X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

مقدمه

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

2- روش تحقیق:

در تهیه مطالب و یافته های این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و در مجموعه کتابخانه های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه و از بانکهای اطلاع رسانی دانشگاهها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت جستجوی موضوعی کتب و مقالات مرتبط بهره گیری شد است . اغلب منابع و متون موجود با نگرش مدیریتی و بعضاً آموزشی و یا کاربردهای تولیدی وصنعتی نگاشته شده ،تحلیلها ونظریات ارایه شده بیشتر جنبه عملی و اقتصادی دارند تا حقوقی .

3- تاریخچة ارزیابی عملکرد:

نظام ارزیابی به صورت رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید و کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگهای مختلف درجه بندی شدند که در واقع نوعی ارزیابی کیفیت بوده است.

” در ایران ارزشیابی بصورت کلاسیک اولین بار توسط خواجه رشیدالدین فضل اله در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد.وی که بیش از بیست سال مقام وزارت مغولها را عهده دار بوده است،ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی را این گونه توصیف می کند: موقوفات را کارکنان، عمال و محصلان، تجربه کنند، هر کس را از میان آنها به بی امانتی و بی لیاقتی یافتند باید بیرون کنند و کسی را که در او اخلاص و تعهد یافتند جایگزین نمایند.”


- گزارش توجیهی لایحة خدمات کشوری، معونت امور مدیریت و منابع انسانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بهمن ماه 1381، ص 55.

2- شفیع پورمطلق .فرهاد، بررسی نقش روش ارزشیابی صحیح در اعتلای وجدان کاری کارکنان... ، نشریة فرهنگ اصفهان، شمارة 15، بهار 1379، صفحة 145.

بخشی از فهرست

عنوان صفحه

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت 64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان 65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان 71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت 76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان 85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد 86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد 88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91

بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی 95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد 95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی 101

عنوان صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

کارکنان دولت 107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت 107 مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 116

نتیجه گیری و پیشنهاد 120

منابع ومآخذ 125خرید فایللینک منبع :پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

پایان نامه نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت - آپادانا https://apadana.in/.../پایان-نامه-نقش-ارزشیابی...نظام-پرداخت-کارکنان-دولت/367‏ - ذخیره شده توضیحات: دانلود پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت در قالب فایل word و در حجم 150 صفحه. بخشی از متن: به موازات رشد و توسعه حقوق عمومی درسطح ... دانلود پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت | فروشگاه ... www.asanproject.ir/پایان-نامه-نقش-ارزشیابی-در-نظام-پرداخت/‏ مقدمه ۱-نحوه انتخاب موضوع: به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع ... پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-نقش-ارزشیابی-در-نظام-پرداخت-کارکنان-دولت‏ - ذخیره شده پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد - حقوق عمومی مقدمه 1-نحوه انتخاب موضوع: به موازات رشد و توسعه حقوق عمومی ... [PDF] PDF—پایان نامه نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت amparticle.tk/.../38866-پایان-نامه-نقش-ارزشیابی-عملکرد-در-نظام.pdf‏ - ذخیره شده داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ word و در ﺣﺠﻢ 150 ﺻﻔﺤﻪ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ: ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و. دانلود پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت | جزوه www.jozve.org/ارزشیابی-در-نظام-پرداخت-کارکنان‏ - ذخیره شده 18 سپتامبر 2016 ... چکیده. به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع ... بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت - فایلود fiload.ir/.../پایان-نامه-نقش-ارزشیابی-در-نظام-پرداخت-کارکنان-دولت/376‏ - ذخیره شده پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، در این تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی و جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه اسلام و حقوق ایران، با طرح سه ... خرید آنلاین پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت ... www.uniarcpapert.ir/article8339.html‏ - ذخیره شده 5 روز پیش ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت وارد این صفحه شده اید محصول ... دانلود پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت -کامل و جامع ... 123paper.xyz/article-2860.html‏ - ذخیره شده 12 دسامبر 2016 ... شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد نام محصول دانلودی: پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت درجه کیفی ... دانلود (پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت) | متن مقاله ... mantash.farafiledlc.ir/?p=629‏ - ذخیره شده 9 دسامبر 2016 ... با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت ... دریافت فایل پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت ... paperstant.ir/دریافت-فایل-پایان-نامه-نقش-ارزشیابی-در/‏ - ذخیره شده 4 ژانویه 2017 ... دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:28 | چاپ مطلب