X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

فصل اول:

ایمنی ماشین آلات:

ایمنی حریق

ایمنی برق

ایمنی ساختمان

مدیریت ایمنی

وسایل حفاظت فردی+

327 سوال فصل یک

فصل دوم:

مدیریت ایمنی

ایمنی حریق

ایمنی جوشکاری

ایمنی ساحتمان و بالا برها

ایمنی برق

ایمنی ماشین آلات

حوادث ناشی از کار

ایمنی ساختمان سازی

ایمنی معدن

265 سوال

========================

توجه ! ممکن است برخی از متون هنگام کپی از فایل بر روی سایت بهم بریزد!

نمونه ای از سوالات و پاسخ ها

فصل اول:

ایمنی ماشین آلات:

1- بر طبق استاندارد OUSA مفهوم علامت ذیل کدامیک از موارد زیر است؟ (کارشناسی ارشد 79)

الف) از لباس بلند استفاده نکنید ب) بدون عینک ایمنی کار نکنید.

ج) بدون حفاظ از دستگاه استفاده نکنید د) دست ها خارج از دستگاه باشد.

2- مدت زمان ضربه زدن در دستگاه های پرس نیم دور 333/0 ثانیه اندازه گیری شده است. از نظر ایمنی حداقل فاصله ای که چشم های الکترونیکی می بایستی قرار گیرند چند اینچ است؟

الف) 25 ب) 98/19 ج) 98/20 د) 199/0

3- در آسانسور مخصوص حمل افراد در صورتیکه سرعت از 60 متر در دقیقه تجاوز کند باید از کدام ضربه گیر استفاده کرد؟ (کارشناسی ارشد 80)

الف) فنری ب) روغنی ج) هوایی د) توپر

4- در سیستم تهویه صنعتی system Effect factor به کدام مورد مربوط می شود؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) نصب فن ب) هود ج) انشعاب د) کلکتور

5- برای قاب حفاظ تسمه و یا زنجیر کابل افقی در ارتفاع بیش از .......... متر از یک کارگاه باید از نبشی استفاده کرد؟ (Ph. D 81)

الف) 2 ب) 6/2 ج) 1 د) 3

6- ترمزهای حفاظتی در بالابرها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ (Ph.D 81)

الف) باری معادل با یک برابر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگهدارد.

ب) بار بالابر را نگهدارد

ج) باری معادل 2 برابر ظر فیت مجاز بالابر را نگهدارد.

د) یک برابر ظرفیت مجاز آن را تحمل کند.

7- حداقل فاصله کنار دیوار کارگاه از ماشین های ابزار چند سانتی متر باید باشد؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) 360 ب) 180 ج) 90 د) 45

8- سرعت برش سنگ سمباده ای با قطر cm 30 و2000 دور در دقیقه چند متر بر ثانیه است؟ (کارشناسی ارشد 80)

الف) 56/12 ب) 28/6 ج) 4/31 د) 57/1

9- در چه مواقعی تست هیدرواستاتیکی مخازن تحت فشار ضروری است؟ هنگامی که ...................... ؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امکان پذیر باشد.

ب) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امکان پذیر نباشد.

ج) گزارش داده ها و دستورات سازنده وجود نداشته باشد.

د) انجام آن توسط سازنده توصیه شده باشد.

...

پاسخنامه تشریحی (فصل اول)

1- گزینه «د» صحیح است.

2- گزینه «ج» صحیح است.

OSHA استفاده از فرمول زیر را برای تعیین فاصله بین حمل وسیله حفاظتی حس شونده تا بخش عملیاتی ماشین پیشنهاد می نماید.

D = فاصله نسبت وسیله حفاظتی حس شونده تا منطقه خطر بر حسب اینچ

T × 63 = D

63= فرض می شود که سرعت دست انسان 63 in در ثانیه باشد

98/20 = 333/0 × 63 = D = حمل

T= زمان توقف دستگاه بر حسب ثانیه

کتاب ایمنی و بهداشت برای مهندسین- ترجمه مهندس حلوانی ص 118

3- گزینه «ب» درست است.

- اطاقک آسانسور برقی باید از همه طرف به استثناء دهانه های ضروری جهت ورود و خروج و بارگیری بسته باشد.

- بدنه چاه آسانسور حداقل تا ارتفاع 20/1 متری به بالا مشبک باشد، مشروط بر اینکه عرض چشمه های روزنه ها از 5/2 سانتی متر تجاوز نکند.

- سقف اتاقکهای کاملاً بسته، باید مجهز به دریچه خروجی امدادی بوده و از دو طرف یا لااقل از طرف داخل باز شود.

- هر یک دهم متر مربع از هر قسمت سقف اطاقک ها باید تحمل صد کیلوگرم بار متمرکز را داشته باشد.

- اطاقک یا کابین آسانسور برقی باید دارای در باشد، حذف در کابین موقعی ممکن است که سطح داخلی چاه یا قفسه آسانسور در مجاورت در اطاقک صاف و بدون منفذ بوده و از طرفی سرعت آسانسور از 5/1 متر در ثانیه تجاوز نکند.

- کابین آسانسورهای برقی باید دارای وسیله حفاظتی که به بدنه ی اطاقک نصب شده باشد. این دستگاه باید قدرت متوقف کردن و نگهداشتن اطاقک را با تمام ظرفیت آن در موارد سرعت غیر عادی یا سقوط آزاد و یا رها شدن کابل ها داشته باشد.

- آسانسورهای موتوری باید دارای کلیدهایی در بالاترین و پایین ترین نقطه چاه آسانسور باشند، تا وقتی کابین به اولین یا آخرین طبقه رسید بخودی خود متوقف شود. این کلید باید مستقل بوده و ارتباطی به دستگاه حرکت یا فرمان کابین نداشته باشد.

- حد متوسط سرعت آسانسورهای موتوری بارکش که مقصدی ندارد نباید از 5/37 متر در دقیقه تجاوز کند مگر در مورد آسانسورهایی که تحت نظر یک متصدی کار کرده یا عمل آن خودکار باشد.

- حد متوسط سرعت آسانسورهای برقی بارکش نباید از 45 متر در دقیقه تجاوز کند.

- برای آسانسورهای مخصوص حمل افراد که سرعت آنها از 60 متر در دقیقه کمتر است، می توان ضربه گیرهای روغنی یا فنری یا هوایی بکاربرد ولی اگر سرعت از 60 متر تجاوز کند باید ضربه گیر فقط روغنی باشد.

- برای وزنه های تعادلی نیز باید ضربه گیرهایی مشابه ضربه گیر کابین تعبیه شود. وزنه های تعادلی کابین باید روی ریل راهنما یا داخل محفظه محکمی که عاری از برجستگی باشد حرکت کند.

ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 21 و ص 22

4- گزینه «الف» صحیح است.

اثر سیستم عبارت است از افت برآورد شده ناشی از کار هواکش در سیستم که جریان هوای یکنواختی ندارد.

تهویه صنعتی، دکتر جعفری بخش 30- 6

5- گزینه «ب» صحیح است.

آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار ص 2- 14

6- گزینه «الف» صحیح است.

آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار ص 14- 21

7- گزینه «ج» صحیح است.

- اتاق ها و محل کار دائم باید لااقل 3 متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای آن برای حداکثر افراد که به کار مشغولند برای هر نفر کمتر از 12 متر مکعب نباشد. اگر ارتفاع محل کار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع محل کار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور می شود.

- در فضای کارگاه، نصب ماشین ها و قرار دادن این اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور افراد ایجاد کند.

- در اطراف هر یک از دستگاه ها باید فضای کافی منظور شود تا کارگران بتوانند براحتی برای انجام کار عادی رفت و آمد نموده و اصلاحات و تعمیرات و نقل و انتقال مواد مصرفی و تولیدی را انجام دهند.

ایمنی در صنعت مهندس رجبی، ص 9 و 10

- کناره ها یا راهروها می بایستی به اندازه کافی پهن باشند تا بتوان به طور راحت ماشین ها را داخل یا خارج کرد، کناره باید حداقل 90 سانتیمتر پهنا داشته باشند.

- محل عبور و حدود و کناره ها خط کشی شود.

جزوه درسی ایمنی ماشین های ابزار مهندس حلوانی

8- گزینه «ج» صحیح است.

سرعت محیطی سنگ سمباده از روی فرمول زیر بدست می آید:

U = سرعت محیطی سنگ سمباده بر حسب متر در ثانیه

D= قطر سنگ بر حسب متر

m 3/0 = cm 30 = D = حل

N= تعداد دور سنگ بر حسب متر

2000 = N

14/3 =

؟ = U

ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 113

9- گزینه «ب» صحیح است.

- سیلندرهای خالی را با سیلندرهای پر نباید مخلوط کرد، باید آنها را در دو قسمت مختلف نگهداری کرد.

- نباید از واشر چرمی استفاده کرد، یا شیر آنرا روغن کاری نمود.

- روی سیلندر نباید اسم یا تاریخ حک کرد.

- آب کندانسه شده ته کپسول ها را باید خالی کرد و ذرات زنگ زده را بیرون آورد.

- آزمایش هیدرواستاتیک باید هر سال یکبار انجام شود.

ایمنی در صنعت مهندس رجبی ص 69

از تست هیدرو استاتیک برای تعیین و سنجش میزان مقاومت بدنه مخازن فشار استفاده می شود. در مخازن تحت فشار به دلایل فشار مداوم روی دیواره مخازن، عواملی چون خستگی فلز، خوردگی فلز و ... عارض می شود که ممکن است این معایب باعث وقوع حوادث ناگوار گردد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:47 | چاپ مطلب

مقاله ایمنی و سلامت حرفه ای در نگهداری کارکنان

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

قسمتهایی از متن:

چکیده :

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

...

20- مدیریت استرس

چالش اساسی برای هر کارمند یافتن آن سطح از استرس است که بهره‌وری را بدون آسیب زدن به سلامت افزایش دهد. این امر با مدیریت مؤثر استرس امکان پذیر می‌شود. بعضی مهارت‌های مدیریت استرس که برای کنترل استرس لازم است در زیر آورده شده است:

20-1- استراحت

برای اجتناب از اثرات زیان آور استرس، کارکنان باید قطع کردن کار را یاد بگیرند. راحت بودن و درست استراحت کردن می‌تواند فرا گرفته شود. فعالیت‌های اساسی کاهش دهنده تنش مانند تنفس عمیق، تکنیک‌های رهاسازی مستمر خود و یوگا می‌تواند برای شکست دادن استرس استفاده شود. دیگر راه‌های راحت بودن و استراحت، گوش کردن به موسیقی، داشتن روابط جنسی مشروع و رژیم غذایی خوب هستند. حتی نگهداری حیوانات خانگی نیز می‌تواند به افرادی که از استرس رنج می‌برند کمک کند به خصوص نگهداری پرندگان می‌تواند اثر روانی مثبتی روی افراد بگذارد.

20-2- ورزش

فعالیت‌های منظم فیزیکی مثل رقص باله، قدم زدن، درجا دویدن، شنا کردن، قایقرانی، دوچرخه سواری یا تنیس نه تنها قوای جسمانی را تقویت می‌کند، بلکه برای مواجهه با استرس نیز به فرد کمک می‌کند. قبل شروع ورزش یک کنترل پزشکی توصیه می‌شود. همچنین اغلب حرکت‌های اروبیک علاوه بر تنظیم وزن، استرس را نیز کاهش می‌دهند. تحقیقات نشان داده است که سازمان هایی که مکانی برای فعالیت‌های سلامتی در نظر گرفته‌اند دارای میزان غیبت، ترک خدمت و ادعا‌های حقوقی کمتری هستند.

20-3- رژیم غذایی

طولانی شدن استرس می‌تواند بدن را از ویتامین‌ها تهی کرده و آن را مستعد بیماری کند. بعلاوه افرادی که تحت استرس هستند عادات غذاییشان تغییر می‌کند، آنها ممکن است بعضی وعده‌های غذایی را حذف کنند و مصرف دارو‌های محرک مانند قهوه، الکل یا سیگار را افزایش دهند. بنابراین باید رژیم غذایی متعادلی را ایجاد نمود. طبق تحقیقات انجام شده وجود سطح استرس بالا و رژیم غذایی نامطلوب 30 تا 50 درصد بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

20-4- صحبت کردن

صحبت کردن در مورد نگرانی‌ها یا مشکلات می‌تواند یک راه بسیار موثر برای کنترل استرس و کمک به کارکنان برای هماهنگی با فشار اضافی باشد. افراد نوعاً زمانی که به آنها فرصت صحبت کردن ناکامی‌ها و ناتوانی‌هایشان داده می‌شود، احساس رهایی پیدا می‌کنند. محبوس کردن فشار‌های روانی در خود و صحبت نکردن در مورد مشکلات راه مناسبی برای مواجهه با استرس و کنترل آن نمی‌باشد. ...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:25 | چاپ مطلب

مقاله ایمنی و بهداشت شغلی

ایمنی و بهداشت شغلی

1ـ عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: 1ـ1ـ الزامات کلی : سازمان باید یک سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی ایجاد نموده و برقرار نگهدارد که الزامات آن در کل بند 4 تشریح می شود . باید توجه داشت که هدف از استقرار سیستم ایمنی و بهداشت شغلی همانگونه که در ویژگیهای OHSAS 18001 درج شده است ، بهبود عملکرد سازمان در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی است . نکته مهم اینست که پیاده سازی یک سیستم مدیریت به خودی خود برای سازمان مفید نیست بلکه هنگامی این امر پسندیده است که بتواند موجب بهبود عملکرد سازمان در زمینه ای شود که سیستم مدیریت برای آن طراحی و اجراشده است.

ویژگیهای مندرج در OHSAS 18001 نیز همگی بر این پایه استوارند که سازمان به طور مداوم سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را بررسی ، ارزیابی و بازنگری می کند تا فرصتهای بهبود را شناسایی کند و آنها را به کار گیرد . در نهایت بهبود در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان باید موجب بهبود در عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی سازمان شود . تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی موجب افزایش ارزش افزوده برای فعالیتهای سازمان شود . پیامد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، ایجاد فرایندی منسجم برای دستیابی به بهبود مستمر است که میزان و دامنه این فرایند ، با توجه به جنبه های اقتصادی و سایر شرایط ، توسط سازمان تعیین می شود .

1ـ2ـ خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی ( OH & S Policy ) : مدیریت ارشد باید خط مشی بهداشت شغلی و ایمنی سازمان را که در آن اهداف و تعهد به بهبود عملکرد بهداشتی ـ ایمنی به روشنی مورد تاکید قرار گرفته است ، تعریف و مدون نماید . مدیریت مذکور باید اطمینان یابد که خط مشی تدوین شده متضمن موارد ذیل باشد : الف ) متناسب با ماهیت و گستردگی و میزان ریسکهای بهداشتی ـ ایمنی سازمان باشد . ب )‌ شامل تعهد به بهبود مستمر باشد . ج ) حداقل شامل تعهد به تبعیت از قوانین بهداشت شغلی و ایمنی مرتبط و نیز الزامات دیگری که سازمان آنها را تقبل نموده است ،‌ باشد ...

...

ـ5ـ3ـ سوابق و مدیریت سوابق ( Records and Records Management ) : سازمان باید روشهای اجرایی برای شناسایی ، نگهداری و تعیین تکلیف سوابق بهداشتی ـ ایمنی ، از جمله نتایج ممیزی ها و بازنگری ها ، ایجاد نموده و برقرار نگهدارد . سوابق بهداشتی ـ ایمنی باید خوانا ، قابل شناسایی و ردیابی به فعالیتهای مربوطه باشد . سوابق باید به نحوی بایگانی و نگهداری شوند که به سهولت قابل دستیابی باشند و از آسیب ، خرابی یا نابودی محفوظ بمانند . مدت نگهداری آنها باید تعیین و ثبت شود . سوابق باید متناسب با سیستم و سازمان نگهداری شوند تا انطباق با ( عملکرد فعلی ) مشخصات OHSAS 18001 ( و دیگر الزامات قانونی ) را اثبات نماید . سوابق ایمنی و بهداشت شغلی برای اهداف زیر نگهداری می شوند : اثبات اجرای موثر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اثبات اجرای فرایندها تحت شرایط ایمن استفاده از اطلاعات گذشته برای تحلیل و تصمیم گیری بهتر در حال و اینده سوابق ایمنی و بهداشت شغلی می تواند شامل موارد زیر باشد : سوابق شکایات گزارش بازرسی های ایمنی و بهداشت شغلی سوابق آموزشی گزارشهای ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گزارشهای حوادث ، رخدادها و شبه رخدادها گزارشهای مربوط به عدم انطباقها گزارشات اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه صورت جلسات ایمنی و بهداشت شغلی سوابق بازرسی ، نگهداری و تعمیرات و کالیبراسیون سوابق شناسایی خطر ، مخاطره سنجی و کنترل مخاطرات سوابق کنترلهای پزشکی و بازرسیهای بهداشتی سوابق توزیع و نگهداری وسایل حفاظت فردی سوابق بازنگری مدیریت روشهای اجرایی برای کنترل سوابق کیفیت باید موارد زیر را مشخص نماید : سوابق ایمنی و بهداشت شغلی مورد استفاده در سازمان نحوه شناسایی ، نگهداری و تعیین تکلیف سوابق مدت زمان نگهداری سوابق ( این مدت باید با توجه به مقررات و الزامات قانونی تعیین شود ) مسئولین صاحب اختیار جهت تعیین تکلیف سوابق

....خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، ایمنی، بهداشت، شغلی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:18 | چاپ مطلب

پروژه مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

پروژه مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

پیشگفتار

منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه ، بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .

جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

1) ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات .

2) تسریع عملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب .

3) انجاد کنترلهای بهتر در کارخانه .

4) کمک به شناسائی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .

5) طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل کـارت انبـار و… ) .

6) طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .

7) نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .

8) سفارش به موقع کالا و به میزان مورد نیاز به آن .

9) افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .

10) ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .

11) کاهش اشکالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .

12) کاهش هزینه ها و کارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.

شناسائی کالاهائی که بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن قسمتی از سرمایه کارخانه میشوند.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

1

فصل اول : کلیات

تاریخچه شرکت

2

انبارها

3

کدینگ

3

نحوه ورود و خروج کالا از انبار

3

فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت تجهیزات ایمنی راهها

4

انبارگردانی

5

فصل دوم : شناسایی انبار

مقدمه

7

هدف و اهمیت انبارداری

8

انبار و انواع آن

10

انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی

13

موجودیهای انبار ( انواع انبار )

15

محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار

19

مشخصات انباردار

20

اهم وظایف انباردار

21

رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار

22

انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده

23

واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام

24

فصل سوم : طبقه بندی کالاها ، کدگذاری و تنظیم کالاها در انبار

طبقه بندی کالاها

25

محاسن طبقه بندی کالاها

25

خصوصیات طبقه بندی صحیح

26

مبانی طبقه بندی کالاها

26

کدگذاری کالاها

27

ضرورت و شرایط کدگذاری

28

خصوصیات یک نظام کدگذاری صحیح

29

علل استفاده از نظام کدگذاری

29

روشهای کدگذاری

32

کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها

33

کد میله ای ( خط نما )

33

استقرار کالاها در انبار

35

چیدن و استقرار کالاها در انبار

35

استفاده از حداکثر فضای انبار

36

وسایل کار در انبار

38

نظامهای خروج کالا از انبار

38

روشهای انبارکردن کالا

40

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار

وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار

44

دفاتر انبار

44

کارت انبار

44

کاردکس حسابداری

47

مهمترین کارتهای انبار

48

طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار

53

نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی انبار

54

وظایف اطلاعاتی انباردار

55

طراحی فرمهای انبار

55

نمودار حرکت فرمها

56

تعریف فرم

57

فرمهای مورد نیاز انبار

58

گردش عملیات در سیستم تدارکات

59

دریافت و صدور کالاها

61

روشهای اجرای کار در انبار

62

عملیات حسابداری خرید و انبار

64

روشهای درخواست و دریافت کالا از انبار

64

روشهای صدور و درخواست خرید و ورود کالا به انبار

66

روش برگشت کالا به انبار

67

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی

استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در سازمان

68

هدف و فواید نظارت بر موجودی

68

اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی

69

دسته بندی کالاهای مختلف

70

ارزش یابی کالاها

70

هزینه های مربوط به موجودی

71

نظام موجودی صفر

75

فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی

شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی

77

عوامل مؤثر در تعیین موجودی

80

انبارگردانی

84

فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

مقدمه

86

انبار

86

تقسیم انبار

86

سیستم انبار

88

فرمهای مورد استفاده در انبار

88

نحوه ورود جنس به انبار

90

نحوه خروج جنس از انبار

90

نحوه نگهداری موجودی حساب کالا در انبار

90

کدینگ ( شماره کالاهای انبار )

91

حفاظت فیزیکی از انبار

92

انبارگردانی

92

جمع آوری برگه های شمارش

92

لیستهای مغایرت

92

نحوه انبارگردانی

93

منابع و مأخذ

پیوستخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:12 | چاپ مطلب

تحقیق ایمنی تراکتور کنترل و مهار تمام قسمتهای آن

تحقیق ایمنی تراکتور کنترل و مهار تمام قسمتهای آن

چکیده:

جورج ماهیر ،متخصص ایمنی ابزار آلات کشاورزی

اغلب اوقات ،تراکتور کشاورزی به عنوان بهترین دوست و رفیق کشاورز در نظر گرفته می شود.لیکن ،به طور کلی اغلب ،تراکتور عامل صدمه رسانی و مرگ و میر است.صدمه تصادفات تراکتور تقریبا 16 درصد صدمات و آسیب های ماشین های کشاورزی در شمال Dakota از آغاز سال 1991 تا پایان سال1994 می باشد.کمباین هم به تنهایی موجب صدمات بسیاری شده است .در عین حال ،سهم تراکتور تقریبا 25 درصد از حوادث مرگ غیر طبیعی مربوط به ابزار کشاورزی در شمال Dakota را به خود اختصاص داده است.

انواع صدمات حوادث تراکتور:

چندین نوع از حوادث تراکتور منجر به صدمات و آسیب می گردند که متداولترین حوادث شامل موارد ذیل هستند:

 • نادیده گرفتن سلسله مراتب استارت زن
 • جلو و عقب لودرها
 • به عقب وا‍ژگون شدن تراکتور
 • واژگون شدن یک سویه تراکتور
 • افتادن از تراکتور
 • زیر گرفتن تراکتور
 • گیر افتادن بین تراکم
 • تصادفا گیر کردن بدنه pto

نادیده گرفتن سلسله مراتب استارت زن:

روشن گذاشتن تراکتور در حالی که در کنار ماشین دیگر توقف شده است یک عمل ایمن و صحیح نمی باشد. جهت انجام چنین کاری ،کارور (متصدی) باید یا ارتباط و اتصال الکتریکی قطعی و مطمئنی را در استارتر و راه انداز موتور به وجود آوردو یا کلید افروزش را آماده و بر انگیخته کند. یک کارور (متصدی) که در زمین ایستاده است در صورتی که دنده در حالت خلاص و یا ایست باشد نمی تواند از انجام این کار اطمینان حاصل کند.

در صورتیکه دنده دستی به دنده تراکتور متصل است موتور سلسله مراتب روشن کردن و استارت زدن را طی نخواهد کرد و احتمالا تراکتور کارور (متصدی) را زیر خواهد گرفت.به محض اینکه تراکتور شروع به حرکت نمود ،موتور شرایط زیر گیری کارور (متصدی) را فراهم می کند.در صورتیکه تراکتور دارای دنده هیدرولیکی ایستا باشد و یا اینکه دارای دنده تغییر-توان باشد این روند با اندکی تاخیر پیش خواهد رفت.لیکن ، این تاخیر برای کارور (متصدی) فرصتی کافی را جهت گریختن و کنار رفتن فراهم نمی کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 07:32 | چاپ مطلب

مقاله ایمنی تعاریف و تابلوهای هوشمند

مقاله ایمنی تعاریف و تابلوهای هوشمند

فهرست:

مدیریت ایمنی تعاریف

ایمنی تعاریف صنعتی

تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان

اجزای اصلی تشکیل دهنده تابلوی هوشمتد الکترونیک

ابعاد و قیمت فروش تابلوهای پیام نما ( متن متحرک )

..............................................................

چکیده:

مدیریت ایمنی تعاریف

مدیریت ایمنی ابزار تصمیم گیری در بهبود عملکرد مستمر یک سیستم است که در آن حفظ جان انسان‌ها به عنوان هدف غایی تعریف می‌شود. در سیستم حمل و نقل نیز بخش ایمنی همواره جایگاه خاصی داشته است ولیکن امروزه با توجه به شناسایی و بروز انواع خطرات و بحران‌های ناشی از آن که تا پیش از این از یک سو برخورد با آنها در سیستم ایمنی تعریف نشده بود و از سوی دیگر در حد توان بخش ایمنی سازمان نبوده است، مطرح گردیده. جهت مقابله با این خطرات از شیوه‌های مدیریت ریسک و مدیریت بحران در سطوح بالای سازمان به صورت غیرمنسجم استفاده می‌گردد.

جهت برخورد ساختار یافته با خطرات و حوادث ناشی از آن لازم است تا از مدیریت ایمنی، بحران و ریسک در کنار یکدیگر استفاده شود. در این مطالعه با بررسی هر یک از این روش‌های مدیریتی از لحاظ مراحل، فرآیندها و حیطه عملکرد به مقایسه کارکرد آنها بر حسب سه شاخص محدوده تحت پوشش، چرخه مدیریت و نوع و منشأ خطرات پرداخته شده است. سپس جایگاه و نقش هر کدام از این شیوه‌ها در برخورد با خطرات و حوادث منتج شده از آنها در سه بخش شناخت، برنامه‌ریزی و عملیات مشخص گردیده. در نتیجه نظام ساختار یافته‌ای جهت برخورد با خطرات و حوادث ناشی از آن با بهره‌گیری از سه شیوه مدیریتی ذکر شده ارائه گردیده است که در آن مدیریت ریسک همانند چتری مدیریت ایمنی و مدیریت بحران را دربرمی‌گیرد...

...

در عصری که مهمترین دغدغه و کشمکش جهان دستیابی به انرژی‌های پایدار ارزان قیمت است به هدر دادن و اتلاف این انرژی‌ها به دور از انصاف می‌باشد. اگر چه در حال حاضر روند رشد مصرف انرژی برق یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو است و در سیاست‌های اخیر دولت نیز بر ضرورت استفاده از دستاوردهای علمی و فنی به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای صرفه‌جویی در این صنعت تاکید شده است اما آیا تا به حال تمهیدات جدی در راستای این سیاست‌ها اندیشیده شده است؟

در شرایطی که در نقاط مختلف جهان سالانه میلیاردها دلار برای پیشبرد پروژه‌های مختلف اختصاص می‌دهند تا با پرداخت یارانه و ابداع شیوه‌های اقتصادی کم‌هزینه حداقل طی ۱۰ سال آینده، هزینه تولید هر واحد انرژی را کاهش دهند و در نهایت بتوانند سوخت پاک را رقیب سوخت‌های فسیلی کنند ایران برای حفظ و نگهداری از نوآوری‌های بومی خود چه برنامه‌ریزی داشته است؟خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 05:36 | چاپ مطلب

مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراهها

خلاصه:

فرآهم آوردن ایمنی رانندگان هدف اولیه طرح‌های بزرگراهها می باشد و انتظار می رود که ایمنی در طرح ها و سیاست ها و استانداردهای سازمان ها ، انعکاس یافته باشد. ایمنی از جمله فاکتورهای مهم در بیشتر تصمیم گیری ها از جمله طرح های جایگزین می باشد. هرچند محدود بودن کیفیت داده های ایمنی و ناکافی بودن مدیریت داده ها و سیستم های اطلاعاتی، تاثیر و کارایی تلاش های پیشین جهت در نظرگرفتن ایمنی بزرگراهها در تصمیمات مربوط به طراحی، را محدود نموده است.

در پروژه 13-17 NCHRP نیاز به اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای استفاده در تصمیم گیری های مربوط به طراحی بزرگراه بررسی شده است. خلاصه نتایج تحقیق نشان می دهد که می بایست کیفیت و کمیت داده های ایمنی و ابزارهای موجود طراحان ارتقاء یابد.

کارهای مورد نظر در پروژه و اهداف آن در زیر آمده است:

1- شناسایی آیتم های اطلاعاتی مورد نظر. از تاریخچه تحقیقات صورت گرفته تاکنون، تماس با طراحان، و سایر منابع نیاز کابران به اطلاعات (شامل اسناد و دسترسی آن) جهت پشتیبانی پروژه و تصمیمات و سیاستهای مرتبط با ایمنی طراحی بزرگراهها استفاده شد. نیاز کاربران به اطلاعات مورد نیاز و موارد مرتبط با کسب و مدیریت این اطلاعات شناسایی شد.

2- تشکیل گروه مشاور: گروهی جهت دادن مشاوره تدر خصوص روش های موجود و تکنولوژی های جدید و ارائه بازخورد پیشنهادات در خصوص ارتقاء نحوه جمع آوری، ذخیره سازی، دسترسی و استفاده از داده های طراحی و ایمنی راه، تشکیل شد.

3- بازبینی جدی الزامات گزارش تصادفات به صورت هماهنگ: بازبینی هایی جهت به کارگیری الزامات مرتبط با گزارش تصادفات انجام شد. سایر روش های استفاده از اطلاعات ایمنی برای پشتیبانی طراحی راه، در نظر گرفته شد.

4- بازبینی تکنولوژی های جدید: تکنولوژی های جدیدی که قابلیت ارتقاء جمع آوری و مدیریت اطلاعت ایمنی را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

5- ارائه طرح های مفهومی : مجموعه ای از طرح های مفهومی برای سیستمی که بتواند جمع آوری ذخیره و استفاده از داده های ایمنی در طراحی ها را ارتقاء دهد، ارائه شدند.

6- گزارش موقت : با دنبال کردن مراحل 1 تا 5، طرح های مفهومی ارائه شدند. در این حین، اگر به بازبینی مجدد نیاز باشد، انجام خواهد شد و در میان طرح ها، آن طرحی ها قابلیت و امکان اجرای بیشتری داشته باشد شناسایی می گردد.

7- ارائه جزئیات اساسی برای طرح های گزینش شده : جزئیات مربوط به طرح های مفهومی گزینش شده ارائه می گردند (شامل آنالیز تاثیر برروی سیستم ها و چیدمان کنونی) و همچنین موارد مربوطه به کارگیری آنها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

8- تهیه گزارش نهایی: در آخر گزارش جهت مستند نمودن تلاش ها و تشویق سازمانها برای استفاده از سیستم ها و برنامه های مربوط به ارتقاء اطلاعات ایمنی در طراحی های راه، ارائه می گردد.

در بازبینی تاریخچه به چندین نکته مهم اشاره می شود تا اصل موضوعات روشن گردد. در اینجا سؤالات مهمی که مورد بررسی قرار می گیرند، به صورت خلاصه آمده است.

· جهت تولید اطلاعات برای استفاده و پشتیبانی در تصمیمات طراحی، در چه نقاطی از روند طراحی به داده هایی ایمنی نیاز است؟

· چه داده های ایمنی برای انعکاس بهتر ایمنی در روند طراحی مطلوب و مفید خواهد بود؟

· مسائل و راه حل های بالقوه مرتبط با جمع آوری و مدیریت داده های مورد نظر، کدام ها هستند؟

· مسائل و راه حل های بالقوه مرتبط با ارائه هرچه موثرتر اطلاعات مورد نظر به طراحان، کدام ها هستند؟

· چگونه این مسائل، به خصوص از طریق به کارگیری تکنولوژی ها جدید و راهبردهای مربوط به فاکتورهای سازمانی و چیدمانی دخیل، حل خواهند شد؟

در این بخش به هر کدام از این سوالات به صورت خلاصه جواب داده می شود.

روند طراحی

از طریق بازبینی تاریخچه، مصاحبه با مهندسین طراح ایالتی، مشورت با گروه پروژه و گروه مشاور، و دانش تیم تحقیقی، دیدگاهی کلی نسبت به انواع تصمیمات طراحی که نیازمند اطلاعات ایمنی هستند، ارائه شد. در یک آژانس راه به طور معمول سه فعالیت صورت می پذیرد. برنامه ریزی سیستم، طراحی پروژه، و مدیریت سیستم (شکل 1-S). این پروژه اساسا بر روی فعالیتهای دخیل در طراحی پروژه، متمرکز است، ولی دو فعالیت دیگر را نیز در نظر می گیرد.

برای سه فعالیت عنوان شده، به طور کلی دو نوع اطلاعات تایمنی مطلوب است:

1- اطلاعاتی جهت شناسایی وجود و نوع مشکلات در یک موقعیت ومحل.

2- اطلاعاتی جهت پیش بینی تاثیرات نهایی یک تصمیم مربوط به طراحی برروی ایمنی، یافته های این پروژه بر اساس نوع اطلاعات مورد نیاز کاربران متفاوت می باشد. رابطه بین داده ها، اطلاعات و کاربران به صورت مفصل ارائه می گردد. می بایست در ارزیابی راهبردها جهت ارتقاء اطلاعات یک گروه کاربر خاص، تاثیرات بالقوه بر روی گروهی از کاربران احتمالی داده ها در نظر گرفته شود.

یک جنبه مهم در استفاده از اطلاعات ایمنی، مراحل آنالیز و هدف از آن می باشد. در شکل 1-s نشان داده می شود که آژانس های راه و حمل و نقلی می توانند از داده های ایمنی برای دامنه ای وسیع از فعالیتها شامل مسائل قانونی و مدیریتی، برنامه ریزی و سیاست طراحی، برنامه ریزی پروژه و طراحی مخصوص پروژه، استفاده نمایند. در هر مرحله از آنالیز، انواع مختلف داده ها مورد نیاز می باشد. تهیه برنامه برای این بهبود این موارد شامل اجرای ایمنی به عنوان یک معیار اصلی می باشد. به علاوه، برنامه ریزی، طراحی، طرح مشکل، شناسایی اهداف و نیازهای پروژه (به ویژه ارزیابی محیطی یا تاثیر آن) و سایر توسعه ها و ارزیابی همگی نیازمند استفاده مناسب از داده های ایمنی می باشند. ارزیابی جزئیات طرح شامل استثنائات طرح با ارائه طرحی با استاندارد پائین تر، انجام می شود. این فعالیتها نیازمند مراضه ای وسیع از دادها جهت ایجاد اطلاعات مورد نظر می باشد. یک دیکشنری داده برای خلاصه کردن داده های مورد نیاز شناسائی شده در این تحقیق، ارائه شد.

موارد موسسه ای و سازمانی

مسائل موسسه ای و سازمانی، می تواند کارآمدی تجهیزات و تکنولوژی های جدید را، حتی در صورت وجود، محدود سازد. این مسائل شامل ناکافی بودن هماهنگی و یکنواختی فایل داده ها وابستگی به منابع داده سازمانی هایی که اصلا ارتباطی با طراحی ندارند، عدم هماهنگی تجهیزات کامپیوتری و دانش کم کامپیوتری طرحان می باشد.

در این راستا موارد زیر توصیه می شود.

1- سیاست کاری: ایجاد داده های ایمنی در قالب یک تشکیلات با استراتژی، مقادیر اجرای ایمنی، الزام شرکت آژانس های محلی و استانی در داشتن دیدگاهی کلی از جمع‌آوری اطلاعات، دسترسی به تصاویر از راه دور با دقت و کیفیت بالاتر برای جمع آوری داده و مستندسازی محیط فیزیکی اطراف راه.

2- فعالیتهای سازمانی: چیدمان مجدد آژانس برای تسهیل جمع آوری، مدیریت و استفاده موثر از داده های ایمنی، تشکیل گروههایی برای فراهم آوردن داده های خاص خدمات پشتیبانی در تصمیم گیری، تشکیل گروههای ویژه برای اطمینان کیفی دادها و ترغیب و هماهنگی آژانس های محلی و استانی برای جمع آوری و مدیریت هماهنگ داده ها.

3- فعالیتهای سازمانی: تشکیل و کسب مجوز برای جمع آوری و مدیریت داده ها با توجه به روشمند بودن آنها برای کابران در سطح استان، و از طریق قانون گذاری، به کارگیری جمع آوری اطلاعات دینامیکی وسایل در زمان واقعی از وسایل نقلیه درگیر در تصادفات.

4- سرمایه گذاری: سرمایه گذاری برای پیشرفت ها و تکنولوژی ها، تحقیقات و آموزشی جامع در استفاده از داده ها ایمنی، ایجاد مکانسیم هایی برای سرمایه گذاری راهبردهای مربوط به داده ها ایمنی و سرمایه گذاری برای پروژه های راه.

5- آموزش: آموزش به طراحان در خصوص اصل، روش ها، ابزارهای آنالیز ایمنی و سیستم های جدید اطلاعات ایمنی.

6- تحقیقات: پشتیبانی و استفاده ادامه دار از ابرازهایی نظیر IHSDM از FHWA ، ارائه و استفاده از سایر روش ها و تجهیزات در طراحی راه، و ارائه و توسعه راهنمایی های ارتقاء یافته طراحی و استانداردها در رابطه با اطلاعات ایمنی.

نتایج :

تیم تحقیق نتیجه گرفت که تصمیم گیران به اطلاعات ارتقاء یافته ایمنی برای طراحی نیاز دارند. برای این هدف، جامعه طراحان باید موارد زیر را دنبال نمایند:

 • پی بردن به اهمیت ایمنی در تصمیمات مربوط به طراحی، ناکافی بودن روش های موجود برای به کارگیری ایمنی، و نیاز به ارتقاء و تقویت روش هایی برای آنالیز ایمنی
 • داشتن نقشی فعال در بخش جامعه مهندسین طراحی در کمک به تعیین الزامات و نیازهای طراحان به اطلاعات ایمنی، و همکاری با سایر کاربران این اطلاعات، در کنار گردآوران، مدیران این داده ها، برای برنامه ریزی، طراحی، سرمایه گذاری و به کارگیری سیستم هایی که برای اهداف طراحی فقید هستند.
 • · ارائه راههای جدید انتقال اطلاعات با استفاده از همه تکنولوژی های مناسب.
 • · استفاده و ارتقاء رویکردهای مناسب برای آنالیز و تصمیم گیری.
 • · برنامه ریزی برای نشان دادن و توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری های مورد نیاز

فصل اول

معرفی رویکرد

معرفی:

یک وسیله نقلیه سواری از طریق شیبراهه موجود در داخل یک قوس، وارد یک بخش از راه که ترافیکی سنگینی دارد، می شود. شیبراهه در سر پایینی قرار دارد و یک دیوار حائل نیز بین آن و راه اصلی درست تا قبل از نقطه تلاقی 2 راه وجود دارد. وسیله نقلیه ای که در خط 1 می باشد وسیله نقلیه در حال ورود را تا زمانیکه به نقطه همگرایی می رسد، نمی بیند. از آنجائیکه وسیله نقلیه در حال ورود از طول کامل خط شتابگیری استفاده نکرده و با سرعت بسیار کم وارد می شود، راننده خط 1 جهت جلوگیری از برخورد، سریع به خط 2 می رود، علی رغم اینکه در خط 2 همجواز با آن یک وسیله نقلیه دیگر وجود دارد، این راننده به شانه راه منحرف می شود و با حفاظ میانی برخورد کرده و با وسیله نقلیه دیگری که در خط 2 قرار دارد، برخورد می کند. برخورد نسبتا شدید است، ولی هر دو راننده در چند صد فوتی پایین دست رمپ وسایل نقلیه شان را کنترل و متوقف می شوند و یک سرنشین زخمی می شود و در این زمان، وسیله نقلیه ای که وارد راه شده بود بدون اینکه اطلاع از تصادف به راه خود ادامه می دهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 04:45 | چاپ مطلب

مقاله حفاظت و ایمنی دربرق

مقاله حفاظت و ایمنی دربرق

چکیده ای از متن:

اساس کار فیوز چیست ؟
فیوز یک عنصر حفاظتی در مدار است که هرگونه اضافه جریانی را که بیشتر از مقدار نوشته شده روی فیوز باشد تشخیص داده و آنرا سریع قطع میکند . بدین صورت که جریان اضافه سبب تولید گرما در فیوز شده و یک سیم حساس به حرارت را که در مسیر عبور جریان و در داخل فیوز قرار دارد ذوب میکند و در نتیجه مسیر عبور جریان قطع شده و اتصال کوتاه بطور موقت برطرف می شود اما تا زمانی که عامل ایجاد کننده اتصال کوتاه مرتفع نگردد عوض کردن فیوز فایده ای ندارد.

چگونه می توان شخص را از خطر برق گرفتگی محافظت کرد ؟

خطرات ناشی از برق کدامند ؟
خطراتی که از برق ناشی می شوند عموما به دو دسته خطرات آتش سوزی و خطرات برق گرفتگی تفسیم میشوند . در صورتیکه در یک مدار الکتریکی اتصال کوتاه پیش آید و برطرف نشود جریان مدار بشدت افزایش یافته و حرارت زیادی تولد می کند . این حرارت سبب آتش گرفتن عایق سیم ها و گسترش آن به مواد آتش گیر دیگر است . خطر ناشی از برق گرفتگی مستقیما شخص را تهدید می کند .
جریان خطا چیست و چند نوع است ؟
در صورتیکه در مدار الکتریکی جریان از مسیر درست خود جاری نشود آنرا جریان خطا می گویند . این جریان ممکن است از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود یا از مدار اصلی بگذرد که میزان آن بیشتر از حد مشخص مدار است که آنرا اتصال کوتاه یا اضافه بار گویند . در حالت اتصال کوتاه دو نقطه ای از مدار که نسبت به هم دارای ولتاژ هستند بهم اتصال می یابند ( توسط یک مقتومت بسیار کوچک ) و در حالت اضافه بار تعداد مصرف کننده ها بیشتر از مقدار مجاز آنها می شود .خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، حفاظت، ایمنی، دربرق
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 03:21 | چاپ مطلب

مقاله بررسی ایمنی در ساختمانها در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی ایمنی در ساختمانها در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

ایمنی در ساختمانها

مقدمه: ساختمان و بناهای تاریخی و مسائل در مورد ساخت و ساز ار آن است که هر چقدر بخواهیم دربارة آن صحبت کنیم جامدای سخن زیاد است چون ساختمان یک سر پناه امن برای همة ما می‌باشد که برای استراحت بعد از کار و دربارة کار خودمان در آنجا امنیت داشته باشیم. و امنیت از همه چیز برای ما که در یک مکان می خواهیم راحت باشیم حرف اول را می زند.

ساختمان و مسائل مربوط به ساخت و ساز زمانی دراز و قدمتی طولانی دارد. که همة این مسائل بعد از قرنها و اطلاعات و کشفهای جدید و مهندسی و کاربر کامپیوتر است به دست هم داده‌اند تا الان ساختمانها به قول معروف مهندسی ساز بشوند.

1) امنیت قبل از ساخت

2) امنیت مربوط به مهندسان

3) مصالح ساختمانی

- جوشکاری

- اسکلت سازی

- آجر و مصالح دیگر

- قبول ریزی

4- امنیت کارگران

منبع و مآخذ

ایمنی به طور کل در هر زمینه‌ای باعث آرامش خاطر و بوجود نیامدن حوادث ناگوار و جلوگیری از خسارتهای احتمالی بسیار مهم است.

ایمنی به طور کل در هر زمینه‌ای باعث آرامش خاطر و بوجود نیامدن حوادث ناگوار و جلوگیری از خسارتهای احتمالی بسیار مهم است و یکی از موارد ایمنی امنیت. در ساختمان است. مطلب را از ابتدای پایه‌گذاری یک ساختمان مطلوب و امن شروع می کنیم.

یک مهندس معمار برای طرح و نقشه یک ساختمان به مسائل بسیار زیادی باید توجه کند.

برای اولین مرتبه وقتی زمین یا ملک مورد نظر را می پسندد که مهیا است برای ساختن باید به خاک و شرایط آب و هوائی و جغرافیایی منطقه به خوبی آگاه بود.

یعنی باید خاک آن منطقه را مورد آزمایش و تحلیل قرار داد. که خاک از نظر مقاومت و استحکام و تنشهائی که بر روی آن که اغلب تنش عمودی است اعمال می‌شود در چه رتبه‌ای قرار دارد. و یکی از مسائلی که به آن توجه نمی شود همین مطلب است. مهندسی خاک که به طور کامل جا نیفتاده است و می‌توان گفت این عمل بر دوش مهندس معمار می‌باشد. و از نظر آب و هوائی که رطوبت در منطقه مورد نظر در چه حدی می‌باشد و با توجه به نوع شرایط جوی اسکلت ساختمان که قرار است در آن منطقه احداث شود. آیا آبرفتهای زیر زمینی و چاههای آب که خیلی سالهای دور به صورت قناعت کاربرد داشته از آن منطقه چگونه عبور می کردند که باعث سستی خاک و نرمی خاک شده است یا نه.

از لحاظ گسلهای زیرزمینی روی چه درجه گسلی و در چه محدود گسلی (خطرناک- غیرخطرناک) قرار گرفته است. و یکسری از این مسائل مربوط می‌شود به شهرداریهای آن منطقه که در این رابطه باید اطلاعات جامع و کاملی داشته باشد.

مهندس هم با مراجعه به این شهرداریها می‌تواند اطلاعات کاملی به دست آورد. و همین مسائل ریز و بسیار گمشده در صنعت ساخت و ساز بسیار پراهمیت می‌باشد. و همة این عوامل باعث می‌شود که مهندس ساختمان را بر پایه های اطمینان فلز یا پایه های بتون طراحی کند.

نتیجه

به طور کلی اینکه ساختمانها برای ایمن‌تر شدن و بهتر شدن به انوارها بسیاری لازم است و یک ابزار آن بیمه کردن می‌باشد. وقتی شرکتی قبول می‌کند یک خانه‌ای را بیمه کند از اول ساختن تا پایان آن تحت نظارت قرار می‌دهد. و مسئله مهم اینکه مهندسان و معماران که در ساختمان کار می‌کند به طور کامل و دقیق نظارت نمی‌کنند و باعث می‌شود کیفیت کار پایین بیاید.و چون مسئله ساختمان به یک بخش درآمدزا تبدیل شده کمیت را به کیفیت ترجیح می‌دهند. و همه چه مهارت داشته باشند و چه مهارت نداشته باشند در این کار مشارکت می‌کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:27 | چاپ مطلب

پایان نامه ایمنی و ایزو

پایان نامه ایمنی و ایزو

تاریخچه ایمنی و حفاظت شغلی

بشر از زمانی که خود را شناخته ، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان تحولاتی را پشت سر گذاشته است. اختراع ابزارهای مختلف و تطوّر و تکمیل این ابزار یکی از مهمترین عوامل تحول در چگونگی زندگی انسان است. زمانی ابزار سنگی مورد استفاده قرار می گرفت و بعداً با پیرایش آهن و سایر فلزات، ابزار فلزی جایگزین آن شد و تا موقعی که آن ابزار جز با نیروی عضلانی انسان حرکت نمی کرد، ابزار دستی اساسی ترین عنصر تولید بوده است. لیکن با ابداع کشاورزی و دامداری ، آغاز شهر نشینی و گسترش شهرها ، اختراع ماشین آلات و تجلی عصر ماشین ، انقلابی بس عظیم در گسترش فعالیت های انسانی پدیدار شد.

تا اواخر قرن هجدهم میلادی ماشین در امر تولید وارد نشده بود و کارگر مهمترین عامل به شمار می رفت و صنعتگران و صاحبان فنون مختلف با وسایل و ابزار تولید که متعلق به خودشان بود، در خانه ها، دکان ها یا کارگاه های کوچک خود به امر تولید مصنوعات و فروش آنها اشتغال داشته اند. ابزار، ادوات و وسایل تولید بسیار ساده و ابتدایی بود و روش های قدیمی و ساده در امر تولید به کار می رفت و ناچار بازده کارگزان کم بود. بنابراین محصولات تولید شده نمی توانست جوابگوی احتیاجات و نیازهای روز افزون مردم جوامع مختلف باشد.

در نتیجه انقلاب صنعتی و اختراع و تکامل ماشین های تولید جدید، محیط کار از خانه ها و کارگاه های کوچک به کارخانه ها کشانده شده و صنعت چهره جدیدی به خود گرفت. بر تعداد کارگران کارخانه ها نیز روز به روز اضافه شد و کشاورزان روی به صنایع آورند. در شرایط و روش های کار بهبود حاصل شد و شیوه های تولید انبوه به وجود آمد و در عین حال روش های تولید پیچیده شد و کارگران بر اثر کار با ماشین آلات و ابزار صنعتی ونیز مواد شیمیایی روز به روز در معرض خطرهای جدیدی قرار گرفتند. در واقع صنایع کاربر به صنایع سرمایه بر تبدیل شدند. افزایش حوادث در محیط های صنعتی ، دولت های ممالک مختلف را تحت فشار افکار عمومی و افراد دلسوز و مصلحین و خیراندیشان جامعه قرار داد، به نحوی که برای ایمنی و حفاظت فنی تدابیری اتخاذ گردید و اصولاً نهضتی به نام نهضت و جنبش پیشگیری از حوادث و حمایت از نیروی نیروی انسانی ایجاد شد و به سرعت و شدت توسعه یافت. در مورد شرایط ، ساعات و کلاً روابط کار هم تلاش هایی صورت پذیرفت و حقوق کارگران محترم شناخته شد.

از سال 1839، در پرولس اولین تدابیر مربوط به ایجاد یک نظام بازرسی در کارخانه ها و استخدام افراد جوان، به موجب مقررات آئین نامه ای اتخاذ و تصویب شد.

در حدود سال 1840 کشورهای اروپائی، از جمله دانمارک و سویس، دارای قوانینی در خصوص کارخانه ها بودند. مع ذلک نظام های واقعی موثر بازرسی کارخانه ها به وجود آمد و اصول استاندارد های مربوط به حفاظت و بهداشت به اجرا در آمد.

قوانین مشابهی هم در سال 1888 در ایالت اوهایو و در سال 1891 در میسوری و در سال 1896 در رود آیلیز تصویب شد.

اهمیت و پیچیدگی روز افزون صنعت در کشورهای غربی، که در آنها ادارات بازرسی کار موظف به اجرای قوانین مربوط به حفاظت بودند، این ضرورت را به وجود آورد که به کارمندان این ادارات عده ای کارشناس واجد خصوصیات لازم ، برای حل مسائل ناشی از حفاظت کار، افزوده شود براثر کمک متخصصین طب، برق، شیمی و سایر رشته ها ، بازرسان کار امروزه قادر هستند که نقش مشاورین فنی را بازی کنند و کار فرمایان و کارگران بتوانند به آنان مراجعه نمایند. بدین ترتیب بازرسان کار می توانند بیشتر از موقعی که نقش کارمندان ساده مسوول اجرای مقررات قانون را ایفا می نمودند ، در بهبود وضع حفاظت در کارگاه ها کمک نمایند.

در کشورهای متحده آمریکا ، تعداد ایالت هایی که قوانینی در خصوص مسوولیت کار فرمایان ، در صورت بروز حوادث ناشی از کار، وضع می نمایند. مرتباً افزایش می یابد و این مسوولیت به تدریج به عهده شرکت های بیمه واگذار می گردد. این شرکت ها، بازرسانی به منظور نظارت بر اجرای تدابیر حفاظتی در کارگاه های بیمه شده استخدام می نمایند و بدین ترتیب فعالیت آنها در زمینه پیشگیری از حوادث گسترش می یابد.

سازمان بین المللی کار در حقیقت یکی از قدیم ترین موسسات بین المللی است که گرچه پس از اولین جنگ جهانی ایجاد شد، بعد از جنگ جهانی دوم نیز هم چنان پا بر جا باقی ماند و در سال 1946 به صورت یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد در آمد.

برخی وظایف سازمان بین المللی کار در کنفرانس که در سال 1944 در فیلادلفیا تشکیل شد، به شرح زیر است:

1- اشتغال تام و بالابردن سطح زندگی

2- بهکار گماردن کارگران در مشاغلی که رضایت خاطره کاردانی و مهارت خویش را در انها ابزار و تا حد امکان به تامین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند.

3- حمایت کافی و کامل از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل

4- حمایت از کودکان و مادران

5- حمایت از تامین غذا و مسکن مناسب و وسایل تفریحی و فرهنگی

6- بهبود امور حفاظت و بهداشت در محیط کار ، جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از کار و کنترل خطرهای محیط

7- تعیین محتوای شغل

1-2 ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی

آتش سوزی یکی از خطرناک ترین پدیده هایی است که خسارت جانی و مالی زیادی بوجود می آورد . در بررسی آمارها و علل آتش سوزی ها ی کشور های مختلف صنعتی چنین نتیجه گرفته شده است که قریب 75 الی 80 درصد آتش سوزی ها قابل پیش بینی و پیشگیری می باشند و چنانچه علاج واقعه قبل از وقوع گردد، قریب از خسارات سالیانه ناشی از حریق کاسته می شود که رقم بسیار قابل توجهی است و برای بقیه باید به موثرترین ادوات و تجهیزات آتش نشانی مجهز شد.

در اغلب اوقات هر حریقی با یک شعله یا جرقه کوچک آغاز می شود که اگر فوراً کشف شود ، حتی می توان با یک خاموش کننده دستی آن را مهار و خاموش کرد . لازمه این کار، آشنایی با انواع خاموش کننده ها و همچنین طرز نگهداری و استفاده از آنهاست.

1-3 احتراق (ایجاد آتش):

احتراق عبارت است از ترکیب سریع اکسژن با مواد سوختنی است و چون بیشتر موادی که انسان با آن سر و کار دارد دارای کربن است (یعنی ترکیبی از مقداری آب و انیدرید کربنیک ) چنانچه سرعت عمل و حرارت کم باشد ، ترکیب آن با فلزات به صورت زنگ زدگی در می آید. احتراق وقتی بوجود می آید که جسم (مایع یا جامد)، بر اثر سوختن همان گاز است. ادامه آتش سوزی بستگی به تامین حرارت دارد و در غیر این صورت آتش خاموش می شود.

بطور خلاصه ، برای آنکه عمل احتراق صورت گیرد باید اکسژن با ماده ترکیب شود و در این عمل حرارت نقش میانجی را ایفا می کند. برای اینکه این ترکیب ادامه پیدا کند باید اکسژن (هوا) و حرارت مداوماً به محیط عملیات رسانده شود و به این ترتیب – حرارت و ماده موجب بروز آتش سوزی می باشد. شرکت این سه عمل در فعل و انفعالات زنجیره ای تولید آتش که به صورت یک مثلث نشان داده می شود. این مثلث در تمام نقاط جهان به نشانه سمبل آتش شناخته شده است. نتیجه فعالیت های این سه عامل آتش سوزی، گرمای زیاد و دودهای تند و غلیظ ، و گازهای مسموم کننده است.

فهرست مطالب:

فصل اول: ایمنی و ایزو

1-1 تاریخچه ایمنی و حفاظت شخصی

1-2 ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی

1-3 احتراق

1-4 طبقه بندی آتش

1-5 عوامل ایجاد کننده آتش

1-6 طریقه خاموش کردن آتش

1-7 روش های پیشگیری از آتش سوزی

1-8 سازمان حفاظت و ایمنی در مقابل حریق

1-9 انفجار

1-10 گروه های اطفا حریق

1-11 اطلاعات ایمنی مواد مصرفی در واحد آزمایشگاه

1-12 آشنایی با سازمان جهانی استاندارد (ایزو)

1-13 ISO 9000

1-14 ISO 14000

فصل دوم: پتروشیمی اراک

2-1 پتروشیمی اراک در یک نگاه

2-2 هدف

2-3 سهامداران

2-4 تولیدات

2-5 تاریخچه و انگیزه احداث

2-6 اهمیت تولیدات مجتمع

2-7 خوراک مجتمع

2-8 نیروی انسانی

2-9 مصارف تولیدات مجتمع

2-10 موقعیت جغرافیایی

2-11 حفظ محیط زیست

2-12 امکان و امکانات رفاهی

2-13 واحدهای مجتمع

2-14 دست اوردهای مهم مجتمع

2-15 محصولات مجتمع پتروشیمی

فصل سوم: بررسی و خواص استیک اسید و روش های تولید و تخلیص آن

3-1 بررسی خواص استیک اسید

3-2 خواص فیزیکی

3-3 خواص شیمیایی

3-4 روش های تولید

3-4-1 تهیه استیک اسید به روش اکسیداسیون استاندارد

3-4-2 تهیه استیک اسید به روش اکسیداسیون بوتان یا نفت در فاز مایع

3-4-3 تهیه استیک اسید به روش کربینلاسیون فتانول

3-5 نمایی از روش های جدید سنتز

3-6 تخلیص استیک اسید

3-7 حمل و نقل

فصل چهارم: شرح برولس استالدهید و استیک اسید

4-1 شرح مختصر عملیات تولید استالدهید

4-1-1 بخش واکنش

4-1-2 بخش تقطیر

4-1-3 واحد احیا کاتالیست

4-1-4 اساس شیمی برولس

4-1-5 شرح عمومی برولس

4-2 شرح شیمیایی پرولس استیک اسید

4-2-1 شرح عمومی واکنش

4-2-2 بخش واکنش

4-2-3 بخش تقطیر

4-2-4 بارگیری محصول

4-2-5 سیستم کنفرانس

4-2-6 سیستم آب خنک کن

4-3 روش نمونه گیری از واحدهای استیک اسید و استالدهید و وینیل استات

فصل پنجم: مشخصات دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه واحد استیک اسید و طریقه کایبراسیون آنها

5-1 لیست دستگاه های موجود در آزمایشگاه استیک اسید

5-2 کالیبراسیون دستگاه DR-2000

5-3 کالیبراسیون دستگاه تیتروپروسسور مدل 682

5-4 روش تعیین تیتر محلول دستگاه کارل فیشر مدل 701

5-5 کالیبراسیون دستگاه دانسیتی متر مدل METTLERDE 40

فصل ششم: بخش تجربی و آزمایش های مربوط به آزمایشگاه استیک اسید

6-1 روش اندازه گیری آهن در استیک اسید خالص

6-2 روش اندازه گیری استیک اسید با استفاده از نقطه انجماد

6-3 روش اندازه گیری مقدار آب در نمونه های استیک و وینیل استات و استاموئسد خالص

6-4 روش اندازه گیری رنگ در نمونه های استیک اسید و وینیل استات

6-5 روش اندازه گیری Cu+ در محلول کاتالیست استالدهید

6-6 روش اندازه گیری Cu 2+ و مس کل در محلول کاتالیست استالدهید

6-7 روش اندازه گیری پالاریم در محلول کاتالیست استالدهید

6-8 روش اندازه گیری مواد باقی مانده در محلول کاتالیست گرم استالدهید

6-9 روش اندازه گیری Cl- در محلول آبی

6-10 روش اندازه گیری منگنز

6-11 روش اندازه گیری اسید فرمیک در استیک اسید

6-12 روش اندازه گیری sp-Gr استیک اسید ناخالص و دانتیر وینیل استات خالصخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پایان، نامه، ایمنی، ایزو
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 23:20 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 135 )
   1      2     3     4     5      ...      14   >>
صفحات