ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول : مقدمه ............................................................................................................. 12

1-1 موضوعنامه............................................................................................................ 13

1-2 سخن نگارنده......................................................................................................... 14

1-3 تاریخچه اتومبیل................................................................................................... 14

1-4 انواع اتومبیل بر اساس طراحی.............................................................................. 16

1-5 آشنایی عمومی با ماشینهای باگی ......................................................................... 23

فصل دوم: سیستم شاسی و اسکلت .................................................................................. 26

2-1 پیشگفتار................................................................................................................... 27

2-2 انواع شاسی .............................................................................................................. 29

2-2-1 شاسی مستقل .................................................................................................... 29

2-2-2 شاسی نیمه جدانشدنی ........................................................................................ 31

2-2-3 شاسی نردبانی ...................................................................................................... 32

2-2-4 شاسی صفحه ای................................................................................................... 33

2-2-5 شاسی لوله ای ...................................................................................................... 34

2-2-6 شاسی ستون فقراتی............................................................................................. 33

2-2-7 شاسی یکپارچه..................................................................................................... 35

2-2-8 شاسی مستفد در باگی.......................................................................................... 36

2-3 سیستم تعلیق........................................................................................................... 40

2-4 انواع سیستمهای تعلیق............................................................................................ 42

2-4-1 سیستم تعلیق مستقل......................................................................................... 43

2-4-1-1 سیستم تعلیق مستقل پاندولی ....................................................................... 45

2-4-1-2 سیستم تعلیق مستقل یک مفصلی ................................................................ 46

2-4-1-3 سیستم تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ای ............................................ 47

2-4-1-4 سیستم تعلیق مستقل هیدرو استاتیک ......................................................... 50

2-4-1-5 سیستم تعلیق مستقل هیدرو پنوماتیک......................................................... 52

2-4-2 انواع سیستم تعلیق در محور جلو ....................................................................... 53

2-4-2-1 طبق دار........................................................................................................... 56

2-4-2-2 تلسکوپی – مک فرسون................................................................................. 57

2-4-2-3 طولی................................................................................................................ 59

2-4-3 تعلیق نیمه مستقل دو دیون................................................................................. 61

2-4-4سیستم های تعلیق ویژه........................................................................................ 62

2-4-5 سیستمهای تعلیق ثابت ....................................................................................... 64

2-4-6 سیستم تعلیق مستفد در باگی ها......................................................................... 66

2-5 ارتعاش گیرها............................................................................................................. 66

2-5-1 فنرهای تخت....................................................................................................... 67

2-5-2 فنرهای پیچشی................................................................................................... 67

2-5-3 میله های پیچشی ............................................................................................... 68

2-5-4 فنرهای بادی........................................................................................................ 68

2-5-5 اساس کار ارتعاش گیرها........................................................................................ 70

2-5-6 ستون – پایه و میل موج گیر………………………..……………………………………….74

2-5-7 لزوم استفاده از کمک فنر…………………………………………………………………….75

2-5-8 اساس کار کمک فنر…………………..……………………………………………………….75

2-5-9 انواع کمک فنر………………….......………………………………………………………….76

2-5-9-1 تلسکوپی هیدرولیکی……………………….…………………………………………….76

2-5-9-2 گازی……………………………..................……………………………………………….77

2-5-9-3 شیطانکی……………………………………………………………...........……………….77

2-5-9-4 نواری……………………………………..................……………………………………….78

2-5-9-5 اصطکاکی……………………………………………………...........……………………….78

2-5-9-6 پره دار………………………………………………………................…………………….78

2-5-9-7 روغنی گازی………………………………………………..........………………………….78

2-5-9-8 هوایی………………………………………………………………….................………….79

2-5-9-9 روغنی گازی در سیستم هیدروپنوماتیکی………………………….………………….79

2-5-9-10 وزنه ای………………………………... .....................................……………………….79

2-6 عیب یابی کمک فنر ……………..…………………………....………………………………….80

فصل سوم : سیستم تولید و انتقال قدرت ……………………………….....……………………....82

3-1 تولید قدرت ………………….................................…………………………………………….83

3-1-1 انواع موتور…………………………………………............…………………………….…….83

3-1-1-1 موتورهای احتراق داخلی …………………...............……………………………….….84

3-1-1-1-1 انواع موتورهای اس اس …………………………………………..………………….84

3-1-1-1-2 موتورهای چهارزمانه ………………………………………………………………….84

3-1-1-1-3 موتورهای دوزمانه …………………………………………………………………….87

3-1-1-1-4 فرایندهای موتورهای دورانی ……………………………………………………….88

3-1-1-1-4-1 مکش………………………………......…………………………………………….90

3-1-1-1-4-2 تراکم…………………………......………………………………………………….90

3-1-1-1-4-3 احتراق…………………………....………………………………………………….90

3-1-1-1-4-4 تخلیه………………………… .....………………………………………………….91

3-1-2 سیلندر………………………… .................………………………………………………….95

3-1-3 محفظه لنگ ………………………….........………………………………………………….95

3-1-4 پیستون…………………………………… ................……………………………………….95

3-1-5 شاتون……………………………… ...................…………………………………………….96

3-1-6 میل لنگ………………………………………...............…………………………………….98

3-1-7 یاتاقانهای ثابت…………………………………………….....……………………………….99

3-1-8 یاتاقانهای متحرک……………………………………...…………………………………….99

3-1-9 تشریح ساده سایر قطعات…………………………………………….…………………….99

3-1-9-1 رادیاتور……………………………...........……………………………………………….100

3-1-9-2 ترموستات…………………………………………………….......……………………….100

3-1-9-3 کویل………………………………………................…………………………………….100

3-1-9-4 دلکو……………………………………….................…………………………………….100

3-1-9-5 وایر شمع ……………………………………………........……………………………….100

3-1-9-6 شمع …………………………................………………………………………………….101

3-1-9-7 دینام……………………................……………………………………………………….101

3-1-10 موتورهای دیزلی6 زمانه …………………………………………....………………….102

3-1-11 موتورهای انژکتوری……………………………………………………………………. 104

3-1-12 تقویت کننده های موتور………………………… ...…………………………………. 104

3-1-12-1 توربوشارژ……………………………………….……………………………………. 105

3-1-12-2 سوپر شارژر……………………………..……………………………………………. 112

3-2 انتقال قدرت ……………………………….........……………………………………………. 115

3-2-1 کوپلینگها……………………………..........…………………...………………………….115

3-2-1-1 کوپلینگهای سخت…………….……………………………………………………….115

3-2-1-2 کوپلینگهای پوسته ای …………………………………………..…………………….116

3-2-1-3 کوپلینگهای فلانچی………………………...………………………………………….116

3-2-1-4 کوپلینگهای انعطلف پذیر…………………………………..………………………….117

3-2-1-5 کوپلینگهای توربوفلکس……………………………………………………………….117

3-2-1-6 کوپلینگهای شبکه ای………………………………….……………………………….118

3-2-1-7 کوپلینگهای چرخ دنده ای……………………………………………..…...………….118

3-2-1-8 کوپلینگهای فکی………………………………………..……………………………….119

3-2-1-9 کوپلینگهای رولکس……………………………..………………………………...…….119

3-2-1-10 کوپلینگهای آکاردئونی………………………..……………………………………….120

3-2-1-11 کوپلینگهای پارافلکس…....…………………………………......…………………….120

3-2-1-12 کوپلینگهای رادیال – متغیر زاویه ای…….………………………………………….120

3-2-2 کلاچ ها……............................……………………………………………………………….120

3-2-2-1 کلاچ های یک صفحه ای………………...……………………………………………….121

3-2-2-2 کلاچ های چند صفحه ای....…………………………………………………………….121

3-2-2-3 کلاچ های مخروطی …………………………………….. ……………………………….121

3-2-2-4 کلاچ های اتوماتیک ………………………. …………………………………………….122

3-2-2-5 کلاچ های ایمنی …………………………………………. ……………………………….122

3-2-2-6 کلاچ های سانتریفوژ …………….……………………………………………………….122

3-2-2-7 کلاچ های یک جهته …………..………………………………………………………….122

3-2-2-8 کلاچ ها قطع و وصل شونده الکتریکی………………………………………………….122

3-2-2- 9کلاچ ها قطع و وصل شونده هیدرولیکی پنوماتیکی…...…………………………….123

3-2-3 جنس کلاچ و ترمزها …………………………....…………………………………………….124

3-2-4 انتخاب کوپلینگ…………………………………....………………………………………….125

3-2-5 سیستم انتقال قدرت دو کلاچه ….………………………………………………………….126

3-2-6 چگونگی کارکرد دنده های خودرو ………………………………………………………….127

3-2-7 جعبه دنده ………………………….............………………………………………………….132

3-2-8 گیربکس اتوماتیک ……………………...…………………………………………………….137

3-2-8-1 تشریح مکانیزم گیربکس اتوماتیک …………………...……………………………….141

3-2-9 باندها و کلاچ ها ………………………………………………....…………………………….146

3-2-10 سیستم هیدرولیک پمپ و گاورنر…………….............………………………………….147

3-3 گرداننده نهایی خودرو …………………………………………………..……………………….150

3-3-1 دیفرانسیل……………………………..............……………………………………………….150

3-3-1-1 انواع دیفرانسیل در خودروها ………...………………………………………………….151

3-3-1-1-1 ساده………………………………………….............………………………………….152

3-3-1-1-2 چهارچرخ محرک…………………………..………………………………………….152

3-3-1-1-3 کمک دار……………………………….....…………………………………………….153

3-3-1-1-4 خورشیدی………………………..…………………………………………………….154

فصل پنجم : سیستم فرمان ……………………….………………………………………………….156

5-1 زوایای هندسی……………………………………..........……………………………………….157

5-1-1 زاویه تو این …….........……………………………………………………………………….157

5-1-2 تو اوت…………………………………………..................………………………………….158

5-1-3 کمبر…………………………………………………......................………………………….159

5-1-4 کستر………………………………………………….....................………………………….161

5-1-5 محور چرخش چرخ جلو کینگ پین ………………………..........……………………….162

5-2 هندسه فرمان………………………………………………………………............…………….163

5-3 فرمان……………………………………….........................…………………………………….164

5-3-1 انواع فرمان…………………………...........………………………………………………….164

فصل ششم : سیستم ترمز …………………...……………………………………………………….166

6-1 انواع ترمز……………………………………..................……………………………………….167

6-1-1 ترمز کفشکی …………….......……………………………………………………………….167

6-1-1-1 انواع کفشک بندی………………………………………………………….....………….167

6-1-1-1-1 نوع ساده………………………….....………………………………………………….168

6-1-1-1-2 نوع دوبل یک طرفه…………………………………......…………………………….168

6-1-1-1-3 نوع دوبل دو طرفه…………………….……………………………………………….168

6-1-1-1-4 نوع سروی کامل…………………………………………….………………………….168

6-1-1-2 جنس لنت ……....……………………………………………………………………….169

6-1-2 ترمز دیسکی……………………………...…………………………......………………….170

6-1-2-1 روش کار ترمز دیسکی………………………………………………...……………….171

6-2 هواگیری ترمزها………………......…………………………………………………………….173

6-3 بوستر……………………………………….......................…………………………………….174

6-4 ترمز ABS ……………………………………....................…………………………………….176

6-5 سیستم ترمز ماشین باگی……………………………………..……………………………….177

فصل هفتم : متعلقات و سیستمها انجام حرکت …………….....................…………………….179

7-1 چرخها و تیوپ….........………………………………………………………………………….180

7-2 باد تایر ………………………....................…………………………………………………….180

7-3 کیسه های هوا………………………….........………………………………………………….185

فصل هشتم : نگهداری…………………………………………....………………………………….192

8-1 انتخاب بهترین روغن باگی…………………………………………………………………….193

8-2 انتخاب بهترین روغن موتور ………………………………….……………………………….194

8-3 انتخاب بهترین روغن ترمز…………………………………….……………………………….195

8-4 انتخاب بهترین مایع خنک کننده ………………………………………...………………….196

8-5 انتخاب بهترین روغن دنده.…………………………………………………………………….197

8-6 نکات مهم در نگهداری ماشینهای باگی ……….…………………………………………….199

فصل نهم : پیوست و منابع …………………………………….....………………………………….203

9-1 پیوست …………………………………………….................... ……………………………….204

9-1-1 پیوست اول- تعریفنامه …………………………………... ……………………………….204

9-1-2 پیوست دوم- عکسهای نمونه …….………………………………..………………….206

9-1-3 پیوست سوم- جداول ……………………………..…………………………………….217

9-2- منابع …………………………...............………………………………………………….227

9-2-1 لاتین………….............…………………….…………………………………………….227

9-2-2 فارسی …………………………………………..........………………………………….227

9-2-3 اینترنت………………......... …………………………………………………………….229

9-2-4 مصاحبه ………………………………………...... …………………………………….230

2-1 سخن نگارنده :

آنچه که مرا راغب به تهیه پایان نامه با این موضوع کرد ، بکر و تازگی و فراتر از همه محرومیت تبلیغاتی این فعالیت بود. روز اولی که من برای آشنایی با فضای کاری ، وارد کارگاه تولید این مجموعه شدم ، هرگز تصور نمی کردم که برای تولید یک ماشین ، آن هم در ابعاد باگی این همه مرارت باید کشید . باور کردنی نیست که با یک تولیدگر خودرو که خود اصلا طراح آن است ، همانند یک فرد عادی رفتار شود. جالب است بدانید که ما فقط برای ارسال ماشین به تهران ، جهت نمایش در نمایشگاه ، نزدیک به دو هفته در انتظار ok راه آهن بودیم و سرانجام با بی جواب بودن درخواستمان ، مجبور شدیم تا خودرو را با کامیون و آنهم با هزینه ای بالغ بر 300 هزار تومان بفرستیم .

مگر قیمت فروش یک ماشین 200 کیلویی باگی چند است ؟ که ما فقط برای حمل آن به تهران باید این مقدار مبلغ را بپردازیم ؟ این واقعا همان حمایتی ست که مسئولان وعده می دهند؟ ... باری زمانی که سخن از صنعت و صنعتگر به زبان می آید ، به راستی باید آن را هم صف مجاهدت در جنگ دانست و صنعتگر را جهادگری باید شمرد که می خواهد دِینِ ، دینی و اجتماعی خویش را برای جامعه خویش به نحوی شایسته ادا نماید تا مثل امروز ، اینگونه محتاج غرب و شرق خودکامه نباشیم. هر چند که عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه گویا مخالف آنند.

من نیز در این مجموعه نهایت تلاش خود را مصروف معرفی هر چه بهتر این خودرو و آموزش ساخت آن بصورت کلی خواهم نمود. روش نگارش من نیز بدینصورت است که ابتدا به معرفی سیستمها و مکانیزمها و قطعات اصلی سایر اتوموبیلها خواهم پرداخت و پس از آن ، نوع سیستم و مکانیزم مستفد در باگی ها را تشریح خواهم نمود...

3-1 تاریخچه اتومبیل :

اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم ، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از صنعت اتومویل و تاریخچه آن دانست.

اما صنعت اتومبیل سازی با شکل و موتوری صنعتی در ابتدا به صورت اتفاقی و پراکنده به وسیله چند مخترع صورت گرفت. آنها به طور پیوسته روی اتومبیلهای خویش کار کردند تا امروزه به صورت کنونی درآمده است. اتومبیل وسیله ای است که در طول دهه های طولانی به وسیله افراد مبتکر و مخترم زیادی تکمیل گردیده و سخن نابه جایی نیست ، اگر بگوییم ، اختراع آن را نمی توان به کس خاصی نسبت داد.

اتومبیل ابتدایی از نیروی بخار استفاده می نمود و شباهت زیادی به درشکه داشته است. ولی به مرور گذشت زمان، و آگاهی به قدرت بیشتر سوختهای دیگر ، توسط طراحان و مهندسان به شکل امروزی در آمد و به حداکثر ایمنی و رفاه رسید، که تقریبا جزء اصلی زندگی انسان ها گردیده است.

این صنعت با اختراع موتور احتراقی در سال 1860 میلادی به وسیله یک بلژیکی به نام اتین لونوار اختراع گردید و سپس به صورت خیلی سریع تغییرات عمده ای نمود. با پی بردن به نیروی موتور احتراقی روند تکامل این صنعت تسریع پیدا نمود و در بین سال های 1860 تا 1970 میلادی در اروپا اختراعات مختلفی به وسیله چند تن از مهندسین انجام گرفت.

ابتدا ساخت یک موتور کوچک و نصب آن به روی یک گاری کوچک بود که توسط زیگفرد مارکوس در سال 1874 میلادی در شهر وین انجام گرفت. موتور این وسیله نقلیه بخاری یا موتورهای برونسوز می گویند. به تدریج موتورهای برونسوز تبدیل به موتورهای درونسوز گردید که مخلوط هوا و گاز در داخل سیلندر به وسیله جرقه محترق می گردد. نمونه تکمیل شده موتور احتراق داخلی که موتور های امروزی شبیه به آن است توسط یک مهندس آلمانی به نام نیکلاس اتو با موفقیت ساخته شد و به همین جهت است که رشته تعمیرات اتومبیل های بنزینی را اتومکانیک گویند. در این سیستم عمل تراکم سوخت از احتراق در داخل سیلندر صورت می گرفت و راندمان بسیار بالایی داشت. دو نفر دیگری که نامشان در صنعت اتومبیل سازی بسیار معروف است عبارت بودند از گات لیب دایمر و کارل بنز که در یک زمان به صورت جدا گانه کار می کردند ولی جهت فعالیتشان یکی بود.

دایملر که در سال 1834 در آلمان متولد شده بود، ابتدا با اتو کار می کرد ولی در سال 1882 فعالیت خود را با دایر کودن کارگاهی در شهر اشتوتکارت آلمان به طور جداگانه ادامه داد و در این شهر با شخصی به نام ویلهم مای باخ که او نیز از شاگردان اتو بود شریک شد و در مدت یک سال اولین موتور خود را وارد بازار نمودند. موتور آنها نوعی موتور سبک با سرعت بالا در حدود RPM 900 بود که نسبت به موتورهای احتراق داخلی آن زمان که حداکثر دورشان RPM 200 بود قابل مقایسه نبود این موتور کم کم کاملتر شد و به موتور دو سیلندر V شکل تبدیل شد، مجهز به کاربراتور بود که این کاربراتور را آقای مای باخ طراحی نموده بود. اولین سیستم جرقه زنی الکتریکی را بنز طراحی نمود و از سوپاپ قارچی شکل و سیستم خنک کننده توسط آب استفاده نمود. یاد آور می شود اولین موتوری که در اتومبیل در جلوی وسیله نقلیه قرار داشت در سال 1891 میلادی ساخته شد.

- تاریخچه ساخت خودرو ی باگی:

به راستی تاریخ دقیقی برای ساخت ماشینهای باگی در دست نیست . اما بر اساس شواهد تئوری موجود ، اولین خودرویی از این دست در سال 1972 در ایالات متحده ساخته شده است. این خودرو با کاربری حرکت در دشتها و سنگلاخها با طراحی خاص به تعداد بسیار محدود تولید شد و سپس متوقف گردید. اما ساخت این خودرو طی 15 سال اخیر ، علی الخصوص با نیاز سازمانهای فضایی به ماشینهایی با حرکت روی موانع صعب العبور در روی کرات دیگر ، شدت چشمگیری پیدا نموده است.

اولین نمونه خودرو باگی در ایران هم بر اساس شواهدی که من یافتم در سال 1383 در تهران تولید گردیده است. طراح این خودرو هم اکنون به دلیل مسایل خاص تولیدات خود را هم در مشهد و هم در تهران انجام می دهد. البته قبلا فعالیتهایی توسط صنایع دفاع برای ساخت این وسیله شروع شده بوده است. که به دلیل پراکندگی تاریخی ذکر نگردیده است.خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی) avaibrain.meeblog.ir/post/1931‏ - ذخیره شده 24 نوامبر 2016 ... پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ... گذاری و مبلمان کامل با سقف شیروانی قابل ویرایش - پرداخت و دانلود آنی پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی – حریر دانلود harirdlc.ir/article/9331‏ - ذخیره شده 14 ا کتبر 2016 ... ... ساخت ماشین باگی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش. دانلود (پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی) | سرو دانلود www.sarvoptdl.ir/file4192.html‏ - ذخیره شده 16 جولای 2016 ... پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش ... خرید آنلاین پایان نامه بررسی و تحلیل ارتعاشات در فونداسیون ماشین های ... معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش ... فروش دانلودی پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی ... www.uniarcpapert.ir/article8063.html‏ - ذخیره شده 5 روز پیش ... ... و تحلیل ساخت ماشین باگی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش. دانلود (پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی) 9wolsi.pptstant.ir/‏ - ذخیره شده ... پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی و بررسی کامل هدایت میشوید پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش. کاملترین فایل پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی ... garticle98.ir/downloadpaper-10736.html‏ - ذخیره شده 24 دسامبر 2016 ... ... بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی}را دانلود خواهید کرد. پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش. خرید فایل( پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی ... neginproj3.ir/post-6511.html‏ - ذخیره شده 30 نوامبر 2016 ... پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ... وقت بخیربه صفحه دانلود فایل(پایان نامه طراحی و ساخت کارت صوت ... فروش دانلودی پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی 1656jb.sarvdlc.com/‏ - ذخیره شده ... فایل{پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی}را دانلود خواهید کرد پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش. برترین فایل پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی shamoparvanm.mjblog.ir/post/1881‏ - ذخیره شده توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش. کاملترین فایل پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی 4qf5qs.nikansefile.ir/‏ - ذخیره شده ... طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند پایان نامه بررسی طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی در 239 صفحه ورد قابل ویرایش.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 11:21 | چاپ مطلب