ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست

مقدمه

دوران پرتلاطم نوجوانی و مرحله گذر از این دوران گذرگاهی است برای هر چه زودتر رسیدن به دنیال جذاب جوانی، که از دور های ظریف و حساس زندگی آدمی و شاید هم حساسترین این دوران است. در این دوره نوجوان که به تازگی از دنیای شیرین و شاد پر از امنیت کودکی گذر کرده است ، گام در دنیای پرنشیب و فرازی می گذراد که دیگر به اندازه عالم کودکی طلایی و دریایی نیست.

واقعیتهای زندگی اندک، اندک چهره نشان می دهند و نوجوان اغلب نخستین سختیهای دوران بزرگسالی را تجربه میکند. این دنیا واقعی تر است؛ دنیایی نزدیکتر به دنیای بزرگترها ، پر کشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه های نو و بیشتر و مهمتر از همه دنیایی آکنده از رشد تحول نوجوان در این مرحله از زندگی با شتابی که گاه مهار نشدنی به نظر می آید، دگرگون می شود و رشد می کند. رشدی پر دامنه و گسترده که جسم و جان او را شامل می شود، این رشد و تحولات مثل رشد عضلانی، پدیدار شدن سائقه تولید مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگی هوش نظری، شکل گرفتن اندیشه های آرمانی، استقلال طلبی، تحولات عقلی و عاطفی و بالاتر از همه میل به سبک هویت، آن چنان سریع و یکباره اتفاق می افتد که گویی فردی با او دوباره به دنیا آمده است و در برابر جامعه والدین خود اعلام وجود می کند. این تولد دوباره، برای اطرافیانش بیگانه و ناشناخته نیست ، اما شتاب و دامنه گسترده این دگرگونیها و تغییرات به حدی است که نوجوان دیگر «خود» را نمی شناسد و برای کنار آمدن با این تازه وارد بیگانه «خود» و خواسته هایش ندارد و هنوز با خود آشنا نیست.

در این دگرگونی همه جانبه، نوجوان به تنهایی توان و یاری رویارویی و توافق با این همه تفسیر و رشد و تحول را ندارد. اگر شرایط مطلوب اجتماعی یاریش نکند، اگر مادر و پدر به راستی مسائل و مشکلات او را نفهمند، گر جامعه برای آشتی دادن او با تضادهایش و گذر از این رویدادها همراهیش نکند، و اگر وی خود را تنها و بی یاور بیابد و احساس امنیت و همراهی نکند، نوجوان در برابر کوهی از تغییرات و مشکلات دچار اختلالات رفتاری می شود ، استغدادها و توانمندهایش هرز می رود یا دست کم بخش مهمی از آن صرف ناموفق حل مشکلاتش می شوند، نتایج اختلالات رفتاری نوجوانان عیناً به جامعه منتقل می شود و در واقع جامعه را بیمار می کند و این در

عنوان صفحه

مقدمه...................................................................................................... الف

چکیده تحقیق.............................................................................................. د

-شروع موضوع تحقیق....................................................................... 2

-اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................... 15

-اهداف تحقیق.................................................................................. 41........

-طرح سوال پژوهشی...................................................................... 44

-فرضیه های تحقیق......................................................................... 46

-تعریف اصطلاحات عملی و نظری.................................................. 47

شرح موضوع تحقیق.......................................................................... 49

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................... 52

خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی............................... 53

رشد اجتماعی در دورة نوجوانی....................................................... 54

رشد روانی در دورة نوجوانی.......................................................... 55

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دورة نوجوانی................... 56

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان................................................. 57

اهداف طرح تحقیق............................................................................. 58

طرح سؤال پژوهشی.......................................................................... 59

فرضیه های تحقیق............................................................................ 60

تعریف اصطلاحات و مفاهیم.............................................................. 64

نوجوانی............................................................................................. 66

بهزیستی............................................................................................ 67

خانواده.............................................................................................. 68

روانی – اجتماعی............................................................................... 69

خودپنداری........................................................................................ 70

-ادبیات پژوهش............................................................................... 71

-تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران....................................... 72

-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی............................. 73

ادبیات پژوهش......................................................................................... 73

تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران................................................. 74

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی...... 75

-توصیف نوع و روش تحقیق........................................................... 76

-توصیف جامعه آماری................................................................... 77

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری.......................................... 78

-روش آماری.................................................................................. 79

توصیف نوع و روش تحقیق.................................................................... 80

توصیف جامعه آماری............................................................................. 81........

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری................................................... 82

روش جمع آوری اطلاعات...................................................................... 83

روش آماری............................................................................................ 84

-مقدمه............................................................................................. 85

-تحلیل مجذور نمرات T/student.................................................... 86

-تجزیه و تحلیل آماری داده ها........................................................ 87

مقدمه....................................................................................................... 87

-اثبات فرضیه ها.............................................................................. 87

-نتیجه گیری کلی............................................................................. 88

-محدودیت های تحقیق..................................................................... 89

-پیشنهادات...................................................................................... 89

-اثبات فرضیه ها.............................................................................. 89

-فرضیه............................................................................................ 89

-اثبات فرضیه.................................................................................. 89

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

نتیجه گیری کلی....................................................................................... 91

توصیف نوع روش تحقیق........................................................................ 91

جامعه آماری........................................................................................... 91

روش آماری............................................................................................ 91........

متغیرهای حاضر در این پروژه.............................................................. 91

محدودیتهای تحقیق.................................................................................. 93

پیشنهادات................................................................................................ 95

ضمائم..................................................................................................... 97

مقیاس خودپنداری راجرز....................................................................... 99

مقیاس عزت نفس رونبرگ.................................................................... 101

منابع و مأخذ......................................................................................... 103خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست

مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی ... bankmaghale.ir/مقاله-بررسی-مسائل-و-مشکلات-روانی-اجت/‏ - ذخیره شده - مشابه دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی ... مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی ... پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت ... www.payanname.net/پایان-نامه-بررسی-مسائل-و-مشکلات-روانی/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ... بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در ... پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت ... wikiproject.ir/291-.html‏ - ذخیره شده - مشابه این پایان نامه با موضوع بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده توسط شکوفه بنائی ... پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت ... www.asanproject.ir/بررسی-مسائل-و-مشکلات-روانی-اجتماعی-ن/‏ - ذخیره شده چکیده تحقیق. تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با ... دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره مقایسه مشکلات روانی نوجوانان تحت ... as3.sellfile.ir/prod-233896-دانلود+نمونه+آماده+پایان+نامهمقاله+درباره+مقایسه+مشکلات+روانی+نوجوانان+تحت+سرپرستی+بهزیستی+و+خانواده+...‏ - ذخیره شده تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان. نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته ... - پرتال پروژه های دانشگاهی parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‏ - ذخیره شده - مشابه SA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی ..... - بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در ... [DOC] فهرست منابع و مآخذ - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ... libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/164.doc‏ - ذخیره شده - مشابه دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، . دانشگاه آزاد ... بررسی سبک مدیریت مراکز نگهداری نوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی. 0 تهران با ..... سمینار سراسری علمی و آموزشی بررسی مسائل کودکان .9-11خرداد.تهران. .... پژوهشی پیرامون مشکلات روانی –اجتماعی نوجوانان . فصلنامه ... دانلود پایان نامه در مورد مشکلات نوجوانان birdownload.epage.ir/.../incl.news_connector.NewsPrintVersion.Html_TypeId.1_NewsId.1807.html‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت ... مقاله تحقیق رشته رولنشناسی پایان نامه بهزیستی روان شناختی پایان نامه در مورد ... 15 . پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه adonisdoc.com/ShowDetailCatProduct.aspx?Id=8f3c56f3-944d...‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی .... پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ... پایان نامه مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی zproge.inagroup.ir/page-2367.html‏ - ذخیره شده تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای و نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی و اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:34 | چاپ مطلب