ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامة شیوه ها فرزندپروری بانتون که 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را نمی تواند پیش بینی کند . این یافته ها بین معنی است که هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده توسط دانش آموزان دیکتاتوری تر باشد مکان کنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده دموکراتیک تر باشد مکان کنترل بیرونی کاهش یافته و بر میزان مکان کنترل درونی اشخاص افزوه می شود.

کلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری – مکان کنترل – دیکتاتوری – دموکراتیک- هرج ومرج

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)

مقدمه................................................................................................................ 2

بیان مساله....................................................................................................... 5

اهداف تحقیق.................................................................................................... 7

فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 7

تعریف اصطلاحات........................................................................................... 8

شیوه های فرزندپروری................................................................................. 8

مکان کنترل....................................................................................................... 9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده........................................................................................... 11

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری........................................................................ 13

بعد «گرم» بودن والدین.................................................................................. 13

بعد «کنترل» والدین........................................................................................ 14

جنبه های مثبت کنترل والدین........................................................................ 15

جنبه های منفی کنترل والدین......................................................................... 17

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین..................................................................... 18

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری................................. 19

والدین دارای اقتدار منطقی............................................................................. 20

والدین استبدادی............................................................................................. 21

والدین آزاد گذار.............................................................................................. 22

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)................... 23

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند.......................................................... 25

تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر............................................................. 26

نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری.............................................. 28

گفتار دوم: مکان کنترل

مقدمه................................................................................................................ 30

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر........................................ 30

درک سازه مکان کنترل.................................................................................... 33

تحول شخصیت از دیدگاه راتر....................................................................... 35

جنبه های منفی احاطه و کنترل....................................................................... 37

پیامدهای شخصی منفی.................................................................................. 38

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی............................................................. 39

بررسی مقیاس های مکان کنترل..................................................................... 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور 42

ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور....... 45

ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گسترة تحقیقات 49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 57

جامعه آماری.................................................................................................... 57

نمونه آماری..................................................................................................... 57

روش نمونه گیری........................................................................................... 57

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی............................ 57

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون.................................................. 57

روایی............................................................................................................... 58

پایایی............................................................................................................... 58

نمره گذاری...................................................................................................... 58

مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند

روایی............................................................................................................... 59

پایایی............................................................................................................... 60

نمره گذاری...................................................................................................... 61

روش تحقیق..................................................................................................... 62

شیوه اجرای تحقیق......................................................................................... 62

روشهای آماری تحلیل داده ها........................................................................ 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف – تحلیل توصیفی..................................................................................... 65

ب – تحلیل استنباطی...................................................................................... 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق.................................................................................................. 75

بحث و نتیجه گیری......................................................................................... 75

محدودیت های تحقیق

الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر............................................... 77

ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر........................................................... 78

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات).......................................................................... 79

کاربردها .......................................................................................................... 79

منابع................................................................................................................ 81خرید فایللینک منبع :پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش ... www.payanname.net/پایان-نامه-رابطه-بین-شیوه-های-فرزندپرو/‏ - ذخیره شده - مشابه دانشکده علوم انسانی – گروه روانشناسی. عنوان: رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل. شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی filenab.com/product-66984-شیوه-های-فرزندپروری،-با-مکان-کنترل-در-دانش-آموزان.aspx‏ - ذخیره شده شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی. پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی ... پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان ... www.wikiproject.ir/564-.html‏ - ذخیره شده - مشابه پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة ... شیوه های فرزندپروری - ایرانی آنلاین sabarayan.ir/category/شیوه+های+فرزندپروری/‏ - ذخیره شده پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش ... به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه ... با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی - دانلود مقاله city.sellfile.ir/prod-202273-رابطة%20بین%20شیوه%20های%20فرزندپروری،%20با%20مکان...‏ - ذخیره شده - مشابه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی ... لفکرت ( 1967 ؛ نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد سردروه ، 1381 ) راجع به اهمیت ... رابطة بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان unishop.sellfile.ir/prod-171732-رابطة+بین+شیوه+های+فرزند+پروری+با+مکان+کنترل+در+دانش+آموزان.html‏ - ذخیره شده - مشابه رابطة بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان ... به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد .... و دانه بندی باریت · پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی ... پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش ... student-articles.blog.ir/.../پایان-نامه-رابطه-بین-شیوه-های-فرزندپروری،-با-مکان-کنترل-در-دانش-آموزان-پسر-پایه-سوم-راهنمایی‏ چکیده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان ... مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان bankmaghale.ir/مقاله-رابطه-بین-شیوه-های-فرزندپروری،-ب/‏ - ذخیره شده - مشابه مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان مربوطه به صورت فایل ... مهار با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان دزفول پایان نامه ... و مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه ... [PDF] Archive of SID sid.ir/fa/vewssid/s_pdf/1351387020.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل وﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺮی ﺷﻬﺮ ﺧ. ﻮرﻣﻮج .... آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮ. م راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺑﻮد،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ اﻧﺘﺨـﺎب. ﺷﺪه ﺑﻮد ..... 1378(. « ) . ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ی ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. » ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. میگنا - رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان ... www.migna.ir/vdceve8z.jh8fni9bbj.html‏ - ذخیره شده - مشابه هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مولفه های آن بر احساس تنهایی ... آیین‌نامه اجرایی ثبت پایان‌نامه و رساله به دانشگاه‌ها ابلاغ شد ..... فرزند از آن شیوه ها با مکان کنترل وخودپنداره دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهر تهران.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:55 | چاپ مطلب