ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT (در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT (درادارات آموزش و پرورش شهر تهران

مقدمه

دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی­ حداکثر استفاده را می­برند.

بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).


- Information . communication and technology

چکیده

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 330 نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگیهای هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سؤالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

1- بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.

2- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین می باشد.

3- بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی (نوآوری و ریسک پذیری، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبی) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سه ویژگی دیگر از ویژگیهای فرهنگ سازمانی (شامل توجه به جزئیات، نتیجه محوری و ثبات و حفظ وضع موجود) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.

میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد یکسان می باشد

بیان مسئله

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی می شود.

در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو ... را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد.

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده استخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 10:58 | چاپ مطلب

پایان نامه شناسایی محتوا و بررسی میزان بهره مندی روابط ادارات از رسانه های الکترونیکی

پایان نامه شناسایی محتوا و بررسی میزان بهره مندی روابط ادارات از رسانه های الکترونیکی

بیان مسئله:

وسایل ارتباط جمعی امروزه جز جدایی ناپذیر زندگی انسانها به شماره می روند و انسانها برای گرفتن تصمیمات بهینه نیاز به اطلاعات و داده های درست، جامع و روشن دارند که معمولاً این اطلاعات را از رسانه ها و روابط عمومی ادارات بدست می آورند واقعیت این است که امروزه روابط عمومی ها خود صاحب رسانه شده اند و می توانند وابستگی کمتری به رسانه های عمومی داشته باشند این رخداد کم اهمیتی نیست و می تواند سر منشأ تحولات جدی در کارکرد روابط عمومی ها در همه سازمانها و نهادها باشند چرا که دیگر به صرف تولید یک اطلاعیه خبری یا خام نمی توان اکتفا کرد و تولید خبر و گزارش یا محتوا و اطلاعات در روابط عمومی ها شکل جدی تری به خود خواهد گرفت.

روابط عمومی امروز می تواند نشریه داخلی، نشریه بدون سازمانی، وب سایتهای اینترنتی، وبلاگ و خبرنامه های الکترونیکی را داشته باشد و از این طریق پیام های خود را بطور مستقیم به مخاطبان برساند این یعنی رسانه.

برخی دیدگاههای اقتقادی فعالیتهای رسانه ها را بخشی از فعالیتهای روابط عمومی های می دانند و آن را محصول رسانه های الکترونیکی تلقی می نمایند و تولید و انتشار اخبار راتحت عنوان و به معنای ارائه رویدادها از نگاه خاص و در واقع به عنوان یک روابط عمومی الکترونیک یا رسانه های الکترونیکی قلمداد می نمایند.

پخش مداوم و روزانه اخبار از سایت ادارات از کار کردهای ویژه رسانه های ارتباط جمعی است به عبارتی انتشار جریان رویدادهای خبری از سایت روابط عمومی ها وظیفه و نقش اساسی یک اداره است و خبر به عنوان یک تولید رسانه ای، گزارش از رویدادهای واقعی و عینی دارای یک یا چند ارزش خبری است که تحت تأثیر عوامل درون سازمان و برون سازمانی شکل می گیرد اما باید بدانیم که رسانه های الکترونیکی چیست؟ تساسل چه مواردی است:

رسانه های الکترونیکی سازمان ارتباطی هوشمندی ایست که توانایی واکنش مناسب در هر لحظه و مکان را داراست و روابط عمومی عبارت از یکسری مهارتهای عملی و راهبردی که به منظور افزایش حسن شهرت یک سازمان، کمک به تقویت روابط با مخاطبان اصلی و کسب توانایی در برخورد مقتدرانه با بحرانها طراحی شده است به عبارتی روابط عمومی ابزار قدرتمندی ایست که می تواند در موفقیت سازمان نقش مهمی ایفا کند برای ایجاد یک وجهه خوب و مقبول در بین مخاطبان اصلی خود لازم است بین روابط عمومی ادارات و رسانه ها تعامل وجود داشته باشد.

روابط عمومی شیوه تبادل موضوعات و پیامهای محتوا در بین سازمانها و عموم مردم را تشریع می کند به عنوان یک رشته علمی در پی ایجاد حسن شهرت برای سازمان است و هدف روابط عمومی در ادارات درک شدن، جلب حمایت و تاثیرگذاری بر عقاید و رفتار مخاطبان اصلی یک سازمان است و این هدف از طریق یکسری اقدامات برنامه ریزی شده و مستمر قابل حصول خواهد بود وظیفه یک روابط عمومی اثر بخش پیش بینی و راه اندازی مسایل مربوط به آینده است، نه عذر خواهی از کارکنان و عموم مردم به خاطر تصمیم گیری های نادرست.

هنوز عده ایی بر این باورند که روابط عمومی ها متولد شده اند تا جوابگوی رسانه ها باشند و همچنان به همین شیوه عمل می کنند اما آنهایی که از این عادت فاصله گرفته اند، راه ورود به عرصه روابط عمومی و رسانه های الکترونیکی را همواره کرده اند (اکنون مخاطبین روابط عمومی ها دیگر رسانه ها نیستند و اگر کمی به این مخاطبان دقت کنیم این مخاطبان خودشان معماران روابط عمومی هستند در حقیقت رسانه های الکترونیکی پاسخگو بودن به نیاز مخاطب را نشان می دهد و روابط عمومی ادارات نیاز با پیروی از این امر بیشتر به سوی عصر الکترونیکی یا دیجیتالی حرکت می کند.

امروزه برای مردم یک منطقه رویدادهای منطقه و خبر ادارات و پخش و انتشار آن از سایت ها مهمترین و اصلی ترین رویدادها تلقی می شوند و این وضعیت بهترین شرایط به رسانه های محلی در راه جذب مخاطب است تا با چاپ و انتشار خبر از سایت روابط عمومی ها مخاطبان بسیاری را به سوی جذب نمایند به نظر می رسد اگر این انتشار از رسانه ها الکترونیکی اقدام شود موثر تر و بهتر قلمداد خواهد شد و در این تحقیق سعی براین است که بدانیم میزان بهره مندی روابط عمومی ادارات اردبیل از رسانه های الکترونیکی تا چه اندازه ای است یا به عبارت بهتر. بررسی میزان بهره مندی و استفاده روابط عمومی ادارات استان از رسانه های الکترونیکی!

برای دستیابی به این مسئله به تحقیقات از روابط عمومی های استان نیاز است تا بدانیم ادارات استان چگونه و تا چه حد از این رسانه ها استفاده می نمایند و با دستیابی به اطلاعات از هر گونه تلاش برای مورد هدف قرار دادن مخاطبان پیام بوسیله روابط عمومی ها که تهیه کنندگان دست اندرکاران این امر هستند مثمر ثمر واقع گردد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 00:34 | چاپ مطلب

دانلود مقاله اصول حسابداری درشرکتها و ادارات مختلف در 32 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود مقاله اصول حسابداری درشرکتها و ادارات مختلف

در 32 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

فهرست

عملکرد ۲

چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC: ۸

تحلیل فعالیتها: ۸

جمع آوری هزینه ها: ۹

هزینه های پرسنلی: ۱۰

هزینه های غیرپرسنلی: ۱۰

ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها: ۱۱

ارزیابی اقدامات انجام شده: ۱۱

تحلیل هزینه ها: ۱۱

محرکهای اصلی هزینه ۱۲

محرکهای فرعی هزینه ۱۲

نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۸

مقدمه ۲۸

نتایج تحقیق ۳۰

مدل پیشنهادی فعالیتی هزینه ۳۰

منابع: ۳۲

عملکرد

هر شرکتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد که موجبات یکنواختی و

استاندارد شدن حسابها گردد. طبق این دستورالعمل که اجرای آن از سوی شرکتها الزامی است هز ینه ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملکرد مرکز بنابراین قاعده به تفکیک سال با دو عنوان هزبنه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های تولیدی بشرح زیر طبقه بندی گردیده است. این هزینه ها وضعیت موجود را نشان می دهد که در مدل فعالیتی

بطور کلی دگرگون گردیده است.

جدول شماره 1-4 مربوط به عملکرد هزینه ای سال 1379 می باشد که از کل هزینه ها

30% مربوط به منابع ملی می باشد که جهت اهداف خاصی به مرکز تحویل گردیده است. این اهداف شامل کمک به بازسازی ذخایر و مطالعات اصلاح نژاد و کپور صاحبان و ایجاد تأسیسات حفاظت از ذخایر می باشد.

چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC:

در فصل دوم تحقیق چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت تشریح گردیده است که مراحل انجام کار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشریح شده شکلی ایده آل و اصولی از پیشبرد کار می باشد. این کار بصورت عملی مانند موارد فصل دوم بشرح زیر انجام گردیده است.

تحلیل فعالیتها:

با بررسی عملکرد مالی و گزارشات منتشره از سوی کارگاه و با مصاحبه های انجام شده با مدیران ارشد شیلات و کارگاه، فعالیت اصلی تکثیرو پرورش ماهیان استخوانی جهت بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر می باشد. این فعالیتها که شامل تکثیر ماهیان و پرورش ماهیان بهمراه پاره ای از پروژه های تحقیقاتی که بصورت مقطعی و بصورت غیرمستمر می باشد، انجام می شودکه این فعالیتها از فعالیتهای اصلی کارگاه بهمراه هزینه های مربوطه از فعالیت اصلی کسر و جدا شده است. در تحلیل فعالیتها، فعالیت اصلی تکثیر ماهی و پرورش ماهی می باشد که بصورت تکثیر و پرورش ماهی سفید و تکثیر و پروش ماهی سیم است. در شکل ظاهر کار تکثیر و پرورش ماهی یک فعالیت تشخیص داده می شود. این در حالی است که حدود 40% از بچه ماهیان رهاسازی شده از بخش خصوصی خریداری می شود. لارو بچه ماهیان تولید شده از سوی شیلات به این بخش تحویل می گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ایشان خریداری می گردد. جدول زیر قیمت خرید هر قطعه بچه ماهی رهاسازی شده از بخش خصوصی را نشان می دهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 03:39 | چاپ مطلب

نقش ابعاد کارآفرینی بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان­های شمالی ایران بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل ورزش و جوانان شمال ایران (استان­های گیلان، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان منتخب تابعه، تشکیل شد. به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری بصورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کارآفرینی و عملکرد سازمانی بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج تحقیق ارتباط معناداری بین مؤلفه­های کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران را نشان داد. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش­بین ( مؤلفه­های کارآفرینی سازمانی)، 55 درصد تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین کردند. از بین مؤلفه­های کارآفرینی سازمانی دو مؤلفه خلاقیت و ساختار مدیریتی سهم بیشتری را در پیش بینی عملکرد سازمانی داشتند. با تو ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 00:40 | چاپ مطلب

رابطه بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

هدف این تحقیق، بررسی رابطۀ‌ بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. جامعۀ آماری تحقیق 203 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان در سال 1393 بود که بر حسب جدول کوکران، 132 نفر به شیوۀ انتخاب تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و در نهایت 125 پرسشنامه‌ عودت داده شد. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌های حمایت سازمانی یاواس و باباکوس (2009) و مشتری‌مداری داناوان و همکاران (2004) استفاده شد. ثبات درونی پرسشنامه‌ها توسط آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 84/0 و 87/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین حمایت مدیریت و مشتری‌مداری کارکنان ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد. بین آموزش و مشتری‌مداری کارکنان نیز ارتباط مثبت و معنا‌داری مشاهده شد. بین ارائۀ پاداش و مشتری‌مداری کارکنان ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد. توانمندسازی کارکنان نیز ارتباط مثبت و معنا‌دا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 21:30 | چاپ مطلب

تأثیر ساختار سازمانی بر درگیری شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر درگیری شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان از طریق نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کرمان (50 =N) و یزد (45= N) بود. با توجه به کوچک بودن جامعۀ آماری، تمام افراد به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند (95=n=N)، که از این تعداد، 76 پرسشنامه (کرمان 40 نفر و یزد 36 نفر) برگشت داده شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ساختار سازمانی شاسکین و موریس (1984)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) و درگیری شغلی کانونگو (1982) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار pls استفاده شد. نتایج نشان داد توانمندسازی روان‌شناختی بر درگیری شغلی اثر معنا‌دار دارد (49/0=β). همچنین، ساختار ارگانیکی و ساختار مکانیکی بر توانمندسازی روان‌شناختی اثر معنادار دارند (به‌ترتیب 30/0=β، 34/0=β). به‌علاوه، نتایج غیرمستقیم نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی بین ساختار ارگانیکی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 06:16 | چاپ مطلب

رابطه بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

هدف این تحقیق، بررسی رابطۀ‌ بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. جامعۀ آماری تحقیق 203 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان در سال 1393 بود که بر حسب جدول کوکران، 132 نفر به شیوۀ انتخاب تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و در نهایت 125 پرسشنامه‌ عودت داده شد. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌های حمایت سازمانی یاواس و باباکوس (2009) و مشتری‌مداری داناوان و همکاران (2004) استفاده شد. ثبات درونی پرسشنامه‌ها توسط آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 84/0 و 87/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین حمایت مدیریت و مشتری‌مداری کارکنان ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد. بین آموزش و مشتری‌مداری کارکنان نیز ارتباط مثبت و معنا‌داری مشاهده شد. بین ارائۀ پاداش و مشتری‌مداری کارکنان ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد. توانمندسازی کارکنان نیز ارتباط مثبت و معنا‌دا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 05:12 | چاپ مطلب

بررسی نقش مشارکت کارکنان در پیش‌بینی تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی تحلیل‌رفتگی شغلی براساس مشارکت کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. به‌دلیل پایین بودن حجم جامعۀ آماری، نمونه به‌صورت تمام‌شمار به‌دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است (n=N). بر این اساس 140 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامۀ اطلاعات جمعیت‌شناختی، مشارکت کارکنان (محقق‌ساخته) و تحلیل‌رفتگی شغلی (مسلش) جمع‌آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به تأیید ده استاد صاحب‌نظر دانشگاهی رسید. در یک مطالعۀ راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه‌های مشارکت و تحلیل‌رفتگی به‌ترتیب 92/0 و 87/0 محاسبه شد. داده‌های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 17 دی 1395 ساعت 13:56 | چاپ مطلب

بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت

بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت

بررسی-رابطه-میان-تعهد-سازمانی-با-عملکرد-کارکنان-در-ادارات-ستادی-بانک-ملتمقاله مدیریت، خلاصه: در این پژوهش به بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت با استفاده از شیوه توصیفی (همبستگی) پرداخته شده است. همچنین جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده آلن و می پر و نیز نمرات ارزشیابی مربوط به سال 90 کارکنان استفاده گردید. به منظور ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 17:32 | چاپ مطلب

پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی

پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی

پرسشنامه-مقایسه-نگرش-مدیران-ارشد-و-کارکنان-روابط-عمومی-های-ادارات-در-خصوص-وظایف-روابط-عمومیتوضیحات: پرسشنامه با توجه به پژوهش ها و یافته های قبلی محققان در زمینه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی جمع آوری با توجه به محتوا و فرضیه پژوهش به سه دسته کلی تقسیم گردید و سپس با راهنمایی استاد سوالات به 30 سوال بسته شد. ضمناً تعدادی سوال ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 09:01 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 19 )
   1      2   >>
صفحات