ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا

مقدمه

اصطلاح «نظریه ذهن» را اولین بار پریماک و وودورف درسال 1978 درمقاله ای تحت عنوان «آیا شامپانزه نظریه ذهن دارد؟» مطرح کردند. در این مقاله، اصطلاح نظریه ذهن به توانایی شناختی اشاره دارد که اجازه می داد هر فرد بداند که دیگران افکار منحصر به خود دارند که می تواند از افکار آن فرد و یا حتی با واقیعت، متفاوت باشد (حسن زاده، محسنی، افروز، حجازی، 1386). به عبارت دیگر نظریه ذهن توانایی شناختی وی‍‍ژه ای برای درک حالتهای ذهنی دیگران می باشد (تسوریا ، کوبایاکاوا ، کاوامورا ، 2011). این توانایی را در مقالات گوناگون به اسامی گوناگون آورده اند، همچون ذهنی سازی ، ذهن خوانی ، موضع هدفمند ، کشف عامل ، شناخت اجتماعی می باشد. به عبارت ساده تر نظریه ذهن کودک را قادر می کند تا رفتار، عمل و فعالیت افراد را پیش بینی وتبیین کند (میکاییلی و آدینه، 1391). این توانایی به ما این امکان را می دهد که در اجتماع وتعامل با دیگران همانند بازیگر شطرنج، اندیشه ها، باورها، گرایش ها و هدف های دیگران را در ذهن خویش بازنمایی کنیم و واکنش مناسب بدهیم (بارون و کوهن ، 1989).

مهارت اجتماعی رفتارهای اکتسابی جامعه پسندی است که فرد را قادر می کند که آن گونه با دیگران در تعامل باشد که واکنش مثبت آنها را بر انگیزد و از واکنش منفی آنها اجتناب ورزد (وهاب، شهیم، جعفری، زنجانی، 1391). و یا مهارت اجتماعی فرایند مرکبی است که فرد را قادر می سازد به گونه ای رفتار کند که دیگران او را با کفایت تلقی کنند (محرمی، 1390). با توجه به بحث های گوناگون می توان گفت که نظریه ذهن و مهارت اجتماعی به گونه ای باهم می تواند در ارتباط باشد. به گونه ای که طی بررسی های زیادی به وجود ارتباط این حوزه ها باهم اذعان شده است. کودکان معلول واستثنایی به دلایل نقایص جسمی و محرومیت های ناشی از آن اغلب قادر به ایجاد رابطه اجتماعی و متقابل با بزرگسالان و همسالان نیستندکه سازگاری عاطفی و اجتماعی آتی آنها را با دشواری روبرو می کند (شهیم، 1381). اکلسنین (2006)خاطر نشان می کند افرادی که دارای کمبودهای در مهارت های اجتماعی می باشند اغلب آنها توسط دیگران طرد می شوند که می تواند این امر موجب فراهم شدن مشکلات روانی شود که حتی در بزرگسالی نیز ماندگار باشد. یکی از گروههای استثنایی که دارای مشکلات زیادی در مهارت های اجتماعی هستند کودکان ناشنوا و کم شنوا می باشد به گونه ای که بررسی ها فراوانی سطوح پایین مهارت های اجتماعی درکودکان ناشنوا را گزارش کرده اند (بیابانگرد،1384؛ به پژوه، صالحی،1379؛ به پژوه، غباری، حجازی، خانزاده،1384؛ به پژوه،1391). بنابراین باید اذعان کرد که شنوایی یکی از مهم ترین حواس ادمی است وآسیب های شنوایی، بسیاری از سازگاری های انسان بامحیط را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب تاخیر در فرایند تحول می شود(به پژوه و صالحی،1379). ناشنوایی یک تجربه نامتشابهی است که طبیعت به فرد ناشنوا داده است به دلیل همین آسیب افراد ناشنوا در دنیای سرتاسر محرومیت (صدا، زبان، مراودات اجتماعی) رشد می کند به دلیل مشکلات مهارت اجتماعی این کودکان، در معرض خطر تنهایی قرار دارند(کاترین، فورد ، 2006). به راستی چرا کودکان ناشنوا در مهارت های اجتماعی کمبودهای را دارند؟ با توجه به اهمیت مهارت اجتماعی و نظریه ذهن در زندگی هر فردی به ویژه کودکانی که دارای ناتوانی های ویژه هستند، بررسی این حوزه ها مهم به نظر می رسد. اولین بار بارون -کوهن (1989) با بررسی نشانه های رفتاری کودکان اوتیسم علاقه به بررسی آسیب شناختی نظریه ذهن را ایجاد کرد. بعد از آن سیلی از تحقیقات آغاز شد. درسال 1995 برای اولین بار پترسون و سیگل طی گزارشی اعلام کردند که کودکان ناشنوادارای والدین شنوا در عملکرد نظریه ذهن ضعف هایی دارند، که بعد از آن بررسی نظریه ذهن کودکان ناشنوا افزایش پیدا کرد که اکثریت قریب به اتفاق یافته های همسویی را ارایه می دهند تعدادی از پژوهش ها ارتباط بین نظریه ذهن با پیامدهای اجتماعی (رفتار اجتماعی و دیگر شاخص های شایستگی) را اندازه گرفته اند (عارفی، 2010). ساری (2012) به این نتیجه رسیده است که مشکلات اجتماعی و ارتباطی را در افراد با استفاده از نظریه ذهن می توان تبیین کرد. در بررسی هایی، رضوی، لطیفیان،

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

فصل اول: چارچوب پژوهشی

مقدمه 2

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت تحقیق 8

متغیرهای پژوهشی 10

متغیر مستقل: برنامه آموزش نظریه ذهن 10

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

تعریف نظری نظریه ذهن 10

تعریف عملیاتی نظریه ذهن 10

تعریف نظری کودکان ناشنوا 11

تعریف عملیاتی کودکان ناشنوا 11

تعریف نظری مهارت اجتماعی 11

تعریف عملیاتی مهارت اجتماعی 11

فصل دوم: پیشینه تحقیق

منشاء نظریه ذهن 13

سن اکتساب نظریه ذهن 15

نظریه های نظریه ذهن 15

رویکردهای نظری 15

نظریه های تحولی پیرامون تبیین تحول نظریه ذهن 16

نظریه نظریه 16

نظریه پودمانی 18

نظریه شبیه سازی 19

نظریه ذهن کودکان ناشنوا 20

درمان مبتنی بر ذهنی سازی 22

مهارتهای اجتماعی 23

انواع مهارت های اجتماعی 25

تاثیر خانواده در رشد اجتماعی 26

اثر همسالان در رشد اجتماعی: 26

مهارت های اجتماعی در کودکان ناشنوا 26

پیشینه پژوهشی 30

منابع فارسی 53

منابع انگلیسی 57خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا

[PDF] دریافت فایل ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/610143‏ - ذخیره شده پایان نامه. جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد. رشته روانشناسی. گرایش عمومی. عنوان. : بررسی. اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت. اجتماعی کودکان ناشنوا. استاد راهنما ... ﻣﻮﺿﻮع درﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. اﺳﺖ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ... [PDF] ردﯾ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﺳﺘﺎد رﻫﻨﻤﺎ ﻧ psyedu-exchild.uswr.ac.ir/.../payannameh__15746.pdf?...‏ - ذخیره شده - مشابه ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎور رواﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزش ﭘﺬﯾﺮ ... ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻋﺎدی ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ روش ﭼﻨﺪ ﺣﺴﯽ ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻼء در داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزش ..... ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزش ﭘﺬﯾﺮ ... ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ. - 8. نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته ... - پرتال پروژه های دانشگاهی parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‏ - ذخیره شده - مشابه sa10- پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری، استرس و سطح سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستان ... SA47- پایان نامه روانشناسی عمومی خانواده و دشواری های رفتاری کودکان در شهر ... OL920- تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل ..... OL248 -بررسی عوامل (اجتماعی - فرهنگی و روانی - ذهنی) مرتبط با ایجاد روحیه تحقیق در کودکان ... [PDF] ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣ www.razi.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=d1c0488f-6e57...‏ - ذخیره شده - مشابه وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ. زﻣﺴﺘﺎن. 1393. Social Cognition. Special Edition, Winter 2015. ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ... ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ... ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ... وﺟﻮد دارد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮوه ... purpose of the present study was to evaluate the effectiveness ..... ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ. تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان sc.journals.pnu.ac.ir/article_1492_184.html‏ - ذخیره شده - مشابه مقدمه:نظریه ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی می باشد و از آنجا که پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی ... نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی موجب ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان شدو از آنجا که فعالیت های آموزش ... «اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر». ... پایاننامه کارشناسی ارشد. پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان questionnaire1.com/‏ - مشابه پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی ... پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران ... پرسشنامه رایگان مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان .... پرسشنامه رایگان نظریه و مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن ..... پرسشنامه رایگان اثربخشی آموزش برنامه شناختی-رفتاری شادکامی ... پایان نامه های دفاع شده - پردیس البرز دانشگاه تهران alborz.ut.ac.ir/ThesisDefendedList.php‏ - مشابه دکتر مهرداد استیری, مدیریت منابع انسانی, بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بانک ... دکتر محسن نظری, مدیریت بازرگانی, عوامل موثر بر رفتار اجتناب از تبلیغات در ..... بررسی مقایسه ای اثربخشی شبکه های اجتماعی(facebook و instagram)در افزایش ..... بین مهارت های زبان دریافتی ، واسطه ای و بیانی با نظریه ذهن در کودکان در خود مانده ... پرتال جامع علوم انسانی-علی دلاور www.ensani.ir/fa/736/profile.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه عنوان مقاله: کاربرد نظریه تعمیم پذیری در پژوهش های مدیریت با تاکید بر ... عنوان مقاله: تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلّل ورزی ... عنوان مقاله: فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی ... عنوان مقاله: بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت حل مسئله اجتماعی دانش آموزان. روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ... www.payanname.net/category/.../روانشناسی-و-علوم-تربیتی/‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران ..... مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی 107صفحه ... بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ..... پایان نامه کارشناسی با موضوع نظریه شخصیت سالیوان. ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, www.dociran.com/‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش ... درس نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی 67برگ. 65. دعانویسی و جادوگری 150برگ · 66. رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان 106برگ .... بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی ) و معلمان کودکان عادی 100برگ.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 07:45 | چاپ مطلب