X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی:

چکیده:

در چند حادثه فروپاشی ساختاری دیده می شود که شکست معمولا از مفصل های تیر در ستون ها زمانی آغاز می شود که در معرض بارهای غیرطبیعی است. اگر اتصالات به اندازه کافی قوی و محکم باشند، نیروی محوری کافی برای ساختارهای مجاور وجود خواهد داشت و معمولا به شکل زنجیره عمل می نمایند و منجر به مسیرهای بار متناوب شده که تحت تاثیر ستون های آسیب دیده قرار می گیرد و در نتیجه تغییرشکل های بزرگ در تیرهای مجاور و اسلبها به وجود می آید. این مقاله هفت آزمون تجربی را از عملکرد انواع رایج تیرهای پیچی فولادی را در مفصل ها تحت مدل بدون ستون مرکزی ارائه نموده است.انواع مشترک از جمله گوه،زاویه بالا و پایین،TSWA با زاویه 8 میلی متری، صفحه ای، صفحه پایین و پیت، TSWA با زاویه 12 میلی متری، در این مدل مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه بررسی رفتار و شکست تحت حالات اتصالات مختلف را داشته که از جمله توانایی تغییر شکل در حلت زنجیره ای می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد که اتصال با گوه و اتصالات صفحه ای و TSWA نیز می تواند در تغییر شکل انعطاف پذیری به وجود آورده و توسعه عمل زنجیره ای را قبل شکست بدنبال دارد. لازم است توجه داشته باشید که ظرفیت کششی مفصل های تیرها به ستون ها پس از چرخش معمولا در حالت شکست بزرگ بوده و کنترل شکل گیری زنجیره بوجود می آید. یک عبارت برای این مقاومت ارائه شده که برای در نظر گرفتن اثر چرخش بزرگ است. اگر چرخش بزرگ در مرحله طراحی در نظر گرفته نشود،مفاصل با ظرفیت چرخش کم موفق به دستیابی به طراحی با مقاومت بالا خواهد شد. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که ظرفیت چرخش از تیر به مفصل های ستون ها براساس نایج تجربی در این مطالعه بسیار بالاتر از مقدارهای توصیه شده می باشد.

کلمات کلیدی: فروپاشی جلورونده، ارتباط، مفصل های تیر به ستون،فرایند زنجیری، تغییر شکل های بزرگ،آزمون های تجربی، فولاد

1-مقدمه:

پس از فروپاشی بخشی از برج ای رونان در سال 1968، مهندسان شروع به به درک اهمیت مقاومت ساختاری در برابر فروپاشی را نمودند. در تحقیقات بیشتر و در تلاش های طراحی که به این قیمت هدایت شده است که به ویژه پس از فاجعه 11 سپتامبر 2001 بوده است.روش مسیر بار متناوب،یک روش مهم در طراحی برای کاهش فروپاشی پیش رونده بوده وتوسط تعدادی از کدهای طراحی شامل GSA و DOD ارائه شده بود. این روش اجازه می دهد که شکست محلی زمانی رخ می دهد که باد شدید وجود داشته است. اما به دنبلا ارائه مسیرهای بار متناوب بوده به طوری که آسیب اولیه را می توان شامل آن دانست و فروپاشی عمده را می توان جلوگیری کرد. یک مثال در شکل 1 نشان داده شده است. تحت این سناریو،وقتی یک ستون داخلی حذف شده است،یک مسیر بار جایگزین می تواند از طریق مجموعه ساختاری مجاور از جمله تیرها ،ستون ها و مفصل ها باشد. یکی از مکانیسم های کلیدی برای کاهش گسترش مانند مهره های دومینو است که اثری برای توزیع مجدد بار اعمال شده برروی اعضای آسیب دیده دارد که از طریق یک زنجیر عمل می کند. همانطور که که در شکل 1 نشان داده شد،اصطلاح عمل زنجیره به توانایی مقاومت در برابر بارهای عمودی از طریق تشکیل یک مکانیسم رشته مانند گفته می شوند. قابل توجه است که مفصل های تیرها به ستون از عناصر حیاتی هرسازه بوده و آنها معمولا کنترل میزان فرایند زنجیره را به عهده دارند که به دلیل مقاومت محدود و ظرفیت چرخشی مفصل ها می باشد. با این حال،اگرچه تحقیقات گسترده در انواع مختلفی از رفتار مشترک تحت بارهای گرانشی انجام شده است،تدوین رویکرد مبتنی براین مولفه د طراحی ها به صورت مشترک دیده می شود. تا به امروز ،نسبتا تعداد کمی از پژوهش ها وجود دارد که مربوط به مطالعات رفتار اتصال غیرطبیعی در معرض بارها بوده و به ویژه برای اتصالات پیچی فولادی است. پس از فاجعه ساختمان مرکز تجارت جهانی،برخی از محققان یکپارچگی مشترکی را به عنوان یک پارامتر کلیدی برای حفظ تمامیت ساختاری تحت عمل زنجیره را شناسایی و حفظ کرده اند که تحقیقات گسترده ای را داشته است. کاندوال و الناویل شبیه سازی ساختاری ار ب منظور بررسی تعدادی از طراحی های کلیدی را برای متغیرهای تشکیل دهنده عامل نفوذ در زنجیره را انجام داده اند که برای فولاد با قاب خمشی بوده است. اتصالات جوش داده شده و بدون کاهش بارها در سازه فولادی در نظر گرفته شده است. ساداک و همکارانش به انجام یک ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل از عملکرد ستون های فولادی با دو نوع اتصال از نوع اتصالات خمشی پرداختند. در سال 2009،کارنس و همکارانش یک برنامه آزمایش متشکل از یک قاب فولادی را در معرض تخریب مورد ارزیابی قرار دادند. رفتار مفصل های پیر به ستون در معرض تخریب تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. قسمت های جوش داده شد متعارف و قابلیت های اتصال به صفحه نیز مورد بررسی قرار گرفت. دومنیک به انجام یک آزمون تجربی و آزمون مشترک در 5 تیر به ستون اقدام نمود که به منظور مشاهده توسعه عملکرد زنجیره ای و اثر ن بررفتار اتصال بوده است. منحنی M-N برای تعامل مفصل های کامپوزیتی تحت خمیرگی و زمان های تضعیف می باشد. ایزودین و همکارانش و لاسیس و همکارانش پیشنهاد یک چهارچوب ساده را برای ارزیابی فروپاشی تدریجی ساختمان های چندطبقه را با توجه به ازدست دادن ناگهانی ستون ها را به عنوان یک سناریو طراحی نمودند. تحقیقات دیگر در مورد آثار فروپاشی تدریجی را می تواند در تحقیقات کیان و لی و سان و همکارانش دید.آزمون های تجربی و شبیه سازی عددی انجام شده در رابطه با رفتار ساختاری انها در مقاطع فولادی در ستون ها با استفاده از انواع مختلف مفصل ها انجام شد.وانگ یک بررسی را براساس برخی مطالعات تحقیقاتی ارائه شده اخیر در رفتار فولاددر این شرایط را انجام داد. یو و همکاران به انجام یک سری از آزمایش ها را برای بررسی استحکامانواع معمول اتصالات فولادی را ارائه نمودند. حالت صفحه ای و صفحه انعطاف پذیر و صفحه پایانی و گوه در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. تاکنون آثار پزوهش ها بسیار محدود در رابطه با اتصالات فولادی بوده است که در سناریوی عمل زنجیره ای حذف شده است. بسیاری از آثار با تمرکز برروی اتصالات جوش بوده است. بااین حال،در اروپا،اتصالات پیچی فولادی مانند صفحه ها و صفحات پایانی و پیت کردن و صفحه پایانی توسعه یافته بسیار محبوب بوده و ارزیابی انواع اتصالات در فرایند زنجیره ای مهم و به موقع بوده است. رفتار هردو اتصالات فولادی پیچی ساده و نیمه سخت تحت سناریوی حذف ستون ها بوده است که در ان اتصالات درمعرض افزایش رکیب خم و تنش یکنواخت بوده اند. اما از لحاظ تجربی بررسی نشده اند. این ساختار توسط گروهی در دانشگاه صنعتی نانیانگ در حال انجام بوده که یک سری از برنامه های تحقیقاتی را به منظور بررسی رفتار فولاد و بتن از ساختارهای تحت سناریوی ستون را انجام داده اند. این پروژه شامل یک سری از آزمایشات ساده معمولی و اتصالات فولادی پیچی نیمه سخت بوده و از روش المان محدود به بررسی رفتار اتصال و توسعه مدل های مکانیکی برای تجزیه و تحلیل و طراحی استفاده نموده اند. یانگ و تان انجام شبیه سازی عددی را از آزمون های تجربی داشته اند که در مقاله حاضر ارائه شده است. علاوه براین پارامترهای گسترده ای دراین مطالعه با استفاده از این مدل های عددی معتبر انجام شده است که بدست آوردن ظرفیت چرخشی انواع مختلف از اتصالات را تحت عملکرد زنجیره ای داشته است. مقاله حاضر تنها برروی آزمون های تجربی فولادهای بامفاصل پیچی تیر به ستون تحت یک ستون بوده که در شرایط سناریوی عملکرد زنجیره بوده و پیامدهای طراحی آن را ارائه نموده اند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:21 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی:

چکیده:

در چند حادثه فروپاشی ساختاری دیده می شود که شکست معمولا از مفصل های تیر در ستون ها زمانی آغاز می شود که در معرض بارهای غیرطبیعی است. اگر اتصالات به اندازه کافی قوی و محکم باشند، نیروی محوری کافی برای ساختارهای مجاور وجود خواهد داشت و معمولا به شکل زنجیره عمل می نمایند و منجر به مسیرهای بار متناوب شده که تحت تاثیر ستون های آسیب دیده قرار می گیرد و در نتیجه تغییرشکل های بزرگ در تیرهای مجاور و اسلبها به وجود می آید. این مقاله هفت آزمون تجربی را از عملکرد انواع رایج تیرهای پیچی فولادی را در مفصل ها تحت مدل بدون ستون مرکزی ارائه نموده است.انواع مشترک از جمله گوه،زاویه بالا و پایین،TSWA با زاویه 8 میلی متری، صفحه ای، صفحه پایین و پیت، TSWA با زاویه 12 میلی متری، در این مدل مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه بررسی رفتار و شکست تحت حالات اتصالات مختلف را داشته که از جمله توانایی تغییر شکل در حلت زنجیره ای می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد که اتصال با گوه و اتصالات صفحه ای و TSWA نیز می تواند در تغییر شکل انعطاف پذیری به وجود آورده و توسعه عمل زنجیره ای را قبل شکست بدنبال دارد. لازم است توجه داشته باشید که ظرفیت کششی مفصل های تیرها به ستون ها پس از چرخش معمولا در حالت شکست بزرگ بوده و کنترل شکل گیری زنجیره بوجود می آید. یک عبارت برای این مقاومت ارائه شده که برای در نظر گرفتن اثر چرخش بزرگ است. اگر چرخش بزرگ در مرحله طراحی در نظر گرفته نشود،مفاصل با ظرفیت چرخش کم موفق به دستیابی به طراحی با مقاومت بالا خواهد شد. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که ظرفیت چرخش از تیر به مفصل های ستون ها براساس نایج تجربی در این مطالعه بسیار بالاتر از مقدارهای توصیه شده می باشد.

کلمات کلیدی: فروپاشی جلورونده، ارتباط، مفصل های تیر به ستون،فرایند زنجیری، تغییر شکل های بزرگ،آزمون های تجربی، فولاد

1-مقدمه:

پس از فروپاشی بخشی از برج ای رونان در سال 1968، مهندسان شروع به به درک اهمیت مقاومت ساختاری در برابر فروپاشی را نمودند. در تحقیقات بیشتر و در تلاش های طراحی که به این قیمت هدایت شده است که به ویژه پس از فاجعه 11 سپتامبر 2001 بوده است.روش مسیر بار متناوب،یک روش مهم در طراحی برای کاهش فروپاشی پیش رونده بوده وتوسط تعدادی از کدهای طراحی شامل GSA و DOD ارائه شده بود. این روش اجازه می دهد که شکست محلی زمانی رخ می دهد که باد شدید وجود داشته است. اما به دنبلا ارائه مسیرهای بار متناوب بوده به طوری که آسیب اولیه را می توان شامل آن دانست و فروپاشی عمده را می توان جلوگیری کرد. یک مثال در شکل 1 نشان داده شده است. تحت این سناریو،وقتی یک ستون داخلی حذف شده است،یک مسیر بار جایگزین می تواند از طریق مجموعه ساختاری مجاور از جمله تیرها ،ستون ها و مفصل ها باشد. یکی از مکانیسم های کلیدی برای کاهش گسترش مانند مهره های دومینو است که اثری برای توزیع مجدد بار اعمال شده برروی اعضای آسیب دیده دارد که از طریق یک زنجیر عمل می کند. همانطور که که در شکل 1 نشان داده شد،اصطلاح عمل زنجیره به توانایی مقاومت در برابر بارهای عمودی از طریق تشکیل یک مکانیسم رشته مانند گفته می شوند. قابل توجه است که مفصل های تیرها به ستون از عناصر حیاتی هرسازه بوده و آنها معمولا کنترل میزان فرایند زنجیره را به عهده دارند که به دلیل مقاومت محدود و ظرفیت چرخشی مفصل ها می باشد. با این حال،اگرچه تحقیقات گسترده در انواع مختلفی از رفتار مشترک تحت بارهای گرانشی انجام شده است،تدوین رویکرد مبتنی براین مولفه د طراحی ها به صورت مشترک دیده می شود. تا به امروز ،نسبتا تعداد کمی از پژوهش ها وجود دارد که مربوط به مطالعات رفتار اتصال غیرطبیعی در معرض بارها بوده و به ویژه برای اتصالات پیچی فولادی است. پس از فاجعه ساختمان مرکز تجارت جهانی،برخی از محققان یکپارچگی مشترکی را به عنوان یک پارامتر کلیدی برای حفظ تمامیت ساختاری تحت عمل زنجیره را شناسایی و حفظ کرده اند که تحقیقات گسترده ای را داشته است. کاندوال و الناویل شبیه سازی ساختاری ار ب منظور بررسی تعدادی از طراحی های کلیدی را برای متغیرهای تشکیل دهنده عامل نفوذ در زنجیره را انجام داده اند که برای فولاد با قاب خمشی بوده است. اتصالات جوش داده شده و بدون کاهش بارها در سازه فولادی در نظر گرفته شده است. ساداک و همکارانش به انجام یک ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل از عملکرد ستون های فولادی با دو نوع اتصال از نوع اتصالات خمشی پرداختند. در سال 2009،کارنس و همکارانش یک برنامه آزمایش متشکل از یک قاب فولادی را در معرض تخریب مورد ارزیابی قرار دادند. رفتار مفصل های پیر به ستون در معرض تخریب تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. قسمت های جوش داده شد متعارف و قابلیت های اتصال به صفحه نیز مورد بررسی قرار گرفت. دومنیک به انجام یک آزمون تجربی و آزمون مشترک در 5 تیر به ستون اقدام نمود که به منظور مشاهده توسعه عملکرد زنجیره ای و اثر ن بررفتار اتصال بوده است. منحنی M-N برای تعامل مفصل های کامپوزیتی تحت خمیرگی و زمان های تضعیف می باشد. ایزودین و همکارانش و لاسیس و همکارانش پیشنهاد یک چهارچوب ساده را برای ارزیابی فروپاشی تدریجی ساختمان های چندطبقه را با توجه به ازدست دادن ناگهانی ستون ها را به عنوان یک سناریو طراحی نمودند. تحقیقات دیگر در مورد آثار فروپاشی تدریجی را می تواند در تحقیقات کیان و لی و سان و همکارانش دید.آزمون های تجربی و شبیه سازی عددی انجام شده در رابطه با رفتار ساختاری انها در مقاطع فولادی در ستون ها با استفاده از انواع مختلف مفصل ها انجام شد.وانگ یک بررسی را براساس برخی مطالعات تحقیقاتی ارائه شده اخیر در رفتار فولاددر این شرایط را انجام داد. یو و همکاران به انجام یک سری از آزمایش ها را برای بررسی استحکامانواع معمول اتصالات فولادی را ارائه نمودند. حالت صفحه ای و صفحه انعطاف پذیر و صفحه پایانی و گوه در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. تاکنون آثار پزوهش ها بسیار محدود در رابطه با اتصالات فولادی بوده است که در سناریوی عمل زنجیره ای حذف شده است. بسیاری از آثار با تمرکز برروی اتصالات جوش بوده است. بااین حال،در اروپا،اتصالات پیچی فولادی مانند صفحه ها و صفحات پایانی و پیت کردن و صفحه پایانی توسعه یافته بسیار محبوب بوده و ارزیابی انواع اتصالات در فرایند زنجیره ای مهم و به موقع بوده است. رفتار هردو اتصالات فولادی پیچی ساده و نیمه سخت تحت سناریوی حذف ستون ها بوده است که در ان اتصالات درمعرض افزایش رکیب خم و تنش یکنواخت بوده اند. اما از لحاظ تجربی بررسی نشده اند. این ساختار توسط گروهی در دانشگاه صنعتی نانیانگ در حال انجام بوده که یک سری از برنامه های تحقیقاتی را به منظور بررسی رفتار فولاد و بتن از ساختارهای تحت سناریوی ستون را انجام داده اند. این پروژه شامل یک سری از آزمایشات ساده معمولی و اتصالات فولادی پیچی نیمه سخت بوده و از روش المان محدود به بررسی رفتار اتصال و توسعه مدل های مکانیکی برای تجزیه و تحلیل و طراحی استفاده نموده اند. یانگ و تان انجام شبیه سازی عددی را از آزمون های تجربی داشته اند که در مقاله حاضر ارائه شده است. علاوه براین پارامترهای گسترده ای دراین مطالعه با استفاده از این مدل های عددی معتبر انجام شده است که بدست آوردن ظرفیت چرخشی انواع مختلف از اتصالات را تحت عملکرد زنجیره ای داشته است. مقاله حاضر تنها برروی آزمون های تجربی فولادهای بامفاصل پیچی تیر به ستون تحت یک ستون بوده که در شرایط سناریوی عملکرد زنجیره بوده و پیامدهای طراحی آن را ارائه نموده اند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:12 | چاپ مطلب

تحقیق تخمین تنش پسماند با روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه های تولید در انواع مختلف جوشکاری

تخمین تنش پسماند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری

قسمتهایی از متن:

مقدمه

طی چند دهه گذشته تنش های پسماند در ظروف فشار دار و کاربردهای ساختمانی و خطوط انتقال گاز و نفت و در ساختارها و قطعات فلزی و ... مورد توجه قرار گرفته است. از سوی پیشرفت هایی که امروز در ارزیابی یکپارچه ساختارها و ساختمانها در ارتباط با قطعات جوش صورت پذیرفته است. خواستار اطلاعات دقیق تری دربارة حالت تنش پسماند می باشد. تنش های پسماند در اثر عدم هماهنگی در شکل طبیعی بین نواحی مختلف در یک قطعه حاصل می شود به خصوص در جوشکاری تنش های پسماند مورد توجه قرار می گیرند. تنش های پسماند می توانند بسته به علامت، اندازه و توزیع شان با توجه به تنش های اعمالی، تعیین کننده باشند.

ارزیابی تنش پسماند یک ابزار مهمی نیز برای کنترل فرآیند، کنترل کیفی، ارزیابی طراحی و آنالیز نقص می باشد. چون این تنش ها می توانند پیامدهای مهمی روی عمکلرد اجزاء و قطعات مهندسی داشته باشند و همچنین تأثیر زیادی روی خوردگی، مقاومت شکست، خزش و ... دارا می‌باشند. لذا کاهش و کم کردن این تنش ها مطلوب می باشد. از این رو تنش های پسماند در اتصالات جوشکاری شده عمدتاً توسط عملیات حرارتی یا توسط تنش مکانیکی کاهش می یابد.

- روش های متفاوتی برای اندازه گیری یا تخمین تنش پسماند براساس اندازه گیری دقیق یا با استفاده از تکنیک های عددی وجود دارد. اندازه گیریها می توانند از نوع مخرب مانند (سوراخکاری) یا غیر مخرب مانند اشعه x، یا تفرق نوترونی و فراصوتی باشند. و تفرق نوترونی اساساً یک تکنیک برجسته برای پی بردن به تنش پسماند به صورت غیر مخرب در درون قطعات مهندسی در سه بعد و در حجم های کوچک می باشد.

در این پروژه به تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری فولاد می پردازیم.

- جوشکاری ذاتاً باعث بروز تولید ترک هایی در محل جوش می شوند، اندازه و محل این ترکها را می توان به عنوان یک معیار در تعیین عمر جوشکاری مورد استفاده قرار داد. تنش هایی که می توانند باعث رشد ترک خوردگی شوند به تنش های بیرونی محدود نمی شوند. به عنوان نمونه می توان گفت که تنش های پسماند در داخل و اطراف ناحیه جوش به عنوان یک پیامد از فرآیند جوش، تولید می شود. بنابراین این موضوع برای دانستن اندازه و علامت تنش پمساند در ناحیه جوش مهم خواهد بود. و این بحث خصوصاً در جوشهای با مقطع ضخیم که دارای یک تنش 3 بعدی است جالب توجه می باشد. در اینجا به بحث در مورد استفاده از اسکن کردن کششی نوترونی برای فراهم آوردن اسکن های 3 بعدی ضخیم مربوط به نمونه های فولادی جوشکاری شده و جوشکاری نشده خواهیم پرداخت. ...

...

فصل سوم

عنوان مقاله : بهبود تنش پسماند مربوط به جوشکاری توسط کوبکاری لیزری

- مقدمه

کوبکاری (پرداخت) لیزری یک تکنیک عملیات سطحی است که از لحاظ مکانیکی فعالیت دو طرفه مربوط به سطح ماده و پلاسمای فشار بالایی را هنگام انتشار لیزر با پالس کوتاه روی ماده زیر آب، ممکن می سازد. انرژی مربوط به کوبکاری لیزری کوتاه تکی (1 پالس) خیلی بزرگتر از (ساچمه پاشی) می باشد. به صورت متوالی تأثیر بهبود یافته مربوط به تنش پسماند به عمق mm1 گسترش می یابد و این تکنیک به عنوان یک اندازه گیری پیشگیرانه در برابر ترک خوردگی و خوردگی توام با تنش در نیروگاههای هسته ای، جائیکه قابلیات اطمینان خیلی بالائی مورد نیاز می باشد، بکار می رود و به عنوان یک اندازه گیری میزان خستگی برای قطعات هواپیما هم بکار می رود. علاوه بر این، کوبکاری لیزری کنترل مربوط به شرایط مختلف همانند انرژی پالس دقیق برای ماده، آرایش و چیدمان ناحیه ای را فراهم می نماید و دارای مشخصات دیگری می باشند. مثال ها عبارتند از : عدم نیاز به پیش عملیات ها همانند پولیش کاری، عدم وجود تماس با ماده و عدم نیروی واکنشی.

اصول مربوط به کوبکاری لیزری در این مقاله شرح داده می شوند و باعث بهبود اثرات تنش پسماند در هنگام بکارگیری کوبکاری لیزری برای ایجاد محدوده های جوش و اتصالات جوشکاری شده می شود. علاوه بر این نتایج مربوط به تست ترک خوردگی، خورندگی تنشی((SCC نمایش داده می‌شوند.

- اصول مربوط به کوبکاری لیزری

اصول مربوط به کوبکاری لیزری با استفاده از شکل 1 تشریح می شوند. لایه سطحی ماده توسط انتشار ستون لیزری در جایی که عرض پالس چندین برابر ns بوده و دانستیه توان پیک چندین S10 از MW/mm2 و پلاسمای متالیک فشار بالا روی سطح رخ می دهد، ساییده میشود.زمانی که 1 لیزر روی ماده زیر آب یا ماده با غشاء آبکی روی سطح منتشر می شود،از انبساط پلاسما توسط اینرسی آب و رسیدن فشار پلاسما به چند برابر GPa که 100-10 برابر آن در هوا می باشد، جلوگیری به عمل می آید. یک موج ضربه ای توسط این فشار و انتشار داخل ماده ،تولید می شود. لایه سطحی ماده به واسطه تنش دینامیکی موج برخوردی تحت تغییر شکل پلاستیکی واقع می شود، بنابراین تنش پسماند فشاری توسط احاطه محدودیت الاستیکی شکل می گیرد. ...

...

فصل دوم

بررسی تنش پسماند و عملیات حرارتی پس از جوش در جوشهای چندپاسه با آزمایش ها و روش المان محدود

چکیده

توزیع تنش پسماند پس از جوشکاری و پس از یک عملیات حرارتی پس از جوش کاری به وسیله یک تحلیل جریان گرمایی موقت المان محدود در رابطه با یک تحلیل زوج گرمایی- مکانیکی تعیین شده است. برای بررسی نتایج عددی تنش پسماند، سطح یک جوش لب به لب چند پاسه، به وسیله تکنیک ایجاد سوراخ اندازه گیری شد و با پیش بینی های تحلیل المان محدود مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل عددی برای دو جوش چند پاسه دارای صفحات ضخیم مورد استفاده قرار گرفت که در ساخت کشتی بکار می رفتند. یک اتصال جوش 12 پاس دارای شیار K با صفحه mm56 ، و یک اتصال جوش 9 پاس دارای شیار V با صفحه mm32 ، یک تنش پسماند حداکثر MPa316 در صفحه mm56 مشاهده شد، اما پس از عملیات حرارتی بعد از جوشکاری به MPa39 کاهش یافت.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:41 | چاپ مطلب

مقاله انواع نقص در گفتار و لکنت (علل و سبب شناسی)

مطالب:

نقص در گفتار

علل نقص گفتاری

انواع نقص در گفتار

1ـ اشتباه در گفتار

2ـ اختلال در گفتار

الف ـ در هم کردن واژه ها :

ب ـ لکنت زبان

شیوع لکنت

علت های لکنت

لکنت زبان

سبب شناسی :

================

بخشهایی از متن:

نقص در گفتار

نقض در گفتار ، هنگام آموختن زبان گفتاری ، پیوسته کودک را تهدید می کند . مشکلات کودک در تسلط یافتن بر دستگاه گفتاری خود ، به آسانی می تواند به نقض در گفتار منجر شود. از این نظر ، توجه و مراقبت پدر و مادر در این مرحله بسیار ضروری است نقص در گفتار خطرات و عواقبی در پی دارد . اول آنکه ، با طولانی شدن آن درمان آن نیز مشکل تر می شود . دوم آنکه ، نقص در گفتار اثرات منفی بر سازگاری اجتماعی کودک به جا می گذارد . چنانچه نقص در گفتار تا سن شش یا هفت سالگی ، سن ورود به مدرسه ، ادامه یابد کودک به اندیشیدن درباره ی چگونگی برخورد کودکان دیگر با نقص خود می پردازد و همین امر موجب وحشت و نگرانی فراوان وی می شود. معمولا دانش آموزان ، دانش آموزی را که واژه ها را درست تلفظ نمی کند . ...

...

لکنت زبان

یکی از حادترین مشکلات دانش آموزان در کلاس درس ، لکنت زبان است بدین دلیل که نه تنها خود شاگرد در رنج و عذاب از داشتن این مشکل به سر می برد ، بلکه معلم نیز اغلب اوقات نمی داند با او چگونه برخورد نماید .

تعریف : لکنت زبان یک نوع یک نوع اختلال گویایی است که فرد مبتلا بریده بریده سخن می گوید و با تکرار یا توقف های غیر ارادی کلمات بیان او همراه است .

این گونه شاگردان گاهی در شروع جمله دچار تکرار یا مکث در بیان اولین حرف یا کلمه می شوند و یا ممکن است در اواسط جمله دچار چنین مشکلی بگردند یک نوع دیگر کشیدگی بیش از حد اصوات و یا سیلاب ها می باشد و در هر صورت بیان آنها به گونه أی است که نظر شنونده را جلب می نماید .

متاسفانه گاهی معلمین لکنت زبان را با اشکالات تلفظی حروف اشتباه می کنند . ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:17 | چاپ مطلب

مقاله انواع هوش و آزمون های هوشی

مقدمه

1- هوش چیست ؟

2- تعریف هوش

3- انواع تعریف هوش

4- تاریخچه مطالعات مربوط به هوش

5- ارزشیابی هوش

6- ارزشیابی هنجاری و میزان کردن

7- هوش و سازگاری زیستی

8- مقام هوش در سازمان ذهنی

9- ماهیت سازگار کننده ی هوش

10- استقلال یا اشتقاقات مستقیم

11- حرکات کورمالی ( آزمایش و خطا )

12- تاریخچه آزمون های هوش

13- اعتبار آزمون

14- کیفیت و چگونگی آزمون های هوش

15- آزمون های هوشی

16- عملکرد هوشی و ظرفیت هوشی

17- طرز اجرای آزمون هوش استانفورد – بینه

18- اندازه گیری بهره هوشی بوسیله آزمون استانفورد – بینه

19- پایایی آزمون

20- عوامل تعیین کننده رشد هوش کودک کدامند؟

21-آیا می توان رابطه بین هوش والدین و کودکان برقرار کرد یا برعکس

22- سهم عاطفه در رشد کودک چقدر است ؟

23- فعالیت ذهنی ، حسی و حرکتی و پیدایش هوش در کودک

24- عوامل ژنتیکی و سرشتی

25- فقر محیطی و تاثیر محیط بر کودک

26- انزوای اجتماعی و رشد شناختی

27- تفسیر تفاوتهای نژادی و طبقه اجتماعی در عملکرد شناختی

28- کاربرد هوش و استعداد

29- رابطه هوش و استعداد

30- سنجش هوش و استعداد

31- سؤال اساسی درباره علت هوش انسان

32- هوش ماشینی و هوش انسانی

33- هوش هیجانی را بشناسیم

34- مؤلفه های هوش هیجانی

35- هوش مصنوعی چیست ؟

36- تاریخ هوش مصنوعی

37- افق های هوش مصنوعی

38– برای افزایش هوش

39- چگونه هوشی دارید ؟

40- هیجانی هوش

41- هیجانی هوش علمی و هوش عاطفی

منابع و مؤاخذ:

=======================

مقدمه

پدیده هوش بارزترین فعالیت توان ذهنی در بشر می باشد که قدرت سازگاری او را در محیط میسر می سازد.

از نظر فیزیولوژی : هوش پدیده ای است که در اثر فعالیت یافته های قشر خارجی مغز آشکار می گردد و از نظر روانی نقش انطباقی و سازگاری موجود را با شرایط محیطی و زیستی خود بر عهده دارد.

اساس انتقال آن وسیله توارث و از راه ژن ها است ولی عوامل تربیتی در شکوفا شدن آن نقش دارد. ...

...

27- تفسیر تفاوتهای نژادی و طبقه اجتماعی در علکرد شناختی

برای توضیح درباره ی تاثیر تفاوت های قومی و طبقه ی اجتماعی در عملکرد هوشی سه دلیل عمده ذکر شده است :

1- در دیدگاه اول بر نامناسب بودن آزمون ها برای کودکان طبقه پایین و کودکان گروه های اقلیت تاکید می شود .

2- در دیدگاه دوم بر عوامل ژنتیکی تاکید می شود .

3- در دیدگاه سوم به عوامل محیطی اهمیت داده می شود .

سوداری آزمون و هوشبهر – طرفداران دیدگاه نخست چنین استدلال می کنند که بیشتر آزمون های هوش برای گروه های اقلیت میزان نشده اند و دیگر این که ماده آزمون های مربوط به آزمون های فوق ، مقیاس صحیحی برای ارزشیابی توانایی سازگاری یا توانایی مساله گشایی در شرایطی که در آن کودکان طبقه ی پایین و بعضی گروه های قومی زندگی می کنند محسوب نمی شود .

محتوای آزمون های هوش معمولی تا اندازه ای با زبان ، واژگان ، تجربه و ارزش های طبقه متوسط سفید پوست قرابت دارد . با این حال ، ارزشیابی و پرداختن به موضوع سوگیری محتوای آزمون دشوارتر از آن است که در ظاهر پیداست .

به تازگی در یک مطالعه ( سندووال و میلی ، 1980 ) برای تعیین میزان سوگیری آزمون دانشجویان سیاهپوست ، اسپانیولی ، و انگلیسی از روی پرسشهای آزمون هوشبهر که به آنان داده شد ، درجه بندی شدند .

نه تنها درباره اینکه کدام ماده آزمون ها سودار بودند ، توافقی وجود نداشت ، بلکه عجیب تر از همه اینکه آن ماده آزمون هایی را که به عنوان ماده آزمون های سودار تعیین کرده بودیم همه کودکان گروه اقلیت پاسخ گفتند . از طرفی تلاش برای کنترل سوگسری هم در آزمون و هم در شرایط برگزاری آزمون موفقیت آمیز نبوده و بعضی از راه حل های پیشنهاد شده بیش از حد ساده به نظر می رسند .

اگر فرض را بر این بگذاریم که ماده آزمون ها نامناسبند راه حل معقول این نخواهد بود که برای از بین بردن این قبیل سوگیری های فرهنگی بیاییم هنجارهای پست تری را برای سیاهان براساس عملکرد گروه های وسیعی از آنان در یک آزمون معیار همچون آزمون استانفورد – بینه تهیه کنیم و یا این ماده آزمون های سودار را به لهجه سیاهان برگردانیم .خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، انواع، آزمون، هوشی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:26 | چاپ مطلب

مقاله اعتیاد انواع مواد و مبارزه با مواد مخدر

مقاله اعتیاد انواع مواد و مبارزه با مواد مخدر

فهرست مطالب

  1. اعتیاد.....................................

آنچه در مورد اعتیاد باید بدانیم

مراحل اعتیاد.....................

  1. مواد مخدر .................................

مواد سستی زا ...................

مواد توهم زا ...................

مواد توان افزا.................

  1. اعتیاد و خانواده ...........................

توصیه پیشگیرانه به والدین ...

توصیه پیشگیرانه به جوانان و نوجوانان

4. عوامل گرایش به مواد مخدر ....................

عوامل فردی .................

عوامل خانوادگی .............

عوامل اجتماعی ..............

5.علائم استعمال مواد مخدر......................

6. آثار و عوارض اعتیاد .......................

عوارض جسمی ...................

عوارض روانی ...................

عوارض خانوادگی ................

عوارض اجتماعی..................

عوارض اقتصادی..................

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

اعتیاد

اعتیادچیست ؟

اعتیادیک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی وروانی دارد وتا زمانی که به علل گرایش« بیمار»توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور » میگردد .

اعتیادبه موادمخدریکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی وبهداشتی است که عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گرددهمچنین ویرانگری های حاصل ازآن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزشهای و هنجارهای فرهنگی اختلای شده وبدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به مخاطظره می اندزد .

پدیده دوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ،تجاری واقتصادی در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد ، بازاری کارآمد،موثر وراهبردی درگسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان برکشورهای توسعه نیافته است . ...

...

توصیه پیشگیرانه به والدین

1. درباره مواداعتیادآور(علل وعوامل موثردرمصرف مواد ،خطرات،عوارض وعلائم آن )اطلاعات کافی کسب کنید.

2. مهارت های تربیتی خود را افزایش دهید .

  1. 3. الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشیدوهرگزبرخلاف گفته خود عمل ننمائید .
  2. فضایی ایجاد گنید که فرزندانتانم در ان احساس آرامش کنند.

5. به صحبتهای فرزندانتان خوب گوشکنیدبا لبخند،تکان دادن سر.استفاده ازجملات مثبت نظیر« چقدرخوب »، « من این رانمی دانستم» و...آنها را به گفتن بیشترتشویق کنید .

6. شرایطی ایجاد کنیدکه خود شمارا محرم اسرار خود بدانند.

7. از فرزندانتان انتظارنداشته باشیدآرزوهای بر آورده نشده شما راتحقق بخشند.

ازقبل،خو درا برای پاسگویی به سوالات کنجکاوانه فرزندانتان آماده نمائید. مکن است روزی از شمابپرسندکه آیا تا کنون موادمصرف کرده اید ؟ این فرصت خوبی است که علت عدم مصرف خود را به زبان سال های جوانی به آنهامنتقل کنید ،یا اگر احیاناً قبلاً مصرف کرده ایدعلت گرایش خودبه مواد و سپس کنارگذاشتن آن رابه ایشان بگوئید واینکه حالا چرامی خواهید ایشان اشتباه شما راتکرار نکنند .بیاد داشته باشیدکه نباید مسائل رابیش از اندازه تشریح کنیدمباداکنجکاوی آنها برانگیخته شود .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:24 | چاپ مطلب

مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

عنوان مطالب اصلی:

جرم شناسی

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

دوم:جرائم اعتباری و موردی:

اشکال مختلف جرم :

مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)

اصول جرم شناسی :

فشارهای اجتماعی

فرق انگیزه و علت :

واکنشهای ضد فشار

عوامل فردی بزهکاری

دلایل بی اعتباری آمارهای مربوط به ارث

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن مقاله:

جرم شناسی

می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود می باشند.

دوم:جرائم اعتباری و موردی:

پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکنست یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.

مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.

مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز زوجات که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.

و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است. ...

...

اصول جرم شناسی :

جرم شناسی بر 4 پایه ی اساسی مستقر است:

1- علت

2- انگیزه

3- عامل

4- شرط

که این 4 موضوع اصول جرم شناسی را تشکیل می دهد.

1- علت

می دانیم که علت بطور کلی امری است که باعث وقوع معلول می شود مثلاً علت روشنائی روز وجود
آفتاب است.

ولی در جرم شناسی یک علت به تنهائی موجب ارتکاب جرم نیست بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و موجبات ارتکاب یک جرم فراهم کرده بنابراین آنچه مهم است در جرم شناسی باید به دنبال عوامل جرم گشت و آنرا توضیح داد.

عامل معمولاً امری است که باعث گسترش یا تقلید یک عمل یا نتیجه یک کار می گردد ولی هیچ گاه به تنهائی نمیتواند موجب ارتکاب جرم گردد.

ضمناً شایان ذکر است در جرم شناسی عوامل به دو دسته مختلف تقسیم شده اند:

الف: عوامل جرم زا

ب:عوامل بازدارنده

الف: عوامل جرم زا :

عوامل جرم زا در زندگی بسیار هستند مثلاً فشارهای مختلف اجتماعی روانی همگی از عوامل جرم زا می توانند باشند. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:18 | چاپ مطلب

مقاله زندگینامه شهریار و بررسی کوتاه انواع زبان

ادبیات فارسی

بیو گرافی استاد شهریار ..........................................................2

ادبیات فرهنگی ....................................................................17

زبان فارسی

مقدمه ...............................................................................18

انواع زبان .........................................................................18

طبقه بندی زبان های جهان ....................................................19

انواع زبان های قدیمی ..........................................................21

تعریف دستور زبان،صرف و نحو در زبان فارسی .......................22

کلام،جمله،کلمه،هجا،حرف ....................................................23

سخن کوتاه با اولیا ..............................................................24

ادبیات فارسی

بـیو گـرافـی استاد شهـریار

به قـلم جـناب آقای زاهـدی دوست استاد

اصولاً شرح حال و خاطرات زندگی شهـریار در خلال اشعـارش خوانده می شود و هـر نوع تـفسیر و تعـبـیـری کـه در آن اشعـار بـشود به افسانه زندگی او نزدیک است و حقـیـقـتاً حیف است که آن خاطرات از پـرده رؤیا و افسانه خارج شود.

گو اینکه اگـر شأن نزول و عـلت پـیـدایش هـر یک از اشعـار شهـریار نوشـته شود در نظر خیلی از مردم ارزش هـر قـطعـه شاید ده برابر بالا برود، ولی با وجود این دلالت شعـر را نـباید محـدود کرد. ...

...

شهـریار دارای تـوکـلی غـیرقـابل وصف است، و این حالت را من در او از بدو آشـنایی دیـده ام. در آن موقع که بعـلت بحـرانهـای عـشق از درس و مـدرسه (کـلاس آخر طب) هـم صرف نظر کرده و خرج تحـصیلی او بعـلت نارضایتی، از طرف پـدرش قـطع شده بود، گـاه می شد که شهـریار خـیلی سخت در مضیقه قرار می گـرفت. به من می گـفت که امروز باید خرج ما برسد و راهی را قـبلا تعـیـیـن می کرد. در آن راه که می رفـتـیم، به انـتهـای آن نرسیده وجه خرج چـند روز شاعـر با مراجـعـهً یک یا دو ارباب رجوع می رسید. با آنکه سالهـا است از آن ایام می گـذرد، هـنوز من در حیرت آن پـیش آمدها هـستم. قابل توجه آن بود که ارباب رجوع برای کارهای مخـتـلف به شهـریار مـراجـعـه می کردند که گـاهـی به هـنر و حـرفـهً او هـیچ ارتـباطی نـداشت - شخـصی مراجـعـه می کرد و برای سنگ قـبر پـدرش شعـری می خواست یا دیگـری مراجـعـه می کرد و برای امـر طـبی و عـیادت مـریض از شهـریار استـمداد می جـست، از اینـهـا مهـمـتر مراجـعـهً اشخـاص برای گـرفـتن دعـا بود.

خـدا شـناسی و معـرفـت شهـریار به خـدا و دیـن در غـزلهـای جـلوه جانانه، مناجات، درس محـبت، ابـدیـت، بال هـمت و عـشق، درکـوی حـیرت، قـصیده تـوحـید ،راز و نـیاز و شب و عـلی مـندرج است.

عـلاقـه به آب و خـاک وطن را شهـریار در غـزل عید خون و قصاید مهـمان شهـریور، آذربایـجان، شـیون شهـریور و بالاخره مثـنوی تخـت جـمشـید به زبان شعـر بـیان کرده است. الـبـته با مطالعه این آثـار به مـیزان وطن پـرستی و ایمان عـمیـقـی که شهـریار به آب و خاک ایران و آرزوی تـرقـی و تـعـالی آن دارد پـی بـرده می شود. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 12:28 | چاپ مطلب

تحقیق آدم ربایی و انواع جرم آدم ربایی

تحقیق آدم ربایی و انواع جرم آدم ربایی

فهرست مطالب:

1-1-1) تعریف آدم ربایی
1-1-2) تعریف گروگان گیری
1-2-1) تاریخچه تقنینی
1-2-2) تاریخچه عملی
1-3-1)مبانی و منابع داخلی
علل تشدید مجازات آدم ربایی
شروع به آدم ربایی
دفاع در مقابل آدم ربایی
جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی
آدم ربایی به عنوان سرقت:
آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
1-3-2) مبانی و منابع خارجی
قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی
قوانین آدم ربایی فدرال
گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها
واکنشهای بین المللی
آدم ربایی به معنی اخص کلمه:
نوزاد ربایی،مخفی یا تعویض کردن طفل:
ربودن اتباع ایرانی:
ربودن اشخاص در قوانین متفرقه:
2-1-2)مقایسه ارکان مادی
2-1-3) مقایسه ارکان معنوی
2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری
2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری
منابع و مآخذ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

1-1-1) تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن) ...

...

واکنشهای بین المللی

در قرن بیستم توجه بین المللی به موارد گروگان گیری همواره بیشتر و بیشتر شد به خصوص هنگامی که این پرونده ها با هواپیما ربایی نیز همراه بوده است نخستین مورد هواپیما ربایی در سال 1930 و توسط انقلابیون پرویی انجام گرفت اما افزایش محسوس موارد هواپیما ربایی از سال 1967 آغاز شد که طی آن چندین هواپیمای ایالت متحده اجباراً به سمت کوبا تغییر مسیر دادند به عنوان مثال در سال 1969 چهار هزار و چهار صد و شصت گروگان طی چندین هواپیما ربایی به گروگان گرفته شدند. نخستین همایش بین المللی در خصوص قربانیان گروگان گیری در فوریه سال 1975 توسط اینترپل برگزار شد یکی از نتایج این همایش تصویب فرم استاندارد«CRIGEN/OT) برای درج گزارش این نوع پرونده ها بود.

گروگان گیری در اشکال داخلی و در سطح بین المللی (خارج) با انگیزه های سیاسی و غیر سیاسی صورت می پذیرد و اهداف گروگان گیری که پلیس بین الملل آنرا تروریسم اطلاق می کند در زمره موارد ذیل است:

1. گروگان گیری به انگیزه تقاضای پول(باج).

2. گروگان گیری یک عنصر سیاسی و یا مسافرین یک هواپیما،قطار اتوبوس برای آزاد سازی اعضاء وابسته به یک جنبش آزادیبخش.

3. گروگان گیری به انگیزه خروج نیروهای اشغالگر از وطن (این شیوه گروگان گیری به کرات از سوی مبارزین کشور عراق از زمان اشغال کشورشان در سال 2003 توسط نیروهای اشغالگر آمریکا- انگلیس بر علیه نیروها با فجیع ترین وجه به قتل می رسند.)

4. گروگان گیری به انگیزه آزادسازی اسراء در سطح بین الملل که به طور معمول با گروگان گیری یک عنصر سیاسی عالی رتبه و یا با گروگان گیری مسافرین یک هواپیما صورت می پذیرد.

5. گروگان گیری با اهداف اخذ تأمین از پلیس در گریز از یک مهلکه.

....خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، ربایی، انواع
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:13 | چاپ مطلب

انواع اسلامی عقود

فهرست:

مقدمه:

توسعه :

اصول اصلی:

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:

مرابحه

مدا ر با(شرکت در سود):

مشارکت:

اجاره:

اجاره به شرط تملیک :

استصناع:

فروش اقساطی:

معاملات سلف:

جعاله:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

انواع اسلامی عقود

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند . ...

...

استصناع:

قرارداد استصناع شامل سفارش ساخت و تولید چیزی است به قیمت معین ، که طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته می شود . به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می گردد، غالباً در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده در آینده ساخته می شود . در این قرارداد هم مواد اولیه و هم عملیات ساخت بر عهده سازنده است اما اگر مواد اولیه از شخص سفارش دهنده باشد ، این توافق نوعی اجاره تلقی می گردد و اگر چیزی را پیشنهاد دهند . خواهان آن است ، بالفعل آماده و ساخته شده و نزد سازنده باشد در این صورت توافق مزبور نوعی بیع یا خرید است.

روش استفاده از عقد استصناع در نظام بانکی کشورهای اسلامی ، به این صورت است که مشتری برای ساخت کالا یا ماشین آلات مورد نظر به بانک مراجعه می نماید و با نک با اخذ وثیقه و تعهدات لازم از مشتری ، ماشین الات یا کالای مذکور را تهیه کرده و در قالب بیع اقساطی یا نسیه به مشتری واگذار می کند . ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: انواع، اسلامی، عقود
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:12 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 518 )
   1      2     3     4     5      ...      52   >>
صفحات