ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: لایه، انقلاب، اسلامی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 1 فروردین 1397 ساعت 00:26 | چاپ مطلب

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: لایه، انقلاب، اسلامی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 1 فروردین 1397 ساعت 00:25 | چاپ مطلب

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی  ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: لایه، انقلاب، اسلامی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 1 فروردین 1397 ساعت 00:25 | چاپ مطلب

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: لایه، انقلاب، اسلامی
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 آبان 1396 ساعت 09:40 | چاپ مطلب

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: لایه، انقلاب، اسلامی
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 آبان 1396 ساعت 09:40 | چاپ مطلب

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی

بنر لایه باز طرح pdf دهه فجر انقلاب اسلامی  ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: لایه، انقلاب، اسلامی
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 آبان 1396 ساعت 09:39 | چاپ مطلب

باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

فهرست:

فصل اول : کلیات

- بیان مسئله

- انگیزه انتخاب موضوع

- قلمروتحقیق

- روش تحقیق

- پیشینه تحقیق

فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت

بخش اول : معانی فطرت

2-1-1-فطرت درلغت

2-1-2-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت

2-1-2-1-طبیعت

2-1-2-2-غریزه

2-1-2-3-فطرت

2-1-3-تفاوتها

2-1-4- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه

2-1-5- نتیجه گیری

2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن

2-1-7-مفهوم فطرت در روایات

2-1-8- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری

2-2-1- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری

2-2-2-تعریف وویژگیهای امور فطری

2-2-2-1-تعریف امورفطری

2-2-2-2-ویژگیهای امور فطری

2-2-3-اثبات فطریات درانسان

2-2-4-تقسیم امور فطری

2-2-4-1-بینش های فطری

2-2-4-2-گرایشهای فطری

بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت

2-3-1-عوامل شکوفایی فطرت

2-3-1-1-آموزه های الهی بوسیله انبیاء

2-3-1-2-تزکیه نفس وریاضت وتقوا

2-3-2-موانع شکوفایی فطرت

2-3-2-1-غفلت

2-3-2-2-وسوسه های شیطانی

2-3-2-3-عقل متعارف

2-3-2-4-دنیاگرایی

2-3-2-5-خطا درتطبیق

بخش چهارم :تاریخچه

2-4-1- فطرت وادیان

2-4-2-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان

2-4-2-1- فطرت درکلام سقراط وافلاطون

2-4-2-2-نظریه افلاطون

2-4-2-3-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون

2-4-2-4-افلاطون ومعرفت فطری

2-4-3-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی

2-4-3-1-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا

2-4-3-2-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین

2-4-3-3-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری

2-4-3-4-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی

2-4-3-5-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی

2-4-3-5-1-مفهوم فطرت

2-4-3-5-2-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت

2-4-3-5-2-1- فطرت افتقار

2-4-3-5-2-2- فطرت خضوع

2-4-3-5-2-3 -فطرت امید

2-4-3-5-2-4- برهان فطرت حب کمال

2-4-3-6- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی

2-4-3-6-1- فطرت مذهبی

2-4-3-6-2- برهان فطرت

2-4-3-7- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری

2-4-3-7-1- مفهوم فطرت مذهبی

2-4-3-7-2- نظریه فطرت

2-4-3-7-2-1- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت

2-4-3-7-2-2-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهری

2-4-3-7-2-3-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری

2-4-3-7-2-4- لوازم وتوابع نظریه فطرت

2-4-3-7-2-5- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت

2-4-3-7-3- برهان فطرت درنظر شهید مطهری

2-4-3-8- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی

2-4-3-8-1- مفهوم فطرت

2-4-3-8-2- برهان فطرت

2-4-3-9- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی

2-4-3-10- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی

فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری

بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور

3-1-1-باور درلغت

3-1-2-مفهوم باور

3-1-3-راههای رسیدن به باور

3-1-4-توجیه باور

بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام

3-2-1-معرفت شناسی دینی

3-2-2-تبیین باورهای دینی

3-2-3-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها

3-2-4- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام

3-2-5- باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان

3-2-6- نتیجه گیری

بخش سوم:مصادیق باورهای فطری

3-3-1- تشخیص احکام وباورهای فطری

3-3-2-اشاره اجمالی به احکام فطریات

3-3-3-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال

3-3-4-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز

3-3-5-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل

فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»

بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری

4-1-1- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری

4-1-2-فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن

4-1-2-1- فطرت وخداجویی

4-1-2-2- فطرت وخداشناسی

4-1-2-3- فطرت وخداپرستی

4-1-3- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»

4-1-4- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا

4-1-5- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی

4-1-6-گرایش فطری به خدا درکلام وحی

4-1-6-1-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند

4-1-6-2-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند

4-1-7- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری

4-1-7-1 -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان

4-1-7-2- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری

4-1-7-3- نتیجه بحث

4-1-8-توحید فطری

4-1-8-1- خداشناسی وتوحید

4-1-8-2-نقش فطرت درتوحید وخداشناسی

4-1-8-3-معرفت فطری«تعریف خدا»

4-1-9- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری

4-1-9-1- مروری برراههای خداشناسی

4-1-9-2- امکان شناخت خدااز طریق عقل

4-1-9-3- نظر حکمای اسلامی

4-1-9-4- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا

4-1-10- دلایل خداشناسی از نظر تعداد

4-1-10-1- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا

4-1-11- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری

4-1-11-1-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق

4-1-11-2-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک

4-1-11-3-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام»

4-1-11-4- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی

4-1-11-5- نتیجه گیری بحث

بخش دوم :باورفطری معاد

4-2-1- معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان

4-2-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی معاد

4-2-1-2- واژه معاد درقرآن وروایات

4-2-1-3- معنای عام وخاص معاد

4-2-1-4- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی

4-2-1-5- نقش معادباوری درحیات انسان

4-2-1-6- هدف از معاد شناسی

4-2-1-7-آثار اعتقاد به معاد

4-2-2- جایگاه فطری معاد

4-2-2-1- جایگاه معاد

4-2-2-2- ریشه های معاد دراعماق فطرت

4-2-2-2-1- پیمودن بی راهه ها

4-2-2-2-2- انحراف از فطرت وسرگردانی دربیراهه ها

4-2-2-2-3- خرافات مضحک واسف انگیز

4-2-2-3- معاد درتجلیگاه فطرت

4-2-2-3-1- فطرت نخستین رهنمودن راه

4-2-2-3-2- عشق به بقاء

4-2-2-3-3- رستاخیز درمیان اقوام پیشین

4-2-2-3-4- رستاخیز کوچک وبزرگ

4-2-3- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد

4-2-3-1- دلایل امکان باور فطری معاد

4-2-3-2- دلائل وقوع باور فطری معاد

4-2-3-2-1- برهان فطرت دراثبات باور فطری معاد

4-2-3-3- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد

4-2-3-4- نتیجه گیری

بخش سوم : باور فطری نبوّت

4-3-1- معانی نبوّت

4-3-1-1- معنای لغوی نبوّت

4-3-1-2- حقیقت نبوّت

4-3-1-3- نبوّت از نظر قرآن وروایات

4-3-1-4- انواع نبوّت

4-3-1-4-1- اثبات نبوّت عامّه از نظر فلاسفه وحکما

4-3-1-4-2- نبوّت خاصّه

4-3-2- نبوّت وفطرت

4-3-2-1- نبوّت مکمل فطرت

4-3-2-2- هماهنگی فطرت وشریعت

4-3-2-3- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت

4-3-3- فلسفه بعثت نبوّت

4-3-3-1- نمایاندن راه رستگاری

4-3-3-2- غفلت زدایی وبیدارگری

4-3-3-2-1- بازخواست پیمان فطری

4-3-3-2-2- یادآوری نعمتهای الهی

4-3-3-2-3- هموارساختن راه تفکر

4-3-3-3-پشتیبانی از فضائل اخلاقی

4-3-3-4- برقراری عدالت اجتماعی

4-3-4- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری

4-3-4-1- نیاز امور فطری به رهبری

4-3-4-2-لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین

4-3-4-2-1- انسان خواهان زندگی دستجمعی است

4-3-4-2-2- انسان یک موجود مرزنشناس است

4-3-4-3- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت

4-3-5- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت

4-3-5-1- ابوعلی سینا

4-3-5-2- سهروردی

4-3-5-3- ملاصدرا

4-3-5-4- دیدگاه متکلمان اسلامی

4-3-6- نتیجه بحث

فهرست آیات

منابع ومآخذ

چکیده انگلیسی

=========

بخشهایی از متن:

موضوع اصلی تحقیق باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی می باشد. دراین تحقیق می کوشیم ابتدا بحث فطرت رابطور کامل بیان کنیم وسپس به معنی ومفهوم باورها در اصطلاح بپردازیم که آیا باورهای فطری درانسان موجود است یانه؟ اگرموجود است نظر فلاسفه ومتکلمین اسلامی را دراین زمینه بیان کنیم.

فلاسفه ومتکلمین اسلامی درزمینه باورهای فطری سه اصل کلی ازعقاید را بیان نموده اندکه ترتیب منطقی آن به این صورت است که نخست بحث خداشناسی وتوحید وبه دنبال آن معادشناسی وسپس پیامبر شناسی مطرح کرده اند.

چنانکه علامه طباطبایی برمبنای همین عقیده اظهار می دارد که: «قرآن مجید برنامه زندگی انسان را به این نحو ریخت که اساس برنامه خودرا «خداشناسی» قرارداد واعتقاد ویگانگی خدا را اولین اساس دین شناخت وپس ازشناسانیدن خدا«معاد شناسی»راازآن نتیجه گرفت و اصل دیگر قرارداد وسپس ازآن «پیامبرشناسی»از معاد شناسی نتیجه گرفت زیرا پاداش اعمال نیک وبد بدون ابلاغ قبلی طاعت ومعصیت ونیک وبد از راه وحی ونبوّت صورت نمی بندد وآنرا نیز اصلی دیگر قرارداد واین سه اصل نامبرده را اصول دین شمرد.»[1]

اینکه باورهای فطری مثل،خداشناسی ،معاد ونبوت یک امر فطری است همه فلاسفه و متکلمین اسلامی درباره آنها اتفاق نظر دارند دراین زمینه نظرقرآن وسنت را در مورد فطری بودن باورها بررسی می کنیم واینکه اگرخداشناسی امر فطری است ،فطری به چه معناست ؟آیا همان معنا مراد است که بعضی از فلاسفه ومتکلمین گفته اند.یعنی ازفطریات منطقی است؟ یا ازآن معنا که مراد ومورد نظرعرفا است که معتقدندانسان مرتبه ای از ریاضت نفسانی و سیروسلوک معنوی خدا را بدون توسل به هیچ برهان واستدلال عقلی وبه نحو حضوری ،شهود می کند، یا مراد چیز دیگری است؟ ازطرفی می بینیم درطول تاریخ بشر توده مردم از راه گرایش به ادیان و از طرف فطرت سلیم خود، دوراز دقت های فلسفی وخودورزی های افراطی ،به خداایمان آورده اندوکمتر فردی از مومنان براثر اقناع عقلی و قبول استدلالات فلسفی به خدا مؤمن شده است. به همین جهت بسیاری از اندیشمندان ومتکلمان وعرفا درطول تاریخ تفکر بشری چه درغرب وشرق ،اصولاً احتیاج عقلی را درباره شناخت خداوند موثر ومفید نمی دانستند ومعتقد بودند که راه خداشناسی ،تجربه دینی وشهود قلبی است. ...

...


[1]- محمد حسین طباطبایی،قرآن دراسلام ،ص15.

...

سرمایه های فطری وتکوینی هدایت دردوسطح تنظیم شده است که می توان آن دورا سطح خودآگاه وناخودآگاه فطرت نامید.در سطح خودآگاه، بدیهیات عقلی وتمایلات عالی روحی وروانی انسان قرار دارند که با معرفت وبصیرت تفصیلی وآشکارهمراهند. این بخش از هدایت فطری، همان است که برای نبوّت وشریعت وحیانی بستر سازی می کند وضرورت آن را باز می نماید.بخش دیگر، سرمایه های فطری هدایت که سطح ناخودآگاه روح وذهن انسان را تشکیل می دهند،این سطح از هدایت فطری، درحدبالقوّه است ونقش نبوّت ووحی دراین باره به فعلیّت رساندن آنهاست واین امر ازطریق معارف ،احکام ومجموعه ای از بایدها ونبایدهای وحیانی تحقق می پذیرد .

رسالت هدایتهای الهی درشکوفا شدن استعدادها وبه فعلیّت رسیدن قابلیت های والاوبرین انسان عبارت از نشان دادن مقصد وراه ودادن امید وبیم وحمایت وستایش پاکان ونکوهش ناپاکان ومخالفت با آنان. [1]

بدیهی است زمانی هدایت تشریعی می تواندراهگشای حیات معنوی ورشد یابنده بشرباشد که با هدایت تکوینی اوهماهنگ باشد. حال آیا واقعیت نیزاین گونه بوده است ونبوّت وشریعت های آسمانی هماهنگ با فطرت بوده اندونظام تشریعی با نظام تکوینی تطابق کامل داشته است یا نه؟ پاسخ پرسش مزبور مثبت است و عقل ووحی برآن دلالت می کنند، یکی از روشن ترین دلایل این هماهنگی آیه فطرت [2] است. ...

...


[1] - همان،187.

[2] - روم/30.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:06 | چاپ مطلب

مقاله بررسی انقلاب اسلامی

مطالب:

مقدمه :

معنی اصطلاحی انقلاب و اقسام آن :

معنای اسلام -آیات 19 و 125 سوره مبارکه انعام

طلوع اسلام و پایان نابسامانیها

ایجاد انقلاب روحی بوسیله پیامبر

پی ریزی نظام اسلامی بر محور امامت و ولایت

ریشه های انقلاب اسلامی

همه جانبه بودن انقلاب اسلامی

ریشه دینی

اهمیت انگیزه دینی در برپائی انقلاب اسلامی

انگیزه دینی موتور پر قدرت محرکه انقلاب اسلامی

عامل نیرومند انقلاب مشروطیت

بحث پیرامون ریشه های سیاسی انقلاب اسلامی

پیرامون ریشه اقتصادی انقلاب اسلامی

ماهیت انقلاب

بیان اهمیت انقلاب اسلامی

گفتار شهید مطهری درباره انقلاب اسلامی

توصیه امام

توصیه به ملت ایران در پاسداری از جمهوری اسلامی

عوامل گشترس و صدور انقلاب

حفظ اهداف و آرمانهای انقلاب

انقلاب و انقلاب اسلامی

اسلام و انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و سازمان دهی اجتماعی آن

ممانعت از پرتو افشانی و گسترش انقلاب اسلامی

خلا سیاسی و وظیفه متفکران انقلابی و مربیان متعهد

جهان اسلامی ؛ سیاست امریکا علیه آن ؛ و انقلاب جهانی سوم

خطوط سیاست آمریکا بدین قرار است :

انقلاب جهانی اسلام و سیاست ما

تحول ارزش ها ، زمینه رخداد انقلاب

تحول ارزش ها ، مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی

منابع

====================

بخشهایی از متن:

مقدمه :

انقلاب اسلامی که در هزار و چهارصد و بیست و سه سال پیش به دست توانای پیامبر اسلام محمد بن عبدالله ( ص) صورت گرفت به حق می توان ادعا کرد که نفخ صوری بود در کالبد مردگان و محرومان تاریخ ، حیات و زندگی نوینی بود در تاریخ بشریت ، با کمال قدرت و بالندگی در کمتر از نیم قرن جهان آنروز یعنی آسیا ، آفریقا اروپا را روشن و از خواب جهالت و گمراهی بیدار نمود .

انقلاب اسلامی و تمدن ایجاد شده بوسیله آن گر چه در عهد مامون عباسی یعنی آغاز قرن سوم در اوج شکوفائی بود لکن اگر رهبری این انقلاب و تمدن بزرگ از مسیر خودش منحرف نشده بود در مدت دویست و پنجاه سال یعنی هنگام وفات حضرت امام حسن عسکری (ع) امام یازدهم می توانست دنیای اسلام را یکپارچه و متحد به سوی کمال ترقی و تعالی سوق داده و امروز گرفتار مذاهب متعدد و متفرق اسلامی نبودیم گرفتار مسئله و هابیت منحرف و مخرب نبودیم ، استکبار جهانی نمی توانست از مسئله شیعه و سنی سؤ استفاده نماید ، جهان اسلام با بیش از یک میلیارد مسلمان از ناحیه رهبران ناصالح و وابسته به شرق یا غرب ضربه های مهلک و جبران ناپذیر نمی خورد و اسرائیل غاصب تثبیت نمی شد معذالک در راستای 14 قرن گذشته مکتب مقدس اسلام به خاطر حقانیت و همراه بودن او با فطرت انسانی سر پا مانده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره آوازه اسلام در جهان طنین انداز شده است . ...

...

ممانعت از پرتو افشانی و گسترش انقلاب اسلامی

هدف استکبار جهانی و امپراتوری آمریکا از تحمیل جنگ بر ایران اسلامی منحصر به جلوگیری از تجدید بنای سیاسی ایران بر اساس اصول و آرمانها و طرح اسلامی نیست این یکی از مقاصدش و البته مهمترین آن است نظریه ای که استراتژیهای امریکایی تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایرانم در موارد مشابه راهنمای سیاستشان قرار می دهند نظریه دومینو است به موجب آن هر گاه کشوری دستخوش تحول انقلابی گشته راهی غیر از راه سرمایه داری پیش گیرد بالضروره در کشورهای همسایه اش تاثیر سریع و قطعی نهاده آنها را نیز انقلابی و متحول می سازد همان گونه که مکعبهای چوبینی که یکایک روی هم پیچیده شده باشند با در رفتن یکی بقیه فرو می ریزند سقوط یک رژیم وابسته به غرب هم موجب سقوط رژیمهای همسایه اش خواهد شد .

این نظریه در دولت آیزنهاور با وزارت خارجه حان فاستردالس برای اتخاذ استراتژی در برابر هر دولت دست نشانده ساقط شده مورد بعیت قرار می گیرد و در 1954 هنگام او جگیری جنبش آزادیبخش ملی در هند و چین به عمل در می آید با تشکیل دولت ویتنام شمالی بیم آن می رود که سراسر هند و چین از سلطه استعمارگران غربی در آید . جنگ خونین و طولانی ویتنام که در آن امپراتوری آمریکا قوا وارد آن می شود بدین سان بر پا می گردد تا دولت انقلابی ویتنام شمالی ریشه کن شود . ....

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، بررسی، انقلاب، اسلامی
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:02 | چاپ مطلب

مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

قسمتهایی از متن:

مقدمه :

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است . ...

...

آزادی عقیده و مذهب :

اسلام مکتب آزاد فکری و آزاد اندیشی است آیات فراوانی از قرآن کریم ، مردم را به تفکر واندیشه و گزینش عقیده صحیح می خواند ، شاید بیش از 300 آیه در قرآن ، مردم را به تفکر ، تعقل و تذکر دعوت می کند ویا به پیامبر (ص) تلقین می کند که برای اثبات حق یا ابطال باطل حجت و دلیل بیاورد ویا شیوه انبیاء را در احتجاج و استدلال نقل می کند ویا تعصب و تقلید کورکورانه و بی منطق بودن کفار را تقبیح می کند ویا کسانی را که با تفکر و اندیشه و دلیل وبرهان ، حرف حق را پذیرفتند وایمان آوردند می ستایند2.

اسلام ، عقیده صحیح را ، دین توحید واعتقاد به مبدأ و معاد می داند و انسان را به گزینش این عقیده سوق می دهد و هدایت می کند و از لحاظ فردی هر شخص را نزد خداوند مسئول می داند که برای کشف حقیقت و پیدا کردن عقیده صحیح توحیدی تلاش کند واز شرک وکفر دوری جوید ولی در عین حال ، اجبار واکراه را در دین نفی می کند ، تمام کوشش بر این است که دین حق با برهان و دلیل برای انسان تبیین شود و آنوقت او آزاد است که آنرا انتخاب کند یا باز هم از پذیرش آن سرباز زند و در گمراهی بماند یعنی خویشتن را در مرحله پست فکری نگه دارد و از فضیلت عبودیت حق محروم گرداند و مستجب عذاب الهی گردد : « لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم - سوره بقره آیه 256 »

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:53 | چاپ مطلب

مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی

مطالب:

اسلام و حقوق بشر

الف. مبانی و مناقشات غربی

ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی

ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی

1. نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان

2. سنّت اسلامی و حقوق بشر؛ حرکت در نشانه‌ها

2-1. الگوی حرکت در نشانه‌ها. هر نظام معنایی

2-2. شالوده شکنی دوگانه نشانه‌ها.

2-3. گسترش و بومی‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام.

د. بازتاب حقوق بشر در اعلامیه اسلامی حقوق بشر

ه‍. بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی و عادی کشورهای اسلامی

و. پیامدها و نتایج

یادداشت‌ها و منابع

=====================

بخشهایی از متن:

اسلام و حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.

یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)

بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درون‌تمدنی در باب «اعلامیة حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانه¬های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درون‌تمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیة حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم.

...

حسین مهرپور، جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به اجمال معرفی کرده است. وی به مواردی نظیر «آزادی»، «تساوی در برابر قانون»، «منع شکنجه»، «آموزش و پرورش»، «زن و خانواده» به عنوان اصول مشترک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی اشاره می‌کند. (31) مهرپور با تأکید بر این نکته که «نقاط اشتراک ما با میثاق، خیلی بیش از نقاط افتراق است» می‌افزاید:

در آغاز باید موارد اختلاف و عدم انطباق مشخص شود؛ چون برخی از موارد که به نظر می‌رسد با موازین اسلامی تطابق ندارد و احیاناً با برخی مقررات قوانین موضوعه هم مغایر است، قابل‌حل می باشد؛ زیرا امکان اصلاح قوانین در راستای انطباق با میثاق (بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی), بدون اینکه خللی به مبنای اسلامی وارد شود، وجود دارد. (32)

مهرپور، به درستی, به چند نکته مهم اشاره می‌کند: نخست به تقابل یا استقلال دو نظام معنایی متفاوت، یعنی «مبانی اسلامی» و «حقوق بشر غربی», توجه می‌کند که در مورد حقوق اساسی بشر با یکدیگر «نقاط اشتراک و افتراق» دارند. ثانیاً، به ضمانت اجرایی حقوق بشر با توجه به میثاق‌های لازم‌الاجرای بین‌المللی اشاره دارد که به هر حال, معطوف به قدرت است. سومین نکته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل «برخی موارد» از قوانین جمهوری اسلامی ایران در «راستای انطباق» با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و سرانجام چهارمین نکته «قابل‌حل» بودن این اصلاح و انطباق‌ها بدون «خلل به مبانی اسلامی» است. ....

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:52 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 499 )
   1      2     3     4     5      ...      50   >>
صفحات