X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله انگیزه وشناسایی ارتباط شرایط اجتماعی و اقتصادی شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در شهر تبریز

ترجمه مقاله انگیزه وشناسایی ارتباط شرایط اجتماعی و اقتصادی شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در شهر تبریز

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین انگیزه و شناسایی رابطه آن با شرایط اجتماعی و اقتصادی شرکت کنندگان زن و مرد در ورزش های همگانی در شهرستان تبریز انجام شده است. برای ان کار،یک جامعه اماری حاوی 200نفربه صورت تصادفی انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات ما از پرسشنامه های مالیت کیلی فورد –SMS 6 به دست اورده ایم که برای به رسمیت شناختن عوامل انگیزشی استفاده می شود. ما همچنین پرسشنامه هایی که شامل ویژگی های جمعیت شناختی است جهت آزمون استفاده نمودیم. بسیاری از شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در صبح در محدوده 20 تا 40 سال بوده اند. میزان خطا به مقدار آلفای کوچکتر مساوی 0.05 بوده که منجر به یافته های زیر شده است که در ان روش های اماری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون T و U استفاده شده است و مقدار آنها 60 تا 80 بوده است. اموزش در بیشتر شرکت کنندگان به مقدار 33.5% بوده وافراد حداقل دارای دیپلم بوده اند. زنان خانه دار نیز مشارکت مناسبی داشته اند و که به مقدار 30.5 %بوده است. انگیزه مهم ترین عامل در ورزشکاران بوده که شامل شادابی درونی و عدم احساس ناخوشایند در طول روز در انها می شود. رابطه معنی داری بین سن و انگیزه مردم وجود دارد. اما این در ارتباط با درامد و انگیزه های آنها معنی دار نمی باشد. همچنین ارتباط معنی داری بین میزان تحصیلات و انگیزه مردم دیده می شود. مشاهده شد که رابطه معنی داری بین انگیزه های مردان و زنان وجود داشته و همچنین در بین مردان و زنان متاهل نیز این رابطه به طور معنی دار نیز دیده می شود. بنابراین،می توان به این نکته اشاره کرد که در نهایت انجام ورزش رابطه معنی داری با ویژگی های جمعیت شناسی مردم داشته که باید در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی،انگیزه ،ورزش صبحگاهی ،ویژگی های جمعیت شناختیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:36 | چاپ مطلب

بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری

فایل ورد + فایل پی دی اف

بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری

200 صفحه

با منابع کاملخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:36 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله فساد و رشدنقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی

ترجمه مقاله فساد و رشد:نقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی

چکیده:

این مقاله به تحلیل چگونگی کیفیت حکومت و اندازه های هزینه های عمومیو توسعه اقتصادی با فساد اداری و رشد اقتصادی بررسی می کند. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تعامل بین فساد و شکل بهره وری حکومت از هزینه های عمومی چگونه است که به نوبه خود تعیین کننده اثرات رشد فساد است. به طور خاص،بهبود در فساد منجر به بهره وری اقتصادی می شود زمانی که دولت در مقدار بیشتری از مطلوبیت باشد. این نشان می دهد که سطح رشد با حداکثر رسیدن فساد امکان پذیر نیست. این مقاله همچنین نشان می دهد که بروز فساد منجر به کاهش توسعه اقتصادی می شود. دلیل این است که با توسعه اقتصادی،افزایش نرخ دستمزد به وجود خواهد آمد و باعث می شود که هزینه های خصوصی بالاتر رود. بنابراین دلسردی برای فساد به وجود می آید. مفهوم سیاست اصلی این است که هدف قرار دادن فرار های مالیاتی به جای بروکراسی موثر از نظر کاهش فساد و بهبود پتانسیل رشد اقتصادی می شود.

کلیدواژه ها:فساد،توسعه،حکومت،رشد اقتصادی

1-مقدمه:

زمانی که بخش های عمومیو خصوصی با هم در تعامل می باشند،بوروکراتها ممکن است سو استفاده از موقعیت احتمالی برای منافع شخصی خود را با استفاده از رشوه و یا حتی اخاذی داشته باشند. این رفتار به عنوان یک تعریف در فساد اداری می باشد. بررسی اثرات اداری فساد بر رشد اقتصادی و مهم تر از آن چگونگی این رابطه با کیفیت حاکمیت تحت تاثیر بوده و اندازه هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی مبنای تمرکز این مقاله است. قابل ذکر است که تحقیقات نشان می دهد که فساد ممکن است باعث تسهیل رشد با کمک شرکت های در بخش دولتی شود و ممکن است آن با فزایش بار همراه باشد و با تاخیر اندازی بهره وری از هزینه های عمومی ار کاهش دهد که منجر به بهره وری می شود. تحقیقات نشان می دهد که آیا اثرات غالب بستگی مثبت و منفی بر کیفیت حاکمیت و اندازه بخش عمومی وسطح توسعه اقتصادی دارد که این عوامل نقش مهمی در نتایج فساد را بازی می کند. اما برخی از تناقضات و شکاف ها در تحقیقات وجود دارد که توضیح وابستگی فساد را در رشد نشان می دهد که این عوامل شایسته بررسی بیشتر است. ابتدا،تحقیقات در مورد ساختار چگونگی کیفیت و نهاد براساس رابطه بین فساد و عملکرد اقتصادی روشن نیست. یک خط استدلال در این تحقیقات براساس این ایده است که فساد توسط تنها براساس سیستم نهادی به وجود می آید. با توجه به این منطق،ساختار نهادی تعیین درجه فساد سازمان را داشته که پس از آن اثرات آن با عدم قطعیت در درآمد بوده که با عوامل خصوصی مواجه شده و در نتیجه بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد . در مقابل،خط دیگر این استدلال این گونه فرض شده است که فساد تحت تاثیر نهادها و اقتصادها مانند تحلیل بار و یا ورودی بهره وری می باشد که توسط بخش دولتی ارائه شده است و در نتیجه اثراتی بر رشد اقتصادی دارد. اگرچه ارائه این بینش مفید استتجزیه و تحلیل در تحقیقات فوق فراهم کننده درک محدودی از این موضوع می باشد. فقدان یک توضیح سیستماتیک برای نقش دولت در فساد مشهود بوده و دریافته های تجربی بی نتیجه می باشد. به عنوان مثال مول و ویل در سال 2010 و آیدت و همکارانش در سال 2008 فساد را مضر برای بهره وری و رشد در کشورهای با نهادهای ضعیف می دانسته است. معون در سال 2005 در تضاد با محققین بالا ذکر می کند که فساد مضر برای رشد حکومت های ضعیف است. در همین راستا،مندز وسپولودا نشان دادند تجربه کشورهای با آزادب سیاسی بالا و سطح پایین فساد،اثرات سودمند فساد شسنگین تر از اثرات مضر آن بالعکس می باشد. دوم اینکه ،تناقض دیگری در تحقیقات وجود دارد و آن در رابطه با اندازه و فساد دولتی می باشد. به طور خاص،اگر اندازه دولت به درجه ای رسد که مربوط به دخالت دولت و ناکارامدی ناشی از آن شود،پس از ان،یک افزایش در اندازه دولت فضایی بیشتری برای رانتجویی و فساد را ایجاد می کند. با این حال،اگر اندازه دولت نشان دهنده کنترل فساد و پاسخگویی آن باشد، افزایش در دولت باید جلوی فساد را بگیرد. لاپورتا و همکارانش در سال 2009 شواهد حمایت از فرضیه دوم را برای کشورها اسکاندیناوی پیدا نمودند. به طور مستقیم ،تناقض در این مورد ناشی از نادیده گرفتن تعامل کیفیت حاکمیت با فساد و اندازه دولت بوده است. سوم،شواهد قوی نشان می دهد که بروز فساد در سطح توسعه اقتصادی نیز وجود دارد. برای مثال،مطالعات مانور در سال 1995 یک مقدار منفی معنی داری را بین رابطه سطح فساد و سطح توسعه اقتصادی ارائه نمودند. بلکبرین و همکارانش در سال 2006،این ارتباط میان توسعه و فساد را با این پیشنهاد توضیح دادند که انتظار از بروکراتهای فاسد منجر به افزایش سطح درآمد می شود. به طور مستقیم همچنین می تواند هزینه های فاسد شدن را مربوط به هزینه های ناشی از درآمدهای غیرقانونی پنهان بدست امده از فساد داشت. در واقع تجزیه و تحلیل فرار از پرداخت مالیات از طرف کاول در سال 1990 توضیح می دهد که هزینه ها به دنبال فرارهای مالیاتی به وجود می آید که منجر به استخدام کارشناسان و وکلا جهت پنهان کردن آنها می شود. که برای درامدهای غیرقانونی بدست امده باشد. ارتباط بین این منطق در فعالیت های فاسد گونه توسط بارتور بلکبرین تایید می شود که پیوند هزینه رفتار فاسد منجر به بروز فساد می شود. با وجود یک کانال مهم،تبعات اجتماعی برجسته ارتباط بین هزینه هاو نرخ دستمزد ارائه شده توسط سطح توسعه اقتصادی بر نتایج فساد بوده که به طور کامل در تحقیقات بررسی شده است. به طور خاص ،تحقیقات قبلی فاقد یک رویکرد کلی تر برای تفسیر نقش دولت،اندازه دولت و سطح توسعه در ارتباط با فساد و رشد می باشد. این مقاله تلاش برای رسیدگی به این موضوع را دارد. تحلیل اسمی از چگونگی تاثیر این عوامل بر رابطه بین فساد و رشد در یک چهارچوب کلی برای تعدادی از دلایل مهم می باشد

ابتدا باید به دنبال به دست آوردن یک بینش از موضوع باشیم که قادر به تفسیر بهتر نتایج تجربی با شد. دوم اینکه این مهم است. زیرا توسط ایجاد اطمینان در رابطه با چگونگی عوامل تغییر فساد در رشد بررسی می شود. که به منظور بررسی اثر رشد در فساد به صورت دقیق تر کمک خواهد کرد. علاوه براین ،یک درک خوب از چگونگی اثرات فساد در عملکرد اقتصادی برای فرموله کردن ضروری بوده ودر اجرای سیاست های توسعه ای موثر است. این مقاله تلاش به ایجاد مسائل مطرح شده بالا به روش دقیق با توجه به ارتباط بین حکومت و اندازه بخش دولتی و فساد از دیدگاه وسیع تر را دارد. به طور خاص،چهارچوب تحلیلی مورد استفاده در پژوهش روش فوق را در نظر می گیرد که نتایج آن به صورت عمومی بدست می آید. چهارچوب شامل این ایده است که توانایی دولت برای مهار فساد با محور کیفیت حکومت بوده است. شواهد آماری از طرف بوتکیز و یانیکایا در سال 2006 در رابطه با این اصل نشان می دهد که ارتباط بین فساد و اقدامات مختلف از کیفیت حاکمیت به طور مداوم منفی است. در این مدل، این جنبه ازط حکومت توسط پارامترهای منطبق شده و در رشوه خواری تاثیر می گذارد. دوم اینکه کیفیت نهادها همچنین در راستای بهره وری از بخش دولتی بوده و از این رو آن اندازه مطلوب را تعیین می کند. شرایط عمومی دیگر یکی از عناصر کلیدی است که در فعالیت های رشد فساد و تحریف فساد وجود دارد که هردو در بخش دولتی توسط کیفیت نهادها بوده و در نهادهای تولید شده توسط دولت بوده است. این بدان معنی است که فساد اقتصادی عملکرد را از طریق بهره وری هزینه های عمومی تحت تاثیر قرار داده و اختلاف بین اندازه دولت واقعی وبهینه را نشان می دهد. بنابراین رابطه فساد و رشد به طور مستقیم بستگی به سطح فساد حکومت ها داشته وبه طور غیرمستقیم از طریق تعامل بین بهره برداری از هزینه های دولتی و تحریک ناشی از فساد در تعادل هزینه و سود از بخش دولتی است. یکی دیگر از ویژگی های متمایز از تجحزیه و تحلیل ها در این مقاله این است که آن برای هزینه رانت خواری یکی از عوامل مهم بروز فساد است. توضیح این ارتباط کمک می کند تا ایجاد یک کانال جدید از طریق سطح توسعه تحت تاثیر فساد بوجود آید. در این رابطه با بکارگیری تحقیقات مختلف،این مقاله ادعا می کند که رابطه منفی بین بروز فسا د و سطح توسعه توسط رانت جویی با نرخ دستمز افزایش می یابد. دلیل این است که این هزینه بستگی به تلاش برای پنهان کردن درامد قانونی بدست امده است. از این رو این تلاش باید با افزایش نرخ دستمزد افزایش یابد که به نوبه خود سطح توسعه اقتصادی را افزایش می دهد. بنابراین ،حسابداری برای هزینه ها در این مقاله یکی دیگر از جنبه های فساد است که به طور کامل در مورد تحقیقات مربوط به فساد بررسی نشده است. این ارزشمند است که توجه داشته باشید که در این مقاله شرایط متفاوت از مقالات نزیدک مرتبط با آن دارای ابعاد مختلفی است. به طور خاص،بلک برن در سال 2009 و شلای فر در سال 1993 تمرکز برروی چگونگی ساختار حکومتی در فساد را داشته است. ذاما چگونگی فساد در نهادهای عمومی را در نظر نگرفته است و. فرار از پرداخت مالیات چگونه در آن تاثیر گذار است. کفر در سال 1997 به صورت تجربی بررسی اثر حکومت در رابطه با فساد و بهره وری هزینه اهی عمومی را داشته است. برخلاف ان،وال در سال 2011 فساد را به عنوان اختلاس از بودجه عمومی توسط بروکراتهای فاسد دانشته است که این مقاله استراتژی های فسد بین عوامل خصوصی و بروکرات ها را در نظر می گیرد. این رویکرد به ما اجازه می دهد تا زیربنای الگوهای رفتاری در هردو عامل خصوصی و بروکرات ها در نظر گرفته شود. در نتیجه اجازه می دهد که بتوان بینش های مفیدی برای تدوین سیسات ها بدست اورد. در نهایت وال و ایوان در سال 2001 فرض شکل گیری یک رویکرد را کاهش می دهد که با کیفیت نهادها به عنوان یک عامل مرتبط بوده که به طور مستقیم افزایش بهره وری را نشان می دهد. برخلاف آن ها ،در این مطالعه،به جای یک عامل در عملکرد اقتصادی می توان از طریق اثر ان در فساد نتایج را تحت تاثیر قرار داد و بخش عمومی را از آن بهره مند نمود. تجزیه و تحلیل در امتداد این مسیر نتایج زیر را نشان خواهد داد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:29 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشورمدل اقتصادی سیاسی CAFTADR

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

چکیده

کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای اقتصاد خود را بر مبنای تجارت آزاد نموده اند. تحقیقات در مورد سیاست های تجاری در کشورهای توسعه یافته در یک فرایند از پایین به بالا با شناسایی ترجیحات اقتصادی گروه های داخلی متمرکز شده است. ما کمتر در مورد توسعه کشورهای جهان مطمئن هستیم. همچنین ما تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی را دررفراندوم که تحت تاثیر CAFTA-DR بود انجام دادیم و به یک توافقنامه تجارت بین المللی رسیدیم. ما پشتیبانی کمی برای مدل استاپلر سامونلسون از ترجیحات اقتصادی را پیدا نمودیم. اما حمایت بیشتر برای مدل های خاص بوده است. ما همچنین اثرات انزوای احزاب سیاسی را در همه پرسی را دریافتیم و کنترل برای بسیاری از عوامل اقتصادی را پیدا نمودیم و همچنین چگونگی حداقل تاثیرگذاری بر یک رای دهنده را بررسی نمودیم و این تفاوت برای عبور از CAFTA-DR بوده است. سیاست یعنی احزاب با استفاده از قدرت سازمانی خود نشانه ها و پیامها ا برای رای دهندگان ارائه می کنند که تحت تاثیر این تصمیم مهم سیاست های تجاری بوده است. نظریه ها در مورد سیاست های تجاری نیاز به محاسبات از بالا به پایین در عوامل سیاسی همراه با منافع اقتصادی دارد.

مقدمه:

در اکتبر سال 2007،کاستاریکا اولین رفراندوم عمومی خود را در مورد موافقتنامه تجاری در یک کشور در حال توسعه را اجرا نمود که در ان تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت این کشور وتجارت آزاد با جمهوری دومینیکن مرکزی (CAFTA-DR) بوده است که در سال 2004 بین 5 کشور مرکزی در امریکا مورد امضا مشترک قرار گرفته بود. که این پنج کشور شامل کاستاریکا،الساوادور،گواتمالا،هندوراس، و نیکاراگوئه بوده است. در این همه پرسی تصویب با مشارکت 59.2% از جمعیت واجد شرایط بوده است. برخلاف تصاویر از آراء قوه مقننه بر CAFTA-DRدر ایالات متحده ،موضوع بسیار برجسته و سیاسی در کاستاریکا بوده است. استدلال موجود در مورد تنظیمات سیاست های تجاری منحصر به فرد و تمرکز تا حد زیادی در نظرسنجی عمومی داشته است. و انتخابات برای انجام تجارت به عنوان یک مسئله کلیدی بوده است. و رای دادن قانونی از عوامل مهم بوده که همه آنها اقدامات غیرمستقیم از تنظیمات عمومی ار داشته اند. در هیچ یک از این موارد عموم مردم به طور مستقیم کنترل نتیجه را برای فرایند سیاست های تجاری نداشته اند. در این همه پرسی،رای دهندگان تصمیم گرفتند که آیا کاستاریکا قراردادهای همکاری تجاری را رد کند یا تایید کند. رفراندوم یک فرصت منحصر به فرد برای در نظر گرفتن نقش سیاست های داخلی را فراهم می کند که رد شکل دادن به چگونگی تنظیمات رای دهندگان بیش از شکل گیری سیاست های تجاری بوده است. سه مدل متضاد در شکل گیری اولیت های سیاسی تجاری وجود دارد. در مدل های پایین به بالا فرض براین است که افراد تنظیمات را براساس شرایط خاص خود تشکیل می دهند. یک نوع معمول از مدل پایین به بالا در اقتصاد سیاسی تطبیقی و بین المللی با این اصل است که فرض می شود که رای دهندگان محاسبه پیامدهای اقتصادی و سیاسی رای گیری را در مورد پیامدهای اقتصادی شخصی براساس تغییر سیاست ها می دانند. در مقابل،تحقیقات اخیر در اولویت های فردی نشان می دهد که رای دهندگان پاسخ به مسائل CAFTA-DR براسا نظرات خود در عوامل غیراقتصادی مانند اجتماعی،قومی یا ناسیونالیسم می دانند. این مدلهای برا بازیگران سیاسی منجر به ترک اثرات تغییر سیاست شده و تحقیقات جدید تر نشان می دهد که عوامل اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن ترجیحات فردی را بازی می کنند. روس بالا به پایین،با این حال نشان دهندهاین است که اغلب رای دهندگان تنظیمات نامشخص داشته اند و یا انها می توانند توسط نخبگان سیاسی تحت تاثیر قرار بگیرند که به دلیل موقعیت عمومیو منابع و اطلاعات بوده ودارای ظرفیت تاثیرگذاری برافکار عمومی می باشد. البته هردو فرایند به طور همزمان ممکن است رخ دهد که ممکن است به دلیل تاثیرنخبگان و شرایط عمومی بسیار سخت باشد. ما با استفاده از داده های جدید و انواع روش ها به بررسی کسانی که از CAFTA-DR حمایت یا مخالف می کنند،می پردازیم. ما در مقابل به پیش بینی ارائه شده توسط این دو مدل اقتصادی با تنظیمات سیاست های تجاری پرداخته ایم که نشان می دهد که عوامل خاص در مدل ارائه شده خیلی بهتر از آنهایی استکه استاپلر سامونلسون انجام داده است. کنترل برای انواع تنظیمات مختلف اقتصادی با این استدلالاست که سیاست به ویژه حزب های سیاسی ،نقش اساسی را در چگونگی تحت تاثیر قرار دادن این رفراندوم ها هستند. ما نشان دادیم که احزاب با استفاده از دانش در مورد عواقب توزیع سیاست برای مخاطبان متفاوت است. ما به این ترتیب به توضیح تمرکز بر سیاست های تجاری در ترجیحات مردم با روش پایین به بالا پرداختیم و همچنین از مدل بالا به پایین برای نخبگان استفاده نمودیم که در این جا شامل رهبران دولت و احزاب بوده و می تواند تنظیمات عمومی ار شکل دهد. در حالی که رای دهندگان به احتمال زیاد در عملهای اقتصادی خود منافع شخصی را دنبال می کند،این برای سیاستمداران برای نفوذ در رابطه با چگونگی رای ذهندگان در راستای موافقتنامه موثر بر منافع اقتصادی خود می باشد. موافقت نامه های اقتصادی مانند CAFTA-DR پیچیده هستند و عواقب توزیعی متفاوتی دارند. سیاستمداران می تواند عواقب مختلف سیاست را با تاکید بر مخاطبان مختلف برای ساخت یا از بین بردن آنها منجر به پشتیبانی از توافق شود. بنابراین ما استدلال می کنیم که هردو از پایین به بالا و بالا به پایین باید در شکل سیاست ها ارائه شود. مقاله ما برای اولین بار با پس زمینه CAFTA-DR اقدام نموده تست که فراهم کننده قرادادهای همکاری است. دوم اینکه ما در مورد موارد بالا به پایین و پایین به بالا با جزئیات بحث می کنیم. ما در دو مدل مرکزی بررسی تنظیمات تجارت و سیاست را که برگرفته از نظریه های اقتصادی است را بررسی می کنیم که شامل پیش بینی متضاد رائه شده توسط هکسر اوهلین (H0) و دیگری مدل تجارت ساخته شده براساس مدل استپلرسامونلسون (SS) با شد و این توسط مدل عامل خاصی از ریکاردو (RV) ارائه شده است. مدل عامل خاص پیش بینی می کند که در صادرات احتمال بیشتری برای حمایت از CAFTA-DR وجود دارد. پس از آن فرضیه ما د مورد تنظیمات رای دهندگان برای CAFTA-DR و نقش نخبگان سیاسی است که با استفاده از نظریه راه های احزاب می باشد. بسیاری از افراد سیاسی می توانند نشانه ها و قالب پیام ها برای رای دهندگان ارائه کنند. اما آنها ممکن است تنها زمانی موفق شوند که به خوبی ساماندهی شده و به اندازه کافی پیام های خود را به طور موثر و گسترده ارائه نمایند. در نهایت در ترکیب از پایین به بالا و بالا به پایین می توان تمرکز برروی چگونگی پیام نخبگان سیاسی اقدام نمود. ما فرضیه را با استفاده از سه روش متفاوت از منابع داده بررسی می کنیم. در ابتدا ، ما یک فرضیه را مورد حمایت و مخالفت از سوی CAFTA-DR را در کاستاریکا با استفاده از سطح و سوالی رفراندوم بررسی می کنیم. کنترل ویزگی های اقتصادی در کمترین سطح تجمع جغرافیایی ممکن است که به ما نشان دهد چگونه احزاب به خوبی سازمان یافته می توانند به صورت بهتر از داده ها استاده کنند و شرایط نفوذ به رای دهندگان را در احزاب کمتر توسعه یافته داشته باشند. تاثیر تغییرات در احزاب اصلی در نتایج همه پرسی ،با توجه به ظرفیت های مختلف سازمان برای نفوذ بوده که بک عامل کلیدی است که در شناسایی اثرات آنها موثر است. سپس،تجزیه و تحلیل بررسی سطح در حال حاضر،کمتر مستعد ابتلا به استنتاج محیطی مسئله می شود. در نهایت،مدارک کیفی در مورد اینکه چگونه احزاب سیاسی و سیار فعالان اجتماعی می توانند پیام های خود را در قالب پشتیبانی برای مکانیزم از فرضیه های مارا داشته باشند،ارائه می شود. شناسایی اثرات سببی از احزاب سیاسی دشوار است و به این ترتیب ،ما برروی انواع شواهد از جمله بررسی اثرات ثابت مدل برای کنترل متغیرهای حذف شده و بررسی شواهد اقدام می کنیم. ما با ارائه تجزیه و تحلیل سیستماتیک به روز در این دیدگاه منحصر به فرد در سیاست های جمعی در اطراف سیاست های تجاری می پردازیم. استنتاج های ما فراتر از کاستاریکا گسترش یافته است و به ویژه برای موجی از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است که شرایط دموکراسی و آزادسازی تجارت را در سال 1980 داشته اندخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:29 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله فساد و رشدنقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی

ترجمه مقاله فساد و رشد:نقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی

چکیده:

این مقاله به تحلیل چگونگی کیفیت حکومت و اندازه های هزینه های عمومیو توسعه اقتصادی با فساد اداری و رشد اقتصادی بررسی می کند. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تعامل بین فساد و شکل بهره وری حکومت از هزینه های عمومی چگونه است که به نوبه خود تعیین کننده اثرات رشد فساد است. به طور خاص،بهبود در فساد منجر به بهره وری اقتصادی می شود زمانی که دولت در مقدار بیشتری از مطلوبیت باشد. این نشان می دهد که سطح رشد با حداکثر رسیدن فساد امکان پذیر نیست. این مقاله همچنین نشان می دهد که بروز فساد منجر به کاهش توسعه اقتصادی می شود. دلیل این است که با توسعه اقتصادی،افزایش نرخ دستمزد به وجود خواهد آمد و باعث می شود که هزینه های خصوصی بالاتر رود. بنابراین دلسردی برای فساد به وجود می آید. مفهوم سیاست اصلی این است که هدف قرار دادن فرار های مالیاتی به جای بروکراسی موثر از نظر کاهش فساد و بهبود پتانسیل رشد اقتصادی می شود.

کلیدواژه ها:فساد،توسعه،حکومت،رشد اقتصادی

1-مقدمه:

زمانی که بخش های عمومیو خصوصی با هم در تعامل می باشند،بوروکراتها ممکن است سو استفاده از موقعیت احتمالی برای منافع شخصی خود را با استفاده از رشوه و یا حتی اخاذی داشته باشند. این رفتار به عنوان یک تعریف در فساد اداری می باشد. بررسی اثرات اداری فساد بر رشد اقتصادی و مهم تر از آن چگونگی این رابطه با کیفیت حاکمیت تحت تاثیر بوده و اندازه هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی مبنای تمرکز این مقاله است. قابل ذکر است که تحقیقات نشان می دهد که فساد ممکن است باعث تسهیل رشد با کمک شرکت های در بخش دولتی شود و ممکن است آن با فزایش بار همراه باشد و با تاخیر اندازی بهره وری از هزینه های عمومی ار کاهش دهد که منجر به بهره وری می شود. تحقیقات نشان می دهد که آیا اثرات غالب بستگی مثبت و منفی بر کیفیت حاکمیت و اندازه بخش عمومی وسطح توسعه اقتصادی دارد که این عوامل نقش مهمی در نتایج فساد را بازی می کند. اما برخی از تناقضات و شکاف ها در تحقیقات وجود دارد که توضیح وابستگی فساد را در رشد نشان می دهد که این عوامل شایسته بررسی بیشتر است. ابتدا،تحقیقات در مورد ساختار چگونگی کیفیت و نهاد براساس رابطه بین فساد و عملکرد اقتصادی روشن نیست. یک خط استدلال در این تحقیقات براساس این ایده است که فساد توسط تنها براساس سیستم نهادی به وجود می آید. با توجه به این منطق،ساختار نهادی تعیین درجه فساد سازمان را داشته که پس از آن اثرات آن با عدم قطعیت در درآمد بوده که با عوامل خصوصی مواجه شده و در نتیجه بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد . در مقابل،خط دیگر این استدلال این گونه فرض شده است که فساد تحت تاثیر نهادها و اقتصادها مانند تحلیل بار و یا ورودی بهره وری می باشد که توسط بخش دولتی ارائه شده است و در نتیجه اثراتی بر رشد اقتصادی دارد. اگرچه ارائه این بینش مفید استتجزیه و تحلیل در تحقیقات فوق فراهم کننده درک محدودی از این موضوع می باشد. فقدان یک توضیح سیستماتیک برای نقش دولت در فساد مشهود بوده و دریافته های تجربی بی نتیجه می باشد. به عنوان مثال مول و ویل در سال 2010 و آیدت و همکارانش در سال 2008 فساد را مضر برای بهره وری و رشد در کشورهای با نهادهای ضعیف می دانسته است. معون در سال 2005 در تضاد با محققین بالا ذکر می کند که فساد مضر برای رشد حکومت های ضعیف است. در همین راستا،مندز وسپولودا نشان دادند تجربه کشورهای با آزادب سیاسی بالا و سطح پایین فساد،اثرات سودمند فساد شسنگین تر از اثرات مضر آن بالعکس می باشد. دوم اینکه ،تناقض دیگری در تحقیقات وجود دارد و آن در رابطه با اندازه و فساد دولتی می باشد. به طور خاص،اگر اندازه دولت به درجه ای رسد که مربوط به دخالت دولت و ناکارامدی ناشی از آن شود،پس از ان،یک افزایش در اندازه دولت فضایی بیشتری برای رانتجویی و فساد را ایجاد می کند. با این حال،اگر اندازه دولت نشان دهنده کنترل فساد و پاسخگویی آن باشد، افزایش در دولت باید جلوی فساد را بگیرد. لاپورتا و همکارانش در سال 2009 شواهد حمایت از فرضیه دوم را برای کشورها اسکاندیناوی پیدا نمودند. به طور مستقیم ،تناقض در این مورد ناشی از نادیده گرفتن تعامل کیفیت حاکمیت با فساد و اندازه دولت بوده است. سوم،شواهد قوی نشان می دهد که بروز فساد در سطح توسعه اقتصادی نیز وجود دارد. برای مثال،مطالعات مانور در سال 1995 یک مقدار منفی معنی داری را بین رابطه سطح فساد و سطح توسعه اقتصادی ارائه نمودند. بلکبرین و همکارانش در سال 2006،این ارتباط میان توسعه و فساد را با این پیشنهاد توضیح دادند که انتظار از بروکراتهای فاسد منجر به افزایش سطح درآمد می شود. به طور مستقیم همچنین می تواند هزینه های فاسد شدن را مربوط به هزینه های ناشی از درآمدهای غیرقانونی پنهان بدست امده از فساد داشت. در واقع تجزیه و تحلیل فرار از پرداخت مالیات از طرف کاول در سال 1990 توضیح می دهد که هزینه ها به دنبال فرارهای مالیاتی به وجود می آید که منجر به استخدام کارشناسان و وکلا جهت پنهان کردن آنها می شود. که برای درامدهای غیرقانونی بدست امده باشد. ارتباط بین این منطق در فعالیت های فاسد گونه توسط بارتور بلکبرین تایید می شود که پیوند هزینه رفتار فاسد منجر به بروز فساد می شود. با وجود یک کانال مهم،تبعات اجتماعی برجسته ارتباط بین هزینه هاو نرخ دستمزد ارائه شده توسط سطح توسعه اقتصادی بر نتایج فساد بوده که به طور کامل در تحقیقات بررسی شده است. به طور خاص ،تحقیقات قبلی فاقد یک رویکرد کلی تر برای تفسیر نقش دولت،اندازه دولت و سطح توسعه در ارتباط با فساد و رشد می باشد. این مقاله تلاش برای رسیدگی به این موضوع را دارد. تحلیل اسمی از چگونگی تاثیر این عوامل بر رابطه بین فساد و رشد در یک چهارچوب کلی برای تعدادی از دلایل مهم می باشد

ابتدا باید به دنبال به دست آوردن یک بینش از موضوع باشیم که قادر به تفسیر بهتر نتایج تجربی با شد. دوم اینکه این مهم است. زیرا توسط ایجاد اطمینان در رابطه با چگونگی عوامل تغییر فساد در رشد بررسی می شود. که به منظور بررسی اثر رشد در فساد به صورت دقیق تر کمک خواهد کرد. علاوه براین ،یک درک خوب از چگونگی اثرات فساد در عملکرد اقتصادی برای فرموله کردن ضروری بوده ودر اجرای سیاست های توسعه ای موثر است. این مقاله تلاش به ایجاد مسائل مطرح شده بالا به روش دقیق با توجه به ارتباط بین حکومت و اندازه بخش دولتی و فساد از دیدگاه وسیع تر را دارد. به طور خاص،چهارچوب تحلیلی مورد استفاده در پژوهش روش فوق را در نظر می گیرد که نتایج آن به صورت عمومی بدست می آید. چهارچوب شامل این ایده است که توانایی دولت برای مهار فساد با محور کیفیت حکومت بوده است. شواهد آماری از طرف بوتکیز و یانیکایا در سال 2006 در رابطه با این اصل نشان می دهد که ارتباط بین فساد و اقدامات مختلف از کیفیت حاکمیت به طور مداوم منفی است. در این مدل، این جنبه ازط حکومت توسط پارامترهای منطبق شده و در رشوه خواری تاثیر می گذارد. دوم اینکه کیفیت نهادها همچنین در راستای بهره وری از بخش دولتی بوده و از این رو آن اندازه مطلوب را تعیین می کند. شرایط عمومی دیگر یکی از عناصر کلیدی است که در فعالیت های رشد فساد و تحریف فساد وجود دارد که هردو در بخش دولتی توسط کیفیت نهادها بوده و در نهادهای تولید شده توسط دولت بوده است. این بدان معنی است که فساد اقتصادی عملکرد را از طریق بهره وری هزینه های عمومی تحت تاثیر قرار داده و اختلاف بین اندازه دولت واقعی وبهینه را نشان می دهد. بنابراین رابطه فساد و رشد به طور مستقیم بستگی به سطح فساد حکومت ها داشته وبه طور غیرمستقیم از طریق تعامل بین بهره برداری از هزینه های دولتی و تحریک ناشی از فساد در تعادل هزینه و سود از بخش دولتی است. یکی دیگر از ویژگی های متمایز از تجحزیه و تحلیل ها در این مقاله این است که آن برای هزینه رانت خواری یکی از عوامل مهم بروز فساد است. توضیح این ارتباط کمک می کند تا ایجاد یک کانال جدید از طریق سطح توسعه تحت تاثیر فساد بوجود آید. در این رابطه با بکارگیری تحقیقات مختلف،این مقاله ادعا می کند که رابطه منفی بین بروز فسا د و سطح توسعه توسط رانت جویی با نرخ دستمز افزایش می یابد. دلیل این است که این هزینه بستگی به تلاش برای پنهان کردن درامد قانونی بدست امده است. از این رو این تلاش باید با افزایش نرخ دستمزد افزایش یابد که به نوبه خود سطح توسعه اقتصادی را افزایش می دهد. بنابراین ،حسابداری برای هزینه ها در این مقاله یکی دیگر از جنبه های فساد است که به طور کامل در مورد تحقیقات مربوط به فساد بررسی نشده است. این ارزشمند است که توجه داشته باشید که در این مقاله شرایط متفاوت از مقالات نزیدک مرتبط با آن دارای ابعاد مختلفی است. به طور خاص،بلک برن در سال 2009 و شلای فر در سال 1993 تمرکز برروی چگونگی ساختار حکومتی در فساد را داشته است. ذاما چگونگی فساد در نهادهای عمومی را در نظر نگرفته است و. فرار از پرداخت مالیات چگونه در آن تاثیر گذار است. کفر در سال 1997 به صورت تجربی بررسی اثر حکومت در رابطه با فساد و بهره وری هزینه اهی عمومی را داشته است. برخلاف ان،وال در سال 2011 فساد را به عنوان اختلاس از بودجه عمومی توسط بروکراتهای فاسد دانشته است که این مقاله استراتژی های فسد بین عوامل خصوصی و بروکرات ها را در نظر می گیرد. این رویکرد به ما اجازه می دهد تا زیربنای الگوهای رفتاری در هردو عامل خصوصی و بروکرات ها در نظر گرفته شود. در نتیجه اجازه می دهد که بتوان بینش های مفیدی برای تدوین سیسات ها بدست اورد. در نهایت وال و ایوان در سال 2001 فرض شکل گیری یک رویکرد را کاهش می دهد که با کیفیت نهادها به عنوان یک عامل مرتبط بوده که به طور مستقیم افزایش بهره وری را نشان می دهد. برخلاف آن ها ،در این مطالعه،به جای یک عامل در عملکرد اقتصادی می توان از طریق اثر ان در فساد نتایج را تحت تاثیر قرار داد و بخش عمومی را از آن بهره مند نمود. تجزیه و تحلیل در امتداد این مسیر نتایج زیر را نشان خواهد داد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:20 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشورمدل اقتصادی سیاسی CAFTADR

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

چکیده

کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای اقتصاد خود را بر مبنای تجارت آزاد نموده اند. تحقیقات در مورد سیاست های تجاری در کشورهای توسعه یافته در یک فرایند از پایین به بالا با شناسایی ترجیحات اقتصادی گروه های داخلی متمرکز شده است. ما کمتر در مورد توسعه کشورهای جهان مطمئن هستیم. همچنین ما تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی را دررفراندوم که تحت تاثیر CAFTA-DR بود انجام دادیم و به یک توافقنامه تجارت بین المللی رسیدیم. ما پشتیبانی کمی برای مدل استاپلر سامونلسون از ترجیحات اقتصادی را پیدا نمودیم. اما حمایت بیشتر برای مدل های خاص بوده است. ما همچنین اثرات انزوای احزاب سیاسی را در همه پرسی را دریافتیم و کنترل برای بسیاری از عوامل اقتصادی را پیدا نمودیم و همچنین چگونگی حداقل تاثیرگذاری بر یک رای دهنده را بررسی نمودیم و این تفاوت برای عبور از CAFTA-DR بوده است. سیاست یعنی احزاب با استفاده از قدرت سازمانی خود نشانه ها و پیامها ا برای رای دهندگان ارائه می کنند که تحت تاثیر این تصمیم مهم سیاست های تجاری بوده است. نظریه ها در مورد سیاست های تجاری نیاز به محاسبات از بالا به پایین در عوامل سیاسی همراه با منافع اقتصادی دارد.

مقدمه:

در اکتبر سال 2007،کاستاریکا اولین رفراندوم عمومی خود را در مورد موافقتنامه تجاری در یک کشور در حال توسعه را اجرا نمود که در ان تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت این کشور وتجارت آزاد با جمهوری دومینیکن مرکزی (CAFTA-DR) بوده است که در سال 2004 بین 5 کشور مرکزی در امریکا مورد امضا مشترک قرار گرفته بود. که این پنج کشور شامل کاستاریکا،الساوادور،گواتمالا،هندوراس، و نیکاراگوئه بوده است. در این همه پرسی تصویب با مشارکت 59.2% از جمعیت واجد شرایط بوده است. برخلاف تصاویر از آراء قوه مقننه بر CAFTA-DRدر ایالات متحده ،موضوع بسیار برجسته و سیاسی در کاستاریکا بوده است. استدلال موجود در مورد تنظیمات سیاست های تجاری منحصر به فرد و تمرکز تا حد زیادی در نظرسنجی عمومی داشته است. و انتخابات برای انجام تجارت به عنوان یک مسئله کلیدی بوده است. و رای دادن قانونی از عوامل مهم بوده که همه آنها اقدامات غیرمستقیم از تنظیمات عمومی ار داشته اند. در هیچ یک از این موارد عموم مردم به طور مستقیم کنترل نتیجه را برای فرایند سیاست های تجاری نداشته اند. در این همه پرسی،رای دهندگان تصمیم گرفتند که آیا کاستاریکا قراردادهای همکاری تجاری را رد کند یا تایید کند. رفراندوم یک فرصت منحصر به فرد برای در نظر گرفتن نقش سیاست های داخلی را فراهم می کند که رد شکل دادن به چگونگی تنظیمات رای دهندگان بیش از شکل گیری سیاست های تجاری بوده است. سه مدل متضاد در شکل گیری اولیت های سیاسی تجاری وجود دارد. در مدل های پایین به بالا فرض براین است که افراد تنظیمات را براساس شرایط خاص خود تشکیل می دهند. یک نوع معمول از مدل پایین به بالا در اقتصاد سیاسی تطبیقی و بین المللی با این اصل است که فرض می شود که رای دهندگان محاسبه پیامدهای اقتصادی و سیاسی رای گیری را در مورد پیامدهای اقتصادی شخصی براساس تغییر سیاست ها می دانند. در مقابل،تحقیقات اخیر در اولویت های فردی نشان می دهد که رای دهندگان پاسخ به مسائل CAFTA-DR براسا نظرات خود در عوامل غیراقتصادی مانند اجتماعی،قومی یا ناسیونالیسم می دانند. این مدلهای برا بازیگران سیاسی منجر به ترک اثرات تغییر سیاست شده و تحقیقات جدید تر نشان می دهد که عوامل اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن ترجیحات فردی را بازی می کنند. روس بالا به پایین،با این حال نشان دهندهاین است که اغلب رای دهندگان تنظیمات نامشخص داشته اند و یا انها می توانند توسط نخبگان سیاسی تحت تاثیر قرار بگیرند که به دلیل موقعیت عمومیو منابع و اطلاعات بوده ودارای ظرفیت تاثیرگذاری برافکار عمومی می باشد. البته هردو فرایند به طور همزمان ممکن است رخ دهد که ممکن است به دلیل تاثیرنخبگان و شرایط عمومی بسیار سخت باشد. ما با استفاده از داده های جدید و انواع روش ها به بررسی کسانی که از CAFTA-DR حمایت یا مخالف می کنند،می پردازیم. ما در مقابل به پیش بینی ارائه شده توسط این دو مدل اقتصادی با تنظیمات سیاست های تجاری پرداخته ایم که نشان می دهد که عوامل خاص در مدل ارائه شده خیلی بهتر از آنهایی استکه استاپلر سامونلسون انجام داده است. کنترل برای انواع تنظیمات مختلف اقتصادی با این استدلالاست که سیاست به ویژه حزب های سیاسی ،نقش اساسی را در چگونگی تحت تاثیر قرار دادن این رفراندوم ها هستند. ما نشان دادیم که احزاب با استفاده از دانش در مورد عواقب توزیع سیاست برای مخاطبان متفاوت است. ما به این ترتیب به توضیح تمرکز بر سیاست های تجاری در ترجیحات مردم با روش پایین به بالا پرداختیم و همچنین از مدل بالا به پایین برای نخبگان استفاده نمودیم که در این جا شامل رهبران دولت و احزاب بوده و می تواند تنظیمات عمومی ار شکل دهد. در حالی که رای دهندگان به احتمال زیاد در عملهای اقتصادی خود منافع شخصی را دنبال می کند،این برای سیاستمداران برای نفوذ در رابطه با چگونگی رای ذهندگان در راستای موافقتنامه موثر بر منافع اقتصادی خود می باشد. موافقت نامه های اقتصادی مانند CAFTA-DR پیچیده هستند و عواقب توزیعی متفاوتی دارند. سیاستمداران می تواند عواقب مختلف سیاست را با تاکید بر مخاطبان مختلف برای ساخت یا از بین بردن آنها منجر به پشتیبانی از توافق شود. بنابراین ما استدلال می کنیم که هردو از پایین به بالا و بالا به پایین باید در شکل سیاست ها ارائه شود. مقاله ما برای اولین بار با پس زمینه CAFTA-DR اقدام نموده تست که فراهم کننده قرادادهای همکاری است. دوم اینکه ما در مورد موارد بالا به پایین و پایین به بالا با جزئیات بحث می کنیم. ما در دو مدل مرکزی بررسی تنظیمات تجارت و سیاست را که برگرفته از نظریه های اقتصادی است را بررسی می کنیم که شامل پیش بینی متضاد رائه شده توسط هکسر اوهلین (H0) و دیگری مدل تجارت ساخته شده براساس مدل استپلرسامونلسون (SS) با شد و این توسط مدل عامل خاصی از ریکاردو (RV) ارائه شده است. مدل عامل خاص پیش بینی می کند که در صادرات احتمال بیشتری برای حمایت از CAFTA-DR وجود دارد. پس از آن فرضیه ما د مورد تنظیمات رای دهندگان برای CAFTA-DR و نقش نخبگان سیاسی است که با استفاده از نظریه راه های احزاب می باشد. بسیاری از افراد سیاسی می توانند نشانه ها و قالب پیام ها برای رای دهندگان ارائه کنند. اما آنها ممکن است تنها زمانی موفق شوند که به خوبی ساماندهی شده و به اندازه کافی پیام های خود را به طور موثر و گسترده ارائه نمایند. در نهایت در ترکیب از پایین به بالا و بالا به پایین می توان تمرکز برروی چگونگی پیام نخبگان سیاسی اقدام نمود. ما فرضیه را با استفاده از سه روش متفاوت از منابع داده بررسی می کنیم. در ابتدا ، ما یک فرضیه را مورد حمایت و مخالفت از سوی CAFTA-DR را در کاستاریکا با استفاده از سطح و سوالی رفراندوم بررسی می کنیم. کنترل ویزگی های اقتصادی در کمترین سطح تجمع جغرافیایی ممکن است که به ما نشان دهد چگونه احزاب به خوبی سازمان یافته می توانند به صورت بهتر از داده ها استاده کنند و شرایط نفوذ به رای دهندگان را در احزاب کمتر توسعه یافته داشته باشند. تاثیر تغییرات در احزاب اصلی در نتایج همه پرسی ،با توجه به ظرفیت های مختلف سازمان برای نفوذ بوده که بک عامل کلیدی است که در شناسایی اثرات آنها موثر است. سپس،تجزیه و تحلیل بررسی سطح در حال حاضر،کمتر مستعد ابتلا به استنتاج محیطی مسئله می شود. در نهایت،مدارک کیفی در مورد اینکه چگونه احزاب سیاسی و سیار فعالان اجتماعی می توانند پیام های خود را در قالب پشتیبانی برای مکانیزم از فرضیه های مارا داشته باشند،ارائه می شود. شناسایی اثرات سببی از احزاب سیاسی دشوار است و به این ترتیب ،ما برروی انواع شواهد از جمله بررسی اثرات ثابت مدل برای کنترل متغیرهای حذف شده و بررسی شواهد اقدام می کنیم. ما با ارائه تجزیه و تحلیل سیستماتیک به روز در این دیدگاه منحصر به فرد در سیاست های جمعی در اطراف سیاست های تجاری می پردازیم. استنتاج های ما فراتر از کاستاریکا گسترش یافته است و به ویژه برای موجی از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است که شرایط دموکراسی و آزادسازی تجارت را در سال 1980 داشته اندخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:20 | چاپ مطلب

استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش بین فاکتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن

قسمتهایی از متن:

چکیده :

این مقاله نشان دهنده نمودار و کنشهای ریاضی بین محیط و سیاستهای اقتصادی حکومتی در رفتار طولانی مدت از سیستم پیچیده را شرح می دهد یعنی روابط داخلی حکومت در جریان سهام سرمایه گذاری معدنی می باشد. این مقاله بوسیله مدل شبیه سازی کامپیوتر در سیستمهای دینامیکی سنتی پیشرفت می کند.

تجزیه و تحلیل کمی داده های موجود مدلی را در پیش روی ما قرار داده که در آن زمینه شبیه سازی پیشرفته وجود دارد ، فرضیه های اساسی بر مبنای متحدی مورد استفاده قرار می گیرند. در یک زمان فشرده مدل ، وسیله ای از گرفتن این فرضیات در محاسبه مکانی فراهم می آورد. فرضیاتی که پیش روی ماست در این راه، جای کمی برای سوء تعبیر و فراهم کردن یک مبنای سختی برای افزایش درک ساختار سیستم وا می گذارد. بوسیله بهتر درک کردن ساختار سیستم اثر سیاستهای قابل تحمل پیشرفت ممکن است طراحی و اجرا گردد.

  1. 1. مقدمه و متدلوژی

رشد اقتصادی فرایند پیچیده ای می باشد . رشد اقتصادی ، دنباله ای برای یک سری طولانی و نازکی که ظاهراً ربطی به فعالیتها ندارند می باشد ، در زمینه های محیطی پیوسته فشاری در جهت رشد اقتصادی طرح ایجاد می شود . برای مثال : در ذخایر مواد معدنی باید بطور صریع تقاضا را رعایت کنیم .

...

2.2 هزینه پیدا کردن

هزینه پیدا کردن یا اکتشاف به هزینه های پائین تری از حصول اندازه اکتشاف در سایت اکتشاف مخصوص ( جواز کسب) و هزینه های فیزیکی حمل شده بر اکتشاف شکسته می شود . این فرض احتیاج گسترش مجوز کسب را با سطحی از فعالیتهای معدن در جزئیات کشور در آن زمان افزایش داده ، بازتابی در پیشرفت باقیمانده سایتهای اکتشافی می شود. هزینه ها از حمل فیزیکی بر روی اکتشاف وابسته به هزینه های کندن ( مته گذاری ) ، مقدار مهارتهای افرادی که کار میکنند ، که برابر احتیاجات به خوبی می باشد. برای مثال : هزینه های کندن به زمینه گسترده ای از زمین شناسی سطح و نزدیک سطح می باشد و آن عموماً بیشتر هزینه ای برای جستجوی خیلی جزئی ( پرت) یا محیطی در نواحی حساس می باشد. لازمه حفاظت محیطی از سوی کشور همچنین داشتن تماس رضایتمندی نیز در این زمینه هزینه در بر دارد.

3.2 ریسکهای شریک

اطلاعات ریسک شراکتی با جزئیات کشور برای کار گذاری معدن بین المللی قابل دسترس می باشد مانند MEG ) ) این بوسیله شرکتهای معدنی در تشخیص شراکت ریسک با هر پتانسیل سرمایه گذاری مکانی مورد استفاده قرار می گیرد. یک شرکت معدنی با تشخیص نمونه ای شراکت ریسک با هر کشور و تماس با اهمیت در فاکتورهای این ریسک میباشد. این اهمیت بوسیله وضع شرکتها در ریسک و اهداف استراتژیک آن تعیین می شود (7) . بنابراین هر پتانسیل سرمایه گذاری مکانی ممکن است با نرخ متفاوتی بوسیله شرکتهای معدنی شخصی باشد [8] . شکل 6 سطح –بالی نمودار علی – حلقوی برای تصمیم " کجا جستجو شود " نشان داده شده است.

ادامه شکل 6 تعیین کننده تعریف و شرح دهنده قسمتی از موضوعات که در این فرایند تصمیم استفاده شده است . موضوعات مدارکی بوسیله دنباله های الگوئی می باشد.

اگر قیمت افزایش پیدا کند آنگاه فرصت سود نیز افزایش پیدا می کند . شکل 11 بیانگر فشارهای محکمی از عرضه مواد معدنی می باشدخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:45 | چاپ مطلب

مبانی و پیشینه پژوهش پایگاه اقتصادی اجتماعی

مبانی و پیشینه پژوهش پایگاه اقتصادی اجتماعی

در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

اکثر جامعه شناسان معتقدند که در همه جوامع انسانی نابرابری وجود دارد. حتی در ساده­ترین فرهنگ­ها، که اختلاف در ثروت و دارایی عملاً به چشم نمی­خورد، نابرابری میان افراد وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است فردی به واسطه دلاوری خاص، شکار یا از آن روی که گمان می­رود دسترسی ویژه­ای به ارواح نیاکان دارد، منزلتی برتر از دیگران داشته باشد (گیدنز 1372: 219). هر چه افراد در یک جامعه بیشتر بتوانند از بخت­ها و فرصت­های زندگی استفاده کنند از موقعیت و پایگاه بالاتری برخوردار می­شوند. بنابراین تفاوت­های اقتصادی اجتماعی، علاوه بر پدید آوردن طبقات مختلف در جامعه، ایجاد یک نوع سلسله مراتب اجتماعی نیز می­نمایند. طبقاتی در مراتب بالای اجتماعی قرار می­گیرند و طبقاتی در سطح زیرین جامعه، که از کمترین فرصت­های زندگی برخوردارند. بنابراین هر جامعه از تعدادی سلسله مراتب عمودی ساخته شده است که مبنای هر یک از آنها مبتنی بر ارزش­های خاص است کسانی که در رده بالای این سلسله مراتب قرار دارند دارای منزلت اجتماعی بیشتر، نیروی بیشتر و قدرت بیشتر از کسانی هستند که در پایین سلسله مراتب قرار گرفته­اند (محسنی 1366: 548).

جامعه شناسان برای توصیف نابرابری از وجود قشربندی اجتماعی سخن می­گویند. قشربندی را می­توان به عنوان نابرابری­های ساختارمند میان گروهبندی­های مختلف مردم تعریف کرد. قشربندی اجتماعی عبارت است از تقسیم مردم یک جامعه به دو یا چند قشر که هریک در جامعه نسبتاً دارای مرتبه همانندی هستند و هر قشر با سطح معینی از قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی از دیگران متمایز می­گردند (کوهن 1370: 178).

اگرچه تحقیقات اندکی راجع به تاثیر طبقه اجتماعی بر کیفیت ادارک بیماری انجام شده، اما نتایج پژوهش­های انجام شده، تاثیر طبقه اجتماعی را بر برخی جنبه­های فرآیند رفتار بیماری نشان داده­اند. برای مثال، کاس نشان داده است که وجود علائم شرط کافی برای شکل‌گیری رفتار کمک جویی و مراجعه به پزشک نیست. وی از پاسخگویان خواسته بود علائم خاصی را که به آسانی تشخیص و مهم تلقی شده و نیازمند مراقبت پزشکی بودند را مشخص سازند. کاس دریافت که در مورد ادراک علائم، پاسخگویان طبقه I در مقایسه با طبقات اجتماعی II و III سطح بالاتری از تشخیص اهمیت علائم را بیان کردند (هولینگشید و ریدلیچ[1]، 1953؛ به نقل از مسعودنیا، 1389).


[1].Hollingshid and Ridlich

...

2-3- پیوندهای اجتماعی و حمایت اجتماعی

در علم پزشکی ثابت شده که مواجهه با رویدادهای استرس­زای طولانی مدت سبب تغییرات شیمیایی در بدن خواهد شد. این تغییرات سیستم ایمنی بدن را تضعیف می­کنند و در نتیجه، افراد نسبت به بیماری آسیب­پذیرتر می­شوند. اما با این وجود، بسیاری از محققان بر عواملی تأکید دارند که توانایی افراد در مقابله با استرس را افزایش می­دهند از جمله این عوامل، داشتن روابط اجتماعی، شبکه های اجتماعی و کسب حمایت اجتماعی از دیگران است (تیلور، 1997؛ به نقل از خانی، 1391).

مفهوم شبکه روابط اجتماعی برای توصیف مجموعه پیچیده روابط بین افراد به­کار می­رود. در این بیان جامعه چیزی بیش از افراد و روابط اجتماعی نیست (کامران و ارشادی 1388).افراد برای دستیابی به اطلاعات، منابع و موقعیت­ها به روابط شخصی و نزدیکان خود متکی هستند این روابط شبکه اجتماعی فرد را تشکیل می­دهد. از دیدگاه نظریه شبکه، کنشگران می­توانند آدم­ها باشند اما گروه­ها، اصناف و جوامع را نیز می­توان کنشگر به شمار آورد. شبکه اجتماعی یا منبع تولیدکننده سرمایه اجتماعی، ترکیبی از کنشگران و روابط بین آنهاست (مرزبان و قلیجان، 1388). باری ولمن به عنوان یکی از نظریه­پردازان سرمایه اجتماعی شبکه، بحث گسترده ای در مورد حمایت اجتماعی در شبکه­های اجتماعی داشته است. ...

...

قسمتهایی از منابع:

- آدام، فیلیپ و هرتسلیک، کلودین؛ جامعه­شناسی بیماری و پزشکی، ترجمه لورانس- دنیا کتبی، تهران، نشر نی، 1385.

- آقا یوسفی، علیرضا 1390، ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روانشناختی با ادراک بیماریدر میان مبتلایان به بیماری ام اس، روانشناسی سلامت، فصلنامه علمی پژوهشی، شماره 1.

- ابراهیمی قوام، صغری 1375، نقش حمایت اجتماعی در حفظ سلامت جسمانی و روانی، مجله تربیت سال دوازدهم، شماره 111. ص 42-49.

- ابرقوئی، محسن 1391، بررسی رابطه ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران، فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال سوم، شماره 4.

- احمدزاده راجی، مژگان 1390، بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور اینتر لوکین VII در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوزه 19، شماره 4، 510-501.

- استانفورد، کوهن 1370، تئوری­های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، چاپ سوم، تهران: پیک ایران.

- اعرابیان، اقدس؛ خداپناهی، محمد کریم؛ حیدری، محمود؛ صالح صدق پور، بهرام (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارامدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله روانشناسی 32 (4)، 371-360. ...

.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 14:16 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله توزیع اقتصادی مرکب توان و حرارت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

ترجمه مقاله توزیع اقتصادی مرکب توان و حرارت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

چکیده

استفاده بهینه از سیستم های مرکب چندگانه قدرت و حرارتی (CHP) یک مساله پیچیده است که باید برای حل آن روش های قدرتمند بکار بست. این مقاله یک الگوریتم جستجوی هارمونی (HS) برای حل مساله پخش بار اقتصادی توان و حرارتی (CHPED) ارائه می دهد. الگوریتم HSیک الگوریتم فراابتکاری است که بتازگی ایجاد شده است و در طیف گسترده ای از مسائل بهینه سازی بسیار کارا بوده.این روش با استفاده از یک آزمایش بکار بسته شده در نوشته های قبلیو همچنین یک روش نوین ارائه شده نمایش داده می شود. نتایج عددی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهاد شده می تواند راه حل های بهتری در مقایسه با روش متداول ارائه دهد ویک الگوریتم جستجوی کارا برای مسالهCHPED می باشد.


واژگان کلیدی

پخش بار اقتصادی؛ قدرت و حرارت مرکب؛ الگوریتم جستجوی هارمونی؛ بهینه سازی.


1. پیش­گفتار

تبدیل سوخت اولیه فسیلی ، مانند ذغال سنگ و گاز ، به برق یک فرایند نسبتا کم بازده است. حتی مدرن ترین نیروگاههای سیکل ترکیبی تنها می تواند دستیابی به بازده بین 50-60 ٪ داشته باشد. بسیاری از انرژی که در طی فرایند تبدیل به هدر می رود به محیط زیست به عنوان حرارت از دست رفته منتشر می شود. قاعده کلی حرارت و ترکیب قدرت ، که به عنوان تولید مرکبنیز شناخته می شود، بهبود و استفاده مفید از این گرما ، جهت افزایش قابل توجهی در راندمان کلی فرایند تبدیل می باشد. بهترین طرح های CHP می توانند بازدهی نزدیک به 90 ٪ را در تبدیل سوخت (به برق) بدست آورند. سیستمهای تولید مرکب در حال حاضر بطور گسترده ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. آنها می توانند در مناطق شهری و برای استفاده بعنوان منابع توزیع انرژیالکتریکی ساخته شوند. کاربردهای سیستم های تولید مرکب هنوز در حال رشدند ، تجربه بیش تر در خصوص عملیات کارآمد برای صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی لازم است. پخش بار اقتصادی باید در جهت به دست آوردن بهره برداری بهینه از واحدهای اعمال گرددCHP. هدف اصلی از پخش بار اقتصادی به حداقل رساندن هزینه کل تولید در حالی که محدودیت های عملیاتی منابع تولید در دسترس در نظر گرفته شود. اگر یک واحد تولیدی یا بیشتر همان انرژی الکتریکی و حرارت را تولید کن مساله پیچیده می شود. در این مورد ، هم گرما و هم مطالبات قدرت بایستیهمزمان ارضا گردند. بعضی از تحقیقات در زمینه مسئله پخش بار اقتصادی مرکب ازگرما و قدرت (CHPED) انجام شدند[1-9].خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 11:54 | چاپ مطلب

مقاله شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

مقاله شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

مقدمه

شرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند. شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم ، فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های سهامی عام ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین ت جارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان((شرکت سهامی خاص))باید قبل از نام بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس

1-زمان ایجاد شخصیت حقوقی:

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود .

در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب
می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣)

تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 11:49 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 184 )
   1      2     3     4     5      ...      19   >>
صفحات