ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

تحقیق بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج

تحقیق بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج

24-2: درمان جسمانی کمرویی

درمان جسمانی کمرویی بیشتر برای غلبه بر حالت فوق عاطفی بودن صورت می گیرد در حالت فوق عاطفه شدید باید با دکتر مشورت کرد . عاطفه شدید به طور ناخود گاه در ایجاد کمرویی تاثیر زیادی دارد چرا که فرد در برابر عادی ترین رویدادها واکنشی شدید از خود نشان می دهد . عاطفه زیاد به شکل آشفتگی شدید عصبی، حالت خستگی عمومی بدن ، مسمومیت و تغییرات بیولوژیکی آشکار می شود .

دقت در کار هایی که باعث تقویت اعصاب می شوند ، استراحت کافی ، استفاده از داروهای آرامشبخش و بار بیتورات ، مراقبتهای پزشکی و تمرکز حواس برای درمان شخص فوق عاطفی بسیار مفید و به کار می رود . (پی داکو ، ترجمه آقایی ، 1371 ، صفحه 152 )

25-2 با حالت هایی که از آن ترس دارید روبرو شوید :

افراد عاطفی از بعضی از دیدارها و بعضی از اشخاص کارها و موقعیت ها دچار هراس شدید می شوند و تحمل بعضی از آن ها ، برای آن ها به صورت ناراحت کننده ای غیر قابل تصور به نظر می رسد . اما برای از بین بردن کمر.ویی از این پس باید این کارها را متوقف کرده و در برابر کسی که احساس راحتی نمی کنید را انتخاب کرده و هیچ فرصتی را از روبرو شدن با او را از دست ندهید کوشش کنید پاسخ او را محکم بدهید ، نگاه او را تحمل کنید و از نظریه خود تا آخرین لحظه دفاع کنید . قیافه خود را آرام و تاثیر ناپذیر نگه دارید، با اعتماد به نفس در اوبنگرید هر چه این تمرین ها به نظر دشوار تر باشد .

ضرورت آنها برای شما بیشتر است . هیچکس در دنیا نباید در شما نفوذ کند ، اجازه ندهید غیر از این بشود آن قدر بر خودتان مسلط باشید که در حضور جمع و در موقعیت های مختلف بتوانید خونسرد و آرام بمانید . برای دست به کار شدن امروز و فردا نکنید از همین امروز شروع کنید .( ژاگو، ترجمه بنی احمد ، 1382 ، صفحه 30)

26-2 : زندگی خود را تغییر دهید

برای درمان کمرویی توصیه ها و تمریناتی که ارائه می شوند زمانی ارز شمند می باشد که تصمیم خود را نسبت به تغییر شیوه زندگی اتخاد کرده باشید . اگر از کمرو بودن خسته شده اید دیگر نمی خواهید وامانده اجتماعی به حیات خود ادامه دهید ، یا از دیدن این که کمرویی شدید مانع استفاده از فرصت های خوب زندگی می شود احساس ناراحتی می کنید ، وقت آن است که همه را تغییر دهید .

چهاره نوع تغییر اساسی می باید در زندگی شما انجام پذیرد :

1: طرز فکر شما درباره خودتان و درباره کمرویی

2: طرز رفتار شما

3: ارزش های اجتماعی مشخص که افزایش دهنده کمرویی می باشند

4: رشد مهارت های اجتماعی مشخص و موفقیعت آمیز

27-2 روش های موثر در تقویت اعتماد به نفس و غلبه بر کمرویی

کمرویی شرایط ناتوان کنندهای برای اغلب افراد پدید می آورد و مانع از ایفای نقش در موقعیتهای اجتماعی و بیان دلمشغولیها و درخواست ازادواج از مشخص مورد علاقه خود میگردد . واقعیت این است که اغلب انسانها دقیقاً از همان شخصیت دلخواه طرف مقابلشان برخورد دارند ولی بدلیل کمرویی و ترس ، از بیان درخواست ازدواج طفره میروند و اغلب توسط معشوقه اشان مورد شکوه و شکایت قرار میگیرند . اینگونه افراد فقط به ملاقات و قرارهای عاشقانه اکتفا کرده و گام بلند تری بر نمیدارند . اگر کمرویی شما را از رسیدن بفرد مورد علاقه تان بازمیدارد به مطالعه خود ادامه داده تا بیاموزد چگونه می توانید بر آن چیره شوید.

1-3- روش تحقیق :

تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی است که هدف ان بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج در بهار 1386 می باشد.

2-3- جامعه آماری:

جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج می باشد.

3-3- نمونه آماری:

حجم نمونه مورد مطالعه از بین دانش آموزان راهنمایی که 20 نفر دختر و 20 نفر پسر می باشند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.

4-3- ابزارها:

ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کمرویی استنفرد است که به بیش از 000/5 نفر از نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان در سراسر دنیا ارائه گردیده و دارای 25 سؤال بسته می باشد.

5-3- روائی و پایائی:

روائی و پایائی مقیاس کمرویی استنفرد قبلاً توسط استنفرد و دیگران تأیید گردیده است .

6-3- روش آماری :

روش آماری به کار رفته در این تحقیق بر اساس روش های توصیفی و استباطی می باشد که در روش توصیفی بر اساس جدول فراوانی ونمودارها در روش استباطی با استفاده از مجذور کامل فرضیه های تحقیق را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

روش های آماری و تحلیل داده ها:

در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استباطی اطلاعات به دست آمده در سطح کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در سطح توصیفی نتایج داده ها به صورت جدول و نمودار توصیف می شود و در سطح استباطی بر اساس فرضیه های مطرح شده در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها

الف- تحلیل داده های اصلی

ب – تحلیل استنباطی

2- تحلیل داده های تلویحی

تحلیل داده های اصلی:

الف- تحلیل وتوصیفی: درسطح توصیفی در سطح جدول و نمودار برای نمایش داد ه ها استفاده می شود.

ب: تحلیل استنباطی در سطح تحلیل استنباطی از آزمون های آمار استنباطی استفاده می شود که در این تحقیق از آزمون غیر پرامتر یک مجذور کا استفاده شده است .

تحلیل داده های تلویحی:

از آنجایی که کمرویی یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و مانع از ظهور استعدادهای نهفته دانش آموزان می گردد و بر اساس تحقیقات انجام شده به عنوان رف تاری که مانع پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله تحصیل می گردد مورد توجه بوده است. در این پژوهش سعی شد که پدیده کمرویی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تا حدودی هم در این زمینه به بحث پرداختیم در مقدمه تحقیق مطرح شد که آیا بین کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی رابطه وجود دارد یا نه؟خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 10:57 | چاپ مطلب

پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی

پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی سید یونس اردبیلی

چکیده :

در این تحقیق ، محقق برآن بوده که تاثیر وضعیت خانوادگی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی نماید بنابراین با طرح فرضیه هایی از قبیل : رابطه بین تحصیلات والدین ویادگیری دانش آموزان و یا اشتغال مادران با یاد گیری فرزندان ویا وضعیت اقتصادی خانواده و یاد گیری دانش آموزان وتعداد اعضای خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدرسه راهنمایی دخترانه سید یونس اردبیلی تحقیقاتی صورت پذیرفته است به گونه ای که از بین تعداد 158 نفر کل دانش آموزان این مدرسه را تشکیل می دهند به علت محدودیت زمانی 20 نفر را به روش تصادفی ساده انتخاب نموده وبا توجه به نتایج آمار پاسخ های پرسشنامه هایی که توسط این دانش آموزان در راستای فرضیه های تحقیق تنظیم شده است وبا توجه به معدل این دانش آموزان و همچنین با استفاده از آزمون T برای دو گروه مستقل که برای هر یک از فرضیه ها به صورت جداگانه نمودار رسم شده و پاسخ ها نیز پس از محاسبات دقیق ثبت شده است که این پاسخها بیانگر آن می باشد که بین سواد والدین و تعداد کم خانواده ورفتارهای مناسب بین اعضای خانواده و وضعیت مناسب اقتصادی خانواده ها وشاغل بودن مادران در یادگیری و پیشرفت دانش آموزان تأثیر مثبتی دارد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

مقدمه : 2

بیان مساله: 5

اهداف تحقیق: 8

هدف کلی: 8

اهداف جزئی: 8

ضرورت و اهمیت تحقیق: 9

فرضیه های تحقیق: 11

متعیرهای تحقیق: 12

متغیر مستقل: 12

متغیر وابسته: 12

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات: 13

تعریف خانواده: 13

تعریف پیشرفت : 13

تعریف سواد : 13

تعریف لغوی پیشرفت تحصیلی: 14

پیشرفت تحصیلی: 14

تعریف مفهومی، پیشرفت تحصیلی: 14

فصل دوم:پیشینه های تحقیق. 15

پیشینه های نظری: 16

عوامل فردی.. 16

علل خانوادگی: 17

علل آموزشی و مدرسه ای: 18

سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده: 21

تحصیلات والدین: 22

اشتغال مادران: 23

بی سوادی والدین. 26

عوامل عاطفی و رفتاری خانواده: 27

فقدان والدین: 28

تعداد اعضای خانواده : 28

پیشنه ی عملی: پیشینه پژوهش در ایران. 29

پیشینه های پژوهش در خارج: 31

فصل سوم:روش تحقیق. 33

روش تحقیق: 34

جامعه آماری: 35

حجم نمونه و روش نمونه برداری : 36

داده های مورد نیاز تحقیق: 37

ابزارها و روش گردآوری اطلاعات: 38

روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات : 38

فصل چهارم:توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها 39

توصیف اطلاعات جمع آوری شده : 40

تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده: 43

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 52

جمع بندی نتایج تحقیق: 53

یافته های فرعی تحقیق: 54

محدودیت های انجام تحقیق: 55

پیشنهادها: 56

منابع و ماخذ: 57

ضمائم. 59خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:44 | چاپ مطلب

بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی

بخشی از متن اصلی : چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز می باشد. بدین منظور به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله ای از 311 نفر دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهرشیراز  (150 پسر و 161 دختر) به عنوان نمونه ی پژوهش استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل دو مقیاس می باشد که عبارتند از: الف) مقیاس جهت گیری هدف، شامل(تسلط، عملکرد و پرهیز از شکست) ب) مقیاس خود تنظیمی یادگیری که در این پژوهش جهت تبیین سهم هر یک از متغیر مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره (شیوه اینتر) استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که:جهت گیری هدف یادگیری (تسلط) با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارای قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و معنادار بوده است و تنها برای گروه پسران در پیشرفت تحصیلی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری نداشته است. از سویی جهت گیری پرهیز از شکست دارای قدرت پیش بینی کنندگی منفی و معناداری با متغیرهای وابسته بوده است. واژه های کلیدی:1-جهت گیری هدف 2- خودتنظیمی یادگیری 3 ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 08:13 | چاپ مطلب