X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • ضرورت تحقیق
 • اهداف طراحی
 • مبانی طراحی

فصل اول

شناخت

 • مفهوم مسکن
 • تعریف سکونت
 • اهداف مسکن
 • مشکل مسکن
 • الگوهای سکونت
 • معیارهایی برای طراحی خانه معاصر
 • اصول طراحی مسکن
 • کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی
 • عوامل کلی مطلوبیت مسکن
 • الگوهای مسکن

فصل دوم

تحلیل

 • معرفی سایت
 • دلایل انتخاب سایت
 • نتیجه گیری

فصل سوم

آنالیز سایت

 • موقعیت سایت
 • سایت در شهر
 • جغرافیایی
 • اجتماعی
 • اقتصادی
 • همجواریها
 • دسترسیها
 • دید و منظر
 • اقلیم
 • توپوگرافی
 • هندسه سایت
 • عناصر شاخص
 • نتیجه گیری

فصل چهارم

مطالعات تطبیقی

 • بررسی مجتمع مسکونی تاش
 • بررسی نمونه های خارجی

فصل پنجم

ضوابط

 • ضوابط ساخت وساز در شهر بجستان
 • ضوابط اشرافیت
 • استانداردها
 • اجزاء پروژه
 • برنامه ریزی فیزیکی

فصل ششم

 • طراحی ایده اصلی شکل گیری طرح
 • ساختار کالبدی طرح
 • حوزه بندی سایت

فصل هفتم

طراحی معماری

بیان مسأله :

کشور ایران با نرخ رشد جمعیت 4/2 درصدی و جمعیت شهرنشین 61 درصدی با مشکل رشد بسیار سریع جمعیت و تمرکز جمعیتی در مراکز شهری روبروست و به تبع آن ضرورت تأمین مسکن به یک مسأله فراگیر و همگانی تبدیل شده است. توجه به این نکته ضروری است که روند فعلی تولید مسکن پاسخگوی حتی نیمی از نیاز موجود را برآورده کند.

عوامل بحران زایی مثل افزایش تقاضا برای مسکن، و نیاز به ارتقاء کیفی مسکن، ساخت بناهایی با تیپ یکسان، عدم دگرگونی در شیوه های ساخت ابنیه و قیمت بالای زمینهای شهری و رواج الگوهای ساخت غربی تأثیر عمده ای در بالا رفتن هزینه جاری ساخت مسکن شده اند. از طرفی هدف از تأمین مسکن نباید تأمین حداقل احتیاجات مردم باشد بلکه بایستی به خواسته آنها در چهارچوب احتیاجات اساسی توجه کرد و به این منظور باید به سیستم هایی توجه کرد که با حداقل هزینه حد متناسب آسایش را در محیط زندگی برای آنها تأمین کند.

 • اهداف طراحی:

طراحی یک مجتکع مسکونی با تأکید بر تقویت روحیه جمعی ساکنین و ایجاد و احیاء تعامل انسانی جامعه ایرانی که در راستای هدفی والاتر که ساماندهی به نحوه ساخت مجتمع های مسکونی از منظر کیفی و با نگاهی به پیشینه تاریخی شهر بجستان، باز زنده سازی خاطرات بصری و حسی در مقیاس خانواده و جامعه شهری در چهارچوب نیازهای امروزی طراحی در سطح خرد که در مقیاس یک پروژه مسکونی به ویژگیهای کلی کیفیت محیط در مجتمع های مسکونی و در انتها به واحد مسکونی می پردازد.

 • مبانی نظری عام طرح:

 1. سایت سبز
 2. پروژه پاسخگو
 3. انسانگر
 4. تقابل سنت با مدرنیسم

بخش اول :

تعریف مسکن :

" مفهوم مسکن، چیزی بیش از یک سرپناه و چیزی بیش از محافظ انسان و فعالیتهایش از گزند عناصر طبیعی است. پاسخ به این سؤال که نارساییهای این تعریف کدام است و بیش از این چیست، بسیار دشوار است و با توجه به عواملی نظیر وضعیت اقلیمی، مذهب و گروه قومی، مبلغی از درآمد که باید به هزینه مسکن اختصاص داده شود و نیز گذشته تاریخی فرد در رابطه با مسکن و تمایلات و بینشهای فردی او، تغییر می کند."

سکونت و سکونتگاه :

" واژه سکونت؛ مفهوم گسترده تری از مسکن دارد و منظور آن، مجموعه ای از فعالیتهای زیستی خانوار، فعالیتهای فردی- جمعی از یک سو و فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی را از سوی دیگر در بر می گیرد."

" مفهوم سکونتگاه، در برابر مسکن، محلی است که تمامی خدمات و تسهیلات ضروری برای بهزیستی خانواده را فراهم می سازد. مانند بهداشت، آموزش، فرهنگ، روابط اجتماعی بدون توجه به اهمیت و میزان انجام این خدمات."

اهداف کلی اجتماعی مسکن :

" مسائلی که در چهاچوب اهداف کلی اجتماعی مسکن قرار می گیرند، یعنی بررسی مسائل مربوط به سرپناه، زندگی خانواده، ثبات اقتصادی، مشارکت خانواده در زندگی اجتماعی و دسترسی به تسهیلات عمومی عوامل مؤثر در نیاز به مسکن را شکل می دهند و در شناخت آنها می توان وضعیت موجود مسکن از دیدگاه اجتماعی را در کشور سنجید. ابعاد نیاز به مسکن، دو جنبه کمی و کیفی می یابد:

بعد کمی؛ شناخت مسائل را در بر می گیرد که به فقدان سرپناه و یا سرپناهی مربوط است که خارج از تعریف مسکن حداقل قرار دارند، ولی از ایمنی نسبی ساخت برخور دارند و میزان دسترسی به آن مورد توجه قرار

می گیرد. به عبارت دیگر درجه پاسخگویی به نیاز بدون در نظر گرفتن کیفیت آن مورد نظر است. در کتاب "مسکن حداقل" در صفحه 29، از مسکن حداقل چنین یاد می شود:

"مسکن حداقل در عین حال که بر رعایت استانداردها و معیارهای اصلی و اساسی متکی است، حد نیاز اساسی و زیستی سکونت و کیفیت فضایی را در نظر دارد و با ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسکن و ویژگیهای اجتماعی و توان مالی خانوار نیز تطابق دارد و در نهایت طرح مسکن حداقل می تواند الگوی فضایی سکونت را در شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما ارائه دهد."

اما در عمل ساختمانهایی که با عنوان مسکن حداقل برای قشر کم درآمد و متوسط پایین جامعه ساخته شد، در بسیاری از موارد ویژگیهای ذکر شده در تعریف را ندارند و تنها به اصول کلی فیزیکی- اقتصادی محدود شده اند.

بعد کیفی ؛ در این بحث مسائلی طرح می شوند که به بی مسکنی، بد مسکنی، تنگ مسکنی و ... مربوط می شوند. یعنی در این بخش، نوع و شکل نیاز مطرح می شود.خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی - فروشگاه forush.cero.ir/product-324337-پایان-نامه-بررسی-مجتمع-مسکونی.aspx‏ دسته: فنی و مهندسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3755 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85. پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش ... پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی | شبکه مقاله articlenetwork.ir/p=35327‏ - ذخیره شده 26 سپتامبر 2016 ... تعداد صفحات فایل: 85. پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش. فهرست. مقدمه; بیان مساله; ضرورت تحقیق; اهداف طراحی; مبانی ... [PDF] PDF[پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی] شبکه مقاله articlenetwork.ir/pdf=35327‏ - ذخیره شده 24 دسامبر 2016 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. دﺳﺘﻪ: ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 3755 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 85. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در 85 ﺻﻔﺤﻪ ورد. ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. پایان نامه و پروژه پایانی ساخت تابلوهای کشوئی مودلار در 170 صفحه ... irdls.blogsky.com/1395/10/22/post-34779/‏ - ذخیره شده 1 روز پیش ... پایان نامه و پروژه پایانی ساخت تابلوهای کشوئی مودلار در 170 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. ساخت تابلوهای کشوئی مودلار. در 170 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... برچسب ها : پاورپوینت زندگی نامه و بررسی آثار فیلیپ جانسون, ... فایل اتوکد نما مجتمع مسکونی 5 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش . دانلود فایل ( پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی) - ساخت وبلاگ golbargonasim.aslblog.ir/post/328‏ - ذخیره شده 22 نوامبر 2016 ... برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب · like. دانلود فایل ( پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی) - mjblog.ir baranritmo.mjblog.ir/post/1559‏ - ذخیره شده ... مجتمع مسکونی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش. دانلود فایل ( پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی) - شکیل بافته shakilbafte.meeblog.ir/post/782‏ شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی}را دانلود خواهید کرد پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب. پایان نامه طراحی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc orbitload.8n8.ir/post/1467‏ - ذخیره شده پایان نامه طراحی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc - ... مطالعات تطبیقی. بررسی مجتمع مسکونی تاش; بررسی نمونه های خارجی. فصل پنجم. پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی (نمونه های داخلی) - فایل ناب bazaronline.filenab.com/product-68980-MOJTAMAE--MASKONI--DAKHELI.aspx‏ - ذخیره شده این فایل با فرمت پاورپوینت در 85 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است. ..... برای دانلود به انتهای صفحه مراجعه فرمایید کتاب خاطرات دختر شینا + کتاب چگونه هر .... فرمت فایل: word تعداد صفحات: 192 شرح مختصر: موضوع این پایان نامه بررسی ... بررسی مجتمع مسکونی maghalenab.rozblog.com/post/.../-بررسی-مجتمع-مسکونی-.html‏ - ذخیره شده 12 جولای 2016 ... بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3755 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85. پایان نامه بررسی مجتمع مسکونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:56 | چاپ مطلب