X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

فهرست:

فصل اول : کلیات

- بیان مسئله

- انگیزه انتخاب موضوع

- قلمروتحقیق

- روش تحقیق

- پیشینه تحقیق

فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت

بخش اول : معانی فطرت

2-1-1-فطرت درلغت

2-1-2-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت

2-1-2-1-طبیعت

2-1-2-2-غریزه

2-1-2-3-فطرت

2-1-3-تفاوتها

2-1-4- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه

2-1-5- نتیجه گیری

2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن

2-1-7-مفهوم فطرت در روایات

2-1-8- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری

2-2-1- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری

2-2-2-تعریف وویژگیهای امور فطری

2-2-2-1-تعریف امورفطری

2-2-2-2-ویژگیهای امور فطری

2-2-3-اثبات فطریات درانسان

2-2-4-تقسیم امور فطری

2-2-4-1-بینش های فطری

2-2-4-2-گرایشهای فطری

بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت

2-3-1-عوامل شکوفایی فطرت

2-3-1-1-آموزه های الهی بوسیله انبیاء

2-3-1-2-تزکیه نفس وریاضت وتقوا

2-3-2-موانع شکوفایی فطرت

2-3-2-1-غفلت

2-3-2-2-وسوسه های شیطانی

2-3-2-3-عقل متعارف

2-3-2-4-دنیاگرایی

2-3-2-5-خطا درتطبیق

بخش چهارم :تاریخچه

2-4-1- فطرت وادیان

2-4-2-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان

2-4-2-1- فطرت درکلام سقراط وافلاطون

2-4-2-2-نظریه افلاطون

2-4-2-3-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون

2-4-2-4-افلاطون ومعرفت فطری

2-4-3-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی

2-4-3-1-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا

2-4-3-2-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین

2-4-3-3-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری

2-4-3-4-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی

2-4-3-5-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی

2-4-3-5-1-مفهوم فطرت

2-4-3-5-2-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت

2-4-3-5-2-1- فطرت افتقار

2-4-3-5-2-2- فطرت خضوع

2-4-3-5-2-3 -فطرت امید

2-4-3-5-2-4- برهان فطرت حب کمال

2-4-3-6- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی

2-4-3-6-1- فطرت مذهبی

2-4-3-6-2- برهان فطرت

2-4-3-7- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری

2-4-3-7-1- مفهوم فطرت مذهبی

2-4-3-7-2- نظریه فطرت

2-4-3-7-2-1- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت

2-4-3-7-2-2-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهری

2-4-3-7-2-3-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری

2-4-3-7-2-4- لوازم وتوابع نظریه فطرت

2-4-3-7-2-5- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت

2-4-3-7-3- برهان فطرت درنظر شهید مطهری

2-4-3-8- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی

2-4-3-8-1- مفهوم فطرت

2-4-3-8-2- برهان فطرت

2-4-3-9- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی

2-4-3-10- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی

فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری

بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور

3-1-1-باور درلغت

3-1-2-مفهوم باور

3-1-3-راههای رسیدن به باور

3-1-4-توجیه باور

بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام

3-2-1-معرفت شناسی دینی

3-2-2-تبیین باورهای دینی

3-2-3-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها

3-2-4- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام

3-2-5- باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان

3-2-6- نتیجه گیری

بخش سوم:مصادیق باورهای فطری

3-3-1- تشخیص احکام وباورهای فطری

3-3-2-اشاره اجمالی به احکام فطریات

3-3-3-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال

3-3-4-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز

3-3-5-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل

فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»

بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری

4-1-1- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری

4-1-2-فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن

4-1-2-1- فطرت وخداجویی

4-1-2-2- فطرت وخداشناسی

4-1-2-3- فطرت وخداپرستی

4-1-3- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»

4-1-4- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا

4-1-5- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی

4-1-6-گرایش فطری به خدا درکلام وحی

4-1-6-1-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند

4-1-6-2-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند

4-1-7- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری

4-1-7-1 -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان

4-1-7-2- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری

4-1-7-3- نتیجه بحث

4-1-8-توحید فطری

4-1-8-1- خداشناسی وتوحید

4-1-8-2-نقش فطرت درتوحید وخداشناسی

4-1-8-3-معرفت فطری«تعریف خدا»

4-1-9- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری

4-1-9-1- مروری برراههای خداشناسی

4-1-9-2- امکان شناخت خدااز طریق عقل

4-1-9-3- نظر حکمای اسلامی

4-1-9-4- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا

4-1-10- دلایل خداشناسی از نظر تعداد

4-1-10-1- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا

4-1-11- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری

4-1-11-1-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق

4-1-11-2-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک

4-1-11-3-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام»

4-1-11-4- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی

4-1-11-5- نتیجه گیری بحث

بخش دوم :باورفطری معاد

4-2-1- معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان

4-2-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی معاد

4-2-1-2- واژه معاد درقرآن وروایات

4-2-1-3- معنای عام وخاص معاد

4-2-1-4- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی

4-2-1-5- نقش معادباوری درحیات انسان

4-2-1-6- هدف از معاد شناسی

4-2-1-7-آثار اعتقاد به معاد

4-2-2- جایگاه فطری معاد

4-2-2-1- جایگاه معاد

4-2-2-2- ریشه های معاد دراعماق فطرت

4-2-2-2-1- پیمودن بی راهه ها

4-2-2-2-2- انحراف از فطرت وسرگردانی دربیراهه ها

4-2-2-2-3- خرافات مضحک واسف انگیز

4-2-2-3- معاد درتجلیگاه فطرت

4-2-2-3-1- فطرت نخستین رهنمودن راه

4-2-2-3-2- عشق به بقاء

4-2-2-3-3- رستاخیز درمیان اقوام پیشین

4-2-2-3-4- رستاخیز کوچک وبزرگ

4-2-3- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد

4-2-3-1- دلایل امکان باور فطری معاد

4-2-3-2- دلائل وقوع باور فطری معاد

4-2-3-2-1- برهان فطرت دراثبات باور فطری معاد

4-2-3-3- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد

4-2-3-4- نتیجه گیری

بخش سوم : باور فطری نبوّت

4-3-1- معانی نبوّت

4-3-1-1- معنای لغوی نبوّت

4-3-1-2- حقیقت نبوّت

4-3-1-3- نبوّت از نظر قرآن وروایات

4-3-1-4- انواع نبوّت

4-3-1-4-1- اثبات نبوّت عامّه از نظر فلاسفه وحکما

4-3-1-4-2- نبوّت خاصّه

4-3-2- نبوّت وفطرت

4-3-2-1- نبوّت مکمل فطرت

4-3-2-2- هماهنگی فطرت وشریعت

4-3-2-3- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت

4-3-3- فلسفه بعثت نبوّت

4-3-3-1- نمایاندن راه رستگاری

4-3-3-2- غفلت زدایی وبیدارگری

4-3-3-2-1- بازخواست پیمان فطری

4-3-3-2-2- یادآوری نعمتهای الهی

4-3-3-2-3- هموارساختن راه تفکر

4-3-3-3-پشتیبانی از فضائل اخلاقی

4-3-3-4- برقراری عدالت اجتماعی

4-3-4- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری

4-3-4-1- نیاز امور فطری به رهبری

4-3-4-2-لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین

4-3-4-2-1- انسان خواهان زندگی دستجمعی است

4-3-4-2-2- انسان یک موجود مرزنشناس است

4-3-4-3- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت

4-3-5- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت

4-3-5-1- ابوعلی سینا

4-3-5-2- سهروردی

4-3-5-3- ملاصدرا

4-3-5-4- دیدگاه متکلمان اسلامی

4-3-6- نتیجه بحث

فهرست آیات

منابع ومآخذ

چکیده انگلیسی

=========

بخشهایی از متن:

موضوع اصلی تحقیق باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی می باشد. دراین تحقیق می کوشیم ابتدا بحث فطرت رابطور کامل بیان کنیم وسپس به معنی ومفهوم باورها در اصطلاح بپردازیم که آیا باورهای فطری درانسان موجود است یانه؟ اگرموجود است نظر فلاسفه ومتکلمین اسلامی را دراین زمینه بیان کنیم.

فلاسفه ومتکلمین اسلامی درزمینه باورهای فطری سه اصل کلی ازعقاید را بیان نموده اندکه ترتیب منطقی آن به این صورت است که نخست بحث خداشناسی وتوحید وبه دنبال آن معادشناسی وسپس پیامبر شناسی مطرح کرده اند.

چنانکه علامه طباطبایی برمبنای همین عقیده اظهار می دارد که: «قرآن مجید برنامه زندگی انسان را به این نحو ریخت که اساس برنامه خودرا «خداشناسی» قرارداد واعتقاد ویگانگی خدا را اولین اساس دین شناخت وپس ازشناسانیدن خدا«معاد شناسی»راازآن نتیجه گرفت و اصل دیگر قرارداد وسپس ازآن «پیامبرشناسی»از معاد شناسی نتیجه گرفت زیرا پاداش اعمال نیک وبد بدون ابلاغ قبلی طاعت ومعصیت ونیک وبد از راه وحی ونبوّت صورت نمی بندد وآنرا نیز اصلی دیگر قرارداد واین سه اصل نامبرده را اصول دین شمرد.»[1]

اینکه باورهای فطری مثل،خداشناسی ،معاد ونبوت یک امر فطری است همه فلاسفه و متکلمین اسلامی درباره آنها اتفاق نظر دارند دراین زمینه نظرقرآن وسنت را در مورد فطری بودن باورها بررسی می کنیم واینکه اگرخداشناسی امر فطری است ،فطری به چه معناست ؟آیا همان معنا مراد است که بعضی از فلاسفه ومتکلمین گفته اند.یعنی ازفطریات منطقی است؟ یا ازآن معنا که مراد ومورد نظرعرفا است که معتقدندانسان مرتبه ای از ریاضت نفسانی و سیروسلوک معنوی خدا را بدون توسل به هیچ برهان واستدلال عقلی وبه نحو حضوری ،شهود می کند، یا مراد چیز دیگری است؟ ازطرفی می بینیم درطول تاریخ بشر توده مردم از راه گرایش به ادیان و از طرف فطرت سلیم خود، دوراز دقت های فلسفی وخودورزی های افراطی ،به خداایمان آورده اندوکمتر فردی از مومنان براثر اقناع عقلی و قبول استدلالات فلسفی به خدا مؤمن شده است. به همین جهت بسیاری از اندیشمندان ومتکلمان وعرفا درطول تاریخ تفکر بشری چه درغرب وشرق ،اصولاً احتیاج عقلی را درباره شناخت خداوند موثر ومفید نمی دانستند ومعتقد بودند که راه خداشناسی ،تجربه دینی وشهود قلبی است. ...

...


[1]- محمد حسین طباطبایی،قرآن دراسلام ،ص15.

...

سرمایه های فطری وتکوینی هدایت دردوسطح تنظیم شده است که می توان آن دورا سطح خودآگاه وناخودآگاه فطرت نامید.در سطح خودآگاه، بدیهیات عقلی وتمایلات عالی روحی وروانی انسان قرار دارند که با معرفت وبصیرت تفصیلی وآشکارهمراهند. این بخش از هدایت فطری، همان است که برای نبوّت وشریعت وحیانی بستر سازی می کند وضرورت آن را باز می نماید.بخش دیگر، سرمایه های فطری هدایت که سطح ناخودآگاه روح وذهن انسان را تشکیل می دهند،این سطح از هدایت فطری، درحدبالقوّه است ونقش نبوّت ووحی دراین باره به فعلیّت رساندن آنهاست واین امر ازطریق معارف ،احکام ومجموعه ای از بایدها ونبایدهای وحیانی تحقق می پذیرد .

رسالت هدایتهای الهی درشکوفا شدن استعدادها وبه فعلیّت رسیدن قابلیت های والاوبرین انسان عبارت از نشان دادن مقصد وراه ودادن امید وبیم وحمایت وستایش پاکان ونکوهش ناپاکان ومخالفت با آنان. [1]

بدیهی است زمانی هدایت تشریعی می تواندراهگشای حیات معنوی ورشد یابنده بشرباشد که با هدایت تکوینی اوهماهنگ باشد. حال آیا واقعیت نیزاین گونه بوده است ونبوّت وشریعت های آسمانی هماهنگ با فطرت بوده اندونظام تشریعی با نظام تکوینی تطابق کامل داشته است یا نه؟ پاسخ پرسش مزبور مثبت است و عقل ووحی برآن دلالت می کنند، یکی از روشن ترین دلایل این هماهنگی آیه فطرت [2] است. ...

...


[1] - همان،187.

[2] - روم/30.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:06 | چاپ مطلب

پرسشنامه مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین 1982

پرسشنامه مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین 1982

توضیح :
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :
تعداد مولفه :
روایی و پایایی :
نحوه نمره گذاری :
منبع :
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات :
توضیح :

هدف: ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :


تعداد گویه ها : 40
تعداد مولفه :
(باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور درمورد تفاوتهای جنسیتی)

روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 5 صفحهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:10 | چاپ مطلب

پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ 44OCCWG (2003)

پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ 44OCCWG. (2003).

توضیح :
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :
تعداد مولفه :
روایی و پایایی :
نحوه نمره گذاری :
منبع :
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات :

توضیح :

این پرسشنامه توسط OCCWGدر سال 2003 ساخته شد. نمره گذاری این پرسشنامه از صفر تا 7 می باشد
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :


تعداد گویه ها : 44
تعداد مولفه : ندارد
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 4خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 09:03 | چاپ مطلب

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (1968)

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (1968)

منابع:

Jones, R.G.(1968). A factorial measure of Ellis "irrational belief system, with personality and maladjustment correlations. Dissertation Abstracts International, 29, 4379B—4380B.(University Microfilms No. 69-6443

تقی پور.منوچهر، بررسی و مقایسه باورهای غیر منطقی در اختلالات روان تنی با افراد بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی1377خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:33 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق باورهای مذهبی در شعر معاصر

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 17 صفحه باورهای مذهبی در شعر ( معاصر ) مثل جنگ خدا وقتی شما را بریدند زمین عطشناک پایین زیر معنویت خونتان روید و افق به مرتبه ی ظهور آمد اسب سحر شیهه ای کشید هفتاد و دو آفتاب از جنگل نیزه برآمد . یکی از ویژگی های بارز شعر امروز ، استفاده از پشتوانه ی فرهنگی و مذهبی در شعر است ، که نشان دهنده ی تفکر و اندیشه ی شاعر می باشد . اگر چه باورهای مذهبی در شعر ، سابقه ی طولانی دارد و از آغاز سرایش شعر فارسی، بویژه در شعر شاعران بزرگ و صاحب سبکی همچون کسایی مروزی ، مولانا جلال الدین محمد بلخی ، حافظ شیرازی و محتشم کاشانی و دیگران یافت می شود ، اما این مسئله در شعر شاعران بعد از انقلاب ارزش و اعتبار دیگری دارد ؛ و به کارگیری از عناصر فرهنگی ، اسلامی و ملی در شعر ، از نظر جامعه شناختی نیزط ارزش خاصی به شعر می دهد ، و بر این اساس می توان گفت (( شعر امروز نتنها بی ریشه نیست ، بلکه ریشه در اعماق فرهنگ و اجتماع ، و در مفهوم پیشرفته اش ، ریشه در خرده فرهنگ ترقی خواه نواندیش دارد ؛ و اگر شاعری از مو ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 20:28 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق باورهای مذهبی در شعر معاصر

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 17 صفحه باورهای مذهبی در شعر ( معاصر ) مثل جنگ خدا وقتی شما را بریدند زمین عطشناک پایین زیر معنویت خونتان روید و افق به مرتبه ی ظهور آمد اسب سحر شیهه ای کشید هفتاد و دو آفتاب از جنگل نیزه برآمد . یکی از ویژگی های بارز شعر امروز ، استفاده از پشتوانه ی فرهنگی و مذهبی در شعر است ، که نشان دهنده ی تفکر و اندیشه ی شاعر می باشد . اگر چه باورهای مذهبی در شعر ، سابقه ی طولانی دارد و از آغاز سرایش شعر فارسی، بویژه در شعر شاعران بزرگ و صاحب سبکی همچون کسایی مروزی ، مولانا جلال الدین محمد بلخی ، حافظ شیرازی و محتشم کاشانی و دیگران یافت می شود ، اما این مسئله در شعر شاعران بعد از انقلاب ارزش و اعتبار دیگری دارد ؛ و به کارگیری از عناصر فرهنگی ، اسلامی و ملی در شعر ، از نظر جامعه شناختی نیزط ارزش خاصی به شعر می دهد ، و بر این اساس می توان گفت (( شعر امروز نتنها بی ریشه نیست ، بلکه ریشه در اعماق فرهنگ و اجتماع ، و در مفهوم پیشرفته اش ، ریشه در خرده فرهنگ ترقی خواه نواندیش دارد ؛ و اگر شاعری از مو ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 20:28 | چاپ مطلب

مهر اسطوره‌ای در باورهای ایرانی

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات8 مهر این واژة‌ آ‌شنای ذهن ایرانیان در مذهب زرتشتی سوشیانس نجات دهنده شمرده شده و مآمور است که رستخاخیز کند.مهر کسی است که نظم یا راستی را حفظ می‌‌کند. اوست که بر دیوان می‌تازد و آنان را شکست می‌دهد. ایرانیان ایران را سرزمین پیمان بشمار می‌آورند. و جنگجویان پیش از رفتن به جنگ با کشورهای ضدمهر بر یالهای اسبانشان به درگاه مهر دعا می‌‌کنند. حکایت می‌کنند که ایرانیان بنام مهر سوگند یاد می‌کردند زیرا او حامی و مدافع عهد و پیمان بود.مهر تنها ایزد روشنائی و پیمان نیست، بلکه ایزد جنگ و پیروزی نیز هست.چون آوردگاه دوصف پیکاری روبه‌روی هم بایستند، مهر به آندسته یاری می‌کند که از روی خلوص و زودتر به خواندن وی اقدام کنند و از روی خلوص و راستی او را نیایش کنند، کسانی که پیرو راستی باشند، مهر – ایزد راستی را همواره در نظر داشته باشند و تا پای جان پیمان را محترم بشمارند. مهرماه روز اول آن هرمزد روز است. گویند که مهر نام آفتاب است و در روزی که جشن مهر برپا می‌گردد آفتاب بر اهل عال ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 14:25 | چاپ مطلب

تحقیق نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان

فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :14  چکیده: هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش جهت گیری مذهبی(درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی و مقیم جامعه بود. روش بررسی: روش مطالعه از نوع مطالعات پس رویدادی و همبستگی است که با روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای تعداد 230 آزمودنی از افراد سالمند در مراکز سالمندی تحت پوشش سازمان بهزیستی و مکانهای عمومی(مسجد، پارک) که محل تجمع سالمندان مقیم جامعه است از دو جنس زن و مرد انتخاب و آزمودنیها ابتدا از نظر اختلالات شناختی سرند گردیدند.سپس آزمونهای 28 سوالی سلامت عمومی، افسردگی بک و آزمون نگرش مذهبی آلپورت تکمیل و با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و من ویتنی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین جهت گیری مذهبی با سلامت روان و افسردگی سالمندان رابطه همبستگی معنادار وجود دارد، بدین معنا که هر چه نمرات جهت گیری مذهبی  به جهت بیرونی افزایش می‌یابد، نمرات اختلال در سلامت روان و افسردگی بالا می‌رود و هر چه نمرات به سمت جهت گیری مذهب درونی تما ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 05:49 | چاپ مطلب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی

در 68 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم باورهای خودکارآمدی

خودکارآمدی[1]، درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی اش برای انجام فعالیت های خاص می باشد. تئوری خودکارامدی بندورا به نقش اعنماد و اطمینان و عزت نفس فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تأکید دارد(بندورا و آدامس[2]،2002). به عبارت دیگر، خودکارآمدی اطمینانی است که شخص، رفتار خاص را با موقعیت به اجرا می گذارد و انتظار نتایج به دست آمده را دارد(بندورا و اسحانک[3]،2004). در واقع خودکارآمدی به قضاوت فرد در بارة آنچه فرد فکر می کند، می تواند انجام دهد، نه آنچه انجام داده است، گفته می شود (احمدی، 1386).

خودکارآمدی یکی ازمفاهیم مهم و مؤثر و مکانیسم اساسی در نظریه شناختی اجتماعی بندورا است. بندورا( 1977)، خودکارآمدی را توجه به باورها یا قضاوت فرد نسبت به توانا یی های خودش در انجام وظایف و مسؤولیت ها می داند. این نظریه خودشناسی را اساس تصمیم گیری می داند و همچنین ویژگی های انسان را مورد توجه قرار می دهد. هم چنین در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل عوامل بیرونی و محیطی نیست بلکه فرآیندهای شناختی نقش تعیین کننده در رفتار دارند. فرآیندهای شناختی به عنوان بخشی از آسیب شناسی روانی موجب انتظارات و ادراکات نادرستی می گردد که فرد از کارآمدی خود دارد و این انتظارات می تواند به اضطراب و اجتناب های دفاعی از موقعیت های تهدید کننده منجر شوند(پاجاریس[4]، 2002).

در نظام بندورا، منظور از "خودکارآمدی" احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است. برآورده نمودن و حفظ معیارهای عملکرد، خودکارآمدی را افزایش می دهد، ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها، ان را کاهش می دهد. را ه دیگری که بندورا خودکارآمدی را شرح داده، برحسب ادراک ما از درجه کنترلی که بر زندگی خود داریم، می باشد. افراد می کوشند بر رویدادهایی که زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می دهند، اعمال کنترل نمایند. با اعمال نفوذ در موقعیت هایی که آنان می توانند مقداری کنترل داشته باشند، بهتر می توانند آینده مطلوب را تحقق بخشیده و از نتایج نامطلوب ممانعت به عمل آوردند. تلاش برای اعمال کنترل بر شرایط زندگی، تقریبا بر هر فردی حکمفرماست، زیرا این کار می تواند منافع شخصی و اجتماعی بی شماری را برای آنان تأمین نماید. توانایی تأثیرگذاری بر پیامدها، آنان را قابل پیش بینی می سازد. قابل پیش بینی بودن، آمادگی سازش یافتگی را پرورش می دهد. ناامیدی در اعمال نفوذ بر اموری که به صورت نامطلوب بر زندگی فرد تأثیر می گذارند، نگرانی، دلسردی و ناامیدی را پرورش می دهد(بندورا،1995).

در چارچوب نظریه ی بندورا، افراد با باورهای خودکارآمدی قوی نسبت به افرادی که باورهای ضعیفی دارند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری از خود نشان می دهند و در نتیجه عملکرد آنان در انجام تکلیف بهتر است(بندورا،1993). ...

...


[1] - Self- efficacy

[2] - Bandura A, Adams NE

[3] - Bandura A, Schunk DH

[4] -Pajares

...

2-2-1-2 مبانی نظری خودکارآمدی

نظریه شناختی- اجتماعی در نظریه یادگیری ریشه دارد. در آغاز، این دیدگاه به نظریه ی یادگیری- اجتماعی مشهور بود. یکی از رایج ترین نظریه های شخصیت در جامعه دانشگاهی همین دیدگاه است و در جامعه روان شناسان بالینی طرفداران آن رو به افزایش است. در این نظریه بر ریشه های اجتماعی رفتار و اهمیت فرآیندهای شناختی و تمام ابعاد زندگی یعنی انگیزش، هیجان و عمل تأکید می گردد. براساس این دیدگاه انسان به عنوان موجودی فعال بوده و بر رویدادهای زندگی خود تأثیرگذار است، هم چنین انسان نه صرفا تحت تأثیر نیروهای درونی بوده و نه این که تنها از محرک های بیرونی تأثیر می پذیرد بلکه آنان به طور فعال در انگیزه ها و اعمال خودشان نفوذ دارند(وقری، 1380).

در میان ابعاد مختلف شخصیت که در نظریه بندورا مطرح شده است مفهوم خودکارآمدی یا توانایی ادراک شده فرد در انطباق با موقعیت های خاص جایگاه ویژه ای دارد. هم چنین هیچ کدام از مکانیسم های اساسی با نفوذتر از باورهای افراد در مورد قابلیت ها و ظرفیت های خود برای اعمال کنترل بر سطح رویدادهای مؤثر زندگی نیست. باورهای خودکارآمدی بر این که افراد چگونه رفتار می کنند، اثر می گذارد(بندورا، 1993). تفکر، احساسات، رفتار انسان در موقعیت هایی که به توانایی خود اطمینان دارد از زمانی که فرد در موقعیت دیگری در خود احساس امنیت و شایستگی نمی کند، متفاوت است. به طور کلی، انسان زمانی که فکر می کند کاری از توانایی او فراتر است از آن کار سر باز می زند اما کارهایی را که در حد توانایی خود می بیند، انجام می دهد(فراهانی، 1378).

2-2-1-3 انتظارات کارآمدی

بندورا اعتقاد دارد که دو نوع انتظارات وجود دارد: 1- انتظارات پیامد[1] 2- انتظارات کارآمدی[2]

2-2-1-3-1. انتظارات پیامد

انتظارات پیامد برآورد شخصی از رفتار معینی است که اگر انجام شود به پیامد خاصی خواهد انجامید(کوپر[3] و پروین[4]،1998). یا به عبارت دیگر انتظارات پیامد مستلزم داوری فرد در این باره است که آیا رفتار خاصی پیامد به خصوصی را تولید خواهد کرد؟ به طور کلی چهار عامل تعیین کننده انتظارات پیامد است(ریو[5]،1378). ...

...


[1] - Outcome expectations

[2] - Efficacy expectations

[3] - Cooper

[4] - Pervin

[5] - Reeve

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:11 | چاپ مطلب

مبانی نظری و پیشینه باورهای غیر منطقی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای غیر منطقی (فصل دوم)

در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه

باورهای غیر منطقی

یک باور، هرگونه فرض اساسی، چه آگاهانه ویا ناآگاهانه است که به اشخاص این آمادگی را می­دهد که وقایع را به نحو خاصی درک کنند ونوع خاصی را از اعمال ، انجام دهند. باورها به سه دسته تقسیم می­شوند: توصیفی، سنجشی و تجویزی.

باورهای توصیفی: واقعیتهای مورد قبول راجع به یک فرد، دیگران و اوضاع مختلف می­باشند. مثلاً فردی ممکن است معتقد باشد وی فرصت زیادی برای رسیدن به موفقیت دارد.

باورهای سنجشی: بیان کننده قضاوتهایی نظیر خوبی، بدی، درست و یا اشتباه در روابط با خود و دیگران و محیط است. باورهای سنجشی می­تواند مطابق با باورهای توصیفی باشد. مثلاً «من استعداد خوبی برای موسیقی دارم».

باورهای تجویزی: آنچه را یک فرد بالاجبار باید انجام دهد، دیکته می­کنند و این در صورتی است که کارهای او باید مبتنی بر باورهای قابل ارزیابی باشند. مثلاً بر اساس باورهای قابل ارزیابی و توصیفی بالا می­توان گفت که: اظهار قاطع کردن، کامیابی و اظهار عقیده­کردن رفتارهای شایسته ای هستند و خود یک فرد و دیگران باید به این صورت عمل کنند. باورها ابعاد شناختی، نفسانی و رفتاری دارند. بعد شناختی عبارت است از اطلاعاتی که آن باور مبتنی برآن است و اساسی برای قضاوت در مورد آنچه خوب، بد، درست یا اشتباه است، می­باشد. مبنای اطلاعات و قضاوت برای بعد شناختی یک باور از منابع بسیاری ناشی می­شود. نمودهای قدرت نظیر والدین منشا مهمی هستند. در چارچوب روابط فرزند و والدین، فرزندان وقایع مهمی را در خصوص دنیا ، شرایط خاص و مردم وخودشان فرا می­گیرند. همچنین قضاوتهایی راجع به وقایع یاد می­گیرند ودوست دارند هم این وقایع را و هم قضاوتهای انجام شده را در مورد آنها به طور کامل قبول کنند. این وقایع ممکن است ریشه در خرافات، واقعیات یا اسطوره­ها داشته باشند. یک قضاوت ممکن است صحیح و قابل تغییر یا نادرست و پایدار در شرایط گوناگون به حساب نیاید.

بعد نفسانی یک باور عبارت است از هیجان، احساس (مثبت یا منفی) که ناشی از مرکزیت یافتن باور می­باشد، به واسطه چارچوب باور شناختی آموخته می­شود. برای آن که فراگرد متن یادگیری تشویق کننده از نوعی باشد که احترام به خود را افزایش دهد، فرد آن باور را با احساس مثبت پایه گذاری می­کند. وقتی که این اتفاق افتاد، هرگونه مواجهه با آن باور یا ارزش آن به عنوان یک تهدید تلقی می­شود وایجاد هیجان می­نماید، حتی اگر آن باور منشاء مشکلات بسیاری شود. اگر باور شناختی دیکته نماید که تصفیه احساسات منفی اشتباه، ناخوشایند وتحت هر شرایطی غیر قابل توجه است، علاوه بر هیجان همواره با اظهارنظر، احساسهای تنفر و ناخشنودی نسبت به کسی که با آن باور مخالفت کند، بوجود می­آید. هنگامی که افراد با یکی از باورهای شناختی شان درگیر می­شوند احساس خجالت، گناه، ناراحتی و بیزاری از خود می­کنند.

بعد رفتاری یک باور عملی است که یک فرد انجام می دهد و با باور شناختی سازگار می­باشد. چنین اعمالی با محتوای باور تطابق دارند، ولی لزوما با محیط این گونه نیست. این گونه اعمال ممکن است در چارچوب متن یادگیری باور شناختی یا تنها ناشی از بعد تجویزی باور باشد. مثلاً اگر باور شناختی عبارت از «هیچ گونه کنترلی بر آنچه اتفاق می افتد، ندارم» باشد، درماندگی، ویژگی اجتناب از کارهایی خواهد بود، که باعث کنترل می شود، رفتار به سمتی برای رفتاری دیگر بوسیله یا اعمال نفوذ در اوضاع مختلف هدایت می­شود ودر نتیجه فاقد کنترل باقی می­ماند. از لحاظ سلسه مراتب باورها، طبق اهمیت تاثیرشان در زندگی فرد طبقه بندی می­شوند. بعضی از آنها نقش بسیار مهمی دارند. درحالی که باورهای دیگر از اهمیت کمتری برخوردارند. اهمیت یک باور در تعدادی از ارتباطاتی که آن باور با دیگر باورها دارد منعکس می­گردد و از طریق این ارتباطات حدودی را که آن باور این باورها را تحت تاثیر قرار می­دهد، مشخص می­نماید. باورهای یک فرد درباره خودش ومفهوم خودش به طور کل تمام باورها راتحت تاثیر قرارمی دهد، در حالیکه باورهایی که بیانگر سلیقه شخصی می­باشند، باورهای دیگر را تحت تاثیر قرار نمی­دهد. در نتیجه باورهای یک فرد راجع به خودش چه عدم شایستگی، ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن، تاثیر زیادی بر باورهای دیگر و نحوه رفتار فرد با دیگران دارند (فلاین[1]، 1987، به نقل از عباس پور،1393). ...

...


[1].Flayn

....خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 17:44 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 33 )
   1      2     3     4   >>
صفحات