X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران


مقدمه

اختلالات روانی مشکلات جدی و شایعی هستند که در سراسر دنیا مشاهده می شود. 14 درصد از تمامی ناتوانایی ها به علت اختلالات روانی، اجتماعی و عصبی بوده است و این موارد 20 درصد از کل مراجعین به مراکز بهداشتی عمومی را تشکیل می دهند.

افزون بر آنها بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت (1993) در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 25 میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی نزدیک به 150 میلیون نفر مبتلا به اختلالات نوروتیک می باشند. و بیشتر این موارد در کشورهای در حال توسعه دیده می شود. از طرفی همین سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاری و روانی در این کشورها رو به فزونی است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی و فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه های زندگی مردم و مشکلات اقتصادی می باشد. (منبع 15 ، ص19)

مروری بر مطالعات همه گیرشناسی که طی 3 دهه گذشته انجام شد نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف به علت تفاوت در روشهای نمونه گیری، متنوع بودن ابزارهای مورد استفاده، تکنیکهای مختلف مصاحبه و نوع نظامهای طبقه بندی، متفاوت گزارش گردیده است.

اختلالات روانی نه تنها در جامعه ما بلکه در همه جوامع بشری از متمدن و غیرمتمدن به صورت آشکار و نهان وجود دارد و نمونه هایی از آن در بین مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتی سالمندان به صورتهای مختلف مشاهده می شود ولی برخی از اختلالات روانی در بین گروههای مختلف سنی و جنسی بیشتر است اینگونه افراد که مبتلا به اختلال روانی هستند بیشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشویش هستند. اختلالات روانی آرامش و تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب کرده و فرد را در سازگاری با محیط دچار اشکال می سازد که در بعضی از این اختلالات عدم تعادلها دارای صورتی آشکار هستند. (منبع30 ، ص18)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول:

مقدمه 1

بیان مسئله 2

اهمیت و ضرورت پژوهش 3

اهداف پژوهش 4

تعاریف نظری 4

تعاریف عملیاتی 5

سوالات پژوهش 6

فصل دوم:

نظام آموزش و پرورش 9

تاریخچه مدیریت 10

انواع مدیریت 11

ویژگیهای مدیریت آموزشی 12

بهداشت روانی 15

پیشگیری از بیماریهای روانی 16

اختلال روانی 18

توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی 19

نوروز 20

روان پریشی (پسیکوز) 20

اختلال شخصیت 22

معلولیت روانی 23

اختلالات عاطفی 23

تعاریف نظری اختلالات روانی

پارانوئید 24

اسکیزوفرنی 25

افسردگی 26

هیپومانی 27

هیستری 28

هیپوکندری 28

پسیکوپات 29

پسیکاستنی 30

پیشینه تحقیق 31

تاریخچه آزمونها 34

آزمونهای روانی 35

پرسشنامه های شخصیتی 36

پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI) 37

استاندارد جدید MMPI 41

فرم کوتاه شده MMPI 41

فرم کوتاه شده MMPI در ایران 43

فصل سوم:

جامعه و نمونه آماری 44

روش نمونه گیری 44

ابزار اندازه گیری 44

اعتبار و روایی 47

روش گرد آوری داده ها 48

روش تجزیه و تحلیل داده ها 48

فصل چهارم:

داده های توصیفی 49

فصل پنجم:

نتیجه گیری 89

مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته 90

پیشنهادات 91

محدودیتها 91

فهرست جداول

عنوان صفحه


جدول 1- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی 49

جدول 2- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات 51

جدول 3- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تاهل 53

جدول 4- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری 55

جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری 57

جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی 58

جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری 59

جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی 60

جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا 61

جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی 62 جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا 63 جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی 64 جدول 13- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سن 65 جدول 14- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن 66 جدول 15- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن 67 جدول 16- بررسی میزان شیوع پسیکوپات درمدیران بر حسب سن 68 جدول 17- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن 69 جدول 18- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سن 70

جدول 19- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن 71

جدول 20- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن 72

جدول 21- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 73

جدول 22- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 74

جدول 23- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 75

جدول 24- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 76

جدول 25- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 77

جدول 26- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 78

جدول 27- بررسی میزان شیوع اسکزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 79

جدول 28- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 80

جدول 29- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سابقه کار 81

جدول 30- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه کار 82

جدول 31- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه کار 83

جدول 32- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب سابقه کار 84

جدول 33- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه کار 85

جدول 34- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سابقه کار 86

جدول 35- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه کار 87

جدول 36- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه کار 88خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای ... www.payanname.net/پایان-نامه-بررسی-میزان-شیوع-اختلالات-ر/‏ - ذخیره شده - مشابه بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می پردازد. اهمیت و ضرورت پژوهش. شکی نیست، نهادی که در ... پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای ... nafisfile.com/.../پایان-نامه-بررسی-میزان-شیوع-اختلالات-روانی-در-مدیران-دبیرستانهای-دخترانه-شهر-تهران‏ با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه ... پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستان های ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-میزان-شیوع-اختلالات-روانی-در-مدیران-دبیرستان-های-دخترانه-شهر-تهران‏ - ذخیره شده کارشناسی در رشته روانشناسی با گرایش عمومی. چکیده: w هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد. پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای ... sample-queries.ir/.../38463—پایان-نامه-بررسی-میزان-شیوع-اختلالات-روانی-مدیران-دبیرستانهای-دخترانه-شهر-تهران.html‏ - ذخیره شده 6 سپتامبر 2016 ... دانلود پایان نامه با موضوع پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران، در قالب word و در 110 صفحه، قابل ... [PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان articlenetwork.ir/pdf=35438‏ - ذخیره شده 16 دسامبر 2016 ... ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 137 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 110. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در. ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی و ﺷﺎﯾﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ... پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای ... articlenetwork.ir/p=35438‏ - ذخیره شده 27 سپتامبر 2016 ... پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران. دسته: روانشناسی و علوم تربیتی. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ... دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران ... - NikoFile nikofile.ir/prod-385427-دانلود+پایان+نامه+بررسی+میزان+شیوع+اختلالات+روانی+در+مدیران+دبیرستانهای+دخترانه+شهر+تهران.html‏ - ذخیره شده بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت). پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای ... 2ln3df.prodownload.site/‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران. کاملترین فایل پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران ... vesal.toniarticle.com/topic/article-72‏ - ذخیره شده 30 نوامبر 2016 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران || روی دکمه ادامه مطلب ... دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران ... neginproj3.ir/post-18729.html‏ - ذخیره شده دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران – خرید آنلاین و دریافت. دسامبر 9th, 2016 بدون دیدگاه. لحظات خوشی را ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:36 | چاپ مطلب