حسابداری ندارد تمرکز قدرت در بین اجزای یک شرکت و ایجاد تعدیل گرهای داخلی نسبتا قوی و کارکنان صلاحیت دار مهمترین مشخصه شرکتهای مورد مطالعه بوده و همچنین با توجه به روحیات و روابط کاری در ایران شرکتهای مورد مطالعه برخلاف فردگرایی بیشتربر جمع گرایی تمرکز داشته اند . که این امر موجب اشتباهات کمتری در اقلام حسابداری شرکتهای مورد نمونه بوده است . همچنین بر اساس تعدیل فرضیات تحقیق و وارد کردن نوع مالکیت شرکتها که غالبا دولتی بوده اند بر میزان اشتباهات تاثیر داشت ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 12:54 | چاپ مطلب

پروژه کارآموزی تحقیقی - طراحی داخل رستوران

لینک دانلود   "MIMI file"   پایین همین صفحه   تعداد صفحات :  "66" فرمت فایل : " word" فهرست مطالب : چکیده   فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی شامل   1ـ تاریخچه سازمان   2ـ نوع محصولات تولیدی یا خدمات   3ـ شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی   فصل دوم   ـ پیشینه خدمات پذیرایی   فصل سوم   ـ رستوران و رستوران‌داری   انواع واحدهای خدمات پذیرایی   چک لیست فضاهای عرضه غذا   الف) رستوران   طرح / پلان   ب) طرح / دکور   ج) وسایل و تجهیزات خاص   ح) عمومی   * اهداف طراحی رستوران‌ها و سالن‌ها   * اهداف در طراحی رستوران   فصل سوم   طراحی رستوران ظاهر ساختمان :(EXTERIOR IMAGE)   قسمت آشکار (جلوئی) و قسمت پنهان (عقبی)   لوازم رستوران   جالباسی یا محل نگهداری پالتو   طراحی رستوران ظاهر ساختمان :(EXTERIOR IMAGE)   میزهای رستوران   چیدن میزهای رستوران   میز کمکی   میز چرخدار (تریلی)   می ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 11:47 | چاپ مطلب

پروژه کار تحقیقی رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 245 صفحه   مقدمه: حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند: درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن. در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است ( Exploiation ) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود. فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 16:13 | چاپ مطلب

تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی 13 ص - ورد

مقدمه درباره ضرورت و کاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاکنون کم‌صحبت نشده است چون هیچ جامعه‌ای در حوزه واقعیت نمی‌تواند بی‌نیاز از هنجار باشد. این الزام برای جوامع امنیتی با توجه به این امر که منطق غالب در فعالیت اطلاعاتی، استدلال می‌باشد از ویژگیهای واقعی اطلاعات است بنابراین جامعه اطلاعاتی که در آن سهم روابط سالم و منطقی لحاظ نگردد کمکی به پیشرفته امنیت نمی‌کند (کن‌بوث 1370، 54-53) هنجارها در هر دستگاه امنیتی تصویری هستند از نظم حاکم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام یا نظام‌های فکری رایج در آن جامعه. بعبارت دیگر، هنجارها بازتاب تصوراتی از ضرورتها و انتظارات سیاسی (image of reality) هستند که در یک دستگاه امنیتی وجود دارد و بر همین اساس بخشی از دانش آسیب‌شناسی به شمار می‌روند. بنابراین اگر محصول سیستم اطلاعاتی برخودار از دانش آسیب‌شناسی نباشد سالم قلمداد نمی‌شود «چون دایره سالم و ناسالم بودن نتیجه، بسی گشاده‌تر از دایره اصولی و غیراصولی بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولی است و نه هر چه غیراص ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 17:11 | چاپ مطلب

تحقیقی بسیار کامل بصورت پاورپوینت با تصاویر فوق العاده

کانسپت 20 موزه برتر دنیا

در این تحقیق بیست موزه برجسته دنیا مورد بررسی قرار گرفته است:
1- مونیخ ، آلمانBMWموزه
2- موزه GC prostho ژاپن
3- موزه ملی زاید، ابوظبی
4- موزه هنر معاصر نیتروی برزیل
5- موزه هنر معاصر نیتروی برزیل
6- موزه هنر علمی سنگاپور
7- موزه هنر نوین نیویورک
8- موزه پورشه اشتوتگارت آلمان
9- موزه شهر هنر و علوم ، والنسیا اسپانیا
10- موزه تاریخ آلمان، برلین
11- موزه لوور فرانسه
12- ساختمان موزه هنری کمبیل تگزاس
13- موزه گوگنهایم نیویورک
14- موزه تاریخ ارتش درسدن آلمان
و 6 موزه دیگر که با تصویر و توضیح کامل در پاور پوینت فوق بدان پرداخته شده است. تحقیقی بسیار کامل و علمی برای دانشجویان رشته معماری.


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 10:03 | چاپ مطلب

تحقیقی کامل با 54 اسلاید برای دانشجویان رشته معماری با تصاویری بسیار زیبا و علمی

تصاویر زیبا و مرتبط بسیاری در فایل موجود است که باعث غنی شدن این تحقیق گردید است. پروژه فوق نتیجه زحمت اینجانب بود و هزینه زیادی صرف آن شده است که امیدوارم برای شما عزیزان مناسب باشد. در ذیل فهرست عناوینی که به ان پرداخته شده آورده ام.
فهرست مطالب
1-موقعیت جغرافیایی زمین مورد نظر..
1-1 نقشه کل زمین..
2- مشخصات اقلیمی.
1-2 دما....
2-2 رطوبت
3-2 باد
4-2 نوع خاک..
5-2 جهت تابش خورشید.
6-2 بارش
3- مشخصات خانواده
1-3 معرفی اعضای خانواده.
2-3 از نطر اقتصادی.
3-3 اجتماعی..
4-3 فرهنگی.
5-3 سواد
4- مطالعات کالبدی
1-4 مشخصات فیزیکی زمین.
2-4 مصالح مورد مصرفی.
3-4 تکنولوژی ساخت...
4-4 جهت گیری بنا.
5-4 فضاهای مورد نیاز و ابعاد و ارتباطات.
دیاگرام های ارتباطی فضاها..
نتیجه گیری


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 09:59 | چاپ مطلب

تحقیقی یونس پیامبر

تحقیق یونس پیامبر

------در ادامه پرداختن به نقش حیوانات به لحاظ بنیانهای مذهبی و اجتماعی تاریخی در باورهای مردمی ،گویند که یونس پیامبری بود از پیامبران پروردگار که اهل نینوا را به یگانه پرستی و بت شکنی فرا میخواند و هر انچه تلاش مینمود بر راهبری انان، توفیق نمیافت ، عاقبت روزی ان قوم را بر خلاف گفته پرودگار ترک نمود و هر انچه بر وی وحی فرود امد وقعی ننهاد و ره به بیابان سپرد و رفت و رفت و ........ رفت تا عاقبت به دریا رسید،در مدخل هور۱* شناوری را پهلو گرفته به ساحل دید و بر ان سوار گشت و روی به دریا نهاد ،به شبی گذشته از ان روز دریا خروشان گشت و کشتی نشینان را وهم فرا گرفت ،انان بر این باور بودند که دریا گرسنه است و از میان مسافران یک نفر را باید به دریا بیافکنندتا ان خروش پایان یابد ،پس بر ان شدند که به قید قرعه ان فرد را انتخاب نمایند . به قرعه اول نام یونس از کیسه بیرون امد . انان که برای وی احترامی قائل بودند و وی را میشناختند رای به تکرار دادند،بار دیگر قرعه تکرار گشت و باز نام یونس و.... به سه بار قرعه را تکرار نمودند و جز نام یونس پیامبر نامی ز کیسه بیرون نیامد و عاقبت یونس گفت : که قسمت طاعت از امر پروردگار است و به دریا پرید ،به زمانی کوتاه و به فرمان پروردگار ماهی بزرگی یونس را بلعید و با خود به قعر دریا برد . از ان روز چهل روز گذشت و یونس چهل روز به توبه و ندبه در دل ماهی مشغول بود تا عاقبت توبه مقبول افتاد و به فرمان خدا ماهی به کنار ساحل امد و یونس را به ساحل فکند . یونس که چهل روز از افتاب بی بهره بود به دیدن نور خورشید به حال ضعف به گوشه ای فتاد . گویند که به پلکی، بوته کدویی در کنارش رویید و وی را در بر گرفت تا از افتاب مصونش دارد ، یونس به جند روزی در پناه ان بوته بود و از میوه ان بهره میبرد تا عاقبت به سوی نینوا بازگشت و راهبری و ارشاد انان را ز سر گرفت .خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیقی، یونس، پیامبر
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 22:24 | چاپ مطلب

پایان نامه تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546

پایان نامه تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546

ماشین سنکرون

ماشین سنکرون سه فاز، ماشینی دوار است متشکل از یک استاتور سه فاز که سیم پیچ شده است و در شکافهای هسته با فواصل یکنواخت چیده شده که مدار آرمیچری نامیده میشود.یک روتور با میدانی سیم پیچ که در شکافهای هسته توزیع شده و دریک مدار تک فاز قرار گرفته تحریک نامیده میشود.استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا میشوند که شکاف هوا نامیده میشود. اصل کار براساس پدیده اسنتاج الکترومغناطیسی می باشد. جریان مستقیم که در میدان تحریک درجریان است، میدانی مغناطیسی ساکنی را تولید میکند. وقتی که میدان تحریک می چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یک حوزه مغناطیسی دوار ظاهر میشود که در سطح تغییر میکند. با بیرون آمدن از قطبهای روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون دندانه های استاتور جریان می یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوغ استاتور بسته میشود.

دور نمائی از ژنراتور

ژنراتور که براساس قرارداد طراحی شده ، ماشینی است دارای سیستم خنک کننده هوا، با یک جفت قطب با روتور سیلندری ، که تهویه آن بصورت مدار بسته توسط مبدلهای حرارتی هوا به آب انجام میگیرد که در قسمت پائین پوسته استاتور جای گرفته است. (شکل 1 را ببینید). یک فرورفتگی کوچک به عمق تقریبی هزار میلیمتر مسیر هوای خنک را کامل مینماید. ژنراتور توسط روتور به توربین گازی V94.2 متصل شده است.

استاتور:اجزای اصلی استاتور عبارتند از :

1)پوسته

2)ورقه های هسته شامل سیم پیچ

اتصال قسمتهای انعطاف پذیر هسته استاتوردر پوسته

پوسته:پوسته که از فولاد ساخته شده ، شیار افقی است که در بالا و ته به دو نیمه مساوی تقسیم شده است. ورقه های هسته، اولین باندول ایجاد شده است که در نیمه پائینی پوسته گذاشته میشود و سپس

نیمه بالایی با پیچ روی آن محکم میگردد. هر دو قسمت ، نیروها را به فونداسیون انتقال میدهند و جریان هوای خنک را هدایت میکنند. برای این منظور آخر، سرپوشهایی در انتهای آنها بکار میرود. سرپوش بیرونی ، مدار جریان خنک ژنراتور را از اطراف جدا می سازد، و سرپوش داخلی، محفظه ها را قبل و بعد از فن مجزا میکند (یعنی قبل از مکش و بعد از فشار)

فهرست مطالب

بخش اول
ژنراتور ۲
ماشین سنکرون ۴-۳
دور نمائی از ژنراتور ۴
استاتور۴
پوسته۵
سیم پیچ استاتور۶
روتور۷
بدنهء روتور ۸
سیم پیچ خفه کننده ۹
حلقه های جمع کننده۱۰-۹
هوا کشها۱۰
سیستم خنک کننده۱۰
مسیر هوا خنک کن در استاتور ۱۱-۱۰
مسیر هوا خنک کن در روتور ۱۱
فیلترهای جبران کنندهء هوا ۱۲-۱۱
کولرها۱۲
یاتاقانها ۱۳
روغن کاری۱۳
کنترل نظارت حرارتی توربین۱۳
رینگهای لغزشی و نگهدارنده های زغالی۱۳
بهره برداری۱۴
بهره برداری کلّی۱۴
سیم پیچ استاتور۱۴
روتور ۱۵
هسته استاتور۱۵
پایداری و تثبیت وضعیت۱۵
اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور و هسته آن ۱۵
لرزشها و ارتعاشات۱۶
راه اندازی ،بارگیری و تریپ ۱۶
ملاحضات۱۶
پیش راه اندازی۱۷
اخطار۱۷
راه اندازی۱۸-۱۷
دستور العمل های سنکرون شدن ۱۸
بهره برداری به هنگام پارالل ۱۹
تغییر در بار راکتیو ۱۹
تریپ یا قطع مدار ۱۹
تریپ نرمال ۱۹
تنظیم اتوماتیک ولتاژ۲۰
تنظیم دستی ولتاژ۲۰
بهره برداری در فرکانس بالا ۲۰
بهره برداری در فرکانس کم ۲۰
خروج از حالت سنکرون۲۱
قطع میدان تحریک ۲۲
تریپ همزمان۲۲
تریپ ژنراتور ۲۲
تریپ کلید اصلی ژنراتور ۲۲
تریپ ترتیبی۲۲
تریپ دستی ۲۳
برگشت اصلی وتریپ ۲۳
برگشت دستی ۲۳
حفاظت های ژنراتور ۲۴-۲۳
پلاک مشخصات ژنراتور۲۵-۲۴
تصویر ژنراتور ۲۶
بخش دوّم ۲۷
مقدمه سیستم تحریک۲۹-۲۸
تحلیل سیستم تحریک ۳۱-۳۰
پل تریستوری۳۱
ولتاژ ،جریان نامی۳۲
مقادیر نامی سیستم تحریک۳۳
مقادیر نامی ترانس تحریک ۳۴
فیوز ها۳۴
اسنابر ۳۵
کروبار۳۵
مقاومت تخلیه۳۶
حفاظت های کانورتر ۳۶
فیوز۳۶
حفاظت ماکزیمم جریان لحظه ای۳۶
حفاظت اضافه جریان تأخیری ۳۷
حفاظت جریان نامتعادل ۳۸
قسمت کنترلی ۴۰-۳۹
کارت های سیستم۴۲-۴۰
دیاگرام تنظیم۴۲
فاز شیفتر و طراحی آن۴۳
آتش گیت تریستور ها ۴۶-۴۴
تست تریستور وزوایای آتش آن ۴۷-۴۶
ساختار نرم افزا ر ۴۸-۴۷
توابع رگولاتور ۴۹-۴۸
کنترل ریداندانت۴۹
پایانهء عیب یابی ۵۰-۴۹
نرم افزار پی سی ترم ۵۱
فشرده ای از سیستم تحریک با شبکه۶۳-۵۲
تصاویر سیستم تحریک ۶۵-۶۳
بخش سوّم۶۶
سیستم راه انداز۶۷
سیستم راه انداز نیروگا ه ۶۹-۶۸
معایب و مزایا۶۹
مشخّصات سیستم ۶۹
بررسی قسمت های مختلف سیستم۷۴-۷۰
شرح عملکرد کارت ها ۸۱ -۷۵
مشخصات ترانس سیستم راه انداز۸۲
نحوهء عملکرد وحلقهء اصلی کنترل در سیستم راه انداز ۸۶-۸۳
حفاظت های داخلی پانل ۸۷
حفاظت های خارجی پانل ۸۷
خطای باس ۸۹
تصاویر ۹۴-۹۰
منابع و مراجعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 05:44 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 58 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات