X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد

قسمتهایی از متن:

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی

چکیده‌ : در این مقاله درصددیم تا زوایایی جدید از آموزش و پرورشی را آشکار سازیم که به ابعاد خاموش و پنهان الگوهایی در جامعه عطف می کند که برحسب نوع تربیت و جامعه پذیری متفاوت جوامع مختلف در افراد درونی می شوند و سپس اشخاص آن را در تفکرات و کنش های شان بازآفرینی می کنند.

الگوهایی که بر طبق نوع تعاملات و تقابلات بین جهان بینی های فردی و گروهی افراد با جهان بینی جمعی جامعهء مرجع رخ می دهند و پس از درونی شدن در قالب کنش هایی جهت یافته، بروز داده می شوند. آنجا که خاستگاه اش نهادهای پرورشی و تربیتی (خانه، مدرسه، مراکز دینی و رسانه های جمعی) است و بروزش ابتدا در نهاد خانواده و سپس بازآفرینی اش در سایر نهادهای مدنی، همچون نهادهای اجتماعی، سیاسی و غیره. دو الگوی متفاوت نهادهای پرورشی که در نهایت به دو جامعه متمایز باز یا بسته منجر می شود. در این راه، در قالب نظریه ای بنیادی و با روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استناد به پژوهش هایی کلان نگر و متعدد، به فراتحلیلی که حاصل ارتباط و امتزاج پژوهش های مختلف بوده است، دست یافته و از آن طریق فرآیندی را تبیین می کنیم که به نتایج و ارایه راه حلی منتهی می شود، که برای پرورش و جامعه پذیری یک جامعه سالم و باز ضروری است و آن تعاملی خواهد بود که مشارکت و قرار گرفتن در جایگاه دیگری را، نه تنها چراغ راه خود، که تجربه و سیر عملی جامعه ساخته باشد و نوآوری ها و خلاقیت های افراد و به خصوص جوانان اش را در کل نظام اجتماعی و فرهنگی اش جذب و هضم کند.

واژگان کلیدی: الگوی خاموش- الگوی پنهان- جامعه باز- جامعه بسته - جهان بینی جمعی.‌

...

این مقاله بخشی از تحقیقی گسترده تر است که نگارنده در قالب نظریه ای بنیادی به آن پرداخته است. نظریه ای را که هم در تز و هم در کتب تألیفی و مقالات علمی و پژوهشی ارایه کرده است و حاصل سال ها کار در این حوزه چه در قالب پژوهشگر و چه به عنوان سرپرست تیم های پژوهشی در مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی و دفتر آمایش سرزمین فعالیت داشته است که با انواع روش های اسنادی و پژوهش های کلان نگر، پانل های متعدد و حتی بعضاً مطالعات موردی، فراتحلیلی را که نتیجه ارتباط، تعمیم و امتزاج نتایج آن هاست، در قالب نظریه ای بنیادی ارایه کرده است.

...

نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌

در جامعه‌ای بسته، نسل‌ تربیت‌ شده‌ در نهاد خانواده‌، چون‌ به نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌ای‌ فراتر از خانواده‌، همچون‌ مدرسه‌ پا می‌گذارد، به‌ همان‌ تعاملاتی‌ می‌پردازد که‌ در خانواده ‌تجربه‌ کرده‌ بود؛ یعنی طرح‌ آراء و کنار رفتن‌ آن‌ به‌ نفع‌ آراء و جهان‌بینیِ‌ معلمی‌ که‌ وظیفهء وی‌ درونی‌ کردن‌ و تربیتِ جهان‌ بینی‌ رسمی جامعه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کنند. معلم‌ از یک‌ طرف‌ می‌گوید و شاگردان نوشته‌، یادداشت‌ کرده‌ و می‌پذیرد، و هر سؤالی‌ که‌ خارج‌ از چارچوب‌ مورد انتظار آن‌ باشد با بی‌توجهی‌، حذف یا حتی تنبیه‌ مواجه‌ می‌شود. در نتیجه،‌ جهان‌ بینی‌ فردی‌ و گروهی در پرورش‌ آراء، شناخت‌ و تجربه‌ای‌ نو و علارغم‌ گذشته‌، هیچ‌ تمرین‌ و ممارستی‌ را به‌ عمل‌ نمی‌آورد تا با پیگیری‌ و تصحیح‌ آن ها در آینده‌ بتواند به‌ عنوان‌ تصمیم گیری مستقل ‌بروز کند. الگوی‌ پرسش ها و پاسخ هایی‌ که‌ در آزمون ها نیز طراحی‌ می‌شوند، در جهت‌ معکوسِ‌ تربیت‌ ذهنی‌ است‌ که‌ به‌ استقلال، ابداع و خلاقیت‌ منتهی‌ شود. ...

...

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد

چکیده‌

مقدمه‌

نوع و روش تحقیق

الگوهای‌ خاموش‌ و پنهان

کنش های شکل دهنده الگوها

الگوی خاموش قدرت در پسِ کنش معطوف به قدرت

ریشه‌یابی‌ الگوی خاموشِ خودمحوری‌ در خانواده‌ و جامعه‌

الگوی پنهانِ شیفتگی‌ قدرت‌ در روان، ‌آن گاه جامعه‌

ریشه‌یابی‌ استبداد از فرد تا جامعه‌

تعامل یا تقابل‌ جهان‌بینی‌ فردی، گروهی‌ و جمعی‌

نهاد خانواده‌

نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌

نهادهای‌ اجتماعی

نقش رسانه ها در جوامع بسته و جوامع باز‌

الگوهای ‌تربیتی‌، جامعه‌پذیری ‌و مشارکت‌

علل ‌برخی ‌از آسیب‌های ‌اجتماعی ‌عدم ‌مشارکت‌

حق انتخاب نسل جوان

جامعه‌ باز و آزاد‌ و ارکان‌ آن

جهان‌بینی‌ فردی‌ و جذب‌ آن‌ در جامعه

تعامل عامل‌ پیوند جهان‌بینی‌ فردی‌ و جمعی

نتیجه‌گیری‌

منابع فارسی

منابع لاتینخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 09:59 | چاپ مطلب

تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی

اقتصاد جهانی و جهان سوم

اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم

جهان سوم و دوران جدید

چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.

جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.

به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.

تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.

از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.

کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.

...

جهان سوم و تجارت آزاد

در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامة تجاری از نوع نفتا،‌ خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانة چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.

اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،‌خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربة مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود. ...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 11:46 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تأثیر سهام مدیریتی بر جریان وجوه نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی تأثیر سهام مدیریتی بر جریان وجوه نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 6

1-3- پرسش تحقیق. 14

1-4- فرضیه های پژوهش... 14

1-5- اهداف پژوهش... 14

1-6- اهمیت و ضرورت پژوهش... 15

1-7- حدود مطالعاتی. 16

1-7-1- قلمرو موضوعی. 16

1-7-2- قلمرو زمانی. 16

1-7-3- قلمرو مکانی. 17

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 19

2-1- مقدمه. 20

2-2- اهداف عمده حسابداری.. 21

2-3- هدف حسابداری تعهدی.. 22

2-4- گزارش های حسابداری.. 23

2-4-1- گزارش های درون سازمانی. 24

2-4-2-گزارش‌های برون سازمانی. 24

2-5- استفاده کنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 25

2-5-1- سرمایه گذاران. 26

2-5-2- نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) 27

2-5-3- سرمایه‌گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها 28

2-5-4- اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 28

2-5-5- نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات.. 29

2-5-6- مشتریان. 30

2-5-7- نیازهای اطلاعاتی مدیریت.. 30

2-5-8- کارکنان. 30

2-5-9- دولت و نیازهای آن. 31

2-5-10- جامعه. 31

2-6- اهداف گزاشگری مالی. 32

2-6-1- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی.. 32

2-6-2- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری.. 33

2-6-3- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد. 34

2-6-4- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی. 35

2-6-5- فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی. 37

2-7- مقایسۀ سهامداران (سرمایه گذاران) با گروه‌های ذینفع. 38

2-8- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 39

2-8-1- تعریف جریان وجوه نقد آزاد. 40

2-8-2- ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد. 40

2-8-3- اهمیت جریان وجه نقد آزاد. 41

2-8-4- کاربرد جریان های وجه نقد آزاد. 42

2-8-5- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. 42

2-8-6- مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 43

2-9- نظریه مدیریت سود. 46

2-9-1- ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود. 46

2-9-2- منتخب نظریه های رقیب.. 48

2-9-3- نظریه ی شرکت.. 51

2-9-4- رویکرد هزینه ی قراردادها 53

2-9-4-1- رویکرد. 53

2-9-5- دیدگاه مدیریت سود. 57

2-9-6- رویکرد تصمیم گیری.. 58

2-9-7- دیدگاه مدیریت سود. 60

2-9-8- رویکرد سیاسی - قانونی. 62

2-9-9- دیدگاه مدیریت سود. 66

2-10- حاکمیت شرکتی. 66

2-10-1- حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و مدیریت سود. 67

2-10-2- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 68

2-10-3- تعاریف حاکمیت شرکتی. 70

2-10-4- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 73

2-10-5- اهداف حاکمیت شرکتی. 73

2-10-6- طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 74

2-10-7- مکانیزم های حاکمیت شرکتی. 75

2-10-8- ویژگی‌های آئیننامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران. 76

2-10-9- ارکان نظام راهبری شرکتی. 78

2-10-10- مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد. 79

2-11- پیشینه تحقیق. 80

2-11-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 80

2-11-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 87

2-12 جمع‌بندی پیشینه تحقیق. 94

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 95

3-1- مقدمه. 96

3-2- روش پژوهش... 96

3-3 پرسش های تحقیق. 96

3-4- مدل تحلیلی تحقیق. 97

3-5- متغیرهای وابسته. 97

3-6- متغیرهای مستقل. 99

3-6-1- جریان های وجود نقد آزاد. 99

3-6-2- متغیر رشد شرکت.. 99

3-6-3- متغیر مستقل مالکیت سهام مدیریتی. 100

3-7- متغیرهای کنترل. 101

3-7-1- هزینه بهرۀ بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت.. 101

3-7-2- اندازه شرکت.. 102

3-8- متغیر مجازی.. 102

3-10- جامعه و نمونه آماری.. 103

3-10-1- جامعه آماری.. 103

3-10-2- نمونه آماری.. 104

3-11- فرضیه های پژوهش... 104

3-12- گرد آوری اطلاعات.. 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج.. 89

4-1- مقدمه. 90

4-2- شاخص های توصیفی متغیرها 91

4-3- بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 93

4-4- مدل رگرسیون چندگانه. 95

4-4-1- بررسی مدل رگرسیون چندگانه در شرکت‌های با فرصت رشد پایین. 98

4-4-2- بررسی مدل رگرسیون چند گانه در شرکت‌های با فرصت رشد پایین و جریانهای وجوه نقد آزاد. 100

4-5- آزمون فرضیات.. 102

4-5-1- فرضیه اصلی اول. 102

4-5-2- فرضیه فرعی اول. 103

4-5-3- فرضیه فرعی دوم. 104

4-5-4- فرضیه فرعی سوم. 105

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 127

5-1- مقدمه. 108

5-2- خلاصه پژوهش... 108

5-3- نتایج آزمون فرضیه ها 111

5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم. 111

5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 111

5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 112

5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 113

5-4- نتیجه گیری.. 113

5-5- پیشنهادها 114

5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش... 114

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 115

5-6- محدودیت های پژوهش... 115

منابع و مأخذ. 117

فهرست مطالب

عنوان صفحه

جدول 3-1: لیست شرکت‌های مورد بررسی. 106

جدول (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها 92

جدول (2-4):بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 94

جدول (3-4):نتایج تحلیل رگرسیونی. 96

جدول (4-4):ننایج آزمون تحلیل واریانس... 96

جدول (5-4): برآورد ضرایب β. 97

جدول (6-4): برآورد ضرایب β با حذف متغیرهای ROSHD و SIZE. 98

جدول (7-4): نتایج تحلیل رگرسیونی در شرکت‌هایی با فرصت رشد کم. 99

جدول (8-4): نتایج آزمون تحلیل واریانس... 99

جدول(9-4): برآورد ضرایب β. 100

جدول (10-4): نتایج تحلیل رگرسیونی در شرکت‌هایی با فرصت کم وجریانهای وجوه نقد آزاد 101

جدول (13-4): آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی اول. 102

جدول (11-4): آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول. 103

جدول (12-4):آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم. 104

جدول (14-4): آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم. 106

جدول (15-4): خلاصه آزمون فرضیه ها 106

جدول (5-1): خلاصه نتایج تحقیق و سایر بررسی ها 110


چکیده

در این پژوهش تأثیر سهام مدیریتی بر جریان وجوه نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است در واقع هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرپذیری جریان وجوه نقد آزاد از مالکیت سهام مدیرانه می‌باشد. برای این منظور نمونه آماری منتخب در فاصله زمانی 1384 تا 1392 تعداد 104 شرکت بر اساس جدول مورگان تعیین گردید و به کمک رگرسیون و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین سهام مدیریتی و جریان وجوه نقد آزاد برقرار است. آزمون فرضیات تحقیق ارتباط معنی‌دار بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان وجوه نقد آزاد را در شرکتهای دارای فرصت رشد کم نشان داد ولی در بررسی ارتباط اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه در شرکتهای دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد کم رابطه معنی‌داری به دست نیامد.

کلید واژه‌ها: سهام مدیریتی، جریان نقدی آزاد، اقلام تعهدی اختیاری، فرصت رشد کمخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:57 | چاپ مطلب

مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

چکیده پژوهش :

سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟

اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد .

بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد .

فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است که آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان وسواس بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

روش تحقیق پژوهش حاضر برای مطالعه ی ارتباط بین متغیرها عبارت است از روش جامعه ی آماری یا هدف در این پژوهش عبارت است از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری.

در بیان ومعرفی نمونه می توان گفت ، در این پژوهش دو گروه نمونه شرکت خواهند داشت .

الف) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد .

ب ) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه سراسری.

دو گروه نمونه از دو جامعه ی متفاوت از رشته های مرتبط با علوم انسانی

تعداد نمونه های پژوهش های حاضر 90 نفر است . چون در این پژوهش دو گروه یعنی یک گروه از دانشجویان دانشگاه آزاد و گروه دیگر از دانشجویان دانشگاه سراسری با هم مقایسه می شوند . بنابراین در هر گروه 45 نمونه شرکت داده می شوند تا بتوان مقایسه ای درست از ملاک ها به عمل آورد .

روش نمونه گیری با توجه به ملاک استنباط یا استدلال آماری ، روش نمونه گیری تصادفی است . ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی Sclgor است روش آماری نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری آزمون T مورد تحلیل قرار گرفت .

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه............................................................................................................... 9

1-2 بیان مسئله ............................................................................................ 14

1-3 اهداف و ضرورت پژوهش ................................................................. 16

1-4سوالات پژوهش .................................................................................... 17

1-5فرضیه های پژوهش ............................................................................. 17

1-6 متغیرهای پژوهش ............................................................................... 18

متغیرهای مستقل .......................................................................................... 18

متغیرهای وابسته ......................................................................................... 18

1-7تعاریف مفهومی ..................................................................................... 18

1-8تعاریف عملیاتی...................................................................................... 19

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق

2-1 دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار.............................................. 21

2-2 تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب.............. 24

2-3 اختلالات اضطرابی................................................................................ 38

2-3-1 اضطراب تعمیم یافته......................................................................... 39

2-3-2 وسواس فکری – عملی..................................................................... 40

2-3-2-1 ویژگی های اختلالات وسواس.................................................... 42

2-4 علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف)................................. 43

2-4-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 44

2-4-2 دیدگاه روان پویایی.......................................................................... 44

2-4-3 دیدگاه رفتار گرایی........................................................................... 47

2-4-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 49

2-4-5 دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی........................................... 52

2-4-6 دیدگاه اجتماعی................................................................................. 57

2-5 تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی ........................................... 57

2-6 درمان اختلالات اضطرابی.................................................................... 57

2-6-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 57

2-6-2 دیدگاه تحلیل روانی.......................................................................... 58

2-6-3 دیدگاه یادگیری................................................................................. 59

2-6-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 61

2-7 وسواس – اجباری................................................................................ 64

2-8 ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی........................................ 67

2-9 نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی.............................. 68

2-9-1 نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD .................................... 73

2-9-2 نظریه های رفتاری و شناختی......................................................... 74

2-9-3 درمان روانکاوی............................................................................... 75

2-9-4 درمان رفتاری هیجانی خردمندانه .................................................. 76

2-9-5 درمان شناختی.................................................................................. 76

2-9-6 درمان بیولوژیکی.............................................................................. 77

2-10 ویژگی های بالینی OCD .................................................................. 78

2-11 تشخیص اختراقی OCC ................................................................... 81

2-12 فوبی (ترس مرضی)........................................................................... 82

2-12-1 فوبی های خاص............................................................................. 83

2-13 نظریه ها و درمان فوبی خاص........................................................... 88

2-14 بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل ........................................ 95

2-15 اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط.................................... 98

2-16 ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن................................... 101

2-17 نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل ......................................... 102

2-18خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی ............................................. 107

2-18-1دلایل آغاز بیماری ......................................................................... 108

2-18-2 سابقه ی مشکل و شیوع آن ........................................................ 109

2-18-3 سیر بیماری................................................................................... 111

فصل سوم روش تحقیق

جامعه آماری ............................................................................................... 116

نمونه و روش نمونه گیری ......................................................................... 116

روش اجرا ................................................................................................... 116

ابزار اندازه گیری ........................................................................................ 117

نمونه گیری آزمون ..................................................................................... 117

اعتبار آزمون ............................................................................................... 118

پایانی آزمون ............................................................................................... 119

روش جمع آوری اطلاعات ......................................................................... 121

روش آماری ................................................................................................ 121

فصل چهارم

مقدمه ............................................................................................................ 123

مقایسه میاگین ها ........................................................................................ 124

آزمون فرضیه ............................................................................................. 124

فصل پنجم

نتیجه گیری ................................................................................................. 130

محدویت ها و پیشنهادات............................................................................. 132

پیوست ....................................................................................................... 134خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 05:01 | چاپ مطلب

آهنگری (تغییر فرم آزاد )

آهنگری (تغییر فرم آزاد )

تغییر فرم آزاد همان تغییر شکل تحت فشار می باشد با اختلاف اینکه فقط گاهی اوقات افزار مورد مصرف ملزوم را داراست در اینجا فقط بوسیله حرکت نسبی افزار و کار تولید می شود در آغاز مقطعهای بزرگ مانند دستگاه نورد بوسیله حرارت و یا بدون حرارت کوچک می شوند .

روشهای مختلفی که نرم هستند عبارتند از :

- دراز کردن

- پهن کردن

- پخ کردن

- فشردن

- پخ کردن به صورت پله ای

مراحل آهنگری فولاد

فولادی که برای اهنگری استفاده می شود اکثراً از قطعه خام و یا قطعات ریخته شده و یا از میله های مختلف تشکیل شده است . کریستالهای فولاد خام معمولاً بزرگ و نا منظم می باشند که در نتیجه مقدار تغییر شکل را محدود می سازند . از این رو فولاد خام را بایستی با ضربات ملایم آهنگری کرد تا بلورهای کوچک و منظیمی پیدا کند . البته مقاومت آن در برابر تغییر شکل نیز افزایش می یابد .

برای اینکه خواص فولاد را بهتر کنیم باید آن را تا درجه خاصی دراز کنیم و یا آهنگری کنیم به طوری که اثر آهنگری به عمق کامل فولاد اثر کرده باشد . برای قطعه های آلیاژی درجه دراز کردن 4 و برای بقیه فولادها 3 تا می باشد .

اکثراً بوسیله چکش آهنگری طول قطعه را زیاد و سطح مقطع آن را کم می کنند که این نیز مراحل مختلفی از لحاظ کمی و کیفی کار دارد .وقتی که قطعه چهار گوشی را از دو پهلو آهنگری کنیم کریستالهای آنها فشرده تر می شوند و عرض زیاد شده و دوباره کم می گردد از این طریق طول قطعه با کم شدن سطح مقطع آن زیاد می شود . هر چه چکش و سندان باریکتر باشند می توانند طول فولاد را زیاد تر کنند و عرض فولاد فقط تا حدودی زیاد می شود . اگر بلوکهای آهنگری شونده بزرگ باشند سطح چکش و سندان بهتر است که صاف باشد .

در ضمن برای فولادهای بزرگ باید عرض چکش هم زیاد باشد تا عمل چکش کاری هم خوب انجام شود البته بلوک باید به طور یکنواخت چرخانده شود .

اگر از سندان زاویه دار استفاده شود اتلاف دستگاه کاهش می یابد . معمولاً فولادهای سنگین را نمی توان بوسیله سندان زاویه دار به طور عمیق آهنگری کرد . زیرا که نیروی چکش روی سندان بوسیله دو نقطه تحمیل می شود یعنی نیرو نصف می شود .

پهن کردن قطعه همان پخ کردن است با فرق اینکه طول آن به مقدار خیلی کم زیاد می شوند ولی عرض آن پهن تر می گردد . برای این کار بهتر است که از چکش گرد استفاده نمود .

باریک کردن قطعه فولاد در یک محل را باریک سازی (نشست) می گویند .

و معمولاً قطعه بوسیله دست روی سندان آهنگری می شود . ولی وقتی که بخواهیم بوسیله پتک هیدرولیکی فولاد را اهنگری کنیم ابزار مختلفی لازم داریم .

میل لنگ را نیز از همین طریق می سازند زیرا که از ایجاد تنش فراوان در آن جلوگیری می شود .خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: آهنگری، (تغییر، آزاد، )
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 03:52 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

مقدمه

توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

انسان در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسی و تحلیل رفتارها و ابعاد وجودی و نگرش ها و ویژگی های خود پرداخته است.

با این تفاوت که در گذشته های خیلی دور دانش و آگاهی بشر بسیار اندک بوده و شناخت و بررسی ویژگی های انسان نیز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهای خود به خدایان و اسطوره های اعتقادی بوده است. (ضمیری، 1373)

استفاده از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.

مفهوم خود

مفهوم خود کلید فهم و درک بهداشت روانی است. روان پزشکان به اهمیت و ارزش مفهوم خود کاملاً واقفند چرا که به این باور هستند که تفکر شخص از شخصیت خود تا حدودی رهنمود دهنده رفتار شخص در اجتماع است و نوع رفتار شخص مشخص می شود. اگر تصوری که فرد از خود دارد متعادل و مثبت باشد او انسانی سالم است. خود مجموعه افکار و احساساتی است که شخص را از هستی فردی خویش و اینکه کیست و چیست آگاه می سازد و به عبارتی خود همان فرد است. دیدگاه خود دارای دو نقش است : فاعلی و مفعولی ... نقش فاعلی همان خودپنداره است که مسائل و مفاهیم را به صورت ذهنی تعبیر و تفسیر می کند و نقش مفعولی همان چیزی است که شخص اذعان می داد (سالن و همکاران، 1372).

مفهوم بخشیدن به خود :

شما خودتان را به عنوان یک فرد چگونه توصیف می کنید؟ اگر شبیه افراد بالغ باشید ممکن است از صفات درون شخصی با ارزش خودتان مثل صداقت، دوستی، مهربانی، سلیقه های اخلاقی یا مذهبی یتان و ارزش ها و علایق خودتان صحبت کنید. شخصیت یعنی ترکیب سازمان دهی شده ای از صفات، انگیزه ها و رفتارها که برای هر فردی یگانه است غالباً بیشتر مردم از جمله روانشناسان سعی می کنند که شخصیت را به صورت ویژگی های شخصیتی توصیف کنند مثل ویژگی هایی چون اجتماعی بودن، مستقل بودن، تسلط، اضطراب که چنین تصور می شود که در شرایط مختلف نسبتاً سازگارند.

چگونگی تشکیل خود :

در وجود هر انسانی مقداری نیروهای حیاتی امکانات و استعدادهای خاص و انرژی نهفته است اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند. این نیروها و استعدادها با خود بخود به طور طبیعی رشد می کند. هر تجربه ای به تشکیل مفهوم خود کمک می کند. رشد خود بتدریج به شکل هویت شخصی می انجامد. هویت عبارت است از افتراق ئ تمیزی که فردبین خود و دیگران می گذارد. هویت شخصی یک سازه و ساختار روانی اجتماعی است. یعنی هم شامل طرز فکرها و عقاید می شود. که معرف فرد است و هم نحوه ارتباط فرد با دیگران را می سازند. اگر چه خویشتن همیشه در حال تغییر است اما در هر فرد نوعی سازمان، هماهنگی، ثبات، تجانس و شکل یافتگی خاص خود را دارد (راهورفی، 1371) خودپنداره شخص فریانی آگاهانه مداوم و نسبتاً مداوم و نسبتاً ثابت است.

مفهوم خود از نظر سالیوان

در جریان فرایند اجتماعی شدن، کودک در معرض موقعیت های بی شماری قرار می گیرد که احساس می کند توسط سایرین مخصوصاً اشخاص مهم زندگی خود ارزیابی می شود. در این گیرودار بسته به موقعیت ها یا عدم موفقیت هایی که کسب می کند از وجود خود مفهومی درک می نماید از آنجا که کودک همواره می کوشد تا سرحد ممکن از احساس ناراحتی و اضطراب ناشی از عدم موفقیت های خود دور باشد. طبیعتاً به آن جنبه هایی از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن جنبه های از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن رفتارهایی را که بئسیله سایریی ناپسند تلقی شده لست از خود جدا نماید (ایزی، 2536)

خودپنداری از نظر اریکسون

اریکسون معتقد است نوجوانان در هویت در مقابل سردرگمی ابتدا نگران است که در مقایسه با آنچه که احساس می کند هست. از نظر دیگران چگونه جلوه کند و با این پرسش روبه رو می شود که چگونه مهارت ونقش هایی را که قبلاً آموخته است با نمونه های شغلی روز پیوند دهد در این مرحله دیگر تخیلات و نقش های کودکانه کار ساز نیستند و در عین حال نوجوان هنوز آمادگی آن را ندارد که به شکل یک بزرگسال رفتار کند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

«کلیات» : بیان مسئله 4

اهمیت و لزوم طرح مسئله 5

اهداف تحقیق 7

متغیر های تحقیق 8

فرضیه تحقیق 9

سؤال تحقیق 9

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 10

بررسی تاریخی نظریه های خود 11

مفهوم خود 12

مفهوم بخشیدن به خود 14

چگونگی تشکیل خود 14

رشد مفهوم خود 16

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش 18

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری 19

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی 20

مفهوم خود از دیدگاه راجرز 21

ثبات و هماهنگی خویشتن 22

مفهوم خود از نظر سالیوان 24

خودپنداری از نظر اریکسون 24

خود در نظر یونگ 26

شرایط فردیت یافتن 27

خود در نظریه نوام 28

خود در نظریه هارتز 29

تغییر در محتوای مفهوم خود 30

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری 31

خود پنداره 32

خوانگاره در نظریۀ هورنایی 34

عوامل موثر بر خودپنداره 35

خودپنداری و خوش بینی 36

پیشینه پژوهش 38

معرفی آزمون 48

مقاله : خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری) Self Concept 49

فصل سوم : روش تحقیق 62

جامعه 63

حجم نمونه 64

ابزار گردآوری اطلاعات 64

روش گردآوری اطلاعات 65

روش آماری 66

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 67

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 71

پیشنهادات 74

محدودیت ها 75

منابع و مأخذ 76خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:48 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .

فرضیه :

بین شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری t متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد

مقدمه

در طول قرن بیستم بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی شده است تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است .

مشکل تعریف :

مشکل تعریف بهداشت روانی از آنجا سر چشمه می گیرد که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری نداریم . البته تعاریف و نقطه نظر های زیادی با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتماعی ،سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده است . پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند بهنجاری شده است . پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند بهنجاری یا سالم بودن را نداشتن علایم بیماری تلقی می کنند و به عبارت دیگر سلامتی و بیماری را درد و قطب مخالف یکدیگر قرار می دهند و برای اینکه فردی سالم بیمار شود بایستی از قطب سالم به قطب مخالف برود . این امر در بعضی از بیماریها از جمله بیماریها ی عفونی ممکن است صادق باشد ولی در بیماریها ی روانی صادق نیست . عدم وجود علایم بیماری روانی و یا ازبین رفتن علایم بیماری در اثر درمان ،به این معنی نیست که فرد از سلامت روانی کامل بر خوردار و به اصطلاح سالم است . بیماران مبتلا به صرع،جنون ادواری و انواع افسردگی ها و نظایر آن از این قبیلند البته این موضوع منحصر به بیماریهای روانی نیست ودر اکثر بیماریهای جسمانی نیز صدق می کند بیماران مبتلا به فشار خون ویا بیماری قند و غیره اگر به علت استفاده از دارو فشار خون عادی ویا قند خون در حد طبیعی دارند دلیلی بر سلامتی انها نیست چون قطع درمان باعث پیدایش و بر گشت علایم بیماری خواهد شد . پزشکان و روان پزشکان بهداشتی که در سازمانهای بهداشتی با طب پیشگیری و برنامه های اجرایی سرو کار دارند ماند اپیدمیوژیست ها برای تعریف بهنجاری از نرمال میانگین یا زنگو له ی معروف منحنی توزیع استفاده می کنند و افراد را با خصوصیات افراد میانگین مقایسه می کنند .

تاریخچه :


تاریخچه ی بهداشت روانی با توجه به وجود بیماریهای روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصاً زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است . پیدا کردن شروع و آغاز هر نهضتی به خصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جاذبه مسئله مشکلی است . در حقیقت روانپزشکی را می توان قدیمی ترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد . قدیمی ترین ف چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در 377 تا 460 سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد ،

مختصری درباره تاریخچة بهداشت روانی در ایران

اگر چه از تاریخچة بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی از مدارک ناکافی بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ،سنتی و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که با بیماران که رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و اززمانهای قدیم محلهایی برای نگهداری بیماران وجود داشته است . اکثر تصورها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذارده ولی شواهدی وجود دارد که حتی در قرن 6و7 مدارس پزشکی در ایران وجود داشته و از کتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه د این مدارس استفاده می شده .تجاوز تاخت و تاز اعراب در قرن هفتم به کشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده که آثار موجود از بین برود .

تفاوتهای فردی در کار :

یکی از خصوصیات آدمی این است که افزایش با هم متفاوتند :آدمها هم از نظر جسمانی و ظاهری با هم تفاوت دارند و هم از نظر ذهنی و روانی و هم از نظر سازگاری اجتماعی .

مطالعه علمی درباره تفاوت های فردی با تحقیقات گالتون و ریموند برنارد کتل آغاز گردید گالتون می خواست بداند چه عواملی باعث می شود تا بعضی افراد نسبت به دیگران باهوشتر شوند او تلاش میکرد رابطه بین وراثت و هوش و همچنین همبستگی بین خصیصه های مختلف افراد را کشف نماید کتل علاقمند به مطالعه درباره تفاوتهای فردی از نظر حسی و حرکتی و بعضی استعداد های دیگر بود .

جنبه های تفاوتهای فردی :

مردم گاهی از لحاظ ظاهری با هم متفاوتند این تفاوتها قابل مشاهده اند همچنین تفاوت دراندازه ، قد ،وزن ، پوست ،رنگ چشم و...از سوی دیگر افراد از هوش ، استعداد ،عواطف ،هیجانها وبطور کلی رفتار نیز با هم متفاوتند که همه مستقیماً قابل مشاهده نیستند . بطور کلی می توان گفت : افراد آدمی از جهات زیر متفاوتند .

- ساختمان بدنی و اندامها

- چهره و زیبایی

- قدرت عضلانی و نیروهای جسمانی

- تواناییهای عمومی ذهنی و استعداد های خاص

- ثبات و هیجان پذیری

- عواطف و گرایش

- سازگاری با محیط اجتماعی

مجموع این تفاوتها کلاً در رفتار و توانایی فرد اثر می گذارد و مآلاباعث می شود که گاه فردی را شناختیم انتظارات معینی از او داشته با شیم . امروز تلاش روان شناسان این است که اولاً تفاوتهای خاص میان افراد را بشناسد ثانیاً به عوامل این تفاوتها پی ببرند ثالثاً در صورت امکان بعضی از آنها را از لحاظ کمی و کیفی تغییر داده وبه سطح بهینه سوق دهند .

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی :

انسان از زمانهای قدیم به تفاوت بین افراد در انجام کارها و وظایف پی برده بود . زیرا هر کس کار یا حرفه ای را بر می گزیند که توانایی انجام آنرا داشته باشد . همچنین بعضی کارها را فقط به افراد بخصوص محول می نمودند اما همانطور که پیش از این اشاره شد .

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

اهداف تحقیق 5

تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم 6

فرضیه تحقیق 6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7

تعریف 8

تاریخچه 12

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 21

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه 27

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی 30

تفاوتهای فردی در کار 38

جنبه های تفاوتهای فردی 38

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی 39

روشهای سنجش تفاوتهای فردی 40

شیوه های سنتی انتخاب کارکنان 41

کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش 42

فرضیه های مربوط به فرد و شغل 43

آزمونهای استخدامی 44

مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل 45

موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل 46

ایجاد فرضیه 47

تعیین معیارها 48

اجرای آزمون 49

بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری 50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه 52

حجم نمونه 53

معرفی آزمون گلدنبرگ 54

روش تحقیق 55

فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 56

مقدمه فصل چهارم 57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد 57

یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها 60

جدول 2-4 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین 61

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 62

بحث و نتیجه گیری 63

پیشنهادات 64

محدودیت ها 65

پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ 66

منابع و ماخذ 71خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 13:37 | چاپ مطلب

بررسی جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم در جریان آزاد

بررسی جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم در جریان آزاد

جزئیات هندسی و فیزیکی مسأله مورد نظر برای شبیه­ سازی عددی در این بخش بیان خواهد شد. تحلیل جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم در جریان آزاد مدنظر این تحقیق می­باشد. این سیلندرهای مربعی هم ­اندازه بصورت عمود بر جریان ورودی قرار گرفته­اند (شکل 3-1). نسبت ارتفاع سیلندرها به ارتفاع میدان حل نسبت انسداد[1] (d/H) تعریف می­شود. فاصله بین سیلندرها، فاصله سیلندر بالادست تا مرز ورودی و فاصله سیلندر پایین­دست تا مرز خروجی، از دیگر پارامترهای مهم هندسی مسأله تحت بررسی هستند

در بخش­های مختلف فصل دوم به مقالات و کارهای تحقیقاتی انجام شده در این راستا اشاره شد. با بررسی آنها مشخص شد که برای هندسه دو سیلندری تنها در محدوده­هایی خاص از عدد رینولدز، شبیه­سازی عددی یا کارهای آزمایشگاهی انجام شده است. لذا تعیین ویژگی­های جریان در اعداد رینولدز متفاوت و بصورت کامل­تر و با جزئیات بیشتر، از ویژگی­های این تحقیق می­باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

1-1 جدایش جریان 1

1-2 نحوه تشکیل و پخش گردابه7

1-3 کاربرد جریان­بندها در مهندسی18

فصل دوم: مروری بر فعالیت­های تحقیقاتی گذشته 21

2-1 مقدمه21

2-2 هندسه یک سیلندری در جریان آرام21

2-3 هندسه یک سیلندری در جریان مغشوش31

2-4 هندسه چند سیلندری در جریان آرام 39

2-5 هندسه چند سیلندری در جریان مغشوش 48

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن 59

3-1 طرح مسأله فعلی و جایگاه آن 59

3-2 هندسه مسأله 62

3-3 معادلات حاکم در جریان آرام 63

3-3-1 میدان جریان سیال 63

3-3-2 میدان دما و انتقال حرارت67

3-4 معادلات حاکم در جریان مغشوش69

3-4-1 میدان جریان سیال و دما69

3-5 جمع­بندی معادلات 72

3-6 روش حل مسأله 74

3-7 شرایط مرزی و نحوه اعمال آنها87

3-7-1 مقدمه 87

3-7-2 شرط مرزی ورودی87

3-7-3 شرط مرزی خروجی 89

3-7-4 شرط مرزی دیوار 90

3-7-5 شرط مرزی تقارن 92

فصل چهارم: نتایج جریان آرام 94

4-1 مقدمه94

4-2 مقایسه نتایج بدست آمده برای هندسه یک سیلندری با نتایج موجود95

4-3 مطالعه شبکه99

4-4 مطالعه نسبت انسداد 105

4-5 تحلیل نتایج رژیم جریان آرام 118

4-5-1 تحلیل نتایج جریان سیال برای فاصله بین سیلندری ثابت G=5118

4-5-2 تحلیل نتایج جریان سیال برای فواصل بین سیلندری مختلف 138

4-5-3 تحلیل نتایج انتقال حرارت و میدان دما147

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش 161

5-1 مقدمه 161

5-2 تحلیل نتایج بدست آمده برای جریان سیال162

5-3 تحلیل نتایج میدان دما و انتقال حرارت178

جمع ­بندی نتایج و ارائه پیشنهادات 183

پیوستها

پیوست الف: متن کامل مقاله ارائه شده در دهمین کنفرانس دینامیک شاره­ها 1385186

پیوست ب: متن کامل مقاله پذیرفته شده جهت ارائه در کنفرانسISME2007197

پیوست ج: استخراج معادلات حاکم بر جریان و نحوه بی­بعد کردن آنها203

پیوست د: محاسبه مشتق اول با دقت مرتبه دوم در یک نقطه در شبکه غیر یکنواخت 212

فهرست منابع 215

فهرست جداول

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه 1

فصل دوم: مروری بر فعالیت­های تحقیقاتی گذشته 21

جدول 2-1 تأثیر فاصله پایین­دست سیلندر در رینولدز 100 و نسبت انسداد 7% 22

جدول 2-2 مقایسه نتایج حاصل از استفاده از شرط مرزی خروجی مختلف 24

جدول 2-3 مقایسه نتایج بدست آمده برای سیلندرهایی با نسبت منظرهای متفاوت 34

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن 59

جدول 3-1 مقادیر بی­بعد ابعاد هندسی 62

جدول 3-2 ترم­های مختلف معادلات بی بعد شده جاکم بر مسأله 73

فصل چهارم: نتایج جریان آرام 94

جدول 4-1 مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه­بندی­هایی متفاوت در نسبت انسداد10% 100

جدول 4-2 مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه­بندی­هایی متفاوت در نسبت انسداد 5% 100

جدول 4-3 مقایسه نتایج بدست آمده پارامترهای جریان در نسبت انسدادهای مختلف 106

جدول 4-4 مقایسه نتایج بدست آمده عدد نوسلت سیلندرها در نسبت انسدادهای مختلف 107

جدول 4-5 مقادیر پارامترهای مختلف جریان در اعداد رینولدز متفاوت برای G=5134

جدول 4-6 پارامترهای مختلف محاسبه شده جریان در فواصل بین سیلندری مختلف 143

جدول 4-7 مقادیر محاسبه شده عدد نوسلت سیلندرها در فواصل بین سیلندری مختلف 153

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش 161

جدول 5-1 مقادیر عدد نوسلت وجوه مختلف سیلندرها در اعداد رینولدز متفاوت 182خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:40 | چاپ مطلب

مقاله تجزیه و تحلیل آموزشگاه‌های آزاد کامپیوتر در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله تجزیه و تحلیل آموزشگاه‌های آزاد کامپیوتر در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فرم تقاضای سیستم مکانیزه.................................................................................. 3

برنامه ریزی.......................................................................................................... 4

دامنه پروژه.......................................................................................................... 4

وظایف تحت پوشش............................................................................................ 4

فرم برنامه ریزی پروژه........................................................................................ 5

نمودار گانت........................................................................................................ 5

امکان سنجی پروژه.............................................................................................. 6

ساختار سازمانی.................................................................................................... 7

متدولوژی انتخاب شده برای تشریح سیستم....................................................... 8

مشکلات بر سر راه.............................................................................................. 15

وضعیت موجود سازمان..................................................................................... 15

راه حل های پیشنهادی..................................................................................... 15

ویژیگی ها و مشخصات فنی راه حل پیشنهادی................................................. 16

دامنه پروژه........................................................................................................ 16

وظایف اصلی سیستم.......................................................................................... 16

مشکلات موجود................................................................................................. 17

بررسی اقتصادی پروژه، معایب و مزایا............................................................. 17

نتیجه گیری....................................................................................................... 17

پیشنهادات........................................................................................................... 17

Glossary......................................................................................................... 18

نمودار موارد کاربرد U.C................................................................................ 19

لیست موارد کاربرد U.C.................................................................................. 20 لیست بازیگرهاActor 27................................................................................................... کلاس دیاگرام 27

مرحله اول

1- فرم تقاضای سیستم مکانیزه

متقاضی :

واحد :

تلفن :

تاریخ :

نوع تقاضا :

 • سیستم جدید ü
 • توسعه سیستم
 • ترمیم سیستم

ضرورت :

 • فوری
 • عادی ü
 • متوسط

شرح مسئله :

با توجه به کندی کار امور دفتری خصوصا ایجاد مشکل هنگام تهیه فرم های سازمان فنی و حرفه ای و تعدد مراجعات هنگام اعلام نمرات خواهشمد است جهت تهیه سیستم مکانیزه اقدامات لازم را مبذول فرمایید..

تقاضا :

درخواست سیستم اتوماسین جهت امور مربوط به ثبت نام کاآموزان، مربیان و ... آموزشگاه جهت تسهیل در امور اداری، در خواست سیستم اعلام نمرات بصورت گویا.

تصمیم هیئت مدیره

 • تقاضا پذیرفته شد ü
 • پیشنهاد و اصلاح
 • رد تقاضا

تاریخ شروع :

مسئول پروژه :

مرحله دوم

برنامه ریزی

دامنه پروژه :

سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه نماید.

وظایف تحت پوشش

شرح مسئله :

این پروژه سعی دارد تا تمام امور مربوط به ثبت نام کاآموزان و مربیان و نیز کلاس ها را به صورت مکانیزه درآورد تا تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای و نیز خود آموزشگاه و نیز مدیریت مربوط به امور فوق الذکر تسهیل یابد. از دیگر قسمت های پروژه که به عنوان قسمت جانبی پروژه می باشد زیر سیستم اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

اهداف سیستم و نیز اطلاعاتی که باید فراهم شود :

سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه و یا اطلاع کارآموز نماید.در این سیستم امکان اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن نیز پیش بینی شده است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

در سیستم جدید امکانات زیر موجود خواهد بود :

 1. ثبت نام کاآموزان
 2. ثبت نام مربیان
 3. تعیین مشخصات کلاس ها و دوره ها
 4. درج مشخصات آزمون
 5. تهیه گزارش ها و فرم های لازم شامل :
 6. ثبت نام آزمون
 7. ثبت نام آزمون مجدد
 8. معرفی کارآموزان به سازمان فنی و حرفه ای بصورت ماهانه و سالانه
 9. صدور کارت شناسایی و کارت ورود به آزمون
 10. تهیه نمودارهای کلاس ها، قبول شدگان و ..

2- فرم برنامه ریزی پروژه

اتوماسیون آموزشگاه آزاد

تاریخ :

تهیه کننده :

ردیف

فعالیت هر مرحله

شروع

خاتمه

نفر ساعت

پیش بینی

واقعی

پیش بینی

واقعی

پیش بینی

واقعی

1

آغاز (Inception)

25/9/84

9/10/84

30

2

جزئیات (Elabration)

4/10/84

19/10/84

45

3

ساخت (Construction)

10/10/84

8/11/84

100

4

انتقال (Transition)

1/11/84

12/11/84

25

3- نمودار گانت

فعالیت

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

آغاز (Inception)

جزئیات ((Elabration

ساخت (Construction)

انتقال (Transition)

__________

____________

___________________________

_________

گزارش سازمانی

مقدمه

انسان عصر ماشین برای تحلیل محتوای عناصر درونی جهان در صدد تجزیه آنها بود. جزء نگری به منزله اساس روش تجزیه مدار از این اعتقاد برمی خواست که همه اشیاء رویدادها وخواص آن هاو حتی تجربه ودانش آدمی در مورد آن ها از یک سلسله اجزای تفکیک ناپذیرو نهائی همچون اتم ها و سلول ها ادراکات اولیه و... تشکیل شده است.

این موجودیت ها بر اساس مجموعهای از قوانین با هم ارتباط دارند.

در عصر ماشین نگرش رایج در جهان مبتنی بر نوعی قطعیت یا جبر حاکمیت حدود و ثغور مشخص و ریز بود و تصور میشد که رویدادهای جهان بر اساس یک سلسله قطعیت های حتمی وقبلی مشخص میشوندوچنین فرض میشود که رویدادها صرفا به کمک (( قوانین حاکم بر ماده وحر کت)) قابل توضیح هستند.

هنگامی که انسان موفق شد ماشین را به مثابه منبع کار فیزیکی جایگزین نیروی کار کند بخشی از کار را به ماشین وبخشی دیگر را به انسان محول کرد.

بدین ترتیب کار به اجزای ریزتر تشکیل دهنده خود تقسیم شد. بنابر این با قرار کرفتن محصول در خط تولید ضمن افزایش بهره وری جنبه های غیر انسانی کار نیز فزونی یافت. در نتیجه فراگردی که ابزار های مکانیکی را جایگزین نیروهای کار کنند و انسان را تا حدی تنزل داد که مثل ماشین عمل کند و به انجام دادن کارهای ساده و تکراری وکسل کننده بپردازد.

علی رغم تشکیل شدن سیستم از اجزای به هم وابسته و پیوسته آن را باید به منزله یک کل غیر قابل تقسیم به اجزای خود در نظر گرفت.

در آن زمان بجای تشکیل یک کل بر اساس اجزای تشکیل دهنده آن نحوه قرار گرفتن اجزا در کل مطالعه میشود وبه این ترتیب زمینه ای برای کل نگری فراهم شد.

عصر سیستم ها انقلاب فرا صنعتی را به ارمغان آورد.این انقلاب مبتنی بر استفاده از ماشین های محاسباتی است که ضمن مشاهده به تولید پردازش منطقی وانتقال اطلاعات می پردازد.

با انقلاب صنعتی و ظهور ماشین های پردازش و انتقال اطلاعات امکان ماشینی کردن برخی از فعالیت های ذهنی نیز فراهم شد.

ویژیگی ها و مشخصات فنی راه حل پیشنهادی

سیستم اتوماسیون با دارا بودن سیستم گویای تلفنی می تواند از مراجعات متعدد به آموزشگاه جلوگیری کند و نیز امور ادارای سرعت بخشد و از بروز اشتباه در گزارش گیری جلوگیری کند.

سیستم پیشنهادی از فناوری .Net جهت برنامه نویسی پروژه و نیز بانک اطلاعاتی MS Access و در صورت دارا بودن شبکه از بانک اطلاعاتی MS SQL Server استفاده می نماید.

سیستم گویا از طریق خطوط تلفن و دستگاه مودم می تواند به سوالات کارآموزان پاسخ دهد.

دامنه پروژه

سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه نماید و نیز با دارا بودن سیستم گویا می تواند به بسیاری از مراجعات و سوالات کلیشه ای متقاضیان جواب دهد این سیستم به امور دیگر مانند امور حسابداری دخالتی ندارد.

وظایف اصلی سیستم

سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه و یا اطلاع کارآموز نماید.در این سیستم امکان اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن نیز پیش بینی شده است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

در سیستم جدید امکانات زیر موجود خواهد بود :

 1. ثبت نام کاآموزان
 2. ثبت نام مربیان
 3. تعیین مشخصات کلاس ها و دوره ها
 4. درج مشخصات آزمون

10.تهیه گزارش ها و فرم های لازم شامل :

 1. ثبت نام آزمون
 2. ثبت نام آزمون مجدد
 3. معرفی کارآموزان به سازمان فنی و حرفه ای بصورت ماهانه و سالانه
 4. صدور کارت شناسایی و کارت ورود به آزمون

10.تهیه نمودارهای کلاس ها، قبول شدگان و ..

11.سیستم گویا جهت کاهش مراجعات به آموزشگاه

مشکلات موجود

 1. تغییر زیاد فرم های سازمان فنی و حرفه ای عمل گزارشگیری را دچار اختلال می کند
 2. عدم سازگاری سیستم گویا با تمامی مودم ها.

راه حل 1 : این مشکل را می توان با افزودن گزارشگیری پویا مرتفع ساخت.

راه حل 2 : با تعیین مودم مناسب در راهنما نیز می توان تا حدودی این مشکل را بر طرف کرد.

بررسی اقتصادی پروژه، معایب و مزایا

مزایا :

 1. تسریع امور
 2. عدم بروز اشتباه
 3. دسترسی سریع و آسان به بایگانی
 4. کاهش مراجعات کارآموزان به آموزشگاه
 5. کاهش هزینه در برابر استخدام نیروی جدید

معایب :

 1. عدم تامین تمام نیاز ها مانند گزارشگیری کاملا پویا
 2. تامین کامپیوتر و خط تلفن
 3. 3. هزینه آموزش نیروی انسانی

نتیجه گیری

با توجه به امور مطرح شده و مشکلات آن تهیه سیستم موجود برای برآوردن حداقل نیازها (دامنه پروژه) امکان پذیر می باشد.

پیشنهادات

 1. اضافه کردن سیستم طرح سوالات
 2. گسترش آن برای دیگر آموزشگاه های آزاد غیر از کامپیوتر
 3. امکان استفاده چند شعبه از آموزشگاه از یک پایگاه داده


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 04:26 | چاپ مطلب

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

منطقه آزاد کیش با سواحل مرجانی و آب و هوای دلپذیر در اکثر اوقات سال به عنوان یکی از مناطق گردشگری برجسته جهان محسوب می شود. انتخاب این سرزمین دل انگیز به عنوان منطقه آزاد از بدو پیدایی در وضعیت اقتصادی ، تجاری ، صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی نه تنها دگرگونیهایی در حوزه پیرامونی خود ایجاد کرده است ، بلکه نقاط دیگر کشور را نیز از آن بی نصیب نساخته است.

ساختار جمعیتی ساکن و متحرک منطقه بسیار ناهمگون و متنوع و متشکل از جمعیت بومی اولیه و مهاجرین به منطقه از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر می باشند و در کنار آن بازدید هزاران گردشگر ایرانی و خارجی وضعیت فرهنگی منحصر به فردی را در آنجا حاکم ساخته است.

نبود جمعیت کارآمد بومی و عدم انطباق آنها با اهداف گسترش منطقه ، نیروهای انسانی ماهر را می طلبد از این رو برای سامان بخشیدن به نیازهای اجتماعی اقتصادی ، صنعتی ، اداری و انتظامی ، جزیره کیش میزبان مهاجرانی در این عرصه ها گردیده که این امر خود موجب ناهمگونی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی این منطقه گردیده است . در چنین شرایطی برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار است و می باید نسبت به آن توجه خاصی مبذول شود.

چگونگی تعاملات و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در میان گروههای مختلف ساکن در جزیره و اهداف جامعه مدرن با الگوهای شناخته شده از مسایل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی منطقه است که می باید از هر جهت مورد عنایت قرار گیرد و راهکارهایی مناسب برای بهینه سازی آن پیش بینی شود.

برای شناخت چنین جامعه پیچیده و نوپا پژوهش پیمایشی با ابزارهای قابل اعتماد می تواند نگرشها ، انتظارات و توقعات ، مسایل و مشکلات ساکنان آن را وارسی کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران این منطقه قرار دهد.

نتایج این پژوهش می تواند در ایجاد یک جامعه مدرن که در آن جایگاه تمامی افراد با قوانین و اصول شهرنشینی شناخته شده ملحوظ شده باشد مفید آید.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول ـ طرح مسئله

- بیان و شرح مسئله

- اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی

ب- اهداف فرعی

- زمینه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش

- نوع پژوهش

- ابزار گردآوری اطلاعات

- جامعه آماری

- نمونه‌گیری

الف- حجم نمونه

- واحد تحلیل

- تصریح مفاهیم

فصل دوم ـ یافته‌های پژوهشی

- سیمای پاسخگویان

الف- جنس و سن

ب- تحصیلات

ج- وضعیت تأهل

د- وضعیت اشتغال

فصل سوم ـ نتایج تفصیلی

- یافته‌های پژوهشی

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب جنس

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب سن

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب میزان تحصیلات

- انگیزه افراد از اقامت در کیش

الف- انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک جنس و سن

ب ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک میزان تحصیلات

ج ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل

- رضامندی از کار و فعالیت در جزیره کیش

الف- میزان رضایت افراد از فعالیت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

ب- مهمترین دلایل رضایت از فعالیت در کیش

ج- عدم رضایت از فعالیت در کیش

- میزان رضایت از اقامت در کیش

الف- مهمترین دلایل رضایت بالای ساکنان از سکونت در کیش

ب- مهمترین دلایل افرادی که از اقامت در کیش رضایت چندانی نداشتند

- چگونگی زندگی یکجانشینان از نظر قرابت و خویشاوندی در خانواده

الف- مهمترین دلایل این امر (جدول 3-7-1

ب- چگونگی زندگی ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات

- نظرات ساکنان درمورد وضعیت بهداشت و درمان کیش

الف -پاسخگویان پیشنهادات درخور توجهی برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی کیش ارائه

داده‌اند

ب- چگونگی ‌ وضعیت بهداشت و درمان در کیش از نظر پاسخوگویان به تفکیک وضعیت تأهل و

تحصیلات

- معاشرت ساکنان با یکدیگر و سطح این نوع معاشرت

الف- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک جنس و سن

ب- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

- دفعات مسافرت ساکنان به مناطق دیگر در سال و چگونگی آن

الف- تعداد مسافرت سالانه ساکنان به خارج از کیش به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

ب- مهمترین دلایل خروج از کیش از سوی پاسخگویان

ج- مهمترین دلایل عدم خروج و سفر اندک افراد از جزیره کیش

- مشارکت ساکنان برای اداره بهتر جزیره

الف- مشارکت و همفکری با مسئولان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

- نظر پاسخگویان در ارتباط با میزان رعایت برخی رفتارهای اجتماعی توسط اهالی و

گردشگران

- پوشش مناسب

الف- ساکنان

ب- گردشگران

- رفتار مناسب در معابر عمومی

الف- اهالی

ب- گردشگران

- رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی

الف –ساکنان

ب- گردشگران

- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گروههای مختلف

الف -میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط اهالی کیش

ب- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گردشگران

ج- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط مدیران و مسئولان تصمیم‌گیر

د- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط کارکنان و مأموران سازمانها

و نهادهای مختلف

- میزان وقوع پاره‌ای از جرایم اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان در کیش

الف- جرائم اقتصادی

ب- اعتیاد

ج- فحشا

د- قاچاق مواد مخدر

چگونگی گذران اوقات فراغت ساکنان کیش

الف- تماشای تلویزیون

ب- گوش کردن به موسیقی

ج- دیدار دوستان و آشنایان

د- شرکت در مراسم سوگواری مذهبی

ه- شرکت در اعیاد و جشنهای مذهبی

و- شرکت در اعیاد و جشنهای ملی

- رواج برخی از رفتارهای اجتماعی در میان اهالی کیش

- میزان رضامندی افراد از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش

مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش

الف- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز

درمانی و بهداشتی

ب- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز فرهنگی و آموزشی

ت- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز تفریحی، سرگرمی

و ورزشی

ث- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز مذهبی

ج- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت وسایل ارتباط جمعی

ح- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز اطلاع‌رسانی

خ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری

د- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مقررات

راهنمایی و رانندگی

ذ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت امنیت فردی

ر- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات

ز- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل برون منطقه‌ای

س- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت نظارت بر مراکز خرید

ش- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت در مورد بهبود وضعیت

ص- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت بهبود وضعیت

رستورانها و چایخانه‌ها

ض- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت سالنهای تأتر،

نمایش و سینما

- بررسی وضعیت آموزش در جزیره کیش

الف- آموزش رسمی

ب- وضعیت مدرسان

ت- محتوای آموزش

ث- فضای آموزشی

ج- مدت آموزش

ح- تنوع رشته‌ها

خ- امکانات ورزشی مدارس

د- امکانات ایاب و ذهاب

ذ- آموزش غیر رسمی

- بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی در منطقه آزاد کیش

الف- درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک جنس و سن

ب -درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

ج- نقش تشکلهای صنفی در تأمین منافع اعضا از دیدگاه پاسخگویان به

تفکیک جنس و سن

د- میزان مشارکت اعضا در انتخابات تشکلهای صنفی

- میزان آگاهی ساکنان از فن‌آوری اطلاعات (IT)

- بررسی وضعیت مسکن ساکنان جزیره کیش

فصل چهارم ـ سیمای پاسخگویان

- سیمای پاسخگویان

الف- جنس و سن

ب –تحصیلات

ج- وضعیت اشتغال

د- وضعیت تأهل

- ویژگیهای سفر گردشگران

الف- مدت اقامت در کیش

ب- مدت اقامت گردشگران در کیش یه تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات

ت- تعداد سفرهای قبلی گردشگران در کیش

ث- انگیزه مسافرت گردشگران در کیش

ج- چگونگی سفر به کیش

ح- همراهان گردشگران

خ- محل اقامت گردشگران در جزیره کیش

د- مشغله و سرگرمی گردشگران در طول اقامت در کیش

ذ- دلپذیرترین سرگرمیهای گردشگران در کیش

ر- جالبترین ویژگیهای کیش از نگاه گردشگران

ز- تصور قبلی گردشگران از کیش

ژ- میزان تطابق واقعیتهای کیش با تصورات پیشین گردشگران

- تصور قبلی گردشگران در جزیره کیش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها

- میزان رضایت گردشگران از مسئولین و کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش

الف- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتها

ب- دلایل رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران

ت- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی

ث- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک

ج- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی

ح- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها

خ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی

د- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس

ذ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی

ر- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان رستوران

ز- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان چایخانه‌های سنتی

- میزان عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان ـ کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش

الف- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتگاهها

ب- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران

ت- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی

ث- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک

ج- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی

ح- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها

خ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی

د- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس

ذ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی

ر- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رستورانها

ز- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار چایخانه‌های سنتی

- میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره کیش از گردشگران

الف- نظر گردشگران در مورد میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره

کیش از گردشگران

- کمبودهای جزیره کیش در عرصه های مختلف از نگاه گردشگران و پیشنهاد آنها

الف- پیشنهاد گردشگران در مورد رفع کمبودها در محیط‌های ورزشی جزیره کیش

ب- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در مراکز بهداشتی و درمانی

ت- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در سینمای جزیره کیش

ث- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها و کاستیها در سالنهای

تأتر و نمایش

ج- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در پلاژهای سواحل جزیره کیش

ح- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در کنسرتهای موسیقی

درجزیره کیش

خ- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها و کاستیها در برگزاری جشنواره در

جزیره کیش

د- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها در چایخانه‌های سنتی در جزیره کیش

ذ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در رستورانهای جزیره کیش

ر- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در محل بازی و تفریح کودکان

ز- پیشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعیت بهداشتی منطقه کیش

س- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در مراکز اطلاع‌رسانی

جزیره کیش

ش- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در کتابخانه‌های عمومی

ص- پیشنهاد گردشگران برای رفع نواقص و کاستیها در ارتباط با تابلوها و علائم

رانندگی

ض- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در بازارهای خرید

ط- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای عرضه نشریات

ظ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای خودپرداز بانکها

ع- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در وسایل حمل و نقل شهری

غ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در برنامه‌های رادیو و تلویزیون کیش

- نظر گردشگران در مورد وجود برخی جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی در کیش

الف- مشاهدات گردشگران پیرامون انواع دزدی طی مدت اقامت در کیش

ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طی مدت اقامت در کیش

ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهین طی مدت اقامت در کیش

ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طی مدت اقامت در کیش

ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع کلاهبرداری طی مدت اقامت در کیش

ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طی مدت اقامت در کیش

خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تکدی‌گری (گدایی) طی مدت اقامت در کیش

د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعایت مقررات اجتماعی طی مدت

اقامت در جزیره کیش

ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگی طی مدت اقامت در کیش

ر- مشاهدات گردشگران در مورد سایر تخلفات طی مدت اقامت در کیش

- نظر گردشگران و ارزشهای مورد قبول جامعه

الف -نظر گردشگران در مورد تأثیر سفر کیش در روحیه آنها

ب- نظر گردشگران در مورد مزیتهای جزیره کیش نسبت به سایر منطقه گردشگری

ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازی از ویژگیهای برجسته کیش برای سایر شهرهای ایران

- نتیجه‌گیری

- تحلیل مدیران ومسئولان نسبت به وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش

- نکات قوت و ضعف منطقه آزاد کیش

- سیاست های اتخاذ شده در سالهای گذشته پیرامون نیازهای فرهنگی و اجتماعی کیش

- مهمترین نیاز فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش برای پاسخ به تقاضای

گردشگران-اهالی، تجار، کسبه

الف- گردشگران

ب- اهالی

- مشکلات پیش روی مدیران و راهکارهای بدون رفت از این مشکلات در کیش

- توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه کیش و برنامه های پیش روی آن

- ایجاد الگوهای فرهنگی و اجتماعی در جزیره کیش و تبدیل آنها به صورت

هنجارهای اجتماع و تصمیم آنها به شهرهای دیگر ایران

- استفاده از الگوئی خاص در حوزه فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش

- مزایا و معایب منطقه آزاد تجاری کیش در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای

حوزه خلیج فارس

- اولویت در برنامه های فرهنگی، اجتماعی در چشم انداز آینده جزیره کیش

- میزان همگرایی فرهنگی در گروههای صنعتی در جزیره کیش

- طول مدت همنوائی نومهاجران با فرهنگ حاکم بر جزیره کیش

- میزان موفقیت منطقه آزاد کیش در ایجاد یک همگرایی فرهنگی در میان افراد

نومهاجر

- تأثیر یگانی فرهنگی در نظم اجتماعی حاکم بر جامعه کیش

- نقش فرهنگ مداری جامعه کیش با هنجار شکنان و اثرات آن در کاهش جرائم

- مهمترین منابع و مأخذخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 03:47 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 87 )
   1      2     3     4     5      ...      9   >>
صفحات