X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

چکیده

هدف پژوهش مقایسه رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران در سال 1387 می‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بوده است و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................................. 1

بیان مسئله ............................................................................................................................................................ 3

سوالات پژوهش ................................................................................................................................................. 4

فرضیه‌های پژوهش ............................................................................................................................................. 4

اهداف پژوهش ................................................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش ................................................................................................................................ 5

تعریف متغیرهای پژوهش ................................................................................................................................. 6

فصل دوم : پیشینه‌های پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................................. 7

تعریف ازدواج ................................................................................................................................................... 8

عشق و ازدواج .................................................................................................................................................. 10

مقاصد ازدواج .................................................................................................................................................. 10

رضایت زناشویی .............................................................................................................................................. 11

12 نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج ................................................................................... 12

اشتغال زن ......................................................................................................................................................... 14

تعریف شغل و اشتغال ..................................................................................................................................... 14

علل کار کردن ................................................................................................................................................. 15

اشتغال زنان و برداشتهای متعدد ....................................................................................................................... 16

انگیزه‌ها و عوامل اشتغال زن ............................................................................................................................ 17

آثار و نتایج اشتغال زن ..................................................................................................................................... 18

اثرات اشتغال زن بر شوهر................................................................................................................................. 19

زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی ......................................................................................................... 20

مروری بر پژوهش‌های داخلی ......................................................................................................................... 21

مروری بر پژوهش‌های خارجی ....................................................................................................................... 22

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه ................................................................................................................................................................ 24

طرح پژوهش .................................................................................................................................................... 24

جامعه آماری .................................................................................................................................................... 24

روش نمونه برداری ........................................................................................................................................... 25

ابزار پژوهش ..................................................................................................................................................... 25

پرسشنامة رضایت زناشویی اینریچ .................................................................................................................. 25

روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ ...................................................................................................................... 27

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه ................................................................................................................ 27

روش گردآوری داده‌ها .................................................................................................................................... 27

روش تحلیل آماری ......................................................................................................................................... 28

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمه ................................................................................................................................................................ 29

جدول 4-1 ....................................................................................................................................................... 29

جدول 4-2 ....................................................................................................................................................... 30

جدول 4-3 ....................................................................................................................................................... 31

جدول 4-4 ....................................................................................................................................................... 32

جدول 4-5 ....................................................................................................................................................... 33

جدول 4-6 ....................................................................................................................................................... 34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ................................................................................................................................................................ 35

خلاصه تحقیق .................................................................................................................................................. 35

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 36

پیشنهادها ........................................................................................................................................................... 37

محدودیت ها ................................................................................................................................................... 37

منابع .................................................................................................................................................................. 39

پیوست .............................................................................................................................................................. 40

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ .................................................................................................................. 41

کلید پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ......................................................................................................... 43خرید فایللینک منبع :پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ... www.payanname.net/پایان-نامه-مقایسه-رضایت-از-زندگی-زناشو/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ... مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران. پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-مقایسه-رضایت-از-زندگی-زناشویی-در-زنان-شاغل-و-خانه-دار-ساکن-شهر-تهران‏ - ذخیره شده پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی مقدمه انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است. پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ... wikiproject.ir/374-.html‏ - ذخیره شده - مشابه چکیده هدف پژوهش مقایسه رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران در سال 1387 می‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند که به روش نمونه ... پایان نامه بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار - ایران ... irdls.blogsky.com/1395/10/06/post-3152/‏ - ذخیره شده 26 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی رضایت زناشویی خانواده zwnj;های زنان شاغل و خانه دار فهرست ... پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ... رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران پایان نامه . [PDF] PDF—پایان نامه میزان رضایتمندی زنان خانه دار و شاغل از زندگی زناشویی amparticle.tk/.../55802-پایان-نامه-میزان-رضایتمندی-زنان-خانه-د.pdf‏ - ذخیره شده ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار و ﺷﺎﻏﻞ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪی اچﺗﯽامال. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺰان .... ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ و در آﺧﺮ اﯾﻦ دو ﺑﺎﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار و ﺷﺎﻏﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺬه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﯾﻦ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ... -23 ﺳﻔﯿﺮی، ﺧﺪﯾﺠﻪ، (1383) ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. دانلود مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر ... niekanpaper.ir/دانلود-مقایسه-رضایت-از-زندگی-زناشویی-د/‏ - ذخیره شده دانلود مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران – خرید ... دانلود پایان نامه تاثیر سبک های دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل ... [PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ دار ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان articlenetwork.ir/pdf=36637‏ - ذخیره شده 24 دسامبر 2016 ... ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 57 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 50. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن. ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ دار ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن. پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ... articlenetwork.ir/.../36637_مقایسه-رضایت-زندگی-زناشویی-زنان-شاغل-خ-2.html‏ - ذخیره شده 2 ا کتبر 2016 ... پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران. دسته: علوم انسانی. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 57 کیلوبایت. پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ... 8yk78z.mabnafci.ir/‏ - ذخیره شده پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران. مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران ... poroge.ir/مقایسه-رضایت-از-زندگی-زناشویی-در-زنان-ش/‏ - ذخیره شده چکیده. هدف پژوهش مقایسه رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران در سال ۱۳۸۷ می‌باشد. حجم نمونه ۱۰۰ نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند که به روش نمونه ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:50 | چاپ مطلب