X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

چکیده

هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.

در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥ ).

واژگان کلیدی:

1ـ انگیزش شغلی 2ـ معلمان تربیت بدنی 3ـ نظریه هرزبرگ

فهرست

فصل اول

طرح تحقیق
فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

منابع و ماخذخرید فایللینک منبع :پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان ... filekhone.blogsky.com/.../پایان-نامه-توصیف-و-اولویت-بندی-عوامل-انگیزش-شغلی-معلمان-تربیت‌بدنی-نیشابور-براساس-نظریه-هرزبرگ‏ - ذخیره شده 21 سپتامبر 2016 ... پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ - فایل خونه - تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ... bankmaghaleh.ir/تحقیق-توصیف-و-اولویت-بندی-عوامل-انگیزش/‏ - ذخیره شده - مشابه واژه های کلیدی: عوامل انگیزش، نظریه هرزبرگ، معلم تربیت بدنی، عوامل بهداشتی، ... « بررسی رضایت شغلی معلمان بر اساس نظریه هرزبرگ » ، پایان نامه کارشناسی .... دارد تا عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان نیشابور را در ... پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش ... www.payanname.net/پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-درباره-توصیف/‏ - ذخیره شده - مشابه در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌ بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ را با ... پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان براساس ... www.asanproject.ir/پایان-نامه-توصیف-و-اولویت-بندی-عوامل-ان/‏ - ذخیره شده دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان براساس نظریه ... جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در ... ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به ... پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-توصیف-و-اولویت-بندی-عوامل-انگیزش-شغلی-معلمان-تربیت-بدنی-نیشابور-براساس-نظریه-هرزبرگ‏ - ذخیره شده پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ مقدمه در این فصل به روش تحقیق و جامعه آماری ، آزمودنی ها ... پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ... bankprojeha.com/پایان-نامه-توصیف-و-اولویت-بندی-عوامل-ان/‏ - ذخیره شده پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی ... جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال ... ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به ... تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی www.requestarticle.ir/.../تحقیق-توصیف-اولویت-بندی-عوامل-انگیزش-شغلی-معلمان-تربیت-بدنی‏ - ذخیره شده 3 نوامبر 2016 ... نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ. پیشینه تحقیق. جمع بندی ... توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی: ... بدنی شهرستان نیشابور را در ارتباط با این نظریه شناسایی و اولویت بندی نموده و از آن برای ... دانلود تحقیق انگیزش شغلی معلمان; پایان نامه پیرامون اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی ... پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ... articlenetwork.ir/.../35893_توصیف-اولویت-بندی-عوامل-انگیزش-شغلی-معلمان-تربیت-بدنی-نیشابور-براساس-نظریه-هرزبرگ.html‏ - ذخیره شده 28 سپتامبر 2016 ... پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ. چکیده. هدف از این پزوهش،توصیف و ... دانشکده پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان ... payannamestore.sellfile.ir/prod-490856-پایان+نامه+توصیف+و+اولویت+بندی+عوامل+انگیزش+شغلی+معلمان+تربیت‌+بدنی+نیشابور+ب...‏ - ذخیره شده پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌ بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ. پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ... https://downloadocx.com/...پایان-نامه-توصیف-و-اولویت-بندی-عوامل-انگیزش-شغلی-معلمان-تربیت-بدنی-نیشابور-براساس-نظریه-هر...‏ - ذخیره شده 10 سپتامبر 2016 ... پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ. چکیده. هدف از این پزوهش،توصیف و ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:55 | چاپ مطلب