X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پایان نامه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

پایان نامه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

چکیده

توسعه تکنولوژی یکی از مهمترین ویژگی های عصر جدید است. دولت الکترونیک به معنی پذیرش تکنولوژی ها توسط دولت به منظور افزایش کارایی و بهره وری خدمات عمومی می باشد و شناسایی موانع یکی از پیش زمینه های مهم پیاده سازی موفق دولت الکترونیک است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. که این موضوع به مدیران کمک خواهد کرد که به موانع استقرار دولت الکترونیک آگاهی یابند و در جهت رفع محدویت ها و موانع مربوط اقدام نمایند. در همین خصوص به 6 گروه موانع مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی و محیطی با 29 شاخص فرعی اشاره می کند که براساس آن 6 فرضیه طراحی شده است. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی و پیمایشی است در این تحقیق از بین کل کاربران کامپیوتردر شرکت گاز استان اردبیل، با روش نمونه گیری کوکران 193نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با به کار گیری روش آلفای کرونباخ ونرم افزار spss،932/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از دو روش آزمون تی استیودنت (برای آزمون فرضیه ها) و آزمون تحلیل واریانس فریدمن (برای رتبه بندی موانع) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که به جز عوامل فنی و مدیریتی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل مطرح می باشند، و عوامل محیطی به عنوان مهم ترین موانع شناخه شد. همچنین " سرعت پایین اینترنت"مهمترین مانع از بین شاخص های زیر مجموعه عوامل اصلی تعیین گردید.

واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل مالی، عوامل فنی، عوامل محیطی

مقدمه

ورود به قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانی های بسیار جدی همراه بوده است به طوری که هیچ یک از برنامه های توسعه ای طراحی شده و فناوری های نوین قرن بیستمی نتوانسته اند تاثیر قاطعی بر حل این مسائل و تبعات ناشی از بروز آن ها برجای گذارند (کلی[1]، 2003). اما به نظر بسیاری از صاحب نظران، محققین، مدیران و دولت مردان، انقلاب فناوری اطلاعاتی می تواند نقش اساسی در مواجهه با این چالش ها داشته باشد (مورنان[2]، 2002،ص12). یکی از مهمترین فرصت هایی که این فناوری پیش روی دولتمردان ومدیران قرار می دهد امکان مهندسی مجدد، معماری و افزایش قابلیت دسترسی، تقویت کارآمدی و پاسخگوتر ساختن دولت است که استفاده از آن در فرایند حکومت گری موجب پدیدار و پایدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیکی[3] شده است که لازمه حکومت دولت ها در جوامع اطلاعاتی است (باکاس[4]،2001،ص5).


[1] - Kelly[2] - Murnane[3] - Electronik Government (E-government )[4] - Backus

قسمتی از متن

دولــت الکترونیکی ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن ارایه مستقیم خدمات به شهروندان، بخش های تجاری و کارکنان و سایر بخش های دولتی است. این پدیده با شروع انقلاب دیجیتالی بروزکرد(اکوت اوما و کافری[1]،2000) . در آن هنگام بسیاری از واحد و سازمان های دولتی طیف گسترده ای از منابع، انتشارات و بانک های اطلاعاتی خود را به عنوان خدمات واقعی دولتی در اختیار شهروندان قرار می دادند. این کارکرد باعث افزایش کارایی و اثربخشی سیستم های دولتی، نحوه خدمات رسانی به مردم و جلب رضایت عمومی درسطح وسیعی شد(وست[2]،2000). با مطرح شدن فناوری اطلاعات در سطح جهانی و توسعه اینترنت، دولت الکترونیکی در میان مدیران، مسئولان، اندیشمندان و صاحبنظران گسترش بسیاری یافت. به دنبال آن بسیاری ازکشورها و سازمان های جهانی حرکت به سوی الکترونیکی کردن دولت و فعالیت های آن را آغاز کردند(لانیه و لی[3]،2001،ص122).


[1] - Okotuma and Cafery[2] - West[3] - Layne and lee

دولت الکترونیک عبارت است از متحول کردن دولت و فرایند اداره کشور از طریق قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و سایر نهادهای دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (شمس،1385). در واقع دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم 24ساعته و 7 روز هفته به مشتری می باشد دولت الکترونیک شیوهای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم سالار را اعطاء می کند (هازلت و هیل[1]،2003).


[1] - Hazlett and Hill

دولت ها بسته به ترکیب عواملی چون فرهنگ، موهبت های طبیعی، فرصت های تجاری و توزیع قدرت در شکل ها و اندازه های مختلف بوده و هستند. برای مثال، پایه های دولت قدیم آتن را، استعمار و نظام بزرگی تشکیل می داد. همچنین مشاهده می شود که ساختارهای مشخص تر دولت در شرق، در زمانهای خیلی دور، بر مالکیت دولتی زمین مبتنی بوده است و یا در امپراطوری چین و دولت مغول و هند، نظام های بسیار پیشرفته اداری و مالیاتی، ویژگی دولت ها بوده است. در این مناطق مالکیت اراضی دولتی و وجود بوروکراسی پیچیده، پیدایش دولت به معنای جدید و نیز اقتصادی مبتنی بر بازار را برای مدتی به تعویق انداخت (برادران شرکاء،1382، ص15).

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ........................................................................................................................................ 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه................................................................................................................................... 2

1-2 بیان مسأله............................................................................................................................. 3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع....................................................................................................... 6

1-4 اهداف تحقیق...................................................................................................................... ................6

1-4-1 اهداف آرمانی............................................................................................................ .....................6

1-4-2 اهداف ویژه............................................................................................................... .....................7

1-5 سؤالات تحقیق.............................................................................................................. ......................7

1-5-1 سؤالات اصلی............................................................................................................. ....................7

1-5-2 سؤالات فرعی............................................................................................................... ..................7

1-6 فرضیه­های تحقیق................................................................................................................ ..7

1-7 تعاریف مفهومی ................................................................................................................... 8

1-7-1دولت الکترونیک................................................................................................................ 8

1-7-2 عوامل مدیریتی................................................................................................................. 8

1-7-3 عوامل سازمانی................................................................................................................. 8

1-7-4 عوامل فنی ........................................................................................................................ .............8

1-7-5 عوامل انسانی .................................................................................................................. ..............9

1-7-6 عوامل مالی................................................................................................................... ..................9

1-7-7 عوامل محیطی............................................................................................................... ..................9

1-8 تعاریف عملیاتی................................................................................................................. ...............10

1-9 قلمرو تحقیق.......................................................................................................................... ...........10

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................... .............11

1-9-2 قلمرو مکانی...................................................................................................................... ......... 11

1-9-3 قلمرو زمانی...................................................................................................................... ...........11

1-10چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق.......................................................................... ................11

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1مقدمه........................................................................................................................ ........................13

2-2 بخش اول: دولت................................................................................................................ 14

2-2-1 تعریف دولت.............................................................................................................................. 14

2-2-2 پیشینه تشکیل دولت.................................................................................................................. 14

2-3 بخش دوم: فناوری اطلاعات............................................................................................................ 15

2-3-1تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات............................................................................................ 15

2-3-2 پیشینه فناوری اطلاعات.............................................................................................................. 15

2-4 بخش سوم: دولت الکترونیک....................................................................................................... 15

2-4-1 چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک.................................................................................... 15

2-4-2 ماهیت دولت الکترونیک........................................................................................................... 16

2-4-3 تعریف دولت الکترونیک.......................................................................................................... 17

2-4-4 ویژگی‌های دولت الکترونیک.................................................................................................... 18

2-4-5سنخ شناسی خدمات دولت الکترونی......................................................................................... 19

2-4-6 کاربردهای دولت الکترونیک..................................................................................................... 20

2-4-7 ساختار دولت الکترونیک........................................................................................................... 22

2-4-8 دلایل گرایش به دولت الکترونیکی............................................................................................ 23

2-4-9 مزایای دولت الکترونیکی........................................................................................................... 27

2-4-10 الگوهای پیاده سازی مرحله ای دولت الکترونیک.................................................................... 29

2-4-11 مدل های دولت الکترونیک....................................................................................................... 43

2-4-12 مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی........................................................................................... 45

2-4-13 زیرساختها و ملزومات پیاده سازی دولت الکترونیک................................................................ 46

2-4-14مقایسه دولت سنتی یا دولت بوروکراتیک با دولت الکترونیکی............................................. 49

2-4-15 مراحل تکامل دولت الکترونیک............................................................................................. 50

2-4 -16 اثرات ناشی از عدم ایجاد دولت الکترونیک........................................................................... 51

2-4-17 موانع دولت الکترونیک........ ........................................................................................................ 51

2-4-18 شاخص های دولت الکترونیک.................................................................................................. 58

2-4-19- دولت الکترونیک و کشور ایران.................................................................................... 59

2-4-20- شاخص دولت الکترونیک در ایران................................................................................ 62

2-21- پیشینه تحقیقات انجام شده........................................................................................................... 65

2- 22- جمع بندی مبانی نظری.......................................................................................... .........67

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1- مقدمه............. ................................................................................................................................69

3-2-روش تحقیق.... ................................................................................................................................69

3-3- جامعه و نمونه آماری......................................................................................................... 70

3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری......................................................................................... 70

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات.... .............................................................................................................71

3-6- نحوه­ی تدوین پرسشنامه. ................................................................................................................71

3-7 -روایی پرسشنامه............................................................................................................................... 72

3-8- پایایی............................................................................................................................................. 73

3-9 -روش های آماری........................................................................................................................... 79

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها........................................................................................................ 74

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه.............................................................................................................................. 75

4-2- یافته های توصیفی............................................................................................................. 75

4-2-2- متغیرجنسیت................................................................................................................ 76

4-2-1- متغیرسن...................................................................................................................... 76

4-2-3- متغیر سطح تحصیلات .................................................................................................. 77

4-2-4- متغیر سابقه کار ........................................................................................................... 77

4-3- آزمون کولموگروف و سمیرنوف......................................................................................... 78

4-4- یافته های استنباطی............................................................................................................ 78

4-4-1-تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون تک نمونه ای.............................................................. 78

4-4-2- آزمون فریدمن............................................................................................................... 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه............................................................................................................................... 90

5-2- بحث و نتیجه گیری آمار توصیفی تحقیق.............................................................................. 90

5-3- بحث و نتیجه گیری آمار استنباطی تحقیق........................................................................... 90

5-3-1- موانع (عوامل) محیطی................................................................................................... 93

5-3-2- موانع (عوامل) مالی......................................................................................................... 94

5-3-3- موانع(عوامل) انسانی........................................................................................................ 94

5-3-4- موانع(عوامل) سازمانی..................................................................................................... 95

5-4- پیشنهادات پژوهشی............................................................................................................ 100

5-5- محدودیت ها..................................................................................................................... 100

5-6- مقایسه نتایج پژوهش ......................................................................................................... 101

پیوست ...................................................................................................................................... 102

منابع .......................................................................................................................................... 129

چکیده انگلیسی .......................................................................................................................... 135

فهرست جداول

جدول 2-1- موانع پیاده سازی دولت الکترونیک از دیدگاه جونیفرانیل ............................................... 52

جدول 2-2- تعداد و ضریب نفوذ تلفن در ایران ............................................................................. 63

جدول2-3-گزارش ضریب نفوذ اینترنت در ایران ............................................................................ 64

جدول 2-4- گزارش ضریب نفوذ اینترنت دراستان اردبیل................................................................. 64

جدول 3-1- نحوه بخش بندی سوالات پرسشنامه ........................................................................... 72

جدول3-2- صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینه‌های پرسشنامه ...................................................... 72

جدول3-3- نتایج بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق ............................................................................ 74

جدول4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت................................................................ 76

جدول4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب گروه سنی............................................................. 76

جدول4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات.................................................... 77

جدول4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سابقه کار.............................................................. 77

جدول شمار4-5- آزمون نرمال بودن داده ها.................................................................................... 78

جدول شماره 4-6- آزمونt........................................................................................................... 78

جدول 4-7- نتایج آزمون t برای شاخص های عوامل شش گانه........................................................ 80

جدول 4-8- رتبه بندی شاخص های حذف نشده موانع استقرار دولت الکترونیک............................... 81

جدول 4-9- رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک..................................................................... 82

جدول 4-10- رتبه بندی شاخص های عوامل مدیریتی..................................................................... 83

جدول 4-11- رتبه بندی شاخص های عوامل سازمانی..................................................................... 84

جدول 4-12- رتبه بندی شاخص های عوامل فنی........................................................................... 85

جدول 4-13- رتبه بندی شاخص های عوامل انسانی....................................................................... 85

جدول 4-14- رتبه بندی شاخص های عوامل مالی.......................................................................... 86

جدول 4-15- رتبه بندی شاخص های عوامل محیطی...................................................................... 87

جدول 4-16- رتبه بندی کلی شاخص های موانع استقرار دولت الکترونیک........................................ 88

جدول 5-1- رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل............................. 92

جدول 5-2- مقایسه نتایج پژوهش................................................................................................ 101

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی.............................................................................................................. 12

شکل(2-1)مراحل تکامل دولت الکترونیک...................................................................................... 50

شکل(5-1) مدل نهایی.................................................................................................................. 97

شکل(5-1) مدل نهایی.................................................................................................................. 98خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 10:01 | چاپ مطلب

پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل در 15 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ..............................................................................................................................................................................

مجریان طرح محل اجرای طرح هدف از ا جرای طرح ............................................................................

بازاریابی عملیات اجرای طرح ..............................................................................................................................

کل هزینه‌های اجرای طرح منابع هزینه طرح ................................................................................................

وضعیت کلی طرح انواع مواد اولیه مورد نیاز طرح ........................................................................................

وضعیت زمین محل اجرای طرح .............................................................................................................................

استهلاک و تعمیر و نگهداری ...................................................................................................................................

ساختمانهای مورد نیاز و برآورد هزینه اجرای آن ...............................................................................................

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و برآورد هزینه خرید .................................................................................

برآورد هزینه تأسیسات ..............................................................................................................................................

هزینه وسایط نقلیه و تجهیزات اداری ....................................................................................................................

سرمایه در گردش مورد نیاز ......................................................................................................................................

پیش بینی تولید برای سه سال اول بهره‌برداری .................................................................................................

مراحل اجرای و زمانبندی شده طرح .....................................................................................................................

خلاصه سرمایه گذاری طرح .....................................................................................................................................

منابع تامین سرمایه گذاری طرح .............................................................................................................................

نیروی انسانی مورد نیاز طرح ....................................................................................................................................

پرسنل موجود و مورد نیاز .........................................................................................................................................

برآورد هزینه‌های تولیدی و عملیاتی طرح ...........................................................................................................

پیش بینی حسابهای عملکرد سود و زیان ............................................................................................................

پیش بینی گردش وجوه نقدی ................................................................................................................................

پیش بینی جدول بازپرداخت اصل اقساطی تسهیلات اعطائی .......................................................................


بسمه تعالی

مقدمه:

از آنجائیکه سرچشمه اصلی عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته و عقب نگه داشته شده ناتوانی نهادین بخش کشاورزی و دامی تولیدات غذائی است و متأسفانه کشور ما با جمعیت روز افزون شدید خود بخصوص در زمینه مواد غذائی مورد نیاز فعلی و آتی خود با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد. لذا تهیه طرحهایی برای رفع این مشکلات و اجرای پروژه‌هائی که موجبات افزایش تولید و راندمان مواد غذائی را در پی داشته باشند بسیار حائز اهمیت است.

افزایش تولید در رسیدن به خودکفائی در بخش کشاورزی، هم از نظر ایجاد امنیت غذایی برای مردم و هم از نظر کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی و جلوگیری از خروج ارز قابل توجهی که می‌تواند در سرمایه‌گذاریهای زیر بنایی صنعتی باعث توسعه و رشد اقتصادی کشور شده بیش از پیش نمایان است.

خوشبختانه بعد از پیروزی شکوهمند اسلامی ایران با بذل و توجه مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی به بخش کشاورزی و دامپروری و گنجاندن برنامه‌های موفقی در قالب طرح پنجساله، اهمیت و نقش برنامه‌ریزی و سرمایه گذاریهای زیر بنایی صنعتی باعث توسعه و رشد اقتصادی کشور شده بیش از پیش نمایان است.

خوشبختانه بعد از پیروزی شکوهمند اسلامی ایران با بذل و توجه مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی به بخش کشاورزی و دامپروری و گنجاندن برنامه‌های موفقی در قالب طرح پنجساله، اهمیت و نقش برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صحیح در توسعه و شکوفائی استعداد‌های کشاورزی را بر همگان روشن نمود.

استان اردبیل با پتانسیلهای نهفته خویش قبل از آنکه استان مطرح، تولید کننده محصولات زراعی باشد یک استان دام خیز است و مراتع سرسبز، شرایط مساعد تولید علوفه و اکولوژیکی منطقه ایجاد سرمایه‌گذاری در امر پرورش دام را بیش از پیش طلب می‌نماید. با توجه به مازاد علوفه‌ای که در استان وجود دارد و به سایر استانها ارسال می‌شود، همچنین با صنعتی کردن بخش پرورش دام و سرمایه‌گذاریهای بیشتر می‌توان اذعان داشت این استان بزودی قادر خواهد بود یکی از قطبهای بزرگ صادر کننده مواد پروتئینی به سایر استانها و کشورهای تازه استقلال یافته همجوار باشد.

ان شاء ا...


مجریان طرح :‌

مجری طرح از دامداران استان بوده که دارای تجربیات زیادی در ا مر پرورش دام بوده و برای نگهداری و پرورش گوساله به تعداد 200 رأس اقدام نموده است.

گوساله‌های انتخابی به عرضه گوساله در منطقه دارد و در اولویت اول انتخاب گوساله دو رگ خواهد بود که در منطقه بوفور یافت می‌شود.

مجری بنام شرکت تعاونی تولیدی (معین) پرواربندی گوساله قرخبداغ کوثر به شماره ثبتی تحت نظارت اداره کل تعاون استان اردبیل می‌باشد که در نظر دارد سرمایه خود را در جهت پرورش گوساله که تولید آن از نیازهای اساسی جامعه است سرمایه گذاری نماید.

وضعیت زمین محل اجرای طرح

- شماره پلاک ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 09:31 | چاپ مطلب

پایان نامه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه ازاد اردبیل

پایان نامه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه ازاد اردبیل


چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه جنسیت و خلاقیت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل است. گروه نمونه نیز شامل 50 نفر دانشجوی دختر و 50 نفر دانشجوی پسر بود که به صورت تصادفی و مستقل انتخاب شده اند.

سنجش خلاقیت بر اساس آزمون خلاقیت ژان – لوئی سیله شامل سه قسمت، خلاقیت کلامی، خلاقیت تکمیل تصاویر، خلاقیت تفسیر تصاویر است که پس از انجام و بررسی با استفاده از روش آماری t برای دو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه زیر حاصل شد : پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی گروه ها مشخص شد که بین خلاقیت با جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه

هدف نخستین هر انسانی توانایی بخشیدن به خرد و اندیشه است. نعمت آموزش و پرورش پذیری در بهینه سازی انسان و سازندگی تن و روان تموج آن دو آدمی را به خداوند که سرچشمه خرد و اندیشه و نظام آفرین هستی است پیوند می دهد. آموزش و پرورش کارسازترین و نیرومندترین ابزار انسان است.

آفریننده جان و خرد بدو توان آموختن بخشید که تا با علم و عمل در راه سازندگی قیام کنند. زندگی بدون آفرینندگی خاموش و به گورستان ماننده است. واژه خلاقیت مترادف با ابداع، توانایی پیش بینی و ایجاد ایده است. می خواهیم رابطه بین خلاقیت و جنسیت را مورد مکالمه و بررسی قرار دهیم و اما مطلبی که این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار نموده. نقش جنسیت ر تفکر خلاق است و اینکه جنسیت آدمی در میزان خلاقیت او موثر است یا خیر.

فرضیه های پژوهش :

1- خلاقیت در پیران بیشتر از دختران است.

2- بین خلاقیت کلامی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

3- بین تفسیر تصاویر دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

4- بین تکمیل تصاویر دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

خلاقیت اساساً عبارت است از کنار هم گذاشتن عناصر مربوط به حوزه های ادراکی متفاوت و کمک گرفتن از ناخودآگاه (گنجی، 1383).

خلاقیت از نظر کوبی :

به رغم نقش مهمی که فرآیندهای آگاهی در شکل نهایی، محصول خلاقیت دارند، ریشه های خلاقیت در فرآیندهای عمیق تر و تاریکتری جای دارند و با سرعتی بیشتر از فرآیندهایی که به آنها آگاهی داریم عمل می کنند (گنجی، 1383).

تفکر همگرا :

دراین تفکر معمولاً فقط یک نتیجه گیری با یک جواب وجود دارد که به عنوان قسمتی از حل مورد نظر قرار می گیرد، و فکر درست در جهت آن هدایت میشود و برای رسیدن به آن کنترل می گردد. در آزمونهای تفکر همگرا فقط یک جواب صحیح برای هر سوال آزمون در نظر گرفته شده است (نورنس،‌1372).

تفکر واگرا :

دراین فکر پژوهشی به چشم می خورد که متوجه جهات مختلف می باشد این مطلب وقتی که نتیجه گیری وافری وجود ندارد به خوبی رون است برای اندازه گیری این توانایی ذهن آزمون کامل کردنی لازم است (تورنس، 1372).

در قالب پنج فصل بهمراه منابع و ماخذ و پیوستخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 12:20 | چاپ مطلب

نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

1ـ بیان مسئله

رسانه ها با توجه به اهمیت و دامنه تأثیری که دارند دارای کارکردهای مختلفی نیز هستند، کارکردهای رسانه های ارتباط جمعی باعث شده است که قدرت و نقش آن در حاکمیت بین المللی به گونه ای گسترش پیدا کند که محققان به عصر حاضر، عصر اطلاعات و به جامعه ای که رسانه ها بر آن حاکمیت می کند جامعه شبکه ای بگویند. (مک کویل، 83، 1382)

کارکردهای وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه محققان ارتباط جمعی به شش دسته ذیل تقسیم بندی می شود:

1ـ نقش خبری

2ـ نقش ارشادی یا راهنمایی

3ـ نقش سرگرمی

4ـ یاد دادن روش هایی که مردم را به هدف شان برسد

5ـ ایده های جدید را تشویق و تغییر ایجاد کنند

6ـ روابط موجود را حفظ و نگهداری کنند. (سوربن و تانکارد، 452، 1384)

اهمیت وظیفه آموزشی رسانه در جوامع معاصر به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما نقش آموزش موازی یا آموزش دائمی قائل هستند جامعه شناسان معتقدند که وسایل ارتباطی با پخش اطلاعات و معلومات جدید به موازات کوشش معلمان و استادان، وظیفه آموزشی انجام می دهند. (معتمدنژاد، 5، 1386)

با توجه به گستردگی رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون که گیرندگان آن همه مردم ایران هستند و سهل الوصول ترین رسانه ها محسوب می شوند، بهره گیری از این رسانه ها برای آموزش در جهت پیشرفت و استقلال کشور مهم به نظر می رسد. (امام خمینی، 363، 1362).

به هم پیوستگی رسانه و اقتصاد با رسانه و فرهنگ هم می تواند کشور ما را از تبدیل شدن به یک کشور مصرف زده دور نگه دارد و هم زمینه رشد در تقویت باورها و فرهنگ کشورمان را فراهم کند از این رو است که برخی از مراکز پژوهش رسانه معتقدند که ما باید در این میدان مین مه گرفته، به تدوین یک استراتژی ملی در سیستم ارتباطات حرکت کنیم. (زورق، 302، 1386).

بسیاری از نهادهای اجتماعی بخصوص مراکز آموزشی و رسانه ها می توانند در راستای ترویج و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به عبارت دیگر پیشرفت و سازندگی کشور، نقش اساسی داشته باشند، اما قطعاً رادیو و به ویژه تلویزیون به عنوان دانشگاهی سراسری و فراگیر، نقش موثرتری را بر عهده دارند، چرا که معمولاً برنامه های رسانه ملی، بویژه برنامه ها و فیلم های تلویزیونی، اثرات فرهنگی اجتماعی قابل ملاحظه ای را در ابعاد مختلف به همراه دارند. (هدایتی، 8، 1390).

تلویزیون اکنون قوی ترین رسانه در امر و نهی و مشروعیت بخشی به خرید یا عدم خرید یک کالای تجاری است در نظر سنجی هایی که در ایران صورت گرفته است نشان می دهد میان خرید کالا و تماشای تلویزیون رابطه معناداری وجود دارد نظرسنجی های سازمان صدا و سیما از مخاطبان خود در سراسر کشور در سه سال متوالی، نشان داد که بیش از نیمی از مخاطبان، اعتماد به تلویزیون را عامل اثرگذار بودن تبلیغات تلویزیون بر ذهن خود دانسته اند. (وحدتی، 108ـ105، 1380).

و صدای و سیمای اردبیل نقش زیادی در بالا بردن آگاهی های گوناگون و ضروری به عهده می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کنند نقش صدا و سیمای اردبیل در زمینه ارتقاء فرهنگ شهرنشینی می توانند عامل آمیختگی، توازن و پیوند دادن به باورهای اصیل اعتقادی و سنتهای بارور جامعه باشند و باعث پویایی افکار شوند. (سایت خبری صدا و سیمای اردبیل، 1394)

فهرست مطالب

1ـ بیان مسئله. 3

چکیده 5

2ـ سوالات و فرضیه تحقیق. 6

فرضیه. 6

3ـ روش تحقیق. 6

4ـ پیشینه تحقیق. 7

5ـ تحلیل و بررسی.. 7

مفاهیم. 7

1ـ5 مفهوم رسانه. 7

2ـ5 مفهوم رادیو. 8

3ـ5ـ مفهوم تلویزیون. 8

4ـ5 نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ شهرنشینی.. 8

5ـ5 نقش صدا و سیما در پیشرفت فرهنگ شهرنشینی و توسعه همه جانبه کشور. 9

6ـ5 نقش رسانه ها برای توسعه شهرنشینی و افزایش مهاجرت فعالیت های زیر را انجام دادند عبارتند از: 9

1ـ6 موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل. 11

2ـ6 نقش صدا و سیما شهر اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی.. 12

7ـ نتیجه گیری و پیشنهاد. 24

منابع و مآخذ. 26خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:40 | چاپ مطلب

پایان نامه نقش اردبیل در دفاع مقدس

پایان نامه نقش اردبیل در دفاع مقدس

مقدمه

هدف اصلی جنگ ها تحمیل اراده سیاسی یک دولت بر دولت دیگر است که از اهداف حداکثری یعنی ساقط کردن نظام سیاسی مستقر در کشور مورد هجوم یا تضعیف قدرت ملی آن کشور یا منابع اقتصادی کشور است.

هدف اساسی و غیر قابل تغییر هر حکومتی حفظ بقای ملی حفظ تمامیت سرزمین و هویت ملی و ارزش ها و منافع علمی است این هدف مهم در اثر جنگ ها و تهاجمات نظامی بیگانگان به صورت شدید به مخاطره می افتد پیروزی سیاسی و نظامی ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله بر رژیم عراق معادله قدرت سیاسی نظامی منطقه را به نفع ایران رقم زد.

امید است مطالعه دقیق و کامل موضوع جنگ هشت ساله دفاع مقدس توسط استادان محبوب بتواند شناخت و دانایی ما دانشجویان را نسبت به دوران دفاع مقدس افزایش دهد.

فهرست مطالب

مقدمه. 4

آغاز تهاجم عراق بر ایران. 5

هشت سال دفاع مقدس.... 5

زندگی نامه سرتیپ خلبان شهید غفور جدی.. 23

شهید عقیل عرش نشین.. 33

شهید عمران پستی.. 36

شهید برات سقایی.. 38

شهید مرتضی فخر زاده 46

در فرازی از وصیت نامه شهید آمده است: 52

شهیدجمشید گنجگاهی.. 53

سعید ابوالحسنی.. 64

فرامرز بهاپور. 65

خلاصه گزارش عملیات والفجر 4. 69

نقطه ای از خاطرات شهید عادی سفالی.. 74

سرگذشت و خاطراتی از جانباز شیمیایی آقای ناصر بهمن زاده 81

منابع.. 91خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پایان، نامه، اردبیل، دفاع، مقدس
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:34 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی علل گرایش دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل به سیگار

پایان نامه بررسی علل گرایش دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل به سیگار

پیشگفتار

اعتیاد به مواد مخدر اصطلاح نا مطلوبی است که همه به یاد قیافه ی غیر معمول و پژمرده,قدی خمیده ,سری فرو افکنده,چشمانی به گود نشسته و حیثیت های بر باد رفته می اندازد.اعتیاد هم یاد آور قیافه ی معتاد است که ظالم ترین ضعیف دنیاست و هم یاد آور قاچاقچیان و سوداگران بی رحم و خطرناک که جان و مال و ناموس بسیاری را به باد فنا داده اند . اعتیاد به مواد مخدر همه ساله دهها هزار قربانی از مردم جهان میگیرد ,صدها میلیارد دلار هزینه بر آنها تحمیل میکند و خسارات عظیم غیر قابل اندازه گیری به افراد ,خانواده ها و کل جامعه جهانی وارد میاورد .

در ایران به علت قرار گرفتن بر سر راه ترانزیت مواد از افغانستان به سایر کشورهای دنیا و سایر علل مربوطه ,سهم نابرابری از خسارات مواد مخدر به مردم میرسد. سالیانه میلیاردها تومان هزینه ی مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان داخلی و... میشود و براساس آمار ارائه شده بیش از دو میلیون نفر معتاد و قربانی مواد مخدر و خانواده های بسیاری از آنان متلا شی می شوند.


فهرست مطالب

پیشگفتار. 5

فصل اول. 9

کلیات تحقیق. 9

مقدمه. 10

بیان مسئله. 12

اهمیت و ضرورت تحقیق. 15

مضرات فردی – اجتماعی.. 16

اهداف تحقیق. 19

فصل دوم. 20

ادبیات پیشینه تحقیق. 20

ادبیات تحقیق. 21

شکل سیگار. 23

یک تحقیق در باره ی استعمال سیگار : 24

ویژگی های افراد سیگاری.. 26

میزان مصرف دخانیات در جهان. 27

میزان مصرف دخانیات در ایران. 27

میزان مصرف دخانیات در اردبیل : 28

عملکرد تحقیق. 30

پیشینه ی تحقیق :پیشینه ی قوای تحقیق. 31

نظریه ی کنترل اجتماعی : 35

هیرشی و نظریه پیوند اجتماعی.. 36

نظریه بازدارندگی.. 39

نظریه همبستگی اجتماعی.. 40

نظریه انتقال فرهنگی.. 41

نظریه های متکی بر استدلال. 43

پیشینه تجربی تحقیق. 45

فصل سوم. 51

روش تحقیق. 51

فرضیه تحقیق. 52

تعاریف عملیاتی مفاهیم. 54

سوالات تحقیق. 55

متغیر مستقل: 57

طرح تحقیق. 58

ابزار گرد آوری اطلاعات.. 59

جامعه آماری.. 60

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 61

روش تحلیل داده ها 62

فصل چهارم. 63

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 63

مقدمه : 64

الف ) تحلیل داده های توصیفی : سوالات پژوهش... 64

ب) بخش آمار استنباطی : در این بخش به تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته می شود . 84

فصل پنجم. 92

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

نتیجه گیری : 93

ارائه پیشنهادات و نظرات : 94

منابع: 95

پرسشنامه. 96خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:28 | چاپ مطلب

پایان نامه حسابرسی در دیوان محاسبات استان اردبیل

پایان نامه حسابرسی در دیوان محاسبات استان اردبیل


مقدمه:

دیوان محاسبات کشور به موجب قسمت اخیر اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسابها، اسناد و مدارک مربوط را از کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، جمع‌آوری و مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد.

اگرچه طی سالهای متمادی حسابرسی به عنوان بخش لاینفک حسابداری محسوب میشود اما روشهای سنتی و معمول حسابرسی که به منظور کنترل ، بررسی ، مطابقت و تاییئ انجام میگیرد از کفایت لازم برای حصول اطمینان از رضایت بخش بودن عملکرد مدیریت برخوردار نیست. حسابرسی در واقع از آنجایی آغاز شد که حسابرسان مالی به بررسی صحت اطلاعات اکتفا نکردند واین پرسش را مطرح کردند که اصولا ً چرا رویدادهای مالی انجام شده و آیا راه بهتری برای آن وجود داشته یا خیر. حسابرسی عملیاتی رویه ای است که حسابرس به کمک آن مشخص می کند که مدیریت تا چه حدی از منابع که به عنوان امین در اختیارش قرار داده شده در اقتصادی ترین و کاراترین حالت ممکن و در جهت دستیابی به موثرترین نتایج عملیات استفاده می کرده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه.............................................................................................................12

نتیجه گیری......................................................................................................13

فصل دوم

بخش اول: تاریخچه حسابرسی و سیر تکاملی آن

تاریخچه حسابرسی.............................................................................................18

سابقه حسابرسی درایران......................................................................................20

تعریف حسابرسی..............................................................................................23

انواع حسابرسی................................................................................................24

تفاوت حسابداری و حسابرسی................................................................................26

انواع حسابرسان...............................................................................................26

مقایسه حسابرس مستقل و داخلی ............................................................................28

سایر رسیدگی کنندگان........................................................................................28

اهمیت حسابرسی مستقل......................................................................................31

تفاوت حسابرسی و ممیزی حساب...........................................................................33

صلاحیت حسابرسان..........................................................................................34

مسئولیت قانونی حسابرسان .................................................................................35

موسسات حسابرسی...........................................................................................38

سازمان اداری موسسات حسابرسی..........................................................................39

مسئولیتهای کادر فنی موسسات حسابرسی..................................................................39

خصوصیات کادر فنی موسسات حسابرسی.................................................................40

بخش دوم : اصول رفتار حرفه ای حسابرسان و گزارش حسابرسی

رفتار حرفه ای حسابرسان.....................................................................................42

گزارش حسابرسی..............................................................................................45

اهمیت گزارش حسابرسان.....................................................................................45

طبقه بندی گزارش حسابرسی از نظر نحوه تهیه............................................................47

طبقه بندی گزارش حسابرسی از لحاظ نوع اظهار نظر....................................................48

نکات اساسی در تعیین وتشخیص نوع اظهار نظر بر گزارشات حسابرسی..............................51

بخش سوم : استانداردهای حسابرسی و اصول مورد قبول حسابداری

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.........................................................................54

اصول مورد قبول حسابداری.................................................................................56

بخش چهارم : مراحل و برنامه حسابرسی و اطلاعاتی که حسابرس قبل از شروع به رسیدگی باید تحصیل کند.

مراحل حسابرسی..............................................................................................61

برنامه حسابرسی...............................................................................................62

اطلاعاتی که حسابرس قبل از شروع به رسیدگی باید تحصیل کند........................................64

بخش پنجم : کنترلهای داخلی و تکنیکهای حسابرسی

تعریف کنترل داخلی...........................................................................................67

عوامل موثر در کنترل داخلی.................................................................................67

انواع کنترلهای داخلی......................................................................................... 69

تاثیر کنترل داخلی بر عملیات حسابرسی....................................................................69

وظایف حسابرس در مورد کنترل داخلی ...................................................................71

کسب اطلاع از کنترلهای داخلی ............................................................................72

تکنیکهای حسابرسی.........................................................................................73

بخش ششم : فرمها، یادداشتها و پرونده های حسابرسی

تعریف فرمها ویادداشتهای حسابرسی.......................................................................81

هدف از تهیه فرمها و یادداشتهای حسابرسی...............................................................82

محتویات فرمهاویادداشتهای حسابرسی......................................................................82

پروند ه های حسابرسی........................................................................................83

کاربرگهای حسابرسی.........................................................................................84

نقش کاربرگهای حسابرسی...................................................................................85

انواع کاربرگها................................................................................................85

رهنمودهایی برای تهیه و تنظیم کاربرگها....................................................................90

بررسی کاربرگ های حسابرسی..............................................................................93

بررسی کنندگان در جستجوی چه هستند؟.....................................................................93

بخش هفتم : اجرای عملی حسابرسی

اجرای عملی حسابرسی........................................................................................95

مراحل مختلف فعالیتهای یک واحد اقتصادی................................................................97

مراحل انجام حسابرسی ضمنی بررسی سیستم کنترلهای داخلی...........................................98

پرششنامه های کنترلهای داخلی...............................................................................102

انواع پرششنامه های کنترلهای داخلی........................................................................104

رسیدگی به اجرای کنترلهای موجود..........................................................................105

صورتخلاصه نقاط ضعف.....................................................................................106

جمع بندی نتایج حاصله........................................................................................108

گزارش نکات قابل توجه ضمنی..............................................................................108

نامه مدیریت ضمنی............................................................................................109

مراحل انجام حسابرسی نهایی.................................................................................109

اثبات اقلام صورتهای مالی....................................................................................110

جمع بندی نتایج حاصله .......................................................................................111

رسیدگیهای اثباتی اقلام صورتهای مالی :

- داراییهای ثابت........................................................................................112

- حسابها و اسناد دریافتنی.............................................................................117

- موجودی نقد و بانک..................................................................................122

- حسابها و اسناد پرداختنی.............................................................................125

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه.............................................................................128

گروه دوم رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه.................................................................130

تفاوت بین دو گروه رویداد بعد از تاریخ ترازنامه..........................................................131

روشهای رسیدگی به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه....................................................131

آشنایی با دیوان محاسبات......................................................................................132

بخش هشتم : حسابرسی عملکرد مدیریت

تعریف حسابرسی عملکرد.....................................................................................137

مقایسه حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد................................................................138

اهداف عمومی حسابرسی عملکرد............................................................................140

مزایای حسابرسی عملکرد.....................................................................................142

ویژگی های یک حسابرسی عملیاتی خوب...................................................................142

عناصراساسی حسابرسی عملکرد ...........................................................................143

مرحله برنامه ریزی در حسابرسی عملکرد مدیریت........................................................146

منابع اطلاعات .................................................................................................140

فصل سوم

بخش اول : آشنایی با قانون و مقررات دیوان محاسبات

- نگاهی اجمالی بر وظایف و اختیارات دیوان محاسبات مطابق قانون :

قانون دیوان محاسبات کشور................................................................................153 -

قانون اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات .........................................................153–

-وظایف و اختیارات دیوان محاسبات.........................................................................154

سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات........................................................................155-

مقررات متفرقه دیوان محاسبات ...........................................................................160-

نحوه کار هیئت های مستشاری..............................................................................157-

- پاره ای از مواد قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با وظایف مستقیم دیوان محاسبات کشور162

بخش دوم: دستور العمل حسابرسی و رسیدگی شرکتهای دولتی مورد استفاده توسط دیوان محاسبات

- تعریف برنامه حسابرسی...................................................................................166

- بخشهای عمده برنامه حسابرسی :.........................................................................167

برنامه حسابرسی وجوه نقد...................................................................................179

-برنامه های حسابرسی اوراق بهادار قابل دادوستد........................................................182

- برنامه های حسابرسی موجودیهای مواد و کالا...........................................................186

- برنامه های حسابرسی پیش پرداختها , حسابها و حسابهای دریافتنی....................................189

- برنامه های حسابرسی اموال , ماشین آلات و تجهیزات .................................................193

- برنامه های حسابرسی حسابهای پرداختنی و سایر بدهی ها..............................................199

- چک لیست رسیدگی به دفاتر قانونی........................................................................204

- برنامه های حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه............................................................206

- برنامه های حسابرسی به درآمدها و هزینه................................................................209

- برنامه های حسابرسی بهای تمام شده محصولات یا خدمات.............................................216

- نمونه ای از نحوه رسیدگی به اسناد عاملیت عامل ذیحساب نیروی انتظامی استان.................. 218

- نحوه ی محاسبه برخی از فوق العاده ها و اضافه کاری و حق التحقیق وضریب حقوق و.......... 224

بخش سوم : ضمائم و منابع

ضمائم...........................................................................................................233

منابع و ماخذ....................................................................................................234خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:22 | چاپ مطلب

کارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل

کارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل

محل اجراء:

استان اردبیل – 40 کیلومتری شهرستان کوثر – روستای قرخبداغ

محل طرح :

شرکت تعاونی (معین) ، تولیدی پروار بندی گوساله شماره ثبت

تحت نظارت کل تعاون استان اردبیل

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

مجریان طرح – محل اجرای طرح – هدف از ا جرای طرح

بازاریابی – عملیات اجرای طرح

کل هزینه‌های اجرای طرح – منابع هزینه طرح

وضعیت کلی طرح – انواع مواد اولیه مورد نیاز طرح

وضعیت زمین محل اجرای طرح

استهلاک و تعمیر و نگهداری

ساختمانهای مورد نیاز و برآورد هزینه اجرای آن

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و برآورد هزینه خرید

برآورد هزینه تأسیسات

هزینه وسایط نقلیه و تجهیزات اداری

سرمایه در گردش مورد نیاز

پیش بینی تولید برای سه سال اول بهره‌برداری

مراحل اجرای و زمانبندی شده طرح

خلاصه سرمایه گذاری طرح

منابع تامین سرمایه گذاری طرح

نیروی انسانی مورد نیاز طرح

پرسنل موجود و مورد نیاز

برآورد هزینه‌های تولیدی و عملیاتی طرح

پیش بینی حسابهای عملکرد سود و زیان

پیش بینی گردش وجوه نقدی

پیش بینی جدول بازپرداخت اصل اقساطی تسهیلات اعطائیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:27 | چاپ مطلب

بررسی گردشگری سلامت و تأثیر آن بر توسعه گردشگری در استان اردبیل

بررسی گردشگری سلامت و تأثیر آن بر توسعه گردشگری در استان اردبیل

چکیده:

در حالیکه توریسم درمانی در بسیاری از کشورها نقش مهمی در ارز آوری دارد و هر ساله 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق توریسم ردمانی عاید کشورهای اروپایی و آمریکا می شود اما در ایران این صنعت جایگاه خود را بازنیافته و گام های نخستین را طی می کند در حقیقت در سال 82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت البته وزارت بهداشت بیشتر با هدف اشتغال زایی برای دانش آموختگان پزشکی به این مبحث پرداخت و نه رونق توریسم درمانی اما کم کم از سال 83 و درست از ادغام میراث فرهنگی و سازمان ایران گردی و جهان گردی توریسم درمانی به صورت مستقل در ایران ایجاد شد و دولت ایران بر اساس برنامه ریزی های خود باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد از نیازهای درمانی و بهداشتی کشور را از طریق صدور کالا، خدمات پزشکی و توریسم درمانی فراهم کند.

مقدمه:

امروز یکی از روبه رشد ترین نمونه های گردشگری، گردشگری بهبود سلامت است که به برخی از دلایل و انگیزه های گردشگران این حوزه اشاره می شود:

-بهبود سلامت بدن و فکر (برنامه های کاهش وزن، سلامتی بدنی بیشتر و مدیریت استرس)

-استراحت و تعدد اعصاب

-استفاده از امکانات و خدمات پزشکی (مانند جراحی های تخصصی)

استفاده از ویژگی های آب و هوایی و طبیعی یک منطقه برای آرامش تن و روان

همان طور که می بینیم گردشگران سلامت لزوماً بیمار نیستند در حقیقت بیشتر این افراد به دنبال تقویت تن وروان و استفاده از امکاناتی برای این منظور هستند در این میان ارائه دهندگان خدمات در این بخش هم مشتریان خود را به اقدامات پیشگیرانه تشویق می کنند.

«توریسم درمانی»به گردشگری که به کشور دیگر سفر می کند تا از آب و هوا و جاذبه های طبیعی و امکانات پزشکی برای درمان استفاده کند، اطلاق می شود گردشگری درمانی و بهداشتی امروزه از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که باعث شده سازمان های دست اندرکار و کشورهای علاقمند به توسعه گردشگر توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب و برای آن برنامه ریزی کنند زندگی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و نیازهایی را نیز برای مردم جوامع مختلف ایجاد کرده است.از سوی دیگر در کشورهای توسعه یافته، فعالیت هایی داخل منزل مانند باغبانی تماشای تلویزیون، استفاده از کامپیوتر و هم چنین فشار کار باعث شده که نگاه به برنامه های گذران وقت در خارج خانه نظیر سفر و جهانگردی سخت گیرانه تر و گرایش به تعطیلات کوتاه مدت با برنامه ای خاص بیشتر شود برای نمونه باید گفت که 30 درصد استرالیایی ها اصلا به تعطیلات سالیانه نمی روند اما در عوض تمایل به گذران وقت در خانه و انجام کارهایی نظیر تعمیرات و رسیدگی به کارهای خانه بیشتر شده است و دلیل آن هم این است که اغلب آنها این نوع وقت گذرانی را نوعی سرمایه گذاری شخص می دانند بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که تفریح به تنهایی نمی تواند انگیزه سفر به مناطق گردشگری باشد بلکه گردشگران باید مجاب شوند که سفر به یک شهر و منطقه گردشگری می تواند یک سرمایه گذاری شخصی باشد نه صرفاً تفریح، سرمایه گذاری برای:

رشد و سلامت جسمی و روحی

فراگیری و آموزش

سرمایه گذاری توسعه تجارت و ایجاد روابط

تقویت هویت فردی و آرامش درونی

پیشرفت موقعیت اجتماعی

بدین ترتیب رقابت برای جلب اوقات فراغت اندکی که باقی مانده بیشتر شده و شهرهای مقصد سفر، برنامه های گردشگری متنوعی برای جلب گردشگر خاص در شهر یا مقصد گردشگری، را تشویق می کند که سفر به آن مقاصد رانه تفریح، که نوعی سرمایه گذاری شخصی ببیند. بعضی از شهرها و مناطق توریستی به دلیل ارائه محصولات متنوع گردشگری در گذشته امروز نیز در جذب گردشگر با علائق خاص موفق تر عمل می کنند.

فهرست

چکیده: ‌ب

1-1مقدمه: 1

1-2 مسأله پژوهشی: 3

1-3 اهداف توسعه صنعت توریسم سلامت در ایران: 4

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-5پرسش های تحقیق.. 5

1-6 فرضیه. 6

1-7پیشینه تحقیق.. 6

1-8 روش تحقیق.. 7

1-9 ابزار و ادوات تحقیق.. 8

2-1 توریسم درمانی چیست؟. 10

2-2تاریخچه گردشگری سلامت... 12

2-3 تاریخ توریسم در ایران. 14

2-4 جایگاه کشور ایران در زمینه توریسم درمانی.. 14

2-5 عرضه خدمات پزشکی در زمینه توریسم درمانی.. 15

2-6 گردشگری درمان. 16

2-7 آب های معدنی و جذب توریسم. 18

2-8 مناطق مهم آب درمانی در جذب توریسم. 19

2-9 نمونه های چشمه های آب گرم. 19

2-10 زمینه های طبیعی در جذب توریسم. 21

2-11 ایده های قابل طرح جهت توسعه صنعت گردشگری سلامت در کشور. 24

2-12 نگاهی بر بازار گردشگری سلامت در جهان. 27

2-13 تجربیات سایر کشورها 29

2-14 آسیب شناسی صنعت گردشگری سلامت در ایران. 32

2-15 جایگاه ایران در بازار بین المللی خدمات درمانی.. 35

2-16 توریسم درمانی، ضعف ها و راهکارها 36

2-17 چشمه آب گرم. 37

2-18 تاریخچه آب های معدنی و گرم. 37

2-19 خواص چشمه های آب گرم. 38

2-20 آب درمانی چیست؟. 42

3-1 اردبیل.. 49

3-2 جغرافیا 50

3-3 مردم. 50

3-4 وجه تسمیه. 50

3-5 لقب ها 51

3-6 پیشینه. 51

3-7 کشف تاریخ 40 هزار ساله اردبیل.. 53

3-8 باستان شناسی اردبیل.. 53

3-9 اردبیل در عصر مفرغ. 54

3-10 بازار. 55

3-11 برج شاطر گنبدی.. 56

3-12 بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.. 56

3-13 حمام های تاریخی.. 58

3-14 کاروان سراها 60

3-15 خانه های تاریخی.. 60

3-19 صنایع دستی اردبیل.. 62

3-20 پل های تاریخی اردبیل.. 63

3-21 صنایع و معادن. 64

3-22 کشاورزی و دامداری.. 65

3-23 صنعت گردشگری.. 65

3-24 صنعت توریسم. 66

3-25 گردشگری استان اردبیل.. 67

4-1 چگونه گردشگری پزشکی را ارتقا دهیم: 112

4-2 توسعه گردشگری سلامت در گرو مدرن سازی آن است... 115

4-3 تحول در گردشگری با توریسم درمانی.. 119

پیشنهادات... 123

نتیجه گیری.. 124
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:50 | چاپ مطلب

پروپوزال بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در بیمارستان های اردبیل ، تبریز، بوکان

پروپوزال بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در بیمارستان های اردبیل ، تبریز، بوکان

1-2 عنوان پایان نامه به فارسی:

بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در بیمارستان های اردبیل ، تبریز، بوکان

2-2 عنوان پایان نامه به انگلیسی:

Evaluation of nursing ethics Ardabil , Tabriz , Bukan

3-2 محل اجرای پایان نامه: استان اردبیل

4-2 نوع طرح: بنیادی [] کاربردی [*] بنیادی–کاربردی [] توسعه ای []

5-2 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق:

دنیای ما دنیای سازمان هاست و گرداننده اصلی این گردونه انسانها هستند آنانند که به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند بدون انسان سازمان بی معنی است و مدیریت امری موهوم. شاید این شبهه پیش آید که در دنیای آینده که آدمواره ها و ماشین ها جای انسانها را در سازمانها پر می کنند نقش انسان در سازمان کم رنگ خواهد شد اما به هیچ رو اینگونه نخواهد شد و با خود کاری و ماشینی شدن کارها، نوع فعالیت های انسانی در سازمان تغییر شکل می دهد و به گفته آن دانشمند بنام پیتر دراکر1 کاردستی2 جای خود را به کار دانشی3 می دهد. اما نقش به یقین تعیین کننده انسان، به عنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد بود(مورهد و گریفین4، 2005؛ به نقل از الوانی و معمارزاده، 1384).

با پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر مسؤولانه در محیطهای کاری توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق5 معطوف ساخته است مدیریت اخلاق عبارت است از شناسایی واولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتارها در سازمان، سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می توانند اخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند برنامه های اخلاق به سازمانها کمک می کنند تا بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخلاقی خود را حفظ کند امروزه مدیریت اخلاق یکی از زمینه های عملی مدیریت به شمار می رود که دارای رویکرد برنامه ای و چندین ابزار عملی است این ابزارها عبارتند از کدهای اخلاق، کدهای رفتار، خط مشی ها و رویه ها ، روش های حل معضلات اخلاقی و آموزش (سلطانی، 1382).

منظور از مفهوم اخلاق کار این است که نیروهای کاری بر دو دسته اند؛

بعضی تمایل فراوان به فعالیت، تلاش و کوشش دارند، سکون و آرامش را پسندیده نمی دانند و فضایل اخلاقی آنان در کارهایشان شکوفا می گردد، بر عکس، گروهی هم تمایل به کار و مجاهدت ندارند و تنها با نیروهای جبری و فشارهای بیرونی باید آنان را به کار وادار کرد.

البته از اخلاق نیک و حسنه آن است که انسان فعال باشد و محصول فعالیت او برای همنوعانش مفید و ثمربخش واقع شود. هر کس با انجام کاری که قابلیت و توانایی آن را در خود احساس می کند، به جامعه انسانی خدمت کند و در جهت رفع مشکلات جامعه یا برای ارتقای ابعاد گوناگون آن سعی و تلاش پیگیر و مستمر داشته باشد.

در بحث «اخلاق کار» مفهوم اقتصادی بودن کار را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

کار عبارتست از حرکتی که انجام آن موجب شود دیگران نسبت به ثمره ی آن حرکت راغب شوند و مایل باشند با طیب خاطر، برای محصول آن چیزی را پرداخت نمایند. به طور خلاصه و با نظر به آنچه ذکر آن رفت، کار را به صورت زیر می توان تعریف کرد:

کار عبارتست از مجموعه عملیاتی که به منظور استفاده عملی بر روی ماده انجام می گیرد، این اعمال نیز به نوبه خود بر انسان و زندگانی او تأثیر خواهد داشت و تغییراتی را در آنها پدید خواهد آمد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:08 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 47 )
   1      2     3     4     5   >>
صفحات