X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی

چکیده تحقیق:

تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.

نمونه آماری این تحقیق شامل 124 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده می‌باشد. که 46 نفر از رشته مدیریت آموزشی، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است که از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.

برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یک مصاحبه کتبی استفاده گردید.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هرکدام از سوالات مصاحبه کتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر کدام از سوالات مصاحبه کتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یک خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطة معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریک کروکسال والیس استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق یا سطح معناداری 95 درصد اطمینان آزمون شد.

در انجام این مراحل از نرم‌افزاری آماری spss استفاده گردید.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد.

1ـ خلاقیت مستقل از جنس افراد است.

2ـ خلاقیت از رشته تحصیلی افراد تبعیت نمی‌کند.

3ـ دوره تحصیلی دانشگاهی بخودی خود نقشی در رشد خلاقیت افراد ندارد.

4ـ معدل بالا بیانگر خلاق بودن فرد نیست.

5ـ در پرورش خلاقیت آموزش آن می‌توان نقش بسیار مهمی را ایفا کند.


« فهرست مطالب »

عنوان صفحه

تشکر و قدردانی------------------------------------------------------ أ

چکیده ----------------------------------------------------------- د

فهرست مطالب------------------------------------------------------ ه

فهرست جداول ----------------------------------------------------- ط

فهرست نمودارها ---------------------------------------------------- ل

--

فصل اول : طرح کلی پژوهش------------------------------------------ 1

دعای هنرمند-------------------------------------------------------- 2

مقدمه---------------------------------------------------------------------- 3

بیان مسئله --------------------------------------------------- 6

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ------------------------------ 8

اهداف تحقیق ----------------------------------------------------- 10

فرضیات تحقیق ---------------------------------------------------- 12

تعریف مفاهیم و واژه ها----------------------------------------------- 12

محدودیتهای تحقیق-------------------------------------------------- 13

خلاصه فصل------------------------------------------------------ 15

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق -------------------------------- 16

مقدمه------------------------------------------------------------ 17

ساختار مغز و عملکرد آن---------------------------------------------- 18

تعاریف خلاقیت :--------------------------------------------------- 25

1 . نگرشهای خاستگاهی :--------------------------------------------- 26

2 . نگرشهای فرایندی :------------------------------------------------ 27

رابطه هوش و خلاقیت ------------------------------------------------ 31

فرایند خلاقیت :----------------------------------------------------- 36

مراحل والاس ------------------------------------------------- 37

مراحل اسبورن ------------------------------------------------ 39

مراحل تورنس ------------------------------------------------ 41

نظریه های خلاقیت :------------------------------------------------- 42

1. نظریه های جهان باستان--------------------------------------------- 42

2. نظریه های جدید فلسفی -------------------------------------------- 44

3. نظریه های روان شناسی -------------------------------------------- 45

4. روانکاوی جدید -------------------------------------------------- 46

خصوصیات افراد خلاق ----------------------------------------------- 49

نیازهای افراد خلاق -------------------------------------------------- 56

عوامل موثر در خلاقیت----------------------------------------------- 58

هوش ------------------------------------------------------ 59

ویژگیهای شخصیتی--------------------------------------------- 61

خانواده----------------------------------------------------- 63

مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت ------------------------------ 65

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت-------------------------------- 69

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :---------------------------------------- 70

سن -------------------------------------------------------- 70

جنس------------------------------------------------------- 71

ارزشها و فشارهای اجتماعی --------------------------------------- 71

تحصیلات--------------------------------------------------- 72

نقش کوشش در خلاقیت----------------------------------------- 72

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت -------------------------------------- 73

تکنیکهای خلاقیت و نو آوری------------------------------------------- 74

یورش فکری--------------------------------------------------- 75

مدل سینکتیکس ------------------------------------------------- 77

تکنیک دلفی ... ------------------------------------------------- 78

آموزش خلاقیت ---------------------------------------------------- 87

الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت----------------------------------- 87

آموزش خلاقیت در جهان ---------------------------------------- 88

ب : آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان --------------------------- 89

نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران--------------------------- 93

آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد -------------------------- 96

محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت ----------------------------- 99

اصول اساسی در پرورش خلاقیت --------------------------------------- 107

عوامل موثر در پرورش خلاقیت ---------------------------------------- 108

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ----------------------------------- 113

خلاقیت و حل مسئله ------------------------------------------------ 115

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ------------------------------------------ 117

خلاقیت و هنر ---------------------------------------------------- 118

خلاقیت و توسعه اقتصادی -------------------------------------------- 121

اثر محرک عاطفی در خلاقیت ----------------------------------------- 122

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت ------------------- 126

موانع خلاقیت ---------------------------------------------------- 128

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ---------------------------------- 127

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید------------------------- 139

سوابق پژوهش در ایران ---------------------------------------------- 141

سوابق پژوهش در خارج --------------------------------------------- 143

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم-------------------------------------- 147

فصل سوم : روش اجرای پژوهش-------------------------------- 150

روش تحقیق------------------------------------------------------ 151

روش گرد آوری اطلاعات-------------------------------------------- 152

ابزار گردآوری اطلاعات --------------------------------------------- 152

جامعه آماری----------------------------------------------------- 152

تعداد و روش نمونه گیری -------------------------------------------- 153

نمره گذاری آزمون ------------------------------------------------- 154

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد ----------------------------------- 154

اعتبار آزمون------------------------------------------------------ 155

روش استخراج مصاحبه کتبی ------------------------------------------ 155

اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی --------------------------------- 156

روشهای آماری---------------------------------------------------- 156

خلاصه فصل----------------------------------------------------- 158

--

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها ------------- 159

مقدمه----------------------------------------------------------- 160

تجزیه یافته های پژوهش --------------------------------------------- 161

تحلیل یافته های پژوهش--------------------------------------------- 205

خلاصه فصل ----------------------------------------------------- 208

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات --------------------- 209

نتیجه گیری------------------------------------------------------ 210

پیشنهادات------------------------------------------------------- 212

منابع ----------------------------------------------------------- 214

پیوستها --------------------------------------------------------- 221خرید فایللینک منبع :پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی fiload.ir/.../پایان-نامه-سنجش-خلاقیت-دانشجویان-کارشناسی-سه-رشته-علوم-تربیتی/469‏ - ذخیره شده پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان، سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : سنجش خلاقیت | مرجع ... www.payanname.net/پایان-نامه-سنجش-خلاقیت-دانشجویان-کارش/‏ - ذخیره شده - مشابه تعداد صفحات پایان نامه: 230 صفحه دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ... سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و ... پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان مقطع کارشناسی سه رشته علوم ... wikiproject.ir/336-.html‏ - ذخیره شده - مشابه چکیده تحقیق: تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی ... مقاله سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی ... bankmaghale.ir/مقاله-سنجش-خلاقیت-دانشجویان-کارشناسی/‏ - ذخیره شده - مشابه دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی ... مقاله سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی مربوطه به .... ستونهای اعداد را جمع کنند نامه ها و مقاله های رسمی بنویسند ، قطعاتی رنگ آمیزی شده بسازند ، تجزیه و ... بانک موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی- همه گرایشها | بانک موضوعات ... www.iranresearches.ir/...پایان-نامه/72-روانشناسی-همه-گرایشها.html‏ - ذخیره شده - مشابه اطلاعات در مورد بورس تحصیلی سالانه در کشور ژاپن برای فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ... بانک موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی- همه گرایشها ... هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان; رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه … ... موضوعات روانشناسی تربیتی. بانک موضوعات پایان نامه رشته علوم تربیتی - ایران پژوهان www.iranresearches.ir/...2/...پایان-نامه/62-علوم-تربیتی.html‏ - ذخیره شده - مشابه اطلاعات در مورد بورس تحصیلی سالانه در کشور ژاپن برای فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ... بانک موضوعات پایان نامه رشته علوم تربیتی ... بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت; بررسی رابطه آموزش راهبردهای ... شناسایی عوامل موثر بر کارایی معلمان و سنجش میزان کارایی معلمان با استفاده از عوامل ... نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته روانشناسی , علوم تربیتی و ... parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‏ - ذخیره شده - مشابه SA3- پایان نامه روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل ..... OL156-سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و ... دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و مقاله tahghigh20.ir/‏ - ذخیره شده 25 نوامبر 2016 ... فروش فایل سنجش و دانش ... عنوان پایان نامه :خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت. متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری ... ۲-۳ روانشناسی تربیتی … ...... ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ...... هم دانشجو بپذیرد،این دانشکده در ۶ رشته دانشجو می‌پذیرد، که شامل: ‌دفاع ... آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی ebrahimibonab.blogfa.com/post/23‏ - ذخیره شده - مشابه 25) پایان نامه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره ..... 291) بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و ... [XLS] لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir/cols/fep/documents/اطلاعیه%20ها/پایان%20نامه%20ها.xlsx‏ - مشابه 2, 1, بررسی رابطه برخی عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان بورسیه اعزامی ...... 277, 325, سنجش خلاقیت دانش آموزان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی مشاوره و ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:56 | چاپ مطلب