X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

چکیده:

در این پژوهش تلاش شده است تا تأثیر آموزش برنامه ی تدوین شده توسط پژوهشگر با رویکرد شوانکر بر افزایش سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانباز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از میان همسران جانباز ساکن در دو مجتمع مسکونی و مادران دو مدرسه در منطقه ی 22 و 2 دعوت به عمل آمد و از بین مراجعه کنندگان 30 همسر جانباز که شرایط ورود به این طرح را داشتند به‏صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش، آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. همسران جانباز گروه آزمایش در معرض آموزش تدوین شده با رویکرد شوانکر به مدت 10 جلسه 1 ساعت و 30 دقیقه قرار گرفتند و گروه کنترل نیز هیچ آموزشی دریافت نکردند. از هر دو گروه پیش‏ آزمون و پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش عبارت بودند از:

  1. 1. پرسشنامه ی رضایت زناشویی اینریچ فرم 47 سئوالی که پایایی آن در پژوهش میرخشتی (1375)، 92/0 و در پژوهش سلیمانیان 95/0 به دست آمده است.
  2. 2. پرسشنامه ی سلامت عمومی که پایایی آن در پژوهش پالاهنگ (1374)، 91/0 برآورد شده است.

در این پژوهش از روش آماری نمرات اختلافی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که آموزش دلگرم‏سازی شوانکر موجب افزایش رضایت زناشویی وسلامت‌روان شده‌است و در خرده مقیاس‏های علائم جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی نیز موجب بهبود علائم شده است و فرضیه‏های ما تائید شدند.

واژه‏های کلیدی: جانباز، آموزش دلگرم‏سازی، رضایت زناشویی، سلامت روان، همسر جانباز.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: چارچوب تحقیق ........................................................................ 1

1. 1 بیان مسئله ............................................................................................. 2

2. 1 اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................... 4

3. 1 هدف تحقیق ......................................................................................... 5

4. 1 فرضیه های تحقیق ................................................................................. 5

5. 1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ............................................... 6

فصل دوم: پیشینیه­ی تحقیق ............................................................................ 9

1. 2 مبانی نظری رویکرد آدلر ....................................................................... 10

1. 1. 2 دلگرم سازی ..................................................................................... 12

1. 1. 1. 2 رفتارهای دلگرم زدا در خانواده .................................................... 15

2. 1. 1. 2 خود دلگرم سازی ........................................................................ 16

3. 1. 1. 2 آموزش خود دلگرم سازی شوانکر ............................................... 17

2. 2 خانواده ................................................................................................. 19

3. 2 رضایت زناشویی .................................................................................. 23

1. 3. 2 عوامل موثر بر رضایت زناشویی........................................................ 23

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2. 3. 2 بررسی نظریه های موجود در رابطه با رضایت مندی زناشویی ............ 25

1. 2. 3. 2 نظریه ی چرخه ی زندگی زناشویی ............................................... 26

2. 2. 3. 2 نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام....................................... 26

3. 2. 3. 2 نظریه ی مبادله ی اجتماعی نای ..................................................... 27

4. 2. 3. 2 نظریه ی عقلانی- هیجانی الیس ..................................................... 28

3. 3. 2 مدل های زوج درمانی ...................................................................... 28

4. 3. 2 ازدواج و رفتار با همسر از دیدگاه قرآن و حدیث ............................. 30

4. 2 سلامت روانی ....................................................................................... 31

1. 4. 2 تعریف سلامت و بهداشت روانی ...................................................... 31

2. 4. 2 عوامل موثر بر اختلال سلامت روانی ................................................ 33

3. 4. 2 مفهوم سلامت روانی از دیدگاه های مختلف ...................................... 34

4. 4. 2 معیارهای سلامت روان از دیدگاه اسلام ............................................ 36

5. 4. 2 اهداف بهداشت روانی ...................................................................... 37

6. 4. 2 ارتقاء بهداشت روانی ....................................................................... 38

5. 2 جنگ و جانباز ....................................................................................... 39

1. 5. 2 جنگ ................................................................................................ 39

2. 5. 2 جنگ از دیدگاه قرآن ........................................................................ 41

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3. 5. 2 جانباز و جانبازی................................................................................ 42

6. 2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان ..................................... 45

1. 6. 2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ................................................. 45

2 .6. 2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور ................................................. 52

فصل سوم: روش تحقیق .............................................................................. 59

1 .3 جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری............................................ 60

2. 3 روش تحقیق ......................................................................................... 60

3. 3 روش جمع آوری داده ها ...................................................................... 60

4. 3 ابزار پژوهش ......................................................................................... 61

1. 4. 3 پرسشنامه ی رضایت زناشویی اینریچ ................................................ 61

1. 1. 4. 3 معرفی کلی پرسشنامه ................................................................... 61

2. 1. 4. 3 نمره گذاری پرسشنامه ی اینریچ.................................................... 63

3. 1. 4. 3 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی اینریچ.................................. 64

2. 4. 3 پرسشنامه ی سلامت عمومی GHQ.................................................. 66

1. 2. 4. 3 معرفی کلی پرسشنامه.................................................................... 66

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2. 2. 4. 3 نمره گذاری پرسشنامه ی GHQ.................................................. 68

3. 2. 4. 3 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی سلامت عمومی GHQ........ 69

5. 3 متغیرهای پژوهش .................................................................................. 70

6. 3 روش تحلیل آماری داده ها ................................................................... 71

فصل چهارم: تحلیل داده های تحقیق ............................................................. 72

1. 4 مقدمه ................................................................................................... 73

2. 4 یافته های توصیفی تحقیق ...................................................................... 73

3. 4 تحلیل استنباطی داده های تحقیق............................................................ 86

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری .................................................................. 92

1. 5 مقدمه ................................................................................................... 93

2. 5 خلاصه ی یافته های تحقیق و نتیجه گیری .............................................. 93

3. 5 پیشنهادات پژوهشی ............................................................................... 97

4. 5 پیشنهادات کاربردی................................................................................ 97

5. 5 محدودیت های تحقیق ........................................................................... 98

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست منابع ............................................................................................... 99

منابع فارسی .................................................................................................. 100

منابع لاتین .................................................................................................... 113

پیوست الف: روش آموزشی شوانکر ............................................................. 115

پیوست ب: پرسشنامه های GHQ و اینریچ 127خرید فایللینک منبع :پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-اثربخشی-آموزش-دلگرم-سازی-شوانکر-بر-سلامت-روانی-و-رضایت-زناشویی-همسران-جانبازان-شهر-تهران‏ - ذخیره شده پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان شهر تهران جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی در این ... دانلود (پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و ... 6dbii7.abtindls.ir/‏ - ذخیره شده دانلود (پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان) برترین پکیج پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر ... universityfile.farafiledlc.ir/?p=743‏ - ذخیره شده 4 دسامبر 2016 ... برترین پکیج پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان – دانلود فایل. دسامبر 4, 2016 ... دانلود فایل ( پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت ... 5awrw9.pptstant.ir/‏ - ذخیره شده دانلود فایل ( پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان) دریافت فایل پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت ... 4m24y.barfindl.ir/‏ دریافت فایل پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان - پرداخت و دانلود آنی. دانلود فایل ( پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت ... www.searchiarticles.ir/?p=6762‏ - ذخیره شده 23 دسامبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان وارد شده اید.برای مشاهده ... خرید آنلاین پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت ... 3c7utv.sarvdlc.com/‏ - ذخیره شده خرید آنلاین پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان. پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و ... bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-اثربخشی-آموزش-دلگرم-سازی-شو/‏ - ذخیره شده - مشابه پژوهش حاضر به عنوان بررسی اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روان و رضایت زناشویی همسران جانبازان صورت گرفته است. پژوهشگر در این تحقیق به ... دریافت فایل پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت ... tinarticlevi.ir/?p=5743‏ - ذخیره شده 22 دسامبر 2016 ... دریافت فایل پایان نامه اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان – پرداخت و دانلود آنی. دسامبر 22, 2016 ... [PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش دﻟﮕﺮم ﺳﺎزی ﺷﻮاﻧﮑﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮان ... articlenetwork.ir/pdf=34278‏ - ذخیره شده 26 دسامبر 2016 ... ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 63. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش دﻟﮕﺮم ﺳﺎزی ﺷﻮاﻧﮑﺮ ﺑﺮ. ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان. ﭼﮑﯿﺪه: در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:45 | چاپ مطلب